[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]"

Transkript

1 plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen

2 plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet shistorik Bakgrund och beställare Bakgrund till projektet Beställare Mål, leveranser och avgränsningar Effektmål mål Leveranser Prioriteringar Avgränsningar Tidsplanering Milstolpeplan/Beslutspunkter Tidsplan Ekonomi Finansiering Budget Ekonomisk styrning av projektet Organisation och bemanning organisation Resurssäkring Behov av utbildning för projektgruppen Arbetssätt Möten Rapportering Intern och extern kommunikation Metoder/Standards/Regler Ändringsregler Rutiner för inköp/upphandling Analyser Riskanalys Analys av projektets beroenden Kritiska framgångsfaktorer Bilagor Bilaga Organisationskarta och mål för nationellt projekt E-tjänst för stöd och behandling Dokumentmall från Stegen

3 plan 3 (13) 1 Om dokumentet 1.1 shistorik Utfärdare Beskrivning Anneli Uusitalo Klart för godkännande 2 Bakgrund och beställare 2.1 Bakgrund till projektet Syftet med en nationell är att erbjuda större möjlighet för patienter att få stöd och behandling via Internet på ett säkert och flexibelt sätt. Landstinget i Jönköpings län ska genomföra ett pilotinförande på den nationella en. Arbetet med den nationella en bedrivs i projektet E-tjänst för stöd och behandling på Invånartjänster 1177 Vårdguiden på uppdrag av Socialdepartementet och Inera via Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Målet är att leverera en tekniskt kvalitetssäkrad för internetbaserad vård, stöd och behandling i mars 2015 (se bilaga 1). Den tekniska kvalitetssäkringen sker bland annat genom två piloter där syftet är att svara på om en tekniskt fungerar för rollerna designer, behandlare och patienter. Man vill även samla erfarenheter från pilotinförandet om hur anslutningsprocessen går till, hur man planerar och lägger in innehåll till en och rutiner för verksamheten. De två piloterna är Ångesthjälpen på Rosenlunds vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv i Landstinget i Jönköpings län samt Koll på Aspergers på Habiliteringscentrum i Stockholms läns landsting. Ångesthjälpen är en internetbehandling inom ramen för KBT-online som tillhandahålls av Psykologpartners. Vårdcentralerna Bra Liv har avtal med dem och använder behandlingsprogrammet sedan något år tillbaka. 2.2 Beställare Ann-Britt Ekvall, Landstinget i Jönköpings län,. Dokumentmall från Stegen

4 plan 4 (13) 3 Mål, leveranser och avgränsningar 3.1 Effektmål Pilotprojektet ska ge kunskaper och erfarenheter för att förbereda och underlätta eventuella vidare implementering av internetbehandling i landstinget. Det kan innefatta anslutningsprocessen, organisation, förmåga att utveckla, införa och utvärdera olika behandlingsprogram och stödprogram. Modeller för ersättningar och avgifter tas fram. 3.2 mål Målet för det nationella projektet är att leverera en driftsatt med säker inloggning via Mina vårdkontakter till landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal. Syftet är att stödja vårdgivarnas möjligheter att erbjuda invånare och patienter stöd och behandling via Internet på ett säkert och flexibelt sätt. Det nationella projektet samarbetar med pilotprojekt för att få en vägledning om införandet. Mål för pilotprojektet: Uppfylla förväntningarna utifrån det nationella projektets mål gällande piloterna och en driftsatt. Tre behandlare på vårdcentral och cirka tio patienter genomför KBT-behandlingen Ångesthjälpen på den nationella en under Q et tar vara på och delar med sig av kunskap och erfarenheter av pilotinförandet inom och utanför organisationen. Det sker bland annat genom nationella referensgruppsmöten, skriftlig dokumentation och workshop. Landstinget i Jönköpings län erbjuder övriga landsting och regioner möjlighet att delta i en informationsdag i mars. et utvecklar tillsammans med 1177 Vårdguiden en checklista för införande på den nationella plattformen. Planerar och ansvarar för genomförande av utbildningar inom området. Tar fram förslag på rutiner, regelverk och dokumentation för en och hur Landstinget arbetar med behandlingsprogram. Bevakar och deltar i de nationella projekten och grupperingarna inom området. Förbereder och deltar i utvärderingen av pilotverksamheten inför eventuellt beslut om breddinförande i Jönköpings län. Bereder och tar fram underlag till beslut i lokal programstyrgrupp för invånartjänster och andra berörda grupperingar Tar fram förslag till organisation. Utvärderar möjligheter med central eller lokal behandlarorganisation Dokumentmall från Stegen

5 plan 5 (13) 3.3 Leveranser Förteckning kompletteras senare i projektet Prioriteringar De leveranser som nationella projektet är beroende av avseende pilot är mer prioriterade än egna lokala leveranser såsom beslutsunderlag. Patientsäkerhet är första prioritet. 3.4 Avgränsningar Pilotinförandet gäller endast en vårdenhet (Rosenlunds vårdcentral), tre behandlare med erfarenhet av KBT-online och cirka 10 patienter med ångestproblematik som bedöms vara lämpliga för internetbehandling. Enbart behandling med Ångesthjälpen. Vidare implementering och införande av behandlingsprogram i Landstinget sker utanför projektet. 4 Tidsplanering et pågår från 1 september mars I korta drag: Augusti-september förberedelsefas inför pilot, säkerställa resurser, informera verksamheter. Oktober-november införande av Ångesthjälpen på nationell och acceptanstestning. Oktober-december förberedelser i verksamheten (rekrytera och utbilda behandlare, rekrytera och intervjua patienter). Januari-mars skarp pilot med patienter och behandlare, utvärdering och kunskapsspridning. 4.1 Milstolpeplan/Beslutspunkter Start Vecka 35 Rekrytering av behandlare Vecka 40 Pilotavtal Vecka 42 Rekrytering av patienter Vecka 50 Innehåll i plattform Vecka 44 (30 okt) Acceptanstester klara Vecka 45 (3 nov) Informationsmaterial till patienter och pilotavtal Vecka 42 Riskanalys Vecka 48 Utbildning behandlare Vecka 50 Verksamhetschef godkänner pilotstart Vecka 51 Start behandling patienter Informationsdag Spira Slut behandling patienter Utvärdering klar Vecka 2 (7 januari) Vecka (mitten av mars) Vecka 14 (30 mars) Vecka 14 (31 mars) Dokumentmall från Stegen

6 plan 6 (13) 4.2 Tidsplan Tas fram senare vid behov i projektet. 5 Ekonomi 5.1 Finansiering Den totala kostnaden för pilotprojektet beräknas kronor. et finansieras genom medel inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Ansvar projektkod 160F. 5.2 Budget ledare, Anneli 50 % kr Behandlare, Dan ca 10 % kr Övriga behandlare, tid i projektet kr Resor, logi för projektmedlemmar kr Studiebesök kr Seminarier i länet + Spiradag, mat fika lokaler kr Administrativa kostnader kr Informations- och utbildningsmaterial, litteratur kr Kostnader för Landstingets anslutning till en tillkommer först efter pilotprojektet och belastar därmed inte projektet. Kostnader för användningen av behandlingsprogrammet ingår i Vårdcentralerna Bra Livs avtal med Psykologpartners. Psykologpartners står för designerns kostnader i projektet. Behandlarnas tid för urval av patienter, genomförande och dokumentation av behandlingarna ingår ej i projektets budget. 5.3 Ekonomisk styrning av projektet ledaren ansvarar för att följa budgeten och rapporterar till beställaren. Vårdcentralerna Bra Liv sammanställer behandlarnas timmar i projektet terminsvis. Dokumentmall från Stegen

7 plan 7 (13) 6 Organisation och bemanning 6.1 organisation, t.ex. rehabiliteringssamordnare, ekonom, vårdvalsenhet, jurist Behandlarroll i pilotprojektet (sker inom ramen för ordinarie arbete) och cirka 10 patienter Dan Comstedt Linda Viberg Anna Lindberg (en reserv) Designerroll och innehållsansvarig för behandlingsprogrammet Ångesthjälpen Kristofer Vernmark, leg. psykolog, Psykologpartners. Psykologkompetens i projektet 5-10 % Dan Comstedt, leg. psykolog, Psykosociala teamet Rosenlunds vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv, Landstinget i Jönköpings län. ledare 50 % 1 oktober 2014 till 31 mars 2015 Anneli Uusitalo, webbutvecklare,, Landstinget i Jönköpings län Utanför denna period efter behov och överenskommelse med beställaren. ledares uppgifter: Att planera och genomföra den lokala piloten samt kommunicera internt i landstinget, med det nationella projektet samt sammanställa erfarenheter. Uppgifter nationella en Kommunicerar med nationella projektet under pilotprojektets gång Följer projektet E-tjänst för stöd och behandling via Ineras hemsida Deltar aktivt i referensgruppen Följer nationella projektets spritdemon via projektplatsen Följer projektets två piloter via hemsidan och referensgruppsmöten Styrgrupp Ann-Britt Ekvall utredare Johan Carlsson utvecklingschef Vårdcentralerna Bra Liv Angela Eckerby utvecklingsledare Rosenlunds vårdcentral Fredrik Sargren utvecklingsledare Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson sektionschef Informationsavdelningen ledaren är adjungerad Dokumentmall från Stegen

8 plan 8 (13) 6.2 Resurssäkring Anställningsavtal med projektledare Avtal med Psykologpartners för projektet Avtal att bedriva pilot med Rosenlunds vårdcentral Avtal mellan Vårdcentralerna Bra Liv och Psykologpartners klart Avtal med Vårdcentralerna Bra Liv för resursåtgång i projektet Överenskommelse med berörda verksamhetschefer och behandlarnas chefer att nyttja deras personal 6.3 Behov av utbildning för projektgruppen ledare ansvarar för att projektmedlemmarna får den utbildning och stöd de behöver för att genomföra uppdraget. Behandlarna ska känna sig trygga att utföra behandling med patienter via internet på en. En analys av behandlarnas utbildningsbehov gällande den nationella en sker i samband med två dagars acceptanstester för det nationella projektet och åtgärder vidtas vid behov. En superanvändare utses bland projektmedlemmarna som stödjer behandlarna i piloten. Dan Comstedt signalerar till projektledaren om utbildning behövs via 1177 Vårdguiden/SLL. ledare undersöker behandlarnas utbildningsbehov gällande behandlingen Ångesthjälpen och tar hjälp av Psykologpartners vid behov. Patienterna som genomgår internetbehandling får nödvändig information av behandlarna. Designern (Kristofer Vernmark, Psykologpartners) får stöd under två dagar av 1177 Vårdguiden (Carola och Per) i samband med införande av innehåll i den nationella en. ledare hämtar kunskap under projektets gång från bl.a. workshops, nationell projektledare Anni Axelsson 1177 Vårdguiden, studiebesök, referensgruppsmöten, litteratur och andra landsting. ledare går parallellt Landstingets utbildning Att leda och styra projekt. Dokumentmall från Stegen

9 plan 9 (13) 7 Arbetssätt 7.1 Möten Nationella projektet och piloter: projektledarna har veckovisa webb- och telefonavstämningar. 2-4 referensgruppsmöten och workshops med andra landsting, studiebesök. Deltar gör Anneli Uusitalo, Dan Comstedt och/eller Fredrik Sargren. Sprintdemonstrationer för utveckling av nationella en 30 minuter var tredje vecka på distans. Deltar gör behandlare och projektledare. Finns inspelade om man vill ta del av dem i efterhand. Möten i pilotprojektet efter behov. deltagarna kommunicerar via mejl, fysiska möten och telefon efter behov eller fasta tider. Styrgruppsmöten cirka 5 gånger á två timmar, vid beslutspunkterna eller vid behov. 7.2 Rapportering Typ av rapport Frekvens Mottagare Statusrapport var 7e dag nationell projektledare Statusrapport varje månad styrgrupp Slutrapport mars Beställare, styrgrupp Dokumentmall från Stegen

10 plan 10 (13) 7.3 Intern och extern kommunikation ledare ansvarar för kommunikationen inom pilotprojektet med projektdeltagare, styrgrupp och andra aktörer inom landstinget och för extern kommunikation om pilotprojektet till intressenter utanför Landstinget. All kommunikation mellan pilotprojektet och nationella projektet sker via projektledarna Anneli Uusitalo (pilotprojekt) och Anni Axelsson (nationellt projekt). ledare publicerar överenskomna dokument i avsedd mapp på projektplatsen.se. Vissa dokument görs tillgängliga på SKL:s webbplats för andra intressenter att ta del av. Lägesrapportering till styrgrupp enligt överenskommelse. Löpande lägesrapportering till nationella projektet varje vecka. Information till interna och externa intressenter inom landstinget enligt kommunikationsplan. 7.4 Metoder/Standards/Regler modellen stegen ska användas i projektet. Informationsmaterial till invånare, utbildningsmaterial, presentationer till personal inom och utanför Landstinget ska följa Landstingets regler, grafiska profil och mallar och krav för tillgänglighet. Språket bör vara vårdat, enkel, korrekt och lätt att förstå. 7.5 Ändringsregler Alla ändringar lämnas till projektledaren som fattar beslut eller rådfrågar styrgruppen alternativt E-tjänster för stöd och behandling. Typ av ändring Hantering av ändring Uppföljningsrutin Ansvarig Ändrade direktiv ex omfattning Beslutas av styrgrupp möte och styrgruppsmöte ledare Ändringar inom ramen för direktivet Beslutas av projektledare möten ledare 7.6 Rutiner för inköp/upphandling Alla inköp bestäms av projektledaren. Dokumentmall från Stegen

11 plan 11 (13) 8 Analyser 8.1 Riskanalys Riskanalys i verksamhet enligt SOFS sker under projektets gång. Personella resurser försvinner. Åtgärder: - Fredrik Sargren ersätter Anneli i första hand. - Annan behandlare i projektet ersätter Dan i första hand i rollen som behandlare. - Anneli ersätter Dan i rollen som superuser. - Fyra behandlare rekryteras och förbereds för piloten, då vi behöver tre. Patienter slutför inte behandling eller är ej lämpade för metoden. Åtgärd: Uppskattningsvis behöver cirka 20 patienter intervjuas för att hitta 10 lämpliga för behandling online. 8.2 Analys av projektets beroenden Externa beroenden bevaka innehållsgruppen på SKL att projektet E-tjänster för stöd och behandling levererar i tid att Psykologpartners lägger in Ångesthjälpen på den nationella en enligt tidplan för test. att Psykologpartners säkrar behandlingsinnehåll och flöde på den nationella en innan patienterna får tillgång. att behandlingen Ångesthjälpen fungerar att nyttjas i ens produktionsmiljö. få tillgång till en efter pilot för att avsluta eventuella behandlingar Interna beroenden att Landstinget lever upp till kraven i Införande en checklista (HSA, Siths-kort till personal, Mina vårdkontakter etc). att tre behandlare har cirka10 patienter med start i januari och avslut i mars. att verksamhetschefen på Rosenlunds vårdcentral ger klartecken om pilotstart 8.3 Kritiska framgångsfaktorer att behandlarna är säkra på innehåll, teknik behandlingsflöde till patient, rutiner, får tiden att genomföra acceptanstester, behandling med patienterna och utvärdera pilotprojektet. att cirka 10 patienter lämpliga för behandlingsformen lämnar samtycke till att ingå i pilot under perioden januari-mars. Dokumentmall från Stegen

12 plan 12 (13) 9 Bilagor Organisationskarta och mål för nationellt projekt E-tjänst för stöd och behandling Mer information Införande en checklista Utvärderingsplan piloter version Aktivitetslista Kommunikationsplan Om den nationella en och e-tjänster för stöd och behandling finns på Ineras hemsida E-tjänster för stöd och behandling. Underskrift av Beställare Underskrift av ledare Ann-Britt Ekvall Anneli Uusitalo Dokumentmall från Stegen

13 plan 13 (13) Bilaga Organisationskarta och mål för nationellt projekt E-tjänst för stöd och behandling Källa: SKL Dokumentmall från Stegen

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti 11.15 Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 1 (13) Vävnadsanpassning av ProSang Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 2 (13) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning Cellulära terapier

Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning Cellulära terapier 1 PROJEKTNAMN: PROJEKTÄGARE: SKL Nationell Vävnadssamordning Cellulära terapier Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) PROJEKTLEDARE: Miriam Idar DNR: DATUM: 2014-10-09 VERSION:

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer