Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)"

Transkript

1 Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Årsmötet hålls på onsdagen den 12 mars 2014 på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6, Stockholm kl Årsmöteshandlingar finns även på Dagordning: 1. Välkomna, öppnande av mötet 2. Val av årsmötesordförande, sekreterare samt två justeringspersoner 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 4. Årsberättelsen Årsredovisning: Ekonomisk redogörelse, bokslut samt resultat och balansräkning 6. Revisionsberättelse 7. Val av föreningens ordförande för år Val av övriga styrelseledamöter för år Val av revisorer Val av valberedning Årsmötets rekommendationer till styrelsen inför det kommande verksamhetsåret, inkl budgetförslag och beslut om medlemsavgift för Övriga frågor 13. Årsmötets avslutande Stockholm den 12 februari 2014 Anne H Berman Anne H Berman, docent Ordförande SBF Bilagor: Årsberättelse för 2013, Program för vetenskapliga konferensen 2013, Årsredovisning, SBF stadgar fr o m 2013.

2 Årsberättelse 2013 Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen för Svensk Beteendemedicinsk Förening haft följande sammansättning: Anne H Berman (ordförande), Roberto Riva (kassör), Maria Nordin (sekreterare), Mathilda Annerstedt, Gabriele Biguet, Elena Gildebrant, Petra Lindfors, Eugen Lyskov, Anna Sjörs, Anne Söderlund, Per- Olof Östergren, samt Ayeh Ebrahimi och Helena Sjölundh som studentrepresentanter och suppleanter. Revisorer har varit Pernilla Åsenlöf och Dan Hasson. Valberedningen har bestått av Dag Rissén, (sammankallande), Kristina Glise och Lotta Dellve. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten (130117, (årsmöte), , , ), varav fyra som telefonkonferenser. Årsmöte hölls den , innan den årliga vetenskapliga konferensen, som hölls i april. Efter årsmötet hade styrelsen sin årliga gemensamma middag på restaurang i Stockholm. Medlemmar Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret personer upptagna i medlemsförteckningen, varav 63 personer betalade sin avgift för år 2013, varav 3 studenter. Detta var en minskning med totalt 4 personer från året dessförinnan. Medlemsavgiften hölls oförändrad på 200 kr samt 50 kr för universitetsstuderande under första året som medlem. Medlemskap berättigar till rabatt vid olika arrangemang som ordnas av föreningen samt vid den internationella föreningens (ISBM) kongresser. Dessutom ger medlemskap gratis tillgång till International Journal of Behavioral Medicine, Föreningens roll- ups finns hos styrelsemedlemmar i: - Stockholm (KI, Anne H Berman) - Lund (Lunds universitet, P- O Östergren) - Västerås (Mälardalens högskola, via Anne Söderlund) - Linköping (Linköpings universitet, via Peter Garvin) Medlemsfrågan har inte uppmärksammats särskilt efter förra årets satsning. Den elektroniska medlemsenkäten, som fortfarande är öppen för svar, genererade väldigt få svar. Adressen är: Nyhetsbrev En ambition för 2012 och tidigare var att regelbundet skicka ut minst två nyhetsbrev för SBF per år. Detta blev dock inte av efter Nyhetsbrev nr 3 skickades ut i januari Inga reaktioner varken på nyhetsbreven 1-3 eller det faktum att de inte har sänts ut har kommit från medlemmarna, varför det tycks vara klokt att avvakta med att återuppta nyhetsbrevssatsningen tills föreningen har större aktivitet. Tillsvidare får ISBM nyhetsbreven, som är fylliga och väldigt uppskattade, tjäna som informationskälla även för SBF medlemmarna. Under 2013 har ett nyhetsbrev från ISBM lagts upp på SBFs hemsida, i oktober 2013.

3 Hemsidan och sociala media Adressen till hemsidan är Medlemmar som har betalat sin avgift får uppgifter om tillgång till IJBM genom kassören Roberto Riva. Styrelseledamoten Elena Gildebrant var initiativtagare till nya hemsidan och har haft webbansvaret sedan dess lansering. En Facebook grupp startades för SBF, Antalet gruppmedlemmar var 78 den 14 januari 2014 (3 fler än i februari 2013). Årsmötet 2013 Årsmötet för 2013 ägde rum på konferensen Nationell Beteendemedicinsk konferens den april 2013 vid Mälardalens högskola. Programmet för årsmötet 2013 finns som bilaga till årsberättelsen. Huvudtalarna på konferensen var Johan Vlayen, professor i beteendemedicin, Maastricht universitet, Eva Denison, Adj professor i fysioterapi, Mälardalens högskola, Nasjonalt kunskapssenter i Oslo, Steven Linton, professor i psykologi, Örebro universitet, Anne Söderlund, professor i fysioterapi, Mälardalens högskola. Prisutdelningar Ett nytt initiativ för SBF från och med 2013 är utdelning av priser på vetenskapliga konferenser. Första priset utdelades vid årsmötet, då pris för bästa posterbidrag tilldelades Johanna Fritz, en adjunkt vid fysioterapiprogrammet som är mycket forskningsintresserad. Johanna är sjukgymnast och har arbetat i fysioterapiprogrammet i ca 6-7 år. Titeln på det vinnande bidraget var: Hur tillämpar sjukgymnaster ett beteendemedicinskt arbetssätt i sin kliniska vardag? Hinder och möjligheter. Johanna vann 3000 kr, hälften från SBF, hälften från Mälardalens högskola. Från Johanna kom följande brev: Ett stort tack för stipendiet för bästa poster som jag erhöll i fredags. Det känns som en stor ära då detta delades ut för första gången och också en stor uppmuntran då jag precis är i början av min forskningskarriär. Efter två lyckade konferensdagar så var verkligen detta pricken över i!! Andra gången ett pris utdelades var vid 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) 9 12 July 2013, i Stockholm. Priset avsåg Best oral presentation abstract in Behavioral Medicine och var förenad med en prissumma på 1500 kr. Priset för bästa oral presentation abstract delades ut till Maura Benedetti och medförfattare, från Sapienza University of Rome. Titeln på det vinnande abstractet var Hospital Clown Therapy: A Study on its Impact in a Pediatric Surgery Department. Maria Nordin från SBF:s styrelse delade ut priset på plats. Utveckling Associering till Läkaresällskapet Styrelsen har sedan hösten 2009 arbetat för att bli associerad förening i Läkaresällskapet. Under 2011 beslutade Svensk Socialmedicinsk förening att genomföra en ändring i stadgarna

4 så, att SBF skall kunna bli subsektion i Sektionen för socialmedicin. Den 17 december 2012 fattade Nämndens Arbetsutskott (AU) vid Läkaresällskapet följande beslut: På vårt senaste AU möte (10/12) beslöt SLS att Sv Beteendemedicinsk förening får ingå som delförening inom Svensk socialmedicinsk förening enligt följande anvisning; Det innebär att Sv Beteendemedicinsk förening ska ha en individuell anslutning till sektionen i Sv Socialmedicinsk förening. Se bifogad fil (AU- protokoll). Innebörden i detta beslut återstår att tolka till sina detaljer, vilket kommer att ske i samarbete med Socialmedicinska föreningen under våren Stressnätverket Samarbete sker även med Stressnätverket, för gemensamma vetenskapliga möten, där föreningen representerats även Beteendemedicinskt nätverk Det Nordiska Nätverket för Beteendemedicin etablerades den 30 mars 2012 vid ett möte i Stockholm. Danska, finska, norska och svenska föreningarna var representerade. Till sammankallande för första verksamhetsåret utsågs Anne H Berman. I mars 2013 övergick den sammankallande rollen till Torill Tveito från den norska beteendemedicinska föreningen. Nätverkets två huvudsakliga syften är att samordna gemensamma symposier minst vart tredje år. ISBM Samarbete sker kontinuerligt med International Society of Behavioral Medicine (ISBM). Petra Lindfors är kassör i styrelsen för ISBM, en uppgift hon med stor uppskattning skött i flera år. Anne H Berman är styrelseledamot och Chair för Education & Training Committee Inom ramen för denna kommitté genomfördes en femveckors e- lärande kurs i beteendemedicin med deltagare från 5 länder. Detta skedde i ett samarbete mellan Turku universitet och Karolinska Institutet, under Sakari Suominen och Anne H Bermans ledning. Kursen fick deltagare från Finland, Sverige, Ungern, Israel och Brasilien. Ett initiativ enligt arbetsplanen för Education & Training Committee har varit att testa en kurs i e- lärande form, som skulle vara öppen för studenter från alla länderna. Detta har under hösten 2013 blivit möjligt, genom att Karolinska Institutet tecknat avtal med edx.org konsortiet och Anne H Berman fått förmånen att ansvara för en sådan kurs, se https://www.edx.org/course/kix/kix- kibehmedx- behavioral- medicine- key Kursen stöds av ISBM och Sakari Suominen, Petra Lindfors och Gabriele Biguet är involverade i planeringen. Till internationella kongressen i Amsterdam (ICBM), 20 augusti 23 augusti 2014 medverkar Anne H Berman som Track Chair för Addictive Behaviors. Co- chair är Jim McCambridge, ordförande för Inebria nätverket om korta interventionen för alkohol- och drogproblem.

5 IJBM Professor Christina Lee från Australien, University of Queensland, är alltjämt editor- in- chief för International Journal of Behavioral Medicine (IJBM). Tidskriften ges ut av Springer förlag, har impact factor och finns på Medlemmarna erhåller som tidigare International Journal of Behavioral Medicine, IJBM, i elektroniskt format och det är väldigt enkelt att med ett klick ordna med regelbundna utskick av innehållsförteckningen för tidskriften. SBF:s medlemmar kan lätt logga in via hemsidan när de använder inloggningsuppgifter. Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser inom området beteendemedicin har under året precis som tidigare gjorts inom ramen för flera kurser. Flera av SBFs styrelsemedlemmar har initierat och hållit i sådana kurser. I en pågående ansats på Karolinska Institutet hölls en gemensam och valbar kurs för studenter på läkar-, psykolog- och sjukgymnastprogrammen. Kursen ges såväl höst som vår och heter Tillämpad beteendemedicin i primärvården. Antalet studenter är ca för varje gång. Ungefär 75% av deltagarna är studenter från grundutbildningar (från KI, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet) och de återstående har varit yrkesverksamma psykologer, sjukgymnaster och läkare som deltar inom ramen för fristående kurs. Från och med hösten 2013 har kursen inte längre regelbundet getts som fristående kurs. Den erbjuds huvudsakligen för studenter i grundutbildning på KI. Kursen är godkänd som Core- nära (Tema 5, psykiatri) inom läkarprogrammet på KI. Yrkesverksamma har möjlighet att delta i kursen som Uppdragsutbildning. Kursen är godkänd i specialistordningen för psykologer genom Psykologförbundet. Anne H Berman och Gabriele Biguet är kursansvariga. Den treåriga sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens högskola har beteendemedicinsk inriktning och leds av professor Anne Söderlund. Två distanskurser på 7,5 poäng vardera ges i tillämpad beteendemedicin via Mälardalens högskola. Sjukgymnastutbildningen vid Uppsala universitet har beteendemedicin som en av tre profileringar under Pernilla Åsenlöfs ledning. En psykologutbildning med inriktning på beteendemedicin finns också på Mittuniversitetet under professor Jan Lisspers ledning. Enligt uppdrag Anne H Berman Anne H Berman, docent Leg psykolog, leg psykoterapeut Ordförande i Svensk Beteendemedicinsk Förening 2013 Bilagor: 1. Programmet för årsmötet 2013

6 NÄR OCH VAR? Mälardalens högskola Västerås april 2013 NATIONELL BETEENDEMEDICINSK KONFERENS K Årets huvudföreläsare: Johan Vlaeyen Eva Denison Steven Linton Anne Söderlund Rädsla och undvikande vid kronisk smärta Är det möjligt att öka fysisk aktivitet i befolkningen? Graderad aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv. Återfallsprevention och vidmakthållande vid beteendeförändring vad vet vi idag? När kan vi säga att vi har evidens för ett beteendemedicinskt arbetssätt inom sjukgymnastik? Ta del av aktuell forskning och tillämpning inom beteendemedicin!

7 PROGRAM Västerås 25 april Plats: Mälardalens högskola, Omegasalen Dag 1. Biologiska, psykologiska och sociala faktorers påverkan på fysisk aktivitet och rörelse Registrering Invigning av konferensen och introduktion av dagarna, Karin Röding, rektor, Mälardalens högskola Energiförbrukning ur ett beteendemedicinskt perspektiv, Thomas Overmeer, lektor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Fear and Avoidance in Chronic Pain: A current state of the art (engelska), Johan Vlaeyen, professor i beteendemedicin vid Maastricht University, Nederländerna Är det möjligt att öka fysisk aktivitet i befolkningen? Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Lunch i Rosenhill, Mälardalens högskola Neighbourhood characteristics and physical activity - an ecological approach (engelska), Tomi Mäkinen, forskare inom folkhälsovetenskap vid National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland Kaffe och besök i utställningen (presentation av postrar kl 14.30) Kroppslig aktivitet ur ett samhällsperspektiv, Tomas Kumlin, lektor i sociologi vid Mälardalens högskola Graderad aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv, Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet 26 april Plats: Mälardalens högskola, Omegasalen Dag 2. Är det möjligt att integrera beteendemedicin i sjukgymnastik? Registrering för nya deltagare När kan vi säga att vi har evidens för ett beteendemedicinskt arbetssätt inom sjukgymnastik? Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Hur integreras beteendemedicin och sjukgymnastik? Grundläggande principer och metoder för kliniskt patientarbete. Pernilla Åsenlöf, docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Doktorandpresentationer Lunch i Rosenhill Utdelning av pris för bästa poster. Mälardalens högskola tillsammans med Svensk Beteendemedicinsk Förening Att förändra fysiskt aktivitetsbeteende exempel från sömnmedicin och övervikt. Helena Igelström, doktorand vid Uppsala universitet Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? Erfarenheter från PARA 2010-studien - fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. Ingrid Demmelmaier, postdoktor vid Karolinska institutet och lektor i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Återfallsprevention och vidmakthållande vid beteendeförändring - vad vet vi idag? Avslutning av konferensen. Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Kaffe Middag på Stadshotellet kl Se för mer information och anmälan.

8 25 april Biologiska, psykologiska och sociala faktorers påverkan på fysisk aktivitet och rörelse Energiförbrukning ur ett beteendemedicinskt perspektiv Thomas Overmeers forskning har bland annat fokuserat på sjukgymnastik och psykosociala faktorer. Till exempel har han utvärderat en universitetskurs för att öka användningen av de senaste forskningsresultaten inom området nack- och ryggbesvär. Thomas Overmeers huvudsakliga arbetsområde är om hur psykosociala faktorer kan integreras i klinisk praxis, framförallt kring identifiering, bemötande och behandling av dessa faktorer. Thomas Overmeer, lektor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Fear and Avoidance in Chronic Pain: A current state of the art (På engelska) The main interest of Johan Vlaeyen is the understanding of cognitive and behavioural mechanisms of chronic disability due to somatic complaints, pain in particular, and the development and evaluation of customized cognitive behavioural management strategies for individuals suffering of chronic pain. Johan Vlaeyen is currently examining the role of fear learning, and the pathways to the development of pain-related fear. These include fear learning through direct experience, contextual fear learning when pain is unpredictable, observational fear learning, and learning through verbal instructions. Johan Vlaeyen and his team have also developed exposure-based treatments for fear-reduction to evaluate the effects of behavioural interventions for patients with chronic pain. Johan Vlaeyen, professor i beteendemedicin vid Maastricht University, Nederländerna Är det möjligt att öka fysisk aktivitet i befolkningen? Eva Denisons huvudsakliga arbetsområde är hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom folkhälsoområdet. De senaste studierna har handlat om effekter av åtgärder för att främja fysisk aktivitet och för att stödja förändring av hälsobeteende (t.ex. fysisk aktivitet och matvanor). Hennes primära forskningsområde är utveckling av bedömnings- och behandlingsmetoder, grundade på beteendemedicinska principer, för patienter med långvarig smärta. Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Neighbourhood characteristics and physical activity - an ecological approach (På engelska) Tomi Mäkinen has a background in social epidemiology and has conducted research on social and environmental determinants of physical activity among adults. He also works in several national and international expert groups aiming to promote physical activity among population. Tomi Mäkinen, forskare inom folkhälsovetenskap vid National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland Kroppslig aktivitet ur ett samhällsperspektiv Ett av Tomas Kumlins forskningsområden är psykosociala faktorer och hälsa, kroppen från ett samhällsvetenskapligt perspektiv och arbetar för närvarande med en bok om existentiell socialpsykologi. Tomas Kumlin är programsamordnare för ett magisterprogram i ledarskap och arbetsliv och ansvarade under flera år för en kurs i sociologi på sjukgymnastprogrammet. Tomas Kumlin, lektor i sociologi vid Mälardalens högskola Graderad aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv Steven Lintons forskningsintressen inkluderar psykologiska aspekter av smärta, sömn, ångest och depression. Nuvarande projekt fokuserar på områdena smärta, sömn och stress, där målet är att utveckla teoretiska modeller om hur dessa symptom kan bli långvariga problem. Detta inkluderar tidig identifiering av riskerna samt att utveckla tidiga, förebyggande åtgärder för att förhindra dessa kroniska problem. Steven Linton är även forskningsledare för Center for Health And Medical Psychology (CHAMP), ett centrum för hälsopsykologi och medicinsk psykologi. Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet

9 26 april Är det möjligt att integrera beteendemedicin i sjukgymnastik? När kan vi säga att vi har evidens för ett beteendemedicinskt arbetssätt inom sjukgymnastik? Eva Denisons senaste studier har handlat om effekter av åtgärder för att främja fysisk aktivitet och för att stödja förändring av hälsobeteende. Hennes primära forskningsområde är utveckling av bedömnings- och behandlingsmetoder, grundade på beteendemedicinska principer, för patienter med långvarig smärta. Eva Denison var projektledare för utveckling av sjukgymnastprogrammet med beteendemedicinsk profil vid Mälardalens högskola. Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Hur integreras beteendemedicin och sjukgymnastik? Grundläggande principer och metoder för kliniskt patientarbete Pernilla Åsenlöf är forskningsledare för den interdisciplinära forskargruppen Beteendemedicin och fysioterapi, där hon bl.a. arbetar med att integrera och implementera beteendemedicinska metoder och principer med det sjukgymnastiska kunskapsområdet. Nuvarande forskningsprojekt riktar sig till patienter med smärttillstånd från muskler och leder, reumatoid artrit och sömnapné kombinerat med övervikt. Den långsiktiga forskningsfrågan är hur vi med större träffsäkerhet kan matcha rätt behandling till rätt patient och till en rimlig kostnad. Pernilla Åsenlöf arbetar även med kompetensutveckling och implementering av evidensbaserade beteendemedicinska metoder vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Pernilla Åsenlöf, docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Att förändra fysiskt aktivitetsbeteende exempel från sömnmedicin och övervikt Helena Igelström tillhör forskargruppen "Beteendemedicin och fysioterapi" där hon forskar om fysiskt aktivitetsbeteende och matvanor hos personer med obstruktiv sömnapné och övervikt. Syftet med detta forskningsprojekt är att utarbeta metoder för att förbättra fysisk aktivitet och goda matvanor. Helena Igelström, doktorand vid Uppsala universitet Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? Erfarenheter från PARA 2010-studien - fysisk aktivitet vid reumatoid artrit Ingrid Demmelmaiers forskning har fokus på vårdpersonal inom ramen för ett beteendemedicinskt perspektiv på vård och hälsa. Hon studerar hur sjukgymnasters attityder och beteenden kan förändras genom utbildning och färdighetsträning. Målet är att sjukgymnasterna ska utveckla sin förmåga att ge systematiskt stöd till varaktiga hälsobeteenden hos patienter. PARA är en förkortning för Physical Activity in Rheumatoid Arthritis, d.v.s. fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism (RA), med syftet att stödja reumatiker att vara fysiskt aktiva. Ingrid Demmelmaier, postdoktor vid Karolinska institutet och lektor i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Återfallsprevention och vidmakthållande vid beteendeförändring - vad vet vi idag? Anne Söderlunds forskningsintressen består av tillämpad klinisk forskning vid smärtrelaterade problem i alla åldrar, demens och förflyttningsproblematik, fallprevention samt stresshantering på internet. Integrering av biopsykosociala faktorer i kliniskt resonemang är ytterligare ett forskningsområde. Forskningen fokuserar på frågeställningar inom den biopsykosociala paradigmen utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola

10 Årsredovisning för Svensk beteendemedicinsk förening till Roberto Riva Februari 2014 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årets resultat på 2448,5 kr förs mot eget kapital som vid verksamhetsåret slut uppgår till 37585,96 kr. Resultat och kapital gäller förutsatt att föreningens kortfristiga skulder läggs till räkenskapsåret Resultaträkning Intäkter: Medlemsavgifter 1 Övriga intäkter 2 Summa Kostnader: Styrelsemöten 3 Övriga kostnader 4 Plusgirot, administrativa kostnader 5 Summa Årets resultat ,00 kr 450,00 kr 12700,00 kr -3600,00 kr -5750,00 kr -901,50 kr ,50 kr 2448,50 kr

11 Balansräkning 2013 Omsättningstillgångar Plusgiro Bank Kontanta medel Kortsiktig fordran Summa tillgångar vid årets slut 26456,99 kr 11128,96 kr 37585,95 kr Kompletterande noter till balans- och resultaträkning 1) Under 2013 har Svensk Beteendemedicinsk Förening fått in 63 st medlemsavgifter, varav 3 studenter kr är fördelat över 59 st betalande 200kr + 1 st betalande 300kr + 3 studenter (50 kr). 2) Ränta från plusgirot. 3) Styrelsen hade en gemensam middag efter årsmötet i mars ) Hyran av konferensrum på Fatburen (Stockholm) för årsmötet 2013 (2375,00 kr). Dessutom har SBF bidragit till den Nationell beteendemedicinsk konferens (25-26 april 2013) på Mälardalens Högskola (1875,00 kr). Slutligen har SBF bidragit till ett pris för den bästa poster på den European Congress of Psychology 2013 i Stockholm (1500,00 kr). 5) Det kostar 901,50 kr i administrativa avgifter att ha föreningens pengar på plusgirot.

12 Budgetförslag för verksamhetsåret Roberto Riva Februari 2014 Intäkter: Medlemsavgifter 1 Övriga intäkter 2 Ränta från plusgirot Summa Kostnader: Plusgirot Medlemskap ISBM 3 Styrelsemöten 4 Resekostnader 5 Summa Årets resultat ,00 kr 14000,00 kr 400,00 kr 28600,00 kr 900,00 kr 2500,00 kr 4000,00 kr 3000,00 kr 10400,00 kr 18200,00 kr Kommentarer: 1) Baserar sig på 70 st betalande medlemmar fullpris, samt 4 st studenter 2) Skattade intäkter för endagsseminarium Självskadebeteende Att förstå och bemöta ett komplext problem : 40 deltagare x 350 kronor (i genomsnitt). 3) Baserat på 133 medlemmar (63 st för är 2013 och 70 st för år 2014) x 3 USD 4) Budgetpost för middag vid fysiskt möte. 5) Innefattar resekostnader för styrelseledamöter för att möjliggöra fysiska möten inför seminariedagen den 12/3. 6) Det budgeteras för ett överskott 2014, för att få upp en starkare ekonomi inom föreningen. Möjligheter att uppnå ett överskott är till stora delar beroende på huruvuda seminariedagen den 12/3 blir välbesökt eller ej.

13 Stadgar för Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Beteendemedicin: definition och områdesbeskrivning Beteendemedicin kan definieras som det tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, behandling och rehabilitering. Beteendemedicin inkluderar forskning kring grundläggande psykobiologiska mekanismer, klinisk diagnostik och intervention såväl som prevention och hälsofrämjande åtgärder. Den Internationella Beteendemediciska Föreningen (International Society of Behavioral Medicine, ISBM) är en nätverksorganisation som verkar i samarbete med nationella och regionala föreningar för att tillhandahålla ett vetenskapligt forum för alla de hälsorelaterade forskningsområden som har till främsta uppgift att förena psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska vetenskaper. 1 Svensk Beteendemedicinsk Förening är en ideell förening vars ändamål är att främja beteendemedicinens utveckling, framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, kursverksamhet och informationsutbyte i andra former. 2 Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) utgör en tvärvetenskaplig och interprofessionell sammanslutning av psykologer, läkare, sociologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor och andra närliggande yrkesgrupper som exempelvis hälsoplanerare, hälsopedagoger och folkhälsovetare. Till medlem kan antas blivande eller legitimerad sådan yrkesutövare, annan yrkesutövare eller företrädare för beteendemedicinsk forskning och annan närstående klinisk eller praktisk verksamhet. 3 Medlemskap erhålles genom 1) anmälan av postadress och e-postadress till styrelsen via webbformulär på föreningens hemsida och 2) inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift till föreningens postgirokonto. Medlem godkänner att adressuppgifter och e-postadress läggs in i medlemsregister som används för medlemsutskick från den svenska och internationella beteendemedicinska föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen varvid medlemmen stryks ur medlemsregistret. Medlem som trots påminnelse av kassören under två på varandra följande år inte erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 4 Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för beteendemedicinens utveckling. En hedersledamot erhåller ett livstidslångt medlemskap i SBF och har samma rättigheter som övriga medlemmar. 5 SBFs angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare, kassör och åtta övriga ledamöter varav två suppleanter. Årsmötet utser styrelsen. Alla styrelsemedlemmar väljs för två år i taget. Ordförande, sekreterare och kassör bör inte omväljas mer än två gånger i följd. Biträdande ordförande bör inte väljas om mer än en gång i följd.

14 Vidare rekommendationer angående inbördes arbetsordning och arbetsfördelning mellan ordförande, sekreterare och kassör finns i föreningens interna dokumentation. 6 Styrelsen sammanträder fem gånger per verksamhetsår på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid årsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ledamöter är eniga om beslutet. 7 Föreningen uttar en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 8 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Svensk Beteendemedicinsk Förenings årsmöte äger rum under någon av månaderna februari, mars eller april på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmötet ska åtminstone följande ärenden förekomma: 1) val av ordförande och sekreterare för mötet, 2) val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet, 3) fråga om stadgeenlig kallelse- fastställande av dagordning, 4) styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, 5) revisionsberättelse, 6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 7) förslag från styrelsen, 8) val av ordförande på två år, 9) val sekreterare, 10) val av kassör, 11) val av övriga styrelseledamöter samt två suppleanter, 12) Årsmötet utser biträdande ordförande minst ett år innan sittande ordförandes sista år i posten. Årsmötet kan välja ny biträdande ordförande samtidigt som sittande ordförande väljs om. Nya ordförande och biträdande ordförande bör inte väljas in i styrelsen samtidigt, 13) val av två revisorer, 14) val av valberedning omfattande tre ledamöter, varav en sammankallande, 15) fastställande av årsavgiftens storlek, och 16) övriga frågor, dock får inga beslut fattas i sak under denna punkt. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst trettio dagar i förväg. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse samt styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Medlem i föreningen har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. 9 Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningen ska föreslå val av styrelsemedlemmar samt av revisorer. Årsmötet utser en sammankallande i valberedningen och ordförande ansvarar för löpande kontakt med valberedningens sammankallande person. 10 Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, där omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

15 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmöte till styrelse. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillsändas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. 12 För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning ska innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar.

16 Rekommendationer angående inbördes arbetsordning och arbetsfördelning mellan ordförande, sekreterare och kassör finns i föreningens dokumentation. Gällande ansvars- och arbetsfördelning av styrelsearbetet så har ordföranden det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet, inklusive den ekonomiska, men har att delegera delar av arbetet på övriga styrelseledamöter. Det åligger dock ordföranden att sammankalla till styrelsemöten minst en vecka innan mötet äger rum, hålla i styrelsemöten, föreslå dagordning, arkivera originalprotokoll och föreslå budget för kommande verksamhetsår. Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll skrivs vid styrelsemöten samt för att uppdatera dokumentation i form av broschyrer etc. Tillsammans med sekreteraren ansvarar kassören för att sköta kontakten med föreningens medlemmar. Vidare ansvarar kassören för löpande hantering av föreningens postgirokonto, för att påminna medlemmar om att inbetala medlemsavgiften och för sammanställning av årsredovisning. Vidare detaljer angående ledamöternas arbetsfördelning fastställs på det första konstituerande styrelsemötet.

17

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Årsrapport 2010. Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Årsrapport 2010. Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Årsrapport 2010 Det må se snett ut men någonstans finns ändå möjlighet till balans Malmö, Turning Torso, september 2010 Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012!

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012! 1 Det har varit ett viktigt år, där hela vår yrkeskår tagit riktning framåt. Sektionen bytte namn till Fysioterapeuter inom Mental Hälsa i samband med årsmötet. Kongressen i november beslutade att verka

Läs mer

Sektionen för psykiatri och psykosomatik. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Sektionen för psykiatri och psykosomatik. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sektionen för psykiatri och psykosomatik Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 2011 Kontaktuppgifter Styrelsen Ordförande Lena Hedlund lena.hedlund@lsrpsyk.se Sekreterare Inger Ström inger.strom@lsrpsyk.se

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm tel: 08-440 88 68 fax:

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6

STADGAR. för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer. 1 Ändamål. 2 Verksamhet. 3 Medlemskap. Stadgar sida 1 av 6 Stadgar sida 1 av 6 STADGAR för Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer antagna vid Föreningens årsmöte den 20 mars 2004 i Hörby, reviderade vid Föreningens årsmöte den 28 mars 2009 i Ängelholm

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARETO Antagna vid föreningens konstituerande årsmöte den 26 september 2010. NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Pareto - Uppsalas samhällsekonomiska förening (hädanefter Pareto) med

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer