Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande"

Transkript

1 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Anne Saaristo, socialchef Terhi Berlin, specialist Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Marie-Louise Löwenbeck Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Fredagen den 5 september 2008, kl Sekreterare Siw Lillhannus Paragrafer Ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp) Justerande Marie-Louise Löwenbeck (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna Underskrift 1 (17)

2 Innehållsförteckning: 1. Föredragningslistan Justerande Tema Socialpsykiatrin Rapport från tillsynsbesök vid Roslagens elevhem, Vreta gård Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL7 6. Sammanträdestider för socialnämnden Ansökan om stimulansbidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Remiss Policy att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende, gemensam KSL Ny demensavdelning på Väsbygården Ansökan om stimulansmedel för att förbereda valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgen Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända Ekonomisk redovisning och budgetuppföljning tertial 2; Anmälningsärenden Rapporter och delgivning Övriga ärenden...18 Sid 2 (18)

3 1. Föredragningslistan AU 72 Arbetsutskottets beslut Föredragningslistan godkännes med tillägg av två punkter under övriga ärenden gällande tider för halvdagar för kvalitetsdeklarationer, samt svar från förvaltningen om alkoholpolitiskt program Handlingar i ärendet Föredragningslista 3 (18)

4 2. Justerande AU 73 Arbetsutskottets beslut Till justerande jämte ordföranden utsågs Marie-Louise Löwenbeck (m) 4 (18)

5 3. Tema Socialpsykiatrin AU 74 Arbetsutskottets beslut Att socialnämndens tema på sammanträdet den 16 september är socialpsykiatrin 5 (18)

6 4. Rapport från tillsynsbesök vid Roslagens elevhem, Vreta gård AU 75 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden godkänner rapporten från tillsynsbesök daterad och översänder den till Länsstyrelsen för kännedom. Ärendet Tillsynsbesöket på Roslagens elevhem, Vreta Gård har genomförts enligt tillsynsplan som upprättats av socialnämnden för tillsyn av HVB-hem för barn och unga inom Vallentuna kommun. Tillsynsbesök skall dokumenteras och redovisas till Länsstyrelsen. Handlingar i ärendet Rapport från tillsynsbesök daterad (18)

7 5. Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL AU 76 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktig enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärende Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Länsstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Länsstyrelsen i Stockholms län gällande kvartalet april t.o.m. juni Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till länsstyrelsen till kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad (18)

8 6. Sammanträdestider för socialnämnden 2009 AU 77 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta om tider för sammanträden för år 2009 enligt följande; Ärende Socialförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för socialnämnden för år 2009 Tisdagen den 27 januari Tisdagen den 24 februari Tisdagen den 14 april Tisdagen den 12 maj Tisdagen den 9 juni Tisdagen den 8 september Tisdagen den 13 oktober Tisdagen den 17 november Tisdagen den 15 december AU 15 jan AU 10 feb AU 2 april AU 29 april AU 28 maj AU 25 aug AU 1 okt AU 3 nov AU 1 dec Samtliga sammanträden sker på tisdagar och börjar klockan Ändringar i dag och tid kan ske och anges i dessa fall på kallelsen Arbetsutskottet sammanträder i huvudsak på torsdagar (förutom i februari, april, augusti, november och december) och börjar klockan Ändringar i dag och tid kan ske och anges i dessa fall på kallelsen Socialutskottet sammanträder på torsdagar klockan enligt följande; den 22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 16 juli, 13 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december. Ändringar i dag och tid kan ske och anges i dessa fall på kallelsen Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti (18)

9 7. Ansökan om stimulansbidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 AU 78 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen om stimulansbidrag för stöd för anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Ärendet Regeringen har beslutat om ett statligt stimulansbidrag för att ge ett förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar en närstående. Bidraget avser år 2008 med projektstart år Länsstyrelserna har i uppdrag att fördela medlen. Stockholms län har tilldelats 15 miljoner för att fördela till kommunerna i länet. Fördelningen inom länet är inte knuten till kommunernas storlek utan sker helt utifrån de ansökningar som kommer in. För att godkännas skall ansökningen följa de direktiv som givits. Socialförvaltningen föreslår att medel sökes för 1. Utbildning av ytterligare tio anhörigambassadörer och avlösare. Personal inom äldreomsorgen som får fördjupad kunskap om anhörigperspektivet i vården. 2. Friskvård utbildning av Röda Kors-ledare. Röda Korset har erbjudit att vara ledare för två friskvårdsgrupper. Dessa ledare ska erbjudas utbildning om anhörigas situation och i samverkan med primärvården erbjudas kunskaper om sjukdomar tex. demens, stroke, Parkinson MS m.fl. samt bemötande frågor. 3. Seniorcenter - löser det anhörigas behov? Inventering av anhörigvårdares behov av stöd för att komma fram till om behovet är ett seniorcenter eller finns andra former av anhörigstöd som bör utvecklas. 4. Resurser för utveckling av anhörigstöd, socialförvaltningens anhörigkonsulent får möjlighet att fortsätta att på heltid arbeta med att samordna och bedriva stödinsatser för anhöriga/närstående. Totalt ansökes om kr från Länsstyrelsen till förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. 9 (18)

10 Handlingar i ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län: Direktiv för fördelning av stimulansbidrag Bilaga 1 Ansökan om stimulansbidrag daterad Bilaga 2 10 (18)

11 8. Remiss Policy att förebygga och tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende, gemensam KSL AU 79 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden beslutar anta tjänsteskrivelsen såsom sitt svar på remiss från Kommunstyrelsen angående Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landstings gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Ärendet Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har den 3 april antagit en Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende. Förslaget har under 2007 gått till kommunerna i Stockholms län på remiss. Vallentuna lämnade vissa synpunkter men ställde sig i stort sett positivt till förslaget. Policyn har omarbetats i vissa delar och KSL rekommenderar nu kommunerna att anta den. Kommunstyrelsen ställer frågan till socialnämnden om förslaget innebär merkostnader för nämnden eller kan genomföras med befintliga medel samt om kommunen ska anta förslaget. Policyn har arbetats fram med utgångspunkt från socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, men fokuserar framför allt på de speciella behov och förutsättningar som finns i Stockholms län. Policyn är omfattande, men försöker inte täcka in alla former av missbruk eller droger utan fokuserar på områden där samverkan mellan huvudmännen är särskilt viktigt. Den beskriver bakgrunden och definitioner i området och söker klargöra huvudmännens respektive ansvarsområden samt övriga aktörers arbete och ansvar. Policyn beskriver förutsättningarna för bra stöd och vård och anger riktlinjer för arbetet med särskilda målgrupper. Riktlinjerna ska vara vägledande och det anges kvalitetsindikatorer för arbetet inom varje riktlinje. Policyn beskriver även strukturer för att förverkliga policyns intentioner. Handlingar i ärendet Remiss Kommunstyrelsen, Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), Rekommendation att anta Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende, KSL och Stockholms läns landsting, Gemensam policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende 11 (18)

12 9. Ny demensavdelning på Väsbygården AU 80 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden beslutar att omvandla 8 servicehusplatser till demensplatser i avvaktan på Väsbygårdens ombyggnation. Bakgrund Behovet av demensboende varierar. Under det här året har trycket på demensplatser ökat. Socialnämnden har varit tvungen att köpa platser utöver de budgeterade. 8 personer som har ett beslut om särskilt boende väntar på en demensplats. Några av dessa har korttidsplats i avvaktan på en plats. Fler än 20 personer bor hemma med demensdiagnos. Nästan lika många bor på befintliga särskilda boenden på platser som inte har demensinriktning. Därför vet vi, att behovet av fler platser kommer att bestå under en längre tid. På Väsbygårdens nedre våning finns en korridor med 8 rum och kök/matrum som är lätt att avgränsa från övriga verksamheten till en egen avdelning. Genom att installera 4 kodlås blir det möjligt att få en bra överblick över avdelningen. Personalstyrkan behöver utökas med 2 årsarbetare. Samordnare kan delas med den andra demensavdelningen, Lilla Västanbo. Omvandling till demensavdelning kan ske successivt. Från början har man tillgång till 4 rum. Målsättningen är att den nya avdelningen ska kunna tas i drift den 1 november 2008 med 4 nya demensplatser. Handlingar i ärenden Förvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti (18)

13 10. Ansökan om stimulansmedel för att förbereda valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgen AU 81 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för att förbereda valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgen. Bakgrund Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att besluta om och fördela 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen (2001:453). Stimulansmedlen kan beviljas kommuner för att förbereda ett eventuellt införande av valfrihetssystem i linje med den föreslagna lagstiftningen om valfrihetssystem (LOV). Stimulansmedel kan också beviljas kommuner som redan har infört eller fattat beslut om att införa system för valfrihet, ofta kallat kundval och behöver utveckla och anpassa dessa system till de förutsättningar som följer av den föreslagna lagstiftningen. Handlingar i ärendet Bilaga 1 Ansökningsblankett för stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen, daterad Bilaga 2 Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde daterat (18)

14 11. Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända AU 82 Dnr Arbetsutskottets förslag till beslut Att socialnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen från kommunstyrelsen. Ärendet Kommunförbundet i Stockholms län har tagit fram ett förslag till samverkansöverenskommelse bland kommunerna i länet om gemensamma utgångspunkter och syften rörande introduktion av nyanlända barn, kvinnor och män med uppehållstillstånd. Förslaget har lämnats till kommunerna på remiss. Överenskommelsen bygger på gällande ersättningsregler från staten till kommunerna och kan inkludera även asylsökande och anhöriga under förutsättning att staten ger full ekonomisk ersättning. Handlingar i ärendet Remiss: Förslag till Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända, Kommunstyrelsen Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända, Kommunförbundet i Stockholms län, (18)

15 12. Ekonomisk redovisning och budgetuppföljning tertial 2; 2008 AU 83 Dnr Handlingar i ärendet delas ut vid socialnämndens sammanträde 15 (18)

16 13. Anmälningsärenden AU 84 Domslut från Länsrätten om särskild avgift enligt socialtjänstlagen (SoL) Beslut från Länsstyrelsen om statsbidrag för personligt ombud 2008 Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för Bällsta serviceboende och IKASUS korttidshem Länsstyrelsens resultat från tillsyn av jämställdhetsintegrering ur ett bukarperspektiv inom äldreomsorgen Resultat från enkät från Sveriges Kommuner och Landsting och Räddningsverket gällande Skadeförebyggande arbete för äldre Detaljplan för Golfbana vid Rosenkälla Detaljplan för Vallentuna trafikplats Detaljplan för Haga 3 Detaljplan för Åby ängar Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett förslag till yttrande i detta ärende till socialnämndens sammanträde den 16 september 16 (18)

17 14. Rapporter och delgivning AU 85 Delegationsbeslut Dnr Disciplinåtgärd Dnr Disciplinåtgärd 17 (18)

18 15. Övriga ärenden AU 86 Tider för kvalitetsdeklarationer Arbetsutskottet föreslår halvdagar (kl ) för kvalitetsdeklarationer vid följande tillfällen: 14/10, 15/10, 23/10 och 5/11 Alkoholpolitiskt program Socialchefen påminner om att det i dag finns ett dokument med riktlinjer för hur vi bland annat ser på öppettider för restauranger vid ansökningar av alkoholtillstånd i kommunen, som nämnden har fattat beslut om tidigare, och att detta dokument ska ligga till grund för bedömningar i ärenden som rör alkoholtillstånd. 18 (18)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän

Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet. Kallade tjänstemän KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-09-25 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Helena Åhman, T.f. socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta Sandström, controller Terhi

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer