Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt"

Transkript

1 Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna redovisa ledtider utifrån Socialstyrelsens fem fasta värden/mätpunkter 1. Värden/mätpunkter som förväntades ge svar på frågan om regionens sjukvårdsaktörer lyckas uppfylla patientlöfte 1 eller ej Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor. Resultatet visar att det är möjligt att inom regionen ta fram två jämförbara, likvärdiga rapporter på landstingsnivå. kan inte medverka p.g.a. annat sätt att hantera funktionaliteten vårdåtagande i Cosmic. Av de fem föreslagna mätpunkterna visar resultatet att tre av dem kan fångas via nuvarande registreringar och rutiner. Två av mätpunkterna kräver dock en ny typ av dokumentationshantering varpå viss utbildning måste ges till alla inblandande aktörer inom respektive cancerprocess. Förslag att utbildningen genomföras synkroniserat med utbildning av parallellprojektet Min cancervårdplan. Med hänsyn till utbildningsinsatsen och införande av nya registreringsrutiner föreslår projektgruppen ett pilotinförande inom bröstcancerprocessen under hösten Jönköpings- och läns landsting utför piloten samt tar fram en första testrapport i december Efter redovisad rapport kan RSL ge förslag på fortsatt urval av nästa cancerprocess. Det eftersträvade målet att redan under 2013 mäta ledtiderna för samtliga cancerprocesser i den sydöstra sjukvårdsregionen är i dagsläget inte genomförbart. Projektgruppen föreslår att dessa justeringar blir en del i arbetet med att kravställa, implementera och utbilda för införande av version Cosmic R8, vars tidplan redan är angiven och känd för verksamheterna i regionen. Bakgrund Grupp Gruppen har bestått av följande gruppmedlemmar. Leni Lagerqvist, projektledare Anita Bergsell EvaLi Lindström Christina Eklöv Marie Lagerfelt Anette Notklev Helene Eriksson Britt Karlsson Johan Assarsson Jönköping Jönköping 1 Socialstyrelsens Expertgrupp. Projekt Mätning av väntetider i cancervården definitioner och rapporteringssystem, bild mätpunkter 2012, bilaga 1 SLUTRAPPORT Cosmic, ledtidsmätning, canceröversikt_ Projektledare Leni Lagerqvist (1)

2 Gruppen har tillsammans bidragit med olika kompetens vilket resulterat i att alla landstings förutsättningar och begränsningar till att genomföra uppdraget har belysts noggrant. Gruppen har inte haft någon direkt patientmedverkan, men då flera gruppmedlemmar själva varit patienter eller anhöriga till en cancerpatient har gruppen ständigt tänkt och påmint varandra om att denna ledtidsmätning ska prövas ur ett patientperspektiv. Dokumentation Mötesanteckningar finns från alla möten samt att två delrapporter lämnats till RSL. Genomförande Gruppen har under projekttiden genomfört 10 videomöten och ett fysiskt heldagsmöte i Linköping. Representationen från de tre landstingen har varit god samt att man till viss del bemannat eller tagit stöd av andra specifikt sakkunniga resurspersoner, som exempel respektive landstings termer- och begreppsansvariga. Projekttiden inleddes med att skapa samsyn och förståelse för att sedan övergå till praktiska tester och slutligen ta fram ge förslag på åtgärder. För att minimera parallellarbete med projektet Min cancervårdplan har gruppen haft som rutin att stämma av deras resultat. Gruppen har dessutom haft en extern dialog med Socialstyrelsen och deras modell på mätpunkter 2. Uppdrag, syfte och mål Gruppen fick i uppdrag att inom ramen för projekttiden ta fram en mall/modell/rapport som kan visualisera ett antal definierade händelser i patientens vårdprocess, så att ledtider kan mätas på ett kvalitativt och jämförbart sätt. Mallen förväntades skapa en struktur för dokumentation och på så sätt göra det enkelt att mäta om behandling av cancerpatienter startar inom fyra veckor. De sökord/mätvärden som Socialstyrelsens expertgrupp föreslår gavs som förutsättning att använda i mallen samt att man för samtliga sökord/mätvärden skulle använda fälttypen datum. Målen var att o samtliga landsting ska ha infört mall för canceröversikt med gemensam funktionalitet och användning. o samtliga landsting kan använda ett antal gemensamma sökord/mätvärden i mallen. o sökorden/mätvärdena har införs på ett för varje landsting optimalt sätt. o en TEST-rapport för presentation av ledtider är framtagen. o redovisa slutrapport till RSL september Socialstyrelsens Expertgrupp Termer och Begrepp bild mätpunkter 2012, bilaga 1 SLUTRAPPORT Cosmic, ledtidsmätning, canceröversikt_ Projektledare Leni Lagerqvist (2)

3 Resultat Ingången i arbetet var att de tre landstingens nuvarande onkologiska översikter skulle ligga till grund för en ny gemensam översikt, som fick arbetsnamnet canceröversikt. Gruppen identifierade att de nuvarande översikterna inte var likvärdiga och att de inte följde någon cancerprocess utan enbart var kopplade till att en onkologisk behandling påbörjats dvs. vägen från misstanke till påbörjad behandling kunde inte fångas på detta sätt. Nuvarande översikter har i vissa landsting en begränsad åtkomst dvs. p.g.a. av klinikbegränsad behörighet kan inte alla inblandade vårdaktörer i processen ta del av innehållet. Projektets möjligheter och begränsningar utifrån vårdgivarens perspektiv har varit en naturlig och återkommande del i analysarbetet. En av gruppen identifierad utmaning är att nå alla berörda medarbetare och få dem att ändra arbetssätt vid dokumentationstillfället. Landstingens gemensamma erfarenheter framhåller att utdatarapporterna endast kan ge korrekta ledstidsmått när all felaktig och/eller bristfällig dokumentation eliminerats. Framgångsfaktorerna är att närmsta ledande funktion skapar tid för vårdaktörernas utbildning och stödjer dem i att korrekt dokumentation är ett krav för att få korrekt återkoppling på det arbete som faktiskt utförs. Landstingens vårdaktörer har för närvarande utbildningsinsatser kring Cosmic och andra registreringssystem. Med anledning av detta såg gruppen ett stort värde i att detta projekts resultat om möjligt skulle fånga de fem mätpunkterna från datumfält som redan fångas vid våra nuvarande registreringar och dokumentationsinsatser. För att nå resultat har gruppen arbetat med landstingens IT-stöd för patientadministration och journaldokumentation Cosmic för att fånga datumfält via exempelvis bokningsunderlag, besöksregistrering och vårdåtagande. Ett av de gemensamma utgångslägena var att alla tre landsting fångar mätpunkter för att till Socialstyrelsen kunna redovisa väntetider i vården. Sättet dessa rent tekniskt fångas visade sig inte vara identiska. Gruppen har arbetat praktiskt via printbilder och praktiska övningar i respektive landstings system. Gruppen har även prövat möjligheten/ideén att redan i primärvården följa starten av en process genom att märka remiss med misstanke om malignitet alternativt utesluta malignitetsmisstanke. I dialog med Socialstyrelsen har denna typ av märkning fått ok under förutsättning av det kommunicerats med patienten, vilket i dagsläget troligtvis inte utförs som rutin i praktiken. Anledningen till att den remitterande läkaren inte alltid kommunicerar eventuella misstankar är att man inte vill oroa en patient i onödan. Gruppen arbetade därav fram ett annat sätt att fånga detta datum på, retrospektivt. Resultatet visar att det är möjligt att inom regionen ta fram två jämförbara, likvärdiga rapporter från landstingen i Jönköpings- och i län. kan inte medverka pga. annat sätt att hantera funktionaliteten vårdåtagande i Cosmic. Kopplingen till vårdåtagande är avgörande för att de fem föreslagna mätpunkterna ska kunna ligga till grund för en utdatarapport. Tre av dem fångas via nuvarande registreringar och rutiner med koppling till respektive landstings registreringsrutiner. Två av mätpunkterna kräver dock en ny typ av dokumentationshantering varpå två gemensamma sökord måste tas fram samt att viss utbildning måste ges till alla inblandande aktörer inom respektive cancerprocess. Med hänsyn till utbildningsinsatsen och införande av nya registreringsrutiner föreslår projektgruppen att ett pilotinförande ske inom bröstcancerprocessen under hösten Utbildningen bör genomföras synkroniserat med utbildning av parallellprojektet individuell cancervårdplan. Jönköpings- och läns landsting utför piloten samt tar fram en första testrapport i december Efter redovisad rapport kan RSL ge förslag på fortsatt urval av dvs. nästa cancerprocess. SLUTRAPPORT Cosmic, ledtidsmätning, canceröversikt_ Projektledare Leni Lagerqvist (3)

4 Det eftersträvade målet att redan under 2013 mäta ledtiderna för samtliga cancerprocesser i den sydöstra sjukvårdsregionen är i dagsläget inte genomförbart. Projektgruppen föreslår att dessa justeringar blir en del i arbetet med att kravställa, implementera och utbilda för införande av version Cosmic R8, vars tidplan redan är angiven och känd för verksamheterna i regionen. Begränsat urval Ledtidsmätningen kräver att behandlingen inleds med en operation. Ledtidsmätningen kan inte fånga dem som påbörjar sin behandling med strål- eller hormonbehandling. Ledtidsmätningen kan inte heller följa de patienter som får sin vård utförd utanför länsgränsen eller i enbart. Gruppen är eniga om att dessa begräsningar inte ska vara ett hinder för de ledtider vi kan få fram, då utdata vi kan få fram kan vara en stor hjälp för de processarbeten som pågår i samtliga tre landsting. Handlingsplan 1. Gruppen föreslår pilot inom bröstprocessen vilket avgränsar målgruppen som behöver utbildas i Cosmic samt möjliggör att uppföljning av förslag kan ske under Förlängd projekttid över testperioden av bröstprocessen. Nytt uppdrag ny projektledare. 3. LiO Termer och begrepp -grupp har tilldelats uppdraget att ta fram två gemensamma sökord med krav kopplat till datumfält. Jönköping och har som stöd i arbetet utsett två kontaktpersoner från denna projektgrupp. 4. Så snart sökorden är säkrade kan medarbetare i projektgruppen påbörja tillämpningen i Cosmic tidsmässigt bör detta kunna ske under hösten Att de båda pilotlandstingen enskilt tar fram utbildningsmaterial ex. webbaserade instruktionsfilmer som stöd för införandet. Att utbildningen/implementering samkörs med införandet av individuell cancervårdplan. 6. Att de utdatarapporter som efterfrågas kan tas fram inom ett dygn efter genomförd åtgärd (registrerad mätpunkt/datum). 7. Förtydligande att målgruppen cancerpatienter som kan fångas för ledtidsmätning är begränsad till att enbart gälla cancerpatienter vars behandling inleds med en operation i F- och H-län. 8. Att i övriga framkomna förslag och önskemål att följa ledtider bör rapporteras över till dem som ansvarar för de IT-insatser som kommer att genomföras enligt den plan som blir aktuell i samband med införandet av Cosmic R8. 9. Fortsatt följa arbetet som genomförs i Expertgruppen på Socialstyrelsen gällande mätpunkterna tillika väntetider i vården. SLUTRAPPORT Cosmic, ledtidsmätning, canceröversikt_ Projektledare Leni Lagerqvist (4)

5 Framgångsfaktorer Gruppen vill som avrundning skicka med positiva och negativa yttre faktorer från projekttiden. Detta i syfte att fortsatta uppdrag ska minimera antalet parallellarbeten tillika möjliggöra at de har samma tidplan och arbetstakt. Gruppen har som exempel under projekttiden haft stor nytta av att medlemmar suttit i flera IT-projektgrupper så att informationen kunnat flöda mellan. För att få framtida projekt och uppdrag inom samma områden än mer synkroniserade vore det med fördel att en ledningsgrupp drev samtliga projekt så att alla arbeten får effekten medkraft och inte motkraft. Innehållet kan vara olika, men tidplanen föreslås vara synkroniserad och sammanhållen så att prioriteringar av resurser kan fördelas och bemannas. Projektgruppen gm / Leni Lagerqvist projektledare. Bilaga 1 Bild, framtagen av Socialstyrelsens Expertgrupp. Projekt Mätning av väntetider i cancervården definitioner och rapporteringssystem SLUTRAPPORT Cosmic, ledtidsmätning, canceröversikt_ Projektledare Leni Lagerqvist (5)

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre

Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Väntetider och patientens väg genom vården exemplet multisjuka äldre Delrapport juni 2013 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar

Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar delrapport 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen 1 Uppföljning av samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen Januari 2014 Natalie Bertling, natalie.bertling@lio.se Hälso- och sjukvårdsstrateg, ledningsstaben

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad 1(26) Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad Dokumentation av Riges delprojekt Detaljplan Version 1.1 2(26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND

Läs mer