Senast uppdaterad Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista"

Transkript

1 Senast uppdaterad Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras.

2 ackord ackordsarbete ackordslön administration administrera advokat advokatbyrå, allmän AIS, Arbetsförmedlingens Informationssystem Anställningsskydd akademiker aktieägare aktiviteter inom vägledning och platsförmedling aktivitetsgarantin aktivitetsstöd alkoholistvård alkoholmissbruk alkoholpolitik alkoholskada allergisk Allmänt avdrag allmän löneavgift allmän rättshjälp allmänt anställningsstöd allmännyttiga organisationer ambassad ambassadör analfabet analys (av orsakerna) anhörig anlagsprövning anmäla ledig plats till Arbetsförmedlingen anmäla sig som arbetssökande annullerat Anpassa din arbetssituation (tjänst för arbetssökande) anslag anslagsframställan anstånd anställd anställd hos någon anställning anställning med lönebidrag anställningsbar anställningsstrygghet anställningsstöd Anställningsstöd för långtidssjukskrivna som har en anställning ansvarsfördelning piece rate piece work piece work rate administration administer lawyer, barrister, solicitor, attorney (at law) public law office AIS Arbetsförmedlingens Information System, Core applications job security college/university graduate shareholder, stockholder (Am) activities within vocational guidance and placement activity guarantee (for people who are unemployed) activity support treatment for alcoholism; care/treatment of alcoholics, substance abuse (latter also covers drug abuse) alcohol abuse, substance abuse, alcohol misuse; alcoholism alcohol policy physical/psychological damage due to alcoholism; alcohol-related injury/disease allergic general tax deduction payroll tax general public assistance legal aid general recruitment incentive public utilities Embassy Ambassador illiterate analysis (of the causes) relative, next-of-kin aptitude testing report/register a job vacancy with the Employment Service register as job-seeker/unemployed annulled Adapting your work situation (service for jobseekers) budget/appropriation/ allowance, funding allocation, grant budget request/estimate respite, suspension, grace period employee employed by someone employment, job wage-subsidised employment employable employment security/job security individual recruitment incentive Recruitment incentive for long-term sicklisted allocation of responsibilities 1

3 ansöka (om) apply (for) ansökan application ansökningshandlingar application documents antagningspoäng admittance/admission requirements for upper secondary school/entry level university anvisa (ledig plats, sökande) refer (to a job vacancy, jobseeker) anvisning referral anvisningsgrad referral rate användarkonto user account användarnamn user name arbeta svart work in the informal economy, work unofficially arbetarskydd occupational safety; occupational health; workers' protection; occupational safety and health; workers' compensation (Am) arbetarskyddsavgift occupational health and safety tax arbetarskyddslagen Industrial Safety Act Arbetsmiljöverket The Swedish Work Environment Authority arbete work, employment, job - skyddat - sheltered employment arbetsplatsanpassning work adjustment, workplace adaptation for the disabled arbetsbrist shortage/lack of work Arbetsdomstolen The Labour Court arbetserbjudande offer of employment, job offer arbetserfarenhet work experience arbetsför employable, fit for work arbetsför, partiellt partially disabled arbetsförberedande aktiviteter employment preparation activities arbetsfördelning work distribution arbetsförmedlare employment officer (statl) job placer (privat) arbetsförmedling (funktionen) employment service, labour exchange (Br) arbetsförmedling (kontor) employment office Arbetsförmedlingen The Swedish Public Employment Service Kommentar: Arbetsförmedlingen betraktas som ett egennamn och ska normalt sett inte översättas. The Swedish Public Employment Service ska enbart användas i de fall vi behöver förtydliga vilka vi är. Arbetsförmedlingen Rådgivning arbetsförmedlingschef arbetsförmåga, nedsatt arbetsgivaravgift arbetsgivare arbetsgivarinträde arbetsgivarintyg arbetsgivarorganisation Arbetsgivarpart arbetsgivarrepresentant arbetshandikappad (se funktionshindrad) arbetshinder arbetshygien arbetskonflikt Internal Advisory Service employment office manager working capacity, reduced; partial disability payroll tax,employer's contribution, employer's fee employer employer administration of sickness benefits, (public sector) employer's certificate employer organization employer employer representative Occupationally disabled obstacle to work, reason for not working, unemployability occupational/industrial hygiene labour/industrial dispute/conflict, job action 2

4 arbetskonsulent arbetskraft arbetskraftsbrist arbetskraftsundersökning (AKU) arbetskrafttillgång arbetslag (inom hemtjänsten) arbetslag arbetslagstiftning arbetsliv arbetslivserfarenhet Arbetslivsinriktad rehabilitering arbetslös (tillfällig) arbetslöshet, dold arbetslöshetsersättning arbetslöshetsförsäkring arbetslöshetskassa arbetslöshetskassa - erkänd arbetsmarknad arbetsmarknadens parter arbetsmarknadsdepartementet arbetsmarknadsförhållande arbetsmarknadsläge arbetsmarknadsminister Arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadspolitiskt program arbetsmarknadsråd arbetsmarknadsutbildning arbetsmarknadsutskott arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmiljö; - psyko-social arbets- och kompetenslinjen arbetsoförmåga arbetsplacering arbetsplan arbetsplats arbetsplatsintroduktion arbetspraktik arbetsprövning arbetspsykologisk utredning arbetsrotation arbetsskada arbetsskadeavgift arbetsskadeförsäkring arbetsskadelivränta arbetssökande work consultant, career(s) advisor, vocational counsellor labour force labour shortage Labour Force Survey labour supply unit of home helpers working team labour legislation working lite work experience Employability Rehabilitation Programme unemployed, jobless (temporarily) unemployment, hidden unemployment benefit/compensation unemployment insurance unemployment insurance fund recognised unemployment insurance fund/ society labour market employer and employee/labour organization /representatives, social partners Ministry of Employment labour market conditions/situation labour market situation Minister for Employment labour market policy labour market programme labour counsellor employment training; labour market training/ programme/scheme (Br) labour market committee labour market policy programmes/measures work place/working/work environment, occupational health; psycho-social working/work environment work and competence strategy disability; incapacity for work (Br) job placement work plan work place workplace introduction work experience assessment of working capacity; physiotherapeutic test work psychological testing job rotation occupational/industrial/work injury; workrelated injury occupational/industrial/work injury insurance tax/contribution/fee occupational/industrial/work injury insurance, workers' injury compensation system occupational/industrial/work injury annuity, orkers' compensation jobseeker, applicant 3

5 arbetssökande med förhinder arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslös arbetstagare arbetstagarparterna arbetstagarrepresentant arbetsterapeut arbetsterapi arbetstid arbetstid, obekväm arbetstillfälle arbetstillstånd arbetsträning arbetsuppgift arbetsutvidgning arbetsvillkor arkiv arkivera arkivarie asbestundersökning asylbidrag asylförläggning asylrätt asylsökande ATP (allmän tilläggspension) avaktualisera avaktualiseringsorsak avanmälan avdragsgill avfolka avfolkning avgift avgiftsgrundande avgångsbetyg avgångsbidrag, avgångsersättning, avgångsvederlag avgöra en tvist avrapportera en ledig plats avskeda avslag avstyrka avstängning avtal, överenskommelse avtalad inskolningsplats avtalsförhandling avvikelse från målen avvisning Balanserat Styrkort barnavård barnavårdscentral (BVC) barnbidrag jobseeker presently prevented from taking a job jobseeker who is currently or potentially unemployed/in danger of unemployment employee labour organizations, labour/trade unions employee representative occupational therapist occupational therapy working hours non-normal/unsocial working hours (working evenings, nights or weekends) job opening, job vacancy, job opportunity work/labour permit, green card (Am) occupational/industrial rehabilitation work, task, responsibility job expansion working conditions allm. archives (pl.); lokal record office; dokumentsamling,arkivalier äv. records (pl.) file archivist, keeper of the archives medical examination for asbestos in the lungs a special (social welfare) allowance available to asylum seekers reception centre for asylum seekers right of/to asylum asylum seeker National Supplementary Pension Scheme/System deactivate reason for de-registration cancellation notice (tax) deductible depopulate depopulation fee/charge (esp. income) assessable for fee-paying Ieaving certificate, diploma severance pay; redundancy pay (Br) settle a dispute de-register a vacancy dismiss, discharge, fire refusal, rejection reject suspension agreement; contract; settlement contracted introduction place/work place, introduction job wage negotiation, collective bargaining deviation from the targets denial/refusal of entry into the country Balanced Scorecard childcare/welfare child welfare centre child allowance; child benefit (Br) 4

6 barnflicka mother's helper; au pair, day worker, domestic (Am) barnhem children's (residential) home barnhälsovård child health care Barnledig (ledig för vård av barn) on parental leave (of absence) barnledighet parental leave (of absence) barnmisshandel child abuse barnmorska, legitimerad midwife, registered/ licenced barnombud children's representative; Barnombudsmannen Child Ombudsman barnomsorgsavgift child (day) care (services) - från arbetsgivaren - child care tax/contribution - från förälder - parent fee (for child care) barnsjuksköterska pediatric nurse barnskötare/barnsköterska child care attendant; childminder barntillsyn child supervision barntillägg child supplement barnvårdare child care worker/aide; childminder basbelopp basic amount begränsad limited begära apply for/claim - skadestånd damages behandling treatment - hemma-hos home visiting/visiting nursing services - profylaktisk preventive treatment -psykoprofylaktisk preventive mental health treatment behandlingshem treatment centre/clinic (with residential facilities) behovsprövning needs assessment / means test (financial) behörighet qualification; eligibility belastningsfaktor Ioad factor; work load; stress factor belastningsskada musculo-skeletal/strain injury belopp i siffror amount in figures belägga med siffror to show in/prove by figures beredning commission; drafting committee berättigad entitled beskattningsbar taxable beslut decision beslutet upphävt decision cancelled/rescinded/ quashed/overruled - annullerat annulled besparingskrav economisation requirement besvär (överklagande) appeal besvärsinstans board/court of appeal besvärsrätt right of appeal besvärstid appeal term/time allowed for lodging an appeal beteendestörning behavioural disturbance Betyg, handling, officiellt certificate intygel.examensbetyg betygsgrad Mark (Br) grade (Am) betänkande official/commission report; committee report bevilja grant, approve bevilja tillstånd grant permission bevis proof, certificate evidence, certification, bevisa prove bidrag allowance; benefit; grant; subsidy; financial support; contribution 5

7 - kommunalt - municipal/ localgovernment/ authorityallowance etc - statligt - central/national government/state allowance etc bidragsförskott maintenance advance for child support;advance (payment) on (of) maintenance allowance; bidragsgrundande inkomst assessable income, allowance reference income bifalla sustain, approve, consent bifoga enclose, attach bilaga enclosure, supplement, appendix bistånd International development cooperation, foreign aid (Am) biståndsminister Minister for International Development Cooperation, Foreign Aid (Am) biståndsprojekt, ekonomiskt international development project, economic bisyssla sideline, moonlighting (Am) biträdande chef deputy manager blankett form blind blind BNP (bruttonationalprodukten) GDP (Gross Domestic Product) boende resident (person), accommodation/housing (bostad) boendemiljö housing conditions/environment bohagsflyttning relocation, removal, moving borgarråd city commissioner bostadsbrist housing shortage bostadsföretag, allmännyttigt municipal/ public housing corporation/ company; council housing corporation (Br) bostadsförmedling Iocal housing authority/agency bostadshotell residential hotel, SRO bostadslån housing loan/credit, mortgage (Am) bostadsnämnd housing committee bostadsområde residential/housing area; neighbourhood; housing development; housing estate bostadsrätt tenant-owner/tenant-co-operative contract, co-op (Am) bostadsrättslägenhet tenant-owner/tenant-co-operative apartment/flat (Br) bostadsstandard housing standard bostadstillägg supplementary benefit for housing bosättning place of residence bosättningslån municipal home-furnishing loan branschförmedling sub/branch office bristyrke short-handed occupation, bottleneck occupation bristyrkesutbildning skill shortage training, bottleneck training brott crime/offence brottslighet criminality; crime brottsling offender, criminal, law breaker bruttoinkomst gross income bruttolön gross earnings/wage/salary bryta obalanser redress imbalances budget budget budgetproposition (Budget and) Finance Bill; Budget Proposal; Budget Bill (Br), Draft Budget budgetunderskott budget deficit 6

8 budgetår bullerskada byggnads- och anläggningsarbete byråkrati Centrala Studiestödsnämnden, CSN chef civilförsvar CV CV-databas civilstånd dagbarn dagbarnvårdare, dagmamma dagbidrag dagcenter dagersättning (vid militär tjänstgöring) daghem dagmamma dagordning dagpenning (i arbetslös hetsförsäkringen) dagsförtjänst data Datainspektionen datastopp dator datortek debetsedel decentralisera deklarera delegation delegera delegering delgiva delområde delgivning delpension delpensionering delpensionsavgift deltagare (t ex yrkesutbildning) deltid deltidsarbetslös demokrati departement departementssekreterare detaljhandel diagram diarieföra diarium direktservice diskriminera diskriminering fiscal/financial year noise injury construction work bureaucracy The Swedish National Board of Student Aid head /manager / executive civil defence Curriculum Vitae CV database marital status a child cared for by a childminder/in family day care kindergarten child minder / day care minder day subsidy day centre (for pensioners, disabled persons, etc.), senior community centre (Am) military training allowance day care centre (Am); day nursery (Br) family childminder, family day care provider agenda daily benefit, daily unemployment insurance benefit daily earnings data Swedish Data Inspection Board computer/system is down computer computer/activity centre tax bill; tax demand (Br), assessment notice decentralize file a tax return advisory committee/delegation delegate delegation notify, serve (with documents) sub-sector notification, service (of documents) partial pension partial retirement partial pension insurance contribution/fee participant, trainee part-time part-time unemployed democracy Ministry First Secretary retail trade, retailing graphic, chart, diagram enter in a diary (journal) official register/record direct service discriminate discrimination 7

9 Diskrimineringsombudsmannen (nya Equality Ombudsman myndigheten) dispens exemption, waiver disponibel inkomst disposable income diversearbetare casual labourer docent (se även högskolelektor) Associate Professor/ Reader/Senior Research Fellow (Br) dom sentence/verdict - ovillkorlig - unconditional - villkorlig - suspended domslut verdict domstol, allmän court for civil and criminal cases driftsinskränkning cutback in operations/production, downsizing (Am) dubbelarbetande (a person) responsible for both homemaking and a paid job outside the home duglig competent dyslexi dyslexia döv deaf, hearing-impaired (Am) e-post electronic mail, EES (Europeiska Ekonomiska European Economic Area (EEA) Samarbetsområdet) EU (Europeiska Unionen) European Community / European Union EU-kommissionen European Commission DG Sysselsättning, Socialpolitik och Lika Möjligheter - Directorate General (DG) for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities effektivisering efficiency improvement, streamlining efterfråga demand efternamn surname, last name (Am) (i) efterskott in arrears, post facto, retroactively egenföretagare self-employed person, business owner, self-employed, entrepreneur egenvård self care ekonomibiträde kitchen helper/assistant ekonomisk economic, financial ekvivalering av utbildningar se även equivalence of Education programmes validering av utbildningar elevhem student hostel/dormitory/residence hall/boarding home/accommodation - för utvecklingsstörda - for intellectually disabled/mentally retarded/ mentally handicapped/disabled (Br) enhet (t ex i org) division, unit, section enhetschef Head of Unit/Division enhetstaxa flat/standard rate enkät questionnaire enskild privat, personal, individual entreprenör contractor, entrepreneur erbjuda offer erfarenhet experience erforderlig necessary, required, requisite ergonomi ergonomics erhålla receive, get ersätta (utbyta) replace ersättning compensation; payment; benefit ersättningsberättigad eligible for/entitled to compensation; insured ersättningsskyldig liable for damages 8

10 ersättningstagare ersättningsärende etablera etableringsersättning etableringsinsats etableringslots etableringsplan etableringssamtal etableringstillägg Europaarbetsförmedlare/ EURES-rådgivare Europarådet Europastipendier examen examen, akademisk existensminimum expedit exportera F-skattesedel fackförbund fackförening faktura fakturera familjedaghem familjeförsörjare familjeplanering familjepolitik familjerådgivningsbyrå familjerätt familjeterapi familjevård filial Finansdepartementet finansiell verksamhet finansiering finansminister finansplan flaskhals flaskhalsar (inflationsdrivande) flerbarnsfamilj flerbarnstillägg flerhandikappad flextid flicknamn flykting flyktingförläggning flyktingkvot flyktingmottagning flyktingmottagningscentrum flyttbar flyttningsanmälan flyttningsbidrag flöde flödesdiagram FN folkbokföring beneficiary compensation case establish, set up introduction benefit introduction acitivity introduction guide introduction plan introduction interview supplementary introduction benefit for children EURES Adviser Council of Europe European scholarships examination, exam university degree subsistence level, poverty line (Am) shop assistant export notice of tax assessment for self-employed persons national trade/labour union labour union; trade union (Br) invoice to invoice someone family day care; family day nursery (for children) provider; breadwinner family planning family policy family counselling/guidance service/bureau family law family therapy family care branch Ministry of Finance financial activities financing, funding Minister of Finance finance plan bottleneck (inflationary) bottlenecks family with more than one child child allowance supplement person with multiple disabilities; multi-disabled flexible working hours; flexitime maiden name refugee refugee reception centre refugee quota reception of refugees; care of refugees refugee reception centre movable notice of change of address relocation/resettlement grant flow flow chart United Nations civil/national registration 9

11 folkhögskola folk high school folkpensionär pensioner; retiree; retired person; senior (citizen) folktandvård national/public dental service forskning research - grundforskning basic/primary research - tillämpad forskning applied research fortbildning in-service/on-the-job/in-house training frigivning, villkorlig release on probation; parole (Am) friskintyg certificate of good health/fitness for work friskskriven given a clean bill of health friskvård preventive health care; fitness programme friställd se uppsägning fritid free/leisure/spare time fritidsassistent youth activities officer fritidsförvaltning municipal/local recreation authority/office fritidsgård youth recreation centre Fritidshem, fritids after-school recreation centre [for junior school children] fritidskonsulent youth activities consultant fritidsledare youth recreation Ieader fritidsverksamhet leisure/recreation activities/ programme frivillig voluntary/optional frågeformulär questionnaire frånskild divorced främja (tillväxt) promote (growth) full sysselsättning full employment funktionshinder functional impediment/impairment funktionsnedsättning functional impairment fältarbete field work fältassistent social worker, field worker färdighet skill, proficiency färdtjänst transportation/transport/taxi service (for elderly and disabled persons) föra en lönepolitik pursue a wage policy förberedande utbildning preparatory training course förbrukning consumption Förbättra ditt arbetssökande (tjänst för Improve your jobseeking (service for arbetssökande) jobseekers) förbättringslån (housing) improvement loans fördela (resurser) allocate (resources) fördelningskriterier för ekonomiska resurser funding allocation criteria fördjupad kartläggning och vägledning in-depth assessment and vocational guidance fördomar preconceived ideas, prejudices förebygga prevent förebyggande (insatser) preventive (efforts/measures/programmes) föredragningslista agenda föreningsfrihet right of association föreskrift instruction; directive; regulations föreståndare director, supervisor, manager, superintendent företag company (Br), enterprise, corporation (Am) Företagarna (småföretagarnas organisation) Swedish Federation of Business Owners företagshälsovård company/occupational health care service företagskontakter contacts with companies/firms företagsledning company/corporate management 10

12 företagsläkare company doctor/physician, occupational/industrial health physician företagsnedläggning company liquidation företagsutbildning in-company training författning constitution; statute författningssamling code of statutes förhandla negotiate förhandling negotiation förhindra prevent förlikning conciliation, mediation förlorad inkomst loss of earnings förmedla arbete match jobseekers and vacancies, placement service, job/worker match (Am) förmedlingsservice placement service förminska reduce, decrease förmyndare guardian förmån benefit förmånstagare beneficiary förmögenhetsskatt wealth tax förnamn Christian name, first name (Am) förnya renew, update förordning ordinance; regulation förort suburb förpassning removal, deportation församling, kyrklig parish; congregation förskola pre-school förskola, öppen pre-school, open (enrollment) förskoleverksamhet pre-school activity/programme förskollärare pre-school teacher förskott advance (payment) förståndshandikappad mentally disabled (Br) Försvarsdepartementet Ministry of Defence försvarsminister Minister of Defence försäkrad insured försäkring insurance - allmän -national (public) - frivillig - voluntary/optional försäkringsbesked social insurance certificate/card försäkringsbolag insurance company Försäkringskassan The Swedish Social Insurance Agency Försäkringskassa Social Insurance Agency försöksverksamhet experimental work/ programme/ project; pilot project/programme försörjning maintenance/support, livelihood försörjningsplikt liability for maintenance/child support; förtida uttag av ålderspension early withdrawal/payment of retirement pension förtidspension disability pension förtroendeman, facklig union representative, shop steward förtida uttag av ålderspension early drawing/payment förtroendeman, facklig union representative förvaltning administration, management; public agency (Am), authority; board förvaltningsanslag administrative allocation förvaltningskostnader budget/allowance/cost förvaltningsutskott county council executive committee förvisning deportation förvärvsarbetande gainfully employed 11

13 förvärvsarbete förvärvstillstånd förälder, ensamstående föräldraförening föräldraförsäkring föräldraledighet föräldrapenning föräldrautbildning garantibelopp garantinivå gemensam vårdnad Generaldirektör generationsväxling genomföra genomgå genomsnittlig giltig glesbygd Glesbygdsverket godkänd gratis grundläggande grundskola grundutbildning grundvillkor (i arbetslöshetsförsäkringen) gruppaktiviteter grupparbete gruppdynamik gruppförsäkring gruppvägledning gränsfall gymnasieskola gästarbetare gästprofessor halvtid halvårsrapport handel handikapp/ funktionshinder handikappad/ funktionshindrad, fysiskt handikappad/ funktionshindrad, psykiskt handikappersättning handikapphjälpmedel handikapporganisation handikappstöd handikappåtgärder handledning handlingsplan handlägga handläggare handläggningstid gainful employment property acquisition, permit parent, single parents' association parental insurance parental leave of absence parent's cash benefit- parental/cash benefit parental allowance parenthood training, parenthood training, parenting courses (Am) minimum benefit payment; minimum daily amount; guaranteed amount guaranteed level joint custody Director General generation shift implement, carry out, bring about undergo average valid sparsely populated area National Rural Area Development Agency (officially) approved free of charge basic, fundamental (nine-year) compulsory (comprehensive) school basic education, undergraduate education basic condition group activities group work, team project group dynamics group insurance (policy) group counselling borderline case upper secondary school guest worker visiting professor half-time (work) mid-year report trade, commerce, wholesale and retailing disability, handicap (physically) disabled/handicapped mentally retarded; mentally handicapped/disabled (Br) disability allowance handicap aids; (technical) aids for the disabled/handicapped organization of the disabled financial support to the disabled/handicapped programmes for the occupationally disabled guidance action plan deal with administrative (executive) official, administrator; processing time 12

14 havandeskapspenning helhetssyn heltid hemarbetande hemmamaka/e hemsida hinder hjälpmedel, tekniska hovrätt huvudman huvudskyddsombud hyresbidrag hyreslägenhet hälsa- och sjukvård hälsokontroll/undersökning hälsopolitik hälsorisk hälsovård, förebyggande hänvisa hävda högkonjunktur högskola, universitet högskoleadjunkt högskolelektor högskoleutbildad högskoleutbildning Högskoleverket hörcentral hörselskadad hörselvårdsassistent hörselvårdskonsulent icke subventionerat arbete ifrågasätta i hög grad ikraftträdande ILO indela indexreglering individuell industrialiserad industriminister/näringsminister inflation inflytande inflyttningsorter informationssekreterare informera hålla ngn informerad införa inkomst maternity allowance holistic view; overall/integrated view, the big picture full-time homemaker; person caring for the home; housewife/husband, at-home mother, father, parent or other person spouse at home home page obstacle aids, technical Court of Appeal principal, owner senior safety delegate rent subsidy/allowance rental/rented flat/ apartment (Am) health (and medical) care; (services) physical examination; medical check-up health policy health risk/hazard health care/(services), preventive refer to maintain, advocate boom (in the economy), economic expansion university, higher education, college university lecturer senior university lecturer graduate university/college education Swedish National Agency for Higher Education hearing aids centre partially deaf; (person) with hearing impediments/impaired hearing; hard of hearing; hearing impaired (Am) audiologist adviser to the hearing impaired (nonmedical) non-subsidised employment question/challenge to a great extent entry/coming into force ILO, International Labour Organisation classify price-indexing; index-linking (Br) individual industrialized Minister of Industry inflation influence growing population centres,immigration regions (Br) information officer, public relations officer inform to keep someone posted (informed) introduce income 13

15 inkomstbortfall inkomstprövad inkomstskatt inkomstutjämnande inlaga inledande inledningsanförande inledningstal innehåll inresevisum inrikes inrikta inriktning insats inskolning inskolningsplats inskriven som arbetssökande vid af inskrivningstid (vid af) inskränkning Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF Instegsjobb integration Integrations- och jämställdhetsdepartementet Integrations- och jämställdhetsminister integrering integritet intellektuellt funktionshindrad interaktiv internutbildning intervju, samtal Introduktionsubildning intyg intäktsfinansierad invandrare invandrarpolitik invandring investeringsfond IT-styrning Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar jobbklubb jobbsökaraktiviteter jobbsökar- och vägledningsinsatser (utanför aktivitetsgarantin) jordbruk Jordbruksdepartementet juridisk person juridiska frågor Justitiedepartementet jämlikhet JämO (nedlagd, ingår i nya DO) jämställdhet mellan könen jämställdhetsfrågor loss of earnings; lost income means-tested; subjected to an income test income tax Income redistribution/levelling plea introductory introductory address opening address/speech contents entry visa domestic direct, focus, aim focus efforts/inputs/measures/ programme settling-in period/ introductory period/ adjustment period/ introductory training work place introduction job registered as a jobseeker with the Employment Service registration period (at employment offices) restriction The Swedish Unemployment Insurance Board Entry recruitment incentive integration Ministry of Integration and Gender Equality Minister for Integration and Gender Equality integration integrity; confidentiality; right to (personal) respect, privacy intellectually disabled interactive in-company training interview introductory training certificate self-financing, revenue financed immigrant policy for immigrants immigration investment fund IT governance, ITG Job and Development Programme Youth Job Programme job club jobseeker activities Jobseeker activities (outside the activity guarantee) agriculture Ministry of Agriculture legal person legal matters Ministry of Justice equality The Equal Opportunities Ombudsman equality between the sexes/men and women; gender equality; equal opportunities gender issues 14

16 Kammarkollegiet kammarrätt karenstid karriär kartlägga kartläggning kartläggning (av sökande) Klargöra dina arbetsförutsättningar (tjänst för arbetssökande) kollektivavtal kollektivtrafik kommentera kommun (primär) kommunalråd kommunalskatt kommundelsnämnd kommunfullmäktige kommunstyrelse kompetensprofil kompetensuppbyggnad kompetens (kompetenser) kompetensutveckling kompletterande aktör komplettering (av tidigare yrkesutbildning) komvux konjunktur konjunkturberoende åtgärder konjunkturnedgång konjunktursvängningar konjunkturuppgång konkurrens konkurrenssnedvridning konkurs konsulent konsumentprisindex (KPI) kontaktperson kontantstöd kontinuerlig intagning konventionsflykting kost och logi kostnad kostnadsbesparande kriminalvård kronofogde Kronofogdemyndigheten The Legal, Financial and Administrative Services Agency administrative court of appeal waiting/qualifying period (before benefits are payable) career survey, map survey, mapping assessment (of jobseeker's training and experience) clarifying your work capabilities (service for jobseekers) collective agreement/contract public transportation/ transport (Br); public/ mass transit (Am) comment on municipality; local authority (Br) ; city, town Municipal Commissioner local/municipal (income) tax district/sub-municipal committee municipal council; (Stockholm, Göteborg, Malmö: city council) municipal executive committee (Stockholm, Göteborg, Malmö: city executive committee) comprehensive jobseeker profile competence improvement competence (competencies) skills development/enhancement private provider supplementation (of previous vocational training) municipal adult education economic situation, business/trade cycle counter-cyclic programmes recession, economic downturn business cycle fluctuations, cyclic fluctuations boom, economic upturn competition distortion of competition bankruptcy counsellor, consultant consumer price index; cost-of-living index personal contact; liaison officer, contact cash assistance (a form of unemployment benefit) continuous admissions person defined as a refugee according to the terms of the Geneva Convention room and board; board and lodging expenditure cost saving(s) correctional care/services; correctional system; penal system Senior Enforcement Officer, Head of enforcement service The Swedish Enforcement Authority 15

17 kulturarbetare Kulturarbetsförmedling Kulturdepartementet kund kundarbetsplats Kundtjänst kundundersökning kurator kursanordnare kursplan kurskostnad kurssystem kvalifikationer kvalitetsuppföljning kvartalsrapportering kvartalsvis kvot kvotflykting KY-utbildning, Kvalificerad Yrkesutbildning kärnfamilj kön könsuppdelad/jämställdhets- analys (undersökning som belyser kulturellt eller socialt betingade skillnader mellan män och kvinnor) könsdiskriminering könskvotering könsuppdelad statistik körkort lag (jur) lagen om medbestämmande (MBL) lagerarbetare lagerinvestering lagstiftning landshövding landsomfattande landsting landstingsdirektör landstingsråd landstingsskatt ledarhund lediganmäld lediga platser ledningsstab ledsagare ledsyn legitimerad levnadskostnadsindex levnadsstandard likalöneprincipen linje (ämnes) livförsäkring livränta livskvalitet cultural/intellectual worker (in the arts) Employment office Culture Media Ministry of Culture customer customer workstation, customer service terminal Customer service customer survey social welfare/guidance officer training provider curriculum, syllabus training cost training system qualifications quality monitoring quarterly report Quarterly, by the quarter quota Quota refugee Advanced Vocational Education nuclear family: family unit sex (biologisk eller juridisk identitet), gender (social, psykologisk eller kulturell identitet) gender analysis gender discriminsation sex quota breakdown by sex driving Iicence/driver ' s licence law, act the Co-determination Act warehouse worker inventory investment legislation County Governor nationwide county council County Council Director county commissioner county council tax guide dog; seeing eye dog (Am) registered as vacant vacancies/job openings top management escort partial blindness licensed; certified; registered; authorised cost-of-living index standard of living; living standard the principle of equal pay for equal work; pay equity principle course of study, study programme life insurance (life) annuity quality of life 16

18 lockout logoped LO, Landsorganisationen lokal arbetsplan lokaliseringsbidrag lokaliseringslån lokaliseringsstöd lågavlönad låginkomsttagare lockout speech therapist The Swedish Trade Union Confederation local work plan regional development grant regional development loan regional development support low-paid/-salaried person on low income/ in low income bracket (business) recession, slump long-term unemployed person long term unemployment long term sick / chronically ill long-term medical/ somatic care long-term care apartment/flat (Br) doctor, physician lågkonjunktur långtidsarbetslös långtidsarbetslöshet långtidssjuk långtids(sjuk)vård långvård lägenhet läkare - allmänpraktiserande general practitioner (G.P.) - AT-läkare intern; house officer (Br); - privatpraktiserande doctor in private practice; private doctor läkarintyg medical/doctor's certificate läkarmottagning doctor's/medical office/ surgery (Br) läkarstation health care centre läkarundersökning physical examination; medical examination/ check-up läkarutlåtande medical report läkarvård medical care läkemedel (medicinal) drug; medicine; pharmaceutical (preparation) lämpligt arbete suitable work län county länsrätt county administrative court Länsstyrelsen The County Administrative Board lärling apprentice lärlingsplatser apprentice jobs lön pay/salary/wages/ earnings - brutto - gross; before tax - netto - net; alter tax löneanställd wage earner löneavdrag wage deduction; salary deduction lönebidrag wage subsidy (for disabled persons) lönegarantiavgift wage guarantee tax contribution/fee löneglidning wage drift lönegrad civil-service status, salary grade lönegap (mellan kvinnor och män t.ex.) pay gap lönekontor salaries department lönespecifikation salary specification lönenivå wage level lönsamhet profitability löntagare employee; wage-earner löpande band assembly line maketillägg spouse's supplement mantalsskrivning registration for census purposes marginell marginal marknadsandelar market share(s) marknadsföring marketing Matchning till jobb Job matching 17

19 med hänsyn till medarbetare medbestämmande medborgare medborgarskap meddela medelsförbrukning medelstilldelning medeltal medflyttande medlem medlemsavgift medlemskap medlemsvillkor (i arbetslöshetsförsäkringen) medverka medverka till merit meritförteckning merkostnadsbidrag mervärdesskatt metodik militärtjänstgöring miljö- och hälsoskyddsnämnd Miljödepartementet Migrationsverket minimistandard missbruk minska misshandel mobbning modellkontor moms, se mervärdesskatt motarbeta motion (i riksdagen) motiverad motivering motorik motprestation motsättning myndig myndighet myndighetsutövning mål och riktlinjer målbeskrivning målgrupp målstyrning målsättning måluppfyllelse (mätning av) narkoman narkotikamissbruk naturlig avgång neddragning considering employee, staff, colleague co-determination; joint regulation; industrial democracy; (employee) participation in decision-making citizen citizenship inform funding deployment funding allocation average co-migrant, accompanying household member (during relocation) member membership dues membership membership condition/requirement participate contribute towards qualification list of qualifications, personal record, curriculum vitae, resume additional cost subsidy value-added tax, VAT methodology military service Environment and Health Protection Committee Ministry of Environment The Swedish Migration Board minimum standard misuse; abuse; addiction decrease assault; cruelty; abuse bullying model office value added tax, VAT counteract Bill/motion motivated motivation, reason, explanation, justification motor activity what is expected in return contradiction having come of age, legally competent government agency exercising government agency authority goals and guidelines description of aims/ objectives target group management by objectives objective, goal, aims goal achievement (measurement of) drug addict/abuser drug/narcotics addiction/ dependence/ misuse/abuse natural retirement cutback 18

20 neddragning på offentliga utgifter nedgång nedläggning nedsättning nivå nordisk arbetsmarknad (överenskommelse om) nyanländ nyanställd nyanmäld ledig plats nyckelperson Nystartsjobb Nystartsjobb för deltidsarbetslösa nyutexaminerad nämnd (kommunal) näringsbidrag Näringsdepartementet näringsgren näringshjälp näringsliv näringsminister näringstillstånd närmiljö nätverk obalans (regional) obekväm arbetstid obligatorisk offentliga sektorn offentliga tjänstesektorn offentlighetsprincipen offentligt skyddat arbete oförutsedd olämplig omarbetning ombudsman, facklig ombudsman (ex JämO) omedelbar omfattas av (lagar eller bestämmelser) omfattning omplacering omprövning omräkna till omskolning omställningssituationer omsättning omvärldsanalys ordbehandling orderblankett ordförande ordinarie public spending cuts recession; economicdownturn closure, close-down, shut-down reduction level nordic labour market (agreement) new arrival newly hired first-time vacancy registration key person New start jobs New start jobs for part-time unemployed recently graduated committee (municipal) business subsidy Ministry of Enterprise, Energy and Communications industry/branch of industry, economic sector support to businesses trade and industry, business sector, business community Minister for Enterprise and Energy trade licence, business permit (Am) immediate environment, milieu network imbalance (regional) unsocial working hours (Br), (working evenings, nights or weekends), shift work compulsory, mandatory public sector public services principle of public access to official documents sheltered public employment unexpected unsuitable revision/adaptation trade/labor unionemployee/official; shop steward ombudsman immediate covered by/come(s) under (laws or regulations) extent transfer; relocation reconsideration, reinvestigation, reappraisal, reassessment convert into (job) retraining situations entailing change turnover, revenue(s), sales business environment analysis word processing order form chairman, chairwoman, chairperson, chair permanent, regular 19

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible

An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible Mårten Janerud Committee Secretary The Swedish egovernment Delegation Government Agencies National Board of Housing, Building

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013

4 av 106. Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 4 av 106 Integration och vuxenutbildning Rapport från studieresa till Minnesota 2013 5 av 106 Karl-Oskar och Kristina Nilsson 6 av 106 Svenska utvandrare i N.Y. 2013 7 av 106 Mobilitet 1800 och 2000 1800

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system.

The Swedish welfare system. - An introduction to the Swedish model and social security system. The Swedish welfare system - An introduction to the Swedish model and social security system. Child-care and education All public schooling in Sweden is free of charge (includes university studies), a

Läs mer

Nyckelord Internwebben

Nyckelord Internwebben Nyckelord Internwebben Svenska Allmän handling Anknuten Anslag Anställning Arbetsmiljö Arbetstid Arkivering Arvode Avtal Bank Beslut Bibliotek Biobank Biosäkerhet Bisyssla Blankett Bokslut Bolag Budgetering

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Facken, krisen och bristen på samarbete

Facken, krisen och bristen på samarbete Facken, krisen och bristen på samarbete Den fallande löneandelen och den låga investeringsnivån... eller några frågor att fundera på inom ramen för den fackliga utbildningen Jean-Claude Le Douaron 2013-11-28

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Social insurance Foto: Monica Holmberg 8 Social insurance 8 Utgifter för det sociala skyddet 367 Expenses for social security 82 368 Social insurance 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Offentliga enheter under central nivå

Offentliga enheter under central nivå L 11/322 BILAGA 19-2 Offentliga enheter under central nivå Om inget annat anges i avtalet omfattar detta kapitel upphandling som görs av de enheter som anges i denna bilaga, varvid följande tröskelvärden

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Faculty Board of Social Sciences Instruktion 1. Fyll i blanketten på datorn. Blanketter ifyllda för hand skickas tillbaka utan hantering. 2. Spara den ifyllda blanketten.

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Foto: Monica Holmberg Socialförsäkring Statistisk årsbok 2013 18 Socialförsäkring Social insurance 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 353 Expenses for social security

Läs mer

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Instruktion Fyll i blanketten på datorn. Lämna in studieplanen med samtliga underskrifter till studierektor för utbildning på forskarnivå på Teologiska institutionen. Instructions Complete the form electronically.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2010:2034 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Anställningserbjudande/Offer of Employment

Anställningserbjudande/Offer of Employment 232011 Inkom utlandsmyndighet/received by Swedish mission abroad Inkom Migrationsverket/Received by Swedish Migration Board Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer of Employment Bilaga till

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Athena Upptaktsseminarium

Athena Upptaktsseminarium 2013-09-04 Athena Upptaktsseminarium Karin Cedergren Karin.cedergren@uhr.se Ansökningar våren 2013 Beviljade Avslag kvalitet Avslag ogiltig Ansökningar per världsdel 7 6 5 4 3 2 Inkomna ansökningar Beviljade

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2014 beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Medical Informatics Period 2, 2009

Medical Informatics Period 2, 2009 Medical Informatics Period 2, 2009 Bengt Sandblad Human-computer Interaction (HCI) Dept of Information Technology Uppsala University http://www.it.uu.se/research/hci Course homepage: http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/medinf/ht09

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-somaliska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-somaliska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-somaliska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The Students plan is valid for: Working Skills Work based learning Skills test Work based learning and Skills test

The Students plan is valid for: Working Skills Work based learning Skills test Work based learning and Skills test The Students plan is valid for: Working Skills Work based learning Skills test Work based learning and Skills test The students plan for working skills, workbased learning and skills test A. Student Student

Läs mer

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 The Fiscal Policy Council Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 1 The Swedish Fiscal Framework Top-down budget process (preparation in Government as well as decision in Parliament);

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer