Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion"

Transkript

1 Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214

2 Sammanfattning SVENSK MEJERIKONSUMTION ÖKAR SAKTA, MEN SVENSK PRODUKTION MINSKAR: Den svenska konsumtionen har vuxit något under de senaste åren och förskjutits från dryckesmjölk till mer förädlade produkter. Samtidigt har den svenska mjölkproduktionen minskat och de svenska mejerierna har därmed tappat marknadsandelar till utländska mejerier. Importen av mejeriprodukter består framför allt av ost och yoghurt, medan mjölkpulver är den största exportvaran. PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN ÖKAR, VÄRDEEFFEKTIVITETEN STÅR STILL: Svenska mejerier har blivit mer effektiva på att producera mejerivaror, men blivit sämre på att plocka ut värdet av de producerade produkterna. Problemen i förädlingsledet är därmed framför allt ett marknadsproblem och inte en följd av bristande förmåga att producera. SVERIGES HANDELSUNDERSKOTT ÄR DRYGT 4 GÅNGER STÖRRE ÄN ÅR 2: Svenska mejerier satsar i allmänhet väldigt lite på export och en synnerligen låg andel av svenska mejeriprodukter exporteras i jämförelse med andra närliggande länder. En del av orsaken ligger i att det enbart finns ett fåtal länder utanför EU som Sverige är godkänd exportör till. MEJERIERNAS PROBLEM LEDER TILL EN MINSKANDE EFTERFRÅGAN PÅ SVENSK MJÖLKRÅVARA: Om trenden med en vikande försäljning för svenska mejerier fortsätter så blir följden en minskande efterfrågan på svensk mjölkråvara. Detta kommer sannolikt förvärra situationen för mejerierna eftersom det kan leda till att produktionsanläggningar drivs på underkapacitet. MEJERIBRANSCHEN KAN STÄRKAS GENOM FÖRBÄTTRADE EXPORTMÖJLIGHETER OCH UTTALAT POLITISKT STÖD: De svenska mejerierna och i förlängningen svenska primärproduktion skulle gynnas av möjligheten att exportera till fler länder utanför EU. En annan viktig faktor är att det finns en förståelse hos politiker och allmänheten att svensk mjölkproduktion och mjölkexport är viktigt. 2

3 Innehållsförteckning Utgångspunkt för jämförelsen Beskrivning av marknaden idag Konsumtion och produktion Export och import Mejeribranschen Primärproduktionens påverkan på förädlingsledet Jämförelse av konkurrenskraften i mejeribranschen Produktionseffektivitet och värdeffektivitet per anställd Total faktorproduktivitet Tillväxt Export Implikationer, konklusioner och möjliga åtgärder Påverkan på svensk primärproduktion Hur utmärker sig den svenska mejeribranschen? Hur kan den svenska mejeribranschen stärkas? Appendix Definitioner av använda indikatorer 3

4 Bedömningen av den svenska mejeribranschens effektivitet utgår från MTT:s jämförelse av åtta Östersjöländer Svensk mjölkproduktions framgång är beroende av att de svenska mejerierna på ett effektivt sätt förädlar mjölkråvaran och säljer den till den inhemska och/eller internationella marknaden Eftersom de svenska mejerierna verkar på en öppen marknad, måste de kunna konkurrera med utländska mejerier och en bedömning av den svenska mejeribranschens effektivitet utgår därför från en internationell jämförelse Denna genomgång bygger på MTT:s (Finlands forskningscentral för jordbruk och livsmedelsekonomi) rapport Competitiveness of Northern European dairy chains (214) som jämför konkurrenskraften i primärproduktion, förädlingsled och i viss mån dagligvaruhandel i Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen samt Polen Denna genomgång sammanfattar MTT-rapportens viktigaste slutsatser gällande konkurrenskraften i förädlingsledet samt drar egna slutsatser kring vad detta innebär för primärproduktionen och vilka eventuella åtgärder som kunde stärka konkurrenskraften i förädlingsledet I MTT:s rapport likställs konkurrenskraft med produktivitet vilket definieras som efficiency of the process by which firms (or sectors) transform inputs into outputs. De områden som undersöks som rör förädlingsindustrin är: Produktivitet per anställd Total faktorproduktivitet Export Tillväxt Innovation¹ MTT:s metod bygger på att mäta hur konkurrenskraften förändrats genom att ta fram ett index för de olika indikatorerna och därefter undersöka hur indexet förändrats. Indikatorerna definieras närmare i appendix. 1. Jämförelsen av innovation har utelämnats eftersom underlaget är bristfälligt. 4

5 NULÄGE 5

6 Den svenska konsumtionen växer, den svenska produktionen minskar Den svenska konsumtionen av mjölkråvara per person har ökat något under de senaste knappa 2 åren Samtidigt har konsumtionsmönstret förändrats och förskjutits från dryckesmjölk till förädlade produkter, framför allt ost Den totala konsumtionen av mjölkråvara uppgick 213 till 3,3 miljoner ton och har ökat med 13% sedan 1995 Under samma period har den svenska mjölkproduktionen minskat med 9% och uppgick 213 till 2,9 miljoner ton Konsumtionen av mjölkråvara per capita Kg per år % Svensk mjölkkonsumtion- och produktion Miljoner ton mjölkråvara 4 +13% 3,5 3 2,5 2-9% 1,5 1, Den svenska mjölkproduktionen Den svenska konsumtionen av mjölkråvara 6

7 Sverige exporterar mjölkpulver, och importerar ost och yoghurt Sveriges export består framför allt av mjölkpulver som används för att framställa mejeriprodukter i regioner med bristande tillgång till färsk mjölk samt som insatsvara för övrig livsmedelsproduktion Den svenska importen består framför allt av förädlade produkter, framför allt ost och yoghurt. Totalt importerades mejeriprodukter motsvarande 1,3 miljoner ton mjölkråvara till Sverige år 213. Importerade produkter mätt i mjölkråvara stod därmed för knappa 4% av den svenska konsumtionen. Viktigt att notera är att de angivna import- och exportvolymerna anges i ton färdiga produkter och att det finns stor variation i hur mycket mjölkråvara som går åt till att framställa olika förädlade produkter Ton ton Export från Sverige Import till Sverige +58% +473% +84% Mjölk och grädde Ost Yoghurt Smör Mjölkpulver 7

8 Antalet mejerier och produktionsplatser har minskat kraftigt och en konsolidering har lett till ett fåtal dominerande aktörer Den svenska mejeribranschen är idag väldigt koncentrerad och de fyra största mejerierna stod 212 för 85% av försäljningen på marknaden, varav Arla ensamt representerade drygt 61% Konsolideringar och rationaliseringar har lett till att 4% av mejeriernas produktionsplatser försvunnit sedan 1995 Fördelningen av marknadsandelar på mejerimarknaden 15% 85% De fyra största mejerierna Övriga mejerier De 4 största mejerierna Andel av mjölkinvägningen 212 Försäljning 212 (miljoner euro) Arla Sverige 72% Skånemejerier 14,4% Norrmejerier 7,3% Falköpings Mejeri 3,5% 71 8 Totala mejerimarknaden 1% Anställda Drygt 4% av mejeriernas produktionsplatser har försvunnit

9 Svenska avräkningspriser ligger över EU-snittet och mängden små gårdar försvårar möjligheten för en effektiv logistik Differens mellan nationella avräkningspriser och viktat avräkningspris för EU /1 kg (EU-snitt=) Finland Sverige Danmark Tyskland Estland Polen Litauen Lettland 35% 3% 25% 2% 15% 1% Mjölkproduktionens fördelning på olika gårdstyper Andel av mjölkproduktionen 5% % 24% Omkring 55 kor 21% Omkring 7 kor 31% Omkring 14 kor 24% Omkring 23 kor Primärproduktionen påverkar förädlingsledet genom priset på mjölkråvara och möjligheten att samla upp mjölken på ett effektivt sätt Generellt är avräkningspriserna högre i länder som dels har ett högre kostnadsläge generellt, dels har en kooperativ mejeribransch som strävar till att hålla uppe avräkningspriserna. Sverige ligger generellt över EU-snittet och något högre än Danmark och Tyskland. En stor mängd av de svenska mjölkleveranserna kommer från mindre gårdar och i kombination med de långa avstånden finns det svårigheter att få en effektiv uppsamling av mjölk. Strukturomvandlingen mot större gårdar har gått längre i många av de jämförda länderna, bl.a. Danmark, Estland och Tyskland, vilket gör de möjligt för mejerier i dessa länder att hämta mjölk från färre gårdar. 9

10 INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE AV MEJERIBRANSCHEN 1

11 Sverige processar mer mjölkråvara per anställd än tidigare Ton processad mjölkråvara per anställd Ton mjölk/anställd Tyskland Danmark Sverige Finland Estland Polen Litauen Lettland Produktionseffektivitet definieras som mängden processad mjölkråvara per anställd. Här bör man dock ta i beaktande att olika mejeriprodukter har olika förädlingsgrad vilket innebär olika produktionsprocesser. Därmed kan ländernas produktmix ha en viss påverkan på produktionseffektiviteten, men det finns idag inte uppgifter om hur antalet anställda fördelas mellan olika produktkategorier. Det finns ett gap i produktionseffektivitet mellan hög- och lågindustrialiserade länder, drivet av skillnaderna i industrialisering samt arbetskraftskostnad. Bland de högindustrialiserade länderna har Tyskland ett rejält övertag i produktionseffektivitet, medan Finland ligger sist. Sverige hade en relativt låg produktionseffektivitet år 23, men har förbättrats sedan dess även om man fortfarande ligger efter Danmark och Tyskland. Under samma period har den totala volymen processad mjölkråvara sjunkit, men detta har hanterats genom stängda produktionsanläggningar och färre anställda och därmed har produktionseffektiviteten stärkts. 11

12 men produktionsvärdet har sjunkit Värdeffektivitet definieras som produktionsvärde eller adderat värde¹ per anställd Sverige uppvisar en i princip stagnerad värdeeffektivitet och ligger lägst bland de högindustrialiserade länderna Eftersom produktionseffektiviteten ökat under samma period innebär det att det är värdet av de processade produkterna som sjunkit. I Sveriges fall förklaras resultatet delvis av en förskjutning av produktionen från högprisprodukter som ost och yoghurt till mjölkpulver som inbringar ett lägre pris Jämför man Sverige med andra länder kan man notera fallet Finland som under perioden försämrat sin produktionseffektivitet, men som kompenserat detta med ett högre produktionsvärde vilket lett till ökad värdeeffektivitet. De finska mejerierna är alltså sämre på att producera mejeriprodukter, men bättre på att sälja dem. Tusen euro/anställd (21 års priser) Produktionsvärde per anställd² Adderat värde per anställd¹ Tusen euro/anställd (21 års priser) Tyskland Danmark Finland Sverige Estland Polen Litauen Lettland Tyskland Danmark Finland Sverige Polen Estland Lettland Litauen 1. Adderat värde definieras som produktionsvärde minus inköpt material 2. Uppgifter för Estland, Polen, Litauen och Lettland finns endast från omkring Uppgifter gällande adderat värde saknas för Danmark, Sverige och Tyskland för vissa år. 12

13 Det sjunkande produktionsvärdet innebär att Sveriges totala faktorproduktivitet minskar Utveckling av total faktorproduktivitet 2-211¹ Årlig tillväxt av produktionen Årlig tillväxt av insatsfaktorer Totalt Råvaror Arbets -kraft Kapital Tillväxt av total faktorproduktivitet Sverige -1,41-1,3 -,82 -,49,1 -,11 Tyskland,51 1,9 1,18 -,6 -,3 -,57 Finland,53 -,2 -,21,,1,73 Litauen 5,29 2,83 3,19 -,36,1 2,39 Lettland 1,89,39,79 -,46,6 1,49 Estland -,68 -,96 -,78 -,28,1,28 Polen 4,87 1,75 1,91 -,22,6 3,6 TFP tillväxtindex (2=1%) Polen Litauen Lettland Finland Estland Sverige Tyskland Den totala faktorproduktiviteten (TFP) mäter hur mycket produktionsvärdet har förändrats i förhållande till förändringar i värdet av insatsfaktorer. I Sverige har TFP:en minskat vilket förklaras både av en minskad produktionsvolym och ett lägre produktionsvärde. Denna sänkning har inte kompenserats genom sänkta kostnader för insatsfaktorer vilket innebär att de svenska mejerierna får lägre avkastning på sina insatsfaktorer. Sveriges läge förvärras ytterligare av en minskad primärproduktion vilket lett till att vissa produktionsenheter tvingats verka under sin kapacitet och därmed förlorat i produktivitet. Detta skapar en ond spiral där konkurrenskraften i förädlingen minskas av en minskande primärproduktion vilket i sin tur ytterligare sänker efterfrågan på svensk mjölkråvara. 1. Uppgifter om Danmark saknas. 13

14 Svenska mejerier tappar andelar på den svenska marknaden och satsar lite på export Mjölkinvägning Mejeriernas försäljning Årlig tillväxt (%) Årlig tillväxt av produktionen (%) Årligt tillväxt på den inhemska marknaden (%) Sverige -1,3-1,4-1,6,2 Tyskland 1,,5 -,4,9 Danmark,8 1,5,6,8 Finland -,8,5,,5 Litauen 3,2 5,3 2,6 2,6 Lettland 5,4 1,9,2 1,7 Estland 3,8 -,7-1,5,8 Polen 2,8 4,6 2,8 1,8 Årlig tillväxt på exportmarknaden (%) Tillväxten i en bransch ger en indikator om förmågan att konkurrera. Medan flertalet europeiska länder sett en ökning både i mjölkinvägning och mejeriernas försäljning, så uppvisar Sverige en tydlig minskning både i primärproduktion och förädling. Minskningen i mejeriernas försäljning beror främst på en minskad inhemsk försäljning till följd av ökad import. Eftersom de svenska mejerierna inte satsat på export så har den minskade inhemska försäljningen inte kompenserats av export, vilket lett till en minskad efterfrågan på svensk mjölkråvara. 14

15 Sveriges handelsbalans för 212 är över 4 gånger sämre än år 2, medan andra länder uppvisar en positiv trend Handelsbalans (miljoner euro) Exportens andel av mejeriernas totala försäljning Sverige Tyskland Danmark Finland Litauen Lettland Estland Polen Sverige är det enda landet av de jämförda länderna som konsekvent uppvisar ett handelsunderskott som därtill är kraftigt växande Den svaga satsningen på exporten syns även i andelen mjölkprodukter som exporteras. Av den svenska mjölkproduktionen var det knappt 1 procent som exporterades 212, mot över 5 procent i Danmark och Litauen.¹ En del av förklaringen är att Sverige inte är en godkänd mjölkexportör till många länder som de övriga Östersjöländerna exporterar till 1. Mätt i produktionsvärde 15

16 Mejeriprodukter står för en relativt liten andel av Sveriges totala export Balassa-index för mjölkexport Sverige,4,4,5,6,6,6,5 Tyskland 1,8 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 Danmark 6,9 6,1 5,8 6, 5,6 6,1 6,1 Finland 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 2, 2, Litauen 9,3 5,9 7, 7,1 5,7 6,3 5,8 Lettland 3,8 3, 2,8 5,8 4,7 4,5 4,9 Estland 4,1 5,1 3,7 3, 3,7 3,9 3,3 Polen 1,6 1,5 2,1 2,7 2,4 2,2 2,3 Balassa-indexet mäter hur betydelsefull en exportgren är genom att mäta hur stor andel mjölkexporten utgör av ett lands totala export och jämföra denna andel med den totala mjölkexportens andel globalt. Ett index över 1 innebär att landet är förhållandevis specialiserat på export av mjölkprodukter. Balassaindexet mäter således enbart relativ specialisering och ska inte tas som ett mått på hur duktig man är på att exportera. Av de jämförda länderna är Sverige det enda landet som ligger under indexvärdet 1, vilket innebär att mjölkexporten har liten betydelse i förhållande till andra exportnäringar. Detta förklaras av att Sverige har andra stora exportindustrier, så av den totala exporten står mejeriprodukter enbart för en liten andel. Detta är i sig inget problem, men får potentiellt som konsekvens att det finns ett lågt politiskt intresse att stödja mejeriexporten eftersom andra exportgrenar har större betydelse. 16

17 IMPLIKATIONER, KONKLUSIONER OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER 17

18 Implikation: Mejeriernas svaga konkurrenskraft leder till att primärproduktionen sannolikt minskar De svenska mejeriernas försäljning av mejeriprodukter är kontinuerligt minskande, vilket beror på såväl mindre volymer som sänkt produktionsvärde Om denna trend inte bryts så innebär det att efterfrågan på svensk mjölkråvara kommer att sjunka, vilket ytterligare kan förvärra situationen för mejerierna eftersom de då får svårare att utnyttja skalfördelar Ett exempel på hur svenska mejerier tappar marknadsandelar är ostmarknaden. Från 1995 till 213 steg den svenska ostkonsumtionen med drygt 2% samtidigt som den svenska ostproduktionen minskade med drygt 4%. De svenska konsumenternas ökade efterfrågan på ost möttes istället av importprodukter. I takt med att konsumtionen ytterligare förskjuts mot förädlade produkter ser situationen allt sämre ut för både mejerier och primärproduktion, eftersom de förädlade produkterna är lättare att transportera och för att konsumenterna bryr sig mindre om ursprung ju högre förädlingsgraden är, vilket öppnar upp för ökad import. % Kg/person/år Mjölkråvarans användning Per capita konsumtion av mejeriprodukter Konsumtionsmjölk Ost Syrade produkter Grädde Mjölkpulver Övriga produkter Smör Import 18

19 Konklusion: Problemen i den svenska förädlingen beror snarare på bristande förmåga att sälja än bristande förmåga att producera PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN ÖKAR, MEN VÄRDEEFFEKTIVITETEN STÅR STILL: Sverige uppvisar en ökad produktionseffektivitet i förädlingsledet mätt i processad mjölkråvara per anställd. Däremot presterar man dåligt när man ser på produktionsvärde per anställd samt total faktorproduktivitet, vilket beror på att produktionsvärdet har sjunkit. SVENSKA MEJERIER ÄR RELATIVT DUKTIGA PÅ ATT PRODUCERA MEN BRISTER I ANPASSNING TILL MARKNADEN: Grunden till mejeriernas problem är framför allt ett marknadsproblem snarare än bristande produktionseffektivitet. Visserligen finns det vinster att göra genom ökad produktionseffektivitet eftersom man ligger efter till exempel Tyskland och Danmark, men ännu viktigare är att bli bättre på att anpassa sig till marknaden, i synnerhet exportmarknaden. En satsning på exportmarknaden skulle även kunna ha en positiv effekt på produktionseffektiviteten eftersom det skulle innebära större volymer, vilket gör det möjligt att utnyttja oanvänd kapacitet och skalfördelar. MARKNADEN FINNS OM MAN ANPASSAR SIG: Att mejeriernas försäljningstapp framför allt är ett marknadsproblem tydliggörs även om man jämför Sverige med Finland som både har ett högre avräkningspris och en lägre produktionseffektivitet i förädlingen än Sverige, men likväl lyckas sälja sina produkter på en exportmarknad. Det tyder på att även svenska mejerier har en potentiell marknad om man blir bättre på att svara mot kundernas och konsumenternas behov. 19

20 Möjliga åtgärder: Öka exportmöjligheterna och visa stöd för svensk mjölkproduktion ÖKA MÖJLIGHETERNA FÖR MEJERIERNA ATT EXPORTERA: Svenska mejerier satsar idag i låg grad på export jämfört med övriga Östersjöländer. En viktig förklaring till detta är att svenska mejerier har begränsade möjligheter att exportera utanför EU. Sverige är idag en godkänd exportör av mejeriprodukter till drygt 1 länder utanför EU, vilket kan jämföras med Danmark som är en godkänd exportör till drygt 3 länder. STÄRK DET POLITISKA STÖDET FÖR SVENSK MJÖLKPRODUKTION: Författarna till MTT:s rapport lyfter fram den betydelsefulla psykologiska effekten av att det finns ett stöd för mejeribranschen från allmänheten, politiker och media. I länder där det finns en allmän konsensus om att inhemsk livsmedelsproduktion samt livsmedelsexport är viktigt, blir även mejerierna mer ambitiösa och satsar på till exempel export. Rapportförfattarna betonar att Sverige i detta sammanhang utgör ett undantag. Ett sätt att visa en politisk vilja för att det ska finnas en svensk mjölkproduktion och mejeribransch är att formulera en nationell livsmedelsstrategi med tydligt definierade mål för produktion och export. 2

21 APPENDIX 21

22 Definitioner av använda indikatorer Produktionseffektivitet = Volym processad mjölkråvara Antal anställda Värdeeffektivitet = Total försäljning Antal anställda Adderat värde per anställd = Total försäljning Inköpt material Antal anställda Förändring av total faktorproduktivitet = TFP t TFP t 1 = Produktionsvärde t Produktionsvärde t 1 Värdet av insatsfaktorer t Värdet av insatsfaktorer t 1 Insatsfaktorerna inkluderar 1) arbetskraft definierat som den totala kostnaden för arbetade timmar, 2) värdet av inköpt mjölkråvara, 3) värdeminskningen av kapitalstocken Balassaindex = Mjölkexport Land A Total export Land A Total mjölkexport Världen Total export Världen Notera att ekonomiska värden är inflationsjusterade och att anställda mäts i heltidsekvivalenter 22

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Värdekedjeanalys av -märkt nötkött Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Introduktion Rapportens syfte är att analysera prisutvecklingen för respektive konventionellt nötkött

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror

Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges första femton år som medlem i EU Utvecklingen av handeln med jordbruks- och livsmedelsvaror Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel har värdemässigt ökat kraftigt sedan EU-inträdet.

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:2

Policy Brief Nummer 2012:2 Policy Brief Nummer 2012:2 Förenklingar av handelsprocedurer ett sätt att stödja utvecklingsländers export Begreppet handelsprocedurer används för att beskriva alla de administrativa steg som måste uppfyllas

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid. tiden före och efter EUmedlemskapet

Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid. tiden före och efter EUmedlemskapet Livsmedelsindustrin under en omvälvande tid tiden före och efter EUmedlemskapet Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Christian Jörgensen Joakim Gullstrand Fredrik Wilhelmsson

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12

Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Tillväxt Gris Handlingsplan med sikte på 2020 Fastställd vid branschmöte 2012 06 12 Förutsättningar/nuläge Svenskt griskött Konsumtionen av griskött ökar i Sverige och världsmarknaden växer Stark preferens

Läs mer

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen

över den ekonomiska utvecklingen i Öresundsregionen t 1(6) Photo: News Øresund - Johan Wessman News Øresun Övriga inkomsttagare Svag ekonomisk utveckling i Öresundsregionen Våren 2014 publiceras i Öresundsdatabasen uppdaterad regionalekonomisk statistik

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:4

Policy Brief Nummer 2013:4 Policy Brief Nummer 2013:4 Varför är vissa bönder mer effektiva än andra? I denna studie undersöker vi effektiviteten inom svenskt jordbruk på gårdsnivå. Vi visar hur jordbrukarnas egenskaper och egenskaper

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

ATT FLYTTA ETT MEJERI

ATT FLYTTA ETT MEJERI ATT FLYTTA ETT MEJERI PRODUKTIVITETSDAGEN 2015 Tintin Mattsson Senior Production Manager Idag äger över 13 400 bönder från sju länder vårt kooperativ 3200 av dem är svenska bönder Vi har vuxit till att

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

positiva tongångar i exportindustrin

positiva tongångar i exportindustrin JUNI 2014 positiva tongångar i exportindustrin Rysslandskris till trots och med ett svagt 2013 i bagaget fortsätter exportföretagen att se ljusare på läget. I vår undersökning har exportorderingången ökat

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer