Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)"

Transkript

1 Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Årsmötet hålls på onsdagen den 12 mars 2014 på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6, Stockholm kl Årsmöteshandlingar finns även på Dagordning: 1. Välkomna, öppnande av mötet 2. Val av årsmötesordförande, sekreterare samt två justeringspersoner 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 4. Årsberättelsen Årsredovisning: Ekonomisk redogörelse, bokslut samt resultat och balansräkning 6. Revisionsberättelse 7. Val av föreningens ordförande för år Val av övriga styrelseledamöter för år Val av revisorer Val av valberedning Årsmötets rekommendationer till styrelsen inför det kommande verksamhetsåret, inkl budgetförslag och beslut om medlemsavgift för Övriga frågor 13. Årsmötets avslutande Stockholm den 12 februari 2014 Anne H Berman Anne H Berman, docent Ordförande SBF Bilagor: Årsberättelse för 2013, Program för vetenskapliga konferensen 2013, Årsredovisning, SBF stadgar fr o m 2013.

2 Årsberättelse 2013 Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen för Svensk Beteendemedicinsk Förening haft följande sammansättning: Anne H Berman (ordförande), Roberto Riva (kassör), Maria Nordin (sekreterare), Mathilda Annerstedt, Gabriele Biguet, Elena Gildebrant, Petra Lindfors, Eugen Lyskov, Anna Sjörs, Anne Söderlund, Per- Olof Östergren, samt Ayeh Ebrahimi och Helena Sjölundh som studentrepresentanter och suppleanter. Revisorer har varit Pernilla Åsenlöf och Dan Hasson. Valberedningen har bestått av Dag Rissén, (sammankallande), Kristina Glise och Lotta Dellve. Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten (130117, (årsmöte), , , ), varav fyra som telefonkonferenser. Årsmöte hölls den , innan den årliga vetenskapliga konferensen, som hölls i april. Efter årsmötet hade styrelsen sin årliga gemensamma middag på restaurang i Stockholm. Medlemmar Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret personer upptagna i medlemsförteckningen, varav 63 personer betalade sin avgift för år 2013, varav 3 studenter. Detta var en minskning med totalt 4 personer från året dessförinnan. Medlemsavgiften hölls oförändrad på 200 kr samt 50 kr för universitetsstuderande under första året som medlem. Medlemskap berättigar till rabatt vid olika arrangemang som ordnas av föreningen samt vid den internationella föreningens (ISBM) kongresser. Dessutom ger medlemskap gratis tillgång till International Journal of Behavioral Medicine, Föreningens roll- ups finns hos styrelsemedlemmar i: - Stockholm (KI, Anne H Berman) - Lund (Lunds universitet, P- O Östergren) - Västerås (Mälardalens högskola, via Anne Söderlund) - Linköping (Linköpings universitet, via Peter Garvin) Medlemsfrågan har inte uppmärksammats särskilt efter förra årets satsning. Den elektroniska medlemsenkäten, som fortfarande är öppen för svar, genererade väldigt få svar. Adressen är: Nyhetsbrev En ambition för 2012 och tidigare var att regelbundet skicka ut minst två nyhetsbrev för SBF per år. Detta blev dock inte av efter Nyhetsbrev nr 3 skickades ut i januari Inga reaktioner varken på nyhetsbreven 1-3 eller det faktum att de inte har sänts ut har kommit från medlemmarna, varför det tycks vara klokt att avvakta med att återuppta nyhetsbrevssatsningen tills föreningen har större aktivitet. Tillsvidare får ISBM nyhetsbreven, som är fylliga och väldigt uppskattade, tjäna som informationskälla även för SBF medlemmarna. Under 2013 har ett nyhetsbrev från ISBM lagts upp på SBFs hemsida, i oktober 2013.

3 Hemsidan och sociala media Adressen till hemsidan är Medlemmar som har betalat sin avgift får uppgifter om tillgång till IJBM genom kassören Roberto Riva. Styrelseledamoten Elena Gildebrant var initiativtagare till nya hemsidan och har haft webbansvaret sedan dess lansering. En Facebook grupp startades för SBF, Antalet gruppmedlemmar var 78 den 14 januari 2014 (3 fler än i februari 2013). Årsmötet 2013 Årsmötet för 2013 ägde rum på konferensen Nationell Beteendemedicinsk konferens den april 2013 vid Mälardalens högskola. Programmet för årsmötet 2013 finns som bilaga till årsberättelsen. Huvudtalarna på konferensen var Johan Vlayen, professor i beteendemedicin, Maastricht universitet, Eva Denison, Adj professor i fysioterapi, Mälardalens högskola, Nasjonalt kunskapssenter i Oslo, Steven Linton, professor i psykologi, Örebro universitet, Anne Söderlund, professor i fysioterapi, Mälardalens högskola. Prisutdelningar Ett nytt initiativ för SBF från och med 2013 är utdelning av priser på vetenskapliga konferenser. Första priset utdelades vid årsmötet, då pris för bästa posterbidrag tilldelades Johanna Fritz, en adjunkt vid fysioterapiprogrammet som är mycket forskningsintresserad. Johanna är sjukgymnast och har arbetat i fysioterapiprogrammet i ca 6-7 år. Titeln på det vinnande bidraget var: Hur tillämpar sjukgymnaster ett beteendemedicinskt arbetssätt i sin kliniska vardag? Hinder och möjligheter. Johanna vann 3000 kr, hälften från SBF, hälften från Mälardalens högskola. Från Johanna kom följande brev: Ett stort tack för stipendiet för bästa poster som jag erhöll i fredags. Det känns som en stor ära då detta delades ut för första gången och också en stor uppmuntran då jag precis är i början av min forskningskarriär. Efter två lyckade konferensdagar så var verkligen detta pricken över i!! Andra gången ett pris utdelades var vid 13th European Congress of Psychology (ECP 2013) 9 12 July 2013, i Stockholm. Priset avsåg Best oral presentation abstract in Behavioral Medicine och var förenad med en prissumma på 1500 kr. Priset för bästa oral presentation abstract delades ut till Maura Benedetti och medförfattare, från Sapienza University of Rome. Titeln på det vinnande abstractet var Hospital Clown Therapy: A Study on its Impact in a Pediatric Surgery Department. Maria Nordin från SBF:s styrelse delade ut priset på plats. Utveckling Associering till Läkaresällskapet Styrelsen har sedan hösten 2009 arbetat för att bli associerad förening i Läkaresällskapet. Under 2011 beslutade Svensk Socialmedicinsk förening att genomföra en ändring i stadgarna

4 så, att SBF skall kunna bli subsektion i Sektionen för socialmedicin. Den 17 december 2012 fattade Nämndens Arbetsutskott (AU) vid Läkaresällskapet följande beslut: På vårt senaste AU möte (10/12) beslöt SLS att Sv Beteendemedicinsk förening får ingå som delförening inom Svensk socialmedicinsk förening enligt följande anvisning; Det innebär att Sv Beteendemedicinsk förening ska ha en individuell anslutning till sektionen i Sv Socialmedicinsk förening. Se bifogad fil (AU- protokoll). Innebörden i detta beslut återstår att tolka till sina detaljer, vilket kommer att ske i samarbete med Socialmedicinska föreningen under våren Stressnätverket Samarbete sker även med Stressnätverket, för gemensamma vetenskapliga möten, där föreningen representerats även Beteendemedicinskt nätverk Det Nordiska Nätverket för Beteendemedicin etablerades den 30 mars 2012 vid ett möte i Stockholm. Danska, finska, norska och svenska föreningarna var representerade. Till sammankallande för första verksamhetsåret utsågs Anne H Berman. I mars 2013 övergick den sammankallande rollen till Torill Tveito från den norska beteendemedicinska föreningen. Nätverkets två huvudsakliga syften är att samordna gemensamma symposier minst vart tredje år. ISBM Samarbete sker kontinuerligt med International Society of Behavioral Medicine (ISBM). Petra Lindfors är kassör i styrelsen för ISBM, en uppgift hon med stor uppskattning skött i flera år. Anne H Berman är styrelseledamot och Chair för Education & Training Committee Inom ramen för denna kommitté genomfördes en femveckors e- lärande kurs i beteendemedicin med deltagare från 5 länder. Detta skedde i ett samarbete mellan Turku universitet och Karolinska Institutet, under Sakari Suominen och Anne H Bermans ledning. Kursen fick deltagare från Finland, Sverige, Ungern, Israel och Brasilien. Ett initiativ enligt arbetsplanen för Education & Training Committee har varit att testa en kurs i e- lärande form, som skulle vara öppen för studenter från alla länderna. Detta har under hösten 2013 blivit möjligt, genom att Karolinska Institutet tecknat avtal med edx.org konsortiet och Anne H Berman fått förmånen att ansvara för en sådan kurs, se https://www.edx.org/course/kix/kix- kibehmedx- behavioral- medicine- key Kursen stöds av ISBM och Sakari Suominen, Petra Lindfors och Gabriele Biguet är involverade i planeringen. Till internationella kongressen i Amsterdam (ICBM), 20 augusti 23 augusti 2014 medverkar Anne H Berman som Track Chair för Addictive Behaviors. Co- chair är Jim McCambridge, ordförande för Inebria nätverket om korta interventionen för alkohol- och drogproblem.

5 IJBM Professor Christina Lee från Australien, University of Queensland, är alltjämt editor- in- chief för International Journal of Behavioral Medicine (IJBM). Tidskriften ges ut av Springer förlag, har impact factor och finns på Medlemmarna erhåller som tidigare International Journal of Behavioral Medicine, IJBM, i elektroniskt format och det är väldigt enkelt att med ett klick ordna med regelbundna utskick av innehållsförteckningen för tidskriften. SBF:s medlemmar kan lätt logga in via hemsidan när de använder inloggningsuppgifter. Utbildningsinsatser Utbildningsinsatser inom området beteendemedicin har under året precis som tidigare gjorts inom ramen för flera kurser. Flera av SBFs styrelsemedlemmar har initierat och hållit i sådana kurser. I en pågående ansats på Karolinska Institutet hölls en gemensam och valbar kurs för studenter på läkar-, psykolog- och sjukgymnastprogrammen. Kursen ges såväl höst som vår och heter Tillämpad beteendemedicin i primärvården. Antalet studenter är ca för varje gång. Ungefär 75% av deltagarna är studenter från grundutbildningar (från KI, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet) och de återstående har varit yrkesverksamma psykologer, sjukgymnaster och läkare som deltar inom ramen för fristående kurs. Från och med hösten 2013 har kursen inte längre regelbundet getts som fristående kurs. Den erbjuds huvudsakligen för studenter i grundutbildning på KI. Kursen är godkänd som Core- nära (Tema 5, psykiatri) inom läkarprogrammet på KI. Yrkesverksamma har möjlighet att delta i kursen som Uppdragsutbildning. Kursen är godkänd i specialistordningen för psykologer genom Psykologförbundet. Anne H Berman och Gabriele Biguet är kursansvariga. Den treåriga sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens högskola har beteendemedicinsk inriktning och leds av professor Anne Söderlund. Två distanskurser på 7,5 poäng vardera ges i tillämpad beteendemedicin via Mälardalens högskola. Sjukgymnastutbildningen vid Uppsala universitet har beteendemedicin som en av tre profileringar under Pernilla Åsenlöfs ledning. En psykologutbildning med inriktning på beteendemedicin finns också på Mittuniversitetet under professor Jan Lisspers ledning. Enligt uppdrag Anne H Berman Anne H Berman, docent Leg psykolog, leg psykoterapeut Ordförande i Svensk Beteendemedicinsk Förening 2013 Bilagor: 1. Programmet för årsmötet 2013

6 NÄR OCH VAR? Mälardalens högskola Västerås april 2013 NATIONELL BETEENDEMEDICINSK KONFERENS K Årets huvudföreläsare: Johan Vlaeyen Eva Denison Steven Linton Anne Söderlund Rädsla och undvikande vid kronisk smärta Är det möjligt att öka fysisk aktivitet i befolkningen? Graderad aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv. Återfallsprevention och vidmakthållande vid beteendeförändring vad vet vi idag? När kan vi säga att vi har evidens för ett beteendemedicinskt arbetssätt inom sjukgymnastik? Ta del av aktuell forskning och tillämpning inom beteendemedicin!

7 PROGRAM Västerås 25 april Plats: Mälardalens högskola, Omegasalen Dag 1. Biologiska, psykologiska och sociala faktorers påverkan på fysisk aktivitet och rörelse Registrering Invigning av konferensen och introduktion av dagarna, Karin Röding, rektor, Mälardalens högskola Energiförbrukning ur ett beteendemedicinskt perspektiv, Thomas Overmeer, lektor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Fear and Avoidance in Chronic Pain: A current state of the art (engelska), Johan Vlaeyen, professor i beteendemedicin vid Maastricht University, Nederländerna Är det möjligt att öka fysisk aktivitet i befolkningen? Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Lunch i Rosenhill, Mälardalens högskola Neighbourhood characteristics and physical activity - an ecological approach (engelska), Tomi Mäkinen, forskare inom folkhälsovetenskap vid National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland Kaffe och besök i utställningen (presentation av postrar kl 14.30) Kroppslig aktivitet ur ett samhällsperspektiv, Tomas Kumlin, lektor i sociologi vid Mälardalens högskola Graderad aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv, Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet 26 april Plats: Mälardalens högskola, Omegasalen Dag 2. Är det möjligt att integrera beteendemedicin i sjukgymnastik? Registrering för nya deltagare När kan vi säga att vi har evidens för ett beteendemedicinskt arbetssätt inom sjukgymnastik? Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Hur integreras beteendemedicin och sjukgymnastik? Grundläggande principer och metoder för kliniskt patientarbete. Pernilla Åsenlöf, docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Doktorandpresentationer Lunch i Rosenhill Utdelning av pris för bästa poster. Mälardalens högskola tillsammans med Svensk Beteendemedicinsk Förening Att förändra fysiskt aktivitetsbeteende exempel från sömnmedicin och övervikt. Helena Igelström, doktorand vid Uppsala universitet Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? Erfarenheter från PARA 2010-studien - fysisk aktivitet vid reumatoid artrit. Ingrid Demmelmaier, postdoktor vid Karolinska institutet och lektor i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Återfallsprevention och vidmakthållande vid beteendeförändring - vad vet vi idag? Avslutning av konferensen. Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Kaffe Middag på Stadshotellet kl Se för mer information och anmälan.

8 25 april Biologiska, psykologiska och sociala faktorers påverkan på fysisk aktivitet och rörelse Energiförbrukning ur ett beteendemedicinskt perspektiv Thomas Overmeers forskning har bland annat fokuserat på sjukgymnastik och psykosociala faktorer. Till exempel har han utvärderat en universitetskurs för att öka användningen av de senaste forskningsresultaten inom området nack- och ryggbesvär. Thomas Overmeers huvudsakliga arbetsområde är om hur psykosociala faktorer kan integreras i klinisk praxis, framförallt kring identifiering, bemötande och behandling av dessa faktorer. Thomas Overmeer, lektor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Fear and Avoidance in Chronic Pain: A current state of the art (På engelska) The main interest of Johan Vlaeyen is the understanding of cognitive and behavioural mechanisms of chronic disability due to somatic complaints, pain in particular, and the development and evaluation of customized cognitive behavioural management strategies for individuals suffering of chronic pain. Johan Vlaeyen is currently examining the role of fear learning, and the pathways to the development of pain-related fear. These include fear learning through direct experience, contextual fear learning when pain is unpredictable, observational fear learning, and learning through verbal instructions. Johan Vlaeyen and his team have also developed exposure-based treatments for fear-reduction to evaluate the effects of behavioural interventions for patients with chronic pain. Johan Vlaeyen, professor i beteendemedicin vid Maastricht University, Nederländerna Är det möjligt att öka fysisk aktivitet i befolkningen? Eva Denisons huvudsakliga arbetsområde är hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inom folkhälsoområdet. De senaste studierna har handlat om effekter av åtgärder för att främja fysisk aktivitet och för att stödja förändring av hälsobeteende (t.ex. fysisk aktivitet och matvanor). Hennes primära forskningsområde är utveckling av bedömnings- och behandlingsmetoder, grundade på beteendemedicinska principer, för patienter med långvarig smärta. Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Neighbourhood characteristics and physical activity - an ecological approach (På engelska) Tomi Mäkinen has a background in social epidemiology and has conducted research on social and environmental determinants of physical activity among adults. He also works in several national and international expert groups aiming to promote physical activity among population. Tomi Mäkinen, forskare inom folkhälsovetenskap vid National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland Kroppslig aktivitet ur ett samhällsperspektiv Ett av Tomas Kumlins forskningsområden är psykosociala faktorer och hälsa, kroppen från ett samhällsvetenskapligt perspektiv och arbetar för närvarande med en bok om existentiell socialpsykologi. Tomas Kumlin är programsamordnare för ett magisterprogram i ledarskap och arbetsliv och ansvarade under flera år för en kurs i sociologi på sjukgymnastprogrammet. Tomas Kumlin, lektor i sociologi vid Mälardalens högskola Graderad aktivitetsträning ur ett biopsykosocialt perspektiv Steven Lintons forskningsintressen inkluderar psykologiska aspekter av smärta, sömn, ångest och depression. Nuvarande projekt fokuserar på områdena smärta, sömn och stress, där målet är att utveckla teoretiska modeller om hur dessa symptom kan bli långvariga problem. Detta inkluderar tidig identifiering av riskerna samt att utveckla tidiga, förebyggande åtgärder för att förhindra dessa kroniska problem. Steven Linton är även forskningsledare för Center for Health And Medical Psychology (CHAMP), ett centrum för hälsopsykologi och medicinsk psykologi. Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet

9 26 april Är det möjligt att integrera beteendemedicin i sjukgymnastik? När kan vi säga att vi har evidens för ett beteendemedicinskt arbetssätt inom sjukgymnastik? Eva Denisons senaste studier har handlat om effekter av åtgärder för att främja fysisk aktivitet och för att stödja förändring av hälsobeteende. Hennes primära forskningsområde är utveckling av bedömnings- och behandlingsmetoder, grundade på beteendemedicinska principer, för patienter med långvarig smärta. Eva Denison var projektledare för utveckling av sjukgymnastprogrammet med beteendemedicinsk profil vid Mälardalens högskola. Eva Denison, professor vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo och adjungerad professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola Hur integreras beteendemedicin och sjukgymnastik? Grundläggande principer och metoder för kliniskt patientarbete Pernilla Åsenlöf är forskningsledare för den interdisciplinära forskargruppen Beteendemedicin och fysioterapi, där hon bl.a. arbetar med att integrera och implementera beteendemedicinska metoder och principer med det sjukgymnastiska kunskapsområdet. Nuvarande forskningsprojekt riktar sig till patienter med smärttillstånd från muskler och leder, reumatoid artrit och sömnapné kombinerat med övervikt. Den långsiktiga forskningsfrågan är hur vi med större träffsäkerhet kan matcha rätt behandling till rätt patient och till en rimlig kostnad. Pernilla Åsenlöf arbetar även med kompetensutveckling och implementering av evidensbaserade beteendemedicinska metoder vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. Pernilla Åsenlöf, docent i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Att förändra fysiskt aktivitetsbeteende exempel från sömnmedicin och övervikt Helena Igelström tillhör forskargruppen "Beteendemedicin och fysioterapi" där hon forskar om fysiskt aktivitetsbeteende och matvanor hos personer med obstruktiv sömnapné och övervikt. Syftet med detta forskningsprojekt är att utarbeta metoder för att förbättra fysisk aktivitet och goda matvanor. Helena Igelström, doktorand vid Uppsala universitet Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? Erfarenheter från PARA 2010-studien - fysisk aktivitet vid reumatoid artrit Ingrid Demmelmaiers forskning har fokus på vårdpersonal inom ramen för ett beteendemedicinskt perspektiv på vård och hälsa. Hon studerar hur sjukgymnasters attityder och beteenden kan förändras genom utbildning och färdighetsträning. Målet är att sjukgymnasterna ska utveckla sin förmåga att ge systematiskt stöd till varaktiga hälsobeteenden hos patienter. PARA är en förkortning för Physical Activity in Rheumatoid Arthritis, d.v.s. fysisk aktivitet vid ledgångsreumatism (RA), med syftet att stödja reumatiker att vara fysiskt aktiva. Ingrid Demmelmaier, postdoktor vid Karolinska institutet och lektor i sjukgymnastik vid Uppsala universitet Återfallsprevention och vidmakthållande vid beteendeförändring - vad vet vi idag? Anne Söderlunds forskningsintressen består av tillämpad klinisk forskning vid smärtrelaterade problem i alla åldrar, demens och förflyttningsproblematik, fallprevention samt stresshantering på internet. Integrering av biopsykosociala faktorer i kliniskt resonemang är ytterligare ett forskningsområde. Forskningen fokuserar på frågeställningar inom den biopsykosociala paradigmen utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik vid Mälardalens högskola

10 Årsredovisning för Svensk beteendemedicinsk förening till Roberto Riva Februari 2014 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årets resultat på 2448,5 kr förs mot eget kapital som vid verksamhetsåret slut uppgår till 37585,96 kr. Resultat och kapital gäller förutsatt att föreningens kortfristiga skulder läggs till räkenskapsåret Resultaträkning Intäkter: Medlemsavgifter 1 Övriga intäkter 2 Summa Kostnader: Styrelsemöten 3 Övriga kostnader 4 Plusgirot, administrativa kostnader 5 Summa Årets resultat ,00 kr 450,00 kr 12700,00 kr -3600,00 kr -5750,00 kr -901,50 kr ,50 kr 2448,50 kr

11 Balansräkning 2013 Omsättningstillgångar Plusgiro Bank Kontanta medel Kortsiktig fordran Summa tillgångar vid årets slut 26456,99 kr 11128,96 kr 37585,95 kr Kompletterande noter till balans- och resultaträkning 1) Under 2013 har Svensk Beteendemedicinsk Förening fått in 63 st medlemsavgifter, varav 3 studenter kr är fördelat över 59 st betalande 200kr + 1 st betalande 300kr + 3 studenter (50 kr). 2) Ränta från plusgirot. 3) Styrelsen hade en gemensam middag efter årsmötet i mars ) Hyran av konferensrum på Fatburen (Stockholm) för årsmötet 2013 (2375,00 kr). Dessutom har SBF bidragit till den Nationell beteendemedicinsk konferens (25-26 april 2013) på Mälardalens Högskola (1875,00 kr). Slutligen har SBF bidragit till ett pris för den bästa poster på den European Congress of Psychology 2013 i Stockholm (1500,00 kr). 5) Det kostar 901,50 kr i administrativa avgifter att ha föreningens pengar på plusgirot.

12 Budgetförslag för verksamhetsåret Roberto Riva Februari 2014 Intäkter: Medlemsavgifter 1 Övriga intäkter 2 Ränta från plusgirot Summa Kostnader: Plusgirot Medlemskap ISBM 3 Styrelsemöten 4 Resekostnader 5 Summa Årets resultat ,00 kr 14000,00 kr 400,00 kr 28600,00 kr 900,00 kr 2500,00 kr 4000,00 kr 3000,00 kr 10400,00 kr 18200,00 kr Kommentarer: 1) Baserar sig på 70 st betalande medlemmar fullpris, samt 4 st studenter 2) Skattade intäkter för endagsseminarium Självskadebeteende Att förstå och bemöta ett komplext problem : 40 deltagare x 350 kronor (i genomsnitt). 3) Baserat på 133 medlemmar (63 st för är 2013 och 70 st för år 2014) x 3 USD 4) Budgetpost för middag vid fysiskt möte. 5) Innefattar resekostnader för styrelseledamöter för att möjliggöra fysiska möten inför seminariedagen den 12/3. 6) Det budgeteras för ett överskott 2014, för att få upp en starkare ekonomi inom föreningen. Möjligheter att uppnå ett överskott är till stora delar beroende på huruvuda seminariedagen den 12/3 blir välbesökt eller ej.

13 Stadgar för Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Beteendemedicin: definition och områdesbeskrivning Beteendemedicin kan definieras som det tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, behandling och rehabilitering. Beteendemedicin inkluderar forskning kring grundläggande psykobiologiska mekanismer, klinisk diagnostik och intervention såväl som prevention och hälsofrämjande åtgärder. Den Internationella Beteendemediciska Föreningen (International Society of Behavioral Medicine, ISBM) är en nätverksorganisation som verkar i samarbete med nationella och regionala föreningar för att tillhandahålla ett vetenskapligt forum för alla de hälsorelaterade forskningsområden som har till främsta uppgift att förena psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska vetenskaper. 1 Svensk Beteendemedicinsk Förening är en ideell förening vars ändamål är att främja beteendemedicinens utveckling, framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, kursverksamhet och informationsutbyte i andra former. 2 Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) utgör en tvärvetenskaplig och interprofessionell sammanslutning av psykologer, läkare, sociologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor och andra närliggande yrkesgrupper som exempelvis hälsoplanerare, hälsopedagoger och folkhälsovetare. Till medlem kan antas blivande eller legitimerad sådan yrkesutövare, annan yrkesutövare eller företrädare för beteendemedicinsk forskning och annan närstående klinisk eller praktisk verksamhet. 3 Medlemskap erhålles genom 1) anmälan av postadress och e-postadress till styrelsen via webbformulär på föreningens hemsida och 2) inbetalning av stadgeenlig medlemsavgift till föreningens postgirokonto. Medlem godkänner att adressuppgifter och e-postadress läggs in i medlemsregister som används för medlemsutskick från den svenska och internationella beteendemedicinska föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen varvid medlemmen stryks ur medlemsregistret. Medlem som trots påminnelse av kassören under två på varandra följande år inte erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 4 Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för beteendemedicinens utveckling. En hedersledamot erhåller ett livstidslångt medlemskap i SBF och har samma rättigheter som övriga medlemmar. 5 SBFs angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare, kassör och åtta övriga ledamöter varav två suppleanter. Årsmötet utser styrelsen. Alla styrelsemedlemmar väljs för två år i taget. Ordförande, sekreterare och kassör bör inte omväljas mer än två gånger i följd. Biträdande ordförande bör inte väljas om mer än en gång i följd.

14 Vidare rekommendationer angående inbördes arbetsordning och arbetsfördelning mellan ordförande, sekreterare och kassör finns i föreningens interna dokumentation. 6 Styrelsen sammanträder fem gånger per verksamhetsår på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid årsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ledamöter är eniga om beslutet. 7 Föreningen uttar en årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 8 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12. Svensk Beteendemedicinsk Förenings årsmöte äger rum under någon av månaderna februari, mars eller april på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmötet ska åtminstone följande ärenden förekomma: 1) val av ordförande och sekreterare för mötet, 2) val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet, 3) fråga om stadgeenlig kallelse- fastställande av dagordning, 4) styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, 5) revisionsberättelse, 6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 7) förslag från styrelsen, 8) val av ordförande på två år, 9) val sekreterare, 10) val av kassör, 11) val av övriga styrelseledamöter samt två suppleanter, 12) Årsmötet utser biträdande ordförande minst ett år innan sittande ordförandes sista år i posten. Årsmötet kan välja ny biträdande ordförande samtidigt som sittande ordförande väljs om. Nya ordförande och biträdande ordförande bör inte väljas in i styrelsen samtidigt, 13) val av två revisorer, 14) val av valberedning omfattande tre ledamöter, varav en sammankallande, 15) fastställande av årsavgiftens storlek, och 16) övriga frågor, dock får inga beslut fattas i sak under denna punkt. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst trettio dagar i förväg. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorns berättelse samt styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Medlem i föreningen har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. 9 Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningen ska föreslå val av styrelsemedlemmar samt av revisorer. Årsmötet utser en sammankallande i valberedningen och ordförande ansvarar för löpande kontakt med valberedningens sammankallande person. 10 Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, där omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet.

15 11 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmöte till styrelse. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillsändas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. 12 För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning ska innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar.

16 Rekommendationer angående inbördes arbetsordning och arbetsfördelning mellan ordförande, sekreterare och kassör finns i föreningens dokumentation. Gällande ansvars- och arbetsfördelning av styrelsearbetet så har ordföranden det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet, inklusive den ekonomiska, men har att delegera delar av arbetet på övriga styrelseledamöter. Det åligger dock ordföranden att sammankalla till styrelsemöten minst en vecka innan mötet äger rum, hålla i styrelsemöten, föreslå dagordning, arkivera originalprotokoll och föreslå budget för kommande verksamhetsår. Sekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll skrivs vid styrelsemöten samt för att uppdatera dokumentation i form av broschyrer etc. Tillsammans med sekreteraren ansvarar kassören för att sköta kontakten med föreningens medlemmar. Vidare ansvarar kassören för löpande hantering av föreningens postgirokonto, för att påminna medlemmar om att inbetala medlemsavgiften och för sammanställning av årsredovisning. Vidare detaljer angående ledamöternas arbetsfördelning fastställs på det första konstituerande styrelsemötet.

17

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Dagordning: Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Årsmötet hålls på tisdagen den 17 mars 2015 på Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 101 35 Stockholm kl. 15.30-16.30

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF)

Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Dagordning: Kallelse till årsmöte i Svensk Beteendemedicinsk Förening (SBF) Årsmötet hålls på torsdagen den 31 mars 2011 på Centrum för psykiatriforskning, Hus Z8, Karolinska universitetssjukhuset kl.

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning 1 Ändamål KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan STläkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård.

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. 1 Firma Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. Föreningens firma är Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningens

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE

Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE Antagna stadgar för Sveriges Medicinska Fotterapeuter SMF tagna 20150418. 1 NAMN OCH SÄTE mom. 1 Organisationens namn är Sveriges Medicinska Fotterapeuter. Vilket förkortas SMF. mom. 2 Organisationens

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04. 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer