Digital agenda för Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital agenda för Europa"

Transkript

1 Digital agenda för Europa Rapport Kristin Eriksson, utsänd från Sundsvalls kommun våren 2014 Mid Sweden European Office, Av Palmerston 3, B-1000 Brussels, Belgium Tel Fax

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning En digital agenda för Europa Varför spelar IKT en så stor roll för tillväxt i Europa? En digital agenda för Europa Mål och resultat för den digitala agendan Resultatindikatorer Aktuell resultattavla, maj Resultattavla på svenska Trender Sverige jämfört med andra medlemsländer Bredbandsmarknaden Internetanvändning Digital kompetens E-handel E-förvaltning E-hälsa Goda exempel och inspiration Finansieringsmöjligheter Ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) - digital Horisont Programmet för Abient Assisted living, AAL IKT-lösningar som stöd för äldre Avslutande reflektioner

3 1 Inledning Denna rapport utgör en kunskapssammanställning inom Informations- och Kommunikationsteknologi, IKT, i EU. Den redovisar fakta om hur långt digitaliseringen har nått i Europa. Tanken är även att den ska tjäna som inspiration genom att visa vad andra har gjort samt presentera finansieringsmöjligheter. Rapporten har skrivits av Kristin Eriksson, utsänd från Sundsvalls kommun, för att under perioden januari till och med juli 2014 arbeta som handläggare vid Mid Sweden European Office i Bryssel. Författaren vill ta tillfället i akt och tacka kontoret, ägarna och Sundsvalls kommun för en lärorik tid som givit många nya erfarenheter och kontakter samt framförallt givit ett europeiskt perspektiv på många av de frågor som är viktiga för Jämtland och Västernorrland. Tack! 1.1 En digital agenda för Europa Den digitala agendan för Europa utgör en viktig pusselbit som ska bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla. EU- kommissionen lanserade i mars 2010 strategin Europa som ska ta Europa ur finanskrisen och förbereda EU:s ekonomi för nästa årtionde. Den digitala agendan för Europa är ett av sju huvudinitiativ (flaggskeppsinitiativ) inom ramen för Europa 2020-strategin för att nå smart hållbar tillväxt för alla. Här nedan presenteras huvudinitiativen. Smart tillväxt - En digital agenda för Europa - Innovationsunionen - Unga på väg Hållbar tillväxt - Ett resurseffektivt Europa - En integrerad industripolitik för en globaliserad tid Tillväxt för alla - En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen - Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning I den digitala agendan för Europa beskrivs den nyckelroll som användningen av IKT måste ha för att Europa ska kunna uppnå sina ambitioner för Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) Den digitala agendan bygger på omfattande samråd, i synnerhet resultaten från Rapport om digital konkurrenskraft: de största landvinningarna för strategin i2010 under , KOM(2009) 390, kommissionens offentliga samråd om framtida IKT-prioriteringar, slutsatserna från rådets möte (Transport, telekommunikation och energi) i december 2009, Europa 2020-samrådet och Europa 2020-strategin Samt ICT Industry Partnership Contribution to the Spanish Presidency Digital Europe Strategy, Europaparlamentets initiativbetänkande om 2015.eu samt den förklaring som antogs vid det informella ministermötet i Granada i april Alla dessa finns tillgängliga på: 3

4 De utmaningar som behöver lösas kan sammanfattas i nedanstående tre punkter. Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad värld, med full sysselsättning. Att hantera effekterna av en åldrande befolkning samtidigt som offentliga tjänster uppnår bättre kvalitet. Ett omdömesgillt ansvarstagande för offentliga utgifter och miljömässiga konsekvenser. Syftet med den digitala agendan är att lägga upp en plan för hur man kan maximera IKT s sociala och ekonomiska potential, i synnerhet internet, som ett mycket viktigt medium för ekonomisk och samhällelig verksamhet, såsom för affärer, arbete, förströelse, kommunikation och yttrandefrihet. Genomförandet av den digitala agendan ska leda till innovation och ekonomisk tillväxt samt förbättra vardagslivet för både medborgare och företag. En mer omfattande och effektiv användning av digital teknik ska därmed hjälpa Europa att klara viktiga utmaningar och ge medborgarna bättre livskvalitet genom till exempel bättre hälso- och sjukvård, säkrare och effektivare transportlösningar, renare miljö, nya mediemöjligheter och enklare tillgång till offentliga tjänster och kulturellt utbyte. Den digitala ekonomin växer sju gånger snabbare jämfört med resten av ekonomin. IKT-sektorn, står direkt för sex procent av EU:s BNP, med ett marknadsvärde på 660 miljarder euro per år, men bidrar med betydligt mycket mer till den totala produktivitetsökningen (20 procent direkta produktivitetsökningar från IKT-sektorn och ännu mer från IKT-investeringar). Det beror på att det är en mycket dynamisk och innovativ sektor som även bidrar till att förändra hur affärsverksamhet bedrivs inom andra sektorer. Informations- och kommunikationstekniken har också stora sociala effekter. Exempelvis använder 250 miljoner personer i Europa internet varje dag, och i stort sett samtliga européer äger mobiltelefoner vilket påverkar livsstilen rent allmänt. Många menar att dagens utveckling av höghastighetsnät har samma revolutionerande effekter som utbyggnaden av el- och transportnät hade för hundra år sedan. Hemelektronikens kontinuerliga utveckling innebär att gränserna mellan olika typer av digital utrustning håller på att suddas ut. Tjänster konvergerar och förflyttas från den fysiska världen till den digitala och blir universellt tillgängliga från varje typ av utrustning, oavsett om det rör sig om smarta mobiltelefoner, surfplattor, persondatorer, digitalradio eller HD-tv. Enligt olika prognoser kommer nästan allt digitalt innehåll och alla tillämpningar att levereras online Varför spelar IKT en så stor roll för tillväxt i Europa? EU-kommissionen menar att de har stöd för sina påståenden om varför IKT-sektorn är så viktig för att ta Europa ur krisen. Här listas några exempel. - Internet, i sig självt, har bidragit till 21 procents av ökning av BNP från 2005 till IT-mogna företag har tio procent högre tillväxt, dubbelt så hög export och skapar dubbelt så många arbetstillfällen jämfört med företag som inte använder IKT. 4

5 - Om gemensamma överenskommelser kunde nås om molntjänster och datormoln så skulle Europas BNP öka med 0,1 0,4 procent. - IKT-sektorn står direkt för 6 procent av EU:s BNP. - IKT-investeringar ger 50 procentiga produktivitetsökningar. - Internetanvändingen fördubblas vart annat, vart tredje år. Antalet trådlöst uppkopplade apparater förväntas fördubblas från 2015 till Mobil datatrafik förväntas öka gånger från 2012 till Antalet IT-anställda har ökat med 3 procent i Europa trots den ekonomiska krisen. 2 En digital agenda för Europa Den digitala agendan beskriver vilka hinder som behöver åtgärdas för att nå en smart och hållbar tillväxt för alla. Hindren ska överbryggas med hjälp av en handlingsplan med sju huvudåtgärder samt 101 tillhörande aktiviteter. De sju huvudåtgärderna i den digitala agendan är: 1. Fungerande digital inre marknad 2. Stärka interoperabilitet och standardisering 3. Öka tillit och säkerhet online 4. Främja snabb och ultrasnabb internetaccess 5. Investera i forskning och innovation 6. Gynna digital kultur, digital färdighet och digital integration 7. Dra fördel av smart teknikanvänding i samhället 2.1 Mål och resultat för den digitala agendan Den digitala agendan innehåller 13 resultatindikatorer som ska indikera om Europa närmar sig målsättningarna om en smart och hållbar tillväxt för alla. Resultatindikatorerna kommer ifrån en större mängd jämförande statistik som godkändes av medlemsländerna redan Dessa följs upp genom att man i maj varje år offentliggör en resultattavla som redovisar aktuella uppgifter om vilka framsteg som görs inom den digitala agendan. Se aktuell uppföljlning under rubrik och Resultatindikatorer De 13 fastlagda resultatindikatorerna är fördelade på nedanstående sex rubrikområden Bredbandsmål Basbredband för alla senast 2013: basbredbandstäckning för 100 procent av EUmedborgarna. (Utgångsläge: I december 2008 låg DSL-täckningen på 93 procent (i procent av den totala EU-befolkningen).) 3 För mer information se Benchmarking framework Det är en begreppsmässig ram för insamling av statistik om informationssamhället samt en förteckning över centrala indikatorer för benchmarking 5

6 Snabbt bredband senast 2020: Bredband på 30 Mbit/s eller mer för 100 procent av EU-medborgarna. (Utgångsläge: I januari 2010 avsåg 23 procent av bredbandsabonnemangen minst 10 Mbit/s.) Ultrasnabbt bredband senast 2020: 50 procent av hushållen i EU bör ha bredbandsabonnemang som avser mer än 100 Mbit/s. (Inga uppgifter om utgångsläget.) Den digitala inre marknaden Främjande av e-handel: Senast 2015 bör 50 procent av befolkningen handla online. (Utgångsläge: Under 2009 hade 37 procent av personerna i ålderskategorin år beställt varor eller tjänster på Internet under de senaste tolv månaderna.) Gränsöverskridande e-handel: Senast 2015 bör 20 procent av befolkningen handla över gränserna online. (Utgångsläge: Under 2009 hade 8 procent av personerna i ålderskategorin år beställt varor eller tjänster från säljare i andra EU-länder via Internet under de senaste tolv månaderna.) E-handel för företag: Senast 2015 bör 33 procent av de små och medelstora företagen köpa och sälja online. (Utgångsläge: Under 2008 sålde och köpte 24 procent respektive 12 procent av företagen online till ett värde av 1 procent eller med av deras omsättning/sammanlagda köp.) En inre marknad för telekomtjänster: Till 2015 bör skillnaden mellan roamingpriserna och priserna för nationella samtal närma sig noll. (Utgångsläge: Under 2009 låg det genomsnittliga roamingpriset per minut på 0,38 cent (per utgående samtal) och det genomsnittliga priset per minut för samtal inom EU på 0,13 cent (inbegripet roaming).) Digital integration Den regelbundna internetanvändningen bör öka från 60 procent till 75 procent senast 2015 och från 41 procent till 60 procent för missgynnade grupper. (Utgångstalen avser 2009.) Andelen personer som aldrig har använt Internet bör halveras till 2015 (till 15 procent). (Utgångsläge: Under 2009 hade 30 procent av personerna i ålderskategorin aldrig använt internet.) Offentliga tjänster E-förvaltning senast 2015: Cirka 50 procent av medborgarna bör utnyttja e- förvaltningstjänster och mer än hälften av dessa bör skicka in ifyllda blanketter. (Utgångsläge: Under 2009 hade 38 procent av personerna i ålderskategorin utnyttjat e-förvaltningstjänster under de senaste tolv månaderna och 47 procent av dessa hade använt e-förvaltningstjänster för att skicka in ifyllda blanketter.) Gränsöverskridande offentliga tjänster: Senast 2015 bör alla de viktigaste gränsöverskridande offentliga tjänster som finns förtecknade i den lista som medlemsstaterna ska enas om senast 2011 finnas tillgängliga online. (Inga uppgifter om utgångsläget.) 6

7 Forskning och innovation Mer forskning och utveckling inom IKT: De offentliga investeringarna bör fördubblas till 11 miljarder euro. (Utgångsläge: De statliga anslagen eller utgifterna för forskning och utveckling (ICT GBAORD) låg 2007 på 5,7 miljarder euro i nominellt värde.) En koldioxidsnål ekonomi Främjande av lågenergibelysning: Senast 2020 bör man ha åstadkommit en total minskning med 20 procent av energiutnyttjandet beträffande belysning. (Inga uppgifter om utgångsläget.) 7

8 2.1.2 Aktuell resultattavla, maj 2014 Nedanstående resultattavla visar det aktuella läget beträffande hur långt EU har nått när det gäller de 13 resultatindikatorerna som presenterats ovan. Resultattavlan visar respektive indikators startpunkt, utvecklingen samt indikatorns målår. 8

9 2.1.3 Resultattavla på svenska Genomsnitt i EU Bredband 2014 Mål Grundläggande bredbandstäckning för alla 100 % 100 % (2013) Digital inre marknad Befolkning som handlar på nätet 47 % Gränsöverskridande e-handel 12 % Små och medelstora företag som säljer på nätet 14 % Digital integration Regelbunden internetanvändning 72 % Missgynnade personers regelbundna internetanvändning 57 % Befolkning som aldrig har använt internet 20 % Offentliga tjänster Allmänheten interagerar med myndigheter på internet 42 % 50 % (2015) 20 % (2015) 33 % (2015) 75 % (2015) 60 % (2015) 15 % (2015) 50 % (2015) Allmänheten skickar in ifyllda blanketter till myndigheter elektroniskt senast % 25 % (2015) 2014 års resultattavla för den digitala agendan utvärderar framstegen på EU-nivå och på nationell nivå. Framstegen mäts mot de 13 huvudsakliga framstegsindikatorerna. Rapporten bygger på uppgifter från EU-kommissionen har hittills genomfört 72 av 101 åtgärder inom den digitala agendan för Europa. Ytterligare 23 åtgärder planeras för att de ska kunna genomföras inom respektive tidsfrist. Sex stycken har försenats eller riskerar att försenas. 9

10 2.1.4 Trender Vanlig internetanvändning går upp: Antalet människor som använder internet minst en gång i veckan har ökat från 60 procent till 72 procent sedan De länder som har gjort mest framsteg är Grekland, Rumänien, Irland, Tjeckien och Kroatien. De länder som har de bästa resultaten (mer än 90 procent använder internet) är Danmark, Sverige, Nederländerna och Luxemburg. I USA använder 87 procent de vuxna internet. Stora framsteg bland svaga grupper: Internetanvändningen bland arbetslösa personer, personer med låg utbildningsnivå och äldre personer har gått upp till 57 procent från 41 procent för fyra år sedan. Om nuvarande trender håller i sig kommer målet på 60 procent att nås före Andelen icke-användare har sjunkit med en tredjedel: 20 procent av EU-invånarna har aldrig använt internet (en tredjedel mindre än för fyra år sedan). Om de nuvarande trenderna fortsätter kommer målet att få ner siffran till 15 procent innan 2015 att uppnås. Fler handlar på nätet: 47 procent av EU-medborgarna handlar nu på nätet, en ökning med 10 procent, vilket innebär att målet på 50 procent fram till 2015 sannolikt kommer att uppnås. Tillgången är säkrad: 100 procent av EU-medborgarna har nu tillgång till bredband, vanligtvis inbegriper detta flera alternativ (fiber, kabel, ADSL eller 3G/4G mobil). Alla européer har nu, till ett överkomligt pris, som minimum, tillgång till satellitbredband. Teknik för snabbt bredband: Tillgången till 4G, mobilt bredband, ökade kraftigt till 59 procent, jämfört med 26 procent för ett år sedan. Fast uppkopplat internet på minst 30 Mbit/s är tillgängligt för 62 procent av EU:s befolkning, jämfört med 54 procent för ett år sedan och 29 procent år Snabbt bredband finns redan tillgängligt för 90 procent eller mer av hushållen i Belgien, Danmark, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Storbritannien De viktigaste återstående utmaningarna Endast 14 procent av företagen med mindre än 250 anställda har försäljning på nätet. Inom hela EU är inte ett enda land ens i närheten av att uppnå EU:s genomsnittsmål på 33 procent senast Europas landsbygdsområden är i riskzonen: Endast 18 procent av hushållen på landsbygden har tillgång till höghastighetsbredband. E-förvaltningstjänsterna stagnerade under De användes av endast 42 procent av EU:s befolkning. Fortsätter det i denna takt kommer inte medlemsländerna att uppnå målet på 50 procent fram till

11 2.2 Sverige jämfört med andra medlemsländer Bredbandsmarknaden I slutet av 2013 hade 99 procent av de svenska hushållen tillgång till fast bredband (97 procent i EU-länderna). Av de hushåll som finns på den svenska landsbygden har 92 procent tillgång till fast bredband, jämfört med 90 procent i EU-länderna. Snabb bredbandsuppkoppling (minst 30 Mbit/s) är tillgängligt för 71 procent av de svenska hushållen (62 procent i EU). 87 procent av de svenska hushållen har ett fast bredbandsabonnemang (76 procent i EU-länderna). Av dessa abonnemang utgör 38 procent snabbt bredbandsabonnemang (21 i EU-länderna) och 31 procent ultrasnabbt bredband jämfört med bara 5 procent i EU-länderna. Fjärde generationens mobila bredbandsnät är tillgängligt för 99 procent av befolkningen (59 procent i EU-länderna). I Sverige har 110 procent av befolkningen mobilt bredbandsabonnemang jämfört med bara 62 procent i EU-länderna. Indikator Sverige Tillgång till fast bredband (% av befolkningen) Fast bredband på landsbygden (% av landsbygdsbefolkningen) Tillgång till snabbt eller ultrasnabbt bredband (% av befolkningen) Hushåll med fast bredbandsabonnemang (% av befolkningen) Bredbandsabonnemang med minst 30Mbit/s - (% av abonnemangen) Bredbandsabonnemang med minst 100Mbit/s - (% av abonnemangen) Tillgång till 4 generationens mobila bredband - (% av befolkningen) Mobilt bredbandsabonnemang (% av befolkningen) EU:s 28 medlemsländer 11

12 2.2.2 Internetanvändning Under 2013, använde 92 procent av den svenska befolkningen internet minst en gång i veckan, långt över det europeiska genomsnittet på 72 procent. De som använder internet varje dag utgör 81 procent av den svenska befolkningen jämfört med 62 procent i EU-länderna. Fyra procent av svenskarna har aldrig använt internet, jämfört med 20 procent i EU-länderna. Indikator Andel av befolkningen som använder internet varje vecka Andel av befolkningen som använder internet dagligen Andel av befolkningen som aldrig använt internet Sverige EU:s 28 medlemsländer Digital kompetens En undersökning visar att 25 procent av Sveriges befolkning har låg eller ingen digital kompetens jämfört med 47 procent av Europas genomsnittsbefolkning (enligt undersökning baserat på digital kompetens 2012). I Sverige har svaga grupper (exempelvis åriga, lågutbildade, arbetslösa och pensionerade personer) i samhället bättre digital kompetens jämfört med den genomsnittlige EUmedborgaren. När det gäller den digitala kompetensen hos dem som har ett arbete är situationen också mycket bättre i Sverige, 20 procent saknar kompetens, jämfört med 39 procent i EU-länderna. I Sverige uppger 25 procent att orsaken till att de inte har något internetabonnemang beror på bristande digital kompetens. I EU-länderna är den siffran 37 procent. Uppgifterna är hämtade från I Sverige utgör IT-specialister (bred definition) 4,8 procent av den sysselsatta befolkningen, inom EU är siffran 2,8 procent. Uppgifterna är hämtade från Indikator Personer med låg eller ingen digital kompetens (procent av befolkningen) Svaga individer med låg eller ingen digital kompetens (procent av totala antalet svaga individer, se definition ovan) Personer med låg eller ingen digital kompetens i arbetslivet (procent av arbetskraften) Sverige EU:s 28 medlemsländer

13 Hushåll som rapporterar att bristande digital kompetens utgör orsak till varför de inte har något internetabonnemang (procent av dem som inte har något internetabonnemang) IT-specialister som har arbete (procent av totala antalet sysselsatta) E-handel Under 2013 hade 73 procent av Sveriges befolkning handlat varor eller tjänster på nätet de senaste tolv månaderna, jämfört med bara 47 av EU-medborgarna. Svenska invånare har i mycket större utsträckning även handlat online från andra EU-länder, 23 procent av svenskarna jämfört med EU:s 12 procent. Hälften av de stora svenska företagen hade försäljning online, jämfört med 35 procent av de europeiska företagen. Av de små och medelstora företagen var sifforna 23 procent respektive med 14 procent i EU. Indikator Sverige Andel av befolkningen som handlat online Andel av befolkningen som handlat online över landsgränsen Andel av de stora företagen (över 250 anställda) som har försäljning online Andel av små och medelstora företag ( anställda) som har försäljning online EU:s 28 medlemsländer E-förvaltning Under 2013 använde 78 procent av svenskarna internet för offentliga e-tjänster. Endast 41 procent av EU-medborgarna använde e-tjänster. 46 procent av svenskarna skickade in uppgifter helt elektroniskt via e-tjänster jämfört med bara 21 procent av EU-medborgarna. Det nya indexmåttet för e-tjänsternas användarvänlighet visar att Sverige ligger på index 81, på en skala från 0-100, och EU på 70. Måttet för e-tjänsternas transparens visar att Sverige ligger på 59 och EU på 49. Indikator Andel av medborgarna som använt en offentlig e-tjänst de senaste 12 månaderna Sverige EU:s 28 medlemsländer 13

14 Andel av medborgarna som skickat in digitala uppgifter via en offentlig e-tjänst de senaste 12 månaderna E-tjänsters användarvänlighet (index 0-100) E-tjänsters transparens (index 0-100) E-hälsa Under 2013 fick alla sjukhus i Sverige tillgång till snabbt bredband (mer än 50 Mbit/s), jämfört med bara 36 procent av sjukhusen i EU-länderna. I Sverige utbyter 85 procent av sjukhusen kliniska uppgifter med andra vårdinrättningar eller professioner, jämfört med EU-snittet på 55 procent. I Sverige ger endast 8 procent av sjukhusen patienter tillgång till sin egen journal online, 9 procent inom EU-länderna. Indikator Sverige EU:s 28 medlemsländer samt Island och Norge Andel sjukhus med bredbandsuppkoppling med mer än 50 Mbit/s Andel sjukhus som utbyter klinisk digital information med andra aktörer Andel av sjukhusen som ger patienter tillgång till hela eller delar av sin journal online Datoranvändning i samband med patientkontakt (andel av vårdpersonalen) Utbyte av digitala medicinska patientuppgifter med andra vårdinrättningar eller professioner (andel av vårdpersonalen) Digital arkivering av medicinska patientdata (andel av vårdpersonalen som arkiverar digitalt) European Hospital Survey - Benchmarking Deployment of ehealth services ( ) Benchmarking Deployment of ehealth among General Practitioners 2013 (SMART 2011/0033) 14

15 3 Goda exempel och inspiration Det finns många erfarenheter och god inspiration att hämta från olika projekt inom IKT-området. Ofta har projekten en koppling till något annat område. IKTutveckling i sig är ju sällan ett självändamål utan ett medel för att uppnå något annat. Det finns flera initiativ som har stark IKT-anknytning. Det är ogörligt att lista enskilda goda projektexempel eftersom det finns så många att välja bland, inom så många olika områden. Därför hänvisas här nedan endast till några samlade listor och kataloger med överskådliga projektbeskrivningar som andra aktörer har sammanställt. I inledningen av denna rapport beskrivs de sju flaggskeppsinitiativen som ska leda till en smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-strategin). Bland flaggskeppsinitiativen utgör Den Digitala Agendan naturligtvis den mest självklara IKT-anknytningen. Men även flaggskeppsinitiativet, Innovationsunionen, har stark koppling till IKT-området. Inom ramen för det initiativet finns de europeiska innovationspartnerskapen (EIP, European Innovation Partnerships) där ett av partnerskapen handlar om Europas demografiutmaningar, nämligen ett Hälsosamt och Aktivt Åldrande (Active and Healthy Ageing). Det finns även ett annat initiativ som har beröringspunkter kopplande till demografi och IKT nämligen forskningsagendan för fler levnadsår, bättre livskvalitet (More Years, Better Lives). Fjorton EU-länder och Kanada har utarbetat en gemensam forskningsagenda med sikte på fler levnadsår och högre livskvalitet kopplat till hot och möjligheter med de demografiska förändringar som vi står inför. Förutom att forskningsagendan fokuserar på åldrande och hälsofrämjande åtgärder så identifieras teknologi för livet som ett viktigt område att forska på tillsammans med nativitetsproblem, utflyttning från landsbygden, migration med mera. Inom ramen för programmet AAL JP (Ambient Assisted Living, Joint Programme) som handlar om IKT och hälsosamt åldrande, se mer under rubriken Finansieringsmöjligheter, finns en utmärkt projektkatalog med över 100 olika IKT projekt från olika länder, ett projekt per sida. Det ger utmärkt inspiration om IKT-utveckling och aktivt åldrande. EU-kommissionen har också gett ut bra sammanställningar över genomförda projekt inom ramen för den digitala agendan. Den senaste utkom under 2013, IKT för samhälleliga utmaningar, ICT for Societal Challenges. Den presenterar innovativa projekt kopplade till IKT inom fem olika områden, nämligen - hälsosamt liv och åldrande - effektivt resursutnyttjande - smarta, gröna transporter 15

16 - innovativa offentliga e-tjänster - säkert liv på nätet Europeiska institutet för innovation och teknologi (European Institute of Innovation and Technology, EIT) är en fristående del av EU som ska främja innovation och entreprenörskap för att klara de utmaningar som Europa står inför. Institutet binder samman universitet, forskningslabb och företag i gränsöverskridande partnerskap, så kallade KICs, Knowledge and Innovation Communities. Just nu finns tre aktiva KICs där en av dem har en tydlig koppling till IKT. - Innovationspartnerskap för begränsad klimatförändring samt klimatanpassningar, Climate-KIC, climate change mitigation and adaptation - IKT lab samt IKT, EIT ICT Labs, information and communication technologies - Innovationspartnerskap för hållbar energy, KIC InnoEnergy, sustainable energy Här utöver finns en rad andra sammanställningar och databaser att hämta projektidéer och inspiration ifrån, inte minst ifrån strukturfonderna samt de tidigare ramprogrammen för forskning och utveckling, FP6 och FP7. 4 Finansieringsmöjligheter Det finns många sätt att finansiera de aktiviteter som ska bidra till att uppfylla innehållet i den digitala agendan. Förutom möjligheterna inom strukturfonderna framförallt den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, övriga mål 2 och mål 3 (territoriella och interregionala program) så finns stora möjligheter inom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) samt en fond som syftar till IKT-lösningar som stöd för äldre, AAL (Ambient Assisted Living). De operationella programmen för strukturfonderna är ännu inte beslutade för programperioden varför någon utförlig information om de finansieringsmöjligheterna inte kan ges här. Med allra största sannolikhet kommer dock det operationella programmet för Regionala Utvecklingsfonden för Mellersta Norrland att innehålla åtgärder som ska bidra till att uppfylla det tematiska målet för Smart tillväxt, nämligen Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Så snart programmet är klart finns information att hämta hos Tillväxtverket. 4.1 Ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) - digital Ett sammanlänkat Europa, CEF, är ett program som framförallt berör transportinfrastruktur men inte enbart. CEF Digital är en finansieringsfond som är direkt kopplad till den digitala agendan. Den uppgår till 1,14 miljarder euro under hela programperioden Av denna summa ska 170 miljoner euro avsättas till bredband och 970 miljoner euro till aktiviteter som främjar 16

17 digital serviceinfrastruktur för gränsöverskridande service för medborgare, företag och offentlig sektor. 4.2 Horisont 2020 Inom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 finns flera finansieringsmöjligheter kopplade till IKT. Ett exempel på ett konsortium som redan har bildats och har öppna utlysningar är eurobotics inom ramen för Horisont Fler samarbetskonstellationer är under bildande. Horisont 2020 är uppbyggt i tre delar, där alla delar innefattar IKT. - Spetskompetens, excellent science, (totalt 24,4 mdr euro fördelat över sju år) a. Europeiska forskningsrådet, Frontier research (ERC) ( 13.1 billion) b. Samverkansforskning inom nya och lovande områden, Future and Emerging Technologies (FET) ( 2.7 billion) c. Mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, Skills and career development (MSCA) ( 6.1 billion) d. Forskningsinfrastruktur, Research infrastructure ( 2.5 billion) - Främjande av industriellt ledarskap, Industrial leadership (totalt 17 mdr euro fördelat över sju år) a. Satsningar på nyckelteknologi, Leadership in enabling and industrial technologies ( 13.6 billion) i. IKT, Information and Communication Technologies (ICT) ii. Nanoteknologi, avancerade material, avancerad tillverkning och bearbetning, Nanotech, materials, manufacturing, processing iii. Bioteknik, Biotechnology iv. Rymdteknologi, Space b. Tillgång till riskkapital, Access to risk finance ( 2.8 billion) c. Innovationer i små och medelstora företag, Innovations in SME ( 0.6 billion) - Samhälleliga utmaningar, Societal challenges (totalt 29,7 mdr euro fördelat över sju år) a. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande, Health, demographic change and wellbeing ( 7.5 billion) b. Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritime samt insjöforskning och bioekonomi, Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bio-based economy ( 3.9 billion) c. Säker, ren och effektiv energy, Secure, clean and efficient energy ( 5.9 billion) d. Smarta, gröna integrerade transporter, Smart, green and integrated transport ( 6.3 billion) e. Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror, Climate action, environment, resource efficiency and raw materials ( 3.1 billion) f. Inkluderande, innovatiova och reflekterande samhällen, Inclusive, innovative and reflective societies ( 1.3 billion) g. Säkra samhällen, Secure and innovative societies ( 1.7 billion) 17

18 I det föregående ramprogrammet för forskning och innovation, FP , inom den del som handlar om IKT (Cooperation ICT Theme and e-infrastructures within Capacities) fanns en kumulativ budget på 2,5 mdr SEK. 176 svenska organisationer deltog i ovan nämnda del av Sjunde ramprogrammet samt i 498 olika projekt (59 av dessa projekt koordinerades av någon svensk organisation). Det innebär att Sverige deltog i 21 procent av alla projekt. I Sverige gick 83 procent av finansieringen till universitet och högskolor (66 procent i EU), 16 procent till näringslivet (29 procent inom EU) varav 9 procent till stora företag och 7 procent till små och medelstora företag. 4.3 Programmet för Abient Assisted living, AAL IKTlösningar som stöd för äldre AAL är ett IKT-program som lanserades 2008 och dess totala budget uppgår till 700 miljoner euro fördelat på 6 år. Syftet med AAL är att den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation skall komma till nytta för äldre personer bland annat för möjlighet att stanna kvar längre i sin hemmamiljö, få stöd till egenvård och bättre hälsa, stöd till ett fortsatt aktivt deltagande i samhällsfunktioner (kultur, ekonomi, arbete m m), samt ett fortsatt eller utökat socialt kontaktnätverk. Ett annat syfte med programmet är att stödja den europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom IKT-området. Programmet ligger nära marknaden med en beräknad tid av 2-3 år mellan projekt och marknad. Projekten implementeras av respektive medlemslands deltagande myndighet, för Sveriges del är det VINNOVA. Under 2014 sker utlysningar som handlar om hur IKT-lösningar - kan förena ökade krav och minskade kostnader - kan öka det formella och informella stödet för den åldrande befolkningen - minska vårdtyngden genom satsningar på förebyggande arbete och egenvård - stödja övergången till bättre hemvård och offentlig vård Se Det finns en projektkatalog som beskriver alla 122 projekt inom AAL som har bedrivits under perioden som kan utgöra god inspiration, se 18

19 5 Avslutande reflektioner Den här rapporten har fokus på det europeiska perspektivet men avslutningsvis vill jag ändå nämna något om det nationella och regionala perspektivet samt ge några reflektioner. Den svenska regeringen tog 2011 fram en sammanhållande strategi för ITpolitiken. Strategin går under namnet IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och syftar till att samla alla pågående aktiviteter för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. Målet med regeringens IT-politik är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I mitten av 2012 tillsattes Digitaliseringskommissionen, en tillfällig myndighet som verkar fram till sista december Den har i uppdrag att arbeta för att det IT-politiska målet blir verklighet. Digitaliseringskommissonen har även samordningsansvaret att administrera det frivilliga regionala signatärskapet. Det innebär att Digitaliseringskommissionen ska följa arbetet i länen med att ta fram regionala digitala agendor. Enligt en nulägesanalys, mars 2014, från Digitaliseringskommissionen konstateras att samtliga län har anslutit sig till arbetet med regionala digitala agendor men kommit olika långt i processen. Jämtlands län var sist ut tillsammans med två andra län att underteckna sin avsiktsförklaring den 9 januari Västernorrlands län undertecknade sin avsiktsförklaring i februari Förankringsoch framtagningsarbetet finansieras huvudsakligen med ordinarie medel. Arbetet med de regionala digitala agendorna är ett frivilligt åtagande för länen. Arbetet bedrivs utifrån länens egna förutsättningar och behov. Det finns inga nationella medel avsatta för arbetet med att ta fram agendorna. Endast ett fåtal län har ansökt om externa medel för processen. I samtliga dessa fall står Tillväxtverket som delfinansiär. Nulägesanalysen gör en bedömning över vilka sakområden som har pekats ut som särskilt prioriterade i respektive läns regionala digitala agenda. I Jämtland har man inte pekat ut några sakområden (infrastruktur, e-tjänster, hälsa, skola eller digitalt utanförskap) eller prioriteringar mellan dessa beroende på att länet befinner sig tidigt i processen. I Västernorrland har man framförallt valt att fokusera på IT-infrastruktur samt ITanvändning för invånare och företag. Arbete med handlingsplaner pågår. Satsningar på IT-infrastruktur och digitaliseringens möjligheter är viktigt för att skapa attraktivitet, tillväxt och utveckling vilket denna rapport förhoppningsvis beskrivit på ett övertygande sätt. Både Jämtlands och Västernorrlands läns regionala utvecklingsstrategier, RUS:ar, betonar betydelsen av att satsa på IKT, både utifrån IT-infrastruktur och utifrån IKT-utveckling generellt. När det gäller det förstnämnda, visar en nyligen gjord undersökning, Bredbandskollen mobil surfhastighet 2014, från Stiftelsen för internetinfrastruktur.se, att Jämtlands och Västernorrlands län tillhör de fyra sämsta länen i Sverige beträffande genomsnittlig mobil surfhastighet både när det gäller att ta emot och skicka data. Rapporten är även nedbruten på kommunnivå, https://www.iis.se/docs/bredbandskollen_mobil_surfhastighet_2014.pdf. 19

20 Även tillgänglighet till fast bredband behöver förbättras. När det gäller utvecklingen av tjänster i nätet så finns stor utvecklingspotential för både företag, offentlig verksamhet och invånare. Här handlar det om allt ifrån e-handel, e-tjänster, e-förvaltning till e-hälsa. Allt med stora effektiviseringsvinster med tanke på länens gleshet, demografiutmaningar, kompetensnivå och långa avstånd. Mycket intressant utvecklingsarbete och flera lyckade IT-projekt har gjorts i våra län och förhoppningen är att denna rapport ska inspirera till fortsatta framgångar nu när en ny programperiod startar. Det finns stora finansieringsmöjligheter även utanför strukturfonderna. Genom internationellt utbyte kan nya perspektiv och idéer födas varför jag särskilt vill lyfta fram de internationella programmen såsom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020, AAL (IKT-lösningar som stöd för äldre) och CEF-digital (ett sammanlänkat Europa). 20

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN

DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 Regionala strategiska utmaningar 9 Glesbygd och geografiska avstånd 9 Befolkningstrender 10 Tillväxt 10 Hur möter vi

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information Artikelnummer: N2009/8317/ITP Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Sverige

Bredbandsstrategi för Sverige Bredbandsstrategi för Sverige Omslagsbild: istockphoto. Produktion: Näringsdepartementet och Svensk Information. Artikelnummer: NXXXX. Innehåll Förord...............................................................

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26

Omvärldsanalys. - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 Omvärldsanalys - Underlag till Östersunds kommuns Tillväxtprogram 2013-09-26 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Inledning... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Syfte med rapporten... 7 1.3 Rapportens upplägg...

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer