Senast uppdaterad Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista"

Transkript

1 Senast uppdaterad Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras.

2 ackord ackordsarbete ackordslön administration administrera advokat advokatbyrå, allmän AIS, Arbetsförmedlingens Informationssystem Anställningsskydd akademiker aktieägare aktiviteter inom vägledning och platsförmedling aktivitetsgarantin aktivitetsstöd alkoholistvård alkoholmissbruk alkoholpolitik alkoholskada allergisk Allmänt avdrag allmän löneavgift allmän rättshjälp allmänt anställningsstöd allmännyttiga organisationer ambassad ambassadör analfabet analys (av orsakerna) anhörig anlagsprövning anmäla ledig plats till Arbetsförmedlingen anmäla sig som arbetssökande annullerat Anpassa din arbetssituation (tjänst för arbetssökande) anslag anslagsframställan anstånd anställd anställd hos någon anställning anställning med lönebidrag anställningsbar anställningsstrygghet anställningsstöd Anställningsstöd för långtidssjukskrivna som har en anställning ansvarsfördelning piece rate piece work piece work rate administration administer lawyer, barrister, solicitor, attorney (at law) public law office AIS Arbetsförmedlingens Information System, Core applications job security college/university graduate shareholder, stockholder (Am) activities within vocational guidance and placement activity guarantee (for people who are unemployed) activity support treatment for alcoholism; care/treatment of alcoholics, substance abuse (latter also covers drug abuse) alcohol abuse, substance abuse, alcohol misuse; alcoholism alcohol policy physical/psychological damage due to alcoholism; alcohol-related injury/disease allergic general tax deduction payroll tax general public assistance legal aid general recruitment incentive public utilities Embassy Ambassador illiterate analysis (of the causes) relative, next-of-kin aptitude testing report/register a job vacancy with the Employment Service register as job-seeker/unemployed annulled Adapting your work situation (service for jobseekers) budget/appropriation/ allowance, funding allocation, grant budget request/estimate respite, suspension, grace period employee employed by someone employment, job wage-subsidised employment employable employment security/job security individual recruitment incentive Recruitment incentive for long-term sicklisted allocation of responsibilities 1

3 ansöka (om) apply (for) ansökan application ansökningshandlingar application documents antagningspoäng admittance/admission requirements for upper secondary school/entry level university anvisa (ledig plats, sökande) refer (to a job vacancy, jobseeker) anvisning referral anvisningsgrad referral rate användarkonto user account användarnamn user name arbeta svart work in the informal economy, work unofficially arbetarskydd occupational safety; occupational health; workers' protection; occupational safety and health; workers' compensation (Am) arbetarskyddsavgift occupational health and safety tax arbetarskyddslagen Industrial Safety Act Arbetsmiljöverket The Swedish Work Environment Authority arbete work, employment, job - skyddat - sheltered employment arbetsplatsanpassning work adjustment, workplace adaptation for the disabled arbetsbrist shortage/lack of work Arbetsdomstolen The Labour Court arbetserbjudande offer of employment, job offer arbetserfarenhet work experience arbetsför employable, fit for work arbetsför, partiellt partially disabled arbetsförberedande aktiviteter employment preparation activities arbetsfördelning work distribution arbetsförmedlare employment officer (statl) job placer (privat) arbetsförmedling (funktionen) employment service, labour exchange (Br) arbetsförmedling (kontor) employment office Arbetsförmedlingen The Swedish Public Employment Service Kommentar: Arbetsförmedlingen betraktas som ett egennamn och ska normalt sett inte översättas. The Swedish Public Employment Service ska enbart användas i de fall vi behöver förtydliga vilka vi är. Arbetsförmedlingen Rådgivning arbetsförmedlingschef arbetsförmåga, nedsatt arbetsgivaravgift arbetsgivare arbetsgivarinträde arbetsgivarintyg arbetsgivarorganisation Arbetsgivarpart arbetsgivarrepresentant arbetshandikappad (se funktionshindrad) arbetshinder arbetshygien arbetskonflikt Internal Advisory Service employment office manager working capacity, reduced; partial disability payroll tax,employer's contribution, employer's fee employer employer administration of sickness benefits, (public sector) employer's certificate employer organization employer employer representative Occupationally disabled obstacle to work, reason for not working, unemployability occupational/industrial hygiene labour/industrial dispute/conflict, job action 2

4 arbetskonsulent arbetskraft arbetskraftsbrist arbetskraftsundersökning (AKU) arbetskrafttillgång arbetslag (inom hemtjänsten) arbetslag arbetslagstiftning arbetsliv arbetslivserfarenhet Arbetslivsinriktad rehabilitering arbetslös (tillfällig) arbetslöshet, dold arbetslöshetsersättning arbetslöshetsförsäkring arbetslöshetskassa arbetslöshetskassa - erkänd arbetsmarknad arbetsmarknadens parter arbetsmarknadsdepartementet arbetsmarknadsförhållande arbetsmarknadsläge arbetsmarknadsminister Arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadspolitiskt program arbetsmarknadsråd arbetsmarknadsutbildning arbetsmarknadsutskott arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmiljö; - psyko-social arbets- och kompetenslinjen arbetsoförmåga arbetsplacering arbetsplan arbetsplats arbetsplatsintroduktion arbetspraktik arbetsprövning arbetspsykologisk utredning arbetsrotation arbetsskada arbetsskadeavgift arbetsskadeförsäkring arbetsskadelivränta arbetssökande work consultant, career(s) advisor, vocational counsellor labour force labour shortage Labour Force Survey labour supply unit of home helpers working team labour legislation working lite work experience Employability Rehabilitation Programme unemployed, jobless (temporarily) unemployment, hidden unemployment benefit/compensation unemployment insurance unemployment insurance fund recognised unemployment insurance fund/ society labour market employer and employee/labour organization /representatives, social partners Ministry of Employment labour market conditions/situation labour market situation Minister for Employment labour market policy labour market programme labour counsellor employment training; labour market training/ programme/scheme (Br) labour market committee labour market policy programmes/measures work place/working/work environment, occupational health; psycho-social working/work environment work and competence strategy disability; incapacity for work (Br) job placement work plan work place workplace introduction work experience assessment of working capacity; physiotherapeutic test work psychological testing job rotation occupational/industrial/work injury; workrelated injury occupational/industrial/work injury insurance tax/contribution/fee occupational/industrial/work injury insurance, workers' injury compensation system occupational/industrial/work injury annuity, orkers' compensation jobseeker, applicant 3

5 arbetssökande med förhinder arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslös arbetstagare arbetstagarparterna arbetstagarrepresentant arbetsterapeut arbetsterapi arbetstid arbetstid, obekväm arbetstillfälle arbetstillstånd arbetsträning arbetsuppgift arbetsutvidgning arbetsvillkor arkiv arkivera arkivarie asbestundersökning asylbidrag asylförläggning asylrätt asylsökande ATP (allmän tilläggspension) avaktualisera avaktualiseringsorsak avanmälan avdragsgill avfolka avfolkning avgift avgiftsgrundande avgångsbetyg avgångsbidrag, avgångsersättning, avgångsvederlag avgöra en tvist avrapportera en ledig plats avskeda avslag avstyrka avstängning avtal, överenskommelse avtalad inskolningsplats avtalsförhandling avvikelse från målen avvisning Balanserat Styrkort barnavård barnavårdscentral (BVC) barnbidrag jobseeker presently prevented from taking a job jobseeker who is currently or potentially unemployed/in danger of unemployment employee labour organizations, labour/trade unions employee representative occupational therapist occupational therapy working hours non-normal/unsocial working hours (working evenings, nights or weekends) job opening, job vacancy, job opportunity work/labour permit, green card (Am) occupational/industrial rehabilitation work, task, responsibility job expansion working conditions allm. archives (pl.); lokal record office; dokumentsamling,arkivalier äv. records (pl.) file archivist, keeper of the archives medical examination for asbestos in the lungs a special (social welfare) allowance available to asylum seekers reception centre for asylum seekers right of/to asylum asylum seeker National Supplementary Pension Scheme/System deactivate reason for de-registration cancellation notice (tax) deductible depopulate depopulation fee/charge (esp. income) assessable for fee-paying Ieaving certificate, diploma severance pay; redundancy pay (Br) settle a dispute de-register a vacancy dismiss, discharge, fire refusal, rejection reject suspension agreement; contract; settlement contracted introduction place/work place, introduction job wage negotiation, collective bargaining deviation from the targets denial/refusal of entry into the country Balanced Scorecard childcare/welfare child welfare centre child allowance; child benefit (Br) 4

6 barnflicka mother's helper; au pair, day worker, domestic (Am) barnhem children's (residential) home barnhälsovård child health care Barnledig (ledig för vård av barn) on parental leave (of absence) barnledighet parental leave (of absence) barnmisshandel child abuse barnmorska, legitimerad midwife, registered/ licenced barnombud children's representative; Barnombudsmannen Child Ombudsman barnomsorgsavgift child (day) care (services) - från arbetsgivaren - child care tax/contribution - från förälder - parent fee (for child care) barnsjuksköterska pediatric nurse barnskötare/barnsköterska child care attendant; childminder barntillsyn child supervision barntillägg child supplement barnvårdare child care worker/aide; childminder basbelopp basic amount begränsad limited begära apply for/claim - skadestånd damages behandling treatment - hemma-hos home visiting/visiting nursing services - profylaktisk preventive treatment -psykoprofylaktisk preventive mental health treatment behandlingshem treatment centre/clinic (with residential facilities) behovsprövning needs assessment / means test (financial) behörighet qualification; eligibility belastningsfaktor Ioad factor; work load; stress factor belastningsskada musculo-skeletal/strain injury belopp i siffror amount in figures belägga med siffror to show in/prove by figures beredning commission; drafting committee berättigad entitled beskattningsbar taxable beslut decision beslutet upphävt decision cancelled/rescinded/ quashed/overruled - annullerat annulled besparingskrav economisation requirement besvär (överklagande) appeal besvärsinstans board/court of appeal besvärsrätt right of appeal besvärstid appeal term/time allowed for lodging an appeal beteendestörning behavioural disturbance Betyg, handling, officiellt certificate intygel.examensbetyg betygsgrad Mark (Br) grade (Am) betänkande official/commission report; committee report bevilja grant, approve bevilja tillstånd grant permission bevis proof, certificate evidence, certification, bevisa prove bidrag allowance; benefit; grant; subsidy; financial support; contribution 5

7 - kommunalt - municipal/ localgovernment/ authorityallowance etc - statligt - central/national government/state allowance etc bidragsförskott maintenance advance for child support;advance (payment) on (of) maintenance allowance; bidragsgrundande inkomst assessable income, allowance reference income bifalla sustain, approve, consent bifoga enclose, attach bilaga enclosure, supplement, appendix bistånd International development cooperation, foreign aid (Am) biståndsminister Minister for International Development Cooperation, Foreign Aid (Am) biståndsprojekt, ekonomiskt international development project, economic bisyssla sideline, moonlighting (Am) biträdande chef deputy manager blankett form blind blind BNP (bruttonationalprodukten) GDP (Gross Domestic Product) boende resident (person), accommodation/housing (bostad) boendemiljö housing conditions/environment bohagsflyttning relocation, removal, moving borgarråd city commissioner bostadsbrist housing shortage bostadsföretag, allmännyttigt municipal/ public housing corporation/ company; council housing corporation (Br) bostadsförmedling Iocal housing authority/agency bostadshotell residential hotel, SRO bostadslån housing loan/credit, mortgage (Am) bostadsnämnd housing committee bostadsområde residential/housing area; neighbourhood; housing development; housing estate bostadsrätt tenant-owner/tenant-co-operative contract, co-op (Am) bostadsrättslägenhet tenant-owner/tenant-co-operative apartment/flat (Br) bostadsstandard housing standard bostadstillägg supplementary benefit for housing bosättning place of residence bosättningslån municipal home-furnishing loan branschförmedling sub/branch office bristyrke short-handed occupation, bottleneck occupation bristyrkesutbildning skill shortage training, bottleneck training brott crime/offence brottslighet criminality; crime brottsling offender, criminal, law breaker bruttoinkomst gross income bruttolön gross earnings/wage/salary bryta obalanser redress imbalances budget budget budgetproposition (Budget and) Finance Bill; Budget Proposal; Budget Bill (Br), Draft Budget budgetunderskott budget deficit 6

8 budgetår bullerskada byggnads- och anläggningsarbete byråkrati Centrala Studiestödsnämnden, CSN chef civilförsvar CV CV-databas civilstånd dagbarn dagbarnvårdare, dagmamma dagbidrag dagcenter dagersättning (vid militär tjänstgöring) daghem dagmamma dagordning dagpenning (i arbetslös hetsförsäkringen) dagsförtjänst data Datainspektionen datastopp dator datortek debetsedel decentralisera deklarera delegation delegera delegering delgiva delområde delgivning delpension delpensionering delpensionsavgift deltagare (t ex yrkesutbildning) deltid deltidsarbetslös demokrati departement departementssekreterare detaljhandel diagram diarieföra diarium direktservice diskriminera diskriminering fiscal/financial year noise injury construction work bureaucracy The Swedish National Board of Student Aid head /manager / executive civil defence Curriculum Vitae CV database marital status a child cared for by a childminder/in family day care kindergarten child minder / day care minder day subsidy day centre (for pensioners, disabled persons, etc.), senior community centre (Am) military training allowance day care centre (Am); day nursery (Br) family childminder, family day care provider agenda daily benefit, daily unemployment insurance benefit daily earnings data Swedish Data Inspection Board computer/system is down computer computer/activity centre tax bill; tax demand (Br), assessment notice decentralize file a tax return advisory committee/delegation delegate delegation notify, serve (with documents) sub-sector notification, service (of documents) partial pension partial retirement partial pension insurance contribution/fee participant, trainee part-time part-time unemployed democracy Ministry First Secretary retail trade, retailing graphic, chart, diagram enter in a diary (journal) official register/record direct service discriminate discrimination 7

9 Diskrimineringsombudsmannen (nya Equality Ombudsman myndigheten) dispens exemption, waiver disponibel inkomst disposable income diversearbetare casual labourer docent (se även högskolelektor) Associate Professor/ Reader/Senior Research Fellow (Br) dom sentence/verdict - ovillkorlig - unconditional - villkorlig - suspended domslut verdict domstol, allmän court for civil and criminal cases driftsinskränkning cutback in operations/production, downsizing (Am) dubbelarbetande (a person) responsible for both homemaking and a paid job outside the home duglig competent dyslexi dyslexia döv deaf, hearing-impaired (Am) e-post electronic mail, EES (Europeiska Ekonomiska European Economic Area (EEA) Samarbetsområdet) EU (Europeiska Unionen) European Community / European Union EU-kommissionen European Commission DG Sysselsättning, Socialpolitik och Lika Möjligheter - Directorate General (DG) for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities effektivisering efficiency improvement, streamlining efterfråga demand efternamn surname, last name (Am) (i) efterskott in arrears, post facto, retroactively egenföretagare self-employed person, business owner, self-employed, entrepreneur egenvård self care ekonomibiträde kitchen helper/assistant ekonomisk economic, financial ekvivalering av utbildningar se även equivalence of Education programmes validering av utbildningar elevhem student hostel/dormitory/residence hall/boarding home/accommodation - för utvecklingsstörda - for intellectually disabled/mentally retarded/ mentally handicapped/disabled (Br) enhet (t ex i org) division, unit, section enhetschef Head of Unit/Division enhetstaxa flat/standard rate enkät questionnaire enskild privat, personal, individual entreprenör contractor, entrepreneur erbjuda offer erfarenhet experience erforderlig necessary, required, requisite ergonomi ergonomics erhålla receive, get ersätta (utbyta) replace ersättning compensation; payment; benefit ersättningsberättigad eligible for/entitled to compensation; insured ersättningsskyldig liable for damages 8

10 ersättningstagare ersättningsärende etablera etableringsersättning etableringsinsats etableringslots etableringsplan etableringssamtal etableringstillägg Europaarbetsförmedlare/ EURES-rådgivare Europarådet Europastipendier examen examen, akademisk existensminimum expedit exportera F-skattesedel fackförbund fackförening faktura fakturera familjedaghem familjeförsörjare familjeplanering familjepolitik familjerådgivningsbyrå familjerätt familjeterapi familjevård filial Finansdepartementet finansiell verksamhet finansiering finansminister finansplan flaskhals flaskhalsar (inflationsdrivande) flerbarnsfamilj flerbarnstillägg flerhandikappad flextid flicknamn flykting flyktingförläggning flyktingkvot flyktingmottagning flyktingmottagningscentrum flyttbar flyttningsanmälan flyttningsbidrag flöde flödesdiagram FN folkbokföring beneficiary compensation case establish, set up introduction benefit introduction acitivity introduction guide introduction plan introduction interview supplementary introduction benefit for children EURES Adviser Council of Europe European scholarships examination, exam university degree subsistence level, poverty line (Am) shop assistant export notice of tax assessment for self-employed persons national trade/labour union labour union; trade union (Br) invoice to invoice someone family day care; family day nursery (for children) provider; breadwinner family planning family policy family counselling/guidance service/bureau family law family therapy family care branch Ministry of Finance financial activities financing, funding Minister of Finance finance plan bottleneck (inflationary) bottlenecks family with more than one child child allowance supplement person with multiple disabilities; multi-disabled flexible working hours; flexitime maiden name refugee refugee reception centre refugee quota reception of refugees; care of refugees refugee reception centre movable notice of change of address relocation/resettlement grant flow flow chart United Nations civil/national registration 9

11 folkhögskola folk high school folkpensionär pensioner; retiree; retired person; senior (citizen) folktandvård national/public dental service forskning research - grundforskning basic/primary research - tillämpad forskning applied research fortbildning in-service/on-the-job/in-house training frigivning, villkorlig release on probation; parole (Am) friskintyg certificate of good health/fitness for work friskskriven given a clean bill of health friskvård preventive health care; fitness programme friställd se uppsägning fritid free/leisure/spare time fritidsassistent youth activities officer fritidsförvaltning municipal/local recreation authority/office fritidsgård youth recreation centre Fritidshem, fritids after-school recreation centre [for junior school children] fritidskonsulent youth activities consultant fritidsledare youth recreation Ieader fritidsverksamhet leisure/recreation activities/ programme frivillig voluntary/optional frågeformulär questionnaire frånskild divorced främja (tillväxt) promote (growth) full sysselsättning full employment funktionshinder functional impediment/impairment funktionsnedsättning functional impairment fältarbete field work fältassistent social worker, field worker färdighet skill, proficiency färdtjänst transportation/transport/taxi service (for elderly and disabled persons) föra en lönepolitik pursue a wage policy förberedande utbildning preparatory training course förbrukning consumption Förbättra ditt arbetssökande (tjänst för Improve your jobseeking (service for arbetssökande) jobseekers) förbättringslån (housing) improvement loans fördela (resurser) allocate (resources) fördelningskriterier för ekonomiska resurser funding allocation criteria fördjupad kartläggning och vägledning in-depth assessment and vocational guidance fördomar preconceived ideas, prejudices förebygga prevent förebyggande (insatser) preventive (efforts/measures/programmes) föredragningslista agenda föreningsfrihet right of association föreskrift instruction; directive; regulations föreståndare director, supervisor, manager, superintendent företag company (Br), enterprise, corporation (Am) Företagarna (småföretagarnas organisation) Swedish Federation of Business Owners företagshälsovård company/occupational health care service företagskontakter contacts with companies/firms företagsledning company/corporate management 10

12 företagsläkare company doctor/physician, occupational/industrial health physician företagsnedläggning company liquidation företagsutbildning in-company training författning constitution; statute författningssamling code of statutes förhandla negotiate förhandling negotiation förhindra prevent förlikning conciliation, mediation förlorad inkomst loss of earnings förmedla arbete match jobseekers and vacancies, placement service, job/worker match (Am) förmedlingsservice placement service förminska reduce, decrease förmyndare guardian förmån benefit förmånstagare beneficiary förmögenhetsskatt wealth tax förnamn Christian name, first name (Am) förnya renew, update förordning ordinance; regulation förort suburb förpassning removal, deportation församling, kyrklig parish; congregation förskola pre-school förskola, öppen pre-school, open (enrollment) förskoleverksamhet pre-school activity/programme förskollärare pre-school teacher förskott advance (payment) förståndshandikappad mentally disabled (Br) Försvarsdepartementet Ministry of Defence försvarsminister Minister of Defence försäkrad insured försäkring insurance - allmän -national (public) - frivillig - voluntary/optional försäkringsbesked social insurance certificate/card försäkringsbolag insurance company Försäkringskassan The Swedish Social Insurance Agency Försäkringskassa Social Insurance Agency försöksverksamhet experimental work/ programme/ project; pilot project/programme försörjning maintenance/support, livelihood försörjningsplikt liability for maintenance/child support; förtida uttag av ålderspension early withdrawal/payment of retirement pension förtidspension disability pension förtroendeman, facklig union representative, shop steward förtida uttag av ålderspension early drawing/payment förtroendeman, facklig union representative förvaltning administration, management; public agency (Am), authority; board förvaltningsanslag administrative allocation förvaltningskostnader budget/allowance/cost förvaltningsutskott county council executive committee förvisning deportation förvärvsarbetande gainfully employed 11

13 förvärvsarbete förvärvstillstånd förälder, ensamstående föräldraförening föräldraförsäkring föräldraledighet föräldrapenning föräldrautbildning garantibelopp garantinivå gemensam vårdnad Generaldirektör generationsväxling genomföra genomgå genomsnittlig giltig glesbygd Glesbygdsverket godkänd gratis grundläggande grundskola grundutbildning grundvillkor (i arbetslöshetsförsäkringen) gruppaktiviteter grupparbete gruppdynamik gruppförsäkring gruppvägledning gränsfall gymnasieskola gästarbetare gästprofessor halvtid halvårsrapport handel handikapp/ funktionshinder handikappad/ funktionshindrad, fysiskt handikappad/ funktionshindrad, psykiskt handikappersättning handikapphjälpmedel handikapporganisation handikappstöd handikappåtgärder handledning handlingsplan handlägga handläggare handläggningstid gainful employment property acquisition, permit parent, single parents' association parental insurance parental leave of absence parent's cash benefit- parental/cash benefit parental allowance parenthood training, parenthood training, parenting courses (Am) minimum benefit payment; minimum daily amount; guaranteed amount guaranteed level joint custody Director General generation shift implement, carry out, bring about undergo average valid sparsely populated area National Rural Area Development Agency (officially) approved free of charge basic, fundamental (nine-year) compulsory (comprehensive) school basic education, undergraduate education basic condition group activities group work, team project group dynamics group insurance (policy) group counselling borderline case upper secondary school guest worker visiting professor half-time (work) mid-year report trade, commerce, wholesale and retailing disability, handicap (physically) disabled/handicapped mentally retarded; mentally handicapped/disabled (Br) disability allowance handicap aids; (technical) aids for the disabled/handicapped organization of the disabled financial support to the disabled/handicapped programmes for the occupationally disabled guidance action plan deal with administrative (executive) official, administrator; processing time 12

14 havandeskapspenning helhetssyn heltid hemarbetande hemmamaka/e hemsida hinder hjälpmedel, tekniska hovrätt huvudman huvudskyddsombud hyresbidrag hyreslägenhet hälsa- och sjukvård hälsokontroll/undersökning hälsopolitik hälsorisk hälsovård, förebyggande hänvisa hävda högkonjunktur högskola, universitet högskoleadjunkt högskolelektor högskoleutbildad högskoleutbildning Högskoleverket hörcentral hörselskadad hörselvårdsassistent hörselvårdskonsulent icke subventionerat arbete ifrågasätta i hög grad ikraftträdande ILO indela indexreglering individuell industrialiserad industriminister/näringsminister inflation inflytande inflyttningsorter informationssekreterare informera hålla ngn informerad införa inkomst maternity allowance holistic view; overall/integrated view, the big picture full-time homemaker; person caring for the home; housewife/husband, at-home mother, father, parent or other person spouse at home home page obstacle aids, technical Court of Appeal principal, owner senior safety delegate rent subsidy/allowance rental/rented flat/ apartment (Am) health (and medical) care; (services) physical examination; medical check-up health policy health risk/hazard health care/(services), preventive refer to maintain, advocate boom (in the economy), economic expansion university, higher education, college university lecturer senior university lecturer graduate university/college education Swedish National Agency for Higher Education hearing aids centre partially deaf; (person) with hearing impediments/impaired hearing; hard of hearing; hearing impaired (Am) audiologist adviser to the hearing impaired (nonmedical) non-subsidised employment question/challenge to a great extent entry/coming into force ILO, International Labour Organisation classify price-indexing; index-linking (Br) individual industrialized Minister of Industry inflation influence growing population centres,immigration regions (Br) information officer, public relations officer inform to keep someone posted (informed) introduce income 13

15 inkomstbortfall inkomstprövad inkomstskatt inkomstutjämnande inlaga inledande inledningsanförande inledningstal innehåll inresevisum inrikes inrikta inriktning insats inskolning inskolningsplats inskriven som arbetssökande vid af inskrivningstid (vid af) inskränkning Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF Instegsjobb integration Integrations- och jämställdhetsdepartementet Integrations- och jämställdhetsminister integrering integritet intellektuellt funktionshindrad interaktiv internutbildning intervju, samtal Introduktionsubildning intyg intäktsfinansierad invandrare invandrarpolitik invandring investeringsfond IT-styrning Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar jobbklubb jobbsökaraktiviteter jobbsökar- och vägledningsinsatser (utanför aktivitetsgarantin) jordbruk Jordbruksdepartementet juridisk person juridiska frågor Justitiedepartementet jämlikhet JämO (nedlagd, ingår i nya DO) jämställdhet mellan könen jämställdhetsfrågor loss of earnings; lost income means-tested; subjected to an income test income tax Income redistribution/levelling plea introductory introductory address opening address/speech contents entry visa domestic direct, focus, aim focus efforts/inputs/measures/ programme settling-in period/ introductory period/ adjustment period/ introductory training work place introduction job registered as a jobseeker with the Employment Service registration period (at employment offices) restriction The Swedish Unemployment Insurance Board Entry recruitment incentive integration Ministry of Integration and Gender Equality Minister for Integration and Gender Equality integration integrity; confidentiality; right to (personal) respect, privacy intellectually disabled interactive in-company training interview introductory training certificate self-financing, revenue financed immigrant policy for immigrants immigration investment fund IT governance, ITG Job and Development Programme Youth Job Programme job club jobseeker activities Jobseeker activities (outside the activity guarantee) agriculture Ministry of Agriculture legal person legal matters Ministry of Justice equality The Equal Opportunities Ombudsman equality between the sexes/men and women; gender equality; equal opportunities gender issues 14

16 Kammarkollegiet kammarrätt karenstid karriär kartlägga kartläggning kartläggning (av sökande) Klargöra dina arbetsförutsättningar (tjänst för arbetssökande) kollektivavtal kollektivtrafik kommentera kommun (primär) kommunalråd kommunalskatt kommundelsnämnd kommunfullmäktige kommunstyrelse kompetensprofil kompetensuppbyggnad kompetens (kompetenser) kompetensutveckling kompletterande aktör komplettering (av tidigare yrkesutbildning) komvux konjunktur konjunkturberoende åtgärder konjunkturnedgång konjunktursvängningar konjunkturuppgång konkurrens konkurrenssnedvridning konkurs konsulent konsumentprisindex (KPI) kontaktperson kontantstöd kontinuerlig intagning konventionsflykting kost och logi kostnad kostnadsbesparande kriminalvård kronofogde Kronofogdemyndigheten The Legal, Financial and Administrative Services Agency administrative court of appeal waiting/qualifying period (before benefits are payable) career survey, map survey, mapping assessment (of jobseeker's training and experience) clarifying your work capabilities (service for jobseekers) collective agreement/contract public transportation/ transport (Br); public/ mass transit (Am) comment on municipality; local authority (Br) ; city, town Municipal Commissioner local/municipal (income) tax district/sub-municipal committee municipal council; (Stockholm, Göteborg, Malmö: city council) municipal executive committee (Stockholm, Göteborg, Malmö: city executive committee) comprehensive jobseeker profile competence improvement competence (competencies) skills development/enhancement private provider supplementation (of previous vocational training) municipal adult education economic situation, business/trade cycle counter-cyclic programmes recession, economic downturn business cycle fluctuations, cyclic fluctuations boom, economic upturn competition distortion of competition bankruptcy counsellor, consultant consumer price index; cost-of-living index personal contact; liaison officer, contact cash assistance (a form of unemployment benefit) continuous admissions person defined as a refugee according to the terms of the Geneva Convention room and board; board and lodging expenditure cost saving(s) correctional care/services; correctional system; penal system Senior Enforcement Officer, Head of enforcement service The Swedish Enforcement Authority 15

17 kulturarbetare Kulturarbetsförmedling Kulturdepartementet kund kundarbetsplats Kundtjänst kundundersökning kurator kursanordnare kursplan kurskostnad kurssystem kvalifikationer kvalitetsuppföljning kvartalsrapportering kvartalsvis kvot kvotflykting KY-utbildning, Kvalificerad Yrkesutbildning kärnfamilj kön könsuppdelad/jämställdhets- analys (undersökning som belyser kulturellt eller socialt betingade skillnader mellan män och kvinnor) könsdiskriminering könskvotering könsuppdelad statistik körkort lag (jur) lagen om medbestämmande (MBL) lagerarbetare lagerinvestering lagstiftning landshövding landsomfattande landsting landstingsdirektör landstingsråd landstingsskatt ledarhund lediganmäld lediga platser ledningsstab ledsagare ledsyn legitimerad levnadskostnadsindex levnadsstandard likalöneprincipen linje (ämnes) livförsäkring livränta livskvalitet cultural/intellectual worker (in the arts) Employment office Culture Media Ministry of Culture customer customer workstation, customer service terminal Customer service customer survey social welfare/guidance officer training provider curriculum, syllabus training cost training system qualifications quality monitoring quarterly report Quarterly, by the quarter quota Quota refugee Advanced Vocational Education nuclear family: family unit sex (biologisk eller juridisk identitet), gender (social, psykologisk eller kulturell identitet) gender analysis gender discriminsation sex quota breakdown by sex driving Iicence/driver ' s licence law, act the Co-determination Act warehouse worker inventory investment legislation County Governor nationwide county council County Council Director county commissioner county council tax guide dog; seeing eye dog (Am) registered as vacant vacancies/job openings top management escort partial blindness licensed; certified; registered; authorised cost-of-living index standard of living; living standard the principle of equal pay for equal work; pay equity principle course of study, study programme life insurance (life) annuity quality of life 16

18 lockout logoped LO, Landsorganisationen lokal arbetsplan lokaliseringsbidrag lokaliseringslån lokaliseringsstöd lågavlönad låginkomsttagare lockout speech therapist The Swedish Trade Union Confederation local work plan regional development grant regional development loan regional development support low-paid/-salaried person on low income/ in low income bracket (business) recession, slump long-term unemployed person long term unemployment long term sick / chronically ill long-term medical/ somatic care long-term care apartment/flat (Br) doctor, physician lågkonjunktur långtidsarbetslös långtidsarbetslöshet långtidssjuk långtids(sjuk)vård långvård lägenhet läkare - allmänpraktiserande general practitioner (G.P.) - AT-läkare intern; house officer (Br); - privatpraktiserande doctor in private practice; private doctor läkarintyg medical/doctor's certificate läkarmottagning doctor's/medical office/ surgery (Br) läkarstation health care centre läkarundersökning physical examination; medical examination/ check-up läkarutlåtande medical report läkarvård medical care läkemedel (medicinal) drug; medicine; pharmaceutical (preparation) lämpligt arbete suitable work län county länsrätt county administrative court Länsstyrelsen The County Administrative Board lärling apprentice lärlingsplatser apprentice jobs lön pay/salary/wages/ earnings - brutto - gross; before tax - netto - net; alter tax löneanställd wage earner löneavdrag wage deduction; salary deduction lönebidrag wage subsidy (for disabled persons) lönegarantiavgift wage guarantee tax contribution/fee löneglidning wage drift lönegrad civil-service status, salary grade lönegap (mellan kvinnor och män t.ex.) pay gap lönekontor salaries department lönespecifikation salary specification lönenivå wage level lönsamhet profitability löntagare employee; wage-earner löpande band assembly line maketillägg spouse's supplement mantalsskrivning registration for census purposes marginell marginal marknadsandelar market share(s) marknadsföring marketing Matchning till jobb Job matching 17

19 med hänsyn till medarbetare medbestämmande medborgare medborgarskap meddela medelsförbrukning medelstilldelning medeltal medflyttande medlem medlemsavgift medlemskap medlemsvillkor (i arbetslöshetsförsäkringen) medverka medverka till merit meritförteckning merkostnadsbidrag mervärdesskatt metodik militärtjänstgöring miljö- och hälsoskyddsnämnd Miljödepartementet Migrationsverket minimistandard missbruk minska misshandel mobbning modellkontor moms, se mervärdesskatt motarbeta motion (i riksdagen) motiverad motivering motorik motprestation motsättning myndig myndighet myndighetsutövning mål och riktlinjer målbeskrivning målgrupp målstyrning målsättning måluppfyllelse (mätning av) narkoman narkotikamissbruk naturlig avgång neddragning considering employee, staff, colleague co-determination; joint regulation; industrial democracy; (employee) participation in decision-making citizen citizenship inform funding deployment funding allocation average co-migrant, accompanying household member (during relocation) member membership dues membership membership condition/requirement participate contribute towards qualification list of qualifications, personal record, curriculum vitae, resume additional cost subsidy value-added tax, VAT methodology military service Environment and Health Protection Committee Ministry of Environment The Swedish Migration Board minimum standard misuse; abuse; addiction decrease assault; cruelty; abuse bullying model office value added tax, VAT counteract Bill/motion motivated motivation, reason, explanation, justification motor activity what is expected in return contradiction having come of age, legally competent government agency exercising government agency authority goals and guidelines description of aims/ objectives target group management by objectives objective, goal, aims goal achievement (measurement of) drug addict/abuser drug/narcotics addiction/ dependence/ misuse/abuse natural retirement cutback 18

20 neddragning på offentliga utgifter nedgång nedläggning nedsättning nivå nordisk arbetsmarknad (överenskommelse om) nyanländ nyanställd nyanmäld ledig plats nyckelperson Nystartsjobb Nystartsjobb för deltidsarbetslösa nyutexaminerad nämnd (kommunal) näringsbidrag Näringsdepartementet näringsgren näringshjälp näringsliv näringsminister näringstillstånd närmiljö nätverk obalans (regional) obekväm arbetstid obligatorisk offentliga sektorn offentliga tjänstesektorn offentlighetsprincipen offentligt skyddat arbete oförutsedd olämplig omarbetning ombudsman, facklig ombudsman (ex JämO) omedelbar omfattas av (lagar eller bestämmelser) omfattning omplacering omprövning omräkna till omskolning omställningssituationer omsättning omvärldsanalys ordbehandling orderblankett ordförande ordinarie public spending cuts recession; economicdownturn closure, close-down, shut-down reduction level nordic labour market (agreement) new arrival newly hired first-time vacancy registration key person New start jobs New start jobs for part-time unemployed recently graduated committee (municipal) business subsidy Ministry of Enterprise, Energy and Communications industry/branch of industry, economic sector support to businesses trade and industry, business sector, business community Minister for Enterprise and Energy trade licence, business permit (Am) immediate environment, milieu network imbalance (regional) unsocial working hours (Br), (working evenings, nights or weekends), shift work compulsory, mandatory public sector public services principle of public access to official documents sheltered public employment unexpected unsuitable revision/adaptation trade/labor unionemployee/official; shop steward ombudsman immediate covered by/come(s) under (laws or regulations) extent transfer; relocation reconsideration, reinvestigation, reappraisal, reassessment convert into (job) retraining situations entailing change turnover, revenue(s), sales business environment analysis word processing order form chairman, chairwoman, chairperson, chair permanent, regular 19

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden

Ordlista för Sveriges Domstolar. Glossary for the Courts of Sweden Ordlista för Sveriges Domstolar Svensk/engelsk engelsk/svensk Glossary for the Courts of Sweden Swedish/English English/Swedish Producerad av Avd. för kompetensutv. och int. relationer och Avd. för HR

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk)

Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Swedish statutes in translation (Svenska författningar i översättning till främmande språk) Ds 2001:7 (Ministry Publication Series), Government Offices, Prime Minister s Office Preface Translations of

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10

Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning. några exempel från Indien, Sydkorea och USA. Svar Direkt 2014:10 Svar Direkt 2014:10 Hur länder jobbar med att koppla ihop arbetsgivare och utbildning några exempel från Indien, Sydkorea och USA Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kortfattat beskriva

Läs mer

Cirkulär migration och utveckling

Cirkulär migration och utveckling Cirkulär migration och utveckling kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer