Svensk statsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk statsförvaltning"

Transkript

1 Svensk statsförvaltning Principer och historisk utveckling Blixtsnabb repetition från igår Därefter en föreläsning om: Vad är speciellt med svensk statsförvaltning? Vad är det förvaltningen sysslar med (verksamhetsområden)? Hur gör förvaltningen för att uppnå sina mål (verksamhetsformer)? Hur kan man få acceptans/legitimitet för förvaltningens beslut? Slutligen: Genomgång av projektarbetet

2 Centrala poänger från igår Vi bör ifrågasätta bilden av en enkel, regelstyrd förvaltningsmaskin som bara automatiskt bereder och implementerar sådant som politiker beslutar. Förvaltningen är en viktig, svårkontrollerad politisk kraft och icke-folkvalda tjänstemän är med i alla policyprocessens olika steg (initierar, bereder, påverkar beslutsfattande, genomför, utvärderar). Kännetecknande för förvaltningen: institutionaliserat intresse, de är anställda experter ; har tid till att manövrera ut politiker ( politiker går, förvaltningen består ), är dom som i slutändan genom sina närbyråkrater gör politiska idéer till praktisk politik ute på fältet.

3 Det som händer idag: Vad är det som kännetecknar svensk statsförvaltning? Vad är det förvaltningen gör? Verksamhetsområden (vad gör staten?) Verksamhetformer (hur gör den detta?) Hur kan man hantera förvaltningens s.k. legitimitetsproblem? En genomgång av det projektarbete ni ska utföra i grupper om personer/grupp

4 Vad kännetecknar svensk statsförvaltning? 1. STORLEKEN 1. Från militärstat, via liberal infrastruktur till generell välfärdsstat År Offentligt anställda Andel av befolkning 2 % 4,5 % Folkhemmet ; den svenska modellen % 2 % : 1990: mest offentliga utgifter av BNP i hela världen! % 7 % 8 % 1990-talet och framåt krympt lite grand % 17 %

5 Vad kännetecknar svensk statsförvaltning (forts.) 2. DUALISMEN Förvaltningens självständiga ställning gentemot politikerna är unik RF 11:7: Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag. Ministerstyre FÖRBJUDET; åtskillnad mellan beredande departement och implementerande myndigheter 3. ÖPPENHETEN Offentlighetsprincipen unik, den som syftar till att underlätta medborgarnas och medias insyn i den offentliga verksamheten Lång historia av yttrande- och tryckfrihet borgar för detta

6 Vad kännetecknar svensk statsförvaltning (forts.) 4. KOMMUNAL SJÄLVSTYRELSE Lång historia av betydande beslutsmakt till lokala församlingar Kommunernas utgifter motsvarar ca 20 % av BNP eller 2/3 av rikets offentliga utgifter. Starka kommuner som gärna markerar självständighet gentemot staten; accentuerats under 1990-talet (avreglering, privatisering) 5. KORPORATISMEN nära och konsekvensrika relationer mellan stat (och kommunerr) ) och intresseorganisationer Intresseorganisationer, särskilt SAF och LO, har formellt och informellt deltagit i utformningen av offentlig politik Märk dock 1990-talets avkorporatism Märk begreppet: Liberal korporatism

7 Vad gör förvaltningen för någonting? Sju verksamhetsområden: 1. Samhällsskydd och rättsskipning Polisverksamhet; rättsskipning (domstol, åklagare, krofogde); kriminalvård. 2. Försvar Militären ska hävda territoriell integritet + bidra till fred i omvärlden; Civilförsvaret stärker samhällets beredskap i fredstid (i fall det skulle bli krig). 3. Vård, social trygghet och omsorg Hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd, tandvård, social trygghet som bostadsbidrag, sjukpenning, ålderspension, barnbidrag. Sen 1999 även arbetsmarknadsåtgärder + integrationsfrågor.

8 Vad gör förvaltningen (forts.) 4. Utbildning: Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola, universitetsutbildning + forskningspolitik. Märk också studiestöd. 5. Näringsliv: Högst differentierat: ex. miljöskydd och naturvård; samhällsplanering; bostadsförsörjning; transport och telekommunikation etcetera. 6. Kultur: Omfattar konstarterna, t ex teater, dans, musik, litteratur, bild och form; kulturarv + media + fritid (sport, frilutsliv, parker, badstränder) 7. Allmänna frågor: Den offentliga verksamhetens interna administration (intern ekonomi, planering, styrning, kotroll) + skatteindrivning, utrikesförvaltningen.

9 Vad gör förvaltningen (forts.) Märk att det finns ideologiska stridsfrågor kring var och en av punkterna: Vad BÖR staten syssla med, vad BÖR staten inte syssla med (normativ teori: planeringsekonomier vs. nyliberaler) Givet att vi tycker att staten ska syssla med vissa saker, är det också en stridsfråga HUR MYCKET och på VILKET SÄTT staten ska engagera sig i vissa frågor Rör gränsdragningen offentligt och privat, rör frågan vad kan marknaden ta hand om och vad kan marknaden inte ta hand om

10 Hur gör staten detta? Sju verksamhetsformer medlen för att nå målen 1. Myndighetsutövning: Rör ärenden då medborgaren står i beroendeställning, dvs. tjänstemannens utövande av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning T ex: när jag ger er betyg, när CSN tjänstemannen beslutar om studiebidrag, när kronofogden driver in skattepengar 2. Kontroll och tillsyn Nattväktarstaten ; övervakning, revision, inspektion, överinseende dvs. se till så att medborgarna följer regler Kostsamt går allt mer mot att övertala, ge råd, informera Märk: Förvaltningskontroll granskning av förvaltningen (RRV, socialstyrelsen, Skolverket).

11 Sju verksamhetsformer (forts.) 3. Information och rådgivning Riktas till enskilda, företag och intresseorganisationer. Skilj på: -Tillfällig Tillfällig info (ex en ny lag som ska träda i kraft) - Rutinmässig info (ex när vi ska lämna in deklarationen, inte kröka och köra etc) -Massiva Massiva infokampanjer (ex langning av sprit; sluta mobbas; stoppa sabbet). 4.Tjänste Tjänste- & varuproduktion Flertalet myndigheter producerar varor och tjänster. Ex på varor: byggande & underhåll av vägar och järnvägar. Ex på tjänster: försvar, arbetsförmedling, undervisning, renhållning, vård, barnomsorg. Mycket av det här har lyfts till privat sektor på senare tid genom bolagisering (vapen, el, tåg)

12 Sju verksamhetsformer (forts.) 5. Kunskapsproduktion Forskning (grundforskning, uppdragsforskning) Förvaltningens olika utredningar Märk särskilt SOU-rapporterna 6. Planering, styrning, samordning Försöka förutse vad som kommer att hända i framtiden så att man kan lägga upp strategier för att möta utmaningar Ex långtidsutredningar av ekonomin; samordning och diskussioner mellan departement och myndigheter

13 Sju verksamhetsformer (forts.) 7. Policyutformning (Som tidigare sagts): Förvaltningen bidrar till att utforma politiska program, dvs utformningen av den politik vi medborgare i slutändan får ta del av Sker bland annat genom: Tjänstemän ska förmedla sina erfarenheter, kunskap och idéer om samhällsförhållanden till politiker Närbyråkrater deltar direkt i policyutformning när de beslutar i enskilda fall (eftersom lagar och förordningar ofta är allmänt utformade har de handlingsfrihet)

14 Legitimitetsproblemet Om det nu är på det viset att förvaltningen är så kopiöst omfattande och så svår att styra och kontrollera för våra folkvalda politiker och att tjänstemännen faktiskt har ett så stort inflytande över vår vardag och den slutgiltiga utformningen av politiken: Hur kan man då se till att förvaltningens beslut uppfattas som legitima av medborgarna?

15 Lösningar på hur man kan ge förvaltningen legitimitet Den legal-byråkratiska modellen Besluten bygger på neutrala, opersonliga regler Reglerna tillämpas lika för exakt alla i samhället Därför kan besluten förutses av de berörda; därför får förvaltningen legitimitet; därför accepterar vi besluten Den professionella modellen Beslut blir legitima då de vilar på vedertagen expertis Kräver dock klara regler för vem som får kalla sig expert (exempelvis läkarlegitimation) Ansvarsutkrävandet sker kollegialt inom läkarkåren; läkare bedömer läkare, exempelvis Legimiteringen + kollegialt ansvarutkrävande ger acceptans

16 Lösningar på legitimitetsproblemet (forts.) Den korporativa modellen Bygger på att man drar in berörda parter i beslutsfattandet kring någon fråga Beslutet uppfattas som legitimt av berörda parter om de deltagit i beslutsfattandet Exempelvis konflikter mellan arbetsgivare/arbetstagare, hyresvärd/hyresgäst Typisk skandinavisk modell som är på tillbakagång (märk begreppet avkorporativisering avkorporativisering ) Brukarinflytande-modellen Legitimitet för verksamheter och beslut skapas genom att medborgare som direkt och personligen kommer i kontakt med åtgärdsprogrammet får påverka besluten T ex studentrepresentation i universitetsstyrelser, föräldrar i skolstyrelser, ungdomar får sköta fritidsgårdar Brukarna får svårt att kritisera verksamheten när de själva är inne i den och formar dess utformning Märk begreppet politics of blame avoidance

17 Lösningar på legitimitetsproblemet (forts.) Politisk representation-modellen Folkvalda politiker deltar i avgörandet av enskilda beslut Politisk representation anses säkra ett medborgerligt inflytande över tjänstemannabesluten eftersom de är folkvalda Jämför: nämndemän i tingsrätter Den lotteribaserade metoden/slumpmetoden Ibland har myndigheter svårt att formulera kriterier för sina förvaltningsbeslut Genom att låta slumpen styra kan man minska risken för godtycke Slumpen ger legitimitet, då det är lika stor risk för alla att gynnas/drabbas

18 Lite om seminarierna Ni är indelade i grupperna a, b, c, d, e och f. I dessa grupper är ni indelade i så kallade basgrupper som är desamma som under Elin Wihlborgs delkurs. Till seminarium 1 får ni ut en enklare uppgift 10/11 att förbereda till den 15/11. Det handlar om ett respektive basgrupper initierar och stimulerar till diskussion utifrån en fråga som jag delar ut. Till seminarium 2 ska ni utföra ett projektarbete. Redan nu får ni veta vad uppgiften går ut på, och inlämning av uppgiften sker den 22/11.

19 Projektarbetet Respektive basgrupp arbetar tillsammans Ska specialstudera ett valfritt FALL Utgå från ett fall från kommunal nivå och ta reda på hur det hanterats av politiker och förvaltning Samla in skriftligt material och/eller intervjudata att grunda er undersökning i. Nära koppling till kurslitteraturen tydliga referenser ska finnas. Redovisas genom skriftlig uppsats (6-10 sidor) + en presentation på seminariet + en påföljande diskussion då alla ska ha tagit del av varandra uppsatser och alla förväntas delta aktivt i diskussionen med synpunkter Exempel på uppsatsteman/fall finns i det papper som finns utdelat ni får förstås gärna välja andra alternativ!

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vad gör myndigheterna för integrationen?

Vad gör myndigheterna för integrationen? Vad gör myndigheterna för integrationen? En analys av sex strategiska myndigheters regleringsbrev och årsredovisningar Fredrik Rakar Avdelningen för Samhällsanalys Integrationsverket INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Pengar nu! En handbok i gender budgeting

Pengar nu! En handbok i gender budgeting Pengar nu! En handbok i gender budgeting Innehåll Förord 3 Inledning 4 Vad innehåller handboken? 5 Att budgetera för jämställdhet och kvinnors rättigheter 6 De jämställdhetspolitiska målen 6 FN:s Kvinnokonvention

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer