Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella."

Transkript

1 Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument från FN:s miljökonferens i Rio Enligt beslutet ska alla jordens kommuner starta processer för att aktivera befolkning, företag och organisationer i skapandet av mer uthålliga samhällen. I Vaggeryd startade arbetet under Algblomning Inträffar normalt främst på våren och försommaren, men på grund av övergödning har under senare år kraftiga algblomningar även inträffat under sensommaren och hösten. Stora utsläpp av kväve och fosfor göder algerna vilket leder till onormala algblomningar. När algerna dör sjunker de till botten och vid nedbrytningen förbrukas allt syre på stora delar av sjöbotten och bottendjur och fiskar flyr eller dör. Aluminium (kemisk beteckning Al) är en metall, som förekommer i många bergarter. Vid låga ph-värden (surt vatten) löses aluminium ut, och kan skada växtrötterna. Aluminium misstänks orsaka Alzheimers sjukdom och fåglars äggskal blir tunna och sköra. Aluminium är mycket resurs- och energikrävande att utvinna, och bör därför användas sparsamt. Det är viktigt att dryckesförpackningarna återlämnas i butikerna, mot pant. Ammoniak är en vattenlöslig gas med stickande lukt. Ammoniak ingår ofta i starka rengöringsmedel. Ångorna är irriterande för ögon och luftvägar. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak. Effektiva, mindre skadliga finns att köpa. Aromater (aromatiska kolväten) är t.ex. bensen, toluen, xylen och styren. Aromater är hälsooch miljöfarliga. Vissa är cancerframkallande. Undvik om möjligt aromater. Köp t.ex. lacknafta med låg aromathalt eller helt aromatfri. Arsenik (kemisk beteckning As) är ett giftigt grundämne, som används bl.a. till impregnering av trä. Ämnet finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Asbest består av mikroskopiska små fibrer av silikatmineral. Vid rivning av asbest gäller att privatpersoner får göra detta, men att man måste iakttaga försiktighet, bland annat genom att förvara asbestavfallet i täckta behållare när man forslar bort det. Om en firma anlitas, skall den ha särskild behörighet för att få riva asbesthaltiga material.

2 Avfall Rest- eller biprodukt som vi lämnar ifrån oss för omhändertagande. Se Förpackningar, Kompostering, Källsortering, Miljöstation, Återvinningsstation. Sorterat avfall kan lämnas kostnadsfritt vid Återvinningsstationen. Tekniska kontoret ansvarar för servicen och samordningen av olika avfallsfrågor i kommunen. Miljö- och bygg svarar för bl.a. miljökrav och kontroll. Farligt avfall kan lämnas på miljöstationen: deponeringsplatsen i Vaggeryd. Farligt avfall är bl.a. färgrester, lösningsmedel, bilbatterier, spillolja, kemikalier och frätande ämnen. Företag med farligt avfall kan kontakta t.ex. JRAB, tel Avfallsskatt Regeringsbeslut att från 1 januari 2000 införa avfallsskatt på 250 kr per ton för allt osorterat avfall som läggs på deponi. Avlopp Varje invånare använder ca 200 liter vatten varje dag. Avloppsvattnet från tätorterna renas i kommunala avloppsreningsverk innan det släpps ut i recipient. Efter rening är 90-95% av fosfor och organiska ämnen borta. Ett sätt att bidra till bättre vatten och ett slutet kretslopp är att aldrig hälla ut farligt avfall i avloppet, att välja miljömärkta hushållsmedel och att inte tvätta bilen ute på gatan. Det är för övrigt inte tillåtet. Se Bilvård. Ring Tekniska kontoret, tel om du har frågor om avloppsvattnet. Det är viktigt att bakterierna i reningsverket inte skadas av giftiga ämnen. Lämna därför lösningsmedel, färger och liknande farliga avfall i miljöstationerna i stället. Se under rubriken Avfall. Reningsverken är byggda för att klara flytande föroreningar. Fasta ting, som tops, tygtrasor eller plastpåsar kan också störa driften. Enskilda avlopp skall ha trekammarbrunn med någon form av rening efter. Anläggningarna skall minst ha infiltrationsanläggning eller så kallad markbädd på minst 20 m 2. Den som vill anlägga ett enskilt avlopp måste ansökan om detta hos Miljöoch byggnämnden. Enskilda avlopp är betydligt sämre än reningsverk. Att välja fosfatfritt och miljömärkt tvättmedel är därmed ännu viktigare om man bor på landet än om man är ansluten till reningsverket. B Badplatser Vattenkvaliteten vid kommunens större badplatser kontrolleras regelbundet under sommaren. Ring Miljö och Bygg eller Kultur och Fritid om du vill veta mer, tel Det är Kultur och Fritid som ansvarar för badplatsen. Batterier Uppladdningsbara batterier kan innehålla bly eller kadmium och knappceller innehåller oftast kvicksilver. Välj apparater som du kan ladda med eller laddbara litiumbatterier. Idag kan du använda dessa batterier till t ex mobiltelefoner, bärbara datorer, rakapparater och videokameror. Se även Farligt avfall, Sladdlösa apparater. Lämna tillbaka förbrukade batterier till försäljningsstället, till en miljöstation eller en batteriholk. Bilbatterier kan du även lämna på en bensinstation.

3 Batteriföreningen och Hem till holken Becquerel (Bq) är måttenheten för radioaktivt sönderfall. 1 Bq=1 sönderfall per sekund. Tidigare användes enheten curie. Bilvård Det är inte är tillåtet att tvätta bilen på gatan. Tvättvattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar. Tvätta bilen i automatisk biltvätt, gör-det-självhall eller på en plats där du vet att avloppsvattnet går till reningsverk. Vid enstaka rengöring kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag och dagvattenbrunnar. Se även Farligt avfall, Avlopp. Bioenergi Energi från växtriket t ex ved, flis, energiskog och halm (etanol och metanol). Förbränningen av biobränslen är ren jämfört med fossil (olja, kol) förbränning och ger inget överskott av koldioxid till atmosfären, utan förbrukas av växande grödor. Biologisk mångfald Ett mått på variationsrikedomen bland växter och djur och den miljö de lever i. (Både antal arter, antal former av den enskilda arten och sambandet mellan de olika arterna och den miljö de lever i.) Biologisk mångfald ökar möjligheten till överlevnad. Blekmedel Används mot fläckar på vittvätt. Blekmedel bleker kulörta plagg. Miljömärkta blekmedel är mindre miljöfarliga (oftast perkarbonat). Bly (kemisk beteckning Pb) är en giftig tungmetall (tungmetall bryts inte ner utan förblir stabil), som lagras upp i kroppen (Bioackumulerande*). Finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. *Läs mer under bioackumelerande. BOD 7 Ett mått på biokemisk eller biologisk syreförbrukning som används vid lab för att mäta t ex reningsgraden vid reningsverk: Mängden syre som förbrukats under sju dygn visar hur mycket organiska ämnen det finns i ett prov. Bostäder Miljö- och bygg handlägger ärenden, lämnar information och ger råd när det gäller miljö- och hälsoproblem i bostaden. Det kan t ex gälla mögel, fukt, buller, lukt, radon, vedeldning och ventilation. Den nya miljölagstiftningen, Miljöbalken, ger den som har ett eget hus ett eget ansvar att sköta det så att hälso- och miljörisker inte uppstår. Bra Miljöval eller Falken Är det ena fungerande miljömärkningssystemet. Det andra är Svanen. Bränsle och avgaser Förbränningsmotorer står för en stor del av utsläppen av giftiga ämnen till luften.

4 Utsläppen kan ge upphov till astma, allergier och cancer. De bidrar även till försurningen och till växthuseffekten. Gör vad du kan för att minska dessa utsläpp, t ex cykla istället för att köra bil. Att åka många i en buss ger mycket lägre utsläpp än att vara en person i varje bil. Samåk! Transporter av varor ger upphov till stora utsläpp. Genom att välja närproducerade varor kan du göra en stor miljöinsats. Om du använder motorvärmare minskar utsläppen av koldioxid och kolväten med upp till 80%. Motorvärmaren bör användas både vår, vinter och höst. Vid en utetemperatur på ca -15 grader, räcker det med 45 minuters inkoppling. Med varm motor sparar du även bensin och slitaget på motorn minskar avsevärt. En normalbilist sparar minst 500 kr/år. Till motorgräsklippare, motorsågar, snöskotrar, mopeder och båtmotorer finns idag så kallad alkylatbensin. Använder man den minskar de hälso- och miljöfarliga utsläppen. På sikt måste de fossila bränslen vi idag använder ersättas av andra energikällor, både för att oljan med tiden kommer att ta slut och för att utsläppen även från de "renaste" fossila bränslen påverkar klimatet. Det finns idag personbilar som går att köra på bl.a. biogas och rapsolja. Buller = icke önskvärt ljud. Mäts i db, decibel. Trafikbuller är ett stort problem i Sverige. Omkring människor i hela landet utsätts för högre bullernivåer än de 55 dba (decibel) som Naturvårdsverket anger som riktvärde. Väghållaren är skyldig att minska för högt buller, t.ex. genom att minska trafiken, bygga bullerskydd eller sätta in ljudisolerande fönster. Buller är ett stort problem för många invånare. I de flesta fall är det trafiken som bullrar högst och mest. Visa hänsyn när du kör, sänk farten och kör mjukt i närheten av bostäder. Besväras du av buller i ditt hem? Kommer ljudet från fläktar och hissar etc. ska du i första hand tala med fastighetsägaren. Om det inte hjälper eller om du har problem med buller som inte uppkommer i huset kan du kontakta Miljöoch byggförvaltningen, tel Bygg Det finns särskilda regler för hur impregnerat virke får användas. Du får exempelvis inte använda det till trädgårdsmöbler, dörrar, huspaneler, fönstersnickerier, trallar och altaner. Rådgör med din bygghandlare, han vet vilket alternativ som passar bäst i ditt fall. Bra olje- eller vattenbaserade träskyddsmedel utan lösningsmedel finns nu på marknaden. Impregnerat virke är farligt avfall och får inte under några omständigheter eldas hemma. Lämna det till en återvinningscentral. C CFC (klorfluorkarboner) kallas ofta freon, vilket egentligen är ett av handelsnamnen för CFC. Freoner är mycket stabila gaser, som inte bryts ned förrän nått upp till det energiska UV-ljuset i stratosfären (ca 30 km över jorden).där skadar de det skyddande ozonskiktet och omvandlar detta till vanligt syre. Följden blir att risken för cancer och ögonsjukdomar ökar. Freonerna skall avvecklas enligt riksdagsbeslut. Välj alltid freonfria alternativ t.ex. för värmepumpar, kylskåp, frysar etc D

5 DAGVATTEN Den nederbörd som rinner av från hårdgjorda ytor, hustak m m. Kan vara förorenat av stoft, olja, tungmetaller och näringsämnen. Datorer Det finns miljömärkta (Svanen) datorer och tonerkasetter till laserskrivare och kopiatorer. När du köper en dator, välj en med självsläckande bildskärm och energideklaration. En bärbar dator ska ha nickelhydrid-batteri. Vissa datorföretag har börjat ta tillbaka sina datorer för återvinning. På återvinningsstationen finns containrar för elektronikavfall. Se även Elektronikavfall, Miljömärkning, Återvinningsstation. Decibel enhet för ljudstyrka. Se Buller. Dricksvatten De flesta hushåll får sitt dricksvatten genom kommunens ledningsnät. Det kommer från grundvatten och är som regel (ca 4,8 dh ). Det innebär bl.a. att du kan använda den lägsta dosering som anges på förpackningar av tvätt- och rengöringsmedel. Tekniska kontoret tar kontinuerligt vattenprover i ledningsnätet för att bevaka att kvalitén på vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Miljö- och bygg bevakar kvalitén på kommunalt vatten samt enskilda förordnade vattentäkter. Förvaltningen ansvarar för rådgivning, provtagning och inspektion av både kommunala och enskilda förordnade vattentäkter. Upplysningar: Tekniska kontoret, Va-enheten, tel e-post: Tekniska kontoret en presentation Drivhuseffekt Se Växthuseffekt E Eko av grekiskans oikos =hus, hem. Används ofta som förkortning för ekologisk. Ekologi (eg grekiska: hushållning) är läran om samspelet mellan de levande organismerna och deras omvärld. EKOLOGISKT FRAMSTÄLLDA LIVSMEDEL Livsmedel som framställts utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV-märket är en garanti för att livsmedlet har framställts helt utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel samt djuren uppfödda och slaktade på ett skonsamt sätt. Ekosystem ett begränsat stycke natur med dess typiska naturliga samspel. Entropi är måttet på den oordning som finns i ett system. Ökad entropi= ökad oordning.

6 Enligt termodynamikens andra huvudsats ökar alltid entropin i ett slutet system, vilket betyder att allt sprider sig. Ex: då man exploaterar en kolfyndighet kommer kolatomerna att sprida sig i hela biosfären. Elektronikavfall Till elektronikskrot räknas elektriska eller elektroniska produkter, t ex gamla datorer, TV-apparater, videobandspelare. Dessa innehåller en rad miljöskadliga ämnen som inte skall komma ut i naturen. Elektronikskrot lämnas i en speciell container på återvinningsstationen. Se även Datorer. och producentansvar. Energirådgivning Rådgivningsverksamheten kan bedrivas på flera sätt. Vaggeryds kommun har valt att ha rådgivning tillsammans med Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Rådgivningen finns på Energicentrum på A6. På Energicentrum finns utställning gemensamt med de installatörer av energisystem som finns inom kommunerna. En viktig del av verksamheten är information. Några energispartips: * Sänk inomhustemperaturen. Du sparar 5% för varje sänkt grad. Det samma gäller temperaturen i frysen och kylen. * Vädra snabbt med tvärdrag. * Duscha snabbt och byt till snålspolande kranar och duschmunstycke. * Installera termostatblandare * Låt maten svalna och täck den väl före kylförvaring. * Tvätta med full maskin och slopa förtvätten. Enskilt avlopp Enskilda avlopp skall ha trekammarbrunn med någon form av rening efter. Anläggningarna skall ha infiltrationsanläggning eller så kallad markbädd på minst 20 m 2. Den som vill anlägga ett enskilt avlopp måste ansöka om detta hos Miljö- och byggnämnden. Enskilda avlopp är betydligt sämre än reningsverk. Att välja fosfatfritt och miljömärkt tvättmedel är därmed ännu viktigare om man bor på landet än om man är ansluten till reningsverket. Eternit se asbest. F Farligt avfall Det är avfall som kan skada natur och/eller människor och djur. Det skall inte slängas bland soporna eller i avloppet utan tas om hand separat. Hushållen kan lämna in batterier, brandvarnare, bekämpningsmedel, fotovätskor, färg och lack, kvicksilvertermometrar, lysrör, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, oljefilter, sprayburkar, syror mm till miljöstationen. Farligt avfall kan lämnas på deponeringsplatsen i Vaggeryd. Farligt avfall är bl.a. färgrester, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör och andra kvicksilverhaltiga saker, fotokemikalier, spillolja och frätande ämnen. Företag med farligt avfall kan kontakta t.ex. Småland West, Källsortering a-ö: Guide om vad som är farligt avfall och hur du sorterar andra slags avfall.

7 Fisk kan innehålla höga halter av kvicksilver. Den som är gravid, ammar eller äter mycket fisk bör kontrollera med Miljö- och byggförvaltningen vad som gäller. Flamskyddsmedel används för att göra tyger eller andra saker mindre brandfarliga. De kan vara organiska klorföreningar, organiska bromföreningar eller fosforföreningar. I allmänhet är de både hälso- och miljöfarliga. Formaldehyd formalin (kemisk beteckning HCHO) är en färglös gas som används bl.a. som desinfektionsmedel i spånskivor och för att motverka skrynkling hos tyger. Formaldehyd är allergi- och cancerframkallande. Formalin se formaldehyd. Fosfat salt av fosforsyra. Se fosfor. Fosfor (kemisk beteckning P) är ett grundämne som också är ett viktigt näringsämne. I form av fosfat används fosfor som gödningsämne i jordbruket. Om det läcker ut i sjöar och vattendrag göder det även vattenväxter och bidrar till igenväxning. Vid nedbrytning av växterna förbrukas syre, vilket leder till syrebrist. Fosfat finns i tvätt- och rengöringsmedel. I miljömärkta tvättmedel är dock fosfathalten maximerad till 5 % för Bra miljöval och 0,2% för Svanmärkningen. Avloppsreningsverken avlägsnar cirka 95% av avloppsvattnets fosfor, som binds till slammet. Att välja ett fosfatfritt tvättmedel är viktigt i synnerhet om man bor på landet. Undvik dock fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel som inte är miljömärkta. De kan innehålla andra kemikalier som är sämre för miljön än fosfor. Fosfor för industriell användning bryts som mineral och är därför en ändlig resurs. FOSSILA BRÄNSLEN Fossila bränslen betraktas som en ändlig resurs eftersom nybildningen tar mycket lång tid. Består ursprungligen av djur- och växtdelar som lagrats i jordskorpan under lång tid. Exempel på fossila bränslen är kol, olja och naturgas. Fotosyntes är den process genom vilken de gröna växterna bildar socker ur vatten och koldioxid med hjälp av solljus. Som biprodukt bildas syre. Freon se CFC. FSC Står för Forest Stewardship Council. FSC har bl a tagit fram certifieringsriktlinjer för ett hållbart skogsbruk. Förnybar

8 eller förnyelsebar resurs är en resurs som ständigt nybildas, t.ex. solljus, vind eller biologiskt producerade material. Motsatsen kallas en ändlig resurs. Förpackningar Förpackningarna utgör ofta omkring hälften av avfallet i ett hushåll. Välj således varor med lite eller inget förpackningsmaterial när du handlar. Nu gäller producentansvaret förpackningar av glas, metall, plast, wellpapp, och papper/ kartong. I kommunen samlas dessa material från hushållen in på återvinningsstationerna. Mer om producentansvaret kan du få veta av Förpackningsinsamlingens kundtjänst, tel eller hos REPA-registret. Försurning Innebär en sänkning av ph i mark och vatten på grund av nedfall av försurande ämnen. De försurande ämnena är syror (saltsyra, svavelsyra, salpetersyra) som släpps ut från fordon, industrier och värmeanläggningar. Ett av de största miljöhoten i norra Europa. I försurade marker ökar utlösningen av bl.a. tungmetaller, viktiga näringsämnen lakas ur jorden, aluminium löses ur marken och det blir näringsobalans. Försurning kan bromsas upp med kalkning av sjöar och vattendrag, men kräver upprepning under lång tid. G Glas Glas som förpackningsmaterial är miljövänligt - om glaset återvinns. Glaset har den fina egenskapen att det kan återanvändas hur många gånger som helst. Dessutom blir arbetsmiljön för sophämtarna bättre om det tunga och vassa glaset sorteras bort från hushållsavfallet. Returglas med pant lämnar vi nästan alltid tillbaka i butikerna. Däremot kan återvinningen av annat förpackningsglas bli bättre. Glaset ska sorteras i färgat och ofärgat. Föroreningar som porslin och keramik gör att glaset blir omöjligt att återvinna. Glödlampor, lysrör, kristall, spegelglas får heller inte lämnas vid insamlingsställena. Upplysningar: Tekniska kontoret, Svensk GlasÅtervinning, Svensk glasåtervinnings webbplats Grovsopor Till grovavfall räknas skrymmande avfall som normalt uppstår i ett hushåll, men som på grund av sin beskaffenhet inte kan läggas i den ordinarie sopsäcken. Exempel på grovsopor är möbler, cyklar, barnvagnar, hushållsmaskiner och emballage. Trädgårdsavfall bör komposteras, men mindre mängder får lämnas på deponeringsanläggningen. Däremot är brädor, heltäckningsmattor och annat avfall som kommer från ombyggnader inte grovavfall. Grundämne är ett ämne som inte med kemiska medel kan uppdelas i enklare beståndsdelar. Det finns 105 kända grundämnen, varav 90 förekommer i naturen och de övriga är framställda på konstgjord väg. Exempel: syre, järn, kol, fosfor.

9 Gräsklippning En halvtimmes gräsklippning med vanlig bensin ger lika stora kolväteutsläpp som tio mils stadskörning med bil. Köp miljöanpassad alkylatbensin istället. Den finns på närmaste bensinstation. GRÖN FLAGG Grön Flagg är en internationell miljöcertifiering av skolor och förskolor. Den svenska Grön Flagg-kampanjen drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent. H HANDELSGÖDSEL/KONSTGÖDSEL är oorganiska gödningsämnen som är framställda på kemisk väg. Anpassade för att växterna snabbt ska kunna tillgodogöra sig den tillförda näringen. Saknar mullämnen. Accepteras inte av alternativodlare. HCFC mjuk freon innehåller en väteatom mer än vanlig freon och bryts därför lättare ner innan den stigit till ozonskiktet i stratosfären. HCFC är därför mindre farlig för ozonskiktet än de hårda freonerna, men kan inte utgöra något hållbart alternativ till CFC. Från 1 januari 1994 får HCFC endast användas som köldmedium i kylskåp eller i skumplast. Hybridbil Är en bil som kombinerar olika motoralternativ - varav oftast en elmotor och en vanlig förbränningsmotor. Vinsten med hybridbil är att det går att växla mellan batteridrift (i stan) och vanlig motor på landsvägen. Hypoklorit se klor Hårdhetsgrad är ett mått på hur mycket kalk vattnet innehåller. Halten anges antingen i mg/lit eller i s.k., tyska hårdhetsgrader, dh. Mjukt vatten har dh 0-5; medelhårt 5-10 dh; hårt dh och mycket hårt vatten över 21 dh. Bondstorp 6,0 Hagafors 5,5 Hok 5,0 Klevshult 4,5 Skillingaryd 2,0 Svenarum 4,0 Vaggeryd 4,0 Hårdhetsgraden har betydelse bl.a. för doseringen av tvättmedel. Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel, diskmedel, schampo etc. I enskild brunn varierar hårdheten från brunn till brunn. I Impregnerat virke innehåller de giftiga ämnena arsenik, krom, koppar eller kreosot. Impregnerat virke får endast användas om det skall vara förankrat i jord eller vatten.

10 Numera finns det också mildare medel som gör att visst virke även får användas på annan plats. Hör med din trävaruhandlare. ISO En internationell standard för miljöledningssystem, som effektiviserar miljöarbetet i företag och organisationer. J Joner elektriskt laddade atomer eller molekyler. Joniserande strålning är det vetenskapliga namnet på det som brukar kallas radioaktiv strålning och innebär att atomer och molekyler som utsätts för strålning blir elektriskt laddade. Joniserande strålning kommer från många olika håll: från kroppen själv, från rymden, marken, röntgenapparater, kärnbränsle och radon (radondöttrar). K Kadmium (kemisk beteckning Cd) är en mycket giftig tungmetall, som bl.a. ingår i nickelkadmiumbatterier och som förorening i avloppsslam och i handelsgödsel. Kadmium är bioackumulerande * och ger skador på njurar och skelett, samt ökar risken för cancer. Finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Uttjänta batterier skall återlämnas till inköpsstället och återgå till producenten (producentansvar). Köp i stället nickel-hydridbatterier till laddbara apparater. Kalkning Kalkning är när man sprider kalk på marken eller i sjöar och vattendrag för att höja ph-värdet och motverka försurning. Katalysator kallas ett ämne som kan deltaga i en kemisk process utan att själv förbrukas. Som avgasrenare på bilar, se Katalysatorrening. Katalysatorrening är den vanligaste avgasreningen på bilar. Flera hälso- och miljöfarliga ämnen omvandlas till ofarlig kvävgas och koldioxid, men mängden koldioxid påverkas inte. Därmed gör katalysatorreningen ingenting åt växthuseffekten *. Ett problem är också att den miljöfarliga gasen dikväveoxid (lustgas) bildas under vissa omständigheter. Kemiska bekämpningsmedel se ogräs. Rester av kemiska bekämpningsmedel är farligt * avfall. Kemtvätt bygger på starka och miljöfarliga kemikalier, t.ex. perkloretylen. Köp plagg (så långt det är möjligt) som kan tvättas i vatten med vanliga tvättmedel.

11 Klor (kemisk beteckning Cl) används för bl.a. blekning och desinfektion. Klor förenar sig mycket lätt med andra ämnen och bildar därvid miljögifter. Vissa klorföreningar är mycket stabila och bioackumulerande *, t.ex. PCB * och DDT *. Använd inte klorblekt papper eller rengöringsmedel som innehåller klor. Hypoklorit används som blekmedel i vissa (icke miljömärkta) rengöringsmedel och maskindiskmedel. Hypoklorit är miljö- och hälsofarligt. Klorföreningar, klororganiska föreningar är kemiska föreningar där klor och kol ingår. De kan vara både ofarliga och mycket farliga för miljön. Se Klor. Koldioxid, CO 2, är en gas som växter använder i sin fotosyntes. Den bildas vid förbränning och nedbrytning av organiskt material, samt finns i människans utandningsluft. Om man bränner fossilt kol (kol, olja, naturgas) ökar koldioxidhalten i atmosfären, vilket = växthuseffekten. Kolväten är organiska föreningar där kol och väte ingår. Vissa kolväten är skadliga för hälsa och miljö. Exempel på kolväten med skadlig miljöpåverkan är flytande bränslen, färger, lösningsmedel och lacker. Se Aromater och Lösningsmedel. Kompost, kompostering Förmultning av organiskt material, t.ex. trädgårdsavfall eller hushållssopor till mylla. Kompostering av hushållsavfall är en del i kretsloppssamhället. Samtidigt minskar ju mängden hushållsavfall som måste fraktas bort. Nu gäller 14-dagarshämtning av sopor och möjlighet till hemkompostering. Du kan få utglesad sophämtning om du komposterar - det innebär reducerad taxa och sophämtning var 4:e vecka. Du skall anmäla att du tänker kompostera och skall använda speciella kompostbehållare. KRAV Står för Kontrollföreningen för ekologisk odling. KRAV (länk) är en ekonomisk förening med bl a lantbrukarorganisationer och livsmedelskedjor som medlemmar. Föreningens uppgift är att kontrollera produktionen av ekologiska livsmedel och att certifiera producenter. De flesta större butiker har idag KRAV-märkta livsmedel. Det finns även KRAV-märkta textilier. Kretslopp 1. Vissa ämnens cirkulation i naturen, t.ex. vattnets kretslopp i form av nederbörd, ytvatten/grundvatten, transport till havet, avdunstning till molnen. Man talar också om kvävets och kolets kretslopp. Kretslopp 2 I industrisamhället betyder kretslopp att använda varor återvinns och blir råvaror på nytt. Kretsloppssamhälle är ett samhälle som är uthålligt därför att man återför naturliga ämnen till natur och odlingsmark och återvinner avfall som nya råvaror samtidigt som användningen av ändliga resurser begränsas till ett minimum.

12 KRITISK BELASTNINGSGRÄNS Kritiska belastningsgränser finns för svavel och kväve och är den gräns som naturen anses kunna tåla av nedfall. Överskrids gränsen uppstår skador på naturen. Krom (kemisk beteckning Cr) är en miljö- och hälsofarlig tungmetall, som ingår bl.a. i kromgarvat läder, cement, impregneringsvätska för trä, ytbehandling av metall. Krom finns med på Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Kvicksilver (kemisk beteckning Hg) är en mycket hälso- och miljöfarlig tungmetall, som finns med Kemikalieinspektionens 40-lista över hälso- och miljöfarliga varor, som skall undvikas så långt det är möjligt. Kvicksilver finns bl.a. i amalgam, lysrör, knappcellsbatterier. Batterierna skall behandlas som farligt avfall och lämnas på miljöstationen eller i den butik där de sålts. Kväve (kemisk beteckning N) är ett grundämne och ett viktigt näringsämne. Används som gödningsämne i lantbruket. Om det läcker ut i sjöar och vattendrag göder det även vattenväxter och bidrar till igenväxning. Vid nedbrytningen av växterna förbrukas syre, vilket leder till syrebrist. Avloppsreningsverken tar bort ca 30% av kvävet i avloppsvattnet. Kväveoxider (No x ) bildas vid all förbränning och bidrar till försurningen av mark och vatten. De är dessutom hälsofarliga. De kan bl.a. orsaka luftvägsbesvär hos känsliga personer. Tillsammans med lösningsmedel bildar kväveoxiderna så kallad markozon om de utsätts för solljus. Kyl och frys Kasserade kylar och frysar ska lämnas till återvinningsstationen i Vaggeryd. Hantera dem försiktigt så att inte kylkretsen går sönder och gasen läcker ut. kwh (Kilowattimme) Ett energimått. Exempel: En 60 W glödlampa förbrukar under 8 timmar (timmar=h) 60 W gånger 8 h är lika med 0,48 kwh. Källsortering innebär att sortera avfallet där det uppstår, "vid källan". Att sortera det som går att återanvända, återvinna eller kompostera. Genom källsortering får man rena fraktioner av t.ex. glas, papper, plåt, plast, trä och komposterbart som kan återvinnas eller återanvändas. Se även Kompostering, Miljöstation, Återvinningsplatser, Återvinningscentral. Köldmedium Ämnen som lätt övergår från fast eller flytande form till gasform, eller tvärtom. I omvandlingen avger det, respektive upptar, värme. Används i t ex kylar, frysar och värmepumpar. CFC-föreningar, s k freoner, har länge varit vanliga som köldmedium. Idag används mer miljöanpassade alternativ som köldmedium.

13 L Lacknafta är ett lösningsmedel för färger och rengöringsmedel. Innehållet av hälso- och miljöfarliga aromater kan variera. Använd lacknafta med låg aromathalt eller helt aromatfri. Luftföroreningar Vaggeryds luft förorenas främst av biltrafik, industri och uppvärmning. Eftersom föroreningarna är luftburna drabbas vi av utsläpp även från andra platser, samtidigt som våra utsläpp naturligtvis också sprider sig till områden utanför kommunen. Här följer några enkla tips på vad du själv kan göra för att minska avgaserna: * Använd kollektivtrafiken eller samåk * Undvik kallstart; använd motorvärmare med startklocka. En kall motor släpper ut tio gånger mer koloxid under den första kilometern jämfört med en varm. * Kör mjukt och sänk farten; bara genom att hålla hastighetsbegränsningarna minskar du utsläppen av kväveoxider med 10%. * Kör inte på tomgång, max 1 minut gäller i hela kommunen. Lysrör Lysrör innehåller små mängder kvicksilver och ska därför inte läggas i soporna. Lämna dem i stället på närmaste miljöstation. (För platser m.m. se under rubriken farligt avfall!). För det enskilda hushållet kostar det inget extra för att lämna lysrör. Lösningsmedel används för att lösa fett, gummi, färger m.m. Välj lösningsmedel med så hög flampunkt som möjligt och undvik aromater så långt det är möjligt. Alifatiska lösningsmedel är bättre från hälso- och miljösynpunkt. Se även Aromater. M Materialbolag Sammanslutning av producenter inom olika branscher där så kallat producentansvar gäller. De materialbolag som för närvarande finns är Svensk Glasåtervinning, Pressretur (tidningar, wellpapp), Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen, Metallkretsen och Svensk Däckåtervinning Miljöbalken Miljöbalken (MB) gäller sedan 1 januari 1999 och är en ny samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning. Den ersätter bl a naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter och miljöskadelagen. MB:s mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. Miljö- och byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö- och byggnämnden som ansvarar för att se till att lagar som rör miljö och hälsa efterlevs i Vaggeryds kommun. Arbetsfältet är stort och omfattar miljön både utomhus och inomhus, men också livsmedelshantering och djurskyddsfrågor. Förvaltningen skall också fungera som rådgivare och stöd i det lokala miljöarbetet - för företag, organisationer och enskilda hushåll.

14 Den politiskt tillsatta Miljö- och byggnämnden fattar de politiska besluten för förvaltningens verksamhet. En stor del av förvaltningens ansvar är specialreglerat genom olika lagar. Telefon till kontoret: Miljöledningssystem Ett arbetssätt för att styra företagets miljöarbete som innefattar bl a miljöutredning, miljöpolicy, miljömål med handlingsplaner. EMAS är EUs miljöledningssystem och ISO är en standard för miljöledning framtagen av ISO, International Standardisation Organisation. Miljömärkning Följande miljömärkningar kan du lita på: Bra Miljöval - På produkter som uppfyller miljökriterier fastställda av Naturskyddsföreningen, tel: Den nordiska Svanen - Den gemensamma nordiska miljömärkningen. I Sverige sköts arbetet av SIS Miljömärkning, tel El Off Strömsnål På elsnåla hushållsapparater, värmepumpar och fönster. Konsumentverket, tel EnergyStar - På elsnål kontorsutrustning såsom bildskärmar (monitorer), faxar och kopiatorer. Energimyndigheten, tel EU-blomman - EU's miljömärkning. SIS, tel KRAV-märket - På ekologiskt producerad mat. Kontrollföreningen för Ekologisk Odling, tel Miljövägvisare hjälper allmänheten med rådgivning om miljövänligare tvätt- och rengöringsmedel i de större butikerna. Kan vara anställda i butiken eller kommunalt anlitade personer.

15 Miljövänlig är ett ord som används alltför lättvindigt. Ofta menar man mindre miljöfarligt, för sanningen är att även t.ex. miljömärkta tvättmedel är miljöfarliga. Men de är mindre miljöfarliga än icke miljömärkta. Mjukgörare t.ex. ftalater, klorparaffiner, används i vissa plaster och i golvvårdsmedel. Dibutylftalat (DBP) är det vanligaste ftalatet i golvvårdsmedel. Det har klassats som miljöfarligt av Kemikalieinspektionen. Miljöstation Lämna färgrester, kemikalier, batterier och allt annat farligt avfall till en miljöstation. Miljöstation finns på avfallsanläggningen i Vaggeryd. Myndighet Ett samhällsorgan med rätt att fatta beslut, att ge tillstånd eller utdöma straff. På miljöområdet finns centrala myndigheter som Miljödepartementet och Naturvårdsverket, på regional nivå finns länsstyrelsen och på kommunal nivå miljö- och byggnämnden m.fl. Mögel Mögel är en slags mycket små svampar som vid rätta betingelser kan bilda en luddig, grön eller vitaktig beläggning på matvaror eller på fuktiga ytor. Mat som möglat ska inte ätas. Mögel som angripit exempelvis väggar i ett hus kan avge ämnen till luften som påverkar människor negativt. Se också sjuka hus. N Natur Allemansrätten bygger på att vi alla visar hänsyn när vi vistas i skog och mark. Av de djur och växter som finns i kommunen är flera hotade eller trängda. Naturgas Det äldsta av de fossila bränslena. Naturgas består i huvudsak av metangas. Den innehåller mindre svavel än övriga fossila bränslen som kol och olja. Vid förbränning ger den även något mindre tillskott av koldioxid. Naturreservat är ett område som är skyddat för att bevara ett naturområde/naturtyp och samtidigt skydda estetiska och kulturhistoriska värden. Naturskyddsföreningen är en ideell landsomfattande natur- och miljöorganisation, som bl.a. ansvarar för miljömärkningen Bra miljöval, för den miljövänliga veckan och för många andra initiativ på miljöområdet. Nedbrytbar beskriver ett ämnes egenskaper att kunna brytas ner till enklare beståndsdelar av t.ex. mikroorganismer *, solljus eller kemiska processer. Lätt nerbrytbara ämnen är mindre miljöfarliga än de svårnerbrytbara (kallas även stabila, persistenta eller beständiga).

16 Nitrat (NO 3 ), Är ett salt av salpetersyra. Bildas vid nedbrytning av kvävehaltigt organsikt material, t.ex. naturgödsel. Växterna tar upp kväve i form av nitrat, se kväve. Nitrit (NO 2 ), Vid höga halter av nitrat kan det med hjälp av bakterier ibland bildas nitrit, som är giftigt, se kväve. NO x se kväveoxider Näringskedja Exempel på en näringskedja är räkan som äts av en fisk, som äts av en större fisk, som äts av en sjöfågel, som i sin tur äts av en rovfågel. Rovfågeln är en s k toppkonsument, högt uppe i näringskedjan, och därmed mer känslig för miljögifter. Mängderna gift de får i sig är ofta stora eftersom de anrikats i de djur som ingår i näringskedjan. Närsalter är växtnäringsämnen- främst nitrat (kväve N), fosfat (fosfor p) och kalium (K). Kan i för stora mängder rubba den ekologiska balansen (övergödning). Se Tillståndsklasser O Olägenhet En olägenhet för människors hälsa avser en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Hette tidigare sanitär olägenhet. Optiska vitmedel är kemikalier som tillsätts vissa tvättmedel och används i bl.a. pappersproduktionen. Det är mikroskopiskt små ljusreflekterande partiklar som lägger som ett tunt ytskikt och omvandlar dagsljusets osynliga ultravioletta ljus till ett synligt blåvitt ljus. På så sätt motverkar de den naturligt gula färegn hos textilier och papper så att de ser vitare ut. Organisk förening är i kemisk mening en förening som innehåller kol (C). Vanliga grupper är fetter, kolhydrater och proteiner. Organiska klorföreningar, se klororganiska föreningar. Organiska lösningsmedel släpps ut från trafiken, verkstadsindustri och tryckerier. Tryckeriernas utsläpp utgör i huvudsak av etanolen medan utsläppen från verkstadsindustrin till stor del består av mer miljöfarliga aromatiska kolväten. Även hushållens användning av färger och lacker bidrar till stora utsläpp av lösningsmedel. Otjänlig

17 Ordet otjänlig används bal a vid bedömning av kvalitet på livsmedel, dricksvatten och badvatten. Ett livsmedel som innehåller för höga halter av bakterier, metaller etc. bedöms som otjänligt och måste kasseras. Ett dricksvatten som bedöms vara otjänligt får ej användas till dryck och matlagning. Ozon (kemisk beteckning O 3 ) skyddar jorden mot solens farliga UV-strålning. Se CC. Skadligt ozon (markozon) bildas av lösningsmedel och kväveoxider som utsätts för solljus. Se Kväveoxider. Ozonlagret Ozonlagret i stratosfären, på mellan 15 och 50 km höjd över jordytan, är hotat. Våra utsläpp av bal a freoner bryter ned ozonlagret och det bildas "hål" eller tunnare lager. Ozonlagret skyddar oss mot för mycket ultraviolett ljus (UV-ljus). Den starka ultravioletta strålningen kan också skada växtligheten. Var försiktig med solningen. Ogräs bekämpas bäst och miljövänligast för hand. Undvik kemiska bekämpningsmedel. Optiska vitmedel finns i icke miljömärkta tvättmedel. Vitmedlet lurar ögat att uppfatta vita plagg som vitare än de verkligen är. Om man i stället börjar använda tvättmedel utan optiska vitmedel sköljs så småningom medlet bort och plagget ser mindre vitt ut, trots att tvätteffekten inte är sämre. P Pastörisering är ett sätt att oskadliggöra sjukdomsalstrande bakterier i mat genom upphettning. Mjölk pastöriseras i Sverige. PCB polypklorerade bifenyler, se klor. PET -flaskor utgörs av polyetentåreftalat. Det finns en kraftigare typ med högre pant som återanvänds och en tunnare typ som återvinns (smälts om till nya plastprodukter). PH ph är ett mått på surhetsgraden. Ett neutralt vatten har ph 7, ett basiskt har ett högre värde och ett surt vatten har ett ph lägre än 7. PH-skalan är logaritmisk, vilket innebär att om ph minskar med en enhet, t.ex. från 7 till 6, så har det blivit tio gånger surare! En minskning med 2 resp. 3 enheter innebär sålunda en ökning av surheten med 100 resp gånger. Sjöar som har värden under 5,5 och över 9 en längre tid kan få bestående skador på växt och djurliv. PVC polyvinylklorid. Plast som innehåller klor och alltså är mer miljöfarlig än andra plaster. PVC bör undvikas så mycket som möjligt.

18 Pollen Fint mjöl som bildas i blommor och träd och sprids för vinden. Under pollensäsongen lämnas aktuell information om läget i Göteborg via Radio Jönköping, Producentansvar För visa produkter råder ett lagstadgat producentansvar. Detta innebär att producenten som tillverkar/säljer en vara också har ansvaret för att varan insamlas och återvinns eller återanvänds. Producentansvar gäller för närvarande för glas, batterier, förpackningar, däck, farligt avfall och elektronikavfall. Q R Radioaktivt är ett ämne som utsänder joniserande strålning medan det sönderfaller tillett nytt stabilt eller radioaktivt- ämne. Radon (kemisk beteckning Ron) är en radioaktiv gas, som sönderfaller till så kallade radondöttrar, som är hälsofarliga. Radon finns naturligt i marken. Halterna i Vaggeryd är i allmänhet så låga att de inte påverkar halterna i bostäderna. Däremot kan byggnadsmaterial (blå lättbetong) förekomma. Vaggeryds kommun har genom stora mätinsatser i stort kartlagt de hus som kan tänkas innehålla höga radonhalter. Har du frågor kring radon eller vill du veta om just ditt hus är byggt av radonhaltigt material kan du kontakta din fastighetsförvaltare eller Miljö- och byggförvaltningen. Radon i dricksvatten är en hälsorisk som uppmärksammats alltmer under senare år. Har du egen djupborrad brunn kan det vara idé att kontrollera vattnet i den. Rengöringsmedel Rengöringsmedel hälls i vattnet när man ska göra rent något. Exempelvis tvätta toaletten, skura golvet etc. Använd alltid miljömärkta rengörningsmedel. Se miljömärkning. Renhållningsordning Lokala regler för avfallshantering. Miljöbalken föreskriver att varje kommun ska ha en renhållningsordning. Returglas glasflaskor som återanvänds, är det minst miljöbelastande dryckesförpackningssystemet. Returpapper är papper som kan återvinnas. Observera dock att symbolen med tre pilar i cirkel betyder att papperet är tillverkat (helt eller delvis) av returpapper.

19 Riskavfall Stora delar av det som kallas riskavfall kommer från sjukvården, men inte allt. Riskavfall delas upp i tre grupper: - stickande och skärande (t ex kanyler, knivblad, provrör)- smittförande (t ex bandage, som innehåller smittförande bakterier samt engångsoperationskläder)- biologiskt (kroppsdelar av människor och djur, även avlivade försöks- och sällskapsdjur). Råvatten Vatten som tas in i ett vattenverk och som efter rening blir dricksvatten. Råvattnet i Vaggeryds kommun är uteslutande grundvatten. S Sanitär olägenhet Se Olägenhet för människors hälsa. Sjuka hus benämningen på hus som gör människorna som vistas i dem sjuka, ofta genom ouppklarade samband mellan kemiska ämnen i byggmaterial och/eller felaktig ventilation. Så mycket som vart tredje nybyggt hus beräknas vara sjukt. SIS Miljömärkning är den svenska myndighet som står bakom den nordiska miljömärkningen Svanen. Sjöarnas hälsa I Vaggeryds kommun finns ca 200 sjöar. Kommunen provtar drygt 50 av sjöarna minst vår och höst. Övergödningen och försurningen är det största problemet. Sommartid tas också badvattenprover i många sjöar. De visar att vattenkvaliteten för bad normalt är utmärkt i badsjöarna. Man bör dock inte bada när en algblomning pågår. Miljö- och bygg har mycket kunskap och dokumentation om sjöarna. Härifrån kan du få faktablad om de flesta av sjöarna. Mycket information kommer också att läggas på Miljö- och byggs hemsida. Som enskilda kan vi göra en hel del för att minska hoten mot sjöarnas hälsa. De som har enskilt avlopp har ett särskilt ansvar när det gäller att underhålla och förbättra sina avloppsanläggningar. Det är viktigt att använda skonsamma, miljömärkta rengöringsmedel utan fosfater. Att tvätta bilen på asfaltsytor med avrinning till sjöar och vattendrag är direkt förkastligt, eftersom oljerester och rengöringsmedel då snabbt rinner ner till sjön eller vattendraget. Använd i stället miljöanpassade bilvårdsanläggningar! Slam bildas vid reningen av avloppsvatten och består av mikroorganismer och de föreningar som fanns i vattnet, bl.a. näringsämnena fosfor och kväve, samt metaller och organiska klorföreningar. Näringsämnena borde återföras till jordbruksmarken, men om miljöfarliga föroreningar förekommer i slammet, kan detta leda till förgiftning av åkermarken. Kommunens slam klarar Naturvårdsverkets nuvarande gränsvärden och kan spridas på mark. Solfångare

20 ett alternativt och miljövänligt energisystem. Spillolja kallar man förbrukad olja. Den är farligt avfall. Strandskydd Bestämmelser om strandskydd finns i plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken. Syftet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Enligt de generella reglerna får en markägare bygga inom 100 meter från strandlinjen bara om kommunen ger dispens från strandskyddet. Där utvidgat strandskydd införts krävs dispens för att få bygga inom 300 meter från strandlinjen. Dispens kan bara ges om det finns särskilda skäl. Skälen skall vara motiverade i beslutet. Svanmärkning är det ena fungerande miljömärkningssystemet. Det andra är Bra Miljöval eller Falken. Svanen är symbolen för den gemensamma nordiska miljömärkningen, beslutad av Nordiska Ministerrådet Sladdlösa apparater Sladdlösa apparater är en miljöbomb så länge de innehåller nickelkadmiumbatterier. Lämna dem till Miljöstationen eller till återförsäljaren när de tjänat ut. Det kommer allt fler sladdlösa apparater, bl a rakapparater och bärbara datorer, som innehåller uppladdningsbara nickelhydrid-batterier. Dessa är miljöanpassade. Se även Batterier. Svavel (kemisk beteckning S) förekommer som förorening i kol och olja. Bidrar till försurningen. Utsläppen i Sverige har minskats kraftigt på senare år. Svaveldioxid Svaveldioxid är en färglös gas med stickande lukt. Svaveldioxid bildas när svavel brinner. Svaveldioxid är ett surt ämne som med vatten bildar svavelsyra. De stora utsläppen av svaveldioxid kommer från förbränning av kol och olja. Svaveldioxid har i hög grad bidragit till försurning av mark och vatten, men är inte ett lika stort problem idag. Sur motsatsen till basisk. Se syra och försurning. Syra kallas en vätska med lågt ph. Syror är frätande och ingår i många rengöringsmedel. Pröva gärna mindre starka syror, som citronsyra eller vinsyra i stället för t.ex. saltsyra. Syrarester är farligt avfall. T Tillståndsklasser Används för att ange näringstillståndet i sjöar. När det gäller klassificeringen av de flesta insjöar görs detta med utgångspunkt från vattnets halt av fosfor. Ett genomsnitt av minst tre årsmedelvärden erfordras för inplacering i en tillståndsklass. Medelvärdena beräknas på halterna ovanför språngskiktet. Näringstillståndet anges vad gäller fosfor enligt följande:

21 Totalfosforhalt, µg/l Klass Benämning <12,5 1 Låga halter 12, Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter >100 5 Extremt höga halter Näringstillståndet vad gäller kväve enligt följande: Totalkvävehalt, µg/l Klass Benämning < Låga halter Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter < Extremt höga halter Tillsyn Tillsyn är myndighetsutövning som syftar till att säkerställa att Miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen med flera lagar och föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd av dessa lagar efterlevs. Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsynen genom att kontrollera efterlevnaden och vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Dessutom skall myndigheten genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att lagars ändamål och förutsättningar ska tillgodoses. Trädgård Odla utan kemiska bekämpningsmedel. Insekter och djur hjälper dig med skadedjursbekämpning och pollinering. Växelbruksodla så utarmas inte jorden och använd din kompost som jordförbättringsmedel. Välj KRAV-märkt kalk, gödsel, jord. Se även Kompostering. TUNGMETALLER kallas metaller som väger mer än 5 g/ cm3. Hit hör t ex: bly, koppar, krom, kvicksilver, nickel, kadmium, zink och arsenik. Tungmetaller finns naturligt i jordskorpan men problem uppstår när de tas upp sprids i samhället. Eftersom de är grundämnen kan de inte brytas ner i naturen utan anrikas i växter och djur och kan bli starka miljögifter även i små doser. U V UV-ljus Ultraviolett ljus, ett kortvågigt ljus som sänds ut solen och gör oss bruna. Stora mängder UV-ljus är cancerframkallande och kan minska tillväxten hos grödor och ökar risken för ärftliga skador (se ozonlagret). Vatten Det kommunala dricksvattnet i Vaggeryds kommun är mjukt till medelhårt, 4-6 dh. Mjukt vatten kräver mindre tvättmedel. Kontakta Tekniska kontoret, tel , om du vill veta mer om ditt kommunala dricksvatten. Hårdheten på enskilt vatten varierar. Många enskilda brunnar är försurade. Vattenprover från enskilda brunnar analyseras på laboratorium i Jönköping. Fastighetsägaren får själv stå för analyskostnaden.

22 Nitratundersökning åt familjer med minderåriga barn är gratis. Den som vill anlägga enskilt avlopp måste ansöka om detta hos Miljö- och byggnämnden. Vedeldning felaktig sådan i små värmepannor ger upphov till stora utsläpp av förorenande ämnen, bl.a. kolmonoxid, tjära och kväveoxider, men också benspyren. För nyanläggning av eldstad och vid väsentlig ändring av eldstad krävs byggnadslov. Här kräv som regel installation av miljögodkänd panna med ackumulatortank. Miljö- och byggförvaltningen lämnar råd. Vindkraft är en miljövänlig alternativ energiform. Rådgör med Miljö- och byggnämnden om du vill installera vindkraftverk. Växthuseffekt kallas den långsamma temperaturförhöjning på jorden som orsakas av utsläpp av växthusgaser. Gaserna håller kvar en del av jordens värmestrålning. Växthusgaser är bl.a. koldioxid, metan, lustgas och freoner (CFC). X, Y, Z Å, Ä, Ö Återanvändning Att använda en vara flera gånger utan att behöva bearbetas. Exempelvis begagnade kläder, returglas, möbler m.m. Återvinning Att använda materialet i en vara för att tillverka nya produkter. Ett exempel är metallförpackningar, som smälts för att sedan bli nya burkar. Materialet kan också användas för att tillverka en helt annan vara än den ursprungliga. Förpackningar av hårdplast kan t ex bli bullerplank eller möbler. Återvinningsstation Till återvinningsstationerna är du välkommen med avfall som är för stort för din vanliga sopsäck eller för sopnedkastet och återvinningsmaterial. Det kan vara t ex möbler, spisar, wellpapp, elektronikavfall eller trädgårdsris. Dessutom kan du lämna farligt avfall och kyl och frys. Se även Källsortering, Producentansvar och Miljöstation. ÖVERGÖDNING När för mycket av växtnäringsämnena kväve och fosfor sprids i naturen övergöds mark och vatten. I vatten kan övergödningen leda till överdriven algblomning. När de döda algerna bryts ner kan syrebrist uppstå på bottnarna och växter och djur i närheten flyttar eller dör.

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

En hållbar utveckling

En hållbar utveckling FINNES: SÖKES: En hållbar utveckling Material om Stockholms miljöprogram kan beställas på www. eller från Miljöförvaltningen i Stockholm, Box 380 24, 100 64 Stockholm Tel 08-508 28 800, Fax 08-508 28 808

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh

Produktion Producerad värme MWh Bortkyld värme MWh FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2013 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 %

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 % Yellow 65 Så här tar du hand om ditt farliga avfall 1 Det farligaste avfallet Se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall.

Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Återvinningscentral Använd bilderna för prata om hur man sorterar olika slags avfall. Vi tittar ner i containrar på en återvinningscentral där man lagt avfall av olika slag. På en återvinningscentral tar

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

1. Vad är naturkunskap?

1. Vad är naturkunskap? Naturvetenskap bygger på sådant Art individer man kan som bevisa kan med få fertil till exempel avkomma experiment. Exempelvis religioner och Evolution då arter förändras astrologi bygger inte på för att

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Naturliga försurningsprocesser. Försurning. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Naturliga försurningsprocesser. Försurning. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? Vad innebär det? Växthuseffekt Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? 1 Ola Wong UNT 26 sept 2010 Snar framtid? Vad händer just nu? -En kines släpper ut lika mycket koldioxid

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16

BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 BIOLOGI - EKOLOGI VATTEN 2014-10-16 TUSENTALS SJÖAR Sjörikt land Sverige Drygt 100 000 sjöar större än 1 ha = 0,01 km 2 = 0,1 km x 0,1 km 80 000 sjöar mindre än 10 ha Cirka en tiondel av sveriges yta.

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2014 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Miljökunskap och miljöskydd Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Miljökunskap och miljöskydd Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Miljökunskap och miljöskydd Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) tentamen TT061A AF12N, AL12N, LOG12N Tentamensdatum: Må 22 okt 2012 Tid:

Läs mer

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6 Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postadress Telefon E-post Byggherre (om annan än ovan) Namn Adress Postadress

Läs mer

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner. Miljöförstöring levnadsmiljöer försvinner. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter. Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp?

Är luftkvalitén i Lund bättre än i Teckomatorp? Är luftkvalitén i bättre än i? Namn: Katarina Czabafy 9c. Datum: 20.05.2010. Mentor: Olle Nylén Johansson. Innehållsförtäckning: INLEDNING.S 3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING.S 3. BAKGRUND.S 3. METOD... S 3-4. RESULTAT...S

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Prov namn: Arbetsområdet sjön Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp.

Prov namn: Arbetsområdet sjön Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp. Prov Arbetsområdet sjön namn: Provfråga 1) Skriv rätt nummer efter varje begrepp. Organism = 1. växter och vissa bakterier som förser sig själva med energi från solen Population = 2. levande faktorer som

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Södertälje och Nykvarns kommuner från och med 2013-12-01 www.telge.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att...

Alla kunskapstester. Mälaren. En sammanställning av samtliga kunskapstester. Visste du att... Alla kunskapstester En sammanställning av samtliga kunskapstester Mälaren 1. Varifrån kommer ditt kranvatten? Mälaren Östersjön Stockholms ström 2. Hur stor är Mälaren? Sveriges största sjö Sveriges andra

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande

Miljöbokslut 2002. Anlagt utjämningsmagasin för omhändertagande Miljöbokslut 22 Miljöbokslut är ett sätt att redovisa miljötillståndet i kommunen. Här redovisas också kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som stöd och inspiration

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer