Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion"

Transkript

1 Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214

2 Sammanfattning SVENSK MEJERIKONSUMTION ÖKAR SAKTA, MEN SVENSK PRODUKTION MINSKAR: Den svenska konsumtionen har vuxit något under de senaste åren och förskjutits från dryckesmjölk till mer förädlade produkter. Samtidigt har den svenska mjölkproduktionen minskat och de svenska mejerierna har därmed tappat marknadsandelar till utländska mejerier. Importen av mejeriprodukter består framför allt av ost och yoghurt, medan mjölkpulver är den största exportvaran. PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN ÖKAR, VÄRDEEFFEKTIVITETEN STÅR STILL: Svenska mejerier har blivit mer effektiva på att producera mejerivaror, men blivit sämre på att plocka ut värdet av de producerade produkterna. Problemen i förädlingsledet är därmed framför allt ett marknadsproblem och inte en följd av bristande förmåga att producera. SVERIGES HANDELSUNDERSKOTT ÄR DRYGT 4 GÅNGER STÖRRE ÄN ÅR 2: Svenska mejerier satsar i allmänhet väldigt lite på export och en synnerligen låg andel av svenska mejeriprodukter exporteras i jämförelse med andra närliggande länder. En del av orsaken ligger i att det enbart finns ett fåtal länder utanför EU som Sverige är godkänd exportör till. MEJERIERNAS PROBLEM LEDER TILL EN MINSKANDE EFTERFRÅGAN PÅ SVENSK MJÖLKRÅVARA: Om trenden med en vikande försäljning för svenska mejerier fortsätter så blir följden en minskande efterfrågan på svensk mjölkråvara. Detta kommer sannolikt förvärra situationen för mejerierna eftersom det kan leda till att produktionsanläggningar drivs på underkapacitet. MEJERIBRANSCHEN KAN STÄRKAS GENOM FÖRBÄTTRADE EXPORTMÖJLIGHETER OCH UTTALAT POLITISKT STÖD: De svenska mejerierna och i förlängningen svenska primärproduktion skulle gynnas av möjligheten att exportera till fler länder utanför EU. En annan viktig faktor är att det finns en förståelse hos politiker och allmänheten att svensk mjölkproduktion och mjölkexport är viktigt. 2

3 Innehållsförteckning Utgångspunkt för jämförelsen Beskrivning av marknaden idag Konsumtion och produktion Export och import Mejeribranschen Primärproduktionens påverkan på förädlingsledet Jämförelse av konkurrenskraften i mejeribranschen Produktionseffektivitet och värdeffektivitet per anställd Total faktorproduktivitet Tillväxt Export Implikationer, konklusioner och möjliga åtgärder Påverkan på svensk primärproduktion Hur utmärker sig den svenska mejeribranschen? Hur kan den svenska mejeribranschen stärkas? Appendix Definitioner av använda indikatorer 3

4 Bedömningen av den svenska mejeribranschens effektivitet utgår från MTT:s jämförelse av åtta Östersjöländer Svensk mjölkproduktions framgång är beroende av att de svenska mejerierna på ett effektivt sätt förädlar mjölkråvaran och säljer den till den inhemska och/eller internationella marknaden Eftersom de svenska mejerierna verkar på en öppen marknad, måste de kunna konkurrera med utländska mejerier och en bedömning av den svenska mejeribranschens effektivitet utgår därför från en internationell jämförelse Denna genomgång bygger på MTT:s (Finlands forskningscentral för jordbruk och livsmedelsekonomi) rapport Competitiveness of Northern European dairy chains (214) som jämför konkurrenskraften i primärproduktion, förädlingsled och i viss mån dagligvaruhandel i Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen samt Polen Denna genomgång sammanfattar MTT-rapportens viktigaste slutsatser gällande konkurrenskraften i förädlingsledet samt drar egna slutsatser kring vad detta innebär för primärproduktionen och vilka eventuella åtgärder som kunde stärka konkurrenskraften i förädlingsledet I MTT:s rapport likställs konkurrenskraft med produktivitet vilket definieras som efficiency of the process by which firms (or sectors) transform inputs into outputs. De områden som undersöks som rör förädlingsindustrin är: Produktivitet per anställd Total faktorproduktivitet Export Tillväxt Innovation¹ MTT:s metod bygger på att mäta hur konkurrenskraften förändrats genom att ta fram ett index för de olika indikatorerna och därefter undersöka hur indexet förändrats. Indikatorerna definieras närmare i appendix. 1. Jämförelsen av innovation har utelämnats eftersom underlaget är bristfälligt. 4

5 NULÄGE 5

6 Den svenska konsumtionen växer, den svenska produktionen minskar Den svenska konsumtionen av mjölkråvara per person har ökat något under de senaste knappa 2 åren Samtidigt har konsumtionsmönstret förändrats och förskjutits från dryckesmjölk till förädlade produkter, framför allt ost Den totala konsumtionen av mjölkråvara uppgick 213 till 3,3 miljoner ton och har ökat med 13% sedan 1995 Under samma period har den svenska mjölkproduktionen minskat med 9% och uppgick 213 till 2,9 miljoner ton Konsumtionen av mjölkråvara per capita Kg per år % Svensk mjölkkonsumtion- och produktion Miljoner ton mjölkråvara 4 +13% 3,5 3 2,5 2-9% 1,5 1, Den svenska mjölkproduktionen Den svenska konsumtionen av mjölkråvara 6

7 Sverige exporterar mjölkpulver, och importerar ost och yoghurt Sveriges export består framför allt av mjölkpulver som används för att framställa mejeriprodukter i regioner med bristande tillgång till färsk mjölk samt som insatsvara för övrig livsmedelsproduktion Den svenska importen består framför allt av förädlade produkter, framför allt ost och yoghurt. Totalt importerades mejeriprodukter motsvarande 1,3 miljoner ton mjölkråvara till Sverige år 213. Importerade produkter mätt i mjölkråvara stod därmed för knappa 4% av den svenska konsumtionen. Viktigt att notera är att de angivna import- och exportvolymerna anges i ton färdiga produkter och att det finns stor variation i hur mycket mjölkråvara som går åt till att framställa olika förädlade produkter Ton ton Export från Sverige Import till Sverige +58% +473% +84% Mjölk och grädde Ost Yoghurt Smör Mjölkpulver 7

8 Antalet mejerier och produktionsplatser har minskat kraftigt och en konsolidering har lett till ett fåtal dominerande aktörer Den svenska mejeribranschen är idag väldigt koncentrerad och de fyra största mejerierna stod 212 för 85% av försäljningen på marknaden, varav Arla ensamt representerade drygt 61% Konsolideringar och rationaliseringar har lett till att 4% av mejeriernas produktionsplatser försvunnit sedan 1995 Fördelningen av marknadsandelar på mejerimarknaden 15% 85% De fyra största mejerierna Övriga mejerier De 4 största mejerierna Andel av mjölkinvägningen 212 Försäljning 212 (miljoner euro) Arla Sverige 72% Skånemejerier 14,4% Norrmejerier 7,3% Falköpings Mejeri 3,5% 71 8 Totala mejerimarknaden 1% Anställda Drygt 4% av mejeriernas produktionsplatser har försvunnit

9 Svenska avräkningspriser ligger över EU-snittet och mängden små gårdar försvårar möjligheten för en effektiv logistik Differens mellan nationella avräkningspriser och viktat avräkningspris för EU /1 kg (EU-snitt=) Finland Sverige Danmark Tyskland Estland Polen Litauen Lettland 35% 3% 25% 2% 15% 1% Mjölkproduktionens fördelning på olika gårdstyper Andel av mjölkproduktionen 5% % 24% Omkring 55 kor 21% Omkring 7 kor 31% Omkring 14 kor 24% Omkring 23 kor Primärproduktionen påverkar förädlingsledet genom priset på mjölkråvara och möjligheten att samla upp mjölken på ett effektivt sätt Generellt är avräkningspriserna högre i länder som dels har ett högre kostnadsläge generellt, dels har en kooperativ mejeribransch som strävar till att hålla uppe avräkningspriserna. Sverige ligger generellt över EU-snittet och något högre än Danmark och Tyskland. En stor mängd av de svenska mjölkleveranserna kommer från mindre gårdar och i kombination med de långa avstånden finns det svårigheter att få en effektiv uppsamling av mjölk. Strukturomvandlingen mot större gårdar har gått längre i många av de jämförda länderna, bl.a. Danmark, Estland och Tyskland, vilket gör de möjligt för mejerier i dessa länder att hämta mjölk från färre gårdar. 9

10 INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE AV MEJERIBRANSCHEN 1

11 Sverige processar mer mjölkråvara per anställd än tidigare Ton processad mjölkråvara per anställd Ton mjölk/anställd Tyskland Danmark Sverige Finland Estland Polen Litauen Lettland Produktionseffektivitet definieras som mängden processad mjölkråvara per anställd. Här bör man dock ta i beaktande att olika mejeriprodukter har olika förädlingsgrad vilket innebär olika produktionsprocesser. Därmed kan ländernas produktmix ha en viss påverkan på produktionseffektiviteten, men det finns idag inte uppgifter om hur antalet anställda fördelas mellan olika produktkategorier. Det finns ett gap i produktionseffektivitet mellan hög- och lågindustrialiserade länder, drivet av skillnaderna i industrialisering samt arbetskraftskostnad. Bland de högindustrialiserade länderna har Tyskland ett rejält övertag i produktionseffektivitet, medan Finland ligger sist. Sverige hade en relativt låg produktionseffektivitet år 23, men har förbättrats sedan dess även om man fortfarande ligger efter Danmark och Tyskland. Under samma period har den totala volymen processad mjölkråvara sjunkit, men detta har hanterats genom stängda produktionsanläggningar och färre anställda och därmed har produktionseffektiviteten stärkts. 11

12 men produktionsvärdet har sjunkit Värdeffektivitet definieras som produktionsvärde eller adderat värde¹ per anställd Sverige uppvisar en i princip stagnerad värdeeffektivitet och ligger lägst bland de högindustrialiserade länderna Eftersom produktionseffektiviteten ökat under samma period innebär det att det är värdet av de processade produkterna som sjunkit. I Sveriges fall förklaras resultatet delvis av en förskjutning av produktionen från högprisprodukter som ost och yoghurt till mjölkpulver som inbringar ett lägre pris Jämför man Sverige med andra länder kan man notera fallet Finland som under perioden försämrat sin produktionseffektivitet, men som kompenserat detta med ett högre produktionsvärde vilket lett till ökad värdeeffektivitet. De finska mejerierna är alltså sämre på att producera mejeriprodukter, men bättre på att sälja dem. Tusen euro/anställd (21 års priser) Produktionsvärde per anställd² Adderat värde per anställd¹ Tusen euro/anställd (21 års priser) Tyskland Danmark Finland Sverige Estland Polen Litauen Lettland Tyskland Danmark Finland Sverige Polen Estland Lettland Litauen 1. Adderat värde definieras som produktionsvärde minus inköpt material 2. Uppgifter för Estland, Polen, Litauen och Lettland finns endast från omkring Uppgifter gällande adderat värde saknas för Danmark, Sverige och Tyskland för vissa år. 12

13 Det sjunkande produktionsvärdet innebär att Sveriges totala faktorproduktivitet minskar Utveckling av total faktorproduktivitet 2-211¹ Årlig tillväxt av produktionen Årlig tillväxt av insatsfaktorer Totalt Råvaror Arbets -kraft Kapital Tillväxt av total faktorproduktivitet Sverige -1,41-1,3 -,82 -,49,1 -,11 Tyskland,51 1,9 1,18 -,6 -,3 -,57 Finland,53 -,2 -,21,,1,73 Litauen 5,29 2,83 3,19 -,36,1 2,39 Lettland 1,89,39,79 -,46,6 1,49 Estland -,68 -,96 -,78 -,28,1,28 Polen 4,87 1,75 1,91 -,22,6 3,6 TFP tillväxtindex (2=1%) Polen Litauen Lettland Finland Estland Sverige Tyskland Den totala faktorproduktiviteten (TFP) mäter hur mycket produktionsvärdet har förändrats i förhållande till förändringar i värdet av insatsfaktorer. I Sverige har TFP:en minskat vilket förklaras både av en minskad produktionsvolym och ett lägre produktionsvärde. Denna sänkning har inte kompenserats genom sänkta kostnader för insatsfaktorer vilket innebär att de svenska mejerierna får lägre avkastning på sina insatsfaktorer. Sveriges läge förvärras ytterligare av en minskad primärproduktion vilket lett till att vissa produktionsenheter tvingats verka under sin kapacitet och därmed förlorat i produktivitet. Detta skapar en ond spiral där konkurrenskraften i förädlingen minskas av en minskande primärproduktion vilket i sin tur ytterligare sänker efterfrågan på svensk mjölkråvara. 1. Uppgifter om Danmark saknas. 13

14 Svenska mejerier tappar andelar på den svenska marknaden och satsar lite på export Mjölkinvägning Mejeriernas försäljning Årlig tillväxt (%) Årlig tillväxt av produktionen (%) Årligt tillväxt på den inhemska marknaden (%) Sverige -1,3-1,4-1,6,2 Tyskland 1,,5 -,4,9 Danmark,8 1,5,6,8 Finland -,8,5,,5 Litauen 3,2 5,3 2,6 2,6 Lettland 5,4 1,9,2 1,7 Estland 3,8 -,7-1,5,8 Polen 2,8 4,6 2,8 1,8 Årlig tillväxt på exportmarknaden (%) Tillväxten i en bransch ger en indikator om förmågan att konkurrera. Medan flertalet europeiska länder sett en ökning både i mjölkinvägning och mejeriernas försäljning, så uppvisar Sverige en tydlig minskning både i primärproduktion och förädling. Minskningen i mejeriernas försäljning beror främst på en minskad inhemsk försäljning till följd av ökad import. Eftersom de svenska mejerierna inte satsat på export så har den minskade inhemska försäljningen inte kompenserats av export, vilket lett till en minskad efterfrågan på svensk mjölkråvara. 14

15 Sveriges handelsbalans för 212 är över 4 gånger sämre än år 2, medan andra länder uppvisar en positiv trend Handelsbalans (miljoner euro) Exportens andel av mejeriernas totala försäljning Sverige Tyskland Danmark Finland Litauen Lettland Estland Polen Sverige är det enda landet av de jämförda länderna som konsekvent uppvisar ett handelsunderskott som därtill är kraftigt växande Den svaga satsningen på exporten syns även i andelen mjölkprodukter som exporteras. Av den svenska mjölkproduktionen var det knappt 1 procent som exporterades 212, mot över 5 procent i Danmark och Litauen.¹ En del av förklaringen är att Sverige inte är en godkänd mjölkexportör till många länder som de övriga Östersjöländerna exporterar till 1. Mätt i produktionsvärde 15

16 Mejeriprodukter står för en relativt liten andel av Sveriges totala export Balassa-index för mjölkexport Sverige,4,4,5,6,6,6,5 Tyskland 1,8 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 Danmark 6,9 6,1 5,8 6, 5,6 6,1 6,1 Finland 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 2, 2, Litauen 9,3 5,9 7, 7,1 5,7 6,3 5,8 Lettland 3,8 3, 2,8 5,8 4,7 4,5 4,9 Estland 4,1 5,1 3,7 3, 3,7 3,9 3,3 Polen 1,6 1,5 2,1 2,7 2,4 2,2 2,3 Balassa-indexet mäter hur betydelsefull en exportgren är genom att mäta hur stor andel mjölkexporten utgör av ett lands totala export och jämföra denna andel med den totala mjölkexportens andel globalt. Ett index över 1 innebär att landet är förhållandevis specialiserat på export av mjölkprodukter. Balassaindexet mäter således enbart relativ specialisering och ska inte tas som ett mått på hur duktig man är på att exportera. Av de jämförda länderna är Sverige det enda landet som ligger under indexvärdet 1, vilket innebär att mjölkexporten har liten betydelse i förhållande till andra exportnäringar. Detta förklaras av att Sverige har andra stora exportindustrier, så av den totala exporten står mejeriprodukter enbart för en liten andel. Detta är i sig inget problem, men får potentiellt som konsekvens att det finns ett lågt politiskt intresse att stödja mejeriexporten eftersom andra exportgrenar har större betydelse. 16

17 IMPLIKATIONER, KONKLUSIONER OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER 17

18 Implikation: Mejeriernas svaga konkurrenskraft leder till att primärproduktionen sannolikt minskar De svenska mejeriernas försäljning av mejeriprodukter är kontinuerligt minskande, vilket beror på såväl mindre volymer som sänkt produktionsvärde Om denna trend inte bryts så innebär det att efterfrågan på svensk mjölkråvara kommer att sjunka, vilket ytterligare kan förvärra situationen för mejerierna eftersom de då får svårare att utnyttja skalfördelar Ett exempel på hur svenska mejerier tappar marknadsandelar är ostmarknaden. Från 1995 till 213 steg den svenska ostkonsumtionen med drygt 2% samtidigt som den svenska ostproduktionen minskade med drygt 4%. De svenska konsumenternas ökade efterfrågan på ost möttes istället av importprodukter. I takt med att konsumtionen ytterligare förskjuts mot förädlade produkter ser situationen allt sämre ut för både mejerier och primärproduktion, eftersom de förädlade produkterna är lättare att transportera och för att konsumenterna bryr sig mindre om ursprung ju högre förädlingsgraden är, vilket öppnar upp för ökad import. % Kg/person/år Mjölkråvarans användning Per capita konsumtion av mejeriprodukter Konsumtionsmjölk Ost Syrade produkter Grädde Mjölkpulver Övriga produkter Smör Import 18

19 Konklusion: Problemen i den svenska förädlingen beror snarare på bristande förmåga att sälja än bristande förmåga att producera PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN ÖKAR, MEN VÄRDEEFFEKTIVITETEN STÅR STILL: Sverige uppvisar en ökad produktionseffektivitet i förädlingsledet mätt i processad mjölkråvara per anställd. Däremot presterar man dåligt när man ser på produktionsvärde per anställd samt total faktorproduktivitet, vilket beror på att produktionsvärdet har sjunkit. SVENSKA MEJERIER ÄR RELATIVT DUKTIGA PÅ ATT PRODUCERA MEN BRISTER I ANPASSNING TILL MARKNADEN: Grunden till mejeriernas problem är framför allt ett marknadsproblem snarare än bristande produktionseffektivitet. Visserligen finns det vinster att göra genom ökad produktionseffektivitet eftersom man ligger efter till exempel Tyskland och Danmark, men ännu viktigare är att bli bättre på att anpassa sig till marknaden, i synnerhet exportmarknaden. En satsning på exportmarknaden skulle även kunna ha en positiv effekt på produktionseffektiviteten eftersom det skulle innebära större volymer, vilket gör det möjligt att utnyttja oanvänd kapacitet och skalfördelar. MARKNADEN FINNS OM MAN ANPASSAR SIG: Att mejeriernas försäljningstapp framför allt är ett marknadsproblem tydliggörs även om man jämför Sverige med Finland som både har ett högre avräkningspris och en lägre produktionseffektivitet i förädlingen än Sverige, men likväl lyckas sälja sina produkter på en exportmarknad. Det tyder på att även svenska mejerier har en potentiell marknad om man blir bättre på att svara mot kundernas och konsumenternas behov. 19

20 Möjliga åtgärder: Öka exportmöjligheterna och visa stöd för svensk mjölkproduktion ÖKA MÖJLIGHETERNA FÖR MEJERIERNA ATT EXPORTERA: Svenska mejerier satsar idag i låg grad på export jämfört med övriga Östersjöländer. En viktig förklaring till detta är att svenska mejerier har begränsade möjligheter att exportera utanför EU. Sverige är idag en godkänd exportör av mejeriprodukter till drygt 1 länder utanför EU, vilket kan jämföras med Danmark som är en godkänd exportör till drygt 3 länder. STÄRK DET POLITISKA STÖDET FÖR SVENSK MJÖLKPRODUKTION: Författarna till MTT:s rapport lyfter fram den betydelsefulla psykologiska effekten av att det finns ett stöd för mejeribranschen från allmänheten, politiker och media. I länder där det finns en allmän konsensus om att inhemsk livsmedelsproduktion samt livsmedelsexport är viktigt, blir även mejerierna mer ambitiösa och satsar på till exempel export. Rapportförfattarna betonar att Sverige i detta sammanhang utgör ett undantag. Ett sätt att visa en politisk vilja för att det ska finnas en svensk mjölkproduktion och mejeribransch är att formulera en nationell livsmedelsstrategi med tydligt definierade mål för produktion och export. 2

21 APPENDIX 21

22 Definitioner av använda indikatorer Produktionseffektivitet = Volym processad mjölkråvara Antal anställda Värdeeffektivitet = Total försäljning Antal anställda Adderat värde per anställd = Total försäljning Inköpt material Antal anställda Förändring av total faktorproduktivitet = TFP t TFP t 1 = Produktionsvärde t Produktionsvärde t 1 Värdet av insatsfaktorer t Värdet av insatsfaktorer t 1 Insatsfaktorerna inkluderar 1) arbetskraft definierat som den totala kostnaden för arbetade timmar, 2) värdet av inköpt mjölkråvara, 3) värdeminskningen av kapitalstocken Balassaindex = Mjölkexport Land A Total export Land A Total mjölkexport Världen Total export Världen Notera att ekonomiska värden är inflationsjusterade och att anställda mäts i heltidsekvivalenter 22

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-20 Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar Under första halvåret 2013 fortsatte Sveriges produktion av

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk 1(6) PM 2009-11-17 Utredningsenheten Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk Bakgrund Jordbruksverket har under 2009 studerat prisförändringar i olika prisled för mjölk. Bakgrundsinformation

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Christel Cederberg Greppa Näringen Utbildning Jordbruket och klimatet Nässjö 12 mars 214 Resultat och diskussion från forskningsprojekt

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Arla Foods AB, org. nr , Lindhagensgatan 126, STOCKHOLM

Arla Foods AB, org. nr , Lindhagensgatan 126, STOCKHOLM KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-04-28 Dnr 255/2011 1 (7) Anmälande företag Arla Foods AB, org. nr 556579-4400, Lindhagensgatan 126, 105 46 STOCKHOLM Ombud: advokaten Olle Rislund och jur. kand. Amir

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

För mera information: Om Växa Sverige

För mera information: Om Växa Sverige 2016-08-26 1 (6) Från och med den 1 augusti finns det endast 3 971 mjölkbönder kvar. Det senaste året har Sverige tappat över 300 gårdar och nedläggningstakten ökar nu för varje vecka. Under 2016 har även

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

INTERNATIONELL RESURSFÖRDELNING

INTERNATIONELL RESURSFÖRDELNING INTERNATIONELL RESURSFÖRDELNING Varför handlar länder med varandra? Vad bestämmer handelsstrukturen? Vilka effekter får handel på produktion och priser i ett land? Vilka effekter får handel på välfärden

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Forskningsprojekt finanserat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket Christel Cederberg, Greppa Näringen, 24

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Hvordan er utviklingen i finsk melkeproduksjon og landbruk?

Hvordan er utviklingen i finsk melkeproduksjon og landbruk? Hvordan er utviklingen i finsk melkeproduksjon og landbruk? Perttu Pyykkönen MTK Det finske sentralforbundet for jord- og skogbruksprodusenter AgriAnalyse seminar Oslo 10. februar 2017 Något av min egen

Läs mer

Norrlänningarnas mejeri

Norrlänningarnas mejeri Norrlänningarnas mejeri 92% anser det viktigt att just Norrmejerier är tillverkare när de väljer mejeriprodukter på den lokala marknaden Vår Vision Vi gör gott för Norrland ett levande Norrland som vi

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 7 28 mars 2006 Konkurrensen om arbetskraften i Baltikum hårdnar Arbetskraftskostnaderna i Estland och Lettland ökar snabbast av de nya EU-länderna. Sedan 2001 har den genomsnittliga

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK. KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg

KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK. KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg Bra i konkurrenskraftsutredningen Konkurrenskraftsutredningen lägger grunden för en verklighetsbaserad

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Förädlade livsmedel på den internationella arenan

Förädlade livsmedel på den internationella arenan Förädlade livsmedel på den internationella arenan Studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995 2005 en kortversion De globala marknaderna för livsmedelsindustriprodukter har växt, samtidigt

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Frihandel hur kan den gynna oss?

Frihandel hur kan den gynna oss? Frihandel hur kan den gynna oss? Exploderande debatt om globaliseringen de senaste åren Outsourcing av produktion till låglöneländer ( nearsourcing till Baltikum och Polen) Den korrekta termen borde vara

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

OKTOBER Sveriges konkurrenskraft hotad. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

OKTOBER Sveriges konkurrenskraft hotad. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande OKTOBER 2016 Sveriges konkurrenskraft hotad Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Sveriges konkurrenskraft hotad Sverige är ett litet, exportberoende land. Det innebär att marknaderna för

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005 1(11) PM 44-2893/08 2008-10-23 Enheten för handel och marknad Anne Hansson/Peter Hugoson Sveriges livsmedelshandel första halvåret 2008 och utvecklingen av livsmedelsindustriprodukter mellan 1995 och 2005

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Lösningsförslag tentamen 31 maj Flervalsfrågorna 10 st 10. D 2. D 3. A 4. B 5. D 6. D 7. B 8. D 9. A

Lösningsförslag tentamen 31 maj Flervalsfrågorna 10 st 10. D 2. D 3. A 4. B 5. D 6. D 7. B 8. D 9. A Lösningsförslag tentamen 31 maj 2011 Flervalsfrågorna 10 st 1. D 2. D 3. A 4. B 5. D 6. D 7. B 8. D 9. A 10. D Essäfrågor Fråga 1 a) Hur mycket kommer att konsumeras av varan i landet? Läs av efterfrågan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene? Hedmark Bondelags årsmøte 2015-03-17 Robert Larsson, regionchef LRF

Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene? Hedmark Bondelags årsmøte 2015-03-17 Robert Larsson, regionchef LRF Hva bør Norge lære av erfaringene i svensk jordbrukspolitikk de siste 30 årene? Hedmark Bondelags årsmøte 2015-03-17 Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Från 80-talets

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi

Dagens upplägg. Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss. Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Mirella Westpil Dagens upplägg Norrmejerier Vision och Mål Vad har vi framför oss Bakagrund till Ofel Varför Ofel Våra principer Hur gör vi Arla Foods 72% Skånemejerier 14% Norrmejerier 8% Falköpings

Läs mer