Bilavfettning - dags att välja grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilavfettning - dags att välja grönt"

Transkript

1 Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN X

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Förord Miljöförvaltningen har sedan 2004 drivit en särskild satsning kallad Giftfritt Göteborg. Syftet är att driva på utvecklingen med att minska användningen av farliga kemikalier i bland annat varor. Kontakt med det kommunala reningsverket Gryaab visar att de tillsammans med Göteborg Vatten arbetat uppströms mot verksamheter under mer än 45 år med ett särskilt fokus på miljöfarliga kemikalier. De fokuserar just nu på användningen av prioriterade utfasnings- och riskminskningsämnen i mindre verksamheter. Till exempel tittar de på rekonditioneringsverksamheter som använder fordonsrengöringsmedel något som också miljöförvaltningen velat titta närmare på i och med detta arbete. Under 2009 och 2010 har miljöförvaltningen genomfört butiksbesök hos återförsäljare av bilvårdsmedel som ett av delprojekten inom Giftfritt Göteborg. Intervjuer har även gjorts med ansvariga inköpare för att få mer kunskap om bakgrunden till sortimentet i konsumentledet och återförsäljarnas attityder till bilavfettning och miljöanpassade och miljömärkta produkter. Fokus har varit kallavfettning som är naftabaserad det vill säga kommer från olja. Nafta är i Kemikalieinspektionens PRIO-databas i vissa fall klassat som ett utfasningsämne och cancerogent. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts såsom asfalt och tjära och är vanliga på marknaden troligtvis just av den anledningen. Nackdelen är att det blir utsläpp av kolväten vid användning och att naftan har toxiska egenskaper som innebär oönskad miljöbelastning. Materialet till rapporten är framtaget av miljöinspektörerna Katarina Sobis och Marco Bongiovanni. Ett stort tack till alla företag som medverkat med sin tid och sina kunskaper. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Innehållsförteckning Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Sid Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Metoder och genomförande 6 Resultat 7 Diskussion 10 Slutsatser 13 Referenser 14 Bilageförteckning Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen 2009 Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Sammanfattning Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Miljöförvaltningen har under 2009 och 2010 genomfört ett inventeringsprojekt med syfte att kontrollera vilka bilavfettningsprodukter som säljs till konsumenter i detaljhandeln. Projektet var främst inriktat på vad som finns tillgängligt, vilken kunskap och vilka attityder större återförsäljare i Göteborgs stad har till sitt sortiment. Syftet har varit att diskutera frågor om kemikalieinnehåll i bilvårdsprodukter och möjligheter till att öka andelen miljöanpassade och miljömärkta bilvårdsprodukter jämfört de som är naftabaserade hos återförsäljarna besöktes åtta butiker med bilavfettning i sortimentet och 2010 besöktes 20 butiker i en utökad uppföljning. Andelen butiker som erbjuder alternativ till kallavfettning ökar erbjöd 62 % av butikerna någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter var andelen som erbjöd det samma 85 %. Resultatet visar även att en övervägande del av återförsäljarnas sortiment och försäljning samtidigt består av naftabaserade produkter. Kunskap om och attityd till alternativ för naftabaserad (från olja) kallavfettning hos återförsäljare och kunder varierar stort och påverkar hur många som använder miljöanpassade eller miljömärkta avfettningsprodukter. Miljöförvaltningens butiksinventering visar att det går att påverka med hjälp av dialogarbete. Tre exempel visar att dialog har bidragit till ökat fokus på förekomsten av farliga ämnen i varor och större intresse för befintliga miljövänligare alternativ. Miljöförvaltningens uppföljande kontakter med återförsäljare visar att dialog kan påverka både butikernas sortiment och även leda till att mer information tas fram och görs tillgänglig för butikspersonal och kunder. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Bakgrund Naturvårdsverkets branschfaktablad 1 om fordonstvättar slog 2005 fast att tvätt av fordon utanför etablerade anläggningar, såsom på gatan, garageuppfarten eller andra platser förekommer i stor utsträckning, särskilt under sommarhalvåret. Det uppskattas att ca två tredjedelar av personbilstvättarna sker på detta sätt i Sverige. Bilavfettning är ett av de medel som används vid fordonstvätt. Traditionellt medel, ofta kallad kallavfettning, innehåller nafta det vill säga är oljebaserad. Det finns medel där naftan delvis bytts ut och även medel som klarar miljömärkningskrav. Försäljningen av avfettningsmedel som innehåller nafta och är konsumenttillgängliga har ökat de senaste åren visar en sökning i Kemikalieinspektionens produktregister. Samtidigt finns det miljövänligare alternativ på marknaden. De drivkrafter, kunskaper och attityder som styr produktval för konsumenter i detaljhandeln och de kommersiella fordonstvättarna ser olika ut. Årtal Kvantitet i ton * * Kvantiteten för 2009 är preliminär i skrivande stund (Källa: Kemikalieinspektionen) Kommersiella fordonstvättarna Kommersiell fordonstvätt i Göteborg sker i anläggningar som står under regelbunden tillsyn från miljöförvaltningen enligt miljöbalken. Det är anläggningar som även för sina inköp av kemikalier haft Kemikaliesvepets lista på Göteborgs Stads webbplats som stöd. Kemikaliesvepet var ett projekt som drevs av miljöförvaltningen under några år i början på 1990-talet. Projektet resulterade bland annat i att särskilda kriterier 2 togs fram för just bilvårdsprodukter. För att få en produkt bedömd vände sig leverantören till en konsult med expertkunskaper på området. När miljöförvaltningen fått konsultens intyg om att en produkt bedömts uppfylla kriterierna fördes den upp på Kemikaliesvepets listor. Listorna blev i praktiken positivlistor det vill säga miljövänligare produkter tillgängliga för yrkesbruk som gjorde det lättare att välja rätt. Jämför med förbudslistor det vill säga förbjudna ämnen som sedan används för att granska en produkts innehållsförteckning vilket blir både tidsödande och komplicerat. 1 Naturvårdsverket, Fordonstvättar Branschfakta utgåva 1 maj Miljöförvaltningens rapporter Miljökrav på fordonstvättmedel R 2005:13 och Miljöanpassade produkter för särskild avfettning R2005:14 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Kemikaliesvepets listor kan eventuellt komma att skötas av annan huvudman i framtiden eftersom miljöförvaltningen lämnar ifrån sig ansvaret från årsskiftet 2010/2011. I detaljhandeln Hur ser det ut för konsumenterna i detaljhandeln? Produkterna på Kemikaliesvepets listor har inte varit tillgängliga för enskilda konsumenter utan det är istället miljöanpassade och miljömärkta produkter i butik som är de bästa alternativen. Butikernas sortiment beror delvis på vilken kunskap och attityd som finns till miljöanpassat och miljömärkt. Med miljöanpassad menas i den här rapporten att produktens innehåll på något sätt ändrats av tillverkarna för att minska dess miljöbelastning. Med miljömärkning menas i den här rapporten att det är en oberoende tredje part som garanterar produkternas innehåll i enlighet med allmänt kända kriterier. Exempel på sådana är Svanen och Bra miljöval. Se respektive miljömärknings egen information om kriterier för bilavfettning. Miljömärkning i Sverige AB:s Svanen Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval Bilavfettningsprodukter är olika En smutsig bil innebär en komplex problematik eftersom smutsen består av olika kemiska ämnesgrupper och därför kräver olika lösningsämnen för att lösas upp. På en bil fastnar det vanlig smuts, metaller och särskilt fet smuts såsom tjära och asfalt. Det är därför svårt att få fram en bilavfettning som är bra på att lösa allt. För att kunna välja rätt sorts medel för sitt behov behövs kunskap. Bilavfettning kan delas in i fyra grupper: 1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i Kemikalieinspektionens PRIO-databas i vissa fall klassat som ett utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts såsom asfalt och tjära och är vanliga på marknaden troligtvis just av den anledningen. Nackdelen är att det blir utsläpp av kolväten vid användning och att naftan har toxiska egenskaper som innebär oönskad miljöbelastning. De måste appliceras på torra ytor för att få full verkan och är heller inte särskilt bra på att lösa upp annan vanlig smuts vilket kan leda till att den som tvättar använder ännu mer medel för att få rent. 2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt ph-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Det är ett allroundmedel som fungerar för de flesta användare. Alkalisk avfettning kan appliceras på både torra och våta ytor, bäst verkan blir det på torra ytor eftersom den då inte späds. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 man i den ordningen så kan man minska miljöbelastningen genom minskad åtgång av kallavfettning och även genom att alkalisk avfettning är miljömässigt skonsammare. Det är viktigt att påpeka att om hårda asfaltspartiklar tvättas bort sist måste gnuggning undvikas så att det inte blir grusiga repor i lacken. 3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning även rent miljömässigt. De två sammanblandade komponenterna svävar i en emulsion, ungefär som fettet i mjölk, och på det viset bildas en blandning som är tänkt att lösa upp all typ av smuts, både oljelik och vanlig som lera och damm. 4. Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för komponenten kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel ihop med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan. Detta medel kan appliceras på både blöta och torra ytor. Butiksbesök 2009 Miljöförvaltningen var 2009 ute på butiksbesök för att se vilka olika slags produkter som fanns tillgängliga i konsumentledet. Besöken gjordes hos åtta stora återförsäljare. En butik som besöktes, Micro, finns inte längre kvar på den svenska marknaden. En övervägande del av sortimenten bestod av naftabaserade produkter 62 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 27 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment Det framkom i diskussioner med personal i de besökta butikerna att det rådde stor okunskap och även fördomar hos kunder gällande just funktionen på miljövänliga alternativ. Hur resonerade huvudkontoren och återförsäljarna 2009? Miljöförvaltningen gjorde även några intervjuer för få en bild av vad det är som styr hur de stora återförsäljarna utformar sitt sortiment. Se Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen Metod och genomförande Inventeringen 2010 utökades Miljöförvaltningens butiksbesök 2009 har följts upp med en större inventering runt om i Göteborg under september Antalet besökta butiker utökades från åtta till 22 olika tänkbara återförsäljare, varav 19 tillhörde skilda kedjor/organisationer. Syftet har varit att diskutera frågor om kemikalieinnehåll i bilvårdsprodukter och möjligheter till att öka andelen miljöanpassade och miljömärkta produkter jämfört med dem som är naftabaserade hos återförsäljarna. Butiker hos följande stora återförsäljare besöktes: 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 AD bildelar Claes Ohlson Coop Bauhaus Biltema Ica Jula Järnia Mekonomen Meca Mjuk biltvätt OKQ8 Preem Rusta Shell Statoil ÖoB Även Hornbacher och Willys besöktes men de hade inte bilvårdsprodukter i sitt sortiment. Inventeringen sammanfaller enligt uppgift från butikspersonal ganska väl med säsongen för bilavfettningsmedel i november till mars. Miljöförvaltningens metod är att genom förnyade butiksbesök och kontakt med återförsäljare ställa frågor om produkternas innehåll och på sätt verka för ökad kunskap om miljöpåverkan. Det är viktigt enligt miljöbalken att företagen både har kunskaper om innehållet i sina produkter och att de byter ut produkter som är miljöbelastande mot mindre belastande när det finns likvärdiga alternativ. Resultat Butikernas sortiment Tillgängligheten i konsumentledet på miljöanpassade och miljömärkta bilavfettningsprodukter i Göteborg har granskats i miljöförvaltningens inventering Se Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen butiker med bilavfettning i sortimentet besöktes. Butikernas sortiment var relativt oförändrat sedan Alla de produkter som tidigare fanns till försäljning finns fortfarande tillgängliga Några miljöanpassade produkter är nu i stället miljömärkta. Allt fler butiker med produkter under sitt eget butiksnamn har låtit miljömärka dem. Sortiment i butikerna: En övervägande del av sortimenten består fortfarande av naftabaserade produkter 9 butiker erbjöd något miljöanpassat alternativ 8 butiker erbjöd någon miljömärkt produkt Fyra butiker erbjöd både miljöanpassade och miljömärkta produkter Tre butiker erbjöd inga miljöanpassade eller miljömärkta alternativ Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Omräknat i procent: 85 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 40 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment 20 % av butikerna erbjöd både miljöanpassade och miljömärkta produkter 15 % av butiker erbjöd inga miljöanpassade eller miljömärkta alternativ Hur resonerade huvudkontoren och återförsäljarna 2010? Kontakt med inköpsansvarig för en butik visade att företaget centralt vill ha en miljöserie framöver och ser det då som naturligt att även ta fram mer orienterande information om miljöalternativen till kunderna. Sortimentet bestäms centralt och på lokalplanet kan det sedan variera en del beroende på vilka kunder man har. I ett industriområde säljs det nästan inga miljömärkta produkter för där vill man ha det starkaste som går att få tag på. Det två miljömärkta produkterna som fanns i den besökta butiken ingår i kedjans basutbud. Två andra butiker ingick i samma organisation men hade ganska olika inställning. För den ena butiken stod miljömärkt för 80 % av försäljningen och deras kunder uppgavs vara nöjda med produkterna. I den andra uppgavs miljömärkt stå för 0 % av försäljningen och försäljaren var även öppet negativt inställd till miljömärkt bilavfettning. Centralt förklarades skillnaden vara ett personligt val i den enskilda butiken. Företaget förordar miljömärkt och det ingår i basutbudet. Centralt finns även sedan i våras bilvårdsutbildning med bland annat ett informativt miljöavsnitt. Företaget kommer även under hösten att använda mer hyllkantsinformation om olika produkter, bland annat bilavfettning. Produktansvarig för en ganska stor butik kontaktades per telefon. Företaget har profilerat sig med produktinformation, tips och råd till kunder. Det har tidigare gjorts försök med att sälja miljömärkt avfettning men det hade inte fungerat alls så produkten togs ur sortimentet. Huruvida det varit på grund av medvetna val eller okunskap som den miljömärkta varan inte sålt har inte närmare analyserats. Försöket innehöll ingen riktad information om miljömärkta avfettningar till konsumenten. Därför utesluts inte av företaget att den låga försäljningen berott på okunskap om miljömärkta alternativ. Den produktansvarige sade sig vara intresserad av att se över sortimentet inför nästa säsong och ha minst en miljömärkt produkt med och att samtidigt i butik ha vägledande information riktad till konsumenten. En butik med endast liten andel bilvårdsprodukter som komplement till de övriga sortimentet hade låg försäljning. Ansvarig personal i butiken övervägde att upphöra med den produktgruppen och sade sig samtidigt vara mycket negativa till de miljöanpassade produkterna. De ansåg att dessa inte fungerade alls utan för att få rent måste rejäla kemikalier användas med hänvisning till många års egen erfarenhet. Det hänvisades även till att arbetsmaskiner inte rengörs med miljömärkt bilavfettning. Personalen tryckte ändå starkt på att Miljöförvaltningen borde få tillverkarna att utbilda butikerna så att de har mer kunskap om vad det är de säljer och hur de ska råda kunderna. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 En butik hade mest verkstäder som kunder. Att det inte finns miljöanpassat i deras sortiment beror enligt personalen på att kunderna tar vad de vill ha och att deras köp inte går att påverka. Återförsäljaren ansåg dessutom att miljömärkta produkter ändå inte fungerar lika bra som de naftabaserade. Sortimentet bestämdes centralt och var inget den enskilda butiken kunde påverka. Produktjämförelser Det görs produktjämförelser med alternativ till kallavfettning bland annat i biltidningar och miljöförvaltningen tittade på några: Biltidningen Auto Motor Sport utförde ett SM i bilavfettning med 23 olika produkter. Ett antal bilar som inte tvättats på länge testades och resultatet visade att alkaliska medel, naturmedel och mikroemulsioner var klart överlägsna kallavfettning när det handlar om smutsborttagning. Kvarvarande asfaltsfläckar och prickar löstes upp med trasa och kallavfettning. På det viset minskades enligt testet användningen av kallavfettning från en liter till en halv deciliter. I det här fallet hävdade alternativ till naftabaserade produkter sig bra också på den fetare smutsen. Auto Motor & Sport kommer med ett nytt jämförande produkttest våren Motormännens medlemstidning Motor gjorde ett avfettningstest med sex olika avfettningsprodukter augusti Det beskrivs av chefsredaktören som ett intryckstest till skillnad från ett vetenskapligt jämförande test. Testet utfördes av tidningens personal i en tvätthall med olika produkter, kallavfettning såväl som naturavfettning. På testets andra plats kom en miljömärkt naturavfettning före ett par olika kallavfettningar. Chefsredaktören var mycket negativ till de standardiserade testmetoderna som testinstitutet SP använder och ansåg att de inte är realistiska. Problemet är enligt redaktören bland annat att de använder smuts som inte stämmer med sånt som faktiskt hamnar på en bil. Det som blir rent i ett test av SP blir därför inte rent i verkligheten. Att sådana tester blir jämförbara från en tid till en annan men även oberoende vem som utför det gjorde dem ändå inte mer trovärdiga. Ett nytt test kommer i tidningen Motor hösten lät SVT:s konsumentprogram Plus 5 testinstitutet SP göra ett standardiserat test med tio olika produkter. Även i det här testet jämfördes kallavfettning blandat med naturavfettning. Resultatet delades in i fyra olika grupper: Endast prickar och fläckar kvar 2 produkter 1/3 smuts kvar tre produkter 1/2 smuts kvar tre produkter Det mesta kvar två produkter 3 SM i avfettning (2006). Auto Motor & Sport 4 Expertens bästa tvättråd (2009). Motormännens tidning Motor 5 Plus testar: Avfettningsmedel (2009). svt.se Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Det var kanske lite förvånande att egentligen inget medel gjorde helt rent. En miljömärkt naturavfettning hamnade på testets tredje plats medan två naftabaserade medel nästan inte gjorde rent alls. Diskussion Miljöförvaltningen har skaffat sig mer kunskap om tillgänglighet i konsumentledet på miljöanpassade och miljömärkta bilavfettningsprodukter i Göteborg genom butiksbesök och intervjuer hos de stora återförsäljarna. Även kunskap om rådande attityder hos butikspersonal och på huvudkontor har fångats upp. Inventering och samtal i butikerna visar på att efterfrågan för miljöanpassade och miljömärkta produkter inte förändrats påtagligt de senare åren trots att tillgängligheten tycks ha ökat. Kallavfettning dominerar och dess användning tycks öka att döma av försäljningsdata från Kemikalieinspektionen En övervägande del av sortimenten bestod av naftabaserade produkter 62 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 27 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment 2010 En övervägande del av sortimenten består fortfarande av naftabaserade produkter 85 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 40 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment 20 % av butikerna erbjöd både miljöanpassade och miljömärkta produkter 15 % av butiker erbjöd inga miljöanpassade eller miljömärkta alternativ Där alternativ till kallavfettning erbjuds så ingår de i många fall i butikernas bassortiment och kommer därför troligtvis att finnas kvar på hyllorna även framöver. Bilavfettning är ett produktområde där det finns miljömärkta alternativ men efterfrågan och försäljningen verkar vara låg, att döma av vad butikernas personal berättar. De butiker som idag inte har något alternativ alls eller större försäljning av alternativ kan inte se att efterfrågan skulle förändras. Det verkar råda skepsis mot att alternativen verkligen gör samma jobb som kallavfettning. Vad som påverkar en butiks försäljning kan bara spekuleras i men kunskap om produkterna och attityder borde spela in. När det gäller kunskap och attityder tycks det finnas två motsatta poler bland butikerna. Det finns de butiker som har en positiv bild av sina alternativ till kallavfettning. De pekar på en ganska bra försäljning och nöjda kunder. Sedan finns de butiker som har en tydligt negativ bild och som också har låg 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 försäljning av alternativen. Att återförsäljarnas attityder och resonemang påverkar kundernas köp verkar tydligt. I butikerna finns inte mycket information att få utöver personalens egna råd. Personalen i sin tur säger sig vara beroende av den information som tillverkarna och centralorganisationen tillhandahåller och den verkar inte vara omfattande. Det är troligtvis därför som kunskapsnivån och attityderna skiftar mellan olika återförsäljare även inom samma organisation. Att få fram mer produktinformation till kunderna skulle kunna leda till mer välgrundade produktval och i förlängningen minskad miljöbelastning. Personalen i några butiker tryckte starkt på att miljöförvaltningen borde vara mer aktiva mot tillverkarna så att de utbildar butikerna mer. Det miljöförvaltningen kan göra är att fortsätta sprida sin kunskap särskilt till konsumentledet. Att även kunderna har skiftande uppfattningar om bilavfettning framgår i samtal med butikspersonal. Det kan bero på olika orsaker men för många konsumenter är de produktjämförande tester som biltidningar gör viktiga och ger vägledande information vid produktval. Återförsäljare hänvisar ofta till vinnare i bildtidningars tester när de får frågor av kunder i butik. Till exempel så fanns Motormännens test 2008 upptejpat på hyllkanten i butik 1. Trots att helt olika produkter jämförs (kallavfettning med naturavfettning) och att de ibland är upplevelsebaserade och ibland görs med standardiserade metoder så verkar alternativens tvättresultat ibland fullt jämförbart med kallavfettning. Med tanke på att det funnits miljömärkta alternativ så länge och att det nu finns så många olika vore det intressant att se en jämförelse bara mellan dem. Vilken miljömärkt bilavfettning fungerar bäst? I uppföljande samtal med återförsäljarna och även att döma av intervjuerna 2009 så finns kunskap om att kallavfettning inte är lämpligt att användas över hela fordonet utan i första hand för de allra mest smutsigaste ställena. Vilken ytterligare kunskap är det angeläget att sprida mot bakgrund av det som kommit fram i miljöförvaltningens inventering? Förutom att bilavfettningsprodukter fungerar olika så finns det tre viktiga saker som är angelägna att förmedla till återförsäljare och till konsumenter. Biltvätt påverkar miljön. Bilvårdsmedel kan innehålla ämnen som kan påverka och skada både människor och miljö. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Medlen löser upp smuts, tjära och även tungmetaller. Tvätt av bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten leder till att tvättvatten rinner ner i närmaste brunn och även att det sipprar ner genom marken. Det gäller särskilt om fordonet tvättas på en gräsmatta eller en grusplan. Vissa brunnar leder till ett reningsverk men andra leder vattnet helt orenat ut i närmaste vattendrag. Tvättvattnets farliga ämnen kan orsaka skada både för människa och för miljö. Innehåller dessutom bilvårdsmedlet nafta så är det ett ämne som kan orsaka cancer och allvarligt påverka våra vattendrag. Därför är det viktigt att tvätta rätt. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Välj miljö i första hand. En bil kan i många fall tvättas med en miljöanpassad eller miljömärkt produkt som första val. Tidigare har det ansetts att naturavfettningsmedel inte är lika effektiva, men de fördomarna har olika produkttester slagit hål på. Mer information om miljömärkta produkter finns hos Svanen (www.svanen.nu) eller hos Bra Miljöval (www.naturskyddsforeningen.se). I de kommersiella biltvättarna används redan bilvårdsmedel som är miljöanpassade eller miljömärkta. Branschorganisationer som till exempel Motormännen (www.motormannen.se) kan ge mer tips om hur man skyddar sin bil från smuts på ett bra sätt. Det kan bland annat bestå i lackbehandlingar, tätare intervall mellan tvättar för att hindra smuts från att gro in hårt och metoder att tvätta. Olika motortidningar har testat avfettningsprodukter. Alternativ till kallavfettning som en del naturavfettningar och alkaliska avfettningar placerar sig högt upp i effektivitet. Däremot hamnar flera kallavfettningar ganska långt ner för att de klarar fet smuts och tjärfläckar men inte ingrodd vintersmuts. Att då använda ännu mer kallavfettning för att få rent bilen är fel medel för ändamålet. Välj lämplig plats. Biltvätt på gator, garageuppfarter eller grusplaner kan betecknas som miljöfarlig verksamhet eftersom tvättvattnet inte tas till vara på rätt sätt. Lämpliga platser för biltvätt kan vara en gör-det-självanläggning eller andra kommersiella biltvättsanläggningar. De är utrustade med lämpliga avloppsanordningar och oljeavskiljare för sitt tvättvatten. Och det leds till närmaste reningsverk enligt gällande regelverk. Dessa anläggningar står också under tillsyn från miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens butiksinventering visar att det går att påverka med hjälp av återkopplande dialogarbete: Exempel 1: En butik sålde tre olika produkter där två var naftabaserade och en miljömärkt. Trots att ganska få kunder frågade efter miljömärkt så stod det för 80 % av försäljningen. I samma organisation fanns en annan butik som ägdes privat. Här valde ägaren själv sitt sortiment som bestod av fyra olika produkter. Två naftabaserade, en miljöanpassad och en som var miljömärkt. Här var attityden väldigt negativ till miljövänliga alternativ. Endast någon procent av kunderna efterfrågade miljömärkta produkter. De fungerade inte och inga kunder ville ha dem sades det. De två butikerna ingick i samma organisation men hade ganska olika inställning. För den ena butiken stod miljömärkt för en väldigt stor del av försäljningen och deras kunder uppgavs vara nöjda. I den andra uppgavs miljömärkt inte sälja alls och försäljaren var även öppet negativt inställd till produkten. Centralt förklarades skillnaden vara ett personligt val. Företaget förordar miljömärkt och det ingår i basutbudet. Centralt finns även bilvårdsutbildning sedan i våras med bland annat ett miljöavsnitt. Det kommer även att användas mer hyllkantsinformation om olika produkter, bland annat för bilavfettning. Företaget förstod problematiken med olikheter mellan butiker och jobbar vidare med frågan. 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Exempel 2: Den här butiken sålde tre produkter där två var naftabaserade och en miljöanpassad. Den miljöanpassade ska utgå ur sortimentet sa personal i butiken. Produktansvarig på huvudkontoret kontaktades per telefon. Företaget hade försökt med att sälja en miljömärkt bilavfettning men det hade inte fungerat alls och försöket avslutades. Om det var på grund av okunskap som den miljömärkta varan inte sålt har inte analyserats. Någon information riktad till konsument om produkten ingick inte vid försöket. Därför utesluter inte företaget heller låg försäljning på grund av okunskap. Ett nytt försök med mer information kan tänkas enligt den produktansvarige. Det kan även tänkas en översyn av sortimentet inför nästa säsong där minst en miljömärkt bilavfettningsprodukt finns med. Exempel 3: Butiken i det här exemplet sålde endast en produkt. Den hade en etikett med texten godkänd enligt både OECD:s kriterier och miljöförvaltningens krav enligt Kemikaliesvepet. Eftersom det inte finns någon som godkänner enligt OECD:s kriterier och eftersom miljöförvaltningen i Göteborgs Stad inte heller godkänner några produkter kontaktades butikschefen i butiken med frågor om etikettens formulering och sakliga grund. Efter kontakt med leverantören har butikschefen meddelat att etiketten ska ses över. Ytterligare kontakt med produktansvarig på företaget visade att företaget fram till nu egentligen inte haft något fast sortiment utan att artiklar köpts in i stora partier utan närmare frågor om innehåll. Nu ska företaget genomlysa sitt sortiment för att få mer kontroll. Målet är att bli mer informerande mot kunderna. Nu har företaget ett mer fast sortiment som går att kontrollera och de har även skrivit Reachavtal med alla sina leverantörer med garantier om uppfyllelse av kraven i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Företaget inser även att viss form av produktkontroll till exempel genom stickprov behöver påbörjas inom kort. De tre exemplen visar att det är viktigt att tillsynsmyndigheter fortsätter att verka lokalt i dialog med återförsäljare för att öka tillgängligheten av miljövänligare produkter. Slutsatser Avslutningsvis kan sägas att arbetet gett mycket information angående bilavfettningsprodukter. Miljöförvaltningens butiksinventering visar att det går att påverka sortiment och utbud eftersom företagen är öppna för myndighetens kunskap och erfarenhet. Några slutsatser kan dras: Arbetets tre exempel visar att dialog med företag har bidragit till ett ökat fokus på förekomsten av farliga ämnen i varor och större intresse för befintliga miljövänligare alternativ. Attityd till och kunskap om miljövänligare alternativ påverkar konsumenternas produktval. Stor tillgänglighet av miljöanpassade och miljömärkta alternativ leder inte automatiskt till andra produktval om konsumenterna inte tror att de fungerar. Kunderna verkar vara konservativa i sina produktval. Fler produktjämförelser av de miljöanpassade och miljömärkta alternativen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 sinsemellan skulle i alla fall kunna ändra kundernas skepsis på grund av okunskap. Återförsäljarnas branschorganisationer är viktiga aktörer som med sina kunskaper om produkterna har stora möjligheter att påverka utvecklingen fram över genom aktiv informationsspridning om branschens miljöfrågor. Miljöförvaltningen har också en viktig roll i att säkerställa kunskapsspridning når konsumentledet. Den kunskap och de erfarenheter miljöförvaltningen fått genom det här arbetet kan användas för att ytterligare utveckla kvaliteten och kompetensen i tillsynsarbetet på kemikalieområdet. Förslag till fortsatt arbete Miljömärkning i Sverige AB har i en trycksak för sitt miljömärke Svanen sammanfattat den påverkan som personbilstvättar i Sverige ger upphov till årligen. Det är ur rapporter från danska Miljöstyrelsen 6 och Norsk Vann, Norvar 7 som beräkningarna gjorts. Utsläppen från biltvätt uppges motsvara minst 100 kg kadmium, fyra ton bly, krom och nickel, 25 ton zink och 2000 ton olja. Rapporterna är omfattande och miljöförvaltningen har inom ramen för det här arbetet inte läst rapporterna. Om beräkningarna stämmer är uppgifterna mycket intressanta och skulle kunna motivera fortsatt arbete och närmare studier. Inte minst verkar det finnas flera intressanta rapporter bland referenserna som danska Miljöstyrelsen använt. Referenser Naturvårdsverket. (2005) Fordonstvättar Branschfakta utgåva 1 maj [Elektronisk] Tillgänglig: 8.pdf [ ] Miljöförvaltningen Göteborgs stad (2005) Miljökrav på fordonstvättmedel R2005:13[Elektronisk] Tillgänglig: /N800_R2005_13_Miljokrav_pa_fordonstvattmedel.pdf?MOD=AJPERES&amp ;CONVERT_TO=URL&CACHEID=9ab1b58043f5efe992f5bb fe [ ] Miljöförvaltningen Göteborgs stad (2005) Miljöanpassade produkter för särskild avfettning R2005:14 [Elektronisk] Tillgänglig: /N800_R2005_14_Miljoanpassade_produkter_for_sarskild_avfettning.pdf?MO D=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=9ab1b58043f5efe 992f7bb fe [ ] Miljöstyrelsen, Danmark. (2000) Bilvaskehaller Status och strategier Miljöprojekt Nr [Elektronisk] 6 Danska Miljöstyrelsens rapporter Bilvaskehaller 2000 och Bilvask Norsk Vann, Norvar, Utslipp fra bilvaskehaller rapport B5/ Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Tillgänglig:http://bilvaskehaller.dhigroup.com/pdf_filer/Miljoprojekt_nr537_20 00.pdf [ ] Miljöstyrelsen, Danmark. (2000) Bilvask Reduktion af spildvandsbelastningen gennem renere teknologi Miljöprojekt Nr [Elektronisk] Tillgänglig:http://bilvaskehaller.dhigroup.com/pdf_filer/Miljoprojekt_nr876_20 03.pdf [ ] Norvar, Norge. (2006) Utslipp fra bilvaskehaller rapport B5/2006 [Elektronisk] Tillgänglig för försäljning: [ ] Artiklar om tester: Auto motor & sport SM i avfettning (2006). Auto Motor & Sport [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Sveriges television Plus Plus testar: Avfettningsmedel (2009). [Elektronisk] svt.se Tillgängligt: &lpos=rubrik_ [ ] Motor Expertens bästa tvättråd (2009). Motormännens tidning Motor, augusti Ej tillgänglig på webben. Hänvisning till tidningens redaktion. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Bilagor Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen 2009 Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19 Rapport R 2010:13 Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen 2009 Hur resonerade huvudkontoren och återförsäljarna 2009? Miljöförvaltningen gjorde i samband med sina butiksbesök 2009 några intervjuer för få en bild av vad det är som styr hur de stora återförsäljarna utformar sitt sortiment. Tre olika återförsäljare intervjuades lite närmare. De benämns här som Butikskedja A, Butikskedja B och Butikskedja C. Butikskedja A För butikskedja A svarade inköpsansvarig Miljöaspekter och inköp av bilvårdsmedel 1. Finns miljöaspekter upptaget i företagets policy/miljöpolicy? Exempelvis transporter, miljömålen eller giftfri miljö? Produkter hos Butikskedja A är i första hand avsedda för verkstäder som inte efterfrågar miljöpolicys eller miljövänliga alternativ eftersom det råder en tro på att miljövänligt är lika med dåligt. Butikskedja A håller på att ta fram policy eftersom de numera även riktar sig mot kund. 2. Finns ett miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001? Nej men vill gärna utveckla frågan nu när de profilerar sig mot kund. (2010 så pågår arbetet med att införa ett system) 3. Känner ni till det nationella miljömålet om giftfri miljö samt lokala miljömål och utfasning av farliga ämnen? Nej. 4. Hur styrs inköpen från enskild butik eller centralt? Butikskedja A har ett centrallager för Norge, Sverige och Danmark. Men det finns lokala butiksanpassningar på sortiment. 5. Vilka miljökriterier har ni vid inköp? Butikskedja A använder sig endast av befintliga erkända leverantörer vid inköp som kan leverera säkerhetsdatablad för produkter. Arbetar aktivt med att få bort aerosoler i produkter, ställer krav på pumpflaskor inte spray. 6. Vilka krav ställer ni på de produkter som ni köper in? Granskar ni säkerhetsdatablad och märkning av produkter? Butikskedja A granskar inte säkerhetsdatablad utan förlitar sig på leverantören vid val av produkter. Kräver säkerhetsdatablad på tre språk. Anlitar Ecoline som uppdaterar databladen. Har ingen kemikalieansvarig/kunnig som tar granskar farligheten på produkten. (Vid uppföljande kontakt 2010 så har butikskedja A en kemikaliesamordnare på centrallagret bland annat ansvarig för transporthantering och märkning. Butikskedja A har nu även en ny miljöchef anställd). 7. Vilken information får ni från era leverantörer om innehållet i produkterna? Granskar ni innehållet själva? Butikskedja A granskar inte innehåll utan säkerhetsdatablad. 8. Har ni egen import av bilvårdsmedel? Hur kontrolleras märkning och innehållsförteckning? Nej.

20 Avfettningsmedel och fordonstvätt 1. Har ni kallavfettningsmedel i ert sortiment? Ja - verkstadsprodukter 2. Har ni kallavfettningsmedel/fordontvättmedel som innehåller aromatisk nafta (lacknafta)? Vilken kännedom har ni om lacknaftas miljöpåverkan, att det är den högsta ozonbildaren av samtliga VOC, att vissa är utfasningsämnen? Vet inte är inte lacknafta ett lösningsmedel som finns i färger???? 3. Säljer ni avaromatiserade kallavfettningsmedel (s.k. alifatnafta) med mindre än 0,5 % aromater? Butikskedja A har lågaromatiska produkter i sortimentet. Butikskedja A håller på att ta fram ett eget varumärke som ska innehålla vissa bilvårdsmedel som är miljöanpassade och t.o.m. svanenmärkta som eftersom de är det egna varumärket kommer att finnas i varje butik. (2010 har man egna produkter som är miljömärkta med Svanen). 4. Hur rekommenderar ni era kunder att använda kallavfettningsmedel? Är dessa produkter avsedda för helfordonstvätt? Rekommenderas att använda till fälgar (punktrengöring) inte rekommenderat att använda till hela fordonet. 5. Säljer ni miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta/miljöanpassade, främst schampo och avfettningsmedel? Hur stor andel av ert sortiment bilvårdsmedel (schampo och avfettning) består av miljömärkta och miljöanpassade produkter? Det är få produkter, har inga siffror eftersom de nu inte finns på centrallagret utan hos avtalsleverantör. 6. Hur stor andel av kunderna efterfrågar miljöanpassade medel? Går det att öka andelen? Butikskedja A märker att efterfrågan ökar därför försöker de anpassa sig till kundernas krav genom att ta fram eget varumärke med alternativ. Exponering 1. Hur arbetar ni för att sälja miljömärkta produkter? Val av produkter, exponering och marknadsföring? Butikskedja A arbetar med ny butiks layout som är en kommunikativ metod att presentera produkter, som täcker kundens behov, produkten visar användningsområdet. Kunder som efterfrågar miljöalternativ kommer därför lättare att hitta dem. 2. Har era försäljare kunskap att vägleda era kunder när de frågar efter miljöanpassade fordonskemikalier? Vilken utbildning har försäljare fått avseende bilvårdsprodukter samt bättre och sämre miljöval? Det finns blandad kunskap, dock inte konkret kunskap kring märkning och miljö. De utgår från kundens behov. Bil i smutsig miljö kräver starka preparat. Kund som efterfrågar miljöalternativ ska få det.

21 Övrigt Har ni uppgifter om försäljningsvolymer på andelen miljömärkta och andelen miljöanpassade bilvårdsmedel som kan lämnas ut? Nej, få produkter som finns hos avtalsleverantör inte i eget lager. Finns det något ni själva önskar mer information/kunskap om? Kemikalielagstiftningen är komplex men butikskedja A har förtroende för sina leverantörer. Butikskedja B För butikskedja B svarade miljöansvarig. Uppföljande kontakt har skett på telefon med frågor som mejlats men utan att få svar innan arbetet med rapporten avslutats. Miljöaspekter och inköp av bilvårdsmedel 1. Finns miljöaspekter upptaget i företagets policy/miljöpolicy? Exempelvis transporter, miljömålen eller giftfri miljö? Ja det finns, miljöpolicy mejlas. 2. Finns ett miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001? Nej 3. Känner ni till det nationella miljömålet om giftfri miljö samt lokala miljömål och utfasning av farliga ämnen? Ja 4. Hur styrs inköpen från enskild butik eller centralt? Via vårt egna inköpsbolag 5. Vilka miljökriterier har ni vid inköp? De styrs upp av dokumentet Systematiskt produktsäkerhetsarbete. 6. Vilka krav ställer ni på de produkter som ni köper in? Granskar ni säkerhetsdatablad och märkning av produkter? Biltema granskar all dokument gällande våra produkter och skriver därefter egna SDB samt gör egna märkningar på produkterna. 7. Vilken information får ni från era leverantörer om innehållet i produkterna? Granskar ni innehållet själva? Vi begär in alla dokument angående innehållet i våra produkter, men lämnar även in produkter för analys för att säkerställa att innehållet stämmer överens med det som står angivet i dokumenten. 8. Har ni egen import av bilvårdsmedel? Hur kontrolleras märkning och innehållsförteckning? Ja, se punkt 6 Avfettningsmedel och fordonstvätt 1. Har ni kallavfettningsmedel i ert sortiment? Ja 2. Har ni kallavfettningsmedel/fordontvättmedel som innehåller aromatisk nafta (lacknafta)? Vilken kännedom har ni om lacknaftas miljöpåverkan, att det är den högsta ozonbildaren av samtliga VOC, att vissa är utfasningsämnen? Ja, stor kännedom angående lacknaftas miljöpåverkan. 3. Säljer ni avaromatiserade kallavfettningsmedel (s.k. alifatnafta) med mindre än 0,5 % aromater? Nej

22 4. Hur rekommenderar ni era kunder att använda kallavfettningsmedel? Är dessa produkter avsedda för helfordonstvätt? Rekommenderas för motortvätt, avfettning och avsaltning. 5. Säljer ni miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta/miljöanpassade, främst schampo och avfettningsmedel? Hur stor andel av ert sortiment bilvårdsmedel (schampo och avfettning) består av miljömärkta och miljöanpassade produkter? Butikskedja B har idag inga produkter som är miljömärkta, men arbetet med att miljöanpassa våra produkter pågår för fullt. På grund av detta är det svårt att ge någon andel av dagens sortiment som är miljöanpassat. 6. Hur stor andel av kunderna efterfrågar miljöanpassade medel? Går det att öka andelen? Vi får väldigt sällan frågan från kunder. Andelen miljöanpassade produkter är och skall vara hög, men som det är nu har vi inte för avsikt att miljömärka våra produkter. Då det tyvärr finns för många olika miljömärken samtidigt som det inte finns kompetens hos kunderna att tyda alla olika märken, har vi valt att ta bort miljömärken helt från våra produkter. 2. Har era försäljare kunskap att vägleda era kunder när de frågar efter miljöanpassade fordonskemikalier? Vilken utbildning har försäljare fått avseende bilvårdsprodukter samt bättre och sämre miljöval? Personalen i butikerna får fortlöpande utbildning angående vårt sortiment, samt även kompletterande utbildning vid förändringar i sortimentet. Övrigt Har ni uppgifter om försäljningsvolymer på andelen miljömärkta och andelen miljöanpassade bilvårdsmedel som kan lämnas ut? Har tyvärr bara på de produkter som tidigare haft miljömärke. Finns det något ni själva önskar mer information/kunskap om? Nej. Butikskedja C För butikskedja C svarade inköpsansvarig Miljöaspekter och inköp av bilvårdsmedel 1. Finns miljöaspekter upptaget i företagets policy/miljöpolicy? Exempelvis transporter, miljömålen eller giftfri miljö? Butikskedja C har miljöpolicy vad gäller transporter och tillhandahålla ett bra urval av miljövänliga produkter. 2. Finns ett miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001? Ja ISO. 3. Känner ni till det nationella miljömålet om giftfri miljö samt lokala miljömål och utfasning av farliga ämnen? Nej inte i detalj. 4. Hur styrs inköpen från enskild butik eller centralt? Vi köper centralt för alla butikskedja C:s butiker.

23 5. Vilka miljökriterier har ni vid inköp? Att tillhandahålla miljövänliga produkter där det finns att få tag i på marknaden. 6. Vilka krav ställer ni på de produkter som ni köper in? Granskar ni säkerhetsdatablad och märkning av produkter? Vi kollar alltid att det finns säkerhetsdatablad och att produkten har rätt märkning. 7. Vilken information får ni från era leverantörer om innehållet i produkterna? Granskar ni innehållet själva? Vi får informationen från de leverantörer vi samarbetar med. 8. Har ni egen import av bilvårdsmedel? Hur kontrolleras märkning och innehållsförteckning? Vi har ej någon egen import av bilvårdsprodukter. Avfettningsmedel och fordonstvätt 1. Har ni kallavfettningsmedel i ert sortiment? Ja vi har avfettningsmedel i vårt sortiment. 2. Har ni kallavfettningsmedel/fordontvättmedel som innehåller aromatisk nafta (lacknafta)? Vilken kännedom har ni om lacknaftas miljöpåverkan, att det är den högsta ozonbildaren av samtliga VOC, att vissa är utfasningsämnen? Vi har endast lågaromatisk avfettning i vårt sortiment. 3. Säljer ni avaromatiserade kallavfettningsmedel (s.k. alifatnafta) med mindre än 0,5% aromater? Se tidigare svar. 4. Hur rekommenderar ni era kunder att använda kallavfettningsmedel? Är dessa produkter avsedda för helfordonstvätt? Vi rekommenderar inte hel fordonstvätt utan endast punktbehandling. 5. Säljer ni miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta/miljöanpassade, främst schampo och avfettningsmedel? Hur stor andel av ert sortiment bilvårdsmedel (schampo och avfettning) består av miljömärkta och miljöanpassade produkter? Vi har propylenglykol och miljömärkt naturavfettning med svanen. Vi har för närvarande inte något bilschampoo. 6. Hur stor andel av kunderna efterfrågar miljöanpassade medel? Går det att öka andelen? Jag tror vi kan öka den andelen genom att öka marknadsföringen och informationen av miljövänliga produkter. Exponering 1. Hur arbetar ni för att sälja miljömärkta produkter? Val av produkter, exponering och marknadsföring? Vi försöker att alltid erbjuda ett miljövänligt alternativ bara vi får tag i det och att priset är rimligt. 2. Har era försäljare kunskap att vägleda era kunder när de frågar efter miljöanpassade fordonskemikalier? Vilken utbildning har försäljare fått avseende bilvårdsprodukter samt bättre och sämre miljöval? I första hand så får kunderna hjälpa sig själv, men vår personal får utbildning i första hand av våra leverantörer som besöker butikerna.

24 Har ni uppgifter om försäljningsvolymer på andelen miljömärkta och andelen miljöanpassade bilvårdsmedel som kan lämnas ut? Vi har försäljningsvolymer på alla produkter. Får undersöka om det blir aktuellt att lämna ut detaljerade volymer. Övrigt Finns det något ni själva önskar mer information/kunskap om? Inte vad jag vet i nuläget

25 Rapport R 2010:13 Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen butiker besöktes av miljöförvaltningen hösten Några butiksbesök följdes även upp med telefonsamtal till inköps- eller produktansvarig. Det har inte varit syftet att peka ut olika butiker utan endast att kartlägga generell tillgänglighet, kunskap och attityder därför benämns de som Butik 1, Butik 2 och så vidare. Butik 1 sålde totalt åtta olika produkter varav två var miljömärkta. Bäst sålde Turtle Wax Extreme nanotech som även skyltades bäst i test av motormännen Fyra produkter fanns redan i sortimentet vid inventeringen Säljaren i butiken tyckte själv att det nog var lite för många produkter. Deras egen miljömärkta avfettning sålde bra och ingick i en kampanj att kunden fick två flaskor till priset av en. Inga kunder hade klagat på att den miljömärkta produkten inte fungerade bra. Kontakt med inköpsansvarig på Butik 1 visade att företaget vill ha miljöserie framöver och ser det då som naturligt att även ta fram mer orienterande information om miljöalternativen till kunderna. Sortimentet bestäms centralt och på lokalplanet kan det sedan variera en del beroende på vilka kunder man har. I ett industriområde säljs det nästan inga miljömärkta produkter för där vill man ha det starkaste som går att få tag på. Det två miljömärkta produkterna som fanns i den besökta butiken ingår i kedjans basutbud. Butik 2 sålde två produkter varav ingen var miljömärkt. En produkt hade tagits bort för en tid sedan för att minska sortimentet sa det i butiken. En naftabaserad och en miljömärkt produkt har tagits ur sortimentet sedan senaste inventeringen. Att de inte sålde tillräckligt bra och behovet att minska sortimentet angavs som skäl i den butiken. Uppföljande kontakt visade att det ska ingå miljömärkta produkter i sortimentet framöver. Företaget har följt Kemikaliesvepets listor för de kommersiella tvättarna och lanserar nu under sitt eget butiksnamn miljömärkt avfettning. Butikerna kommer även att få mer information och kunskap om de olika alternativen. Butik 3 sålde två produkter där den ena var miljömärkt och den andra naftabaserad. Två naftabaserade produkter hade tagits bort för att minska sortimentet. Den naftabaserade var en populär sort, Prick bort Mac 124 som sades vara en återkommande testvinnare. Återförsäljaren angav att ungefär hälften av kunderna frågade efter miljömärkta produkter. Butik 4 ingick i samma organisation som butik 3 och sålde fem olika sorter varav två var miljömärkta. Här hade inga naftabaserade produkter tagits ur sortimentet men däremot utökats med en produkt som är miljömärkt. Inköpsansvarig söktes vid flera tillfällen utan resultat. Butik 5 sålde tre olika produkter där två var naftabaserade och en miljömärkt. Alla tre som fanns i sortimentet ingick i det egna varumärket enligt bolagets centrala krav. Trots att återförsäljaren angav att bara 1-2% av kunderna frågade efter miljömärkta produkter så stod den miljömärkta produkten för 80 % av försäljningen. Enda svårigheten bestod enligt återförsäljaren i att få bort björkväxtsav men inga kunder har klagat på produkten eller återkommit med att den inte fungerade. På deras egen webbsida finns ett produktblad på en av deras produkter som berättar att: Produkten

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping

Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping. Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Miljöanpassade produkter inom hårvården i Jönköping Karl Östvall Juni 2012 1 Sammanfattning Ett effektivt sätt att stödja miljöanpassade lösningar på är att välja produkter med miljömedveten inriktning

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ A100 0005/30/0205 VAFM ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Sveriges första gör-det-själv-tvätt där du får tvätta bilen med svamp. Floda

Sveriges första gör-det-själv-tvätt där du får tvätta bilen med svamp. Floda Sveriges första gör-det-själv-tvätt där du får tvätta bilen med svamp. Floda Välkommen till Din Biltvätt. Nytt tvättkoncept. Din Biltvätt har utvecklat ett helt nytt koncept för hur man tvättar bilen själv.

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun

Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Policy för miljökrav på fordonstvättar i Värnamo kommun Augusti 2010 Jörgen Jonasson Miljöinspektör B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Dags för en Miljövecka?

Dags för en Miljövecka? Till dig som är miljöansvarig Dags för en Miljövecka? Smaka vår ekologiska paj! Hur Svanlig är du? Vinn en matkasse! Här kommer inspirationen och materialet som enkelt tar er från ord till handling! Öppna

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se/hygienlokaler

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se/hygienlokaler Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se/hygienlokaler Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Lagändringar Anmälningsplikten

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448

Metaller i smycken. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2012:26. ISBN nr: 1401-2448 ISBN nr: 1401-2448 R 2012:26 Metaller i smycken Tillsynsprojekt i samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier

Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:8 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Gemensam rutin Märkningspliktiga kemiska produkter ska granskas Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Banverkets och Vägverkets verksamhet

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång.

Tvätta klokare. En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Tvätta klokare En liten guide om konsten att tänka på miljön och tvätta rent på samma gång. Gör så här så slipper du läsa alla sidor Foldern har vi skrivit utan pekpinnar för att dela med oss några enkla

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer