Anhörigstöd 2015 och framåt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigstöd 2015 och framåt!"

Transkript

1 Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer som är anhöriga till närstående i missbruk. Pellucid

2 Agenda Anhörigstödet i Örebro län (kort) Förslag på vidare arbete Exempel där perspektiven vänds Frågor, frågor & frågor Pellucid är ett kunskaps-/utvecklingsföretag som fokuserar på att stärka och utveckla förutsättningarna för grupper/individer i samhället som behöver extra stöd och hjälp. Vi utgår alltid från grundprincipen att sätta människan i centrum och utifrån den utveckla arbetssätt, verksamheter och processer kring människan och inte tvärt om.

3 Typer av stöd i Örebro län Organisation Information och råd Praktisk hjälp Hjälp med egna svårigheter Bearbeta anhörigsituation Samspelsstöd Anhörigprogram Degerfors X X X X X Karlskoga X X X X Askersund X X X X X Hallsberg X Kumla X X X Nora X X X Laxå X X Örebro X X X X Lekeberg X X X Beroendecentrum X X X Beroendecentrum X X X Vårdcentral X X

4 Former, omfattning och till vem Form Omfattning Enskilda samtal Gruppsamtal Programform 1-3 Samtal 4-7 Samtal Beroendecentrum Individ- och familjeomsorg Vårdcentralen Till vem Ospecificerat antal efter behov Föräldrar till vuxna (21 år och äldre) Föräldrar till barn/ungdomar (under 21 år) Make/maka, sambo, partner Barn under 18 år Annat: Alla över 18 år

5 Ledord, behöver anhörigstödet utvecklas Beroendecentrum: Utbildning, rutiner i arbetet, strukturerade anhörigprogram och mer information och om sjukdomsbegreppet. Kommunerna: Ökad kunskap, utökade resurser, marknadsföra stödet, nå ut bredare i samhället, se över reglerna, fler anhöriggrupper och anhörigprogram och förbättrat samarbete. Vårdcentralerna: Ökade resurser, ökad kunskap, specialistkompetens, bättre möjligheter att hänvisa, bör erbjudas regelbundet, fånga upp de med behov bättre. Är detta vårdcentralernas uppgift?

6 Uppföljande intervjuer Anhörigstödet definieras genom de insatser som erbjuds. Tydlig beskrivning av stödet framkommer inte. Insatser beskrivs i generella termer. Behovet avgör omfattningen av insatserna. Stödet kan ges enskilt eller med den anhöriga tillsammans med den som missbrukar. Majoriteten av stöden handlar om information. Några verksamheter erbjuder ett fördjupat anhörigstöd och flera vill erbjuda gruppverksamhet Flera erbjuder anhörigprogram som Carina Bång och 12-stegsprogram. Andra program och metoder är Sputnik, Rymden, Rockesholm och ASI De som är stödgivare är kuratorer, socialsekreterare, anhörigrådgivare och drogterapeuter. På frågan om uppföljning är det endast en svarar ja.

7 Förslag till fortsatt arbete steg 1 Aktiviteter Beskrivning När Mål: Skapa tillförlitlig kunskap om anhörigstöd och metoder 1 Efterforskning och omvärldsgranskning. 2 Fördjupad mätning i Örebro län. Åtgärden innebär att fånga upp det som fungerar inom andra regioner och överföra de erfarenheterna hit. Det handlar då om erfarenheter som verksamheter arbetat med över tid och där de kan visa på effekter genom uppföljning och mätning. Åtgärden innebär att mäta sökandefrekvenser, antal anhöriga som får stöd, typer av stöd som är mest förekommande, mörkertal, offentliga verksamheter kontra intresseorganisationer och övriga osv. Den ger grunden för fortsatta beslut och inriktningar. 3 Intervjuer anhöriga Åtgärden innebär att den anhörige sätts i centrum. Bjuda in anhöriga till att över tid medverka som råd-panel för länets verksamheter. Få svar på frågor om vad målgruppen anser om anhörigstödet, deras uppfattning om stödgivarna, information, metoder och befintlig kunskap. Vad anser de att verksamheterna behöver utveckla och hur ser de på de offentliga verksamheterna kontra övriga stödresurser. 4 Intervjuer utförare Åtgärden innebär fördjupade intervjuer med länets stödgivare (både de offentliga och övriga). Låta dem beskriva hur verkligheten ser ut utifrån deras vardag. Identifiera mönster i länet och få underlag som kan ställas i relation till de anhörigas åsikter. 5 Analys och utvärdering av existerande metoder. 6 Den samhällsekonomiska nyttan av anhörigstöd Åtgärden innebär att undersöka vilka metoder som används idag och använda de anhöriga som referenser i hur de uppfattar metoderna. Men även rådfråga verksamheterna hur de anser att metoderna fungerar idag samt genom övärldsgranskning få en bild av vad andra arbetar med för metoder samt om de har följt upp användningen av dem. Åtgärden innebär att studera vilka effekter anhörigstödet genererar. Kartlägga de anhörigas situation och vilka sidoeffekter som skapas av att vara anhörig, som stress, psykisk ohälsa, ekonomi, och hur de kan avhjälpas genom stöd.

8 Förslag till fortsatt arbete steg 2 & 3 Aktiviteter Beskrivning När Mål: Förbättrad samverkan, ökat lärande mellan verksamheter, gemensamma rutiner och arbetssätt 7 Gemensamma rutiner 8 Praktikbaserad gemenskap (Communities of practice) Åtgärden innebär att verksamheterna tillsammans tar fram rutiner för hur de i sitt dagliga arbete ska arbeta och samverka. Besluta rutiner som tydligt visar ansvarsfördelning, vägledning, bemötande, kunskaps- och erfarenhetsöverföring, dokumentation, osv. Åtgärden innebär att öka verksamheterna delaktighet, engagemang och överföring av kunskap. Målsättningen är att sätta samman engagerande personer och arbeta fram en ömsesidig förståelse, gemensam mening och riktning med arbetet. Grundar sig i Lave & Wengers arbete om lärande. 9 Kunskaps tillgångar Åtgärden innebär att den kunskap som är viktig att omsätta i praktik får en form som andra lätt kan ta till sig. Mål: Regelbunden och gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering 10 Gemensamma rutiner Åtgärden innebär att tillsammans med länets verksamheter genom delaktighet ta fram rutiner för kunskapsöverföring, uppföljning och utvärdering. 11 Anhörigmätning Åtgärden innebär att de anhöriga är de som utvärderar stödgivarnas verksamhet, nöjdhet av tjänst, hur är bemötandet, kunskapsnivå, rekommendationer till förbättringar och lyfta fram väl fungerande arbetssätt eller metoder. Det senare kan då bli en måttstock för övriga verksamheter. 12 Vad hände sen Åtgärden innebär att följa upp hur den anhörige har det efter att ha erhållit stöd. Hur det har gått för dem och använda de positiva historierna för att inspirera verksamheter och andra anhöriga samt att använda de mindre positiva historierna som förbättringsförslag. 13 Intern uppföljning och utvärdering av eget arbete Åtgärden innebär att verksamheterna själva tar fram gemensamma rutiner för uppföljning av det egna arbetet, utvärderar metoder som används och det egna arbetssättet ,-18,

9 Exempel utförarperspektiv Internationell- nationell rätt Nationellt Regionalt Kommuner Lokala verksamheter, föreningar, satsningar, projekt, åtgärder Konventionen om mänskliga rättigheter Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Funktionshinderspolitiken Departement Myndigheten för delaktighet Handikapporga nisationer Myndigheter Universitet och forskning Intresseorganisatio ner SKL Regional utveckling Landsting Kommunsamver kan Strategier, genomförande- & handlingsplaner, uppföljning, utvärdering, best-practice, kunskapsöverföring, forskning, företräder personer med funktionsnedsättning, påverkar beslutsfattare. Nämnder Samhällsbyggare Handikappråd Medborgaransvar Strategier, handlingsplaner, planerar och utvecklar staden för medborgare och värnar om rättigheter och mångfald. Följer upp sitt eget arbete och utvärderas av Handisam och MFD Lokala utförare Utförare som dagligen arbetar för, med eller nära personer med funktionsnedsättning. River hinder, förenklar vardag, utvecklar tjänster och lösningar för att förenkla vardagen. Personer med funktionsnedsätt ning

10 Omvänt perspektiv Internationell- nationell rätt Nationellt Regionalt Kommuner Lokala verksamheter, föreningar, satsningar, projekt, åtgärder Konventionen om mänskliga rättigheter Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Funktionshinderspolitiken Departement Myndigheten för delaktighet Handikapporga nisationer Myndigheter Universitet och forskning Intresseorganisatio ner SKL Regional utveckling Landsting Kommunsamver kan Den samlade erfarenheten och kunskapen som personer med funktionsnedsättning bidragit med själva och tillsammans med utförare får en naturlig roll och röst i utvecklingen av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Nämnder Samhällsbyggare Handikappråd Medborgaransvar Styrande dokument och handlingsplaner tas fram i samråd med personer med funktionsnedsättning. Deras upplevelser och behov blir en del av planering och deras röst blir hörd vid beslut. De blir en del av uppföljning och utvärdering Lokala utförare och övriga Personer med funktionsnedsättning blir delaktiga i och kan bidra med sin upplevelse av de tjänster, den service och det arbete som direkt påverkar deras liv. De kan återkoppla och delge sina tankar, synpunkter och förslag i ett tydligt forum. Personer med funktionsnedsätt ning

11 Arbete Egenmakt Fritid Diskriminering Rättigheter Departement /regering Livskvalitet Statistik, data och uppföljning Bostad Stöd, råd & hjälp Bemötande Kunskap och medvetenhet Myndigheter Resa och rörelse Känna sig prioriterad Känsla av sammanhang Lagar och regler Arbetsgivare Kunskap, praktik och erfarenheter samlas Kommuner/ politik Bli hörd, sedd och tagen på allvar Förbund och intresseorganisationer Plus allt vi glömt Interaktiv webbtjänst Kunskap, utveckling, lärande och medvetenhet om och av personer med funktionsnedsättning. Tjänsten trattar ner tillgängligheten. Personer med funktionsnedsättning inventerar hela tillgänglighetskedjan i Sverige och bidrar på så sätt med sitt eget perspektiv på frågor rörande tillgänglighet. Tillgängligheten baseras på verkliga upplevelser. Tjänsten dokumenterar och publicerar deras iakttagelser, upplevelser och stimulerar fler att att bidra med sina erfarenheter. Den sammanlänkar frågor rörande tillgänglighet i hela samhället, öppnar upp för nätverkande, bidrar med ett socialt sammanhang, skapar påverkan och ger personer med funktionsnedättning en röst och samlar dem i frågor de vill vara med och utveckla. Samhället, organisationer, politiker och övriga får möjlighet att lyssna till de som har särskilda behov, åtgärder, projekt och satsningar kan utvärderas av de som är slutanvändare Större planer, beslut och projekt kan i högre grad få delaktighet av personer med funktionsnedsättning i starten, under och efter. Handlingsplaner och strategier kan utvärderas genom att fråga hur målgruppen har upplevt förändringarna eller arbete som myndigheter, regioner och kommuner genomför.

12 Arbete Egenmakt Program Primärvård Pågående arbete Departement /regering Livskvalitet Stöd, råd & hjälp Bemötande Kunskap och medvetenhet Vårdcentraler BUP Anhöriga Omvärlden Lagar och regler Missbruk/! missburkare Kommuner/ politik Bortom informationsbladet Samla kunksap Bli hörd, sedd och tagen på allvar Brukarföreningar Plus allt vi glömt Nod Kunskap, utveckling, lärande och medvetenhet om och av anhöriga och de som möter anhöriga Anhöriga får en samlingsplats för stöd. råd, hjälp, nätverkande, mentorer osv " Verksamheter får en plats för att dela erfarenheter, praktik, information, uppgifter för uppföljning och utvärdering, " Samhället? Minskade kostnader, minskat minskat missbruk, minskad sjukfrånvaro, stress och oro Statistik, data och uppföljning

13 Hur ska detta uppnås? Hur ser brukarföreningarna på utvecklingen och på vad som behöver göras? Vad anser de anhöriga själva? Vad anser personer i missbruk? Vad behövs för att stärka den anhörige och hur kan vi mäta det? (Socioekonomiskt?) Hur jobbar andra? Finns det fungerande metoder för uppföljning? Begränsande faktorer: Rotorsaker, systemfel, kulturer, barriärer, förhållningssätt tid, resurser, kompetens kunskap osv? Samarbete lokalt, regionalt, nationellt -> HUR?

14 Diskussion Bygg stödet med människan i centrum Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv?

15 Tillsammans gör vi stödet bättre Magnus Jensen! Pellucid lärande Tack för! Din tid!

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning

YRKESKRAV. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning (dock ej socialpsykiatrin) www.projektcarpe.se INLEDNING Verksamhetsområdet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer