1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020"

Transkript

1 BILAGA 1 Datum Sida (12) Konsumentmarknadsavdelningen Oscar Holmström Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020 Det finns ett antal faktorer var för sig förknippade med en rad osäkerheter som påvekar hur stor andel av alla hushåll och företag som år 2020 kommer att ha tillgång till 100 Mbit/s och som därmed anses ha uppnått regeringens bredbandsmål (se kapitel 3.2 om omvärlds- och andra sådana faktorer). PTS har dock identifierat a) investeringar i fiber i accessnätet och b) förutsättningarna för mobilt bredband att bidra till målet i områden som även år 2020 kommer att sakna tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker, som mest centrala för måluppfyllelsen. Kabel-tv-nät uppgraderade med DOCSIS 3.0 medger också 100 Mbit/s, men kabel-tv-nät nyförläggs inte i någon nämnvärd utsträckning. Av den anledningen är det osannolikt att betydelsen av sådana nät för måluppfyllelsen kommer att öka fram till PTS bedömer inte heller att uppgraderingar av kopparnätet kommer att vara avgörande för uppnå målet om 100 Mbit/s. Det är förvisso tänkbart att vissa hushåll och företag år 2020 kommer att kunna få 100 Mbit/s via kopparnätet med så kallat VDSL. Men VDSL medger bara hastigheter på 100 Mbit/s på mycket korta avstånd. Eftersom TeliaSonera hittills bara installerat VDSL-kapacitet i vissa centrala telestationer som ofta ligger betydligt längre ifrån slutanvändarna än de mer närliggande kopplingsskåpen bedömer PTS att VDSL bara kommer att medge 100 Mbit/s i undantagsfall och då främst i områden där det är sannolikt att annan IT-infrastruktur som medger hastigheter som motsvarar regeringens bredbandsmål redan finns etablerad. Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(12) För att bedöma hur många som kommer att få tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020 som en följd av investeringar i fiber i accessnätet (dvs. a) ovan) har PTS utvecklat en förenklad modell, fiberutbyggnadsmodellen. Modellen simulerar utrullningen av fiber i accessnätet fram till år 2020 med utgångspunkt i befintlig IT-infrastruktur och med hänsyn till de två investeringsnivåer som det redogörs för i avsnitt 3.5. Utfallet av fiberutbyggnadsmodellen utgör sedan basen för uppskattningen av förutsättningarna för mobilt bredband att bidra till målet i områden som även år 2020 kommer att sakna tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker dvs. b) ovan. a) och b) tillsammans bildar den totala uppskattade andelen hushåll och företag som kommer att få tillgång till 100 Mbit/s år I det följande beskrivs först fiberutbyggnadsmodellen, a), och sedan den metod PTS har använt för att uppskatta i vilken utsträckning mobilt bredband kan bidra till målet om 100 Mbit/s år 2020, b). 1.1 Fiberutbyggnadsmodellen a) Fiberutbyggnadsmodellen utgår från antagandet att byggnader med hushåll som saknar fiber, men som ligger i närheten av andra redan fiberanslutna byggnader kommer att fiberanslutas till dess att: a) de investeringar som tillförs fiberutbyggnadsmodellen tar slut eller b) det inte längre finns någon fastighet som saknar fiber inom en kilometer från en annan fiberansluten fastighet. Antagandet medför att tillgången till bredband via fiber i den modellen sprids som ett virus från en byggnad till nästa. Antagandet är förvisso en förenkling av hur investeringsbeslut rörande fiber fungerar i verkligheten, men underlag från PTS bredbandskarläggning 1 visar att en mycket stor andel av all nytillkommen fiber under 2010 och 2011 går att förklara på detta förenklade sätt. Mer än två tredjedelar av befolkningen som fick tillgång till fiber mellan 2011 och 2012 bodde inom radie på 354 meter från en byggnad som redan innan var fiberansluten. Ökas avståndet till en kilometer inkluderas i princip all (96%) nytillkommen fiber under perioden. Underlaget som används för att beräkna fiberutbyggnadsmodellen är uppdelat i geografiskt i rutor om 250x250 meter. I varje geografisk ruta finns minst ett hushåll och dessutom följande information: 1 PTS Bredbandskartläggning 2012, PTS-ER 2013:7 Post- och telestyrelsen 2

3 3(12) Benämning Beskrivning Källa Befolkningsstorlek Befolkningsstorlek per fastighetstyp Antal fastigheter per fastighetstyp Antalet fiberanslutna fastigheter Summan av befolkningen i rutan Summan av befolkningen i rutan per fastighetstyp enligt fastighetstaxeringsregistret (flerbostadshus, småhus, fritidshus, lantgård etc.) Summan av antalet fastigheter i rutan per fastighetstyp enligt fastighetstaxeringsregistret (flerbostadshus, småhus, fritidshus, lantgård etc.) En uppskattning av summan av antalet fastigheter i rutan som var anslutna med fiber i oktober 2012 Statistiska centralbyrån (SCB) Statistiska centralbyrån (SCB) Statistiska centralbyrån (SCB) PTS (bearbetat underlag insamlat inom ramen för PTS bredbandskartläggning, PTS-ER 2013:7) Utifrån informationen i tabellen görs ett antal beräknade uppskattningar för att ta fram följande nya datavärden per ruta: - Antalet kabelmeter som behöver anläggas för att ansluta samtliga byggnader i en ruta. - Kostnad per kabelmeter för rutor med olika geografisk sammansättning. - Uppgifter om närliggande rutor där fiber saknades i oktober 2012 så kallade bredbandsutbyggnadsrutor. Nedan beskrivs i tur och ordning den metod och de uppskattningar PTS använt sig av för att ta fram de nya datavärdena per ruta. Post- och telestyrelsen 3

4 4(12) Antalet kabelmeter som behöver anläggas för att ansluta samtliga byggnader i en ruta För att beräkna hur många kabelmeter som behövs för att ansluta alla fastigheter i en ruta används följande metod: 1. Eftersom PTS inte har någon information om fastigheternas belägenhet inom en ruta, utgår modellen från att alla fastigheterna i en given ruta är slumpmässig fördelade i rutan. Den slumpmässiga fördelningen skaps genom att N punkter randomiseras inom en 250x250-ruta, där N är lika med antalet fastigheter i en ruta. 2. Därefter ska modellen koppla samman de slumpmässigt fördelade fastigheterna med fiberkabel. Avståndet mellan de slumpmässigt fördelade fastigheterna beräknas med Prims algoritm (för en redogörelse för Prims algoritm, se 3. Steg 1 till 2 upprepas 500 gånger per ruta med 1 fastighet, 500 gånger per ruta med 2 fastigheter och så vidare. Sedan beräknas medelvärdet av samtliga upprepningar per ruta med N fastigheter. 4. En tabell som illustrerar medelvärdet per ruta med N fastigheter tas fram och värdena i tabellen plottas ut i ett diagram. Trendlinjen som representerar medelvärdena i ett sådant diagram får då följande formel: Kabelmeter = 285,86 * Antal byggnader ^ 0, Modellen har bearbetats och justerats av PTS. I den ursprungliga versionen av modellen gjordes ett antagande om att det krävs 250 meter fiberkabel för att knyta samman två intilliggande rutor. Det avståndet har dock reviderat till 125 meter i slutversionen av modellen. Av den anledningen subtraheras 125 från formeln i punkt 4. I figur 1 illustreras den resulterade trendlinjen som illustrerar sambandet mellan antal kabelmeter och antalet fastigheter per ruta som används i fiberutbyggnadsmodellen: Post- och telestyrelsen 4

5 5(12) Figur 1 Kabelmeter per antal byggnader Kabelmeter per antal byggnader Kabelmeter = 285,86 * AntalByggnader ^ 0, Randomiserad tabell över kabelmeter per antal byggnader Generaliserad formel Kostnad per kabelmeter för rutor med olika geografisk sammansättning Kostnaden per meter för att anlägga fiber varierar i olika områden, bland annat beroende på den geografiska sammansättningen av området. Exempelvis är grävkostanden per meter oftast betydligt billigare i glesbygd än i stadsmiljö. För att i fiberutbyggnadsmodellen kunna differentiera grävkostnaderna i olika geografiska områden har följande uppdelning gjorts mellan olika geografiska typer (geotyper): Geotyp Klassificering Pris för utbyggnad (markarbete) per meter Befolkningsdensitet 1 Rural (Landsbygd & Glesbygd) 200 Under 30 personer per 250 meter 2 Suburban (Bebyggt område / stadsnära miljö) 400 Minst 30 personer per 250 meter 5 Urban (Städer / Citykärnor) 1000 Minst 275 personer per 250 meter Uppgifter om så kallade bredbandsutbyggnadsrutor Med bredbandsutbyggnadsrutor avses rutor som ligger i anslutning till befintliga rutor med minst en fiberansluten byggnad, men där alla fastigheter i rutan saknade fiber i oktober I den förenklade modellen kommer fastigheter i bredbandsutbyggnadsrutor att anslutas till dess de investeringar som tillförs fiberutbyggnadsmodellen tar slut eller det inte längre finns någon ruta som saknar fiber inom en kilometer från en bredbandsutbyggnadsruta. Post- och telestyrelsen 5

6 6(12) Processen för att få fram bredbandsutbyggnadsrutorna består av 20 steg, där steg 1 utgörs av rutor som ligger i direkt anslutning eller högst en kilometer från befintliga rutor med fiber, och steg 2 ligger i direkt anslutning eller högst en kilometer från steg 2 och så vidare. När samtliga nya datavärden beräknats per ruta i enligt med avsnitten används informationen från beräkningarna för att aggregerat visa på total anläggningskostnad per utbyggnadssteg. Begränsningen för hur många steg modellen tar och därmed hur stor andel av befolkningen som enligt modellen får tillgång till fiber blir de uppskattade investeringsnivåerna från avsnitt 3.5. Utfallet av fiberutbyggnadsmodellen utgör basen för uppskattningen av förutsättningarna för mobilt bredband att bidra till målet i områden som även år 2020 kommer att sakna tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker. PTS metod för uppskattningen av detta beskrivs i detalj i avsnitt 1.2 nedan. 1.2 Metod för att uppskatta förutsättningarna för att mobilt bredband ska kunna bidra till målet b) Det är svårt att prognostisera kapaciteten i mobilnäten i specifika geografiska områden år 2020 eftersom den beror av en rad omständigheter som är mycket svåra att förutse. Nedan listas ett antal exempel på sådana faktorer som påverkar uppskattningen av förutsättningarna för att mobilt bredband ska kunna bidra till målet om 100 Mbit/s i områden som år 2020 kommer att sakna tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker enligt fiberutbyggnadsmodellen: - Egenskaperna år 2020 hos terminalerna på marknaden och den tekniska utvecklingen av mobiler och antenner. - Hur många personer som bor i närheten av varandra, som inte har tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker och som ska dela på kapaciteten i en cell. - Avståndet mellan hushållen och basstationen de är anslutna till. - Radiomässiga förutsättningar i området. - Hur många boende som har sin primära bredbandsanslutning via andra tekniker såsom fiber och kabel. - Efterfrågan på tjänster i mobilnätet som kräver 100 Mbit/s. - Internationell standardisering och internationella leverantörers verksamhet på området. - Befintliga och framtida nätsamarbete mellan operatörer. - Tillgång till spektrum områden där annan IT-infrastruktur saknas. - Transmissionen fram till basstationen. Post- och telestyrelsen 6

7 7(12) För att kunna säga något om framtiden i en situation med så stora osäkerheter har PTS valt att använda ett generellt antagande om mobilnäten som utgångspunkt för att uppskatta förutsättningarna för att mobilt bredband ska kunna bidra till målet om 100 Mbit/s i områden som år 2020 kommer att sakna tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker: - Den frekvensmängd som finns tillgänglig i låga frekvensband kommer endast i begränsad omfattning att kunna bidra till målet om 100 Mbit/s. I tätortsmiljö, där höga frekvensband kommer att användas i betydligt högre utsträckning än utanför tätort, kan det dock förväntas bli ett bidrag till 100 Mbit/s-målet. En avgörande aspekt är alltså hur många som år 2020 förvisso saknar tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna accesstekniker men som bor tillräckligt nära en tätort för att via riktantenner ändå få tillgång till den höga bithastighet som finns i tätortsmiljö. Förutom det generella antagandet bedömer PTS att uppgraderingen till LTE främst kommer att ske på idag existerande sändarplatser. Bedömningen är rimlig eftersom nya sändarplatser medför höga kostnader för operatörerna som av den anledningen, i största möjliga mån, kommer att försöka återanvända befintliga sändarplatser. Ytterligare ingångsvärden och antaganden i beräkningen av kapacitet illustreras i figur 2 och redogörs för nedan. Sammantaget visar modellen att förändringar av ingångsvärdena och antagandena medför stor inverkan på vilken kapacitet som kan förväntas för befolkningen som saknar tillgång till 100 Mbit/s via trådbundna alternativ år Post- och telestyrelsen 7

8 8(12) Figur 2 Ingångsvärden och antaganden i beräkning av kapacitet Överbokningsfaktor samt aktiva användare Den tillgängliga kapaciteten i cellen kommer att delas mellan de aktiva användarna i cellen. Vid delning av tillgänglig bithastighet används ett värde som kallas för överbokningsfaktor. Denna faktor ligger i dagens nät på ca 20, dvs. ca 20 samtida användare kan dela på en 100 Mbit/s anslutning men att användaren ändå uppfattar att anslutningen ger 100 Mbit/s. Trenden går mot en större andel smartphones samt en större andel molnbaserade tjänster vilket kommer ge en lägre överbokningsfaktor, dock kommer den högre tillgängliga bithastigheten år 2020 ge en högre möjlig överbokningsfaktor beroende på Post- och telestyrelsen 8

9 9(12) framtida tjänsters datahastighet, vilket resulterar i en eventuell oförändrad överbokningsfaktor. Av potentiella användare i cellen så kommer alla inte aktivt att nyttja uppkoppling under samma tid, det vill säga vara aktiva användare. Vissa tjänster som mediaströmmar med TV samt musik kommer till stor del att nyttjas över en stor del av dygnet men andra bandbreddkrävande tjänster som t.ex. E-hälsa och E-lärande förutsätts användas en mindre del av tiden. I modellen förutsätts att två hushåll aldrig använder uppkopplingen samtidigt. Påverkan av hur antalet aktiva användare mot passiva användare samt hur överbokningsfaktorn påverkar antalet hushåll ses i grafen nedan. Användarspecifika variablers påverkan på tillgång till 100Mbps för hushåll år % av hushållen med tillgång till 100Mbps bithastighet genom mobilnäten år ,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Användaren är aktiv hela tiden 2 stycken användare är aldrig aktiva samtidigt 3 sycken användare är aldrig aktiva samtidigt 4 stycken användare är aldrig aktiva samtidigt Överbokningsfaktor ( Aktiva användare som delar på en specifik datahastighet) Antalet basstationer och deras placering antas vara samma år 2020 som idag. I denna modell förutsätts samlokalisering ske i master eller siter oavsett vilken operatör som äger masten. Eftersom dagens basstationer täcker in en betydligt mer än 90 procent av Sveriges befolkning och alla större tätorter har fullgod täckning kan man inte räkna med att det kommer bli någon större nybyggnation på dessa platser. Troligen kommer mängden basstationer att förtätas i större städer på grund av Post- och telestyrelsen 9

10 10(12) kapacitetsbrist, men i dessa områden förutsätts fiber bli det primära alternativet för en höghastighetskoppling varför extra basstationer i större städer inte antas ge något bidrag till trådlöst 100 Mbit/s Spektrumtillgång Eftersom flertalet aktuella blocktillstånd löper längre än till år 2020 så kan man räkna med att spektrumtillgången för en av de större operatörerna är 2*55 MHz på de blocktillstånden som är lämpade för hög datahastighet. Marknadsandelen för den operatör vi räknar med uppskattas till 40 procent år De bäst lämpade banden för hög datahastighet är de banden över 1 GHz då de lägre banden har för lite tillgängligt spektrum för att kunna generera en tillräckligt hög datahastighet. Modellen innefattar tilldelat spektrum i 1800MHz, 2100MHz samt 2600MHz, dvs. de band som idag används för 2G, 3G och 4G. Vidare förutsätts att aggregering av kanaler (så kallad Inter band carrier aggregation) mellan de olika banden kommer att nyttjas för att maximera datahastigheten. Det antas även att övriga operatörer, som omfattar övriga 60 procent av marknaden, gör motsvarande uppgraderingar av sina nät med motsvarande prestanda % av hushållen med tillgång till 100Mbit/s bithastighet genom mobilnäten år 2020 % av hushållen med tillgång till 100Mbit/s via mobilnätet vid olika mängd spektrumtillgänglighet. 7,50% 6,50% 5,50% 4,50% 3,50% 2,50% 1,50% Tjänster med lågt krav på datahastighet Tjänster med högt krav på datahastighet Spektrumtillgång i nedlänk för en operatör med 40% marknadsandel år 2020 (MHz) MiMo konfigurering MiMo-konfigurationen förutsätts vara 2x2 då högre konfiguration inte kan antas utgöra en standardlösning hos operatörerna. Med stor sannolikhet kommer dock en högre MiMo-konfigurering att användas på ett antal högkapacitetssiter. I sådana områden förutsätts dock även fiberanslutning bli Post- och telestyrelsen 10

11 11(12) tillgänglig för abonnenterna och bidraget från dessa hushåll bli litet, varför denna modell räknar med en 2x2 MiMo-konfigurering, vilket används i utrustning redan idag Antalet sektorer Modellen använder tresektorer per basstation, vilket är den konfiguration som anses mest trolig för majoriteten av basstationerna. I ett antal högkapacitetsområden kommer ett högre antal sektorer användas, men i dessa områden kommer också flertalet hushåll antas ha fiberanslutning år 2020 varför bidraget från dessa basstationer kommer vara försumbart Urval av hushåll En potentiell användare (hushåll) av bredbandstjänster år 2020 antas i modellen: - inte ha tillgång till fiberanslutning - vara boende inom 10km från en basstation som är placerad i eller maximalt 1km utanför tätort Summering av antalet hushåll per site Antalet hushåll med tillgång till 100 Mbit/s kommer att begränsas i modellen, antingen på grund av kapacitetsbrist i cellen, eller på grund av att det inte finns tillräckligt många hushåll i cellens upptagningsområde. I de fall där kapaciteten i basstationen stöder färre hushåll än de som finns i basstationens upptagningsområde så har det antal hushåll som basstationens kapacitet räcker till inkluderats i summan. Detta antagande är problematiskt då resultatet i verkligheten blir att inga hushåll i upptagningsområdet för denna basstation får 100 Mbit/s samtidigt, eftersom kapaciteten bara räcker till att ge 120 stycken hushåll 100 Mbit/s (av det totala antalet hushåll som är 300). De 300 hushåll som delar på kapaciteten från basstationen kommer att ges tillgång till bredband men inte med en hastighet av 100 Mbit/s. Modellen som PTS räknat med ger dock i ovanstående exempel att 120 hushåll kommer att få tillgång till 100 Mbit/s. Post- och telestyrelsen 11

12 12(12) Värt att notera är att ovanstående graf är gjord i en modell som inte är anpassad att räkna på de lägre efterfrågade bithastigheterna, detta beror på att lägre efterfrågade hastigheter även kommer kunna realiseras utanför tätort och denna modell räknar bara på basstationer i tätort. Post- och telestyrelsen 12

1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020

1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020 BILAGA 1, PTS-ER-2014:21 Datum Dnr. 14-4584 Sida 2014-04-30 1(13) Konsumentmarknadsavdelningen Oscar Holmström 073-640 58 17 oscar.holmstrom@pts.se 1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2013

PTS bredbandskartläggning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:12 Datum 2014-03-21 PTS bredbandskartläggning 2013 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:21 Datum 2014-04-30 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:21 Diarienummer 14-4584 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström Post- och telestyrelsen

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

PTS Bredbandskartläggning 2012

PTS Bredbandskartläggning 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:7 Datum 2013-03-19 PTS Bredbandskartläggning 2012 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Rapport. Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet. Stockholm, september 2010. Netlight Consulting AB www.netlight.

Rapport. Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet. Stockholm, september 2010. Netlight Consulting AB www.netlight. Rapport Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet Stockholm, september 2010 Netlight Consulting AB www.netlight.se Södermälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227

Läs mer

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Rapportnummer PTS-ER-2017:7 Datum 2017-03-20 PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige En geografisk översikt av

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Indikatorer i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Indikatorer i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-04-29 Dnr: 1(14) Bianca Gustafsson Kojo (Projektledare), Karin Fransén, Oscar Holmström, Andreas Häll, Kristina Lindbom, Bengt Mölleryd, Anna Rappe, Björn Scharin,

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vårgårda kommun 25-26 februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

förhållande till EU:s uppställda mål för 2020

förhållande till EU:s uppställda mål för 2020 Rapportnummer PTS-ER-2016:32 Datum 2016-12-19 Pilotstudie av tillgången till itinfrastruktur i förhållande till EU:s uppställda mål för 2020 Pilotstudie av tillgången till it-infrastruktur i förhållande

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Datum: 2015-01-21 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Deltagare

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Bredband 2010 nulägesbeskrivning Bredband 2010 nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 341-4117-11 Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Schablonberäkning av kostnaden för att förse alla i Sverige med tillgång till Internetaccess med hastigheter om minst 144 kbit/s

Schablonberäkning av kostnaden för att förse alla i Sverige med tillgång till Internetaccess med hastigheter om minst 144 kbit/s Täckning med minst 144 kbit/s Schablonberäkning av kostnaden för att förse alla i Sverige med tillgång till Internetaccess med hastigheter om minst 144 kbit/s Februari 2009 A-focus AB Karlavägen 21 17276

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Datum 2016-03-16 Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Diarienummer 16-2526 ISSN 1650-9862 Författare Erik Ferngren Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 Rapportnummer PTS-ER-2017:6 Datum 2017-05-02 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 Rapportnummer PTS-ER-2017:6 Diarienummer 17-1404 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Jan Boström och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om alternativa accesstekniker, den 18 februari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om alternativa accesstekniker, den 18 februari 2015 Minnesanteckningar från Villagruppens möte om alternativa accesstekniker, den 18 februari 2015 Deltagare Vid mötet deltog, utöver deltagare från Bredbandsforums villagrupp, representanter för aktörer som

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vänersborg 21 april 2016 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator Operativt ansvarig Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Bredbandsläget i Västra Götaland, oktober

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening

DU VILL VÄL VARA MED! Skålleruds fiberförening Varför fiber? Fiber är framtidssäker för Internet, telefon, TV och en rad samhällstjänster bland annat larm och tjänster för vård i hemmet. Fiber har mycket hög kapacitet. Möjliggör att olika tjänster

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren,

Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, Kontaktperson: Ann-Sofie Fahlgren, ann-sofie.fahlgren@pts.se 1 Anteckningar: 2 Anteckningar: 3 Anteckningar: 4 Anteckningar: 5 När det gäller det offentliga kan man säga att allt är förbjudet om det inte

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Hur trådbundna och trådlösa tekniker kompletterar varandra - Mobilnätens bidrag till bredband

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt

Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt Teknikskifte Från fast telefoni till mobilt - med samma kvalitet, likvärdigt pris och bättre Internetuppkoppling Björn Berg, Informationsansvarig, TeliaSonera 1 2 Teknikskifte på landsbygden Delar av det

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:17 Datum 2016-04-29 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:17 Diarienummer 16-4625 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström och Andreas Wigren

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00

Bredbandsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00 Bredbandsstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, 126 Dnr 2013:37/00 Bredbandsstrategi Gagnefs kommun 2 (15) 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Organisation 3 1.4 Målgrupper 3 2 Om bredband

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Projektrapport Täckningskollen

Projektrapport Täckningskollen Projektrapport Täckningskollen I de båda projekten Digital agenda för västra Mälardalen och Tillgänglighet till Hållbar IT genomfördes under hela 2014 en omfattande aktivitet som gick ut på att kartlägga

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-12-11 Post- och telestyrelsen Agenda 09:30 Inledning 09:45 Tillstånden utformning 09:55 Tekniska tillståndsvillkor 10:15 Koordinering 10:25 Kaffepaus

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer