En översyn av svensk läkemedelsstatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En översyn av svensk läkemedelsstatistik"

Transkript

1 En översyn av svensk läkemedelsstatistik Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 1/27

2 Innehållsförteckning Förord... 4 Inledning Kort sammanfattning av rapportens innehåll Översynens uppdrag och arbete Uppdrag Översynens genomförande Lagar som reglerar den nationella läkemedelsstatistiken Lagen om handel med läkemedel Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Lagen om receptregister Processen Leveranser Rådata Paketerad data Mottagare av data Finansiering Öppna data Översyn Områden som kräver vidare analys, samordning av intressenter och eventuellt lagändring och nya datamängder Historisk läkemedelsdata Öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Statistik avseende ordinationer Införande av strukturerad dosering Mängd aktiv substans Bytesstatistik Licensläkemedel Områden med möjlighet till egen realisering hos ehälsomyndigheten Teknisk statistik Partihandelsdata Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 2/27

3 8.2.3 Varunummerdispens Kostnad per Patient Områden som beskriver nuläge Min Förskrivning Concise Fri Marknad Avgifter FOTA databas för försäljningstransaktioner Validering av inrapporterade försäljningstransaktioner Avvisade försäljningstransaktioner Antal inrapporterade transaktioner per försäljningssätt Antal krediterade varurader per försäljningssätt Fältet Byte Tillåtet Försäljning avseende djur Ursprung Översiktsbild Realisering av de insatser som föreslås i rapporten Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 3/27

4 Förord I ehälsomyndighetens regleringsbrev för 2014 har myndigheten fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av den verksamhet som myndigheten bedriver i fråga om att förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. ehälsomyndigheten har i denna översyn valt att granska ett antal områden, givit förslag på nya datamängder samt kvalitetssäkrat befintlig information. Rapporten har tagits fram av statistikgruppen på myndigheten (gruppchef Fredrik Cassinger, Tobias Renberg, Inger Wikström och Sandra Müller). Ansvarig enhetschef är Stefan Vallin. Stockholm den 15 oktober 2014 Torsten Håkansta Generaldirektör Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 4/27

5 Inledning ehälsomyndigheten ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel. Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till ehälsomyndigheten. Den resulterande försäljningsstatistiken avser såväl receptbelagda som receptfria läkemedel samt handelsvaror som expedierats inom förmån. Den statistik som ehälsomyndigheten samlar in förmedlas vidare till landsting och myndigheter för uppföljning av läkemedelstrender. Delar av statistiken kan också, under förutsättning att det är förenligt med gällande sekretessbestämmelser, lämnas till olika marknadsaktörer, media, forskare med flera. Svensk läkemedelsstatistik har under de senaste åren fått andra förutsättningar och utmaningar som en konsekvens av omregleringen av apoteksmarknaden i slutet av Idag ser verkligheten annorlunda ut och det är självklart att det finns fler än en apoteksaktör på den svenska marknaden bildades ehälsomyndigheten och myndigheten har som en del av sitt uppdrag i uppgift att förvalta, samla in och tillhandahålla korrekt läkemedelsstatistik. Varje månad tar myndigheten emot försäljningstransaktioner från ca 120 apoteksaktörer, försäljningsställen av vissa receptfria läkemedel samt försäljningstransaktioner från partihandelsledet. Enbart från apoteksmarknaden hanterar ehälsomyndigheten månatligen cirka försäljningstransaktioner. Syftet med denna översyn är att beskriva nuläge och framtida möjligheter för svensk nationell läkemedelsstatistik Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 5/27

6 1. Kort sammanfattning av rapportens innehåll Resultatet av denna översyn visar på att det finns områden där vidare analys och dialog krävs för att Sverige ska höja kvaliteten på nationell läkemedelsstatistik. Översynen visar samtidigt på att svensk läkemedelsstatistik mår bra, utvecklas och har goda förutsättningar att bli ännu bättre. I rapporten ger ehälsomyndigheten följande förslag på åtgärder som dels skulle kunna ytterligare förfina befintlig läkemedelsstatistik, dels innebära utökade möjligheter till analys: ehälsomyndigheten föreslår att historisk läkemedelsdata framgent förvaltas och tillgängliggörs av ehälsomyndigheten (avsnitt 8.1.1) ehälsomyndigheten föreslår att myndigheten får i uppdrag att genomföra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att realisera den nationella läkemedelsstrategin avseende subventioner av öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen (avsnitt 8.1.2) ehälsomyndigheten föreslår en mer strukturerad insamling av teknisk statistik (tjänsteanrop, dataleveranser etc, se avsnitt 8.2.1) ehälsomyndigheten föreslår vidareutveckling av tjänsten Min Förskrivning, t ex utökning med andra jämförelsetal än den enskilda arbetsplatsen (avsnitt 8.3.1) Utöver detta föreslår ehälsomyndigheten att vidare utredning görs inom ett par specifika områden: ehälsomyndigheten föreslår att en översyn av finansieringsmodellen görs, då dagens modell är onödigt komplex samt bland annat innebär att lagreglerad insamling av statistik är beroende av intäkter från den privata marknaden för att kunna bedrivas. Mängd aktiv substans (avsnitt 8.1.5). ehälsomyndigheten ser en ökad efterfrågan av statistik avseende miljöuppföljningar och inom veterinärsektorn. Detta skulle kräva, bland annat, en vidareutveckling av statistiksystemet för att inkludera uppgifter om aktiva substanser, samt mängd av respektive substans. Bytesstatistik (avsnitt 8.1.6). ehälsomyndigheten ser en möjlighet att förfina uppföljningen av bytesstatistik, t ex att kunna skilja på generiskt utbyte och andra typer av utbyten (förpackningsstorlek bland annat). Statistik avseende ordinationer (avsnitt 8.1.3). ehälsomyndighetens nuvarande statistikuppdrag omfattar enbart försäljningsstatistik, men myndigheten ser en möjlighet, i och med införandet av den nationella ordinationsdatabasen NOD, att även samla in uppgifter avseende ordinationer. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 6/27

7 2. Översynens uppdrag och arbete 2.1 Uppdrag I ehälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2014 står under punkt 4 Översyn av statistikverksamheten att: E-hälsomyndigheten ska göra en översyn av den verksamhet som myndigheten bedriver i fråga om att förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. Syftet med uppdraget är att kvalitetssäkra den statistik som myndigheten ansvarar för inom läkemedelsområdet samt att göra den mer användbar och lättillgänglig för landsting, myndigheter samt andra berörda aktörer som har behov av statistiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 oktober Översynens genomförande Utredningen har gjorts under våren 2014 av handläggare vid ehälsomyndighetens statistikgrupp. Utredningen kommer att presentera gjorda kvalitetskontroller på insamlad data samt beskriva olika områden där framtiden innebär möjligheter och utmaningar. Gjorda kvalitetskontroller presenteras både i tabellform och grafisk form och visar utvecklingen hos utvalda parametrar över tid. De parametrar som myndigheten har valt att lyfta fram är de som myndigheten hanterar mest frågor kring samt de som visar på en förändring över tid. 3. Lagar som reglerar den nationella läkemedelsstatistiken Handel med läkemedel och tillhörande rapporteringsskyldighet regleras i tre lagar: lagen om handel med läkemedel, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om receptregister. Apoteksmarknaden är efter omregleringen i förändring och det finns anledning att se över om dessa tre lagar täcker ett framtida behov då nya lösningar för handel och försörjning av läkemedel även framgent ska ha en skyldighet att rapportera sin handel så att Sverige inte tappar statistik över delar av läkemedelsmarknaden. Denna översyn har inte som avsikt att i detalj gå igenom ovan nämnda lagar. Däremot kan översynen peka ut områden eller delar av lagar som bör ses över. 3.1 Lagen om handel med läkemedel Lagen om handel med läkemedel reglerar vad som ska rapporteras in till ehälsomyndigheten gällande handel på svenska apotek och via partihandel. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 7/27

8 3.2 Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel reglerar vad som ska rapporteras in till ehälsomyndigheten gällande handel med receptfria läkemedel utanför apotek dvs handel på bensinstationer, kiosker, närbutiker osv. 3.3 Lagen om receptregister Lagen om receptregistret reglerar specifikt det som expedieras på recept samt vilka leveranser av insamlad data från receptexpeditioner som ehälsomyndigheten är skyldiga att göra. 4. Processen För att samla in, bearbeta och leverera läkemedelsstatistik finns det idag en till stor del automatiserad process kopplat till stödsystemen för statistik. ehälsomyndighetens realisering av uppdraget att samla in och tillhandahålla läkemedelsstatistik beskrivs i kärnprocesserna: Utföra registervård, Lagra försäljningstransaktion, Publicera försäljningsstatistik och Paketera läkemedelsstatistik. Beskrivning av processerna ovan: Lagra försäljningstransaktion: Tar mot, validerar, kompletterar och lagrar försäljningstransaktion. Resultatet av processen är en godkänd och lagrad försäljningstransaktion från apoteksaktör, detaljhandlare eller partihandlare. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 8/27

9 Publicera försäljningsstatistik: Skapa, paketera och publicera statistik i form av rådata till statistikmottagare. Resultatet av processen är publicerad läkemedelsstatistik och förmånsunderlag för vidareförmedling. Paketera läkemedelsstatistik: Utifrån publicerad statistik paketeras och tillgängliggörs statistiken i ett antal varianter till olika typer av mottagare. Resultatet av processen är anpassad läkemedelsstatistik efter mottagarens önskade format och innehåll. Utföra registervård: För att initialt ta emot försäljningstransaktioner och sedan paketera statistiken behövs ett antal stödregister som löpande uppdateras. Resultatet av processen är uppdaterad grunddata, stöd- eller microregister. ehälsomyndigheten arbetar kontinuerligt med att optimera processer. Under första halvåret 2014 har processen Publicera försäljningsstatistik effektiviserats och är idag näst intill helautomatiserad och tiden det tar för ehälsomyndigheten att få ut en leverans av rådata till marknaden har kortats ner avsevärt. Nästa steg i ehälsomyndighetens arbeta med att effektivisera bör vara att genomlysa processen Paketera läkemedelsstatistik. I processen Paketera läkemedelsstatistik finns vår verksamhet som erbjuder beslutsstödsystem. Myndigheten erbjuder idag landsting och myndigheter möjlighet att analysera data via ett webbgränsnitt. Data som finns tillgängligt via vår plattform för beslutstöd är från 2000 fram tills idag och laddas månadsvis. 5. Leveranser 5.1 Rådata ehälsomyndigheten levererar idag data i rått format till samtliga landsting, Socialstyrelsen, TLV, Försäkringskassan, Statistiska centralbyrån (SCB), statistikleverantörer, apoteksaktörer och läkemedelsindustrin. 5.2 Paketerad data ehälsomyndigheten erbjuder idag landsting och myndigheter inom området att abonnera på det egenutvecklade statistiksystemet Concise. Systemet ger användaren möjlighet att enkelt, via ett webbgränssnitt, skapa rapporter över läkemedelsförsäljning på svenska apotek. 5.3 Mottagare av data Apoteksaktörer och Läkemedelsföretag kan i dag ta del av sin egen försäljningsdata via ehälsomyndighetens rådataleverans. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 9/27

10 Statistikleverantörer kan abonnera på en leverans som är heltäckande gällande handel med läkemedel på den svenska marknaden. Vid leverans till statistikleverantörer tar myndigheten beslut om att lyfta den statistiksekretess som idag finns på till ehälsomyndigheten inrapporterad data om handel med läkemedel. Leverans till statistikleverantör sker med förbehåll om att inte röja enskild aktör eller enskild individ. Till leveransen följer en vägledning där man för varje levererad parameter kan se på vilken nivå leverans från statistikleverantören kan ske. Socialstyrelsens leverans av rådata innehåller insamlad data kopplat till förskrivning, dvs. det som expedierats på recept på ett svenskt apotek, och levereras med personnummer i klartext. Leveransen är krypterad med tvåfaktorskryptering och ligger till grund för Socialstyrelsens så kallade läkemedelsregister. TLV erhåller en rådataleverans som stöd i sin tillsyn av apoteksaktörernas följsamhet av generikautbyte. Leveransen innehåller inrapporterad data kopplat till förskrivning. SCB abonnerar på leverans av rådata för att bland annat skapa prisindex över läkemedelsbranschen. Försäkringskassan abonnerar på rådata som stöd i sin verksamhet och underlättar bl.a. möjligheten att analysera sjukskrivningsmönster. Landstingen erhåller leverans av det egna landstingets data. Landstingens leverans är unik i avseendet att den innehåller så kallade pseudonymer på medborgares personnummer. Landstingen ges även möjlighet att själva skapa pseudonymen på samma sätt som ehälsomyndigheten och kan således skapa en koppling mellan sin vårddokumentation och det som faktiskt expedierats på apotek. Samtliga landsting, Socialstyrelsen, TLV, Läkemedelsverket och Socialdepartementet abonnerar även på det egenutvecklade statistiksystemet Concise. 6. Finansiering Statistikverksamheten hos ehälsomyndigheten är avgiftsfinansierad och kan delas upp i tre delar: 1. Insamling och tillgängliggörande av försäljningsstatistik reglerad i lagen om receptregister. 2. Lagreglerad insamling av data utanför lagen om receptregister (vissa receptfria läkemedel sålda utanför apotek, rekvisitionsförsäljning av läkemedel inom öppenvård och slutenvård, försäljning av receptfria läkemedel på apotek samt partihandel). 3. Statistikleveranser i rått och paketerat format till privata aktörer, landsting och myndigheter. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 10/27

11 Vad gäller insamlingen av försäljningsstatistik (delarna 1 och 2 ovan), finansieras den av två olika typer av avgifter. Del 1 ovan finansieras av aktörsavgiften dvs. den avgift som apoteksaktörer betalar till ehälsomyndigheten för varje expedierad receptorderrad. Del 2 ovan finansieras idag av den intäkt ehälsomyndigheten erhåller från leveranser av försäljningsdata i rått format till privata statistikproducenter på den svenska marknaden, apoteksaktörer och läkemedelsbolag. Tillgängliggörandet, ehälsomyndighetens leveranser (del 3), utgörs av dels det statistiksystem (Concise) som ehälsomyndigheten idag erbjuder landsting och myndigheter för uppföljning av läkemedelsanvändning i Sverige, dels av rådataleveranser till olika typer av mottagare. Såväl Concise som rådatafilerna är prissatta utifrån självkostnad. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan diskuteras huruvida Concise borde tillhandahållas fritt för landsting och myndigheter för att genom det säkerställa att samtliga har tillgång till en korrekt och jämförbar läkemedelsdata. Det kan diskuteras om finansiering av ehälsomyndighetens lagreglerade statistikverksamhet ska vara beroende av intäkter från den privata marknaden för att täcka verksamhetens kostnad. Teoretiskt finns ett scenario där verksamheten inte längre kan bedrivas. Myndigheten anser också att nuvarande finansieringsmodell är onödigt komplex då avgiften samlas in från många olika aktörer, som landsting, myndigheter, statistikproducenter, forskare mfl. I den generella översyn av myndighetens finansieringsmodell som görs inom utredningen S2013:17 E-hälsokommittén bör detta beaktas. 7. Öppna data ehälsomyndigheten strävar efter att tillgängliggöra data på ett effektivt, säkert och korrekt sätt. Tillgång till data ska vara snabb och enkel. Beslutsfattare och analytiker ska alltid ha möjlighet och tillgång till data angående läkemedelsanvändning i Sverige. Att erbjuda den möjligheten anser myndigheten är att verka för medborgares väl. Öppna data och genomförande av PSI-direktivet 1 är något som ehälsomyndigheten har i uppdrag att under 2014 ta ställning till. Öppna data innebär att information tillgängliggörs på ett generiskt sätt och att det är fritt för vem som helst att ta del av data för att skapa smarta produkter. När det gäller inrapporterad läkemedelsförsäljning till ehälsomyndigheten så gäller statistiksekretess vilket medför att myndigheten behöver analysera på vilken nivå vi kan tillgängliggöra data under devisen öppna data. En stor del av inrapporterad läkemedelsdata innehåller känsliga personuppgifter samt uppgifter om enskilda affärsförhållanden. 1 E-hälsomyndigheten ska redovisa vilka insatser myndigheten gör för att uppfylla kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 11/27

12 ehälsomyndighetens uppdrag för 2014 att ta ställning till Öppna data får ge svar på hur myndigheten konkret ska förhålla sig till ämnet. Denna översyn kan dock konstatera att myndigheten har tekniska möjligheter att enkelt, säkert och korrekt tillgängliggöra data. 8. Översyn I detta avsnitt beskrivs ett antal områden inom vilka ehälsomyndigheten ser en möjlighet att genom vidareutveckling av befintliga, eller insamling av nya, datamängder, kunna skapa förutsättningar för högre kvalitet på befintlig läkemedelsstatistik och/eller nya möjligheter till utökad analys inom svensk e-hälsa. De områden som beskrivs nedan har kategoriserats enligt följande: Områden som kräver vidare analys, samordning av intressenter och eventuellt lagändring och nya datamängder Områden med möjlighet till egen realisering inom ehälsomyndigheten Områden som beskriver nuläge Sist i detta kapitel finns en grafisk presentation över vad översynens områden kräver för typ av insats för att realiseras. 8.1 Områden som kräver vidare analys, samordning av intressenter och eventuellt lagändring och nya datamängder De områden som diskuteras under denna rubrik är omfattande och kan kräva resurser även hos andra intressenter än ehälsomyndigheten för att realiseras Historisk läkemedelsdata Läkemedelsverket har under våren 2014 tagit kontakt med ehälsomyndigheten angående en historisk datamängd som de önskar att ehälsomyndigheten tar förvaltningsansvaret för. Datamängden är läkemedelsdata mellan åren Kvaliteten på data är ej säkerställd av ehälsomyndigheten och det finns obesvarade frågor som t ex källa till data, varuidentitet bakåt i tiden och mätvärdens riktighet. Det finns även en fråga om samma datamängd finns lagrad i Socialstyrelsens så kallade Forskningsdatabas som idag också den innehåller historisk läkemedelsdata. Enligt uppgift från Läkemedelsverket sker sökningar mot datamängden ca 3-4 ggr per år. Datamängden är dock unik och är fortfarande av stort värde för Läkemedelsverkets verksamhet. Läkemedelsverket och ehälsomyndigheten är överens om att unik historisk data ska bevaras och att det vore olyckligt om denna datamängd inte är tillgänglig för forskning och analys framgent. Bakgrunden till historisk läkemedelsdata är att vid omregleringen av apoteksmarknaden fick Apotekens Service AB läkemedelsdata från 2000 och framåt (det som då låg i Apoteket AB:s BI-lager) och Socialstyrelsen fick historisk Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 12/27

13 läkemedelsdata, den så kallade Forskningsdatabasen. För att reda ut ovanstående frågeställningar bör ehälsomyndigheten få i uppdrag att göra en analys av datamängden hos Läkemedelsverket för att säkerställa kvaliteten samt att reda ut om samma datamängd finns lagrad hos Socialstyrelsen. Finns datamängden i Forskningsdatabasen bör diskussion tas om att historisk läkemedelsdata ska finnas samlad på ett ställe. ehälsomyndigheten har uppdraget att samla in, förvalta och tillgängliggöra nationell läkemedelsstatistik. Med det uppdraget föreslår myndigheten att även historisk läkemedelsdata framgent förvaltas och tillgängliggörs av ehälsomyndigheten Öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Förutom läkemedelsförmånen, som regleras i lag om läkemedelsförmåner, förekommer det en rad olika förmåner som bekostas av stat, landsting (och möjligen också kommun) för läkemedel och närliggande produkter. Landstingssubventionernas omfattning är inte känd för ehälsomyndigheten, men är sannolikt i storleksordningen 1 miljard kronor per år. Den största delen är smittskyddsläkemedel. Därtill kommer betydande kostnader för administration kring faktureringen. Förutom för transaktioner inom läkemedelsförmånen samlas inte uppgifter in om subventionernas storlek som kan brytas ner för att studera enskilda patientgrupper, betalare eller läkemedelsgrupper och ingen heltäckande information finns som beskriver kostnadsfördelningen mellan den enskilde och samhället. En smidigare hantering av denna situation finns med i den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan 2014 (punkt 5.2). Handlingsplanen föreslår att ehälsomyndigheten tillsammans med SKL får uppdraget att realisera detta. ehälsomyndigheten bör få ett uppdrag att starta en förstudie under hösten 2014 för att kartlägga möjligheterna att realisera den nationella läkemedelsstrategin för öppenvårdsläkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Statistik avseende ordinationer Idag hanterar ehälsomyndighetens statistikenhet i stort sett enbart statistik avseende läkemedelsförsäljning. Allteftersom NOD 2 blir infört öppnas en möjlighet att samla in uppgifter kring vad som händer med ordinationer. Förändras de över tid, hur hänger de ihop, expedieras de överhuvudtaget? Detta kräver dock: att lagstiftningen tillåter den typen av statistikproduktion att myndigheten får i uppdrag att samla sådan information, uppsättning av ett statistiksystem för att hantera informationen. En mindre omfattande variant är att hämta förskrivningsdata vid expeditionstillfället och stämpla på transaktionen. Statistik avseende ordinationer är en aktivitet som idag 2 Nationell Ordinationsdatabas (NOD). Målet är en för vården gemensam ordinationsdatabas en nationell informationspunkt av ordinationer ett original och därmed också en nationell del av journalen. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 13/27

14 inte ligger i ehälsomyndighetens uppdrag gällande statistik. Idag avser uppdraget enbart statistik som avser läkemedelsförsäljning Införande av strukturerad dosering ehälsomyndigheten har i uppdrag att från och med 2014 leda arbetet med införande av strukturerad dosering. Detta uppdrag är ett uppdrag som sträcker sig över flera år och kommer att kräva en stor insats för att samtliga inblandade parter ska ha en gemensam målbild. ehälsomyndigheten kommer som ett komplement till strukturerad dosering vid förskrivningstillfället att omvandla eller snarare tolka den doseringstext som idag följer med från förskrivningstillfället och skapa ett numeriskt värde som går att analysera (PDD prescribed daily dose, förskriven daglig dos). Uppdraget att komplettera försäljningsstatistik med PDD ska levereras till våren 2015 och kommer primärt att levereras i rådataleveranser till Socialstyrelsen och landsting. Detta uppdrag är en del i den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för Mängd aktiv substans ehälsomyndigheten ser en ökad efterfrågan av statistik av miljöuppföljningar och inom veterinärsektorn. Statistiksystemet måste utvecklas för att inkludera uppgifter om aktiva substanser (inkl hantering av mor-dottersubstanser - samt mängderna angivna i kg). Det krävs en stor insats för att införa enhetliga volymuppgifter - t ex i NPL, samt en fortsatt förvaltning för att bibehålla hög kvalitet. Troligen måste detta genomföras tillsammans med LV. Förslagsvis kan vissa substanser vara i fokus till en början (baserat på miljöbelastning för respektive substans) och därefter kan systemet byggas ut. Läkemedlens miljöpåverkan är en stor och expansiv fråga. LIF, Läkemedelsverket, Apoteket AB, IVL Svenska Miljöinstitutet med flera har i olika format och fora sammanställt det aktuella kunskapsläget och emellanåt genomfört studier av läkemedlens miljöpåverkan. Riktigt bra miljöuppföljning kräver direkt mätning av läkemedelsrester i naturen. Detta är emellertid inte möjligt för rutinövervakning eller snabb databearbetning för riskanalyser utan då får man förlita sig på till exempel försäljnings- eller förskrivningsstatistik. Det är emellertid svårt att rutinmässigt producera statistik avseende mängden sålda läkemedel mätt i massenheter som kilogram. Problematiken utgår från att grundläggande information om läkemedlen inte är registrerad med en sådan struktur att uträkningsprocessen kan automatiseras. Istället får en handläggare för varje rapportuttag manuellt beräkna den sålda mängden per artikel inom en viss läkemedelsgrupp, vilket kan röra sig om hundratals manuella beräkningssteg. Dessutom kräver analysen att data tillhandahålls per läkemedelsartikel. Strukturen för denna typ av läkemedelsinformation baseras idag på de uppgifter som ska hanteras vid godkännandet av läkemedel, vilket inte Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 14/27

15 nödvändigtvis uppfyller de krav som ställs för en automatiserad framställning av mängdstatistik uttryckt i massenheter. Traditionellt har sålda läkemedelsvolymer snarare beräknats utifrån alternativa volymmått som till exempel den definierade dygnsdosen (DDD, se för detaljer) samt antal DDD per förpackning som är lämplig för medicinska frågeställningar om befolkningsexponering eller antalet expedierade recept som säger något om den arbetsmängd som krävs för att tillgodose marknadens behov av läkemedel. Inget av dessa mått är direkt lämpat för att mäta miljöexponering för ett läkemedel då det är den totala mängden som är av intresse. Grunddata som bör upprättas och förvaltas per läkemedel 3 är: Namnet på aktiva substanser som är av särskilt miljöuppföljningsintresse. Namnet på substanserna finns visserligen redan i NPL (nationellt produktregister för läkemedel) men dessa är inte strukturerade på ett enhetligt sätt så att det framgår vilken substans som det är man vill följa. Det kan vara olika mor- och/eller dottersubstanser, och dessa kan dessutom vara registrerade på olika sätt. Mängden ingående läkemedelssubstans per förpackning (alternativt per enhet om det är möjligt att säkerställa kvaliteten i uppgiften om antal enheter i NPL) angivet i kg För att nå dit bör följande insatser utföras: Relevanta substanser identifieras NPL anpassas för informationen Initiera ett arbete med att mata in korrekt data för befintliga läkemedel En modell bör tas fram och implementeras gällande hur tillkommande läkemedel ska förses med motsvarande data Nationella produkt- och artikelregistret VARA bör anpassas för informationen Statistiksystem och leveranser bör anpassas för informationen Bytesstatistik Hanteringen av det generiska utbytet på apotek har blivit mer komplext i och med att olika aktörer, med olika system och arbetsmetoder kommit in på apoteksmarknaden. Samtidigt har behovet av objektiv statistik på området ökat. Framförallt för tillsynen - men även för andra som undersöker konsekvenser av utbytessystemet. Statistiken som samlas in idag behöver i minimifallet kompletteras med uppgifter på 3 Det är oklart om huvuddelen av hanteringen kan ske på produktnivå, eller om det måste ske på artikelnivå för att få rätt information om t ex sekvenspreparat där varje avdelad dos kan innehålla olika mängder av de aktiva substanserna. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 15/27

16 produktnivå istället för artikelnivån för att skilja mellan generiska utbyten och andra typer av byten, t ex startförpackningar eller andra förpackningsskillnader (NPL-ID - intern hantering inom ehälsomyndigheten). En mer avancerad förändring är att ta in uppgifter om ett utbyte skett inom en grupp med eller utan generika (kräver ev förändringar i rapporteringen). En tredje förstärkning av bytesinformationen skulle vara att inkludera uppgiften om periodens vara/föregående periods vara vid försäljningstillfället - och på så sätt undvika avancerade efterbearbetningar för att studera systemet med periodens vara (påverkar sannolikt rapporteringen) Licensläkemedel I november 2013 ersattes artikelinformationen om licensläkemedel med gruppvarunummer. Detta var ett stort kvalitetsmässigt lyft när det gällde möjligheterna att identifiera sålda läkemedel - men innebar samtidigt att volymstatistiken (dygnsdoser, förpackningsstorlekar, mängd) försvann. För övergripande statistik har detta mindre konsekvenser, men för vissa områden och behandlingstyper som t ex. behandling av djur innebär det ett försämrat statistikunderlag. För att säkerställa en komplett framtida statistik på detta område ser ehälsomyndigheten följande behov: Ny grunddata om licensläkemedel och modell för förvaltning av denna Rapportering av såld volym Eventuell ny tjänst för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen 8.2 Områden med möjlighet till egen realisering hos ehälsomyndigheten Avsnittet beskriver utvecklingsmöjligheter inom statistikområdet som till stor del skulle kunna realiseras av ehälsomyndigheten. Viss samordning med andra intressenter kommer att krävas inom ett par av dessa områden Teknisk statistik En strukturerad insamling av "teknisk statistik" - som t ex tjänsteanrop, dataleveranser, ändring av recept mm ökar möjligheterna att skapa en bättre överblick av myndighetens system och hur omvärlden kommunicerar med oss. Strukturerad insamling av teknisk statistik ger en ökad flexibilitet när statistik ska produceras inom detta område. Förutom att skapa en bättre överblick om hur de nationella IT-systemen används i praktiken så är denna form av statistikinsamling betydelsefull för myndighetens förmåga att upptäcka brister i t ex statistikrapportering och utreda dessa. Myndigheten kommer utreda hur vi internt kan effektivisera hanteringen av dessa data då de idag till stor del hanteras manuellt. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 16/27

17 8.2.2 Partihandelsdata Vid sidan om apotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel, omfattas även partihandelsdata av försäljning till sjukvårdshuvudman, vaccinationscentraler mm av inrapporteringsskyldigheten. Huvudregeln är att det är det sista försäljningsledet från partihandeln till detaljhandeln i vid mening (den aktör som, utan att själv vara partihandlare, ser till att den enskilde patienten får läkemedlet) som är rapporteringspliktigt. Handel mellan aktörer med partihandelstillstånd omfattas inte av rapporteringskrav, och eftersom det är den sista försäljningen, omfattas inte heller distributörer som levererar läkemedel de inte själva äger. Aktörer med tillstånd som både partihandlare och öppenvårdsapotek ska rapportera sin partihandel separat från apoteksförsäljningen. Idag lider partihandelsdata av stora kvalitetsbrister. Med kvalitetsbrist menas i detta fall avsaknad av inrapporterad data. Att denna del av läkemedelsstatistiken är bristfällig kan summeras upp i två punkter; 1. Ingen tydlig mottagare av insamlad data, 2. Inrapportering av försäljningsdata är inte ett naturligt steg i en grossistverksamhet. ehälsomyndigheten har idag kontakt med merparten aktiva partihandlare och anser att viljan finns att göra rätt men att systemtekniska frågor ofta försenar arbete med rapportering. ehälsomyndigheten har avsikten att fortsätta påminna om utebliven rapportering och fortsätta erbjuda system för inrapportering Varunummerdispens Idag finns en dispens som undantar en apoteksaktör skyldigheten att rapportera in korrekt NPLpackid vid expedition. Bakgrunden till detta är att det idag saknas en systemteknisk koppling mellan den expedierade asken och korrekt NPLpackid. För närvarande tycks det svårt att hitta en bra teknisk lösning för detta och det sätt som finns innebär manuellt merarbete för farmaceuter på apotek. Apoteksföreningen tillställde den 7 februari 2011 Apotekens Service AB ett brev med önskemål om att slopa krav på angivandet av MT-nummer. Kravet för rapportering är inte ställt på MT-nummer men det är det sätt en farmaceut vid expedition kan få tag på korrekt NPLpackid. Apoteksaktörerna önskade dispens för denna rapporteringsskyldighet och den beviljades 25 mars Troligen är det så att det innan 2011 inte heller rapporterades in korrekta NPLpackid n. Hur detta såg ut innan omregleringen kan denna översyn inte uttala sig om. Användandet av en unik, tidsbeständig identifierare för expedierade produkter är en förutsättning för en bra kvalitet på statistiken och NPLpackid är det enda unika tidsbeständiga och nationella numret som idag finns för läkemedelsförpackningar. En hållbar lösning kräver att en lämplig varuidentitet kan läsas på asken - helst maskinellt. Skillnaden mellan NPLpackid n i medicinsk synpunkt är obetydlig. Däremot kan det ha betydelse för själva försörjningssystemet, prissättning och marginaluppföljning mm. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 17/27

18 ehälsomyndigheten föreslår att en dialog med berörda parter inleds för att utreda vilka möjligheter som finns för att finna en lösning kring inrapportering av korrekt NPLpackID vid expedition Kostnad per Patient Landstingen arbetar med att identifiera kostnad per patient (KPP). Där är rekvisitionsförsäljningen en stor utmaning då kopplingen till enskild patient inte nödvändigtvis sker i samband med rekvisitionen. Att diskutera vidare är om ehälsomyndigheten bör eller ska få i uppdrag att utreda möjligheten samla in och förmedla grunddata för dessa beräkningar. ehälsomyndigheten inväntar SKLs 4 utredning inom detta område. 8.3 Områden som beskriver nuläge Detta avsnitt utgår från dagens statistikverksamhet inom ehälsomyndigheten, och beskriver dels faktorer som påverkar den verksamhet som bedrivs, dels befintliga områden som skulle kunna vidareutvecklas och förfinas Min Förskrivning Under 2014 lanserade ehälsomyndigheten e-tjänsten Min Förskrivning. E-tjänsten ersatta den tidigare Förskrivarprofilen och idag kan förskrivare och verksamhetschefer enkelt logga in och ta del av sin förskrivning via ehälsomyndighetens hemsida. Användaren identifierar sig antingen med SITHS-kort eller bank-id. Myndigheten såg en ökning i antal beställningar under de två första månaderna i produktion med Min förskrivning och anser detta vara en lyckad lansering och ett bra och säkert sätt att ge tillbaka information till i detta fall vården. De förbättringsmöjligheter myndigheten ser för Min Förskrivning är bland annat: Utöka antalet månader som rapporterna i Min Förskrivning baseras på. Enligt lagen om receptregister så kan ehälsomyndigheten endast lagra personuppgifter i tre månader för statistikändamål (i detta fall är personuppgiften förskrivarkoden). Utan lagförändring ligger det på den enskilde förskrivaren att spara data på egen plats för att sedan bygga längre trender än tre månader i exempelvis Excel. Se över jämförelsetal då Min Förskrivning idag inte innehåller andra jämförelsetal än den enskilda arbetsplatsen. Statistik avseende receptförskrivning Innehållet i Min Förskrivning bör utvärderas på ett strukturerat sätt 4 Sveriges kommuner och landsting Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 18/27

19 8.3.2 Concise Concise är den plattform som ehälsomyndigheten erbjuder landsting och myndigheter att abonnera på för att nå läkemedelsdata. Plattformen erbjuder data i paketerad form och idag når beslutsfattare inom landsting och myndigheter data via ett webbgränssnitt. Concise stödjer även vårt interna behov av statistikuttag gällande läkemedelsstatistik. Concise är, som övriga statistikleveranser som ej är lagreglerade, avgiftsfinansierat. Det kan diskuteras om Concise i ett samhällsekonomiskt perspektiv ska tillhandahållas fritt för landsting och myndigheter för att genom det säkerställa att samtliga har tillgång till en korrekt och jämförbar läkemedelsdata Fri Marknad ehälsomyndigheten utgår i sin statistikverksamhet från att det ska finnas en fri marknad som har möjlighet att ta del av läkemedelsstatistik i rått format för att sedan skapa egna produkter och leveranser för att stödja läkemedelsbranschen och vårdsektorn. Med detta följer att myndigheten inte bygger upp en statistikverksamhet som kan eller ska ersätta de statistikleverantörer som idag finns på marknaden. ehälsomyndigheten strävar mot en mer kostnadseffektiv leverans som kan möjliggöra för fler aktörer på marknaden för läkemedelsstatistik. En tillgänglig läkemedelsstatistik verkar för medborgarnas väl. Det är ehälsomyndighetens uppdrag att se till att tillgång på korrekt och heltäckande statistik över läkemedelsanvändning i Sverige inte på något sätt begränsas till ett antal få. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 19/27

20 8.3.4 Avgifter ehälsomyndighetens statistikverksamhet är idag avgiftsfinansierad. Samtliga leveranser och produkter erbjuds till ett självkostnadspris. Vissa leveranser betalas av mottagaren medan den verksamhet som realiserar uppdraget inom lagen om receptregister finansieras av den avgift som apoteksaktörer betalar per receptorderrad. Samtliga avgifter ska vara konkurrensneutrala och ingen aktör ska få fördel gentemot den andra. Idag är vår leverans av rådata exempelvis beroende av hur många mottagare som finns på marknaden. Prisjustering sker halvårsvis och alla betalar enligt samma prislista FOTA databas för försäljningstransaktioner Nedanstående sammanställning syftar till att ge en överblick över kvaliteten på den försäljningsstatistik som inrapporterats till ehälsomyndigheten från apotek, (fram till 2014 rapporterades data till Apotekens Service AB). Att myndigheten har valt att utgå från år 2009 är för att se hur omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat vissa parametrar i läkemedelsstatistiken. Inrapporterat data från en månad per år (januari) har sammanställts och analyserats baserat på ett antal utvalda parametrar i inrapporteringen. De parametrar som har valts ut är dels sådana som kan vara svåra att validera (exempelvis om en kreditering är korrekt), dels sådana som varit föremål för diskussion kring tolkningen av vad som ska inrapporteras (t ex Ursprung, och Byte Tillåtet). Materialet kan användas som ett diskussionsunderlag för vidare analys kring eventuella upplevda kvalitetsproblem i den nationella läkemedelsstatistiken, men visar även på den relativa stabiliteten i inrapporterat data över tid. Validering av inrapporterade försäljningstransaktioner Transaktioner som rapporteras in till försäljningstransaktionsdatabasen hos ehälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) genomgår en validering för att säkerställa kvaliteten på inrapporterat data. Transaktionerna genomgår flera olika valideringar, varav vissa är mer grundläggande; till exempel att den aktör som anropar tjänsten för inrapportering är giltig (finns i registret över försäljningsställen EXPO) och att transaktionen inte är en dubblett, och andra är mer specifika för respektive inrapporterad parameter. Nedan följer en översikt över de valideringar som en transaktion av typen Öppenvård Förskrivning genomgår (det som expedierats på recept på svenska apotek). Aktörens expeditionsid Obligatorisk parameter, ska vara ifylld Aktörens transaktionsid Obligatorisk parameter, måste vara unik i kombination med aktörens organisationsnummer Försäljningssätt Ska innehålla ett av de giltiga värdena, kontrolleras mot microregister i databasen Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 20/27

21 Aktörens organisationsnummer Ska finnas i registret över försäljningsställen EXPO och vara aktiv på avhämtningsdatumet Aktörens GLN-kod - Ska finnas i registret över försäljningsställen EXPO och vara aktiv på avhämtningsdatumet Arbetsplatskod Obligatorisk för förmånstyp R (inom förmån) och F (kostnadsfri vara). Måste vara giltig på utfärdardatumet (kontrolleras mot ARKO, arbetsplatskodsregistret). Utfärdarkategori Giltig utfärdarkategori måste anges, kontrolleras mot microregister i databasen Utfärdardatum Obligatorisk parameter. Kontroll av att utfärdardatum inte är äldre än 15 månader jämfört med avhämtningsdatum. Kontroll att utfärdardatum <= avhämtningsdatum. Förskrivarkod Obligatoriskt för förskrivningar avseende läkemedel, dock ej för utfärdarkategori = VET. Giltighet kontrolleras mot FORS (förskrivarregistret). Förskrivarnamn Obligatorisk parameter. Förmånstyp Obligatorisk parameter, ska innehålla ett av de giltiga värdena, kontrolleras mot microregister i databasen Dostext Obligatorisk parameter för försäljningssätten avseende recept och dosordinationer, i kombination med att förmånstyp R eller F angetts. Antal enheter Obligatorisk parameter, ska vara ifylld. AUP ex moms Obligatorisk parameter, ska vara ifylld. Förmån ex moms Får endast förekomma i kombination med förmånstyp R, F, L eller Z (återbetalning förmån) Merkostnad ex moms Obligatorisk parameter för förmånstyp R, ska vara ifylld. Startförpackning Om ifylld får fältet endast innehålla 0 eller 1. Egenavgift ex moms Obligatorisk parameter för förmånstyp R, L och Z, ska vara ifylld. Momssats Giltig momssats måste anges, kontrolleras mot microregister i databasen Avhämtningsdatum Datumet ska vara syntaktiskt korrekt, och <= dagens datum. För samtliga förmånstyper utom Z ska även avhämtningsdatum >= utfärdardatum. Län, Kommun och Församling (för patienten) Obligatorisk om giltigt personnummer angetts (kontroll mot FOLK, registret för folkbokföringsuppgifter och fullmakter), utom för sekretesskyddad person. Om värde angetts enligt ovan ska Län, Kommun och Församling vara giltiga och aktiva på avhämtningsdatum (kontrolleras mot microregister i databasen). Varutyp Obligatorisk parameter, ska innehålla ett av de giltiga värdena, kontrolleras mot microregister i databasen Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 21/27

22 Varunummer Obligatorisk parameter, varan ska finnas i VARA (det nationella artikelregistret). Validering görs även av att angivet varunr och angivet NPLPackID stämmer överens. NPLPackID Obligatorisk parameter för läkemedel. Valideras mot VARA samt att angivet NPLPackID stämmer överens med angivet varunummer. Byte Tillåtet Om ifylld valideras att endast ett av de giltiga värdena angetts, kontrolleras mot microregister i databasen. Förskrivet varunummer (används om byte utförts på transaktionen) Om ifylld valideras parametern mot VARA. Förskrivet varunummer får ej innehålla samma värde som parametern Varunummer. Förskrivet NPLPackID (används om byte utförts på transaktionen) Om ifylld valideras parametern mot VARA. Förskrivet NPLPackID får ej innehålla samma värde som parametern NPLPackID. Ska överensstämma (dvs avse samma vara) med Förskrivet varunummer. Ursprung Obligatorisk parameter, ska innehålla ett av de giltiga värdena, kontrolleras mot microregister i databasen PeriodStartDatum Obligatorisk parameter för förmånstyp R, ska vara ifylld. Ingående Ackumulerad Egenavgift Obligatorisk parameter för förmånstyp R, ska vara ifylld. ReceptID Obligatorisk parameter för elektroniska recept. Landskod Obligatorisk parameter för recept utfärdat i annat EES-land än Sverige, kontrolleras mot microregister i databasen. Transaktioner som avvisats i valideringen lagras i en separat tabell i tre månader. I samband med avvisningen får aktören ett svar från tjänsten med information om vilken eller vilka parametrar som underkänts och av vilken anledning. Det är därefter aktörens ansvar att korrigera samt sända om de transaktioner som avvisats. Avvisade försäljningstransaktioner Under april har unika transaktionsrader avvisats i valideringen. Av dessa har rättats och sänts om (och därefter accepterats av valideringen och lagrats ner i försäljningstransaktionsdatabasen). De avvisade transaktionerna fördelar sig enligt tabellen nedan, med avseende på vilket fält som valideringen hittat ett fel i. Att totalen blir högre är innebär att en del transaktioner haft fel i flera fält, t ex har samtliga som nedan står under EXPO_ORGNR även fått fel på SYSTEM (i fältet System ska GLN-kod rapporteras in och kombinationen av dessa två måste stämma). 5 Att det är april som granskats i denna sammanställning, istället för januari som i resten av materialet, beror på att dessa data gallras med tre månaders intervall. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 22/27

23 Fel i fältet Antal unika transaktionsid KOMMUN 146 VARUTYP 796 AVHDATUM FORS 153 UTFDATUM 150 LAN 146 ANTAL_ENHETER 51 FORMANSTYP 7 FORSKR_NPLPACKID 344 NPLPACKID 195 VARUNR 708 AUP_SUM_EXMOMS_AKTOR 51 FORSALJNINGSSATT 5 SYSTEM MERKOSTEXMOMS 51 ARBPLKOD 250 FORSKRIVARKOD 145 EXPO_ORGNR DOSTEXT 3 EGENAVGEXMOMS 51 FORMANEXMOMS 51 UTFKAT 10 RECEPTID 3 Total Den förhållandevis stora andelen transaktioner som avvisats på grund av fel i fälten Expo_Orgnr och System bör analyseras vidare. Detta antyder att man försökt rapportera in försäljning på en GLN-kod och/eller ett organisationsnummer som inte finns upplagt i registret över försäljningsställen (EXPO). Den tredje största posten (AVHDATUM) är i samtliga fall transaktioner som rapporterats in dagen före det som angetts som avhämtningsdatum. Det bör utredas om detta är ett systemfel i något/några av receptexpeditionssystemen, vilket i så fall bör åtgärdas. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 23/27

24 Antal inrapporterade transaktioner per försäljningssätt Antal transaktioner per försäljningssätt jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 R - Recept H - Hjälpmedelskort L - Livsmedelsanvisning Dispenserbar daglig dos (regelbunden) Dispenserbar ej daglig dos (oregelbunden) Delsumma: Dos dispenserat totalt Dos, stående helförpackning Dos, vid behov helförpackning Dos, hjälpmedel helförpackning Delsumma: Dos helförpackning totalt E - Egenvård K - Öppenvård rekvisition S - Slutenvård rekvisition Total Av tabellen kan utläsas att inrapporteringen totalt sett håller sig relativt stabilt kring miljoner transaktionsrader per månad. Fördelningen mellan de olika försäljningssätten fluktuerar inte i någon särskilt hög grad. Det enda försäljningssätt som uppvisar en tydlig minskning är Egenvården, där orsaken sannolikt är att vissa receptfria läkemedel sedan år 2009 får säljas även utanför apotek. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 24/27

25 Antal krediterade varurader per försäljningssätt Krediteringar (antal rader/försäljningssätt) jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 R - Recept H - Hjälpmedelskort L - Livsmedelsanvisning Dispenserbar daglig dos (regelbunden) Dispenserbar ej daglig dos (oregelbunden) Dos, stående helförpackning Dos, vid behov helförpackning Dos, hjälpmedel helförpackning E - Egenvård K - Öppenvård rekvisition S - Slutenvård rekvisition Total Antalet krediterade varurader ökade något under , främst för försäljningssättet Dispenserbar daglig dos, vilket eventuellt kan ha ett samband med införandet av nya dosexpeditionssystem. För Slutenvård rekvisition är istället mönstret det motsatta, där antalet krediterade varurader förefaller minska. Fältet Byte Tillåtet I fältet Byte Tillåtet ska markeras vem (om någon) som motsatt sig ett generikautbyte, t ex förskrivare, farmaceut eller patient. Värdet NULL skickas om varan inte ingår i en utbytesgrupp, och därmed inte går att byta ut, samt för all veterinär förskrivning där generikautbyte ej är tillämpligt. Procentuell andel av resp val (Byte tillåtet) jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 1 (Byte tillåtet) 92,8% 93,3% 92,9% 85,8% 88,6% 90,9% 0 (Förskrivarnej) 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,7% 1,8% 2 (Apoteksnej) 0,5% 0,6% 0,9% 3,8% 2,7% 2,6% 3 (Patientnej) 4,4% 3,9% 4,1% 8,4% 7,0% 4,7% En jämförelse av i hur många fall värdet NULL skickats in, i kombination med att ett utbyte ändå genomförts (vilket på försäljningstransaktionen syns på att det finns dels ett förskrivet, dels ett expedierat varunummer), ger dock en fingervisning om att det kan finnas ett kvalitetsproblem här notera siffran för januari Detta kräver en djupare analys för att säkerställa att verkligen är ett produktutbyte som genomförts (dvs byte av NPL-ID). Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 25/27

26 I hur många fall har utbyte rapporterats trots att flagga för "nej" skickats in? jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 <null> (Förskrivarnej) (Apoteksnej) (Patientnej) Total För markeringarna 2 och 3 (apoteksnej respektive patientnej) kan det vara korrekt att nej skickas in i kombination med att det ändå har utförts ett byte, till exempel i de situationer där patienten varken vill ha förskriven eller föreslagen vara, utan väljer ett tredje alternativ. Försäljning avseende djur Försäljning avseende djur (djurslag angivet eller läkemedel med ATC-kod Q-) jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Egenvård Förskrivning Slutenvård Öppenvård - rekvisition Försäljning inom egenvård och på recept ligger relativt stabilt över tid, medan försäljning på öppenvårdsrekvisition har halverats, och djurläkemedel inom slutenvården kraftigt har ökat. Ursprung Fältet ursprung ska avspegla vilket format underlaget som legat till grund för expeditionen hade, och ska inte sammanblandas med Originalformat i Receptdepån. Ett recept kan ha Originalformat = Fax i Receptdepån, men sedan expedieras som ett e-recept. Korrekt värde i fältet ursprung skulle i detta exempel vara E-ordination. Ursprung jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan Registrering saknas A - Papper T - Telefon L - E-recept F - Fax E-ordination Utskrivet RR (2D-kod) Utskriven e-ordination Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 26/27

27 Den stora andelen recept med ursprung Fax i januari 2013, har troligen att göra just med en sådan sammanblandning, och att det är originalformatet som rapporterats in. Andelen pappersrecept (ursprung A) har kraftigt minskat från januari-09 till januari- 14, och expedierade recept med ursprung saknas har i stort sett upphört. 8.4 Översiktsbild Realisering av de insatser som föreslås i rapporten Nedanstående tabell beskriver typ av insats som krävs för att realisera de områden som behandlats ovan. Dokumentnamn: En översyn av nationell läkemedelsstatistik 27/27

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Till Socialdepartementet Dnr: S2014/3698/FS Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter är

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Elektronisk recepthantering

Elektronisk recepthantering 1425 Gunnel Bridell och Marianne Nordling Apotekens Service AB, Stockholm Inledning Av de recept som idag expedieras på apotek görs över 90% utifrån ett elektroniskt underlag. Dagens stora andel överförda

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov

Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2014-09-11 Landstingsstyrelsen Yttrande över delbetänkande (SOU 2014:20) Läkemedel för särskilda behov Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek 2013-03-06. Svensk lagstiftning, vem bestämmer vad? Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 4 mars 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 279 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja Regelverk för

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Tips och tricks gällande PASCAL

Tips och tricks gällande PASCAL Inloggning Tips och tricks gällande PASCAL Nås via www.eordinationpascal.se (internet, på denna sida kan man välja SITHS eller SMS inloggning) alternativt www.eordinationpascal.sjunet.org (sjunet, SITHS

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg

VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg VÅRDENHET För hantering av fullmakter mot vård och omsorg 1 (3) Vid undertecknande av denna blankett ger verksamhetsansvarig härmed anställda på nedanstående vårdenhet rätt att nyttja fullmakter utställda

Läs mer

1. Användare kan inte logga in

1. Användare kan inte logga in Vanliga frågor Det här dokumentet beskriver ärenden som förekommer ofta vid kontakt med nationell Pascalsupport. Syftet med dokumentet är att hjälpa lokala och regionala servicedeskfunktioner med färdiga

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Den gemensamma elektroniska patientjournalen

Den gemensamma elektroniska patientjournalen Regelverket och IT-stöd 1417 Den gemensamma elektroniska patientjournalen Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Linköping Per Magnusson, Järpens hälsocentral, Järpen Inledning

Läs mer

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering

Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering 1 (9) Frågor och svar om TLV:s föreskrifter med anledning av apoteksmarknadens omreglering Senast uppdaterat 090709 Allmänt 1 Vilka föreskrifter har TLV gett ut med anledning av apoteksomregleringen? TLVFS

Läs mer

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012

Generisk förskrivning. IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Generisk förskrivning IT-inspirationsdagen på Svenska Läkaresällskapet 23 april 2012 Bakgrund 2006 LV tog i sin rapport inte ställning till om generisk förskrivning borde genomföras. Om, föreslogs ett

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Juni 2014 ehälsomyndigheten. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 Dnr: 2015/01269 1/52

Juni 2014 ehälsomyndigheten. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 Dnr: 2015/01269 1/52 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: 2015/01269 1/52 Innehåll Generaldirektören har ordet... 5 1. Året i korthet... 6 Förändringsprogram... 6 Personligt hälsokonto HälsaFörMig... 6 Samverkan med

Läs mer

Användarhandledning Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) Hur du som läkare och tandläkare skriver och skickar in licensmotiveringar

Användarhandledning Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) Hur du som läkare och tandläkare skriver och skickar in licensmotiveringar Användarhandledning Kommunikationslösning för licensansökningar (KLAS) Hur du som läkare och tandläkare skriver och skickar in licensmotiveringar 1. Introduktion... 2 1.1. Syfte med applikationen... 2

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (version 2, november

Läs mer

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet

Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Redovisning av aktiviteter kopplade till genomförandet av PSI-direktivet Rapport från Läkemedelsverket 10 juni 2013 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Generisk förskrivning hur kan det möjliggöras

Generisk förskrivning hur kan det möjliggöras Generisk förskrivning hur kan det möjliggöras Rapport från Läkemedelsverket November 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden

Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Stockholm 2009-01-14 Socialdepartementet Sofia Wallström 103 33 STOCKHOLM Kommentar till Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska lagrådsremissen Omreglering

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Johanna Stenqvist linajohannastenqvist@gmail.com Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG

1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG 1 (12) Datum 2007-05-15 LFN dnr 761/2007 Socialdepartementet 103 33 Stockholm 1. FÖRSLAGET I SAMMANDRAG Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och Apoteket AB har i en gemensam

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 1. En säker, effek5v och kostnadseffek5v läkemedelsbehandling förutsä2er a2 pa5enten vet vilka läkemedel han/hon ska ta varje dag, och ändamålet med

Läs mer

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29

Apoteksombud. Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Apoteksombud Delredovisning från Läkemedelsverket 2013-11-29 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket

Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket Samordning och uppföljning av genomförandet av den nationella läkemedelsstrategin Läkemedelsverket 2011-12-13 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket

Förskrivares roll vid generiskt utbyte. Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Förskrivares roll vid generiskt utbyte Erika Olsson, TLV Catarina Bernet, Läkemedelsverket Konsekvenser av utebliven information...(patienten) brukar ha Triatec utskrivet och sen har det blivit utbytt

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Frivillig generisk förskrivning

Frivillig generisk förskrivning Frivillig generisk förskrivning Remiss från Läkemedelsverket Augusti 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2013: Dnr 130343 AS Motion (2013:4) angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I motion (2013:4) föreslår Christer Jonsson,

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge

Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge PM Rubrik: Riktlinjer för dosförpackade läkemedel/dosdispensering i Blekinge Förvaltningsgemensamt Ansvarig: Anna Janson ordf. Läkemedelskommittén Gemensamt med: Godkänt datum: 2013-03-01 Huvudområde/delområde:

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04

Extemporeläkemedel. Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Extemporeläkemedel Rapport från Läkemedelsverket 2014-12-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar

Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Komplettering till tidigare Rapport från Läkemedelsverket 2012-09-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs)

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Stockholm den 10 april 2008 Socialdepartementet, registrator 103 33 Stockholm Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL

Kvalitetsregister & Integritetsskydd. Patrik Sundström, jurist SKL Kvalitetsregister & Integritetsskydd Patrik Sundström, jurist SKL Varför finns det ett regelverk för nationella kvalitetsregister? - Många känsliga uppgifter - Om många människors hälsa - Samlade på ett

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-20 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) Frågor och svar för Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)... 1 1. Information om filen... 2 1.1. Hur söker man i registret?...

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention?

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? 2013-04-16 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg Företrädare: Anders Bergström SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet; SFS 2006:33 Utkom från trycket den 14 februari 2006 beslutat den 2 februari 2006. Regeringen ger

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer

ApoDos. Apotekets dosexpedierade läkemedel. Information för dig som är ApoDos-kund

ApoDos. Apotekets dosexpedierade läkemedel. Information för dig som är ApoDos-kund ApoDos Apotekets dosexpedierade läkemedel Information för dig som är ApoDos-kund Välkommen som ApoDos-kund! ApoDos hjälper dig som har många olika läkemedel eller av andra skäl vill ha hjälp med din läkemedelshantering.

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer