SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng"

Transkript

1 SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har utbildat tre omgångar psykoterapeuter för legitimation sedan Nu startar SFKH en handledar- och lärarutbildning i Göteborg. Start: 12 januari Omfattning: 3 terminer. Terminsavgift: :- inkl grupphandledning, plus moms. Utbildningen är en vidareutbildning för leg. psykoterapeuter. Ansökan och information: Personligt utformad ansökan med intyg enligt behörighetskrav skickas i pappersutskrift till kollegiet. Urvalet görs av kursledningen, vid tveksamheter i samråd med föreningens styrelse, utifrån en samlad bedömning av bakgrund och lämplighet, med hänsyn tagen till gruppsammansättning. Kursledning: Nedanstående lärare utgör kursledning och genomför antagningsintervjuer, samt ansvarar för undervisning, planering, ekonomi och examination. Susanna Carolusson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, utbildningsansvarig Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg, tfn Christer Telléus, leg. psykolog & leg. Psykoterapeut, kassör högskolekontot Berzeliigatan 19, Göteborg, tfn Stefan Fransson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut, Norra Liden 11, Göteborg, tfn , Thomas Nilsson, leg psykolog, PhD, examinator Lilla Hamburgv St Höga, tfn KURSER: poäng Etik 2 Handledning på handledning 6 Handledningsmetodik 8 Klinisk Hypnos 4 Pedagogik 6 Rapportskrivande 4

2 UTBILDNINGENS UPPLÄGGNING Föreläsningar och gruppseminarier fredagar, var fjärde vecka, jämna veckonummer, i Göteborg med start 12 januari. Årsmötesföreläsningar i Stockholm, lördag-söndag april 2007, är obligatorisk del i momentet Klinisk Hypnos. Schema: Fredagar : Undervisning och diskussion : Paus : Litteraturdiskussioner, reflekterande team, deltagarledda seminarier (som ibland utgör examination med individuell redovisning i grupp) : Frågor, summering, utvärdering av gruppdynamiken och det egna lärandet. Lördagar: 9 12: Undervisning Grupparbeten. Redovisningar. Pedagogik. Handledning på handledning i grupp om fyra, fredagar ojämna veckor, med start 19 januari. Varannan (90 min) eller var fjärde vecka (3 tim), beroende på deltagarnas behov. Grupper sätts samman i förväg av kursledningen. Individuell handledning kan diskuteras, om praktiska skäl föreligger (t.ex. lång resväg), förutsatt att deltagaren bekostar den själv, utöver fastställd terminsavgift. Obligatorisk närvaro. Närvarokrav: minst 75% av undervisning och grupparbete, respektive grupphandledning, var för sig. Viss giltig frånvaro måste kompenseras med eget arbete som kursansvarig lärare resp grupphandledare beslutar. Individuell handledning kräver 100% närvaro, i övrigt formas ramar och kontrakt med handledaren. Uppläggning av kurser. Delkurserna är inte tydligt separerade. Syftet är att integrera momenten. Vi betonar att detta är en handledar- och lärarutbildning; att deltagaren skall göra muntliga framföranden samt kunna ta emot konstruktiv feedback. BEHÖRIGHETSKRAV Formell behörighet att antas till utbildningen har den som har: psykoterapeutlegitimation och varit yrkesverksam, med möjlighet att tillämpa psykoterapeutiskt arbetssätt i större delen av sina arbetsuppgifter under minst två år efter psykoterapeutexamen. Psykoterapeuter med erfarenhet av imaginativa psykoterapimetoder ges företräde. ÖVRIGA VILLKOR FÖR ANTAGNING 1) Intyg från arbetsgivare att deltagaren under utbildningstiden kommer att ha handledningsuppdrag som får ingå i utbildningshandledning. Sökande som är sin egen arbetsgivare skall ordna egna handledningsuppdrag i god tid, för att kunna delta och godkännas i handledningsmomentet. 2) Medlemskap i SFKH. Prenumeration på tidskriften hypnosnytt ingår. 3) För sökande med annan psykoterapeututbildning än den hos SFKH: Intyg över kurser i psykoterapimetoder med inriktning på förändrade medvetandetillstånd. Minimikrav är att ha deltagit i "grundkurs del I och II" arrangerad av SFKH eller annan motsvarande kurs omfattande minst 64 undervisningstimmar (8 dagar). 4) Antagningsintervju. När de formella behörighetskraven och övriga villkor för antagning är uppfyllda, anvisas den sökande till intervju. Stor vikt läggs vid kursledningens möjlighet att sätta samman välfungerande utbildnings- och handledningsgrupper. Intervju betalas av den sökande direkt till intervjuaren. Arvode: 800:-. Intervjuare utses inom utbildningskollegiet.

3 KURSPLAN Etik, 2 poäng Mål: att ge kunskap om Etiska frågor som berör handledning, lärar- och ledarskap Etiska problemställningar i samband med forskning Etiska regler för yrkesgrupper verksamma inom vård och psykoterapi Etiska ställningstaganden i samband med handledning, ledarskap och pedagogik Lagstiftning rörande journalföring och sekretess Pedagogik, 6 poäng Mål: att ge kunskap om Inlärning och utveckling samt motivation Kunskapsbegreppet och pedagogiska metoder Litteraturdiskussioner Reflekterande team i ämnet lärande och utveckling Muntlig framställning i grupp Feed-back på muntliga presentationer Handledningsmetoder, 8 poäng Mål: att öka förmågan att Pedagogiskt och lyhört uppfatta den handleddes behov och komma fram till en gemensam formulering av handledningens syfte, innehåll och ramar. Etablera en förtroendefull och trygg relation till den handledde Hjälpa den handledde att finna sin personliga stil och ambitionsnivå samt skapa ett reflekterande klimat i syfte att medvetande göra den handledde Kunna hjälpa den handledde att förstå sina klienters kommunikation och formulera hypoteser till gagn för klientens utveckling Handleda utifrån insikt om den handleddes behov Uppmärksamma hur olika interventioner och rambrott påverkar den handledde, handledningsrelationen, den terapeutiska relationen samt hur den handleddes arbetssituation påverkar handledningen Observera och tolka egna känslor och reaktioner samt ge akt på hur dessa påverkar de handledda. Faktorer i relationen handledare-handledd, som påverkar samarbetet: överföring, motöverföring, medveten / omedveten kommunikation, hållande, konfrontation, tolkning Faktorer hos handledare, handledd och övrig organisatorisk kontext som underlättar eller komplicerar handledningsprocessen Hur förändring initieras, genomarbetas, generaliseras och vidmakthålls; grupp- och organisationspsykologi, förändringsmotstånd och processer. Skillnader i handledningsmetoder och förhållningssätt, organisationens betydelse Färdighetsövningar i imaginativa metoder / hypnosmetoder där den studerande prövar både "patientens position" och "terapeutens position" Indikationer för användande av metoder med inriktning på förändrade medvetandetillstånd.

4 Klinisk hypnos, 4 p Mål: att ge kunskap om Bedömning av hypnosens tillämpbarhet i den terapeutiska relationen Hur imaginativa metoder kan berika handledningssituationen Metodhandledning Hypnos i i behandling av olika psykologiska, somatiska och psykosomatiska störningar Medveten och omedveten kommunikation förtydligad via imaginativa övningar Psykoterapeutiska förhållningssätt och hypnosmetoder med hänsyn till diagnos Rapportskrivning, 4 poäng Mål: att ge Repetition av övergripande vetenskapsteoretiska perspektiv på behandling, forskning och utbildning Kunskap om metoder för forskning och utvärdering inom psykoterapiområdet Praktisk erfarenhet av metodik i samband med uppsatsarbete/artikel Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp Forskningsstrategier, design- och metodproblem vid klinisk forskning Eget uppsatsarbete/ akademisk artikel av empirisk eller teoretisk karaktär. Handledning på handledning, 6 poäng Mål: att Inom ramen för eget handledningsarbete med psykoterapeutkandidater eller annan behandlingspersonal uppnå en förmåga att tillämpa professionell handledningsmetodik, att utifrån kunskap om olika handledningsmodeller finna en egen professionell, medveten och reflekterande handledarstil. Genomförande av minst ett handledningsuppdrag Deltagaren handleder en behandlare individuellt under minst två terminer Deltagaren ger grupphandledning med en grupp under minst två terminer deltagande i handledning på handledning: 60 timmar i grupp om ca 4 studerande. Om deltagaren istället väljer individuell handledning, skall den omfatta 30 timmar (medges endast vid särskilda skäl) Muntlig sammanfattning av ett handledningsuppdrag UNDERVISNING Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussion omkring kurslitteraturen, handledning på handledning och praktiska demonstrationer. Teorier granskas i form av konsekvensanalytiska resonemang i grupp, reflekterande team och deltagarnas muntliga framföranden. Imaginativa metoder / hypnosmetoder repeteras i syfte att ge handledaren fler verktyg än samtalet, i handledningssituationen.

5 EXAMINATION Som betyg används beteckningarna Godkänd respektive Icke godkänd. Utbildningsbevis utfärdas då samtliga utbildningsmoment är godkända. Examination av kurslitteratur sker i form av individuella hemskrivningar, redovisningar inför grupp samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner. Uppsatsarbete /Rapportskrivning motsvarande 4 poäng, utförs inom något av utbildningens områden. Arbetet bör vara utformat som en akademisk publicerbar artikel och författas under termin 2. Ventilering av arbetet sker i seminarie-form som en del av kursmomentet pedagogik under hela termin 3. Handledning på handledning Examination: Handledaren bedömer kursdeltagarens förmåga att vara lyhörd, reflekterande och konstruktiv i sin handledning, förmåga att skapa ett öppet klimat och använda sin auktoritet med omsorg om de handleddas integritet och med insikt om makt och överföringsreaktioner. Handledarna ingår i lärarkollegiet. Kurslitteratur Förslag emottages, deltagarna medverkar i valet av litteratur. Varje moment kommer att innehålla litteratur som valts av lärare och elever i samråd. Deltagarnas olika förkunskaper och kompletteringsbehov ger stort utrymme för individuella litteraturredovisningar. Schema Summa 230 timmar á 45 min. varav 60 grupphandledning, plus hemstudier. Vt /1, 9-10/2, 9-10/3, 14-15/4, 4-5/5, 1-2/6 = 60 lt.+ instuderingstid (8 p) HL: 19/1, (2/2), 16/2, (2/3), 16/3, (30/3), 13/4, (27/4), 11/5, (25/5) = 20 t. (2 p.) Ht /8, 21-22/9, 19/10 (egen tid uppsats: 20/10), 16/11 (egen tid upps: 17/11) (egen tid uppsats: 14-15/12) = 50 lt. (8 p.) HL: 17/8, (31/8), 14/9, (28/9), 12/10, (26/10), 9/11, (23/11), 7/12, (21/12) = 20t. Vt /1, 8-9/2, 7-8/3 (byts ev ut mot årsmöte), 4-5/4, 2-3/5, 30-31/5 = 60 lt. HL: 18/1, (1/2), 15/2, (29/2), 14/3, (28/3), 11/4, (25/4), 9/5, (23/5) = 20 t.

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Masteruppsats 15 hp Vårterminen 2012 Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete En analys av litteraturlistor vid tre svenska lärosäten Perspective

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Arkitektur och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer