Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella."

Transkript

1 Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument från FN:s miljökonferens i Rio Enligt beslutet ska alla jordens kommuner starta processer för att aktivera befolkning, företag och organisationer i skapandet av mer uthålliga samhällen. I Vaggeryd startade arbetet under Algblomning Inträffar normalt främst på våren och försommaren, men på grund av övergödning har under senare år kraftiga algblomningar även inträffat under sensommaren och hösten. Stora utsläpp av kväve och fosfor göder algerna vilket leder till onormala algblomningar. När algerna dör sjunker de till botten och vid nedbrytningen förbrukas allt syre på stora delar av sjöbotten och bottendjur och fiskar flyr eller dör. Aluminium (kemisk beteckning Al) är en metall, som förekommer i många bergarter. Vid låga ph-värden (surt vatten) löses aluminium ut, och kan skada växtrötterna. Aluminium misstänks orsaka Alzheimers sjukdom och fåglars äggskal blir tunna och sköra. Aluminium är mycket resurs- och energikrävande att utvinna, och bör därför användas sparsamt. Det är viktigt att dryckesförpackningarna återlämnas i butikerna, mot pant. Ammoniak är en vattenlöslig gas med stickande lukt. Ammoniak ingår ofta i starka rengöringsmedel. Ångorna är irriterande för ögon och luftvägar. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak. Effektiva, mindre skadliga finns att köpa. Aromater (aromatiska kolväten) är t.ex. bensen, toluen, xylen och styren. Aromater är hälsooch miljöfarliga. Vissa är cancerframkallande. Undvik om möjligt aromater. Köp t.ex. lacknafta med låg aromathalt eller helt aromatfri. Arsenik (kemisk beteckning As) är ett giftigt grundämne, som används bl.a. till impregnering av trä. Ämnet finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Asbest består av mikroskopiska små fibrer av silikatmineral. Vid rivning av asbest gäller att privatpersoner får göra detta, men att man måste iakttaga försiktighet, bland annat genom att förvara asbestavfallet i täckta behållare när man forslar bort det. Om en firma anlitas, skall den ha särskild behörighet för att få riva asbesthaltiga material.

2 Avfall Rest- eller biprodukt som vi lämnar ifrån oss för omhändertagande. Se Förpackningar, Kompostering, Källsortering, Miljöstation, Återvinningsstation. Sorterat avfall kan lämnas kostnadsfritt vid Återvinningsstationen. Tekniska kontoret ansvarar för servicen och samordningen av olika avfallsfrågor i kommunen. Miljö- och bygg svarar för bl.a. miljökrav och kontroll. Farligt avfall kan lämnas på miljöstationen: deponeringsplatsen i Vaggeryd. Farligt avfall är bl.a. färgrester, lösningsmedel, bilbatterier, spillolja, kemikalier och frätande ämnen. Företag med farligt avfall kan kontakta t.ex. JRAB, tel Avfallsskatt Regeringsbeslut att från 1 januari 2000 införa avfallsskatt på 250 kr per ton för allt osorterat avfall som läggs på deponi. Avlopp Varje invånare använder ca 200 liter vatten varje dag. Avloppsvattnet från tätorterna renas i kommunala avloppsreningsverk innan det släpps ut i recipient. Efter rening är 90-95% av fosfor och organiska ämnen borta. Ett sätt att bidra till bättre vatten och ett slutet kretslopp är att aldrig hälla ut farligt avfall i avloppet, att välja miljömärkta hushållsmedel och att inte tvätta bilen ute på gatan. Det är för övrigt inte tillåtet. Se Bilvård. Ring Tekniska kontoret, tel om du har frågor om avloppsvattnet. Det är viktigt att bakterierna i reningsverket inte skadas av giftiga ämnen. Lämna därför lösningsmedel, färger och liknande farliga avfall i miljöstationerna i stället. Se under rubriken Avfall. Reningsverken är byggda för att klara flytande föroreningar. Fasta ting, som tops, tygtrasor eller plastpåsar kan också störa driften. Enskilda avlopp skall ha trekammarbrunn med någon form av rening efter. Anläggningarna skall minst ha infiltrationsanläggning eller så kallad markbädd på minst 20 m 2. Den som vill anlägga ett enskilt avlopp måste ansökan om detta hos Miljöoch byggnämnden. Enskilda avlopp är betydligt sämre än reningsverk. Att välja fosfatfritt och miljömärkt tvättmedel är därmed ännu viktigare om man bor på landet än om man är ansluten till reningsverket. B Badplatser Vattenkvaliteten vid kommunens större badplatser kontrolleras regelbundet under sommaren. Ring Miljö och Bygg eller Kultur och Fritid om du vill veta mer, tel Det är Kultur och Fritid som ansvarar för badplatsen. Batterier Uppladdningsbara batterier kan innehålla bly eller kadmium och knappceller innehåller oftast kvicksilver. Välj apparater som du kan ladda med eller laddbara litiumbatterier. Idag kan du använda dessa batterier till t ex mobiltelefoner, bärbara datorer, rakapparater och videokameror. Se även Farligt avfall, Sladdlösa apparater. Lämna tillbaka förbrukade batterier till försäljningsstället, till en miljöstation eller en batteriholk. Bilbatterier kan du även lämna på en bensinstation.

3 Batteriföreningen och Hem till holken Becquerel (Bq) är måttenheten för radioaktivt sönderfall. 1 Bq=1 sönderfall per sekund. Tidigare användes enheten curie. Bilvård Det är inte är tillåtet att tvätta bilen på gatan. Tvättvattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar. Tvätta bilen i automatisk biltvätt, gör-det-självhall eller på en plats där du vet att avloppsvattnet går till reningsverk. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag och dagvattenbrunnar. Se även Farligt avfall, Avlopp. Bioenergi Energi från växtriket t ex ved, flis, energiskog och halm (etanol och metanol). Förbränningen av biobränslen är ren jämfört med fossil (olja, kol) förbränning och ger inget överskott av koldioxid till atmosfären, utan förbrukas av växande grödor. Biologisk mångfald Ett mått på variationsrikedomen bland växter och djur och den miljö de lever i. (Både antal arter, antal former av den enskilda arten och sambandet mellan de olika arterna och den miljö de lever i.) Biologisk mångfald ökar möjligheten till överlevnad. Blekmedel Används mot fläckar på vittvätt. Blekmedel bleker kulörta plagg. Miljömärkta blekmedel är mindre miljöfarliga (oftast perkarbonat). Bly (kemisk beteckning Pb) är en giftig tungmetall (tungmetall bryts inte ner utan förblir stabil), som lagras upp i kroppen (Bioackumulerande*). Finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. *Läs mer under bioackumelerande. BOD 7 Ett mått på biokemisk eller biologisk syreförbrukning som används vid lab för att mäta t ex reningsgraden vid reningsverk: Mängden syre som förbrukats under sju dygn visar hur mycket organiska ämnen det finns i ett prov. Bostäder Miljö- och bygg handlägger ärenden, lämnar information och ger råd när det gäller miljö- och hälsoproblem i bostaden. Det kan t ex gälla mögel, fukt, buller, lukt, radon, vedeldning och ventilation. Den nya miljölagstiftningen, Miljöbalken, ger den som har ett eget hus ett eget ansvar att sköta det så att hälso- och miljörisker inte uppstår. Bra Miljöval eller Falken Är det ena fungerande miljömärkningssystemet. Det andra är Svanen. Bränsle och avgaser Förbränningsmotorer står för en stor del av utsläppen av giftiga ämnen till luften.

4 Utsläppen kan ge upphov till astma, allergier och cancer. De bidrar även till försurningen och till växthuseffekten. Gör vad du kan för att minska dessa utsläpp, t ex cykla istället för att köra bil. Att åka många i en buss ger mycket lägre utsläpp än att vara en person i varje bil. Samåk! Transporter av varor ger upphov till stora utsläpp. Genom att välja närproducerade varor kan du göra en stor miljöinsats. Om du använder motorvärmare minskar utsläppen av koldioxid och kolväten med upp till 80%. Motorvärmaren bör användas både vår, vinter och höst. Vid en utetemperatur på ca -15 grader, räcker det med 45 minuters inkoppling. Med varm motor sparar du även bensin och slitaget på motorn minskar avsevärt. En normalbilist sparar minst 500 kr/år. Till motorgräsklippare, motorsågar, snöskotrar, mopeder och båtmotorer finns idag så kallad alkylatbensin. Använder man den minskar de hälso- och miljöfarliga utsläppen. På sikt måste de fossila bränslen vi idag använder ersättas av andra energikällor, både för att oljan med tiden kommer att ta slut och för att utsläppen även från de "renaste" fossila bränslen påverkar klimatet. Det finns idag personbilar som går att köra på bl.a. biogas och rapsolja. Buller = icke önskvärt ljud. Mäts i db, decibel. Trafikbuller är ett stort problem i Sverige. Omkring människor i hela landet utsätts för högre bullernivåer än de 55 dba (decibel) som Naturvårdsverket anger som riktvärde. Väghållaren är skyldig att minska för högt buller, t.ex. genom att minska trafiken, bygga bullerskydd eller sätta in ljudisolerande fönster. Buller är ett stort problem för många invånare. I de flesta fall är det trafiken som bullrar högst och mest. Visa hänsyn när du kör, sänk farten och kör mjukt i närheten av bostäder. Besväras du av buller i ditt hem? Kommer ljudet från fläktar och hissar etc. ska du i första hand tala med fastighetsägaren. Om det inte hjälper eller om du har problem med buller som inte uppkommer i huset kan du kontakta Miljöoch byggförvaltningen, tel Bygg Det finns särskilda regler för hur impregnerat virke får användas. Du får exempelvis inte använda det till trädgårdsmöbler, dörrar, huspaneler, fönstersnickerier, trallar och altaner. Rådgör med din bygghandlare, han vet vilket alternativ som passar bäst i ditt fall. Bra olje- eller vattenbaserade träskyddsmedel utan lösningsmedel finns nu på marknaden. Impregnerat virke är farligt avfall och får inte under några omständigheter eldas hemma. Lämna det till en återvinningscentral. C CFC (klorfluorkarboner) kallas ofta freon, vilket egentligen är ett av handelsnamnen för CFC. Freoner är mycket stabila gaser, som inte bryts ned förrän nått upp till det energiska UV-ljuset i stratosfären (ca 30 km över jorden).där skadar de det skyddande ozonskiktet och omvandlar detta till vanligt syre. Följden blir att risken för cancer och ögonsjukdomar ökar. Freonerna skall avvecklas enligt riksdagsbeslut. Välj alltid freonfria alternativ t.ex. för värmepumpar, kylskåp, frysar etc D

5 DAGVATTEN Den nederbörd som rinner av från hårdgjorda ytor, hustak m m. Kan vara förorenat av stoft, olja, tungmetaller och näringsämnen. Datorer Det finns miljömärkta (Svanen) datorer och tonerkasetter till laserskrivare och kopiatorer. När du köper en dator, välj en med självsläckande bildskärm och energideklaration. En bärbar dator ska ha nickelhydrid-batteri. Vissa datorföretag har börjat ta tillbaka sina datorer för återvinning. På återvinningsstationen finns containrar för elektronikavfall. Se även Elektronikavfall, Miljömärkning, Återvinningsstation. Decibel enhet för ljudstyrka. Se Buller. Dricksvatten De flesta hushåll får sitt dricksvatten genom kommunens ledningsnät. Det kommer från grundvatten och är som regel (ca 4,8 dh ). Det innebär bl.a. att du kan använda den lägsta dosering som anges på förpackningar av tvätt- och rengöringsmedel. Tekniska kontoret tar kontinuerligt vattenprover i ledningsnätet för att bevaka att kvalitén på vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Miljö- och bygg bevakar kvalitén på kommunalt vatten samt enskilda förordnade vattentäkter. Förvaltningen ansvarar för rådgivning, provtagning och inspektion av både kommunala och enskilda förordnade vattentäkter. Upplysningar: Tekniska kontoret, Va-enheten, tel e-post: Tekniska kontoret en presentation Drivhuseffekt Se Växthuseffekt E Eko av grekiskans oikos =hus, hem. Används ofta som förkortning för ekologisk. Ekologi (eg grekiska: hushållning) är läran om samspelet mellan de levande organismerna och deras omvärld. EKOLOGISKT FRAMSTÄLLDA LIVSMEDEL Livsmedel som framställts utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV-märket är en garanti för att livsmedlet har framställts helt utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel samt djuren uppfödda och slaktade på ett skonsamt sätt. Ekosystem ett begränsat stycke natur med dess typiska naturliga samspel. Entropi är måttet på den oordning som finns i ett system. Ökad entropi= ökad oordning.

6 Enligt termodynamikens andra huvudsats ökar alltid entropin i ett slutet system, vilket betyder att allt sprider sig. Ex: då man exploaterar en kolfyndighet kommer kolatomerna att sprida sig i hela biosfären. Elektronikavfall Till elektronikskrot räknas elektriska eller elektroniska produkter, t ex gamla datorer, TV-apparater, videobandspelare. Dessa innehåller en rad miljöskadliga ämnen som inte skall komma ut i naturen. Elektronikskrot lämnas i en speciell container på återvinningsstationen. Se även Datorer. och producentansvar. Energirådgivning Rådgivningsverksamheten kan bedrivas på flera sätt. Vaggeryds kommun har valt att ha rådgivning tillsammans med Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Rådgivningen finns på Energicentrum på A6. På Energicentrum finns utställning gemensamt med de installatörer av energisystem som finns inom kommunerna. En viktig del av verksamheten är information. Några energispartips: * Sänk inomhustemperaturen. Du sparar 5% för varje sänkt grad. Det samma gäller temperaturen i frysen och kylen. * Vädra snabbt med tvärdrag. * Duscha snabbt och byt till snålspolande kranar och duschmunstycke. * Installera termostatblandare * Låt maten svalna och täck den väl före kylförvaring. * Tvätta med full maskin och slopa förtvätten. Enskilt avlopp Enskilda avlopp skall ha trekammarbrunn med någon form av rening efter. Anläggningarna skall ha infiltrationsanläggning eller så kallad markbädd på minst 20 m 2. Den som vill anlägga ett enskilt avlopp måste ansöka om detta hos Miljö- och byggnämnden. Enskilda avlopp är betydligt sämre än reningsverk. Att välja fosfatfritt och miljömärkt tvättmedel är därmed ännu viktigare om man bor på landet än om man är ansluten till reningsverket. Eternit se asbest. F Farligt avfall Det är avfall som kan skada natur och/eller människor och djur. Det skall inte slängas bland soporna eller i avloppet utan tas om hand separat. Hushållen kan lämna in batterier, brandvarnare, bekämpningsmedel, fotovätskor, färg och lack, kvicksilvertermometrar, lysrör, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, oljefilter, sprayburkar, syror mm till miljöstationen. Farligt avfall kan lämnas på deponeringsplatsen i Vaggeryd. Farligt avfall är bl.a. färgrester, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och andra kvicksilverhaltiga saker, fotokemikalier, spillolja och frätande ämnen. Företag med farligt avfall kan kontakta t.ex. Småland West, Källsortering a-ö: Guide om vad som är farligt avfall och hur du sorterar andra slags avfall.

7 Fisk kan innehålla höga halter av kvicksilver. Den som är gravid, ammar eller äter mycket fisk bör kontrollera med Miljö- och byggförvaltningen vad som gäller. Flamskyddsmedel används för att göra tyger eller andra saker mindre brandfarliga. De kan vara organiska klorföreningar, organiska bromföreningar eller fosforföreningar. I allmänhet är de både hälso- och miljöfarliga. Formaldehyd formalin (kemisk beteckning HCHO) är en färglös gas som används bl.a. som desinfektionsmedel i spånskivor och för att motverka skrynkling hos tyger. Formaldehyd är allergi- och cancerframkallande. Formalin se formaldehyd. Fosfat salt av fosforsyra. Se fosfor. Fosfor (kemisk beteckning P) är ett grundämne som också är ett viktigt näringsämne. I form av fosfat används fosfor som gödningsämne i jordbruket. Om det läcker ut i sjöar och vattendrag göder det även vattenväxter och bidrar till igenväxning. Vid nedbrytning av växterna förbrukas syre, vilket leder till syrebrist. Fosfat finns i tvätt- och rengöringsmedel. I miljömärkta tvättmedel är dock fosfathalten maximerad till 5 % för Bra miljöval och 0,2% för Svanmärkningen. Avloppsreningsverken avlägsnar cirka 95% av avloppsvattnets fosfor, som binds till slammet. Att välja ett fosfatfritt tvättmedel är viktigt i synnerhet om man bor på landet. Undvik dock fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel som inte är miljömärkta. De kan innehålla andra kemikalier som är sämre för miljön än fosfor. Fosfor för industriell användning bryts som mineral och är därför en ändlig resurs. FOSSILA BRÄNSLEN Fossila bränslen betraktas som en ändlig resurs eftersom nybildningen tar mycket lång tid. Består ursprungligen av djur- och växtdelar som lagrats i jordskorpan under lång tid. Exempel på fossila bränslen är kol, olja och naturgas. Fotosyntes är den process genom vilken de gröna växterna bildar socker ur vatten och koldioxid med hjälp av solljus. Som biprodukt bildas syre. Freon se CFC. FSC Står för Forest Stewardship Council. FSC har bl a tagit fram certifieringsriktlinjer för ett hållbart skogsbruk. Förnybar

8 eller förnyelsebar resurs är en resurs som ständigt nybildas, t.ex. solljus, vind eller biologiskt producerade material. Motsatsen kallas en ändlig resurs. Förpackningar Förpackningarna utgör ofta omkring hälften av avfallet i ett hushåll. Välj således varor med lite eller inget förpackningsmaterial när du handlar. Nu gäller producentansvaret förpackningar av glas, metall, plast, wellpapp, och papper/ kartong. I kommunen samlas dessa material från hushållen in på återvinningsstationerna. Mer om producentansvaret kan du få veta av Förpackningsinsamlingens kundtjänst, tel eller hos REPA-registret. Försurning Innebär en sänkning av ph i mark och vatten på grund av nedfall av försurande ämnen. De försurande ämnena är syror (saltsyra, svavelsyra, salpetersyra) som släpps ut från fordon, industrier och värmeanläggningar. Ett av de största miljöhoten i norra Europa. I försurade marker ökar utlösningen av bl.a. tungmetaller, viktiga näringsämnen lakas ur jorden, aluminium löses ur marken och det blir näringsobalans. Försurning kan bromsas upp med kalkning av sjöar och vattendrag, men kräver upprepning under lång tid. G Glas Glas som förpackningsmaterial är miljövänligt - om glaset återvinns. Glaset har den fina egenskapen att det kan återanvändas hur många gånger som helst. Dessutom blir arbetsmiljön för sophämtarna bättre om det tunga och vassa glaset sorteras bort från hushållsavfallet. Returglas med pant lämnar vi nästan alltid tillbaka i butikerna. Däremot kan återvinningen av annat förpackningsglas bli bättre. Glaset ska sorteras i färgat och ofärgat. Föroreningar som porslin och keramik gör att glaset blir omöjligt att återvinna. Glödlampor, lysrör, kristall, spegelglas får heller inte lämnas vid insamlingsställena. Upplysningar: Tekniska kontoret, Svensk GlasÅtervinning, Svensk glasåtervinnings webbplats Grovsopor Till grovavfall räknas skrymmande avfall som normalt uppstår i ett hushåll, men som på grund av sin beskaffenhet inte kan läggas i den ordinarie sopsäcken. Exempel på grovsopor är möbler, cyklar, barnvagnar, hushållsmaskiner och emballage. Trädgårdsavfall bör komposteras, men mindre mängder får lämnas på deponeringsanläggningen. Däremot är brädor, heltäckningsmattor och annat avfall som kommer från ombyggnader inte grovavfall. Grundämne är ett ämne som inte med kemiska medel kan uppdelas i enklare beståndsdelar. Det finns 105 kända grundämnen, varav 90 förekommer i naturen och de övriga är framställda på konstgjord väg. Exempel: syre, järn, kol, fosfor.

9 Gräsklippning En halvtimmes gräsklippning med vanlig bensin ger lika stora kolväteutsläpp som tio mils stadskörning med bil. Köp miljöanpassad alkylatbensin istället. Den finns på närmaste bensinstation. GRÖN FLAGG Grön Flagg är en internationell miljöcertifiering av skolor och förskolor. Den svenska Grön Flagg-kampanjen drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent. H HANDELSGÖDSEL/KONSTGÖDSEL är oorganiska gödningsämnen som är framställda på kemisk väg. Anpassade för att växterna snabbt ska kunna tillgodogöra sig den tillförda näringen. Saknar mullämnen. Accepteras inte av alternativodlare. HCFC mjuk freon innehåller en väteatom mer än vanlig freon och bryts därför lättare ner innan den stigit till ozonskiktet i stratosfären. HCFC är därför mindre farlig för ozonskiktet än de hårda freonerna, men kan inte utgöra något hållbart alternativ till CFC. Från 1 januari 1994 får HCFC endast användas som köldmedium i kylskåp eller i skumplast. Hybridbil Är en bil som kombinerar olika motoralternativ - varav oftast en elmotor och en vanlig förbränningsmotor. Vinsten med hybridbil är att det går att växla mellan batteridrift (i stan) och vanlig motor på landsvägen. Hypoklorit se klor Hårdhetsgrad är ett mått på hur mycket kalk vattnet innehåller. Halten anges antingen i mg/lit eller i s.k., tyska hårdhetsgrader, dh. Mjukt vatten har dh 0-5; medelhårt 5-10 dh; hårt dh och mycket hårt vatten över 21 dh. Bondstorp 6,0 Hagafors 5,5 Hok 5,0 Klevshult 4,5 Skillingaryd 2,0 Svenarum 4,0 Vaggeryd 4,0 Hårdhetsgraden har betydelse bl.a. för doseringen av tvättmedel. Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel, diskmedel, schampo etc. I enskild brunn varierar hårdheten från brunn till brunn. I Impregnerat virke innehåller de giftiga ämnena arsenik, krom, koppar eller kreosot. Impregnerat virke får endast användas om det skall vara förankrat i jord eller vatten.

10 Numera finns det också mildare medel som gör att visst virke även får användas på annan plats. Hör med din trävaruhandlare. ISO En internationell standard för miljöledningssystem, som effektiviserar miljöarbetet i företag och organisationer. J Joner elektriskt laddade atomer eller molekyler. Joniserande strålning är det vetenskapliga namnet på det som brukar kallas radioaktiv strålning och innebär att atomer och molekyler som utsätts för strålning blir elektriskt laddade. Joniserande strålning kommer från många olika håll: från kroppen själv, från rymden, marken, röntgenapparater, kärnbränsle och radon (radondöttrar). K Kadmium (kemisk beteckning Cd) är en mycket giftig tungmetall, som bl.a. ingår i nickelkadmiumbatterier och som förorening i avloppsslam och i handelsgödsel. Kadmium är bioackumulerande * och ger skador på njurar och skelett, samt ökar risken för cancer. Finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Uttjänta batterier skall återlämnas till inköpsstället och återgå till producenten (producentansvar). Köp i stället nickel-hydridbatterier till laddbara apparater. Kalkning Kalkning är när man sprider kalk på marken eller i sjöar och vattendrag för att höja ph-värdet och motverka försurning. Katalysator kallas ett ämne som kan deltaga i en kemisk process utan att själv förbrukas. Som avgasrenare på bilar, se Katalysatorrening. Katalysatorrening är den vanligaste avgasreningen på bilar. Flera hälso- och miljöfarliga ämnen omvandlas till ofarlig kvävgas och koldioxid, men mängden koldioxid påverkas inte. Därmed gör katalysatorreningen ingenting åt växthuseffekten *. Ett problem är också att den miljöfarliga gasen dikväveoxid (lustgas) bildas under vissa omständigheter. Kemiska bekämpningsmedel se ogräs. Rester av kemiska bekämpningsmedel är farligt * avfall. Kemtvätt bygger på starka och miljöfarliga kemikalier, t.ex. perkloretylen. Köp plagg (så långt det är möjligt) som kan tvättas i vatten med vanliga tvättmedel.

11 Klor (kemisk beteckning Cl) används för bl.a. blekning och desinfektion. Klor förenar sig mycket lätt med andra ämnen och bildar därvid miljögifter. Vissa klorföreningar är mycket stabila och bioackumulerande *, t.ex. PCB * och DDT *. Använd inte klorblekt papper eller rengöringsmedel som innehåller klor. Hypoklorit används som blekmedel i vissa (icke miljömärkta) rengöringsmedel och maskindiskmedel. Hypoklorit är miljö- och hälsofarligt. Klorföreningar, klororganiska föreningar är kemiska föreningar där klor och kol ingår. De kan vara både ofarliga och mycket farliga för miljön. Se Klor. Koldioxid, CO 2, är en gas som växter använder i sin fotosyntes. Den bildas vid förbränning och nedbrytning av organiskt material, samt finns i människans utandningsluft. Om man bränner fossilt kol (kol, olja, naturgas) ökar koldioxidhalten i atmosfären, vilket = växthuseffekten. Kolväten är organiska föreningar där kol och väte ingår. Vissa kolväten är skadliga för hälsa och miljö. Exempel på kolväten med skadlig miljöpåverkan är flytande bränslen, färger, lösningsmedel och lacker. Se Aromater och Lösningsmedel. Kompost, kompostering Förmultning av organiskt material, t.ex. trädgårdsavfall eller hushållssopor till mylla. Kompostering av hushållsavfall är en del i kretsloppssamhället. Samtidigt minskar ju mängden hushållsavfall som måste fraktas bort. Nu gäller 14-dagarshämtning av sopor och möjlighet till hemkompostering. Du kan få utglesad sophämtning om du komposterar - det innebär reducerad taxa och sophämtning var 4:e vecka. Du skall anmäla att du tänker kompostera och skall använda speciella kompostbehållare. KRAV Står för Kontrollföreningen för ekologisk odling. KRAV (länk) är en ekonomisk förening med bl a lantbrukarorganisationer och livsmedelskedjor som medlemmar. Föreningens uppgift är att kontrollera produktionen av ekologiska livsmedel och att certifiera producenter. De flesta större butiker har idag KRAV-märkta livsmedel. Det finns även KRAV-märkta textilier. Kretslopp 1. Vissa ämnens cirkulation i naturen, t.ex. vattnets kretslopp i form av nederbörd, ytvatten/grundvatten, transport till havet, avdunstning till molnen. Man talar också om kvävets och kolets kretslopp. Kretslopp 2 I industrisamhället betyder kretslopp att använda varor återvinns och blir råvaror på nytt. Kretsloppssamhälle är ett samhälle som är uthålligt därför att man återför naturliga ämnen till natur och odlingsmark och återvinner avfall som nya råvaror samtidigt som användningen av ändliga resurser begränsas till ett minimum.

12 KRITISK BELASTNINGSGRÄNS Kritiska belastningsgränser finns för svavel och kväve och är den gräns som naturen anses kunna tåla av nedfall. Överskrids gränsen uppstår skador på naturen. Krom (kemisk beteckning Cr) är en miljö- och hälsofarlig tungmetall, som ingår bl.a. i kromgarvat läder, cement, impregneringsvätska för trä, ytbehandling av metall. Krom finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Kvicksilver (kemisk beteckning Hg) är en mycket hälso- och miljöfarlig tungmetall, som finns med Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Kvicksilver finns bl.a. i amalgam, lysrör, knappcellsbatterier. Batterierna skall behandlas som farligt avfall och lämnas på miljöstationen eller i den butik där de sålts. Kväve (kemisk beteckning N) är ett grundämne och ett viktigt näringsämne. Används som gödningsämne i lantbruket. Om det läcker ut i sjöar och vattendrag göder det även vattenväxter och bidrar till igenväxning. Vid nedbrytningen av växterna förbrukas syre, vilket leder till syrebrist. Avloppsreningsverken tar bort ca 30% av kvävet i avloppsvattnet. Kväveoxider (No x ) bildas vid all förbränning och bidrar till försurningen av mark och vatten. De är dessutom hälsofarliga. De kan bl.a. orsaka luftvägsbesvär hos känsliga personer. Tillsammans med lösningsmedel bildar kväveoxiderna så kallad markozon om de utsätts för solljus. Kyl och frys Kasserade kylar och frysar ska lämnas till återvinningsstationen i Vaggeryd. Hantera dem försiktigt så att inte kylkretsen går sönder och gasen läcker ut. kwh (Kilowattimme) Ett energimått. Exempel: En 60 W glödlampa förbrukar under 8 timmar (timmar=h) 60 W gånger 8 h är lika med 0,48 kwh. Källsortering innebär att sortera avfallet där det uppstår, "vid källan". Att sortera det som går att återanvända, återvinna eller kompostera. Genom källsortering får man rena fraktioner av t.ex. glas, papper, plåt, plast, trä och komposterbart som kan återvinnas eller återanvändas. Se även Kompostering, Miljöstation, Återvinningsplatser, Återvinningscentral. Köldmedium Ämnen som lätt övergår från fast eller flytande form till gasform, eller tvärtom. I omvandlingen avger det, respektive upptar, värme. Används i t ex kylar, frysar och värmepumpar. CFC-föreningar, s k freoner, har länge varit vanliga som köldmedium. Idag används mer miljöanpassade alternativ som köldmedium.

13 L Lacknafta är ett lösningsmedel för färger och rengöringsmedel. Innehållet av hälso- och miljöfarliga aromater kan variera. Använd lacknafta med låg aromathalt eller helt aromatfri. Luftföroreningar Vaggeryds luft förorenas främst av biltrafik, industri och uppvärmning. Eftersom föroreningarna är luftburna drabbas vi av utsläpp även från andra platser, samtidigt som våra utsläpp naturligtvis också sprider sig till områden utanför kommunen. Här följer några enkla tips på vad du själv kan göra för att minska avgaserna: * Använd kollektivtrafiken eller samåk * Undvik kallstart; använd motorvärmare med startklocka. En kall motor släpper ut tio gånger mer koloxid under den första kilometern jämfört med en varm. * Kör mjukt och sänk farten; bara genom att hålla hastighetsbegränsningarna minskar du utsläppen av kväveoxider med 10%. * Kör inte på tomgång, max 1 minut gäller i hela kommunen. Lysrör Lysrör innehåller små mängder kvicksilver och ska därför inte läggas i soporna. Lämna dem i stället på närmaste miljöstation. (För platser m.m. se under rubriken farligt avfall!). För det enskilda hushållet kostar det inget extra för att lämna lysrör. Lösningsmedel används för att lösa fett, gummi, färger m.m. Välj lösningsmedel med så hög flampunkt som möjligt och undvik aromater så långt det är möjligt. Alifatiska lösningsmedel är bättre från hälso- och miljösynpunkt. Se även Aromater. M Materialbolag Sammanslutning av producenter inom olika branscher där så kallat producentansvar gäller. De materialbolag som för närvarande finns är Svensk Glasåtervinning, Pressretur (tidningar, wellpapp), Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen, Metallkretsen och Svensk Däckåtervinning Miljöbalken Miljöbalken (MB) gäller sedan 1 januari 1999 och är en ny samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning. Den ersätter bl a naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter och miljöskadelagen. MB:s mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Miljö- och byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö- och byggnämnden som ansvarar för att se till att lagar som rör miljö och hälsa efterlevs i Vaggeryds kommun. Arbetsfältet är stort och omfattar miljön både utomhus och inomhus, men också livsmedelshantering och djurskyddsfrågor. Förvaltningen skall också fungera som rådgivare och stöd i det lokala miljöarbetet - för företag, organisationer och enskilda hushåll.

14 Den politiskt tillsatta Miljö- och byggnämnden fattar de politiska besluten för förvaltningens verksamhet. En stor del av förvaltningens ansvar är specialreglerat genom olika lagar. Telefon till kontoret: Miljöledningssystem Ett arbetssätt för att styra företagets miljöarbete som innefattar bl a miljöutredning, miljöpolicy, miljömål med handlingsplaner. EMAS är EUs miljöledningssystem och ISO är en standard för miljöledning framtagen av ISO, International Standardisation Organisation. Miljömärkning Följande miljömärkningar kan du lita på: Bra Miljöval - På produkter som uppfyller miljökriterier fastställda av Naturskyddsföreningen, tel: Den nordiska Svanen - Den gemensamma nordiska miljömärkningen. I Sverige sköts arbetet av SIS Miljömärkning, tel El Off Strömsnål På elsnåla hushållsapparater, värmepumpar och fönster. Konsumentverket, tel EnergyStar - På elsnål kontorsutrustning såsom bildskärmar (monitorer), faxar och kopiatorer. Energimyndigheten, tel EU-blomman - EU's miljömärkning. SIS, tel KRAV-märket - På ekologiskt producerad mat. Kontrollföreningen för Ekologisk Odling, tel Miljövägvisare hjälper allmänheten med rådgivning om miljövänligare tvätt- och rengöringsmedel i de större butikerna. Kan vara anställda i butiken eller kommunalt anlitade personer.

15 Miljövänlig är ett ord som används alltför lättvindigt. Ofta menar man mindre miljöfarligt, för sanningen är att även t.ex. miljömärkta tvättmedel är miljöfarliga. Men de är mindre miljöfarliga än icke miljömärkta. Mjukgörare t.ex. ftalater, klorparaffiner, används i vissa plaster och i golvvårdsmedel. Dibutylftalat (DBP) är det vanligaste ftalatet i golvvårdsmedel. Det har klassats som miljöfarligt av Kemikalieinspektionen. Miljöstation Lämna färgrester, kemikalier, batterier och allt annat farligt avfall till en miljöstation. Miljöstation finns på avfallsanläggningen i Vaggeryd. Myndighet Ett samhällsorgan med rätt att fatta beslut, att ge tillstånd eller utdöma straff. På miljöområdet finns centrala myndigheter som Miljödepartementet och Naturvårdsverket, på regional nivå finns länsstyrelsen och på kommunal nivå miljö- och byggnämnden m.fl. Mögel Mögel är en slags mycket små svampar som vid rätta betingelser kan bilda en luddig, grön eller vitaktig beläggning på matvaror eller på fuktiga ytor. Mat som möglat ska inte ätas. Mögel som angripit exempelvis väggar i ett hus kan avge ämnen till luften som påverkar människor negativt. Se också sjuka hus. N Natur Allemansrätten bygger på att vi alla visar hänsyn när vi vistas i skog och mark. Av de djur och växter som finns i kommunen är flera hotade eller trängda. Naturgas Det äldsta av de fossila bränslena. Naturgas består i huvudsak av metangas. Den innehåller mindre svavel än övriga fossila bränslen som kol och olja. Vid förbränning ger den även något mindre tillskott av koldioxid. Naturreservat är ett område som är skyddat för att bevara ett naturområde/naturtyp och samtidigt skydda estetiska och kulturhistoriska värden. Naturskyddsföreningen är en ideell landsomfattande natur- och miljöorganisation, som bl.a. ansvarar för miljömärkningen Bra miljöval, för den miljövänliga veckan och för många andra initiativ på miljöområdet. Nedbrytbar beskriver ett ämnes egenskaper att kunna brytas ner till enklare beståndsdelar av t.ex. mikroorganismer *, solljus eller kemiska processer. Lätt nerbrytbara ämnen är mindre miljöfarliga än de svårnerbrytbara (kallas även stabila, persistenta eller beständiga).

16 Nitrat (NO 3 ), Är ett salt av salpetersyra. Bildas vid nedbrytning av kvävehaltigt organsikt material, t.ex. naturgödsel. Växterna tar upp kväve i form av nitrat, se kväve. Nitrit (NO 2 ), Vid höga halter av nitrat kan det med hjälp av bakterier ibland bildas nitrit, som är giftigt, se kväve. NO x se kväveoxider Näringskedja Exempel på en näringskedja är räkan som äts av en fisk, som äts av en större fisk, som äts av en sjöfågel, som i sin tur äts av en rovfågel. Rovfågeln är en s k toppkonsument, högt uppe i näringskedjan, och därmed mer känslig för miljögifter. Mängderna gift de får i sig är ofta stora eftersom de anrikats i de djur som ingår i näringskedjan. Närsalter är växtnäringsämnen- främst nitrat (kväve N), fosfat (fosfor p) och kalium (K). Kan i för stora mängder rubba den ekologiska balansen (övergödning). Se Tillståndsklasser O Olägenhet En olägenhet för människors hälsa avser en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Hette tidigare sanitär olägenhet. Optiska vitmedel är kemikalier som tillsätts vissa tvättmedel och används i bl.a. pappersproduktionen. Det är mikroskopiskt små ljusreflekterande partiklar som lägger som ett tunt ytskikt och omvandlar dagsljusets osynliga ultravioletta ljus till ett synligt blåvitt ljus. På så sätt motverkar de den naturligt gula färegn hos textilier och papper så att de ser vitare ut. Organisk förening är i kemisk mening en förening som innehåller kol (C). Vanliga grupper är fetter, kolhydrater och proteiner. Organiska klorföreningar, se klororganiska föreningar. Organiska lösningsmedel släpps ut från trafiken, verkstadsindustri och tryckerier. Tryckeriernas utsläpp utgör i huvudsak av etanolen medan utsläppen från verkstadsindustrin till stor del består av mer miljöfarliga aromatiska kolväten. Även hushållens användning av färger och lacker bidrar till stora utsläpp av lösningsmedel. Otjänlig

17 Ordet otjänlig används bal a vid bedömning av kvalitet på livsmedel, dricksvatten och badvatten. Ett livsmedel som innehåller för höga halter av bakterier, metaller etc. bedöms som otjänligt och måste kasseras. Ett dricksvatten som bedöms vara otjänligt får ej användas till dryck och matlagning. Ozon (kemisk beteckning O 3 ) skyddar jorden mot solens farliga UV-strålning. Se CC. Skadligt ozon (markozon) bildas av lösningsmedel och kväveoxider som utsätts för solljus. Se Kväveoxider. Ozonlagret Ozonlagret i stratosfären, på mellan 15 och 50 km höjd över jordytan, är hotat. Våra utsläpp av bal a freoner bryter ned ozonlagret och det bildas "hål" eller tunnare lager. Ozonlagret skyddar oss mot för mycket ultraviolett ljus (UV-ljus). Den starka ultravioletta strålningen kan också skada växtligheten. Var försiktig med solningen. Ogräs bekämpas bäst och miljövänligast för hand. Undvik kemiska bekämpningsmedel. Optiska vitmedel finns i icke miljömärkta tvättmedel. Vitmedlet lurar ögat att uppfatta vita plagg som vitare än de verkligen är. Om man i stället börjar använda tvättmedel utan optiska vitmedel sköljs så småningom medlet bort och plagget ser mindre vitt ut, trots att tvätteffekten inte är sämre. P Pastörisering är ett sätt att oskadliggöra sjukdomsalstrande bakterier i mat genom upphettning. Mjölk pastöriseras i Sverige. PCB polypklorerade bifenyler, se klor. PET -flaskor utgörs av polyetentåreftalat. Det finns en kraftigare typ med högre pant som återanvänds och en tunnare typ som återvinns (smälts om till nya plastprodukter). PH ph är ett mått på surhetsgraden. Ett neutralt vatten har ph 7, ett basiskt har ett högre värde och ett surt vatten har ett ph lägre än 7. PH-skalan är logaritmisk, vilket innebär att om ph minskar med en enhet, t.ex. från 7 till 6, så har det blivit tio gånger surare! En minskning med 2 resp. 3 enheter innebär sålunda en ökning av surheten med 100 resp gånger. Sjöar som har värden under 5,5 och över 9 en längre tid kan få bestående skador på växt och djurliv. PVC polyvinylklorid. Plast som innehåller klor och alltså är mer miljöfarlig än andra plaster. PVC bör undvikas så mycket som möjligt.

18 Pollen Fint mjöl som bildas i blommor och träd och sprids för vinden. Under pollensäsongen lämnas aktuell information om läget i Göteborg via Radio Jönköping, Producentansvar För visa produkter råder ett lagstadgat producentansvar. Detta innebär att producenten som tillverkar/säljer en vara också har ansvaret för att varan insamlas och återvinns eller återanvänds. Producentansvar gäller för närvarande för glas, batterier, förpackningar, däck, farligt avfall och elektronikavfall. Q R Radioaktivt är ett ämne som utsänder joniserande strålning medan det sönderfaller tillett nytt stabilt eller radioaktivt- ämne. Radon (kemisk beteckning Ron) är en radioaktiv gas, som sönderfaller till så kallade radondöttrar, som är hälsofarliga. Radon finns naturligt i marken. Halterna i Vaggeryd är i allmänhet så låga att de inte påverkar halterna i bostäderna. Däremot kan byggnadsmaterial (blå lättbetong) förekomma. Vaggeryds kommun har genom stora mätinsatser i stort kartlagt de hus som kan tänkas innehålla höga radonhalter. Har du frågor kring radon eller vill du veta om just ditt hus är byggt av radonhaltigt material kan du kontakta din fastighetsförvaltare eller Miljö- och byggförvaltningen. Radon i dricksvatten är en hälsorisk som uppmärksammats alltmer under senare år. Har du egen djupborrad brunn kan det vara idé att kontrollera vattnet i den. Rengöringsmedel Rengöringsmedel hälls i vattnet när man ska göra rent något. Exempelvis tvätta toaletten, skura golvet etc. Använd alltid miljömärkta rengörningsmedel. Se miljömärkning. Renhållningsordning Lokala regler för avfallshantering. Miljöbalken föreskriver att varje kommun ska ha en renhållningsordning. Returglas glasflaskor som återanvänds, är det minst miljöbelastande dryckesförpackningssystemet. Returpapper är papper som kan återvinnas. Observera dock att symbolen med tre pilar i cirkel betyder att papperet är tillverkat (helt eller delvis) av returpapper.

19 Riskavfall Stora delar av det som kallas riskavfall kommer från sjukvården, men inte allt. Riskavfall delas upp i tre grupper: - stickande och skärande (t ex kanyler, knivblad, provrör)- smittförande (t ex bandage, som innehåller smittförande bakterier samt engångsoperationskläder)- biologiskt (kroppsdelar av människor och djur, även avlivade försöks- och sällskapsdjur). Råvatten Vatten som tas in i ett vattenverk och som efter rening blir dricksvatten. Råvattnet i Vaggeryds kommun är uteslutande grundvatten. S Sanitär olägenhet Se Olägenhet för människors hälsa. Sjuka hus benämningen på hus som gör människorna som vistas i dem sjuka, ofta genom ouppklarade samband mellan kemiska ämnen i byggmaterial och/eller felaktig ventilation. Så mycket som vart tredje nybyggt hus beräknas vara sjukt. SIS Miljömärkning är den svenska myndighet som står bakom den nordiska miljömärkningen Svanen. Sjöarnas hälsa I Vaggeryds kommun finns ca 200 sjöar. Kommunen provtar drygt 50 av sjöarna minst vår och höst. Övergödningen och försurningen är det största problemet. Sommartid tas också badvattenprover i många sjöar. De visar att vattenkvaliteten för bad normalt är utmärkt i badsjöarna. Man bör dock inte bada när en algblomning pågår. Miljö- och bygg har mycket kunskap och dokumentation om sjöarna. Härifrån kan du få faktablad om de flesta av sjöarna. Mycket information kommer också att läggas på Miljö- och byggs hemsida. Som enskilda kan vi göra en hel del för att minska hoten mot sjöarnas hälsa. De som har enskilt avlopp har ett särskilt ansvar när det gäller att underhålla och förbättra sina avloppsanläggningar. Det är viktigt att använda skonsamma, miljömärkta rengöringsmedel utan fosfater. Att tvätta bilen på asfaltsytor med avrinning till sjöar och vattendrag är direkt förkastligt, eftersom oljerester och rengöringsmedel då snabbt rinner ner till sjön eller vattendraget. Använd i stället miljöanpassade bilvårdsanläggningar! Slam bildas vid reningen av avloppsvatten och består av mikroorganismer och de föreningar som fanns i vattnet, bl.a. näringsämnena fosfor och kväve, samt metaller och organiska klorföreningar. Näringsämnena borde återföras till jordbruksmarken, men om miljöfarliga föroreningar förekommer i slammet, kan detta leda till förgiftning av åkermarken. Kommunens slam klarar Naturvårdsverkets nuvarande gränsvärden och kan spridas på mark. Solfångare

20 ett alternativt och miljövänligt energisystem. Spillolja kallar man förbrukad olja. Den är farligt avfall. Strandskydd Bestämmelser om strandskydd finns i plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Enligt de generella reglerna får en markägare bygga inom 100 meter från strandlinjen bara om kommunen ger dispens från strandskyddet. Där utvidgat strandskydd införts krävs dispens för att få bygga inom 300 meter från strandlinjen. Dispens kan bara ges om det finns särskilda skäl. Skälen skall vara motiverade i beslutet. Svanmärkning är det ena fungerande miljömärkningssystemet. Det andra är Bra Miljöval eller Falken. Svanen är symbolen för den gemensamma nordiska miljömärkningen, beslutad av Nordiska Ministerrådet Sladdlösa apparater Sladdlösa apparater är en miljöbomb så länge de innehåller nickelkadmiumbatterier. Lämna dem till Miljöstationen eller till återförsäljaren när de tjänat ut. Det kommer allt fler sladdlösa apparater, bl a rakapparater och bärbara datorer, som innehåller uppladdningsbara nickelhydrid-batterier. Dessa är miljöanpassade. Se även Batterier. Svavel (kemisk beteckning S) förekommer som förorening i kol och olja. Bidrar till försurningen. Utsläppen i Sverige har minskats kraftigt på senare år. Svaveldioxid Svaveldioxid är en färglös gas med stickande lukt. Svaveldioxid bildas när svavel brinner. Svaveldioxid är ett surt ämne som med vatten bildar svavelsyra. De stora utsläppen av svaveldioxid kommer från förbränning av kol och olja. Svaveldioxid har i hög grad bidragit till försurning av mark och vatten, men är inte ett lika stort problem idag. Sur motsatsen till basisk. Se syra och försurning. Syra kallas en vätska med lågt ph. Syror är frätande och ingår i många rengöringsmedel. Pröva gärna mindre starka syror, som citronsyra eller vinsyra i stället för t.ex. saltsyra. Syrarester är farligt avfall. T Tillståndsklasser Används för att ange näringstillståndet i sjöar. När det gäller klassificeringen av de flesta insjöar görs detta med utgångspunkt från vattnets halt av fosfor. Ett genomsnitt av minst tre årsmedelvärden erfordras för inplacering i en tillståndsklass. Medelvärdena beräknas på halterna ovanför språngskiktet. Näringstillståndet anges vad gäller fosfor enligt följande:

21 Totalfosforhalt, µg/l Klass Benämning <12,5 1 Låga halter 12, Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter >100 5 Extremt höga halter Näringstillståndet vad gäller kväve enligt följande: Totalkvävehalt, µg/l Klass Benämning < Låga halter Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter < Extremt höga halter Tillsyn Tillsyn är myndighetsutövning som syftar till att säkerställa att Miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen med flera lagar och föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar efterlevs. Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsynen genom att kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Dessutom skall myndigheten genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att lagars ändamål och förutsättningar ska tillgodoses. Trädgård Odla utan kemiska bekämpningsmedel. Insekter och djur hjälper dig med skadedjursbekämpning och pollinering. Växelbruksodla så utarmas inte jorden och använd din kompost som jordförbättringsmedel. Välj KRAV-märkt kalk, gödsel, jord. Se även Kompostering. TUNGMETALLER kallas metaller som väger mer än 5 g/ cm3. Hit hör t ex: bly, koppar, krom, kvicksilver, nickel, kadmium, zink och arsenik. Tungmetaller finns naturligt i jordskorpan men problem uppstår när de tas upp sprids i samhället. Eftersom de är grundämnen kan de inte brytas ner i naturen utan anrikas i växter och djur och kan bli starka miljögifter även i små doser. U V UV-ljus Ultraviolett ljus, ett kortvågigt ljus som sänds ut solen och gör oss bruna. Stora mängder UV-ljus är cancerframkallande och kan minska tillväxten hos grödor och ökar risken för ärftliga skador (se ozonlagret). Vatten Det kommunala dricksvattnet i Vaggeryds kommun är mjukt till medelhårt, 4-6 dh. Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel. Kontakta Tekniska kontoret, tel , om du vill veta mer om ditt kommunala dricksvatten. Hårdheten på enskilt vatten varierar. Många enskilda brunnar är försurade. Vattenprover från enskilda brunnar analyseras på laboratorium i Jönköping. Fastighetsägaren får själv stå för analyskostnaden.

22 Nitratundersökning åt familjer med minderåriga barn är gratis. Den som vill anlägga enskilt avlopp måste ansöka om detta hos Miljö- och byggnämnden. Vedeldning felaktig sådan i små värmepannor ger upphov till stora utsläpp av förorenande ämnen, bl.a. kolmonoxid, tjära och kväveoxider, men också benspyren. För nyanläggning av eldstad och vid väsentlig ändring av eldstad krävs byggnadslov. Här kräv som regel installation av miljögodkänd panna med ackumulatortank. Miljö- och byggförvaltningen lämnar råd. Vindkraft är en miljövänlig alternativ energiform. Rådgör med Miljö- och byggnämnden om du vill installera vindkraftverk. Växthuseffekt kallas den långsamma temperaturförhöjning på jorden som orsakas av utsläpp av växthusgaser. Gaserna håller kvar en del av jordens värmestrålning. Växthusgaser är bl.a. koldioxid, metan, lustgas och freoner (CFC). X, Y, Z Å, Ä, Ö Återanvändning Att använda en vara flera gånger utan att behöva bearbetas. Exempelvis begagnade kläder, returglas, möbler m.m. Återvinning Att använda materialet i en vara för att tillverka nya produkter. Ett exempel är metallförpackningar, som smälts för att sedan bli nya burkar. Materialet kan också användas för att tillverka en helt annan vara än den ursprungliga. Förpackningar av hårdplast kan t ex bli bullerplank eller möbler. Återvinningsstation Till återvinningsstationerna är du välkommen med avfall som är för stort för din vanliga sopsäck eller för sopnedkastet och återvinningsmaterial. Det kan vara t ex möbler, spisar, wellpapp, elektronikavfall eller trädgårdsris. Dessutom kan du lämna farligt avfall och kyl och frys. Se även Källsortering, Producentansvar och Miljöstation. ÖVERGÖDNING När för mycket av växtnäringsämnena kväve och fosfor sprids i naturen övergöds mark och vatten. I vatten kan övergödningen leda till överdriven algblomning. När de döda algerna bryts ner kan syrebrist uppstå på bottnarna och växter och djur i närheten flyttar eller dör.

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Du och jag och alla andra kan hjälpa till att skapa ett kretsloppssamhälle! I den här konsument- och miljöguiden får du tips om vad du

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun Miljöredovisning 28 Härryda kommun 29-4-9 Miljösamordningen Miljöredovisning Härryda kommun 28 1 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 28 I KORTHET... 3 INLEDNING... 5 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 6 RESULTAT

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer