ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård"

Transkript

1 ANBUDSINBJUDAN Avseende lokalvård

2 1 Inledning 1.1 Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och tillika en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information om Arbetsgivarverket finns på Arbetsgivarverkets hemsida Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 1.2 Allmänt om uppdraget Arbetsgivarverket har lokaler på Kungsgatan 12-14, plan 8 och 9. I kontorslokalerna finns arbetsrum, konferensrum, gemensamma utrymmen, reception och korridorer. Vidare finns två våtrum (duschrum), tre pentryn samt två kök/matrum. Kontorslokalerna omfattar en yta om 2360 kvm. Om anbudsgivaren önskar besiktiga lokalen, sker visning av lokalen efter överenskommelse med: Ewa Nordgaard Tel: E-post: 2 Administrativa bestämmelser m.m 2.1 Upphandlande myndighet Arbetsgivarverket Box Stockholm Tel växel: Kontaktperson: Emma Bergelin Tel: E-post: 2.2 Upphandlingsform Detta är en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 2.3 Kontraktsperiod Arbetsgivarverket avser att teckna avtal på två år med option på förlängning ett år i taget max två år. Vid förlängning av avtalet skall Arbetsgivarverket skriftligen anmäla förlängning senast sex månader innan avtalsperiodens utgång. 2.4 Prissättning Samtliga med uppdraget förenade kostnader skall ingå i priset (d.v.s. även rese- och andra omkostnader). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna skall vara fasta under hela avtalstiden inkl. eventuell förlängning. 2

3 2.5 Inlämnande av anbud Anbudet skall lämnas i ett undertecknat original förseglat i kuvert eller liknande med ärendets diarienummer ( ). Det bör också bifogas två kopior av anbudet. Anbudet skall sändas till följande adress: Arbetsgivarverket Box Stockholm 2.6 Formella krav på anbud Anbudsgivare skall iaktta följande: Anbudet skall vara skriftligt. Anbud via e-post eller fax accepteras ej. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare. Anbudet skall innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter, uppgift om behörig avtalstecknare. Samtliga angivna priser i anbudet skall vara i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Anbud skall vara skrivna på svenska. Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas skall anges vilka uppgifter som avses samt skälet härtill. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Anbudet skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 3 oktober Anbudsgivare svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Observera att Arbetsgivarverkets öppettider är vardagar och att det inte är möjligt att lämna anbud direkt på Arbetsgivarverkets gatuadress på andra tider. Anbud skall vara bindande t.o.m. den 28 februari Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m. den 28 februari 2009 skall anges i anbudet. 2.7 Förfrågningsunderlaget Samtliga ställda krav skall kommenteras. Om ställt krav inte kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombedes anbudsgivaren att fylla i svarsbilagan, se bilaga 1. Tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget måste vara skriftliga för att vara gällande. Om detta blir aktuellt meddelas samtliga som har rekvirerat förfrågningsunderlaget från Arbetsgivarverket. Observera att de leverantörer som erhåller förfrågningsunderlaget från annan än Arbetsgivarverket skall anmäla sig till Arbetsgivarverkets kontaktperson för att få del av information. 2.8 Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver informationen för att 3

4 kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar. Arbetsgivarverket är en myndighet vars verksamhet bedrivs i offentlig regi. Verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning. Möjligheten för anbudsgivare att med stöd av sekretesslagen erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud är allmänt sett mycket begränsade. 3 Krav på leverantören 3.1 Juridisk ställning m.m. För att bevisa uppfyllelse av nedanstående krav skall anbudsgivaren till anbudet bifoga blanketten SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga upplysningar, ifylld och undertecknad av Skatteverket (ej äldre än 3 månader). Anbudsgivaren skall lämna kopia på, vid anbudslämnandet gällande, registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet. Observera att denna myndighet för svenska företag är Bolagsverket (Obs! ej Skatteverket). Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga ifylld och undertecknad Sanningsförsäkran, bilaga 2. Enligt LOU 10 kap. 2 får en anbudsgivare uteslutas från upphandlingen om de: Är försatta i konkurs eller likvidation, vara under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att: LOU 10 kap. 2 enligt ovan ej föreligger. Registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger. Föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. 3.2 Ekonomisk ställning Utdrag från kreditupplysningsföretag t.ex. från Upplysningscentralen (UC) eller motsvarande, som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst tre enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring av de omständigheter som medfört lägre kreditvärdighet har lämnats som kan godtas av Arbetsgivarverket. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. 4

5 3.3 Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivare skall inneha sådan teknisk förmåga och kapacitet som i övrigt krävs för att genomföra uppdraget. Anbudsgivaren skall tillhandahålla ersättare som uppfyller samma krav som de som ställs på den anvisade personalen. Vid sjukdom, semester eller annan frånvaro skall ersättare alltid sättas in från första dagen. Ersättaren skall vara väl förtrogen med lokalerna och gällande arbetsrutiner. Anbudsgivaren skall utan oskäligt dröjsmål byta ut person som Arbetsgivarverket, med angivande av godtagbara skäl, inte anser vara lämplig för uppdraget. 3.4 Erfarenhet från tidigare genomförda liknande uppdrag Anbudsgivare skall ha erfarenhet av att utföra liknande uppdrag. Anbudsgivaren skall lämna tre referenser som bevis för tidigare genomförda uppdrag av liknande art. Av referenserna skall följande framgå: beskrivning/omfattning av uppdraget och en kontaktperson för respektive uppdrag med namn och telefonnummer. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. 3.5 Personal Städledare Städföretaget skall föreslå och namnge en ansvarig arbetsledare/kontaktperson för detta uppdrag. Den ansvarige arbetsledaren/kontaktpersonen har som uppgift att ansvara för att uppdraget utförs tillfredställande och enligt de krav som ställts i denna upphandling. Arbetsledaren/kontaktpersonen ansvarar för att personal som uppfyller Arbetsgivarverkets krav finns tillgängliga samt att snabbt fylla vakanser med personal som även de uppfyller de krav som ställs på personalen Till anbudet skall bifogas föreslagen arbetsledares CV, av vilken tydligt skall framgå att denne har minst två (2) års erfarenhet som ansvarig arbetsledare i kontorsmiljö och omfattning liknande Arbetsgivarverkets. Att uppdraget avser kontorsstädning Antal kvm Tidsperiod (när uppdraget påbörjades) Beställare samt kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress) Referenspersonerna kan komma att kontaktas för verifiering av ovanstående Lokalvårdare Städföretagets personal på objektet skall inneha SRY:s yrkesbevis eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Städföretag skall ha personal inom organisationen som genomgått utbildning avseende skötsel av golv (trä, sten, linoleum, heltäckningsmattor etc.) Språkkunskaper Samtliga för uppdraget aktuella personer skall muntligt och skriftligt behärska svenska i sådan omfattning att personen kan tillgodogöra sig den information anvisningar, säkerhetsbestämmelser, arbetsskyddsinformation, produktbeskrivning mm som ingår som en del i lokalvårdsarbetet. Kravet syftar också till att göra det möjligt för berörda personer att ta del i den arbetsplatsgemenskap som råder. 5

6 Tjänstgöringslistor m.m. Leverantören skall på tjänstgöringslistor och liknande, fortlöpande noga redovisa fullständigt namn och personnummer på den arbetskraft som anlitas. Motsvarande skyldighet för Leverantören gäller om underleverantör anlitas. Tjänstgöringslistorna skall lämnas till Beställarens kontaktperson i samband med avtalets ikraftträdande, vid byte av personal samt löpande under avtalstiden. Samtliga för uppdraget aktuella personer skall finnas med på städföretagets lönelista. Beställaren har rätt att göra egna identitetskontroller av leverantörens personal Förstärkningsresurser Vid frånvaro av städledare och/eller de personer som skall utföra lokalvården, skall anbudsgivaren kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. 3.6 Miljösäkringssystem Anbudsgivare skall ha ett dokumenterat system som beskriver arbete med miljöfrågor. Till anbudet skall antingen ett intyg om certifiering enligt SS EN-ISO bifogas, eller en manual som minst skall visa: en miljöpolicy rutiner för ständiga förbättringar inom miljöområdet 4 Krav på tjänsten 4.1 Allmänt Uppdraget skall utföras i enlighet med förfrågningsunderlaget, på ett fackmannamässigt sätt och med hög kvalitet. Lokalvård skall utföras enligt bifogat städschema, (bilaga 3). Lokalvården skall vanligtvis utföras fr.o.m. måndag t.o.m. fredag under tidsintervallet kl Uppdraget skall behovsanpassas så att hänsyn tas till faktorer som väderlek, obrukade lokaler på grund av semester eller annan frånvaro, om sammanträdesrum använts eller ej etc. Städkvaliteten i exempelvis receptioner och entréer skall upprätthållas även när nedsmutsningen är större än normalt till följd av väderleken. 4.2 Utrustning Leverantören skall, om inte annat anges, tillhandahålla allt förbrukningsmaterial som behövs för att lokalvården skall kunna utföras i enlighet med städschemat. Arbetsgivarverket tillhandahåller förvaringsutrymme för städvagn och förbrukningsmaterial. 4.3 Kvalitet och uppföljning Anbudsgivaren skall tillämpa lämpliga rutiner för att säkerställa kvaliteten så att uppdrag utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. 6

7 Under första halvåret skall anbudsgivaren göra uppföljning av lokalvården minst en gång per månad, därefter minst var tredje månad. Vid dessa kontroller skall kvalitetsmätningsprotokoll föras och undertecknas av kvalitetsansvariga personer från bägge parter. Vid nästkommande uppföljning stämmer parterna av de åtgärder som vidtagits utifrån de anmärkningar som tagits upp vid föregående uppföljning. Uppföljningsarbetet skall ledas och fortlöpande kontrolleras av anbudsgivaren arbetsledare. Brister som uppmärksammats i samband med kvalitetsuppföljningen skall åtgärdas omgående och senast inom en arbetsvecka. Ovanstående gäller inte om bristerna beror på omständigheter som anbudsgivaren inte rår över. 4.4 Prisuppgifter för förbrukningsmaterial, extra städarbeten och tilläggstjänster Förbrukningsmaterial Anbudsgivaren skall lämna prislista avseende nedanstående förbrukningsmaterial, som tillhandahålls av anbudsgivaren. Leverantören skall fylla på nedanstående förbrukningsmaterial vid behov. Plastmuggar till toaletterna 12cl, 4000 st./pkt Kökspapper 32 rl/bal Pappershanddukar 3600 st./bal Toapapper oblekt dubbelt 64 rl/bal Mini tork standard 12 rl/bal Tvål, typ Farena, Mevon 55 m.m. 6 st/pkt Diskmedel 1 liter, typ YES Utöver de uppgifter som skall utföras enligt städschemat i bilaga 1, skall anbudsgivaren kunna utföra extra städarbeten och tilläggstjänster enligt nedan. Extra städarbeten Leverantören skall lämna prislista, timdebitering, avseende extra städarbeten. Detta avser storstädning, flyttstädning, extra akut städning eller liknande. Dagtid vardagar, kl Kvällstid vardagar, kl Helg Storhelg Tilläggstjänster Leverantören skall lämna prislista avseende nedanstående tilläggstjänster. Fönstertvätt 2 sid. per styck Fönstertvätt 4 sid. per styck Tvätt av glasfönster mellan tjänsterum/sammanträdesrum och korridor, per styck Tvätt av entrémattor standard stl. per styck Pris traditionell golvvård kr/kvm (linoleummatta) Pris mattvätt kr/kvm 7

8 5 Utvärderingskriterier Utvärderingen kommer att göras i två steg. Först prövar Arbetsgivarverket att anbudsgivaren uppfyller de krav som ställs på anbudsgivaren. Om anbudsgivaren godkänns prövar Arbetsgivarverket att anbudet uppfyller samtliga skall-krav på tjänsten. Bland de anbud som uppfyller alla skall-krav kommer Arbetsgivarverket att anta det anbud som har lägsta pris. Pris Anbudsgivaren skall lämna pris enligt följande: Ett totalpris för lokalvård per år exklusive moms enligt bifogat städschema (bilaga 3). Utvärderingskriteriet pris kommer att bedömas totala kostnaden för ett år. Prisuppgifter avseende förbrukningsmaterial, extra städarbeten och tilläggstjänster enligt s. 7. Arbetsgivarverket kommer inte att ta hänsyn till eventuella tillfälliga rabatter. Ovanstående prisuppgifter (totalpris/år + förbrukningsmaterial, extra städarbeten och tilläggstjänster) utgör tillsammans grund för värdering av vilket anbud som har lägsta pris. 6 Kommersiella villkor 6.1 Inledning Följande villkor utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga kontraktet mellan Arbetsgivarverket och den vinnande anbudsgivaren. Villkoren kommer att införlivas i det slutliga kontraktet med tillägg för vad som upphandlats och därtill sammanhängande villkor. Genom att lämna anbud med anledning av detta förfrågningsunderlag, förbinder sig leverantören att till Arbetsgivarverket tillhandahålla tjänsten i den omfattning och på de villkor som nedan anges. Uppdraget skall utföras i den omfattning och enligt de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget Rangordning mellan handlingar Som integrerad del av kontraktet skall nedanstående handlingar ingå. Handlingarnas giltighet skall gälla i följande ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg till föreliggande kontrakt 2. kontraktet 3. aktuell anbudsinbjudan med bilagor 4. anbud 6.3 Avtalsperiod Avtalsperioden skall vara två år från undertecknandet med möjlighet till förlängning med ett år i taget i max två år. Vid sådan förlängning av avtalet skall Arbetsgivarverket skriftligen anmäla förlängning till leverantören senast sex månader innan avtalsperiodens utgång. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning. 8

9 6.4. Fakturering/betalningsvillkor Fakturering skall ske månadsvis i efterskott med betalning 30 dagar efter fakturadatum, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. 6.5 Pris Priserna är fasta under hela avtalsperioden inklusive eventuell förlängning. Alla med uppdraget förenade kostnader ingår i priset, d.v.s. även t.ex. förbrukningsmaterial och resekostnader. Kompletteras med verkliga priser och villkoren för detta. 6.7 Kvalitet och uppföljning Leverantören tillämpar lämpliga rutiner för att säkerställa kvaliteten så att uppdrag utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Under första halvåret gör leverantören uppföljningar av lokalvården minst en gång per månad, därefter minst var tredje månad. Vid dessa kontroller skall kvalitetmätningsprotokoll föras och undertecknas av kvalitetsansvariga personer från bägge parter. Vid nästkommande uppföljning stämmer parterna av de åtgärder som vidtagits utifrån de anmärkningar som tagits upp vid föregående uppföljning. Uppföljningsarbetet skall ledas och fortlöpande kontrolleras av leverantörens arbetsledare. Brister som uppmärksammats i samband med kvalitetsuppföljningen skall åtgärdas omgående och senast inom en arbetsvecka. Ovanstående gäller inte om bristerna beror på omständigheter som leverantören inte rår över Underleverantörer Önskar anbudsgivaren anlita underleverantör/er under avtalstiden krävs skriftligt godkännande av Arbetsgivarverket. 6.9 Överlåtelse av kontrakt Leverantören får inte vare sig helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet utan Arbetsgivarverkets skriftliga godkännande Tystnadsplikt Leverantören ansvarar för att dennes personal blir informerad om och iakttar den tystnadsplikt som enligt reglerna i sekretesslagen gäller för anställda inom en myndighet Ansvar Leverantören ansvarar för skador som vållas på beställarens lokaler, maskiner, utrustning m.m. genom slarv, felaktigt beteende, vårdslöshet eller försummelse från leverantören eller av dennes personal. Leverantören tecknar och vidmakthåller under avtalstiden erforderlig ansvarsförsäkring. Leverantören har fullständigt arbetsgivaransvar. Endast branschkunnig personal skall anlitas för uppdraget. Samtliga tjänster skall utföras av personal som har utbildning och specialistkompetens som motsvarar de krav som respektive arbetsuppgift ställer Skyddsfrågor Beställaren ansvarar för samordning av skyddsfrågor enligt svensk lag. Leverantören är skyldig att medverka i skyddsfrågor vad gäller städverksamhet. 9

10 6.13. Försäkring Leverantören skall ha ansvarsförsäkring för sin personal med lägst följande belopp: Vid personskada kr för varje skadetillfälle Vid sakskada kr för varje skadetillfälle Maskiner och redskap m.m. Leverantören tillhandahåller maskiner, redskap och miljöanpassade kemikalier som är lämpade för ytan som skall behandlas samt tyghanddukar i pentryn. Utrustningen skall vara av god kvalitet och följa gällande föreskrifter. Ur arbetsmiljösynpunkt rekommenderade rengöringsmedel skall användas Kreditering Eventuell utebliven städning krediteras från första dagen Uppsägning eller hävning Om leverantören trots upprepad skriftlig reklamation i inte iakttar avtalsvillkoren har beställaren rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Avtalet upphör att gälla då uppsägningstiden har löpt ut. Arbetsgivarverket har också rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet om leverantören inte längre uppfyller de krav som ställs i 10 kap. 2 LOU, nämligen om leverantören. - försätts i konkurs eller likvidation, ställs under tvångsförvaltning, blir föremål för ackord, tillsvidare inställer sina betalningar eller blir underkastad näringsförbud, - blir föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande, - blir dömd för brott avseende yrkesutövning eller - inte har fullgjort sina åligganden avseende skatter och avgifter. Leverantören skall genast upplysa Arbetsgivarverket om han inte uppfyller skyldigheterna mot det allmänna. Parterna är överens om att Arbetsgivarverket under kontraktsperioden kan komma att kontrollera att leverantören och dess företrädare har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter och avgifter. Motsvarande kontroll gäller även om leverantören är registrerad i ett annat land Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av avtalet skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Tvist som inte kan lösas genom förhandling skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. Bilagor Svarsbilaga (bilaga 1) Sanningsförsäkran (bilaga 2) Städschema (bilaga 3) 10

11 Bilaga 1 - Svarsbilaga För att underlätta utvärderingen av anbuden är vi mycket tacksamma om ni fyller i denna svarsbilaga. Den innehåller samtliga ställda skall-krav som ni måste kommentera alternativt styrka genom att bifoga efterfrågade handlingar. Kraven presenteras i samma ordning som de anges i förfrågningsunderlaget. Ni får gärna komplettera med information antingen direkt i svarsbilagan eller i separat handling. Formella krav 2.4 Samtliga med uppdraget förenade kostnader skall ingå i priset (d.v.s. även rese- och andra omkostnader). Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna skall vara fasta under hela avtalstiden inkl. eventuell förlängning. 2.5 Anbudet skall lämnas i ett undertecknat original förseglat i kuvert eller liknande med ärendets diarienummer ( ). 2.6 Anbudet skall vara skriftligt (ej via e-post eller fax). Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare. Anbudet skall innehålla nedanstående, vänligen fyll i: Företagsnamn: Organisationsnummer: Adress: Telefonnummer: E-postadress: Kontaktperson och kontaktuppgifter under anbudstiden: Uppgift om behörig avtalstecknare: Priserna skall vara i svenska kronor (SEK) exklusive moms. Anbud skall vara skrivna på svenska. Anbud skall vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 3 oktober

12 Anbud skall vara bindande t.o.m. den 28 februari Samtliga ställda krav skall kommenteras. Krav på leverantören 3.1 Anbudsgivaren skall bifoga blanketten SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga upplysningar, ifylld och undertecknad av Skatteverket (ej äldre än 3 månader). Bifogas Registreringsbevis från Bolagsverket (Obs! ej skatteverket).. Bifogas Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga ifylld och undertecknad Sanningsförsäkran. Bifogas Endast för utländska anbudsgivare: Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att: LOU 10 kap. 2 enligt ovan ej föreligger. Registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger. Föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. Bifogas 3.2 Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex.) från Upplysningscentralen, UC eller motsvarande), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, skall bifogas anbudet. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Bifogas Kreditvärdigheten skall vara minst tre enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring av de omständigheter som medfört lägre kreditvärdighet har lämnats som kan godtas av Arbetsgivarverket. 3.3 Anbudsgivare skall inneha sådan teknisk förmåga och kapacitet som i övrigt krävs för att genomföra uppdraget. Anbudsgivaren skall tillhandahålla ersättare som uppfyller samma krav som de som ställs på den anvisade personalen. Vid sjukdom, semester eller annan frånvaro skall ersättare alltid sättas in från första dagen. Ersättaren skall vara väl förtrogen med lokalerna och gällande arbetsrutiner. 12

13 Anbudsgivaren skall utan oskäligt dröjsmål byta ut person som Arbetsgivarverket, med angivande av godtagbara skäl, inte anser vara lämplig för uppdraget. 3.4 Anbudsgivare skall ha erfarenhet av att utföra liknande uppdrag. Anbudsgivaren skall lämna tre referenser som bevis för tidigare genomförda uppdrag av liknande art. Uppgifterna avseende angivna kontaktpersoner skall vara aktuella. Av referenserna skall nedanstående framgå, vänligen fyll i alternativt bifoga bilaga: Beskrivning/omfattning av uppdraget: 1) 2) 3) Kontaktperson för respektive uppdrag med namn och telefonnummer: 1) 2) 3) Städföretaget skall föreslå och namnge en ansvarig arbetsledare/kontaktperson för detta uppdrag. Arbetsledare/kontaktperson: Till anbudet skall bifogas föreslagen arbetsledares CV, av vilken tydligt skall framgå att denne har minst två (2) års erfarenhet som ansvarig arbetsledare i kontorsmiljö och omfattning liknande Arbetsgivarverkets. Bifogas Städföretagets personal på objektet skall inneha SRYs yrkesbevis eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Städföretag skall ha personal inom organisationen som genomgått utbildning avseende skötsel av golv (trä, sten, linoleum, heltäckningsmattor etc.). 13

14 3.5.3 Samtliga för uppdraget aktuella personer skall muntligt och skriftligt behärska svenska i sådan omfattning att personen kan tillgodogöra sig den information anvisningar, säkerhetsbestämmelser, arbetsskyddsinformation, produktbeskrivning mm som ingår som en del i lokalvårdsarbetet Leverantören skall på tjänstgöringslistor och liknande, fortlöpande noga redovisar fullständigt namn och personnummer på den arbetskraft som anlitas för tillfället. Motsvarande skyldighet för Leverantören gäller om underleverantör anlitas. Tjänstgöringslistorna skall lämnas till Beställarens kontaktperson i samband med avtalets ikraftträdande, vid byte av personal samt löpande under avtalstiden. Samtliga för uppdraget aktuella personer skall finnas med på städföretagets lönelista Vid frånvaro av städledaren och/eller de personer som skall utföra lokalvården, skall anbudsgivaren kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. 3.6 Anbudsgivare skall ha ett dokumenterat system som beskriver arbete med miljöfrågor. Till anbudet skall antingen ett intyg om certifiering enligt SS EN-ISO bifogas, eller en manual som minst skall visa: en miljöpolicy rutiner för ständiga förbättringar inom miljöområdet Bifogas Krav på tjänsten 4.1 Uppdraget skall utföras i enlighet med förfrågningsunderlaget, på ett fackmannamässigt sätt och med hög kvalitet. Lokalvård skall utföras enligt bifogat städschema, (bilaga 1). Uppdraget skall behovsanpassas så att hänsyn tas till faktorer som väderlek, obrukade lokaler på grund av semester eller annan frånvaro, om sammanträdesrum använts eller ej etc. 14

15 Städkvaliteten i exempelvis receptioner och entréer skall upprätthållas även när nedsmutsningen är större än normalt till följd av väderleken. 4.2 Leverantören skall, om inte annat anges, tillhandahålla allt förbrukningsmaterial (inkl. fylla på förbrukningsmaterial vid behov) som behövs för att lokalvården skall kunna utföras i enlighet med städschemat. 4.3 Anbudsgivaren skall tillämpa lämpliga rutiner för att säkerställa kvaliteten så att uppdrag utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Under första halvåret skall anbudsgivaren göra uppföljning av lokalvården minst en gång per månad, därefter minst var tredje månad. Vid dessa kontroller skall kvalitetsmätningsprotokoll föras och undertecknas av kvalitetsansvariga personer från bägge parter. Vid nästkommande uppföljning stämmer parterna av de åtgärder som vidtagits utifrån de anmärkningar som tagits upp vid föregående uppföljning. Uppföljningsarbetet skall ledas och fortlöpande kontrolleras av anbudsgivaren arbetsledare. Brister som uppmärksammats i samband med kvalitetsuppföljningen skall åtgärdas omgående och senast inom en arbetsvecka. 4.4 Anbudsgivaren skall lämna prislista avseende förbrukningsmaterial, se förfrågningsunderlaget s. 7, som tillhandahålls av anbudsgivaren. Bifogar prislista Leverantören skall fylla på förbrukningsmaterialen vid behov. Utöver de uppgifter som skall utföras enligt städschemat i bilaga 1, skall anbudsgivaren kunna utföra extra städarbeten och tilläggstjänster, se förfrågningsunderlaget s. 7. Leverantören skall lämna prislista, timdebitering, avseende extra städarbeten, se förfrågningsunderlaget s. 7. Bifogar prislista Leverantören skall lämna prislista avseende tilläggstjänster, se förfrågningsunderlaget s. 7. Bifogar prislista 15

16 Utvärderingskriterier 5 Anbudsgivaren skall lämna pris enligt följande: a: Ett totalpris för lokalvård per år exklusive moms enligt bifogat städschema (bilaga 3). Pris: b: Prislistor avseende förbrukningsmaterial, extra städarbeten och tilläggstjänster enligt förfrågningsunderlaget, s. 7. Pris: Totalt pris (enligt 5 a+b): 16

17 Bilaga 2 Sanningsförsäkran Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren.. Inte är föremål för ansökan om konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande Inte tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud Inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom Ort och datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande 17

18 Bilaga 3 - Arbetsgivarverkets städschema Aktivitet Kontorsrum Reception Vilrum Konferensrum Möteslokaler Utbildningsrum Arkiv Förråd Städrum Datarum Entré Korridorer Kapprum Trappa Lunchrum Kök Toaletter Våtutrymmen Tömma och rengöra papperskorgar, plocka upp 2 ggr/v dagligen 1 g/v dagligen Dagligen Dagligen skräp Avfläcka glasdörrar, glasväggar och speglar 1 g/v 1 g/v 1 g/v 1 g/v 1 g/v 1 g/v Dammtorka fria ytor på möbler och fönserbänkar 1 g/v dagligen 2 ggr/mån dagligen Dagligen Dammtorka övriga inventarier och inredning samt 2 ggr/mån 1 g/v 2 ggr/mån 2 ggr/mån 1 g/v 1 g/v avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare Avborsta arbetsplatser, rengöra skrivbordsunderlägg 1 g/v 1 g/v 2 ggr/mån och torka av telefoner Fuktmoppa golv 1 g/v 1 g/v 2 ggr/mån 2 ggr/v Dagligen Diska, plocka i och ur diskmaskiner, rengöra Dagligen diskbänk och vask och bord Byta diskborste, disktrasa, handdukar och se till att Vid behov det finns diskmedel i kök och pentry Tvätt av 10 st handdukar (1 linne+1 frotté/utrymme) 1 g/v Rengöra mikrovågsugnar 1 g/v Rengöra saniteter och golv Dagligen Fylla på toalettmateriel och tömma sanitetsbehållare Dagligen Grundlig rengöring av saniteter och golv 1 g/v Dammsuga mattor (där det finns) 1 g/v 1 g/v 1 g/v Dammtorka maskiner, lampor och armaturer 1 g/v 1 g/v 1 g/v 1 g/v 1 g/v 1 g/v Avborsta/dammsuga golvlister och stoppade möbler 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån 1 g/mån Rengöring av yta ovanpå bokhyllor och skåp 4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år Torka av möbler, plocka upp skräp, ställa i ordning, tömma och rengöra askfat Övrigt Tömma stora returpapperhållare en gång/vecka (tisdagar före 08.00) Altan Vid behov 18

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-08-19 0808-0440-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1A Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(15) Datum: 2007-03-29 Sista anbudsdag: 2007-04-16 Anbudets giltighet: 2007-06-30 LiU Diarienummer: LiU 401/07-27 Linköpings universitet genomför en upphandling av reklamplats på luftballong inklusive

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer