Bilavfettning - dags att välja grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilavfettning - dags att välja grönt"

Transkript

1 Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN X

2 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, organisationer och enskilda i deras miljöarbete. Miljöpolicy Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som goda förebilder. Vår egen påverkan Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. Ständiga förbättringar Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. Bli ledande Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. Samarbete med andra Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. Vi själva som resurs Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.

3 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Förord Miljöförvaltningen har sedan 2004 drivit en särskild satsning kallad Giftfritt Göteborg. Syftet är att driva på utvecklingen med att minska användningen av farliga kemikalier i bland annat varor. Kontakt med det kommunala reningsverket Gryaab visar att de tillsammans med Göteborg Vatten arbetat uppströms mot verksamheter under mer än 45 år med ett särskilt fokus på miljöfarliga kemikalier. De fokuserar just nu på användningen av prioriterade utfasnings- och riskminskningsämnen i mindre verksamheter. Till exempel tittar de på rekonditioneringsverksamheter som använder fordonsrengöringsmedel något som också miljöförvaltningen velat titta närmare på i och med detta arbete. Under 2009 och 2010 har miljöförvaltningen genomfört butiksbesök hos återförsäljare av bilvårdsmedel som ett av delprojekten inom Giftfritt Göteborg. Intervjuer har även gjorts med ansvariga inköpare för att få mer kunskap om bakgrunden till sortimentet i konsumentledet och återförsäljarnas attityder till bilavfettning och miljöanpassade och miljömärkta produkter. Fokus har varit kallavfettning som är naftabaserad det vill säga kommer från olja. Nafta är i Kemikalieinspektionens PRIO-databas i vissa fall klassat som ett utfasningsämne och cancerogent. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts såsom asfalt och tjära och är vanliga på marknaden troligtvis just av den anledningen. Nackdelen är att det blir utsläpp av kolväten vid användning och att naftan har toxiska egenskaper som innebär oönskad miljöbelastning. Materialet till rapporten är framtaget av miljöinspektörerna Katarina Sobis och Marco Bongiovanni. Ett stort tack till alla företag som medverkat med sin tid och sina kunskaper. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 1

4 Innehållsförteckning Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Sid Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Metoder och genomförande 6 Resultat 7 Diskussion 10 Slutsatser 13 Referenser 14 Bilageförteckning Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen 2009 Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

5 Sammanfattning Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Miljöförvaltningen har under 2009 och 2010 genomfört ett inventeringsprojekt med syfte att kontrollera vilka bilavfettningsprodukter som säljs till konsumenter i detaljhandeln. Projektet var främst inriktat på vad som finns tillgängligt, vilken kunskap och vilka attityder större återförsäljare i Göteborgs stad har till sitt sortiment. Syftet har varit att diskutera frågor om kemikalieinnehåll i bilvårdsprodukter och möjligheter till att öka andelen miljöanpassade och miljömärkta bilvårdsprodukter jämfört de som är naftabaserade hos återförsäljarna besöktes åtta butiker med bilavfettning i sortimentet och 2010 besöktes 20 butiker i en utökad uppföljning. Andelen butiker som erbjuder alternativ till kallavfettning ökar erbjöd 62 % av butikerna någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter var andelen som erbjöd det samma 85 %. Resultatet visar även att en övervägande del av återförsäljarnas sortiment och försäljning samtidigt består av naftabaserade produkter. Kunskap om och attityd till alternativ för naftabaserad (från olja) kallavfettning hos återförsäljare och kunder varierar stort och påverkar hur många som använder miljöanpassade eller miljömärkta avfettningsprodukter. Miljöförvaltningens butiksinventering visar att det går att påverka med hjälp av dialogarbete. Tre exempel visar att dialog har bidragit till ökat fokus på förekomsten av farliga ämnen i varor och större intresse för befintliga miljövänligare alternativ. Miljöförvaltningens uppföljande kontakter med återförsäljare visar att dialog kan påverka både butikernas sortiment och även leda till att mer information tas fram och görs tillgänglig för butikspersonal och kunder. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 3

6 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Bakgrund Naturvårdsverkets branschfaktablad 1 om fordonstvättar slog 2005 fast att tvätt av fordon utanför etablerade anläggningar, såsom på gatan, garageuppfarten eller andra platser förekommer i stor utsträckning, särskilt under sommarhalvåret. Det uppskattas att ca två tredjedelar av personbilstvättarna sker på detta sätt i Sverige. Bilavfettning är ett av de medel som används vid fordonstvätt. Traditionellt medel, ofta kallad kallavfettning, innehåller nafta det vill säga är oljebaserad. Det finns medel där naftan delvis bytts ut och även medel som klarar miljömärkningskrav. Försäljningen av avfettningsmedel som innehåller nafta och är konsumenttillgängliga har ökat de senaste åren visar en sökning i Kemikalieinspektionens produktregister. Samtidigt finns det miljövänligare alternativ på marknaden. De drivkrafter, kunskaper och attityder som styr produktval för konsumenter i detaljhandeln och de kommersiella fordonstvättarna ser olika ut. Årtal Kvantitet i ton * * Kvantiteten för 2009 är preliminär i skrivande stund (Källa: Kemikalieinspektionen) Kommersiella fordonstvättarna Kommersiell fordonstvätt i Göteborg sker i anläggningar som står under regelbunden tillsyn från miljöförvaltningen enligt miljöbalken. Det är anläggningar som även för sina inköp av kemikalier haft Kemikaliesvepets lista på Göteborgs Stads webbplats som stöd. Kemikaliesvepet var ett projekt som drevs av miljöförvaltningen under några år i början på 1990-talet. Projektet resulterade bland annat i att särskilda kriterier 2 togs fram för just bilvårdsprodukter. För att få en produkt bedömd vände sig leverantören till en konsult med expertkunskaper på området. När miljöförvaltningen fått konsultens intyg om att en produkt bedömts uppfylla kriterierna fördes den upp på Kemikaliesvepets listor. Listorna blev i praktiken positivlistor det vill säga miljövänligare produkter tillgängliga för yrkesbruk som gjorde det lättare att välja rätt. Jämför med förbudslistor det vill säga förbjudna ämnen som sedan används för att granska en produkts innehållsförteckning vilket blir både tidsödande och komplicerat. 1 Naturvårdsverket, Fordonstvättar Branschfakta utgåva 1 maj Miljöförvaltningens rapporter Miljökrav på fordonstvättmedel R 2005:13 och Miljöanpassade produkter för särskild avfettning R2005:14 4 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

7 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Kemikaliesvepets listor kan eventuellt komma att skötas av annan huvudman i framtiden eftersom miljöförvaltningen lämnar ifrån sig ansvaret från årsskiftet 2010/2011. I detaljhandeln Hur ser det ut för konsumenterna i detaljhandeln? Produkterna på Kemikaliesvepets listor har inte varit tillgängliga för enskilda konsumenter utan det är istället miljöanpassade och miljömärkta produkter i butik som är de bästa alternativen. Butikernas sortiment beror delvis på vilken kunskap och attityd som finns till miljöanpassat och miljömärkt. Med miljöanpassad menas i den här rapporten att produktens innehåll på något sätt ändrats av tillverkarna för att minska dess miljöbelastning. Med miljömärkning menas i den här rapporten att det är en oberoende tredje part som garanterar produkternas innehåll i enlighet med allmänt kända kriterier. Exempel på sådana är Svanen och Bra miljöval. Se respektive miljömärknings egen information om kriterier för bilavfettning. Miljömärkning i Sverige AB:s Svanen Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval Bilavfettningsprodukter är olika En smutsig bil innebär en komplex problematik eftersom smutsen består av olika kemiska ämnesgrupper och därför kräver olika lösningsämnen för att lösas upp. På en bil fastnar det vanlig smuts, metaller och särskilt fet smuts såsom tjära och asfalt. Det är därför svårt att få fram en bilavfettning som är bra på att lösa allt. För att kunna välja rätt sorts medel för sitt behov behövs kunskap. Bilavfettning kan delas in i fyra grupper: 1. Kallavfettning är naftabaserad (kommer från olja). Nafta är i Kemikalieinspektionens PRIO-databas i vissa fall klassat som ett utfasningsämne. De naftabaserade produkterna är bra på att lösa upp oljelik smuts såsom asfalt och tjära och är vanliga på marknaden troligtvis just av den anledningen. Nackdelen är att det blir utsläpp av kolväten vid användning och att naftan har toxiska egenskaper som innebär oönskad miljöbelastning. De måste appliceras på torra ytor för att få full verkan och är heller inte särskilt bra på att lösa upp annan vanlig smuts vilket kan leda till att den som tvättar använder ännu mer medel för att få rent. 2. Alkalisk avfettning fungerar genom att den har ett högt ph-värde och den löser upp den vanligaste smutsen såsom lera och damm. Det är ett allroundmedel som fungerar för de flesta användare. Alkalisk avfettning kan appliceras på både torra och våta ytor, bäst verkan blir det på torra ytor eftersom den då inte späds. Eventuell kvarvarande oljelik smuts som asfalt och tjära kan lösas upp med en trasa och kallavfettning. Tvättar Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 5

8 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 man i den ordningen så kan man minska miljöbelastningen genom minskad åtgång av kallavfettning och även genom att alkalisk avfettning är miljömässigt skonsammare. Det är viktigt att påpeka att om hårda asfaltspartiklar tvättas bort sist måste gnuggning undvikas så att det inte blir grusiga repor i lacken. 3. Mikroavfettning är en blandning av kallavfettning och alkalisk avfettning även rent miljömässigt. De två sammanblandade komponenterna svävar i en emulsion, ungefär som fettet i mjölk, och på det viset bildas en blandning som är tänkt att lösa upp all typ av smuts, både oljelik och vanlig som lera och damm. 4. Naturavfettningsmedel är en miljöanpassad utveckling av mikroavfettning. Istället för komponenten kallavfettning används ett växtbaserat lösningsmedel ihop med den alkaliska avfettningen vilket ytterligare kan minska miljöpåverkan. Detta medel kan appliceras på både blöta och torra ytor. Butiksbesök 2009 Miljöförvaltningen var 2009 ute på butiksbesök för att se vilka olika slags produkter som fanns tillgängliga i konsumentledet. Besöken gjordes hos åtta stora återförsäljare. En butik som besöktes, Micro, finns inte längre kvar på den svenska marknaden. En övervägande del av sortimenten bestod av naftabaserade produkter 62 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 27 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment Det framkom i diskussioner med personal i de besökta butikerna att det rådde stor okunskap och även fördomar hos kunder gällande just funktionen på miljövänliga alternativ. Hur resonerade huvudkontoren och återförsäljarna 2009? Miljöförvaltningen gjorde även några intervjuer för få en bild av vad det är som styr hur de stora återförsäljarna utformar sitt sortiment. Se Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen Metod och genomförande Inventeringen 2010 utökades Miljöförvaltningens butiksbesök 2009 har följts upp med en större inventering runt om i Göteborg under september Antalet besökta butiker utökades från åtta till 22 olika tänkbara återförsäljare, varav 19 tillhörde skilda kedjor/organisationer. Syftet har varit att diskutera frågor om kemikalieinnehåll i bilvårdsprodukter och möjligheter till att öka andelen miljöanpassade och miljömärkta produkter jämfört med dem som är naftabaserade hos återförsäljarna. Butiker hos följande stora återförsäljare besöktes: 6 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

9 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 AD bildelar Claes Ohlson Coop Bauhaus Biltema Ica Jula Järnia Mekonomen Meca Mjuk biltvätt OKQ8 Preem Rusta Shell Statoil ÖoB Även Hornbacher och Willys besöktes men de hade inte bilvårdsprodukter i sitt sortiment. Inventeringen sammanfaller enligt uppgift från butikspersonal ganska väl med säsongen för bilavfettningsmedel i november till mars. Miljöförvaltningens metod är att genom förnyade butiksbesök och kontakt med återförsäljare ställa frågor om produkternas innehåll och på sätt verka för ökad kunskap om miljöpåverkan. Det är viktigt enligt miljöbalken att företagen både har kunskaper om innehållet i sina produkter och att de byter ut produkter som är miljöbelastande mot mindre belastande när det finns likvärdiga alternativ. Resultat Butikernas sortiment Tillgängligheten i konsumentledet på miljöanpassade och miljömärkta bilavfettningsprodukter i Göteborg har granskats i miljöförvaltningens inventering Se Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen butiker med bilavfettning i sortimentet besöktes. Butikernas sortiment var relativt oförändrat sedan Alla de produkter som tidigare fanns till försäljning finns fortfarande tillgängliga Några miljöanpassade produkter är nu i stället miljömärkta. Allt fler butiker med produkter under sitt eget butiksnamn har låtit miljömärka dem. Sortiment i butikerna: En övervägande del av sortimenten består fortfarande av naftabaserade produkter 9 butiker erbjöd något miljöanpassat alternativ 8 butiker erbjöd någon miljömärkt produkt Fyra butiker erbjöd både miljöanpassade och miljömärkta produkter Tre butiker erbjöd inga miljöanpassade eller miljömärkta alternativ Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 7

10 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Omräknat i procent: 85 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 40 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment 20 % av butikerna erbjöd både miljöanpassade och miljömärkta produkter 15 % av butiker erbjöd inga miljöanpassade eller miljömärkta alternativ Hur resonerade huvudkontoren och återförsäljarna 2010? Kontakt med inköpsansvarig för en butik visade att företaget centralt vill ha en miljöserie framöver och ser det då som naturligt att även ta fram mer orienterande information om miljöalternativen till kunderna. Sortimentet bestäms centralt och på lokalplanet kan det sedan variera en del beroende på vilka kunder man har. I ett industriområde säljs det nästan inga miljömärkta produkter för där vill man ha det starkaste som går att få tag på. Det två miljömärkta produkterna som fanns i den besökta butiken ingår i kedjans basutbud. Två andra butiker ingick i samma organisation men hade ganska olika inställning. För den ena butiken stod miljömärkt för 80 % av försäljningen och deras kunder uppgavs vara nöjda med produkterna. I den andra uppgavs miljömärkt stå för 0 % av försäljningen och försäljaren var även öppet negativt inställd till miljömärkt bilavfettning. Centralt förklarades skillnaden vara ett personligt val i den enskilda butiken. Företaget förordar miljömärkt och det ingår i basutbudet. Centralt finns även sedan i våras bilvårdsutbildning med bland annat ett informativt miljöavsnitt. Företaget kommer även under hösten att använda mer hyllkantsinformation om olika produkter, bland annat bilavfettning. Produktansvarig för en ganska stor butik kontaktades per telefon. Företaget har profilerat sig med produktinformation, tips och råd till kunder. Det har tidigare gjorts försök med att sälja miljömärkt avfettning men det hade inte fungerat alls så produkten togs ur sortimentet. Huruvida det varit på grund av medvetna val eller okunskap som den miljömärkta varan inte sålt har inte närmare analyserats. Försöket innehöll ingen riktad information om miljömärkta avfettningar till konsumenten. Därför utesluts inte av företaget att den låga försäljningen berott på okunskap om miljömärkta alternativ. Den produktansvarige sade sig vara intresserad av att se över sortimentet inför nästa säsong och ha minst en miljömärkt produkt med och att samtidigt i butik ha vägledande information riktad till konsumenten. En butik med endast liten andel bilvårdsprodukter som komplement till de övriga sortimentet hade låg försäljning. Ansvarig personal i butiken övervägde att upphöra med den produktgruppen och sade sig samtidigt vara mycket negativa till de miljöanpassade produkterna. De ansåg att dessa inte fungerade alls utan för att få rent måste rejäla kemikalier användas med hänvisning till många års egen erfarenhet. Det hänvisades även till att arbetsmaskiner inte rengörs med miljömärkt bilavfettning. Personalen tryckte ändå starkt på att Miljöförvaltningen borde få tillverkarna att utbilda butikerna så att de har mer kunskap om vad det är de säljer och hur de ska råda kunderna. 8 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

11 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 En butik hade mest verkstäder som kunder. Att det inte finns miljöanpassat i deras sortiment beror enligt personalen på att kunderna tar vad de vill ha och att deras köp inte går att påverka. Återförsäljaren ansåg dessutom att miljömärkta produkter ändå inte fungerar lika bra som de naftabaserade. Sortimentet bestämdes centralt och var inget den enskilda butiken kunde påverka. Produktjämförelser Det görs produktjämförelser med alternativ till kallavfettning bland annat i biltidningar och miljöförvaltningen tittade på några: Biltidningen Auto Motor Sport utförde ett SM i bilavfettning med 23 olika produkter. Ett antal bilar som inte tvättats på länge testades och resultatet visade att alkaliska medel, naturmedel och mikroemulsioner var klart överlägsna kallavfettning när det handlar om smutsborttagning. Kvarvarande asfaltsfläckar och prickar löstes upp med trasa och kallavfettning. På det viset minskades enligt testet användningen av kallavfettning från en liter till en halv deciliter. I det här fallet hävdade alternativ till naftabaserade produkter sig bra också på den fetare smutsen. Auto Motor & Sport kommer med ett nytt jämförande produkttest våren Motormännens medlemstidning Motor gjorde ett avfettningstest med sex olika avfettningsprodukter augusti Det beskrivs av chefsredaktören som ett intryckstest till skillnad från ett vetenskapligt jämförande test. Testet utfördes av tidningens personal i en tvätthall med olika produkter, kallavfettning såväl som naturavfettning. På testets andra plats kom en miljömärkt naturavfettning före ett par olika kallavfettningar. Chefsredaktören var mycket negativ till de standardiserade testmetoderna som testinstitutet SP använder och ansåg att de inte är realistiska. Problemet är enligt redaktören bland annat att de använder smuts som inte stämmer med sånt som faktiskt hamnar på en bil. Det som blir rent i ett test av SP blir därför inte rent i verkligheten. Att sådana tester blir jämförbara från en tid till en annan men även oberoende vem som utför det gjorde dem ändå inte mer trovärdiga. Ett nytt test kommer i tidningen Motor hösten lät SVT:s konsumentprogram Plus 5 testinstitutet SP göra ett standardiserat test med tio olika produkter. Även i det här testet jämfördes kallavfettning blandat med naturavfettning. Resultatet delades in i fyra olika grupper: Endast prickar och fläckar kvar 2 produkter 1/3 smuts kvar tre produkter 1/2 smuts kvar tre produkter Det mesta kvar två produkter 3 SM i avfettning (2006). Auto Motor & Sport 4 Expertens bästa tvättråd (2009). Motormännens tidning Motor 5 Plus testar: Avfettningsmedel (2009). svt.se Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 9

12 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Det var kanske lite förvånande att egentligen inget medel gjorde helt rent. En miljömärkt naturavfettning hamnade på testets tredje plats medan två naftabaserade medel nästan inte gjorde rent alls. Diskussion Miljöförvaltningen har skaffat sig mer kunskap om tillgänglighet i konsumentledet på miljöanpassade och miljömärkta bilavfettningsprodukter i Göteborg genom butiksbesök och intervjuer hos de stora återförsäljarna. Även kunskap om rådande attityder hos butikspersonal och på huvudkontor har fångats upp. Inventering och samtal i butikerna visar på att efterfrågan för miljöanpassade och miljömärkta produkter inte förändrats påtagligt de senare åren trots att tillgängligheten tycks ha ökat. Kallavfettning dominerar och dess användning tycks öka att döma av försäljningsdata från Kemikalieinspektionen En övervägande del av sortimenten bestod av naftabaserade produkter 62 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 27 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment 2010 En övervägande del av sortimenten består fortfarande av naftabaserade produkter 85 % av butikerna erbjöd någon form av miljöanpassade bilavfettningsprodukter 40 % av butikerna erbjöd någon miljömärkt produkt i sitt sortiment 20 % av butikerna erbjöd både miljöanpassade och miljömärkta produkter 15 % av butiker erbjöd inga miljöanpassade eller miljömärkta alternativ Där alternativ till kallavfettning erbjuds så ingår de i många fall i butikernas bassortiment och kommer därför troligtvis att finnas kvar på hyllorna även framöver. Bilavfettning är ett produktområde där det finns miljömärkta alternativ men efterfrågan och försäljningen verkar vara låg, att döma av vad butikernas personal berättar. De butiker som idag inte har något alternativ alls eller större försäljning av alternativ kan inte se att efterfrågan skulle förändras. Det verkar råda skepsis mot att alternativen verkligen gör samma jobb som kallavfettning. Vad som påverkar en butiks försäljning kan bara spekuleras i men kunskap om produkterna och attityder borde spela in. När det gäller kunskap och attityder tycks det finnas två motsatta poler bland butikerna. Det finns de butiker som har en positiv bild av sina alternativ till kallavfettning. De pekar på en ganska bra försäljning och nöjda kunder. Sedan finns de butiker som har en tydligt negativ bild och som också har låg 10 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

13 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 försäljning av alternativen. Att återförsäljarnas attityder och resonemang påverkar kundernas köp verkar tydligt. I butikerna finns inte mycket information att få utöver personalens egna råd. Personalen i sin tur säger sig vara beroende av den information som tillverkarna och centralorganisationen tillhandahåller och den verkar inte vara omfattande. Det är troligtvis därför som kunskapsnivån och attityderna skiftar mellan olika återförsäljare även inom samma organisation. Att få fram mer produktinformation till kunderna skulle kunna leda till mer välgrundade produktval och i förlängningen minskad miljöbelastning. Personalen i några butiker tryckte starkt på att miljöförvaltningen borde vara mer aktiva mot tillverkarna så att de utbildar butikerna mer. Det miljöförvaltningen kan göra är att fortsätta sprida sin kunskap särskilt till konsumentledet. Att även kunderna har skiftande uppfattningar om bilavfettning framgår i samtal med butikspersonal. Det kan bero på olika orsaker men för många konsumenter är de produktjämförande tester som biltidningar gör viktiga och ger vägledande information vid produktval. Återförsäljare hänvisar ofta till vinnare i bildtidningars tester när de får frågor av kunder i butik. Till exempel så fanns Motormännens test 2008 upptejpat på hyllkanten i butik 1. Trots att helt olika produkter jämförs (kallavfettning med naturavfettning) och att de ibland är upplevelsebaserade och ibland görs med standardiserade metoder så verkar alternativens tvättresultat ibland fullt jämförbart med kallavfettning. Med tanke på att det funnits miljömärkta alternativ så länge och att det nu finns så många olika vore det intressant att se en jämförelse bara mellan dem. Vilken miljömärkt bilavfettning fungerar bäst? I uppföljande samtal med återförsäljarna och även att döma av intervjuerna 2009 så finns kunskap om att kallavfettning inte är lämpligt att användas över hela fordonet utan i första hand för de allra mest smutsigaste ställena. Vilken ytterligare kunskap är det angeläget att sprida mot bakgrund av det som kommit fram i miljöförvaltningens inventering? Förutom att bilavfettningsprodukter fungerar olika så finns det tre viktiga saker som är angelägna att förmedla till återförsäljare och till konsumenter. Biltvätt påverkar miljön. Bilvårdsmedel kan innehålla ämnen som kan påverka och skada både människor och miljö. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Medlen löser upp smuts, tjära och även tungmetaller. Tvätt av bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageuppfarten leder till att tvättvatten rinner ner i närmaste brunn och även att det sipprar ner genom marken. Det gäller särskilt om fordonet tvättas på en gräsmatta eller en grusplan. Vissa brunnar leder till ett reningsverk men andra leder vattnet helt orenat ut i närmaste vattendrag. Tvättvattnets farliga ämnen kan orsaka skada både för människa och för miljö. Innehåller dessutom bilvårdsmedlet nafta så är det ett ämne som kan orsaka cancer och allvarligt påverka våra vattendrag. Därför är det viktigt att tvätta rätt. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 11

14 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Välj miljö i första hand. En bil kan i många fall tvättas med en miljöanpassad eller miljömärkt produkt som första val. Tidigare har det ansetts att naturavfettningsmedel inte är lika effektiva, men de fördomarna har olika produkttester slagit hål på. Mer information om miljömärkta produkter finns hos Svanen (www.svanen.nu) eller hos Bra Miljöval (www.naturskyddsforeningen.se). I de kommersiella biltvättarna används redan bilvårdsmedel som är miljöanpassade eller miljömärkta. Branschorganisationer som till exempel Motormännen (www.motormannen.se) kan ge mer tips om hur man skyddar sin bil från smuts på ett bra sätt. Det kan bland annat bestå i lackbehandlingar, tätare intervall mellan tvättar för att hindra smuts från att gro in hårt och metoder att tvätta. Olika motortidningar har testat avfettningsprodukter. Alternativ till kallavfettning som en del naturavfettningar och alkaliska avfettningar placerar sig högt upp i effektivitet. Däremot hamnar flera kallavfettningar ganska långt ner för att de klarar fet smuts och tjärfläckar men inte ingrodd vintersmuts. Att då använda ännu mer kallavfettning för att få rent bilen är fel medel för ändamålet. Välj lämplig plats. Biltvätt på gator, garageuppfarter eller grusplaner kan betecknas som miljöfarlig verksamhet eftersom tvättvattnet inte tas till vara på rätt sätt. Lämpliga platser för biltvätt kan vara en gör-det-självanläggning eller andra kommersiella biltvättsanläggningar. De är utrustade med lämpliga avloppsanordningar och oljeavskiljare för sitt tvättvatten. Och det leds till närmaste reningsverk enligt gällande regelverk. Dessa anläggningar står också under tillsyn från miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens butiksinventering visar att det går att påverka med hjälp av återkopplande dialogarbete: Exempel 1: En butik sålde tre olika produkter där två var naftabaserade och en miljömärkt. Trots att ganska få kunder frågade efter miljömärkt så stod det för 80 % av försäljningen. I samma organisation fanns en annan butik som ägdes privat. Här valde ägaren själv sitt sortiment som bestod av fyra olika produkter. Två naftabaserade, en miljöanpassad och en som var miljömärkt. Här var attityden väldigt negativ till miljövänliga alternativ. Endast någon procent av kunderna efterfrågade miljömärkta produkter. De fungerade inte och inga kunder ville ha dem sades det. De två butikerna ingick i samma organisation men hade ganska olika inställning. För den ena butiken stod miljömärkt för en väldigt stor del av försäljningen och deras kunder uppgavs vara nöjda. I den andra uppgavs miljömärkt inte sälja alls och försäljaren var även öppet negativt inställd till produkten. Centralt förklarades skillnaden vara ett personligt val. Företaget förordar miljömärkt och det ingår i basutbudet. Centralt finns även bilvårdsutbildning sedan i våras med bland annat ett miljöavsnitt. Det kommer även att användas mer hyllkantsinformation om olika produkter, bland annat för bilavfettning. Företaget förstod problematiken med olikheter mellan butiker och jobbar vidare med frågan. 12 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

15 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Exempel 2: Den här butiken sålde tre produkter där två var naftabaserade och en miljöanpassad. Den miljöanpassade ska utgå ur sortimentet sa personal i butiken. Produktansvarig på huvudkontoret kontaktades per telefon. Företaget hade försökt med att sälja en miljömärkt bilavfettning men det hade inte fungerat alls och försöket avslutades. Om det var på grund av okunskap som den miljömärkta varan inte sålt har inte analyserats. Någon information riktad till konsument om produkten ingick inte vid försöket. Därför utesluter inte företaget heller låg försäljning på grund av okunskap. Ett nytt försök med mer information kan tänkas enligt den produktansvarige. Det kan även tänkas en översyn av sortimentet inför nästa säsong där minst en miljömärkt bilavfettningsprodukt finns med. Exempel 3: Butiken i det här exemplet sålde endast en produkt. Den hade en etikett med texten godkänd enligt både OECD:s kriterier och miljöförvaltningens krav enligt Kemikaliesvepet. Eftersom det inte finns någon som godkänner enligt OECD:s kriterier och eftersom miljöförvaltningen i Göteborgs Stad inte heller godkänner några produkter kontaktades butikschefen i butiken med frågor om etikettens formulering och sakliga grund. Efter kontakt med leverantören har butikschefen meddelat att etiketten ska ses över. Ytterligare kontakt med produktansvarig på företaget visade att företaget fram till nu egentligen inte haft något fast sortiment utan att artiklar köpts in i stora partier utan närmare frågor om innehåll. Nu ska företaget genomlysa sitt sortiment för att få mer kontroll. Målet är att bli mer informerande mot kunderna. Nu har företaget ett mer fast sortiment som går att kontrollera och de har även skrivit Reachavtal med alla sina leverantörer med garantier om uppfyllelse av kraven i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Företaget inser även att viss form av produktkontroll till exempel genom stickprov behöver påbörjas inom kort. De tre exemplen visar att det är viktigt att tillsynsmyndigheter fortsätter att verka lokalt i dialog med återförsäljare för att öka tillgängligheten av miljövänligare produkter. Slutsatser Avslutningsvis kan sägas att arbetet gett mycket information angående bilavfettningsprodukter. Miljöförvaltningens butiksinventering visar att det går att påverka sortiment och utbud eftersom företagen är öppna för myndighetens kunskap och erfarenhet. Några slutsatser kan dras: Arbetets tre exempel visar att dialog med företag har bidragit till ett ökat fokus på förekomsten av farliga ämnen i varor och större intresse för befintliga miljövänligare alternativ. Attityd till och kunskap om miljövänligare alternativ påverkar konsumenternas produktval. Stor tillgänglighet av miljöanpassade och miljömärkta alternativ leder inte automatiskt till andra produktval om konsumenterna inte tror att de fungerar. Kunderna verkar vara konservativa i sina produktval. Fler produktjämförelser av de miljöanpassade och miljömärkta alternativen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 13

16 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 sinsemellan skulle i alla fall kunna ändra kundernas skepsis på grund av okunskap. Återförsäljarnas branschorganisationer är viktiga aktörer som med sina kunskaper om produkterna har stora möjligheter att påverka utvecklingen fram över genom aktiv informationsspridning om branschens miljöfrågor. Miljöförvaltningen har också en viktig roll i att säkerställa kunskapsspridning når konsumentledet. Den kunskap och de erfarenheter miljöförvaltningen fått genom det här arbetet kan användas för att ytterligare utveckla kvaliteten och kompetensen i tillsynsarbetet på kemikalieområdet. Förslag till fortsatt arbete Miljömärkning i Sverige AB har i en trycksak för sitt miljömärke Svanen sammanfattat den påverkan som personbilstvättar i Sverige ger upphov till årligen. Det är ur rapporter från danska Miljöstyrelsen 6 och Norsk Vann, Norvar 7 som beräkningarna gjorts. Utsläppen från biltvätt uppges motsvara minst 100 kg kadmium, fyra ton bly, krom och nickel, 25 ton zink och 2000 ton olja. Rapporterna är omfattande och miljöförvaltningen har inom ramen för det här arbetet inte läst rapporterna. Om beräkningarna stämmer är uppgifterna mycket intressanta och skulle kunna motivera fortsatt arbete och närmare studier. Inte minst verkar det finnas flera intressanta rapporter bland referenserna som danska Miljöstyrelsen använt. Referenser Naturvårdsverket. (2005) Fordonstvättar Branschfakta utgåva 1 maj [Elektronisk] Tillgänglig: 8.pdf [ ] Miljöförvaltningen Göteborgs stad (2005) Miljökrav på fordonstvättmedel R2005:13[Elektronisk] Tillgänglig: /N800_R2005_13_Miljokrav_pa_fordonstvattmedel.pdf?MOD=AJPERES&amp ;CONVERT_TO=URL&CACHEID=9ab1b58043f5efe992f5bb fe [ ] Miljöförvaltningen Göteborgs stad (2005) Miljöanpassade produkter för särskild avfettning R2005:14 [Elektronisk] Tillgänglig: /N800_R2005_14_Miljoanpassade_produkter_for_sarskild_avfettning.pdf?MO D=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=9ab1b58043f5efe 992f7bb fe [ ] Miljöstyrelsen, Danmark. (2000) Bilvaskehaller Status och strategier Miljöprojekt Nr [Elektronisk] 6 Danska Miljöstyrelsens rapporter Bilvaskehaller 2000 och Bilvask Norsk Vann, Norvar, Utslipp fra bilvaskehaller rapport B5/ Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

17 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Tillgänglig:http://bilvaskehaller.dhigroup.com/pdf_filer/Miljoprojekt_nr537_20 00.pdf [ ] Miljöstyrelsen, Danmark. (2000) Bilvask Reduktion af spildvandsbelastningen gennem renere teknologi Miljöprojekt Nr [Elektronisk] Tillgänglig:http://bilvaskehaller.dhigroup.com/pdf_filer/Miljoprojekt_nr876_20 03.pdf [ ] Norvar, Norge. (2006) Utslipp fra bilvaskehaller rapport B5/2006 [Elektronisk] Tillgänglig för försäljning: [ ] Artiklar om tester: Auto motor & sport SM i avfettning (2006). Auto Motor & Sport [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Sveriges television Plus Plus testar: Avfettningsmedel (2009). [Elektronisk] svt.se Tillgängligt: &lpos=rubrik_ [ ] Motor Expertens bästa tvättråd (2009). Motormännens tidning Motor, augusti Ej tillgänglig på webben. Hänvisning till tidningens redaktion. Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 15

18 Bilavfettning-dags att välja grönt R 2010:13 Bilagor Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen 2009 Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

19 Rapport R 2010:13 Bilaga 1 intervju miljöförvaltningen 2009 Hur resonerade huvudkontoren och återförsäljarna 2009? Miljöförvaltningen gjorde i samband med sina butiksbesök 2009 några intervjuer för få en bild av vad det är som styr hur de stora återförsäljarna utformar sitt sortiment. Tre olika återförsäljare intervjuades lite närmare. De benämns här som Butikskedja A, Butikskedja B och Butikskedja C. Butikskedja A För butikskedja A svarade inköpsansvarig Miljöaspekter och inköp av bilvårdsmedel 1. Finns miljöaspekter upptaget i företagets policy/miljöpolicy? Exempelvis transporter, miljömålen eller giftfri miljö? Produkter hos Butikskedja A är i första hand avsedda för verkstäder som inte efterfrågar miljöpolicys eller miljövänliga alternativ eftersom det råder en tro på att miljövänligt är lika med dåligt. Butikskedja A håller på att ta fram policy eftersom de numera även riktar sig mot kund. 2. Finns ett miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001? Nej men vill gärna utveckla frågan nu när de profilerar sig mot kund. (2010 så pågår arbetet med att införa ett system) 3. Känner ni till det nationella miljömålet om giftfri miljö samt lokala miljömål och utfasning av farliga ämnen? Nej. 4. Hur styrs inköpen från enskild butik eller centralt? Butikskedja A har ett centrallager för Norge, Sverige och Danmark. Men det finns lokala butiksanpassningar på sortiment. 5. Vilka miljökriterier har ni vid inköp? Butikskedja A använder sig endast av befintliga erkända leverantörer vid inköp som kan leverera säkerhetsdatablad för produkter. Arbetar aktivt med att få bort aerosoler i produkter, ställer krav på pumpflaskor inte spray. 6. Vilka krav ställer ni på de produkter som ni köper in? Granskar ni säkerhetsdatablad och märkning av produkter? Butikskedja A granskar inte säkerhetsdatablad utan förlitar sig på leverantören vid val av produkter. Kräver säkerhetsdatablad på tre språk. Anlitar Ecoline som uppdaterar databladen. Har ingen kemikalieansvarig/kunnig som tar granskar farligheten på produkten. (Vid uppföljande kontakt 2010 så har butikskedja A en kemikaliesamordnare på centrallagret bland annat ansvarig för transporthantering och märkning. Butikskedja A har nu även en ny miljöchef anställd). 7. Vilken information får ni från era leverantörer om innehållet i produkterna? Granskar ni innehållet själva? Butikskedja A granskar inte innehåll utan säkerhetsdatablad. 8. Har ni egen import av bilvårdsmedel? Hur kontrolleras märkning och innehållsförteckning? Nej.

20 Avfettningsmedel och fordonstvätt 1. Har ni kallavfettningsmedel i ert sortiment? Ja - verkstadsprodukter 2. Har ni kallavfettningsmedel/fordontvättmedel som innehåller aromatisk nafta (lacknafta)? Vilken kännedom har ni om lacknaftas miljöpåverkan, att det är den högsta ozonbildaren av samtliga VOC, att vissa är utfasningsämnen? Vet inte är inte lacknafta ett lösningsmedel som finns i färger???? 3. Säljer ni avaromatiserade kallavfettningsmedel (s.k. alifatnafta) med mindre än 0,5 % aromater? Butikskedja A har lågaromatiska produkter i sortimentet. Butikskedja A håller på att ta fram ett eget varumärke som ska innehålla vissa bilvårdsmedel som är miljöanpassade och t.o.m. svanenmärkta som eftersom de är det egna varumärket kommer att finnas i varje butik. (2010 har man egna produkter som är miljömärkta med Svanen). 4. Hur rekommenderar ni era kunder att använda kallavfettningsmedel? Är dessa produkter avsedda för helfordonstvätt? Rekommenderas att använda till fälgar (punktrengöring) inte rekommenderat att använda till hela fordonet. 5. Säljer ni miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta/miljöanpassade, främst schampo och avfettningsmedel? Hur stor andel av ert sortiment bilvårdsmedel (schampo och avfettning) består av miljömärkta och miljöanpassade produkter? Det är få produkter, har inga siffror eftersom de nu inte finns på centrallagret utan hos avtalsleverantör. 6. Hur stor andel av kunderna efterfrågar miljöanpassade medel? Går det att öka andelen? Butikskedja A märker att efterfrågan ökar därför försöker de anpassa sig till kundernas krav genom att ta fram eget varumärke med alternativ. Exponering 1. Hur arbetar ni för att sälja miljömärkta produkter? Val av produkter, exponering och marknadsföring? Butikskedja A arbetar med ny butiks layout som är en kommunikativ metod att presentera produkter, som täcker kundens behov, produkten visar användningsområdet. Kunder som efterfrågar miljöalternativ kommer därför lättare att hitta dem. 2. Har era försäljare kunskap att vägleda era kunder när de frågar efter miljöanpassade fordonskemikalier? Vilken utbildning har försäljare fått avseende bilvårdsprodukter samt bättre och sämre miljöval? Det finns blandad kunskap, dock inte konkret kunskap kring märkning och miljö. De utgår från kundens behov. Bil i smutsig miljö kräver starka preparat. Kund som efterfrågar miljöalternativ ska få det.

21 Övrigt Har ni uppgifter om försäljningsvolymer på andelen miljömärkta och andelen miljöanpassade bilvårdsmedel som kan lämnas ut? Nej, få produkter som finns hos avtalsleverantör inte i eget lager. Finns det något ni själva önskar mer information/kunskap om? Kemikalielagstiftningen är komplex men butikskedja A har förtroende för sina leverantörer. Butikskedja B För butikskedja B svarade miljöansvarig. Uppföljande kontakt har skett på telefon med frågor som mejlats men utan att få svar innan arbetet med rapporten avslutats. Miljöaspekter och inköp av bilvårdsmedel 1. Finns miljöaspekter upptaget i företagets policy/miljöpolicy? Exempelvis transporter, miljömålen eller giftfri miljö? Ja det finns, miljöpolicy mejlas. 2. Finns ett miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001? Nej 3. Känner ni till det nationella miljömålet om giftfri miljö samt lokala miljömål och utfasning av farliga ämnen? Ja 4. Hur styrs inköpen från enskild butik eller centralt? Via vårt egna inköpsbolag 5. Vilka miljökriterier har ni vid inköp? De styrs upp av dokumentet Systematiskt produktsäkerhetsarbete. 6. Vilka krav ställer ni på de produkter som ni köper in? Granskar ni säkerhetsdatablad och märkning av produkter? Biltema granskar all dokument gällande våra produkter och skriver därefter egna SDB samt gör egna märkningar på produkterna. 7. Vilken information får ni från era leverantörer om innehållet i produkterna? Granskar ni innehållet själva? Vi begär in alla dokument angående innehållet i våra produkter, men lämnar även in produkter för analys för att säkerställa att innehållet stämmer överens med det som står angivet i dokumenten. 8. Har ni egen import av bilvårdsmedel? Hur kontrolleras märkning och innehållsförteckning? Ja, se punkt 6 Avfettningsmedel och fordonstvätt 1. Har ni kallavfettningsmedel i ert sortiment? Ja 2. Har ni kallavfettningsmedel/fordontvättmedel som innehåller aromatisk nafta (lacknafta)? Vilken kännedom har ni om lacknaftas miljöpåverkan, att det är den högsta ozonbildaren av samtliga VOC, att vissa är utfasningsämnen? Ja, stor kännedom angående lacknaftas miljöpåverkan. 3. Säljer ni avaromatiserade kallavfettningsmedel (s.k. alifatnafta) med mindre än 0,5 % aromater? Nej

22 4. Hur rekommenderar ni era kunder att använda kallavfettningsmedel? Är dessa produkter avsedda för helfordonstvätt? Rekommenderas för motortvätt, avfettning och avsaltning. 5. Säljer ni miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta/miljöanpassade, främst schampo och avfettningsmedel? Hur stor andel av ert sortiment bilvårdsmedel (schampo och avfettning) består av miljömärkta och miljöanpassade produkter? Butikskedja B har idag inga produkter som är miljömärkta, men arbetet med att miljöanpassa våra produkter pågår för fullt. På grund av detta är det svårt att ge någon andel av dagens sortiment som är miljöanpassat. 6. Hur stor andel av kunderna efterfrågar miljöanpassade medel? Går det att öka andelen? Vi får väldigt sällan frågan från kunder. Andelen miljöanpassade produkter är och skall vara hög, men som det är nu har vi inte för avsikt att miljömärka våra produkter. Då det tyvärr finns för många olika miljömärken samtidigt som det inte finns kompetens hos kunderna att tyda alla olika märken, har vi valt att ta bort miljömärken helt från våra produkter. 2. Har era försäljare kunskap att vägleda era kunder när de frågar efter miljöanpassade fordonskemikalier? Vilken utbildning har försäljare fått avseende bilvårdsprodukter samt bättre och sämre miljöval? Personalen i butikerna får fortlöpande utbildning angående vårt sortiment, samt även kompletterande utbildning vid förändringar i sortimentet. Övrigt Har ni uppgifter om försäljningsvolymer på andelen miljömärkta och andelen miljöanpassade bilvårdsmedel som kan lämnas ut? Har tyvärr bara på de produkter som tidigare haft miljömärke. Finns det något ni själva önskar mer information/kunskap om? Nej. Butikskedja C För butikskedja C svarade inköpsansvarig Miljöaspekter och inköp av bilvårdsmedel 1. Finns miljöaspekter upptaget i företagets policy/miljöpolicy? Exempelvis transporter, miljömålen eller giftfri miljö? Butikskedja C har miljöpolicy vad gäller transporter och tillhandahålla ett bra urval av miljövänliga produkter. 2. Finns ett miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001? Ja ISO. 3. Känner ni till det nationella miljömålet om giftfri miljö samt lokala miljömål och utfasning av farliga ämnen? Nej inte i detalj. 4. Hur styrs inköpen från enskild butik eller centralt? Vi köper centralt för alla butikskedja C:s butiker.

23 5. Vilka miljökriterier har ni vid inköp? Att tillhandahålla miljövänliga produkter där det finns att få tag i på marknaden. 6. Vilka krav ställer ni på de produkter som ni köper in? Granskar ni säkerhetsdatablad och märkning av produkter? Vi kollar alltid att det finns säkerhetsdatablad och att produkten har rätt märkning. 7. Vilken information får ni från era leverantörer om innehållet i produkterna? Granskar ni innehållet själva? Vi får informationen från de leverantörer vi samarbetar med. 8. Har ni egen import av bilvårdsmedel? Hur kontrolleras märkning och innehållsförteckning? Vi har ej någon egen import av bilvårdsprodukter. Avfettningsmedel och fordonstvätt 1. Har ni kallavfettningsmedel i ert sortiment? Ja vi har avfettningsmedel i vårt sortiment. 2. Har ni kallavfettningsmedel/fordontvättmedel som innehåller aromatisk nafta (lacknafta)? Vilken kännedom har ni om lacknaftas miljöpåverkan, att det är den högsta ozonbildaren av samtliga VOC, att vissa är utfasningsämnen? Vi har endast lågaromatisk avfettning i vårt sortiment. 3. Säljer ni avaromatiserade kallavfettningsmedel (s.k. alifatnafta) med mindre än 0,5% aromater? Se tidigare svar. 4. Hur rekommenderar ni era kunder att använda kallavfettningsmedel? Är dessa produkter avsedda för helfordonstvätt? Vi rekommenderar inte hel fordonstvätt utan endast punktbehandling. 5. Säljer ni miljömärkta eller miljöanpassade bilvårdsprodukter som inte är miljömärkta/miljöanpassade, främst schampo och avfettningsmedel? Hur stor andel av ert sortiment bilvårdsmedel (schampo och avfettning) består av miljömärkta och miljöanpassade produkter? Vi har propylenglykol och miljömärkt naturavfettning med svanen. Vi har för närvarande inte något bilschampoo. 6. Hur stor andel av kunderna efterfrågar miljöanpassade medel? Går det att öka andelen? Jag tror vi kan öka den andelen genom att öka marknadsföringen och informationen av miljövänliga produkter. Exponering 1. Hur arbetar ni för att sälja miljömärkta produkter? Val av produkter, exponering och marknadsföring? Vi försöker att alltid erbjuda ett miljövänligt alternativ bara vi får tag i det och att priset är rimligt. 2. Har era försäljare kunskap att vägleda era kunder när de frågar efter miljöanpassade fordonskemikalier? Vilken utbildning har försäljare fått avseende bilvårdsprodukter samt bättre och sämre miljöval? I första hand så får kunderna hjälpa sig själv, men vår personal får utbildning i första hand av våra leverantörer som besöker butikerna.

24 Har ni uppgifter om försäljningsvolymer på andelen miljömärkta och andelen miljöanpassade bilvårdsmedel som kan lämnas ut? Vi har försäljningsvolymer på alla produkter. Får undersöka om det blir aktuellt att lämna ut detaljerade volymer. Övrigt Finns det något ni själva önskar mer information/kunskap om? Inte vad jag vet i nuläget

25 Rapport R 2010:13 Bilaga 2 butiksinventering miljöförvaltningen butiker besöktes av miljöförvaltningen hösten Några butiksbesök följdes även upp med telefonsamtal till inköps- eller produktansvarig. Det har inte varit syftet att peka ut olika butiker utan endast att kartlägga generell tillgänglighet, kunskap och attityder därför benämns de som Butik 1, Butik 2 och så vidare. Butik 1 sålde totalt åtta olika produkter varav två var miljömärkta. Bäst sålde Turtle Wax Extreme nanotech som även skyltades bäst i test av motormännen Fyra produkter fanns redan i sortimentet vid inventeringen Säljaren i butiken tyckte själv att det nog var lite för många produkter. Deras egen miljömärkta avfettning sålde bra och ingick i en kampanj att kunden fick två flaskor till priset av en. Inga kunder hade klagat på att den miljömärkta produkten inte fungerade bra. Kontakt med inköpsansvarig på Butik 1 visade att företaget vill ha miljöserie framöver och ser det då som naturligt att även ta fram mer orienterande information om miljöalternativen till kunderna. Sortimentet bestäms centralt och på lokalplanet kan det sedan variera en del beroende på vilka kunder man har. I ett industriområde säljs det nästan inga miljömärkta produkter för där vill man ha det starkaste som går att få tag på. Det två miljömärkta produkterna som fanns i den besökta butiken ingår i kedjans basutbud. Butik 2 sålde två produkter varav ingen var miljömärkt. En produkt hade tagits bort för en tid sedan för att minska sortimentet sa det i butiken. En naftabaserad och en miljömärkt produkt har tagits ur sortimentet sedan senaste inventeringen. Att de inte sålde tillräckligt bra och behovet att minska sortimentet angavs som skäl i den butiken. Uppföljande kontakt visade att det ska ingå miljömärkta produkter i sortimentet framöver. Företaget har följt Kemikaliesvepets listor för de kommersiella tvättarna och lanserar nu under sitt eget butiksnamn miljömärkt avfettning. Butikerna kommer även att få mer information och kunskap om de olika alternativen. Butik 3 sålde två produkter där den ena var miljömärkt och den andra naftabaserad. Två naftabaserade produkter hade tagits bort för att minska sortimentet. Den naftabaserade var en populär sort, Prick bort Mac 124 som sades vara en återkommande testvinnare. Återförsäljaren angav att ungefär hälften av kunderna frågade efter miljömärkta produkter. Butik 4 ingick i samma organisation som butik 3 och sålde fem olika sorter varav två var miljömärkta. Här hade inga naftabaserade produkter tagits ur sortimentet men däremot utökats med en produkt som är miljömärkt. Inköpsansvarig söktes vid flera tillfällen utan resultat. Butik 5 sålde tre olika produkter där två var naftabaserade och en miljömärkt. Alla tre som fanns i sortimentet ingick i det egna varumärket enligt bolagets centrala krav. Trots att återförsäljaren angav att bara 1-2% av kunderna frågade efter miljömärkta produkter så stod den miljömärkta produkten för 80 % av försäljningen. Enda svårigheten bestod enligt återförsäljaren i att få bort björkväxtsav men inga kunder har klagat på produkten eller återkommit med att den inte fungerade. På deras egen webbsida finns ett produktblad på en av deras produkter som berättar att: Produkten

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT

KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT Inriktning mot organisation VT 2006 KAN MAN EFTERFRÅGA NÅGOT MAN INTE VET EXISTERAR? En studie om miljömärkta kläder Magisteruppsats Författare: Anna Nilsson 790510 Josefin Odqvist 800731 Handledare: Gill

Läs mer

Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder

Gröna trådar. Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder Gröna trådar Utbud och exponering av miljöprofilerade kläder text Christin Holm, Sveriges Konsumenter, 2010 grafisk form och illustration Caroline Andersson, www.ateljec.com Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Varför miljöcertifiera företag?

Varför miljöcertifiera företag? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anneli Johansson & Vlora Uka Varför miljöcertifiera företag? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Ht 2008 Handledare: Tommy Bood Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder

Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder KTH, Kungliga tekniska högskolan Avdelningen för industriell ekologi 100 44 Stockholm Miljöpolitik och styrmedel Fallstudie: Kläder Annika Carlsson-Kanyama Avdelning för industriell ekologi, KTH, Stockholm

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor

KEMI. Rapport från kemikalieinspektionen 2/03. Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor KEMI Rapport från kemikalieinspektionen 2/03 Utvärdering av system för egendeklarationer av farliga kemiska ämnen i varor Exempel från Byggsektorn och Textilindustrin Beatrice Kogg, Åke Thidell the international

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Blöjor och miljö en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Januari 2004 INNEHÅLL 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 Blöjans historia...3 Hur mycket blöjor använder

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kemikalier i kläder. En butiksundersökning om kunskap, värderingar och agerande. Chemicals in clothing

Kemikalier i kläder. En butiksundersökning om kunskap, värderingar och agerande. Chemicals in clothing Kemikalier i kläder En butiksundersökning om kunskap, värderingar och agerande Chemicals in clothing A store survey about knowledge, values and actions Av: Lena-Karin de Carvalho 781124-4008 Miljövetenskap

Läs mer