Psykologi. Nytt för din litteraturlista Mer att upptäcka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka"

Transkript

1 Psykologi Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka

2 Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vill du beställa ett utvärderingsexemplar gör du det enklast på studentlitteratur.se. Susanne Borg-Törn Förlagsassistent Anna Bogeskär Brandt Marknadsansvarig Marie de la Motte Marknadsassistent

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vinnande vetande Som kursansvarig inom psykologi har du gott om litteratur att välja mellan. Här presenteras de senaste årens utgivning i psykologi, men även en del av våra alltid aktuella titlar. Övrig psykologiutgivning från oss hittar du alltid på studentlitteratur.se. Vi på Studentlitteratur strävar efter att följa med den internationella utvecklingen på psykologiområdet, i vissa fall genom att översätta utländska verk för att göra dem mera tillgängliga för svenska läsare, men vi vill även stå för en svensk förankrad kurslitteratur, utvecklad för svenska förhållanden. Därför är du alltid välkommen som författare av ny kurslitteratur i psykologi. Tveka inte att ta kontakt om du vill skriva för oss! Vi förläggare har bred erfarenhet från både forskning och undervisning, och bollar gärna idéer kring nya böcker. Du kan också kontakta oss om det är något ämne du saknar litteratur om. Bredd är en annan viktig målsättning för vår utgivning. Genom förvärven av förlagen Cura och Mareld kan Studentlitteratur nu erbjuda ett större urval av aktuell facklitteratur än någonsin tidigare. Du får tillgång till en rad nya titlar inom beteendevetenskap men också inom pedagogik, psykiatri, psykologi och sociologi samtliga av ytterst kvalificerade författare. Innehåll Psykologi allmänt 2 Klinisk psykologi Barn och ungdom 6 Klinisk psykologi Vuxna 9 Psykoterapi Samtalsmetodik Handledning 11 Arbets- och organisationspsykologi 15 Socialpsykologi 18 Forskningsmetod Vetenskapsteori 19 Övrigt 21 Titelregister 23 Författarregister 24 Beställ gärna ett utvärderingsexemplar på studentlitteratur.se. Ann Wirsén Meurling Förläggare Psykologi och Socialt arbete Legitimerad psykolog, docent i neuropsykologi, dr i medicinsk vetenskap och fil.dr i psykologi Omslagsfoto: Niclas Bomgren Tryck: JMS Mediasystem 2011 Idé & grafisk form: First Flight

4 Psykologi allmänt bred introduktion i aktuell neurovetenskap GROOME, DAVID (RED.) Kognitiv psykologi processer och störningar hjärnan är vårt inre universum. hjärnans komplexa funktioner är till stor del, men inte helt, kartlagda. Kognitiv psykologi beskriver vad forskningen hittills funnit när det gäller grundläggande kognitiva funktioner, såsom uppmärksamhet, varseblivning, inlärning och minne, tänkande och språk, men även hur dessa samverkar med varandra. boken tar först upp och beskriver varje funktionssystem och dess normala funktioner i ett kapitel, och i påföljande kapitel beskrivs störningar och funktionsbortfall i detta system t.ex. efter en hjärnskada, eller vid sjukdom. boken ger på detta sätt en systematisk introduktion i hur hjärnans olika funktioner är uppbyggda, och hur denna kunskap till stor del tillkommit genom studier av specifika symtom på skador i olika delar av hjärnan. Välkommen på en fascinerande resa i den moderna neurovetenskapens kartläggning av vårt inre universum. översättare: karin larsson Wentz 528 s 2010 Art.nr ISBN NYBERG, LARS Kognitiv neurovetenskap Studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala processer Teknologiska framsteg har lett till att det idag finns apparatur för att väldigt exakt kartlägga hjärnans aktivitet samtidigt som en person utför en mental uppgift. ett flertal olika tekniker beskrivs i boken. boken summerar resultat från studier som undersökt hur hjärnan aktiveras för flera viktiga processer kopplade till perception, uppmärksamhet, minne, språk och emotion. kunskap om sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala processer ökar förståelsen av olika tillstånd (skador, sjukdomar) som är förknippade med nedsatt kognitiv förmåga, och boken ger exempel på studier av funktionsnedsättning och rehabilitering. I den nya upplagan finns förutom uppdateringar ett nytt kapitel om individuella skillnader, och ett nytt kapitel om hjärnans åldrande. Kognitiv neurovetenskap vänder sig i första hand till studenter i psykologi och beteendevetenskap, men introducerar även detta fascinerande område för en bredare läsekrets. 214 s 2009 Art.nr 7867 ISBN

5 Psykologi allmänt ALVESSON, M DUE BILLING, Y Kön och organisation kön är ett fascinerande ämne som inte kan lämna någon oberörd. denna bok stimulerar till reflektion och medvetenhet i könsfrågor samt ger en kvalificerad och nyanserad introduktion till och översikt över området kön och arbetsorganisation. boken fokuserar mer på idéer, teorier och kvalitativa studier än på statistik och resultat av enkäter och har en öppen, tolkande och brett (själv)kritisk stil. den nya upplagan har bland annat kompletterats med en genomgång av nya internationella perspektiv samt ett helt nytt kapitel om genus och identitet. 304 s 2011 Art.nr 6822 ISBN HILMARSSON, HILMAR TH Konfliktens magi hantera konflikter och svåra samtal i privata och professionella relationer Vi kan inte komma undan livets vardagskonflikter. de finns där hela tiden och påminner oss om det val vi har inför att möta livet. antingen så kan vi agera destruktivt och göra saker värre eller så kan vi välja att se konflikter som en möjlighet att skapa mening där vi kommer andra människor verkligt nära och gör det bättre för båda. boken handlar om detta: hur kan du i möte med din familj, med dina arbetskamrater, eller i din professionella yrkesroll välja att företräda en djupare mänsklig mening där det bästa i dig kommer fram. 160 s 2011 Art.nr ISBN PETTERSEN, ROAR C Lärandets hur denna bok ger en kort och lättillgänglig presentation av moderna teorier kring lärandets hur. Författaren beskriver hur dessa teorier hänger ihop med olika sätt att se på den enskilde elevens sätt att lära och med olika undervisningsstrategier. Vad kännetecknar olika lärobeteenden? Vilka kontextuella och individuella faktorer påverkar studentens och elevens lärande? I vilken grad kan lärare påverka elevers och studenters sätt att lära? översättare: sten andersson 183 s 2010 Art.nr ISBN HÄGG, ERIK Den föränderliga människan Ett biopsykosocialt perspektiv Människan är sin kropp; kropp och själ hör inte bara ihop, själslivet utvecklas ur kroppen/hjärnan under livet som resultat av bland annat psykosocial påverkan psykiska och sociala faktorer och interaktionen mellan dem. dessa övertygelser utgör grunden för denna bok. 174 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell POTTER-EFRON, R POTTER-EFRON, P Att handskas med ilska 11 stilar av ilska och hur man kan förändra dem Får du raseriutbrott? eller tiger du ihjäl din omgivning? de flesta uttrycker sin ilska på mer än ett sätt, men har ofta vanemässiga mönster för hur man agerar när man blir arg. I boken beskrivs 11 vanliga sätt att uttrycka och handskas med ilska, och deras fördelar och nackdelar i olika situationer. att bli medveten om sitt sätt att hantera ilska, och träna på att bli mer flexibel, ökar förmågan att använda sin ilska och vrede på ett konstruktivt sätt. översättare: bodil lindqvist 186 s 2009 Art.nr ISBN TAMM, MAARE Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom boken syftar till att med utgångspunkt i några för vården speciellt relevanta teoribildningar hjälpa läsaren att förstå och bistå den sjuka människan i hennes plåga och i hennes ständiga men stundom mödosamma och ibland hopplösa strävan efter hälsa, välbefinnande och harmoni. 284 s 2002 Art.nr ISBN

6 Psykologi allmänt Antologi om psykologens roll i skolan SCHAD, ELINOR (RED.) Psykolog i skolan Att det ska finnas en psykolog i skolans elevhälsa är på förslag från regeringen. Men vad är psykologens uppgifter i skolan? Denna första svenska antologi tar upp de organisatoriska och juridiska/etiska ramarna kring psykologens arbete i skolan, psykologens del av skolans samhällsuppdrag, relationer med elever och familjer, med skolan som organisation såväl som med det omgivande samhället. Psykologen spelar en central roll i skolan, både för elever och personal, och deltar i skolans arbete med förebyggande, utredande och behandlande insatser, personalhandledning och skolutveckling. I boken beskrivs även metoder för diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter och andra störningar i utvecklingen, Motiverande samtal (MI) samt Social och Emotionell Träning (SET). Boken vänder sig i första hand till psykologstudenter, yrkesverksamma psykologer, lärare och annan skolpersonal, men även till andra som på något sätt arbetar med skola och utbildningsfrågor. Om vi med Psykolog i skolan kan öka medvetenheten om möjligheterna i fältet, bidra på ett positivt sätt till skolpsykologens grundläggande kompetens samt inspirera våra kollegor till att sticka ut hakan och ta för sig lite mer skulle det glädja oss oerhört. (UR FÖRORDET) 376 s 2009 Art.nr ISBN Det finns mer Du tittar just nu i vår nyhetskatalog. Vårt samlade utbud hittar du på studentlitteratur.se. Välkommen in! Lotte Larsen Information och webb SANDVIN, JOHANS (RED.) Arbete, sjukdom och moral om sjukskrivning och vägen tillbaka till arbetet Vi blir ständigt friskare och rikare i Skandinavien, vi har starkt arbetsrättsligt skydd, väl utbyggd hälso- och sjukvård och generösa välfärdssystem. Varför är svenskar och norrmän trots det mest sjukskrivna i hela Europa? Många reformer har genomförts för att minska sjukfrånvaron, men utan större effekt. Boken beskriver nya sätt att förklara och förstå den höga sjukfrånvaron, och alternativa sätt att hantera problemet. 224 s 2009 Art.nr ISBN

7 Psykologi allmänt SVERNE ARVILL, E HJELM, Å SÄÄF, C Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin fjärde upplaga, bearbetad och kompletterad med nya avsnitt som behandlar dels den nya offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft 2009 dels den nya patientdatalagen 2008 och de föreskrifter om Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården som socialstyrelsen gett ut med anledning av den nya lagen. boken behandlar också de förändringar i annan lagstiftning som den nya lagen medfört samt socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Fjärde upplagan 330 s 2010 Art.nr ISBN WAHLGREN, VICTORIA C. Genus pedagogiskt arbete i praktiken genuspedagogiskt arbete börjar med lärarna. den här boken är ett praxisnära redskap i grund- och gymnasielärares arbete med utvecklingen av genusmedvetenhet. Författaren resonerar och lyfter fram genuspedagogiskt arbete i klassrummet, betydelsen av reflektion och medvetenhet samt medvetandegörande arbete i skolans arbetslag. boken tar upp bl.a. arbetet i klassrummet med ämnesrelaterade övningar och metaperspektiv på likabehandling och jämlikhet i skolan. 160 s 2011 Art.nr ISBN Alltid aktuell KARLSSON, LARS M.FL. Psykologins grunder lättläst, gedigen, tar upp bra teman, de viktigaste perspektiven, bra kursbok på grundnivå. ULLA MAGNE-INGVAR, SOCIALHÖGSKOLAN, LUND Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi och omfattar flertalet av psykologins huvudområden. den fjärde upplagan har en helt ny struktur, vilket gör den mer överskådlig. boken har uppdaterats med aktuella forskningsresultat och avsnitten om mänskligt beteende ur ett biologiskt och evolutionspsykologiskt perspektiv och om stress har utökats. ett nytt avsnitt om personlighetsstörningar har också tillkommit. Fjärde upplagan 734 s 2007 Art.nr 6242 ISBN Kommande revision EK, U LINDER, S WETTER, I Rätt & Vett Om juridik och etik i psykologiskt arbete Författarna ger en samlad bild av området juridik och etik i psykologiskt arbete och förmedlar baskunskaper i ämnet. lagar, förordningar och texter som berör psykologiskt arbete beskrivs på ett lättillgängligt sätt och konkreta fallbeskrivningar, vägledande domar, JO-fall och utslag från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd presenteras. denna nya upplaga är bearbetad och kompletterad med nya avsnitt som bl.a. behandlar den nya lagstiftningen Art.nr ISBN

8 Klinisk psykologi Barn och ungdom problemskapande beteende HEJLSKOV ELVÉN, BO Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder problemskapande beteende stör det normala samspelet mellan människor, och förekommer ofta vid psykiska eller neuropsykiatriska störningar av olika slag. det kan vara allt från relativt beskedliga tics till vredesutbrott, olydnad, självskadande beteende eller bisarrt uppträdande, och är ett stort problem i många pedagogiska verksamheter. Även föräldrar till barn med särskilda behov kan ha svårt att veta hur man ska handskas med beteendeproblem. denna bok ger dels en ram för förståelse av olika typer av problemskapande beteende, dels enkla metoder för att förebygga och hantera dessa beteenden. Metoderna tar utgångspunkt i vad som kännetecknar personer med adhd, autismtillstånd, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder samt utvecklingsstörning. boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma psykologer, pedagoger och omsorgspersonal, men i lika hög grad till föräldrar och andra anhöriga. bokens fallexempel rör både barn och vuxna, och är lika relevanta i skolan som i omsorgsverksamheter för vuxna. 216 s 2009 Art.nr ISBN FLEISCHER, ANNE VIBEKE Sett med barns ögon att förstå sig själv och andra Med utgångspunkt i utvecklingspsykologi presenterar författaren metoder och praktiska anvisningar för hur de vuxna i barns dagliga liv lärare i förskola och skola samt föräldrar kan träna barnen i självinsikt och människokännedom till vardags i syfte att utveckla deras insikt om känslomässiga sammanhang hos sig själva och andra. Till boken hör en webbplats där läsaren får tillgång till det bildbaserade träningsmaterialet som presenteras i bokens kapitel 7 och 8. översättare: Inger lindelöf ØVERLAND, SVEIN Självskadande beteende att skära sig i armarna, bränna sig med cigaretter eller medvetet tillfoga sig skada och smärta på annat sätt är ofta uttryck för stor inre smärta och starka känslor. antalet ungdomar med självskadande beteende förefaller att öka. Omgivningen reagerar med chock och avsky. den som skadar sig själv skäms ofta, vilket hindrar att man söker hjälp. boken ger en inblick i orsakerna bakom självskadande beteende, och beskriver olika behandlingsalternativ. översättare: lena Winberg 272 s 2011 Art.nr ISBN s 2010 Art.nr ISBN

9 Klinisk psykologi Barn och ungdom KONSTENIUS, V SCHILLACI, M Skolfrånvaro KBT-baserat kartläggningsoch åtgärdsarbete boken syftar till att ge handfasta råd och verktyg för att systematiskt kartlägga, åtgärda och förebygga skolfrånvarosituationer. utöver en konkret arbetsstruktur för att arbeta mot en ökad skolnärvaro erbjuds grundläggande psykologisk kunskap om beteenden, motivation och förändringsarbete. underlag för kartläggning och åtgärder finns att ladda ner från studentlitteratur.se/skolfrånvaro. 144 s 2011 Art.nr ISBN RAUNDALEN, M SCHULTZ, J-H Kan vi prata med barn om allt? de svåra samtalen Målet med den här boken är att bryta ned det som författarna menar hindrar oss mest när det gäller att ta barn på allvar, nämligen att vi inte lägger tid och kreativitet på att hitta ett språk och förståeliga bilder för hur vi kan kommunicera med barn. när det verkligen gäller vill barn ha tydlig information från omsorgsfulla vuxna. de vill inte ha en rosa barnversion till svar. de vill ha, och förtjänar, vår bästa vuxenversion på ett språk som de kan begripa. Vi ska ha respekt för barns förstånd! översättare: Inger lindelöf 168 s 2010 Art.nr ISBN WRANGSJÖ, BJÖRN Familjens livscykel Om stabilitet och förändring i ett flergenerationsperspektiv Familjens livscykel fungerar som en modell för att förklara och förstå förändring och utveckling av individer och familjer. den bygger på kunskap som utvecklats inom traditionell systemteori och familjeterapi. björn Wrangsjö har lagt till resonemang om anknytning och intersubjektivitet, begrepp som står i fokus inom den kliniska psykologin idag. Alltid aktuell ATTWOOD, TONY Den kompletta guiden till Aspergers syndrom detta är en fullständig handbok för alla som behöver kunskap om aspergers syndrom. boken är en oumbärlig källa för personer som själva har as, för deras anhöriga, för professionella och för alla som på något sätt är berörda eller intresserade av aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. här finns en hel värld av information och kunskap om as från barndom till vuxen ålder. översättare: håkan Järvå 448 s 2008 Art.nr ISBN HUNDEIDE, KARSTEN Sociokulturella ramar för barns utveckling barns livsvärldar För att förstå barns handlingar, reaktioner och färdigheter måste man känna till deras kulturella tolkningsbakgrund och verksamhetsramar. dessa tillägnar sig barnet i sin dagliga tillvaro och i ett nära vägledande samspel med omsorgsgivare och mer kompetenta deltagare i den kulturella gemenskapen. Författaren visar ett kritiskt alternativ och supplement till den traditionella utvecklingspsykologin. översättare: håkan Järvå 251 s 2006 Art.nr ISBN s 2009 Art.nr ISBN

10 Klinisk psykologi Barn och ungdom Kommande HERTZ, SÖREN Barn- och ungdomspsykiatri här beskrivs det barn- och ungdomspsykiatriska kunskapsfältet ur ett systemiskt perspektiv. ett centralt tema är de oanade möjligheter för utveckling som finns hos varje barn vi möter. boken utgår från ett systemiskt tänkande som lägger stor vikt vid att se saker i ett bio-psyko-socialt helhetsperspektiv. boken beskriver också hur modern hjärnforskning, utvecklingspsykologi och salutogen forskning befruktar modern barn- och ungdomspsykiatri. EMMELKAMP, P M. G KAMPHUIS, J H Personlighetsstörningar diagnosen personlighetsstörning avser en kronisk psykisk störning som debuterar i tonåren med patologiska personlighetsdrag som stör utvecklingen och vidmakthållandet av ömsesidiga relationer, och medför lidande för personen själv och/eller omgivningen. I boken beskrivs de olika typerna av personlighetsstörning, utredningsmetoder och diagnostik, epidemiologi, tänkbara biologiska och psykologiska orsaker samt behandlingsstrategier. översättare: bodil lindqvist 291 s 2009 Art.nr ISBN Art.nr ISBN SVENNING, BENTE Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation dokumentation är en etiskt känslig verksamhet som tillhör förskolans vardag och ska göras med respekt för barnen och verksamheten. den här boken behandlar frågor om vad som är bra respektive dålig dokumentation och hur barn kan få inflytande över det som sprids vidare till föräldrar och andra vuxna. översättare: Inger lindelöf 2011 Art.nr ISBN URNES, A G ECKHOFF, G Icke-verbala inlärningssvårigheter Tills för ett tiotal år sedan var läs- och skrivsvårigheter/dyslexi en relativt okänd diagnos. utvecklingen på området har dock varit intensiv och lett till att flertalet barn och unga med dyslexi får både diagnos och adekvata insatser. den icke-verbala motsvarigheten till dyslexi är dock fortfarande ganska okänd. Författarna ger i boken en utförlig beskrivning av området, och av hur man utreder och behandlar de problem som uppträder. översättare: Inger lindelöf 2011 Art.nr ISBN Alltid aktuell FLEISCHER, A V MERLAND, J Exekutiva svårigheter hos barn Bedömning och praktiska åtgärder Författarna, som båda är lärare och psykologer, beskriver på ett lättfattligt, engagerande och pedagogiskt sätt hur man utreder och bedömer individens exekutiva funktioner i vardagssituationer och, inte minst, vilka praktiska åtgärder man kan vidta för att skapa struktur och samtidigt stärka elevens självbild. den välformulerade och lediga prosan är impregnerad med åskådliga exempel, där pedagoger, men även föräldrar, kan hämta inspiration och få konkreta råd för hur man pedagogiskt tillrättalägger skolsituationen för den enskilde eleven. ELISABETH ELIASSON-ROOS, BTJ, HÄFTEPOST barn som har svårigheter med exekutiva funktioner brukar komma till korta i sociala situationer liksom när det ställs krav i skolan på förmåga till projektarbete och självorganisering. här ges förslag till hur man rent praktiskt kan utreda och undersöka barns exekutiva funktioner i det dagliga livet. Författarna sätter fokus på konkreta åtgärder och visar hur man kan skräddarsy insatser för det enskilda barnet. översättare: Inger lindelöf 107 s 2008 Art.nr ISBN

11 Klinisk psykologi Vuxna GUSTAFSSON, EWA Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet En rättsvetenskaplig monografi om LPT boken behandlar de särskilda förutsättningar under vilka en person kan tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (lpt). lagen behandlas i sin helhet och redogör också för hur lagen kommit att tillämpas i domstolar och i hälso- och sjukvården. eftersom tvångsvård och andra tvångsåtgärder som kan förekomma under vårdtiden utgör ett ingrepp i det fri- och rättighetsskydd som var och en åtnjuter enligt den svenska grundlagen och europakonventionen inleds boken med en beskrivning av vad detta skydd innebär för den enskilde patienten och för dem som har att tillämpa lagen. 497 s 2010 Art.nr ISBN HERLOFSON, J LUNDIN, A MÅRTENSSON, B LUND, L-G EKSELIUS, L ÅSBERG, M (RED.) Psykiatri Psykiatri är en modern lärobok som speglar kunskapsläget inom hela det psykiatriska fältet. Medicinska och psykologiska behandlingsmetoder presenteras utförligt. I de kliniska avsnitten utgår författarna från dsm-systemets kriteriestödda diagnostik, vilket underlättar kopplingen till den kliniska vardagen. 752 s 2009 Art.nr ISBN JÄRVÅ, HÅKAN (RED.) Sektsjuka Bakgrund uppbrott behandling boken är en genomgång av stora delar av den samlade erfarenhet och forskning som finns kring den problematik som rör uppbrott från sekteristiska och totalitära rörelser, både i sverige och utomlands. den organiserade hjälpverksamhet som funnits i sverige har till största delen byggt på frivilliga insatser från anhöriga och före detta medlemmar. Men det har på senare tid börjat växa fram en grupp människor som förutom denna erfarenhet även utbildat sig professionellt inom någon form av vårdande yrke. samtliga författare i boken tillhör detta nätverk. 216 s 2009 Art.nr ISBN LUNDIN, LENNART (RED.) Psykiska funktionshinder stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar här ges kunskaper om vad kognitiva störningar är, hur de yttrar sig i vardagen och hur man skall bemöta och stödja individen. boken vänder sig till alla som i sin dagliga verksamhet har till uppgift att lämna stöd, service, och vård till psykiskt funktionshindrade. Ca 150 s 2011 Art.nr ISBN MICHEL, PER-OLOF (RED.) Psykotraumatologi I denna omarbetade och utökade upplaga har författarna behållit utgångspunkten med det psykiska traumat sett ur ett historiskt och socialt sammanhang, grundat på ett holistiskt synsätt. syftet med boken är att utgöra en samlad kunskapskälla på svenska språket för den som behöver det i sin utbildning och fortbildning. boken kan med fördel användas både som lärobok och uppslagsbok. 234 s 2010 Art.nr 7286 ISBN RADOVIC, S ANCKARSÄTER, H (RED.) Tillräknelighet alla förövare av allvarliga brott kan bli dömda till påföljd, men den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. 284 s 2009 Art.nr ISBN

12 Klinisk psykologi vuxna RINGSKOG VAGNHAMMAR, S WASSERMAN, D Första hjälpen vid självmordsrisk det finns en stor grupp yrkesverksamma som inte verkar inom psykiatrisk vård men som ändå ibland kan möta människor i självmordskris. det är för människor verksamma inom dessa och liknande områden som den här boken främst är avsedd. boken är tänkt att vara en praktisk vägledning i svåra situationer med självmordsrisk, i mötet med en hjälplös och förtvivlad människa med självmordstankar och som kanske har långt gångna självmordsplaner. 90 s 2010 Art.nr ISBN WIKLUND GUSTIN, LENA (RED.) Vårdande vid psykisk ohälsa på avancerad nivå Vårdandet på avancerad nivå handlar om att vårda personer, inte symtom. därför tas utgångspunkten i mänskliga erfarenheter som har betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. Med utgångspunkt i dessa beskrivs hur den unika personens behov kan beaktas och lidandet lindras, samt möjligheter och svårigheter i relation till patientens vård. boken beskriver också utgångspunkter för hur specialistsjuksköterskans unika kompetens kan bidra till att forma vårdande och evidensbaserade kulturer. 432 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell TOPOR, A BORG, M Relationer som hjälper Om återhämtningsprocesser vid svåra psykiska problem Författarna förmedlar sitt budskap på ett lättfattligt och trovärdigt sätt. det här ett angeläget komplement till annan litteratur inom området. AIRI KÄRKKÄINEN KARLSSON, BTJ, HÄFTEPOST boken bygger på forskningsresultat från en nordisk studie om vad som bidrar till återhämtningen från allvarliga psykiska störningar. alla som intervjuades pekade på relationer med andra människor, främst anhöriga, vänner, andra brukare och personal som en avgörande aspekt för deras återhämtningsarbete. Idag gäller det därför att hitta sätt att bruka brukarnas erfarenhet i arbetet tillsammans med dem. översättare: Inger lindelöf 141 s 2008 Art.nr ISBN Alltid aktuell GERLAND, GUNILLA En riktig människa att vara så övergiven, så oskyddad, så utsatt som detta barn som här beskrivs, ter sig för de flesta människor helt obegripligt. Varför såg ingen, varför förstod ingen hur kunde detta fortgå? denna bok är en upprättelse både för den kvinna som skrivit boken och för andra som kämpar med känslan att inte vara som andra och mot människors oförmåga att förstå. boken ges numera ut av studentlitteratur ab. denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. 256 s 2010 Art.nr ISBN

13 Klinisk psykologi Vuxna Kommande BROLIN, M CALLEBERG, P WESTRELL, M Nya perspektiv på krishantering individen, organisationen, chefen boken är den första i sverige som på ett lättillgängligt sätt förenar krispsykologiska perspektiv med organisation och ledarskap. ny forskning har under 2000-talet radikalt förändrat synen på krishantering. Författarna beskriver teoretisk bakgrund, refererar till modern forskning och hämtar exempel från omfattande egen erfarenhet. boken vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom det psykosociala området samt till personalvetare och chefer inom arbetslivet. Din bok är bara några klick bort Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på Gitte Gullstrand Kundservice 2011 Art.nr ISBN Psykoterapi Samtalsmetodik Handledning LUNDSTRÖM, MAJLIS Det icke verbalt sagda... integrativ psykologi och psykoterapi med symboldrama bokens grundtema är den mönstergivande anknytningens, dialogens och relationens betydelse för vår personliga utveckling och psykiska hälsa. grundsynen är att det finns ett budskap även i märkliga symtom och till synes obegripligt beteende, ett budskap som har syfte och mening och som går att förstå. att medvetandegöra och förstå detta implicita budskap ses som väsentligt i allt arbete med människor och som en grundläggande förutsättning för att i psykoterapi åstadkomma djupgående och bestående förändring. 200 s 2011 Art.nr ISBN NÄSLUND, J ÖGREN, M-L (RED.) Grupphandledning Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden handledning i grupp tillämpas idag inom ett flertal verksamhetsområden, ofta i syfte att spara pengar, men även för att avhjälpa bristen på handledare. det finns då en uppenbar risk att grupphandledning blir individuell handledning i turordning snarare än att man faktiskt använder sig av de grupprocesser som uppstår och verkar i en grupp. grupphandledningens möjligheter och utmaningar belyses inom olika verksamheter utifrån såväl ett praktikerperspektiv som utifrån aktuell forskning och teori inom området. 232 s 2010 Art.nr ISBN

14 Psykoterapi Samtalsmetodik Handledning ANDERSSON, B TEDFELT, E-L LARSSON, G Avlastande samtal inom personalgrupper Handbok för samtalsledare avlastande samtal har kommit att användas allt mer inom personalgrupper som ett verktyg att underlätta såväl emotionell som funktionell återhämtning på en arbetsplats. boken ger detaljerad kunskap kring hur man gör som samtalsledare, beskriver nöd-vändiga färdigheter för effektiva samtal samt redogör för hur organisatoriska ledningsstrukturer som gynnar psykosocial arbetsmiljö vid svår påfrestning formas. 94 s 2009 Art.nr 7156 ISBN BIRNIK, HANS Handledande samtal denna praxisnära bok handlar om vad som händer i handledning mellan handledare och handledd. hur uppfattar den handledda en tystnad hos handledaren, hur uppfattar klienten att handledaren ställer många frågor? Vad kan man som handledare göra för att förändra och förbättra relationen mellan handledare och handledd? 120 s 2010 Art.nr ISBN CEDERBORG, ANN-CHRISTIN (RED.) Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder den här boken främjar utvecklingen av en gemensam kunskapsbas för hur barn med intellektuella och neuropsykiatriska svårigheter kan förstås och bemötas. Om de personer som möter barn bättre lär sig hur de kan lyssna och intervjua ökar förutsättningarna för att barn kan förmedla sina erfarenheter. 80 s 2009 Art.nr ISBN OLSON, H ARNOLDSSON, C Samtal kring handledning Erfarenheter och reflektioner Samtal kring handledning är en bok om handledning, förändringsarbete och systemiskt tänkande, och har tillkommit parallellt med att Charlotte arnoldsson har gått i handledning för hardy Olson. det som ger boken dess speciella karaktär är hur författarna i en enkel samtalsform väver samman personliga erfarenheter, teorier och metoder. I boken aktualiseras frågeställningar kring etik och människosyn som manar till eftertanke. boken lämpar sig både för handledare och för personer i handledning. 112 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell BARTH, T NÄSHOLM, C Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor Vem har inte upplevt hur svårt det kan vara att motivera patienter att förbättra kosten, att komma igång med adekvat tandrengöring eller att börja med extra fluor? I denna bok av två psykologer finns bra hjälp att få. /.../ boken rekommenderas till alla som vill få struktur i sina samtal med att motivera till förändringar. BENGT OLOF HANSSON, TANDLÄKARTIDNINGEN NR 11, 2006 ROSENGREN, DAVID B. Motiverande samtal MI en praktisk handledning Motiverande samtal MI har på några få år blivit en alltmer använd metod såväl i sverige som i övriga världen. här ges både en teoretisk och praktiskt översikt över metoden. Till skillnad från många andra MI-böcker har denna bok ett rikt utbud av övningar och är avsedd att kunna användas både separat och som komplement till Rollnick och Millers egna böcker om MI-metoden. övningarna kan laddas ned från bokens hemsida studentlitteratur.se/mi-handbok. översättare: bodil lindqvist 2011 Art.nr ISBN s 2006 Art.nr ISBN

15 Psykoterapi Samtalsmetodik Handledning GRYSELL, T WINKA, K (RED.) Gestaltandets utmaningar Forumaktiviteter och lärande Gestaltandets utmaningar beskriver forumspel som en pedagogisk metod i högskolan och som del av kompetensutveckling på olika arbetsplatser, till exempel skolor. den ger bakgrunden till dramaformen och är en praktisk handbok om hur man går till väga. här får du kunskapen som behövs för att bedriva forumspel i olika grupper. 185 s 2010 Art.nr ISBN RINGBORG, MAGNUS Förändrande familjesamtal här beskrivs en samtalsmetod där man steg för steg mobiliserar en familj till att gemensamt gripa sig an problem som man tampas med. det är en manual, en handbok, där man konkret ser hur ett familjesamtal kan gå till. den innehåller exempel på svårigheter man kan råka ut för och tips på hur man löser dem. här finns också en genomgång av den hållning som en samtalsledare bör inta för att vara till störst hjälp. 121 s 2010 Art.nr ISBN STIWNE, DAN (RED.) Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning här beskrivs samtalsmetoder särskilt lämpade för vår senmoderna tid där många människor känner främlingskap i tillvaron, har tappat bort sin inriktning och känner sig reducerade till funktionsmänniskor. boken beskriver den grundläggande människosynen i existentiell vägledning och terapi, och hur den praktiskt går till med exempel från olika tillämpningsområden. Alltid aktuell STAHRE, LISBETH Kognitiv behandling vid övervikt och fetma Ny syn på övervikt och behandling boken innehåller ett program som i strukturerad lektionsform ger deltagarna kunskap om det som lisbeth stahre kallar för ett kompensatoriskt ätbeteende och hur man ska komma till rätta med det. Metoden ger patienten kunskap om både de verkliga orsakerna till överätandet och instrument att varaktigt kunna förändra detta. boken är en manual för klinisk gruppbehandling och ger konkret handledning av både behandlingens uppläggning och genomförande. 192 s 2007 Art.nr 7749 ISBN STAHRE, LISBETH Övervikt handlar om känslor Handbok för dig som eftersträvar bestående viktnedgång detta är ingen vanlig bantarbok utan här presenteras ny kunskap om övervikt och varför det ofta är svårt att behålla en viktnedgång. bokens program handleder dig till ett balanserat ätande och visar hur du genom förändring av förhållningssätt till vardagliga situationer både kan förstärka din självbild och påverka stress och alltför stora egenkrav. Till boken hör handledarboken Kognitiv behandling vid övervikt och fetma som vänder sig till vårdpersonal. 166 s 2007 Art.nr ISBN s 2009 Art.nr ISBN

16 Psykoterapi Samtalsmetodik Handledning TVEITEN, SIDSEL Yrkesmässig handledning mer än ord handledning av studenter och yrkesverksamma har som överordnat mål att utveckla den professionella kompetensen. I boken ges en grundlig redogörelse för handledningsbegreppet och författaren ger en rad praktiska infallsvinklar på handledning. översättare: per larson Tredje upplagan 328 s 2010 Art.nr 7145 ISBN TÖRNEKE, NIKLAS Relational Frame Theory Teori och klinisk tillämpning här ges en grundläggande och bred introduktion till RFT. boken har ett teoretiskt fokus men innehåller också en praktisk orientering i teorins kliniska tillämpning. kliniska fall används som illustrativa exempel. den är avsedd som kurslitteratur i psykologi och psykoterapi på universitets- och högskolenivå. den vänder sig också till yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper i en inlärningspsykologiskt förankrad psykoterapi samt till en bredare läsekrets med intresse för en vetenskaplig analys av mänskligt språk och kognition. 288 s 2009 Art.nr ISBN ØVREEIDE, HALDOR Samtal med barn barn som ställs inför speciella problem i livet, behöver professionell hjälp, och yrkesverksamma behöver redskap för att kunna hjälpa barn. det viktigaste redskapet är samtalet. den här boken är skriven för att stimulera till fler samtal med barn som har det svårt. Samtal med barn är praktisk och lösningsinriktad med många exempel från samtalssituationer. översättare: anita erlandsson Tredje upplagan 256 s 2010 Art.nr 7443 ISBN Alltid aktuell RAMNERÖ, J TÖRNEKE, N Beteendets ABC En introduktion till behavioristisk psykoterapi Beteendets ABC är en grundbok i klinisk inlärningspsykologi och fungerar som en introduktionstext till modern beteendeterapi. den presenterar både klassiska principer för inlärning och nyare tankegångar, särskilt vad gäller mänskligt språk och kognition. allt sätts in i ett kliniskt perspektiv med särskilt fokus på inledande bedömning. genom att väva in kliniska fall ger boken en konkret framställning av en inlärningspsykologiskt förankrad psykoterapi. 249 s 2006 Art.nr ISBN Få alla nyheter direkt Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. Anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev Karolina Aplander Förläggare 14

17 Arbets- och organisationspsykologi ALVESSON, M SPICER, A (RED.) Ledarskapsmetaforer Att förstå ledarskap i verkligheten baserat på djupintervjuer presenterar författarna sex metaforer för ledare: trädgårdsmästaren, kompisen, helgonet, cyborgen, befälhavaren och översittaren. Vissa av dessa erbjuder oväntade insikter i hur ledarskap fun-gerar och inte fungerar. genom att tränga igenom dagens management mättade ledarskapslitteratur presenterar Ledarskapsmetaforer ett upplysande och uppfriskande sätt att förstå ett viktigt ämne. översättare: per larson 288 s 2011 Art.nr ISBN KAZEMI, ALI (RED.) Välbefinnande i arbetslivet socialpsykologiska perspektiv att bedriva systematiskt välbefinnande arbete är ett effektivt sätt att minska och förhindra frisk- och sjukfrånvaro, och förebygga konflikter, sabotage och allmänt missnöje. detta är är den första samlade texten som tar upp faktorer som bidrar till ökat välbefinnande på arbetsplatsen utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. boken tar upp viktiga aspekter såsom rättvist ledarskap, arbetsmotivation, ledarstöd, teamwork, feedback och lek som olika vägar till välbefinnande på våra arbetsplatser. BLOMQUIST, C RÖDING, P Ledarskap Personen Reflektionen Samtalet en grundläggande bok i ledarskap. den innehåller de viktigaste teorierna och modellerna om ledarskap verktyg som är till hjälp och underlättar förståelsen för komplexiteten i ledarskapet. I boken finns praktiska exempel och övningar. Viktiga dimensioner i ledarskapet som tas upp är: kommunikation, personligt ledarskap, grupper, ledarskap i förändring, situationsanpassat ledarskap, genus och etik. 291 s 2010 Art.nr ISBN GREY, CHRIS En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera Organisationer att studera organisationer är i princip att studera alla de aspekter som mänskligt liv rymmer. det innebär att studiet av organisationer måste innefatta resonemang kring filosofi, politik, etik och många andra ämnen. bakom dessa abstraktioner döljer sig dessutom den verklighet där människor inte bara arbetar tillsammans utan också skämtar, diskuterar, kritiserar, bråkar, beslutar, förlustar sig, misströstar, skapar, motarbetar, fruktar, hoppas eller kort uttryckt organiserar. översättare: anna holmqvist 259 s 2009 Art.nr ISBN s 2009 Art.nr ISBN KRISTENSEN, L V THALUND, A-M Från kollega till chef en bok om ledarskap den första anställningen som ledare eller chef stället stora krav. den som väljer att bli chef för sina tidigare kolleger konfronteras med en rad konkreta utmaningar och dilemman. boken fokuserar på övergången från rollen som kollega till rollen som chef, och den behandlar bland annat teman som makt, kommunikation och konflikthantering. den tar även upp de redskap vi kan använda för att hantera och minska stress och hur vi ska utnyttja våra nödvändiga nätverk. 152 s 2010 Art.nr ISBN LINDMARK, A ÖNNEVIK, T Human Resource Management Organisationens hjärta I dagens hårda konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus. det gäller även att skapa en effektiv organisation. HRM, handlar bland annat om rekrytering, belöningar och utvecklingsmöjligheter. boken visar hur det strategiska hrm-arbetet sammanfattas i en hr-plan. den tar även upp aktuella begrepp som lean produktion och Corporate social Resposibility (CsR). 330 s 2010 Art.nr ISBN

18 Arbets- och organisationspsykologi Organisations- och ledarskapspsykologi KAUFMANN, G KAUFMANN, A Psykologi i organisation och ledning Psykologi i organisation och ledning ger en bred och grundlig introduktion i organisations- och ledarskapspsykologi. boken är forskningsbaserad, och de teoretiska kunskaperna är nära knutna till och illustrerade genom viktiga praktiska problemställningar såsom motivering av medarbetare, mellanmänskliga samspel och teamarbete, arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, arbets- och ledarstress, konflikter och konflikthantering, mobbning, tips om klandervärda förhållanden i organisationen, metoder för att främja problemlösnings- och beslutskvalitet, organisationsförändringar, bra och dålig ledning, kvinnor som ledare, och så vidare. Innehållet i denna tredje utgåva är i ännu högre grad inriktat på mikro makro- dimensionen från individ till grupp till organisation, med ledning som en överordnad och koordinerande funktion. Två nya kapitel har tillkommit, ett om organisationsstruktur och organisationsdesign och ett om inflytande, påverkan och makt. boken riktar sig till studenter inom ekonomiska och administrativa ämnen och till alla andra intresserade som vill ha en introduktion i organisationspsykologi. Tredje upplagan 528 s 2010 Art.nr 6606 ISBN MOLTKE, H V. MOLLY, A Systemisk coaching En grundbok boken handlar om att klargöra ramförståelserna för kommunikationen. den systemiska infallsvinkeln till coaching flyttar fokus från individ till relationer och från problem till möjligheter. boken ger coachen vägledning om hur man gör samtalspartnern medveten om att det finns flera infallsvinklar. det systemiska kombineras med den erkännande grundtanken att det alltid finns resurser till hands, i en eller annan form, och att de utgör avstampet för coachingen. översättare: per larson 280 s 2011 Art.nr ISBN RÖNNBERG, LENA Hälso- och sjukvårdsrätt boken behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård, såväl skyldigheter för vårdgivarna som rättigheter för patienter och deras anhöriga. I denna tredje upplaga har den lagstiftning, och de föreskrifter som publicerats till och med den 23 juni 2010 beaktats. Med hänsyn till de stora förändringarna som ägt rum genom framför allt patientsäkerhetslagen så har inte förordningar och föreskrifter kopplade till detta regelsystem varit möjligt att behandla. Tredje upplagan 352 s 2011 Art.nr ISBN

19 Arbets- och organisationspsykologi SKORSTAD, ESPEN Rätt person på rätt plats Psykologiska metoder för rekrytering och ledarskapsutveckling att rekrytera personal tillhör de mest betydelsefulla uppgifterna för organisationer och företag. ett felaktigt val kan bli mycket dyrt medan lyckade anställningar skapar stora värden. här presenteras en rad arbetspsykologiska metoder för urval och rekrytering samt medarbetar- och ledarskapsutveckling, vilka bidrar till att höja kvaliteten på avgörande rekryteringsbeslut och chefsvärderingar. boken förenar teori och praktik. översättare: Inger lindelöf 272 s 2010 Art.nr ISBN WHEELAN, SUSAN A Att skapa effektiva team hur skapar man effektiva och högpresterande team? hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? detta är bara några av de många frågor som susan Wheelan diskuterar i sin bok att skapa effektiva team. den är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer. översättare: sten andersson 176 s 2010 Art.nr ISBN ÖNNEVIK, THOMAS Ledarskapets grunder Organisationens hjärna ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap utifrån vad medarbetaren, gruppen, organisationen och situationen kräver blir allt viktigare i dagens arbetsliv. För att kunna situationsanpassa sitt ledarskap behöver ledaren ha kunskaper och färdigheter inom en rad olika områden som beskrivs i boken, nämligen motivation, kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, organisation, mål och strategier. Ledarskapets grunder. Organisationens hjärna är en grundläggande bok om hur ledaren kan agera och arbeta med utgångspunkt från det situationsanpassade ledarskapet, för att få sina medarbetare att växa och utvecklas och därmed skapa en effektiv arbetsgrupp. Alltid aktuell GRANSTRÖM, KJELL Dynamik i arbetsgrupper Om grupprocesser på arbetet boken beskriver den dynamik som kan stödja eller äventyra ett bra arbete. Med utgångspunkt från grupppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie kleins, Wilfred bions och Irving Janis teorier. I denna upplaga beskrivs också vad som skiljer meningsfullt samarbete från tråkiga möten samt mekanismerna bakom varför man kan känna sig kränkt i arbetet. 197 s 2006 Art.nr 7327 ISBN RAPP RICCIARDI, M SCHALLER, J Projektpsykologi en introduktion denna bok lanserar termen projektpsykologi, för att öka förståelsen för och ge vägledning i hanterandet av mellanmänskliga problem i projektarbete. projektarbetet beskrivs utifrån professionella medarbetares berättelser. Värdefulla erfarenheter och insikter presenteras om den dynamik som finns i projektbaserat arbete. den mellanmänskliga problematik som kan uppstå i projektarbete diskuteras utifrån organisationsteori, praktisk projektledningslära och psykologi. 185 s 2005 Art.nr 7589 ISBN SVEDBERG, LARS Gruppsykologi Om grupper, organisationer och ledarskap I denna bok ges en systematisk genomgång av olika teoribildningar inom gruppsykologi och ledarskapsteori. Författaren flätar samman kunskaper från psykologi, pedagogik, ledarskaps- och organisationsteori i en diskussion kring de möjligheter och dilemman som grupper, organisationer och deras ledare ställs inför. Fjärde upplagan 428 s 2007 Art.nr 6459 ISBN s 2010 Art.nr ISBN

20 Socialpsykologi GRANSTRÖM, KJELL (RED.) Demonstrationer och sporthändelser En bok om poliser, demonstranter, idrottssupportrar, kravaller och folkfest när många människor samlas på ett ställe finns en risk att det uppstår konflikter som urartar i våld, även om syftet med samlingen är fredlig. I boken beskrivs vad som kan hända i samband med demonstrationer, gatufester och idrottsevenemang. ökad kunskap om den dynamik som kan utvecklas i samband med masshändelser kan bidra till att öka medvetenheten om den egna gruppens betydelse för händelseutvecklingen och bemötande av andra grupper. 240 s 2010 Art.nr ISBN Alltid aktuell HAMMAR CHIRIAC, E HEMPEL, A (RED.) Handbok för grupparbete att skapa fungerande grupparbeten i undervisning Mer kunskap om grupparbeten som arbetsform har efterfrågats, både av studenter och lärare. I boken presenteras viktiga aspekter att tänka på vid arbete i grupp och vad som händer när arbetsformen används i undervisningen. 226 s 2008 Art.nr ISBN LINDBLOM, J STIER, J (RED.) Det socialpsykologiska perspektivet den sociologiska socialpsykologin har vuxit fram som en reaktion på psykologisk socialpsykologi men också på traditionell, strukturorienterad, sociologi. I denna bok presenteras för första gången på svenska en samlad redogörelse för den sociologiska socialpsykologins portalfigurer deras biografier, idévärldar och begreppsbildningar. Många av vår tids frågor kring identitet, frihet, könsförtryck, utbrändhet, meningssökande och utanförskap behandlas. boken vänder sig främst till studerande inom samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. 352 s 2011 Art.nr ISBN TROST, J LEVIN, I Att förstå vardagen Med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv här ges en grundläggande introduktion till symbolisk interaktionism som är ett av de centrala perspektiven inom socialpsykologin. I denna fjärde reviderade och utökade upplaga tar författarna grundligt upp den historiska bakgrunden till det teoretiska perspektivet. dessutom behandlas samvete, skam och skuld samt människans identitet på ett mera ingående sätt än i de föregående upplagorna. Fjärde upplagan 316 s 2010 Art.nr 6077 ISBN NILSSON, BJÖRN Samspel i grupp björn nilsson menar att med kunskap om vad som brukar hända i grupper och med verktyg för att hantera olika svårigheter kan man få alla kategorier av grupper att fungera bättre. I boken behandlas vilka faktorer som är viktiga i gruppers utveckling. 184 s 2005 Art.nr ISBN NILSSON, B WALDEMARSON, A-K Kommunikation Samspel mellan människor boken tar upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, lyssnande, svåra samtal, konflikter, interkulturell kommunikation samt mäns och kvinnors kommunikationsmönster. både praktiska och teoretiska exempel ges. Tredje upplagan 169 s 2007 Art.nr 3136 ISBN LALANDER, P JOHANSSON, T Ungdomsgrupper i teori och praktik boken ger kunskaper om ungdomars livsvillkor i dagens snabbföränderliga samhälle där tekniska innovationer i form av till exempel TV, Internet och mobiltelefoni har förändrat möjligheterna för identitetsskapande. I tredje upplagan har två nya kapitel tillkommit. Tredje upplagan 271 s 2007 Art.nr 6959 ISBN

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Här finner du några tips på böcker som vi gärna rekommenderar, vi använder själva dessa böcker aktivt i vår vardag.

Här finner du några tips på böcker som vi gärna rekommenderar, vi använder själva dessa böcker aktivt i vår vardag. Boktips Här finner du några tips på böcker som vi gärna rekommenderar, vi använder själva dessa böcker aktivt i vår vardag. Tanken, språket och verkligheten En Bok Om Vår Verklighetsbild Thurén, Torsten

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI

GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING I LÅNG- OCH KORTTIDSPSYKOTERAPI Behörighet och antagning Utbildningen vänder sig till personer som har utbildning i människovårdande yrken och ett arbete där individualsamtal

Läs mer

Psykologi 25 yh poäng

Psykologi 25 yh poäng Psykologi 25 yh poäng Beskrivning: Den studerande ska ha kunskaper om människans normala psykologiska utveckling samt beteende, tänkande, känsloliv och handlande utifrån psykologiska perspektiv. Den studerande

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback?

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? Psykologi 11.3.2009 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? För 1 3 poäng krävs att skribenten förstår att inlärning är en process som grundar sig på dels förändringar i hjärnan och

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Handledning av AT-läkare Region Gävleborg

Handledning av AT-läkare Region Gävleborg Handledning av AT-läkare Region Gävleborg Att handleda introduktion Handledning innebär professionell vägledning, och innefattar tre nivåer Instruktion: Något all sjukvårdspersonal är skyldig att bidra

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1200 Psykologi: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Psychology: Intermediate course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016.

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016. Distansutbildning till humanistisk behandlingspedagog på halvfart, 50 % Pedagogiska metoder och upplägg Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar

Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och Omsorgsutbildning - Kursbeskrivningar Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng, Kurskod: VÅRVÅR01 Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete. Hygien, till exempel

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 7 och 8. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPR10, Kurs 10: Psykologens arbete med och i grupper och organisationer, 34,5 högskolepoäng Course 10: Organizational and Workplace Psychology, 34.5 credits Avancerad

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Kursplan. Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Kursplan Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer Kursen är ackrediterad inom följande specialistområden: 1. Arbetsoch organisationspsykologi

Läs mer

Behandlingsarbete med inriktning social problematik, kriminalitet och missbruk

Behandlingsarbete med inriktning social problematik, kriminalitet och missbruk KURSPLAN 80 poäng vid Eslöv folkhögskola Organisatoriskt upplägg Huvudmoment Poäng Introduktion och kursöversikt 2 Beteendevetenskaplig grundkurs 8 Samhällsvetenskaplig grundkurs 6 Metodik för grupp- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog

Missbrukspsykologi. En introduktion till ämnet. Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Missbrukspsykologi En introduktion till ämnet Claudia Fahlke, professor & leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset claudia.fahlke@psy.gu.se

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år

DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år DIPL. GESTALTPRAKTIKER I ORGANISATION, 3 år Leda organisation, grupp och individ i utveckling - med gestaltmetodiken som grund 2014-09-25/CR Gestaltakademin i Skandinavien 2013 1 MÅL Mål: Attduskaha Väl

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Föräldrakooperativet Olympia ekonomisk förening 2014/2015 BAKGRUND Från den 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Behandlingspedagogutbildningen vid Sommenbygdens Folkhögskola

Behandlingspedagogutbildningen vid Sommenbygdens Folkhögskola Kursplan Behandlingspedagogutbildningen vid Sommenbygdens Folkhögskola Sociologi Den studerande kommer att tillägna sig kunskaper kring sociologisk teori samt kunna inta flera sociologiska perspektiv på

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi Vad är det? KBT-praktiken Introduktion i kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en inriktning inom kunskapsfältet psykoterapi. Med psykoterapi menas behandling

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03

Problematisk frånvaro Hemmasittare. Vilken benämning ska vi använda? Vad säger forskningen 2014-02-03 Problematisk frånvaro Hemmasittare Miriam Lindström Föreläsare, handledare, speciallärare Vilken benämning ska vi använda? Hemmasittande Långvarig ogiltig frånvaro Skolk Skolvägran, (skolfobi), ångestrelaterad

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, examensmål visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, examensmål visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och Psykologprogrammet, Göteborgs universitet, examensmål visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Leg.Tandhygienist Tandhygienistprogrammet

och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Leg.Tandhygienist Tandhygienistprogrammet Språket i vårdenv och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Leg.Tandhygienist Tandhygienistprogrammet Inför r Din kommande profession Ställs krav & förväntningar på Dej från Patienter Kollegor Andra vårdgivare

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

= Sant. vid Högskolan i Gävle arbetar sedan flera år nära arbetslivet under utbildningen.

= Sant. vid Högskolan i Gävle arbetar sedan flera år nära arbetslivet under utbildningen. + t e v i l s t Arbe denter PA-stu = Sant Att samarbeta med studenter ger tillgång till ny kunskap och möjlighet att utveckla verksamheten. Studenterna på Personaloch Arbetslivsprogrammet vid Högskolan

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 1 Innehåll Bakgrund Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer