Senast uppdaterad Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista"

Transkript

1 Senast uppdaterad Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras.

2 ackord ackordsarbete ackordslön administration administrera advokat advokatbyrå, allmän AIS, Arbetsförmedlingens Informationssystem Anställningsskydd akademiker aktieägare aktiviteter inom vägledning och platsförmedling aktivitetsgarantin aktivitetsstöd alkoholistvård alkoholmissbruk alkoholpolitik alkoholskada allergisk Allmänt avdrag allmän löneavgift allmän rättshjälp allmänt anställningsstöd allmännyttiga organisationer ambassad ambassadör analfabet analys (av orsakerna) anhörig anlagsprövning anmäla ledig plats till Arbetsförmedlingen anmäla sig som arbetssökande annullerat Anpassa din arbetssituation (tjänst för arbetssökande) anslag anslagsframställan anstånd anställd anställd hos någon anställning anställning med lönebidrag anställningsbar anställningsstrygghet anställningsstöd Anställningsstöd för långtidssjukskrivna som har en anställning ansvarsfördelning piece rate piece work piece work rate administration administer lawyer, barrister, solicitor, attorney (at law) public law office AIS Arbetsförmedlingens Information System, Core applications job security college/university graduate shareholder, stockholder (Am) activities within vocational guidance and placement activity guarantee (for people who are unemployed) activity support treatment for alcoholism; care/treatment of alcoholics, substance abuse (latter also covers drug abuse) alcohol abuse, substance abuse, alcohol misuse; alcoholism alcohol policy physical/psychological damage due to alcoholism; alcohol-related injury/disease allergic general tax deduction payroll tax general public assistance legal aid general recruitment incentive public utilities Embassy Ambassador illiterate analysis (of the causes) relative, next-of-kin aptitude testing report/register a job vacancy with the Employment Service register as job-seeker/unemployed annulled Adapting your work situation (service for jobseekers) budget/appropriation/ allowance, funding allocation, grant budget request/estimate respite, suspension, grace period employee employed by someone employment, job wage-subsidised employment employable employment security/job security individual recruitment incentive Recruitment incentive for long-term sicklisted allocation of responsibilities 1

3 ansöka (om) apply (for) ansökan application ansökningshandlingar application documents antagningspoäng admittance/admission requirements for upper secondary school/entry level university anvisa (ledig plats, sökande) refer (to a job vacancy, jobseeker) anvisning referral anvisningsgrad referral rate användarkonto user account användarnamn user name arbeta svart work in the informal economy, work unofficially arbetarskydd occupational safety; occupational health; workers' protection; occupational safety and health; workers' compensation (Am) arbetarskyddsavgift occupational health and safety tax arbetarskyddslagen Industrial Safety Act Arbetsmiljöverket The Swedish Work Environment Authority arbete work, employment, job - skyddat - sheltered employment arbetsplatsanpassning work adjustment, workplace adaptation for the disabled arbetsbrist shortage/lack of work Arbetsdomstolen The Labour Court arbetserbjudande offer of employment, job offer arbetserfarenhet work experience arbetsför employable, fit for work arbetsför, partiellt partially disabled arbetsförberedande aktiviteter employment preparation activities arbetsfördelning work distribution arbetsförmedlare employment officer (statl) job placer (privat) arbetsförmedling (funktionen) employment service, labour exchange (Br) arbetsförmedling (kontor) employment office Arbetsförmedlingen The Swedish Public Employment Service Kommentar: Arbetsförmedlingen betraktas som ett egennamn och ska normalt sett inte översättas. The Swedish Public Employment Service ska enbart användas i de fall vi behöver förtydliga vilka vi är. Arbetsförmedlingen Rådgivning arbetsförmedlingschef arbetsförmåga, nedsatt arbetsgivaravgift arbetsgivare arbetsgivarinträde arbetsgivarintyg arbetsgivarorganisation Arbetsgivarpart arbetsgivarrepresentant arbetshandikappad (se funktionshindrad) arbetshinder arbetshygien arbetskonflikt Internal Advisory Service employment office manager working capacity, reduced; partial disability payroll tax,employer's contribution, employer's fee employer employer administration of sickness benefits, (public sector) employer's certificate employer organization employer employer representative Occupationally disabled obstacle to work, reason for not working, unemployability occupational/industrial hygiene labour/industrial dispute/conflict, job action 2

4 arbetskonsulent arbetskraft arbetskraftsbrist arbetskraftsundersökning (AKU) arbetskrafttillgång arbetslag (inom hemtjänsten) arbetslag arbetslagstiftning arbetsliv arbetslivserfarenhet Arbetslivsinriktad rehabilitering arbetslös (tillfällig) arbetslöshet, dold arbetslöshetsersättning arbetslöshetsförsäkring arbetslöshetskassa arbetslöshetskassa - erkänd arbetsmarknad arbetsmarknadens parter arbetsmarknadsdepartementet arbetsmarknadsförhållande arbetsmarknadsläge arbetsmarknadsminister Arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadspolitiskt program arbetsmarknadsråd arbetsmarknadsutbildning arbetsmarknadsutskott arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmiljö; - psyko-social arbets- och kompetenslinjen arbetsoförmåga arbetsplacering arbetsplan arbetsplats arbetsplatsintroduktion arbetspraktik arbetsprövning arbetspsykologisk utredning arbetsrotation arbetsskada arbetsskadeavgift arbetsskadeförsäkring arbetsskadelivränta arbetssökande work consultant, career(s) advisor, vocational counsellor labour force labour shortage Labour Force Survey labour supply unit of home helpers working team labour legislation working lite work experience Employability Rehabilitation Programme unemployed, jobless (temporarily) unemployment, hidden unemployment benefit/compensation unemployment insurance unemployment insurance fund recognised unemployment insurance fund/ society labour market employer and employee/labour organization /representatives, social partners Ministry of Employment labour market conditions/situation labour market situation Minister for Employment labour market policy labour market programme labour counsellor employment training; labour market training/ programme/scheme (Br) labour market committee labour market policy programmes/measures work place/working/work environment, occupational health; psycho-social working/work environment work and competence strategy disability; incapacity for work (Br) job placement work plan work place workplace introduction work experience assessment of working capacity; physiotherapeutic test work psychological testing job rotation occupational/industrial/work injury; workrelated injury occupational/industrial/work injury insurance tax/contribution/fee occupational/industrial/work injury insurance, workers' injury compensation system occupational/industrial/work injury annuity, orkers' compensation jobseeker, applicant 3

5 arbetssökande med förhinder arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslös arbetstagare arbetstagarparterna arbetstagarrepresentant arbetsterapeut arbetsterapi arbetstid arbetstid, obekväm arbetstillfälle arbetstillstånd arbetsträning arbetsuppgift arbetsutvidgning arbetsvillkor arkiv arkivera arkivarie asbestundersökning asylbidrag asylförläggning asylrätt asylsökande ATP (allmän tilläggspension) avaktualisera avaktualiseringsorsak avanmälan avdragsgill avfolka avfolkning avgift avgiftsgrundande avgångsbetyg avgångsbidrag, avgångsersättning, avgångsvederlag avgöra en tvist avrapportera en ledig plats avskeda avslag avstyrka avstängning avtal, överenskommelse avtalad inskolningsplats avtalsförhandling avvikelse från målen avvisning Balanserat Styrkort barnavård barnavårdscentral (BVC) barnbidrag jobseeker presently prevented from taking a job jobseeker who is currently or potentially unemployed/in danger of unemployment employee labour organizations, labour/trade unions employee representative occupational therapist occupational therapy working hours non-normal/unsocial working hours (working evenings, nights or weekends) job opening, job vacancy, job opportunity work/labour permit, green card (Am) occupational/industrial rehabilitation work, task, responsibility job expansion working conditions allm. archives (pl.); lokal record office; dokumentsamling,arkivalier äv. records (pl.) file archivist, keeper of the archives medical examination for asbestos in the lungs a special (social welfare) allowance available to asylum seekers reception centre for asylum seekers right of/to asylum asylum seeker National Supplementary Pension Scheme/System deactivate reason for de-registration cancellation notice (tax) deductible depopulate depopulation fee/charge (esp. income) assessable for fee-paying Ieaving certificate, diploma severance pay; redundancy pay (Br) settle a dispute de-register a vacancy dismiss, discharge, fire refusal, rejection reject suspension agreement; contract; settlement contracted introduction place/work place, introduction job wage negotiation, collective bargaining deviation from the targets denial/refusal of entry into the country Balanced Scorecard childcare/welfare child welfare centre child allowance; child benefit (Br) 4

6 barnflicka mother's helper; au pair, day worker, domestic (Am) barnhem children's (residential) home barnhälsovård child health care Barnledig (ledig för vård av barn) on parental leave (of absence) barnledighet parental leave (of absence) barnmisshandel child abuse barnmorska, legitimerad midwife, registered/ licenced barnombud children's representative; Barnombudsmannen Child Ombudsman barnomsorgsavgift child (day) care (services) - från arbetsgivaren - child care tax/contribution - från förälder - parent fee (for child care) barnsjuksköterska pediatric nurse barnskötare/barnsköterska child care attendant; childminder barntillsyn child supervision barntillägg child supplement barnvårdare child care worker/aide; childminder basbelopp basic amount begränsad limited begära apply for/claim - skadestånd damages behandling treatment - hemma-hos home visiting/visiting nursing services - profylaktisk preventive treatment -psykoprofylaktisk preventive mental health treatment behandlingshem treatment centre/clinic (with residential facilities) behovsprövning needs assessment / means test (financial) behörighet qualification; eligibility belastningsfaktor Ioad factor; work load; stress factor belastningsskada musculo-skeletal/strain injury belopp i siffror amount in figures belägga med siffror to show in/prove by figures beredning commission; drafting committee berättigad entitled beskattningsbar taxable beslut decision beslutet upphävt decision cancelled/rescinded/ quashed/overruled - annullerat annulled besparingskrav economisation requirement besvär (överklagande) appeal besvärsinstans board/court of appeal besvärsrätt right of appeal besvärstid appeal term/time allowed for lodging an appeal beteendestörning behavioural disturbance Betyg, handling, officiellt certificate intygel.examensbetyg betygsgrad Mark (Br) grade (Am) betänkande official/commission report; committee report bevilja grant, approve bevilja tillstånd grant permission bevis proof, certificate evidence, certification, bevisa prove bidrag allowance; benefit; grant; subsidy; financial support; contribution 5

7 - kommunalt - municipal/ localgovernment/ authorityallowance etc - statligt - central/national government/state allowance etc bidragsförskott maintenance advance for child support;advance (payment) on (of) maintenance allowance; bidragsgrundande inkomst assessable income, allowance reference income bifalla sustain, approve, consent bifoga enclose, attach bilaga enclosure, supplement, appendix bistånd International development cooperation, foreign aid (Am) biståndsminister Minister for International Development Cooperation, Foreign Aid (Am) biståndsprojekt, ekonomiskt international development project, economic bisyssla sideline, moonlighting (Am) biträdande chef deputy manager blankett form blind blind BNP (bruttonationalprodukten) GDP (Gross Domestic Product) boende resident (person), accommodation/housing (bostad) boendemiljö housing conditions/environment bohagsflyttning relocation, removal, moving borgarråd city commissioner bostadsbrist housing shortage bostadsföretag, allmännyttigt municipal/ public housing corporation/ company; council housing corporation (Br) bostadsförmedling Iocal housing authority/agency bostadshotell residential hotel, SRO bostadslån housing loan/credit, mortgage (Am) bostadsnämnd housing committee bostadsområde residential/housing area; neighbourhood; housing development; housing estate bostadsrätt tenant-owner/tenant-co-operative contract, co-op (Am) bostadsrättslägenhet tenant-owner/tenant-co-operative apartment/flat (Br) bostadsstandard housing standard bostadstillägg supplementary benefit for housing bosättning place of residence bosättningslån municipal home-furnishing loan branschförmedling sub/branch office bristyrke short-handed occupation, bottleneck occupation bristyrkesutbildning skill shortage training, bottleneck training brott crime/offence brottslighet criminality; crime brottsling offender, criminal, law breaker bruttoinkomst gross income bruttolön gross earnings/wage/salary bryta obalanser redress imbalances budget budget budgetproposition (Budget and) Finance Bill; Budget Proposal; Budget Bill (Br), Draft Budget budgetunderskott budget deficit 6

8 budgetår bullerskada byggnads- och anläggningsarbete byråkrati Centrala Studiestödsnämnden, CSN chef civilförsvar CV CV-databas civilstånd dagbarn dagbarnvårdare, dagmamma dagbidrag dagcenter dagersättning (vid militär tjänstgöring) daghem dagmamma dagordning dagpenning (i arbetslös hetsförsäkringen) dagsförtjänst data Datainspektionen datastopp dator datortek debetsedel decentralisera deklarera delegation delegera delegering delgiva delområde delgivning delpension delpensionering delpensionsavgift deltagare (t ex yrkesutbildning) deltid deltidsarbetslös demokrati departement departementssekreterare detaljhandel diagram diarieföra diarium direktservice diskriminera diskriminering fiscal/financial year noise injury construction work bureaucracy The Swedish National Board of Student Aid head /manager / executive civil defence Curriculum Vitae CV database marital status a child cared for by a childminder/in family day care kindergarten child minder / day care minder day subsidy day centre (for pensioners, disabled persons, etc.), senior community centre (Am) military training allowance day care centre (Am); day nursery (Br) family childminder, family day care provider agenda daily benefit, daily unemployment insurance benefit daily earnings data Swedish Data Inspection Board computer/system is down computer computer/activity centre tax bill; tax demand (Br), assessment notice decentralize file a tax return advisory committee/delegation delegate delegation notify, serve (with documents) sub-sector notification, service (of documents) partial pension partial retirement partial pension insurance contribution/fee participant, trainee part-time part-time unemployed democracy Ministry First Secretary retail trade, retailing graphic, chart, diagram enter in a diary (journal) official register/record direct service discriminate discrimination 7

9 Diskrimineringsombudsmannen (nya Equality Ombudsman myndigheten) dispens exemption, waiver disponibel inkomst disposable income diversearbetare casual labourer docent (se även högskolelektor) Associate Professor/ Reader/Senior Research Fellow (Br) dom sentence/verdict - ovillkorlig - unconditional - villkorlig - suspended domslut verdict domstol, allmän court for civil and criminal cases driftsinskränkning cutback in operations/production, downsizing (Am) dubbelarbetande (a person) responsible for both homemaking and a paid job outside the home duglig competent dyslexi dyslexia döv deaf, hearing-impaired (Am) e-post electronic mail, EES (Europeiska Ekonomiska European Economic Area (EEA) Samarbetsområdet) EU (Europeiska Unionen) European Community / European Union EU-kommissionen European Commission DG Sysselsättning, Socialpolitik och Lika Möjligheter - Directorate General (DG) for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities effektivisering efficiency improvement, streamlining efterfråga demand efternamn surname, last name (Am) (i) efterskott in arrears, post facto, retroactively egenföretagare self-employed person, business owner, self-employed, entrepreneur egenvård self care ekonomibiträde kitchen helper/assistant ekonomisk economic, financial ekvivalering av utbildningar se även equivalence of Education programmes validering av utbildningar elevhem student hostel/dormitory/residence hall/boarding home/accommodation - för utvecklingsstörda - for intellectually disabled/mentally retarded/ mentally handicapped/disabled (Br) enhet (t ex i org) division, unit, section enhetschef Head of Unit/Division enhetstaxa flat/standard rate enkät questionnaire enskild privat, personal, individual entreprenör contractor, entrepreneur erbjuda offer erfarenhet experience erforderlig necessary, required, requisite ergonomi ergonomics erhålla receive, get ersätta (utbyta) replace ersättning compensation; payment; benefit ersättningsberättigad eligible for/entitled to compensation; insured ersättningsskyldig liable for damages 8

10 ersättningstagare ersättningsärende etablera etableringsersättning etableringsinsats etableringslots etableringsplan etableringssamtal etableringstillägg Europaarbetsförmedlare/ EURES-rådgivare Europarådet Europastipendier examen examen, akademisk existensminimum expedit exportera F-skattesedel fackförbund fackförening faktura fakturera familjedaghem familjeförsörjare familjeplanering familjepolitik familjerådgivningsbyrå familjerätt familjeterapi familjevård filial Finansdepartementet finansiell verksamhet finansiering finansminister finansplan flaskhals flaskhalsar (inflationsdrivande) flerbarnsfamilj flerbarnstillägg flerhandikappad flextid flicknamn flykting flyktingförläggning flyktingkvot flyktingmottagning flyktingmottagningscentrum flyttbar flyttningsanmälan flyttningsbidrag flöde flödesdiagram FN folkbokföring beneficiary compensation case establish, set up introduction benefit introduction acitivity introduction guide introduction plan introduction interview supplementary introduction benefit for children EURES Adviser Council of Europe European scholarships examination, exam university degree subsistence level, poverty line (Am) shop assistant export notice of tax assessment for self-employed persons national trade/labour union labour union; trade union (Br) invoice to invoice someone family day care; family day nursery (for children) provider; breadwinner family planning family policy family counselling/guidance service/bureau family law family therapy family care branch Ministry of Finance financial activities financing, funding Minister of Finance finance plan bottleneck (inflationary) bottlenecks family with more than one child child allowance supplement person with multiple disabilities; multi-disabled flexible working hours; flexitime maiden name refugee refugee reception centre refugee quota reception of refugees; care of refugees refugee reception centre movable notice of change of address relocation/resettlement grant flow flow chart United Nations civil/national registration 9

11 folkhögskola folk high school folkpensionär pensioner; retiree; retired person; senior (citizen) folktandvård national/public dental service forskning research - grundforskning basic/primary research - tillämpad forskning applied research fortbildning in-service/on-the-job/in-house training frigivning, villkorlig release on probation; parole (Am) friskintyg certificate of good health/fitness for work friskskriven given a clean bill of health friskvård preventive health care; fitness programme friställd se uppsägning fritid free/leisure/spare time fritidsassistent youth activities officer fritidsförvaltning municipal/local recreation authority/office fritidsgård youth recreation centre Fritidshem, fritids after-school recreation centre [for junior school children] fritidskonsulent youth activities consultant fritidsledare youth recreation Ieader fritidsverksamhet leisure/recreation activities/ programme frivillig voluntary/optional frågeformulär questionnaire frånskild divorced främja (tillväxt) promote (growth) full sysselsättning full employment funktionshinder functional impediment/impairment funktionsnedsättning functional impairment fältarbete field work fältassistent social worker, field worker färdighet skill, proficiency färdtjänst transportation/transport/taxi service (for elderly and disabled persons) föra en lönepolitik pursue a wage policy förberedande utbildning preparatory training course förbrukning consumption Förbättra ditt arbetssökande (tjänst för Improve your jobseeking (service for arbetssökande) jobseekers) förbättringslån (housing) improvement loans fördela (resurser) allocate (resources) fördelningskriterier för ekonomiska resurser funding allocation criteria fördjupad kartläggning och vägledning in-depth assessment and vocational guidance fördomar preconceived ideas, prejudices förebygga prevent förebyggande (insatser) preventive (efforts/measures/programmes) föredragningslista agenda föreningsfrihet right of association föreskrift instruction; directive; regulations föreståndare director, supervisor, manager, superintendent företag company (Br), enterprise, corporation (Am) Företagarna (småföretagarnas organisation) Swedish Federation of Business Owners företagshälsovård company/occupational health care service företagskontakter contacts with companies/firms företagsledning company/corporate management 10

12 företagsläkare company doctor/physician, occupational/industrial health physician företagsnedläggning company liquidation företagsutbildning in-company training författning constitution; statute författningssamling code of statutes förhandla negotiate förhandling negotiation förhindra prevent förlikning conciliation, mediation förlorad inkomst loss of earnings förmedla arbete match jobseekers and vacancies, placement service, job/worker match (Am) förmedlingsservice placement service förminska reduce, decrease förmyndare guardian förmån benefit förmånstagare beneficiary förmögenhetsskatt wealth tax förnamn Christian name, first name (Am) förnya renew, update förordning ordinance; regulation förort suburb förpassning removal, deportation församling, kyrklig parish; congregation förskola pre-school förskola, öppen pre-school, open (enrollment) förskoleverksamhet pre-school activity/programme förskollärare pre-school teacher förskott advance (payment) förståndshandikappad mentally disabled (Br) Försvarsdepartementet Ministry of Defence försvarsminister Minister of Defence försäkrad insured försäkring insurance - allmän -national (public) - frivillig - voluntary/optional försäkringsbesked social insurance certificate/card försäkringsbolag insurance company Försäkringskassan The Swedish Social Insurance Agency Försäkringskassa Social Insurance Agency försöksverksamhet experimental work/ programme/ project; pilot project/programme försörjning maintenance/support, livelihood försörjningsplikt liability for maintenance/child support; förtida uttag av ålderspension early withdrawal/payment of retirement pension förtidspension disability pension förtroendeman, facklig union representative, shop steward förtida uttag av ålderspension early drawing/payment förtroendeman, facklig union representative förvaltning administration, management; public agency (Am), authority; board förvaltningsanslag administrative allocation förvaltningskostnader budget/allowance/cost förvaltningsutskott county council executive committee förvisning deportation förvärvsarbetande gainfully employed 11

13 förvärvsarbete förvärvstillstånd förälder, ensamstående föräldraförening föräldraförsäkring föräldraledighet föräldrapenning föräldrautbildning garantibelopp garantinivå gemensam vårdnad Generaldirektör generationsväxling genomföra genomgå genomsnittlig giltig glesbygd Glesbygdsverket godkänd gratis grundläggande grundskola grundutbildning grundvillkor (i arbetslöshetsförsäkringen) gruppaktiviteter grupparbete gruppdynamik gruppförsäkring gruppvägledning gränsfall gymnasieskola gästarbetare gästprofessor halvtid halvårsrapport handel handikapp/ funktionshinder handikappad/ funktionshindrad, fysiskt handikappad/ funktionshindrad, psykiskt handikappersättning handikapphjälpmedel handikapporganisation handikappstöd handikappåtgärder handledning handlingsplan handlägga handläggare handläggningstid gainful employment property acquisition, permit parent, single parents' association parental insurance parental leave of absence parent's cash benefit- parental/cash benefit parental allowance parenthood training, parenthood training, parenting courses (Am) minimum benefit payment; minimum daily amount; guaranteed amount guaranteed level joint custody Director General generation shift implement, carry out, bring about undergo average valid sparsely populated area National Rural Area Development Agency (officially) approved free of charge basic, fundamental (nine-year) compulsory (comprehensive) school basic education, undergraduate education basic condition group activities group work, team project group dynamics group insurance (policy) group counselling borderline case upper secondary school guest worker visiting professor half-time (work) mid-year report trade, commerce, wholesale and retailing disability, handicap (physically) disabled/handicapped mentally retarded; mentally handicapped/disabled (Br) disability allowance handicap aids; (technical) aids for the disabled/handicapped organization of the disabled financial support to the disabled/handicapped programmes for the occupationally disabled guidance action plan deal with administrative (executive) official, administrator; processing time 12

14 havandeskapspenning helhetssyn heltid hemarbetande hemmamaka/e hemsida hinder hjälpmedel, tekniska hovrätt huvudman huvudskyddsombud hyresbidrag hyreslägenhet hälsa- och sjukvård hälsokontroll/undersökning hälsopolitik hälsorisk hälsovård, förebyggande hänvisa hävda högkonjunktur högskola, universitet högskoleadjunkt högskolelektor högskoleutbildad högskoleutbildning Högskoleverket hörcentral hörselskadad hörselvårdsassistent hörselvårdskonsulent icke subventionerat arbete ifrågasätta i hög grad ikraftträdande ILO indela indexreglering individuell industrialiserad industriminister/näringsminister inflation inflytande inflyttningsorter informationssekreterare informera hålla ngn informerad införa inkomst maternity allowance holistic view; overall/integrated view, the big picture full-time homemaker; person caring for the home; housewife/husband, at-home mother, father, parent or other person spouse at home home page obstacle aids, technical Court of Appeal principal, owner senior safety delegate rent subsidy/allowance rental/rented flat/ apartment (Am) health (and medical) care; (services) physical examination; medical check-up health policy health risk/hazard health care/(services), preventive refer to maintain, advocate boom (in the economy), economic expansion university, higher education, college university lecturer senior university lecturer graduate university/college education Swedish National Agency for Higher Education hearing aids centre partially deaf; (person) with hearing impediments/impaired hearing; hard of hearing; hearing impaired (Am) audiologist adviser to the hearing impaired (nonmedical) non-subsidised employment question/challenge to a great extent entry/coming into force ILO, International Labour Organisation classify price-indexing; index-linking (Br) individual industrialized Minister of Industry inflation influence growing population centres,immigration regions (Br) information officer, public relations officer inform to keep someone posted (informed) introduce income 13

15 inkomstbortfall inkomstprövad inkomstskatt inkomstutjämnande inlaga inledande inledningsanförande inledningstal innehåll inresevisum inrikes inrikta inriktning insats inskolning inskolningsplats inskriven som arbetssökande vid af inskrivningstid (vid af) inskränkning Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF Instegsjobb integration Integrations- och jämställdhetsdepartementet Integrations- och jämställdhetsminister integrering integritet intellektuellt funktionshindrad interaktiv internutbildning intervju, samtal Introduktionsubildning intyg intäktsfinansierad invandrare invandrarpolitik invandring investeringsfond IT-styrning Jobb- och utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar jobbklubb jobbsökaraktiviteter jobbsökar- och vägledningsinsatser (utanför aktivitetsgarantin) jordbruk Jordbruksdepartementet juridisk person juridiska frågor Justitiedepartementet jämlikhet JämO (nedlagd, ingår i nya DO) jämställdhet mellan könen jämställdhetsfrågor loss of earnings; lost income means-tested; subjected to an income test income tax Income redistribution/levelling plea introductory introductory address opening address/speech contents entry visa domestic direct, focus, aim focus efforts/inputs/measures/ programme settling-in period/ introductory period/ adjustment period/ introductory training work place introduction job registered as a jobseeker with the Employment Service registration period (at employment offices) restriction The Swedish Unemployment Insurance Board Entry recruitment incentive integration Ministry of Integration and Gender Equality Minister for Integration and Gender Equality integration integrity; confidentiality; right to (personal) respect, privacy intellectually disabled interactive in-company training interview introductory training certificate self-financing, revenue financed immigrant policy for immigrants immigration investment fund IT governance, ITG Job and Development Programme Youth Job Programme job club jobseeker activities Jobseeker activities (outside the activity guarantee) agriculture Ministry of Agriculture legal person legal matters Ministry of Justice equality The Equal Opportunities Ombudsman equality between the sexes/men and women; gender equality; equal opportunities gender issues 14

16 Kammarkollegiet kammarrätt karenstid karriär kartlägga kartläggning kartläggning (av sökande) Klargöra dina arbetsförutsättningar (tjänst för arbetssökande) kollektivavtal kollektivtrafik kommentera kommun (primär) kommunalråd kommunalskatt kommundelsnämnd kommunfullmäktige kommunstyrelse kompetensprofil kompetensuppbyggnad kompetens (kompetenser) kompetensutveckling kompletterande aktör komplettering (av tidigare yrkesutbildning) komvux konjunktur konjunkturberoende åtgärder konjunkturnedgång konjunktursvängningar konjunkturuppgång konkurrens konkurrenssnedvridning konkurs konsulent konsumentprisindex (KPI) kontaktperson kontantstöd kontinuerlig intagning konventionsflykting kost och logi kostnad kostnadsbesparande kriminalvård kronofogde Kronofogdemyndigheten The Legal, Financial and Administrative Services Agency administrative court of appeal waiting/qualifying period (before benefits are payable) career survey, map survey, mapping assessment (of jobseeker's training and experience) clarifying your work capabilities (service for jobseekers) collective agreement/contract public transportation/ transport (Br); public/ mass transit (Am) comment on municipality; local authority (Br) ; city, town Municipal Commissioner local/municipal (income) tax district/sub-municipal committee municipal council; (Stockholm, Göteborg, Malmö: city council) municipal executive committee (Stockholm, Göteborg, Malmö: city executive committee) comprehensive jobseeker profile competence improvement competence (competencies) skills development/enhancement private provider supplementation (of previous vocational training) municipal adult education economic situation, business/trade cycle counter-cyclic programmes recession, economic downturn business cycle fluctuations, cyclic fluctuations boom, economic upturn competition distortion of competition bankruptcy counsellor, consultant consumer price index; cost-of-living index personal contact; liaison officer, contact cash assistance (a form of unemployment benefit) continuous admissions person defined as a refugee according to the terms of the Geneva Convention room and board; board and lodging expenditure cost saving(s) correctional care/services; correctional system; penal system Senior Enforcement Officer, Head of enforcement service The Swedish Enforcement Authority 15

17 kulturarbetare Kulturarbetsförmedling Kulturdepartementet kund kundarbetsplats Kundtjänst kundundersökning kurator kursanordnare kursplan kurskostnad kurssystem kvalifikationer kvalitetsuppföljning kvartalsrapportering kvartalsvis kvot kvotflykting KY-utbildning, Kvalificerad Yrkesutbildning kärnfamilj kön könsuppdelad/jämställdhets- analys (undersökning som belyser kulturellt eller socialt betingade skillnader mellan män och kvinnor) könsdiskriminering könskvotering könsuppdelad statistik körkort lag (jur) lagen om medbestämmande (MBL) lagerarbetare lagerinvestering lagstiftning landshövding landsomfattande landsting landstingsdirektör landstingsråd landstingsskatt ledarhund lediganmäld lediga platser ledningsstab ledsagare ledsyn legitimerad levnadskostnadsindex levnadsstandard likalöneprincipen linje (ämnes) livförsäkring livränta livskvalitet cultural/intellectual worker (in the arts) Employment office Culture Media Ministry of Culture customer customer workstation, customer service terminal Customer service customer survey social welfare/guidance officer training provider curriculum, syllabus training cost training system qualifications quality monitoring quarterly report Quarterly, by the quarter quota Quota refugee Advanced Vocational Education nuclear family: family unit sex (biologisk eller juridisk identitet), gender (social, psykologisk eller kulturell identitet) gender analysis gender discriminsation sex quota breakdown by sex driving Iicence/driver ' s licence law, act the Co-determination Act warehouse worker inventory investment legislation County Governor nationwide county council County Council Director county commissioner county council tax guide dog; seeing eye dog (Am) registered as vacant vacancies/job openings top management escort partial blindness licensed; certified; registered; authorised cost-of-living index standard of living; living standard the principle of equal pay for equal work; pay equity principle course of study, study programme life insurance (life) annuity quality of life 16

18 lockout logoped LO, Landsorganisationen lokal arbetsplan lokaliseringsbidrag lokaliseringslån lokaliseringsstöd lågavlönad låginkomsttagare lockout speech therapist The Swedish Trade Union Confederation local work plan regional development grant regional development loan regional development support low-paid/-salaried person on low income/ in low income bracket (business) recession, slump long-term unemployed person long term unemployment long term sick / chronically ill long-term medical/ somatic care long-term care apartment/flat (Br) doctor, physician lågkonjunktur långtidsarbetslös långtidsarbetslöshet långtidssjuk långtids(sjuk)vård långvård lägenhet läkare - allmänpraktiserande general practitioner (G.P.) - AT-läkare intern; house officer (Br); - privatpraktiserande doctor in private practice; private doctor läkarintyg medical/doctor's certificate läkarmottagning doctor's/medical office/ surgery (Br) läkarstation health care centre läkarundersökning physical examination; medical examination/ check-up läkarutlåtande medical report läkarvård medical care läkemedel (medicinal) drug; medicine; pharmaceutical (preparation) lämpligt arbete suitable work län county länsrätt county administrative court Länsstyrelsen The County Administrative Board lärling apprentice lärlingsplatser apprentice jobs lön pay/salary/wages/ earnings - brutto - gross; before tax - netto - net; alter tax löneanställd wage earner löneavdrag wage deduction; salary deduction lönebidrag wage subsidy (for disabled persons) lönegarantiavgift wage guarantee tax contribution/fee löneglidning wage drift lönegrad civil-service status, salary grade lönegap (mellan kvinnor och män t.ex.) pay gap lönekontor salaries department lönespecifikation salary specification lönenivå wage level lönsamhet profitability löntagare employee; wage-earner löpande band assembly line maketillägg spouse's supplement mantalsskrivning registration for census purposes marginell marginal marknadsandelar market share(s) marknadsföring marketing Matchning till jobb Job matching 17

19 med hänsyn till medarbetare medbestämmande medborgare medborgarskap meddela medelsförbrukning medelstilldelning medeltal medflyttande medlem medlemsavgift medlemskap medlemsvillkor (i arbetslöshetsförsäkringen) medverka medverka till merit meritförteckning merkostnadsbidrag mervärdesskatt metodik militärtjänstgöring miljö- och hälsoskyddsnämnd Miljödepartementet Migrationsverket minimistandard missbruk minska misshandel mobbning modellkontor moms, se mervärdesskatt motarbeta motion (i riksdagen) motiverad motivering motorik motprestation motsättning myndig myndighet myndighetsutövning mål och riktlinjer målbeskrivning målgrupp målstyrning målsättning måluppfyllelse (mätning av) narkoman narkotikamissbruk naturlig avgång neddragning considering employee, staff, colleague co-determination; joint regulation; industrial democracy; (employee) participation in decision-making citizen citizenship inform funding deployment funding allocation average co-migrant, accompanying household member (during relocation) member membership dues membership membership condition/requirement participate contribute towards qualification list of qualifications, personal record, curriculum vitae, resume additional cost subsidy value-added tax, VAT methodology military service Environment and Health Protection Committee Ministry of Environment The Swedish Migration Board minimum standard misuse; abuse; addiction decrease assault; cruelty; abuse bullying model office value added tax, VAT counteract Bill/motion motivated motivation, reason, explanation, justification motor activity what is expected in return contradiction having come of age, legally competent government agency exercising government agency authority goals and guidelines description of aims/ objectives target group management by objectives objective, goal, aims goal achievement (measurement of) drug addict/abuser drug/narcotics addiction/ dependence/ misuse/abuse natural retirement cutback 18

20 neddragning på offentliga utgifter nedgång nedläggning nedsättning nivå nordisk arbetsmarknad (överenskommelse om) nyanländ nyanställd nyanmäld ledig plats nyckelperson Nystartsjobb Nystartsjobb för deltidsarbetslösa nyutexaminerad nämnd (kommunal) näringsbidrag Näringsdepartementet näringsgren näringshjälp näringsliv näringsminister näringstillstånd närmiljö nätverk obalans (regional) obekväm arbetstid obligatorisk offentliga sektorn offentliga tjänstesektorn offentlighetsprincipen offentligt skyddat arbete oförutsedd olämplig omarbetning ombudsman, facklig ombudsman (ex JämO) omedelbar omfattas av (lagar eller bestämmelser) omfattning omplacering omprövning omräkna till omskolning omställningssituationer omsättning omvärldsanalys ordbehandling orderblankett ordförande ordinarie public spending cuts recession; economicdownturn closure, close-down, shut-down reduction level nordic labour market (agreement) new arrival newly hired first-time vacancy registration key person New start jobs New start jobs for part-time unemployed recently graduated committee (municipal) business subsidy Ministry of Enterprise, Energy and Communications industry/branch of industry, economic sector support to businesses trade and industry, business sector, business community Minister for Enterprise and Energy trade licence, business permit (Am) immediate environment, milieu network imbalance (regional) unsocial working hours (Br), (working evenings, nights or weekends), shift work compulsory, mandatory public sector public services principle of public access to official documents sheltered public employment unexpected unsuitable revision/adaptation trade/labor unionemployee/official; shop steward ombudsman immediate covered by/come(s) under (laws or regulations) extent transfer; relocation reconsideration, reinvestigation, reappraisal, reassessment convert into (job) retraining situations entailing change turnover, revenue(s), sales business environment analysis word processing order form chairman, chairwoman, chairperson, chair permanent, regular 19

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Nyckelord Internwebben

Nyckelord Internwebben Nyckelord Internwebben Svenska Allmän handling Anknuten Anslag Anställning Arbetsmiljö Arbetstid Arkivering Arvode Avtal Bank Beslut Bibliotek Biobank Biosäkerhet Bisyssla Blankett Bokslut Bolag Budgetering

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Socialförsäkring Social insurance Foto: Monica Holmberg Socialförsäkring Statistisk årsbok 2013 18 Socialförsäkring Social insurance 18.1 Utgifter för det sociala skyddet... 353 Expenses for social security

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Socialförsäkring Social insurance

Socialförsäkring Social insurance Social insurance Foto: Monica Holmberg 8 Social insurance 8 Utgifter för det sociala skyddet 367 Expenses for social security 82 368 Social insurance 83 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Anställningserbjudande/Offer of Employment

Anställningserbjudande/Offer of Employment 232011 Inkom utlandsmyndighet/received by Swedish mission abroad Inkom Migrationsverket/Received by Swedish Migration Board Swedish Migration Board Anställningserbjudande/Offer of Employment Bilaga till

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-spansk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-spansk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svensk-engelsk-spansk arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

2008-01-16. Inledning

2008-01-16. Inledning Promemoria CANBERRA Ambr Kamilla Lindström Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson Australiens socialförsäkringssystem Inledning Australiens socialförsäkringssystem är väl utbyggt, men jämfört

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter nedan (sid 6.) Ansökan upprättas i samråd med utlandsskola/sofia Distansundervisning/Värmdö

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Money system oil and environment

Money system oil and environment Money system oil and environment Basic needs for a sound economy Peak oil in economic terms The function of modern money systems Future beyond Peak oil Ecological Environmental economics economics Based

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2002:623 Utkom från trycket den 26 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Regeringen

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Din trygghet och karriär. Eko nom. - bli medlem. Personligt och engagerat

Din trygghet och karriär. Eko nom. - bli medlem. Personligt och engagerat Din trygghet och karriär Eko nom - bli medlem Personligt och engagerat Upptäck medlemskapet Genom att bli medlem i Civilekonomerna får du tillgång till en rad förmåner och tjänster som kan inspirera och

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

Global rörlighet en förutsättning för affären. Handelns Dag, Stockholm Birgitta Söderberg September 2013

Global rörlighet en förutsättning för affären. Handelns Dag, Stockholm Birgitta Söderberg September 2013 Global rörlighet en förutsättning för affären Handelns Dag, Stockholm Birgitta Söderberg September 2013 Praktiskt exempel DÅ 1907: 1 person + 1 idé i Gamlestaden, Göteborg Vid första världskrigets slut

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Application for document U2

Application for document U2 Application for document U2 Important information for those planning to look for work while drawing Swedish unemployment benefit in another EU/EEA country or in Switzerland. Please read this information

Läs mer

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010

Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Olof Åslund Curriculum Vitae December 2010 Name: Olof Åslund Title: Director General, Professor Year of birth: 1972 Adress: IFAU, Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden Tel: +46 18 471 70 89 Fax: +46 18 471

Läs mer

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28

IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 www.ifsworld.com IFS ANVÄNDARKONFERENS 2011-09-28 Kompetensförsörjning med hjälp av IFS HR CHRISTER THÖRN, PARTNERTECH AB KRISTINA INGVARSDOTTER, IFS SCANDINAVIA KOMPETENSFÖRSÖRJNING MED HJÄLP AV IFS HR

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer