Syfte. Grundläggande vektoralgebra 7,5 högskolepoäng Basic Vector Algebra. Lärandemål. Innehåll. Undervisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte. Grundläggande vektoralgebra 7,5 högskolepoäng Basic Vector Algebra. Lärandemål. Innehåll. Undervisning"

Transkript

1 Grundläggande vektoralgebra 7,5 högskolepoäng Basic Vector Algebra Kurskod: MAA123 Utbildningsnivå: Grundnivå 100 Ämne: Matematik/Tillämpad Utbildningsområde: Naturvetenskap matematik Giltig fr.o.m. termin: ht09 Inrättandedatum: Förändringsdatum: Syfte Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om linjära ekvationssystem, matriser och vektorer samt förmåga att i muntlig och skriftlig framställning förmedla matematiska resonemang och lösning av problem. Lärandemål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - muntligt och skriftligt förmedla resonemang och lösningar av sådana problem som behandlas i kursen i enlighet med de följande lärandemålen. - använda metoder och begrepp inom linjär elementär vektoralgebra för att formulera och lösa problem med relevans för den verksamhet som studenten utbildar sig för. - genom gausselimination lösa linjära ekvationssystem. - använda och redogöra för matrisalgebraiska räknelagar. - använda och redogöra för vektoralgebraiska räknelagar, kunna grafiskt illustrera vektorer och geometriskt tolka dessa samt finna de nya koordinaterna för en vektor vid basbyte. - ställa upp och tolka ekvationer för linjer och plan i rummet. - genomföra och illustrera beräkningar med komplexa tal givna på rektangulär och polär form, samt kunna lösa binomiska ekvationer. - lösa geometriska problem som kan hanteras med metoder från vektoralgebran. Det sista målet betraktas som standard, men kan bytas ut mot något av följande, om kursen ges på ett program med större behov av att studenterna arbetar mot följande mål: - beräkna egenvärden och egenvektorer för matriser av ordning upp till 3. - ta fram matrisen för en linjär avbildning i högst 3 dimensioner. Innehåll Linjära ekvationssystem: gausselimination. Matiser: operationer, inverser, determinanter. Vektorer: operationer, baser och koordinatsystem, linjer och plan. Komplexa tal: rektangulär och polär form, binomiska ekvationer. Geometrisk problemlösning, som kan bytas ut mot egenvärden och egenvektorsberäkning eller introduktion till linjära avbildningar. Utbyte av standardmomentet geometrisk problemlösning kan göras om kursen ges på ett program med större behov av något av de alternativa delmomenten. Undervisning Föreläsningar, lärargenomgångar, arbete under lärarhandledning, grupparbete, studentpresentationer.

2 Särskild behörighet E.3 Matematik: kurs D el 3 åk NT el etapp 4. Fysik: kurs B el 3 åk NT el etapp 4. Kemi: kurs A el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3. Undantag görs från Fysik kurs B och Kemi kurs A. Examination INL1, 3 högskolepoäng, redovisningsuppgifter ÖVN1, 1 högskolepoäng, obligatoriskt test ÖVN 2 1 högskolepoäng, obligatoriskt test ÖVN 3, 1 högskolepoäng, obligatoriskt test TEN1, 1,5 högskolepoäng, skriftlig och/eller muntlig tentamen för högre betyg än 3 på kursen Kan man ge i stället ÖVN1+ÖVN2+ÖVN3 i ett paket??? Alt TEN1 0 hp? Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola Betyg 3, 4 eller 5. Miljöaspekter Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

3 Grundläggande kalkyl 7,5 högskolepoäng Basic Calculus Kurskod: MAA124 Utbildningsnivå: Grundnivå 100 Ämne: Matematik/Tillämpad Utbildningsområde: Naturvetenskap matematik Giltig fr.o.m. termin: ht09 Inrättandedatum: Förändringsdatum: Syfte Många problem inom naturvetenskap och teknik kan analyseras med hjälp av reellvärda funktioner. Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om reellvärda funktioner av en reell variabel samt förmåga att i muntlig och skriftlig framställning förmedla matematiska resonemang och lösning av problem. Lärandemål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - muntligt och skriftligt förmedla resonemang och lösningar av sådana problem som behandlas i kursen i enlighet med de följande lärandemålen. - använda envariabelanalys för att formulera och lösa problem, däribland problem relaterade till miljökonsekvenser och hållbar utveckling, som är relevanta för kärnämnen i studentens program eller för den verksamhet som studenten utbildar sig för. - redogöra för följande centrala begrepp i envariabelanalysen: funktion, gränsvärde, derivata och integral. - redogöra för viktiga egenskaper hos potens-, exponential- och logaritmfunktioner samt trigonometriska och cyklometriska funktioner samt behärska algebraiska förenklingar av uttryck med användning av potens- och logaritmlagar samt trigonometriska samband. - redogöra för och tillämpa deriveringsregler och kunna tillämpa dessa på elementära funktioner. - tillämpa differentialkalkylen i kurvskissning och för feluppskattningar. - ställa upp modeller för optimeringsproblem och lösa dessa med hjälp av differentialkalkyl. - utföra integration av elementära funktioner med fysikaliska och geometriska tillämpningar. Dessa lärandemål ska tillämpas på ett sätt som tar hänsyn till respektive studentgrupps inriktning. För studenter på lärarprogrammet betonas särskilt vikten av begreppsförståelse och bevisföring. Innehåll Absolutbelopp och lösning av olikheter med teckentabell. Potenslagar, logaritmlagar och trigonometriska samband. Reellvärda funktioner av en reell variabel: Definitionsmängd, värdemängd, grafer, sammansatta funktioner, inversa funktioner, gränsvärden. Ekvationer för den räta linjen. Polynomfunktioner, trigonometriska och cyklometriska funktioner, exponential-, logaritm- och potensfunktioner samt lösning av ekvationer som är förknippade med dessa. Derivator inkluderande implicit derivering med tillämpningar: Extremvärdesproblem, kurvritning, differentialer och approximationer med felberäkningar, primitiva funktioner, relaterade förändringstakter. Integraler med areaberäkningar. Generaliserade integraler. Substitutionsmetoden för integration, partiell integration. Standardmomentet partiell integration kan bytas ut mot separabla differentialekvationer eller beräkning av volymer för rotationskroppar med skivmetod och skalmetod om kursen ges på ett program med större behov av något av de alternativa delmomenten.

4 Undervisning Föreläsningar, lärargenomgångar, arbete under lärarhandledning, grupparbete, studentpresentationer. Särskild behörighet E.3 Matematik: kurs D el 3 åk NT el etapp 4. Fysik: kurs B el 3 åk NT el etapp 4. Kemi: kurs A el 3 åk N el 2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3. Undantag görs från Fysik kurs B och Kemi kurs A. Examination INL1, 3 högskolepoäng, redovisningsuppgifter ÖVN1, 1 högskolepoäng, obligatoriskt test ÖVN 2 1 högskolepoäng, obligatoriskt test ÖVN 3, 1 högskolepoäng, obligatoriskt test TEN1, 1,5 högskolepoäng, skriftlig och/eller muntlig tentamen för högre betyg än 3 på kursen Kan man ge i stället ÖVN1+ÖVN2+ÖVN3 i ett paket??? Alt TEN1 0 hp? Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola Betyg 3, 4 eller 5. Miljöaspekter Miljöaspekterna har beaktats i kursens lärandemål.

5 Analytical Finance with MATLAB 7.5 credits Course code: MAA312 Level of education: Basic level 300 Subject: Mathematics/Applied Mathematics Area of education: Valid from semester: Ratification date: Change date: Natural Sciences Objectives The objective of the course is to give technical skills in using MATLAB for solving typical applied problems of financial engineering. Learning objectives At the end of the course the student is expected to be able to - create graphical user interfaces in MATLAB. - use MATLAB financial toolbox to chart financial data, analyse and compute cash flows, including rates of return and depreciation streams. - use MATLAB financial time series toolbox to create financial time series objects, manipulate and analyse financial time series data. - use MATLAB financial derivatives toolbox to compute price and sensitivities of interest rate dependent securities based upon the interest rate term structure, the HJM model of forward rates, and the BDT interest rate model. Course content Introduction to MATLAB language. Graphics in MATLAB. Graphical user interfaces. Charting financial data. Analysing and computing cash flows. Pricing and computing yields for fixedincome securities. Computing treasury bill price and yield. Term structure calculations. Convertible bond valuation. Computing prices and sensitivities of interest rate dependent securities using the interest rate term structure and interest rate models. Teaching methods Lectures, folder sessions and seminars. Prerequisites Introduction to Financial Mathematics 7,5 credits and Numerical Methods with MATLAB 7,5 credits or equivalent and English A. Examination PRO1, 5 credits, marks Pass (G) or Pass with distinction (VG), Project SEM1, 2.5 credits, marks Pass (G) or Pass with distinction (VG), Seminar Rules and regulations for examinations in undergraduate education at Mälardalen University Marks Pass (G) or Pass with distinction (VG). Environmental aspects This course does not include any specific environmental considerations.

6 Portfolio Theory I 7.5 credits Course code: MAA314 Level of education: Basic level Subject: Mathematics/Applied Mathematics. Can also be classified as Business Administration, Economics. Area of education: 300 Natural Sciences Valid from semester: Ratification date: Change date: Portföljteori I 7,5 högskolepoäng Portfolio Theory I Kurskod: Kurskod: Kurskod: Kurskod: Ämne: Ämne: Ämne: Ämne: Giltig fr.o.m. termin: Giltig fr.o.m. termin: Giltig fr.o.m. termin: Giltig fr.o.m. termin: Fastställandedatum: Fastställandedatum: Fastställandedatum: Fastställandedatum: Fördjupning: Fördjupning: Formaterat: Teckensnitt:14 pt Formaterat: Teckensnitt:11 pt Formaterat: Teckensnitt:11 pt Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Engelska (USA) Formaterat: Teckensnitt:11 pt Formaterat: Teckensnitt:11 pt Formaterat: Teckensnitt:11 pt Anmärkning: Jag för in korrekta inrättandedata ovan i bilagan, trots att inrättandedata inte behandlades under kollegiet. /Erik Syfte Given the fact that there is, hardly, no single asset that may be characterized as having the highest return combined with the lowest risk; actors in the financial markets, naturally, become managers of portfolios of assets. The students will construct optimal financial portfolios, across risky and risk-free assets, and also examine risk aversion (utility functions). The objective is to provide students with analytical tools and to increase the student s knowledge surrounding portfolio topics, especially if they plan to work as a fund manager, security analyst, allocation specialist, quant manager, product developer, trader, or risk controller. Formaterat: Svenska (Sverige) Lärandemål At the end of the course the student is expected to be able to - construct, build, an optimisation model in Excel via the Fisher Black or other method. - via the Lagrange and/or other method derive the optimal weight vector. - explain why the characteristics of portfolios are significantly different from single assets. - estimate an adjusted correlation matrix either via the Blume or Vasicek, or other technique. - explain the single-index model and multifactor models. - produce orthogonal indexes and understand principal-component analysis. - use the cut-off ratio to quickly determine optimal portfolios. - derive the CAPM and the APT. Innehåll The course will present the fundamental issues of finance, such as single factor and multifactor models, in a portfolio theory context. Based on a mathematical and statistical setting; the course will explore the mechanics of portfolio theory via geometric and algebraic analysis. The focus is on the overall investment process with emphasis on summarizing and distilling the issues surrounding portfolio optimization (mean-variance optimization) of various assets, deriving the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Arbitrage Pricing Theory (APT), and discussing the topic of portfolio evaluation through risk-adjusted performance attribution measures. Derivatives will be considered in investigating the effects on the investment opportunity set (Sharpe ratio). Regression analysis (single and multifactor), principal-component analysis, matrix algebra, and linear equations will set the framework for portfolio construction. At the end of the course students will approach current research in the

7 field of finance; advanced methods such as dynamic portfolio theory, predictability and higher moments. The course will use Excel for the project. Undervisning Lectures combined with exercises, two external lecturers and an optimisation project. Särskild behörighet Statistisk inferensteori 7,5 hp eller motsvarande samt En A.

8 Examination SEM1, 1,5 högskolepoäng, Seminarium TEN1, 6 högskolepoäng, Skriftlig tentamen Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Miljöaspekter The course does not contain any specific environmental considerations.

9 MMA122 Diskret matematik justering av lärandemål och innehåll enligt följande: Lärandemålet - konstruera och uttolka funktionen av automater och redogöra för sambandet med reguljära språk. ersätts med följande: Dessutom förväntas studenten förvärva kunskaper och färdigheter i enlighet med minst ett av målen nedan: - konstruera och uttolka funktionen av automater och redogöra för sambandet med reguljära språk. - redogöra för begreppen funktion och relation och avgöra vilka egenskaper olika relationer har. Då kursen ges på ett program ska detta programs behov vara styrande för valet. Under Innehåll ersätts Automater och formella språk. med Vidare ska minst ett av följande moment ingå: Automater och formella språk. Relationer och funktioner.

10 Matematisk grundkurs 7,5 högskolepoäng Basic Course in Mathematics Kurskod: MMA121 Utbildningsnivå: Grundnivå 100 Ämne: Matematik/Tillämpad matematik Utbildningsområde: Naturvetenskap Syfte Kursen ska ge studenterna kunskaper och färdigheter inom matematik av betydelse för fortsatta studier i matematik och tillämpade ämnen, en förmåga att skapa enkla matematiska modeller för användning inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, samt en förmåga att förmedla matematiska tankegångar såväl skriftligt ochsom muntligt. Lärandemål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - muntligt och skriftligt förmedla resonemang och lösningar av sådana problem som behandlas i kursen i enlighet med följande lärandemålen..flyttat TILL LÄNGST NED. - med säkerhet använda de fyra räknesätten och kunna utföra algebraiska operationer såsom förenklingar, faktoriseringar, och ekvationslösning. - förklara begreppet funktion och kunna upprita grafer för de elementära funktioner som behandlas i kursen. - utifrån enhetscirkeln definiera de trigonometriska funktionerna utifrån enhetscirkeln, och kunna identifiera de symmetrier och periodiciteter som gäller för funktionerna. - beräkna de trigonometriska funktionsvärdena för vinklar i rätvinkliga trianglar, samt, då tillräckligt med information finns, kunna beräkna en triangelns alla vinklar och sidlängder. - redogöra för egenskaper hos potens-, exponential- och logaritmfunktioner, redogöra för och tillämpa potens-, exponential- och logaritmlagarna, samt kunna utföra omvandlingar mellan olika positionssystem baser. - redogöra för de grundläggande tankarna bakom begreppet gränsvärde, samt kunna förklara sambandet mellan begreppen "derivatan till en funktion i en punkt" och "lutningen av hos en funktionskurva i en punkt". - förklara och geometriskt illustrera begreppet " bestämd integral ", och med hjälp av Riemannsummor kunna utföra enkla approximationer av bestämda integraler. - muntligt och skriftligt förmedla resonemang och lösningar av sådana problem som behandlas i kursen i enlighet med följande de ovan, övriga angivna lärandemålen. Innehåll Elementär algebra, och teori om talmängder. Ekvationer av olika typer inklusive enkla 2x2- system. Polynom. Funktionsbegreppet, koordinatsystem och elementär vektoraddition i två dimensioner. Exponential-, logaritm och potensfunktioner. Trigonometri. Derivator och integraler. Undervisning Lärargenomgångar som varvas med moment där studenterna arbetar i mindre grupper med lärarhandledning. Kontinuerlig examination av uppgifter. Storföreläsningar och lektioner där de senare ägnas åt uppföljning av arbete med individuella inlämningsuppgifter, detta genom uppföljningsuppgifter och muntlig framställning. Särskild behörighet D.4.1 Matematik: kurs C el 3 åk SENT el 2 åk Te el etapp 3. Samhällskunskap: kurs A el 2 åk från tvåårig linje el minst 2 åk från treårig linje el etapp 2.

11 Undantag görs från Samhällskunskap kurs A. Examination PRO1, 3 högskolepoäng, Projekt SEM1, 1,5 högskolepoäng, Seminarium ÖVN1, 3 högskolepoäng, Obligatoriska test INL1, 3,5 högskolepoäng, Individuella inlämningsuppgifter och muntlig framställning TEN1, 1,5 högskolepoäng, Skriftlig och/eller muntlig tentamen TEN2, 2,5 högskolepoäng, Skriftlig och/eller muntlig tentamen Regler och anvisningar för examination i grundutbildningen vid Mälardalens högskola Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Miljöaspekter Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

12 MMA101 Basutbildning I i matematik ändring av examinationen till följande: UPP1, 5 högskolepoäng, Inlämningsuppgifter och/eller muntlig framställning TEN1, 5 högskolepoäng, Skriftlig och/eller muntlig tentamen TEN2, 510 högskolepoäng, Skriftlig och/eller muntlig tentamen MMA300 Mathematics for Economics and Business ändring av examinationen till följande: Formaterat: Indrag: Första raden: 0 cm Formaterat: Teckensnitt:11 pt, Inte understruken, Teckenfärg: Anpassad färg(rgb(204;0;204)) PRO1, 3 högskolepoäng, Projekt ÖVN1, 1,5 högskolepoäng, Obligatoriskt test ÖVN2, 1,5 högskolepoäng, Obligatoriskt test ÖVN3, 1,5 högskolepoäng, Obligatoriskt test MMA305 Calculus II ändring av examinationen till följande: PRO1, 3 högskolepoäng, Projekt TEN1, 4,5 högskolepoäng, Skriftlig och/eller muntlig tentamen MMA708 Analytical Finance II ändring av examinationen till följande: SEM1, 1.5 credits, Seminar TEN1, 6 credits, Written examination

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow Matematik i Gy11 110912 Susanne Gennow Var finns matematik? Bakgrund Nationella utredning 2003 PISA 2009 TIMSS Advanced 2008 Skolinspektionens rapporter Samband och förändring åk 1 3 Olika proportionella

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv

Om ämnet Matematik. Bakgrund och motiv Om ämnet Matematik Bakgrund och motiv Skolämnet matematik handlar inte enbart om att räkna och lära sig en samling regler utantill. En del i matematiken är just att hantera procedurer och räkna, men enligt

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten

Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Sammanställning över doktorandkurser inom statsvetenskap vid svenska lärosäten Här listas kurser på forskarutbildningsnivå i statsvetenskap vid svenska universitet och högskolor. Sammanställningen utfördes

Läs mer

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning

Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning Ansökan om inrättande av masterprogram i maskininlärning Denna ansökan behandlar inrättandet av ett masterprogram i området maskininlärning (eng. computational learning). Det kommer att ges på engelska

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Instruktioner för målformulering

Instruktioner för målformulering Instruktioner för målformulering Om CDIO-modellen för formulering av kursmål Inom CDIO-projektet har vi i flera år, tillsammans med Chalmers, Linköping, MIT och flera andra tekniska universitet, arbetat

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203

Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Styrdokument: Kursplan i matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år De studerande

Läs mer

Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet

Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa och livskvalitet Uppdrag för planering av gemensam utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU. Rektors beslut 2013-11-11, Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5074. Rapport från Projekt 3a Masterprogram inom natur, människors hälsa

Läs mer

IT-säkerhet, 180 högskolepoäng

IT-säkerhet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för IT-säkerhet, 180 högskolepoäng (Security Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Informationssystem integreras i såväl tekniska produkter som ekonomiska och samhälleliga

Läs mer

Högskolan i gävle kurser våren 2015

Högskolan i gävle kurser våren 2015 Högskolan i Gävle KURSER våren 2015 Viktiga datum Hösten 2014 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. www.antagning.se 14 oktober Högskolan

Läs mer

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 Bilaga 45 PROMEMORIA 1 (1) 2012-01-13 Dnr: Utbildnings- och forskningssektionen Johan Hellstrand Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 I förslaget till MDH:s budget för 2012 finns anslaget 250

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management, Education Alternatives in the Nordic Countries

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Masterprogram i Datavetenskap

Masterprogram i Datavetenskap Masterprogram i Datavetenskap 1 För att säkra kvalitetsmål inom LiTH Då det föreslagna Masterprogrammet kommer att samköras med det internationella Masterprogrammet i Computer Science så har LiTH redan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report December 2013 Andreas Hanning, Chalmers University of Technology 12/16/2013 In this report the preliminary findings from the study Inventory of offshore

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer