Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm Räkenskapsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm 716417-4448. Räkenskapsåret 2012"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Skörden nr 165 i Stockholm Räkenskapsåret 2012

2 qmazars REVISIONSNEN:iTTELSE Till ftireningsstiimman i Brf Skdrden nr 165 i Stockholm Org.nr Rapport om irsredovisningen Jag har utftirt en revision av irsredovisningen ftjr Brf Skorden nr 165 i Stockholm for 2r Styrelsens ansvar fi)r drsredovisningen Det Zir styrelsen som har ansvaret ftir att uppriitta en irsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt Arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer iir nodviindig for att uppriitta en irsredovisning som inte inneh6ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar iir att uttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jag har utltirt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att jag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utlor revisionen fiir att uppni rimlig siikerhet att irsredovisningen inte innehaller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika itgiirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka 6tgerder som ska utftiras, bland annat genom att bedoma riskerna ftir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta lor hur ftireningen uppriittar irsredovisningen f<ir att ge en riitlvisande bild i syfte att utforma gransknings6tgarder som 5r iindamilsenliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den overgripande presentationen i irsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inh2imtat?ir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprzittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden riitfvisande bild av foreningens finansiella sttillning per den 3l december 2012 och av dess finansiella resultat lor 6ret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen iir ftrenlig med Arsredovisningens ovriga delar. Jag tillstyrker d2irftjr att foreningsstdmman faststiiller resultatrakningen och balansriikningen ft)r loreningen. Sida 1(2) Praxity: MtM{iER t :.rt:-;: )\t.;

3 qmaza R S Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar Ut<iver min revision av irsredovisningen har jag?iven utfort en revision om ftirslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller ftirlust samt styrelsens forvaltning fiir Brf Sk<jrden nr 165 i Stockholm for hr Styrelsens crnsvat Det iir styrelsen som har ansvaret fbr fiirslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller florlust, och det iir styrelsen som har ansvaret for lorvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar. Revisorns ansvat Mitt ansvar iir att med rimlig s?ikerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller fijrlust och om forvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag ftr mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betr?iffande ftireningens vinst eller ftjrlust har jag granskat om ftirslaget Zir ftirenligt med lagen om ekonomiska fi)reningar. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utciver min revision av irsredovisningen granskat viisentliga beslut, itgiirder och ftjrhillanden i foreningen ftjr att kunna bedoma om nigon styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot foreningen. Jag har iiven granskat om nigon styrelseledamot pi annat siitt har handlat i strid med lagen om ekonomiska fiireningar, irsredovisningslagen eller ftireningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inh?imtat iir tillriickliga och 2indamilsenliga som grund ftjr mina uttalanden. Uttolanden Jag tillstyrker att foreningsstdmman disponerar vinsten enligt ftirslaget i ftrvaltningsberiittelsen och bevi lj ar styre lsens ledamoter ansvarsfrihet for riikenskapsiret. ti mgr &rc ktoriserad Revisor Sida 2(2) Praxiiv: MEMBEa.!irijti4L ;!r jtrl,1ct!.i lnltii'ftiljf Nr FtdMl;

4 Tillf6reningsstimman i BRF Skdrden i nr 165 i Stockholm Rapport frin lekmannarevisor Jag har granskat irsredovisningen, rlikenskaperna samt styrelsens ftrvaltning for Lr 2012 fiir BRF Skiirden nr 165 i Stockholm. Det iir styrelsen som iir ansvarig fiir att upprdtta lrsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och ftir att skota ftirvaltningen i enlighet med ftireningens stadgar. Jag har granskat att Arsredovisningen?ir baserad pi en ordnad boldiring och iir upprdttad i enlighet med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat ftireningens verksamhet fdr att bediima om den sktits pa ett tindamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande sitt och att ftireningens interna kontroll iir tillrdcklig. Baserat pi min granskning anser jag att: Arsredovisningen [r i allt vtisentligt upprtittad enligt god redovisningssed och baserad pi en ordnad bokfiiring. Styrelsens ledamoter har utfiirt sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med fbreningens stadgar. Jag anser siledes att: Foreningsstiimman kan faststiilla irsredovisningen och bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet. Stockholm aenl5 nlzotl fraal ' Bernt Sandberg Z/

5 1 (10) Styrelsen för Brf Skörden nr 165 i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen bildades den 16 september 1980 och registrerades den 17 november Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Skörden 4 och Skörden 11. Taxeringsvärdet uppgår till kr, varav byggnadsvärdet uppgår till kronor och markvärdet till kronor. Styrelsen Styrelsen har under året haft följande utseende: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Per Yngfalk Fredrik Lundqvist Bengt Wennerberg Roger Westöö Ingvar Swahn Revisorer Revisorer har varit Bernt Sandberg, vald av föreningen, samt auktoriserad revisor Roy Eide, Mazars SET. Bokföringen har skötts av Complett Redovisning i Stockholm HB. Valberedning Valberedningen har för år 2012 bestått av Per-Erik Nyholm och Petra Hellgren. Sammanträden Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten under Årsstämman ägde rum den 7 maj En motion inkom. Arvoden Styrelsen och föreningens revisor har fått sammanlagt kr i arvode för år Lägenheter och lokaler Av föreningens 23 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Föreningen hyr ut fem affärslokaler och sex förråd. Totalytan för lägenheterna är kvadratmeter och totalytan för lokalerna är 457 kvadratmeter. Av föreningens medlemslägenheter har två överlåtelser skett under år Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning har under året skötts av styrelsen. Ekonomi Handelsbanken handhar föreningens samtliga lån. Sparandet i AMF Balansfond uppgår vid årsskiftet till kr, marknadsvärde kr. Beslut har tagits under räkenskapsåret att en avgiftssänkning med 5 % träder i kraft fr o m Underhåll av byggnader och utrustning Under året har fastighetens fönster mot innergård målats om. Likaså har mindre målning och renovering av trapphus utförts. Lysknappar och kodlås har bytts ut. Även har en renovering av hissmotor och dörranordningar i 33:ans hiss utförts.

6 2 (10) Övriga händelser Avtal med nytt städbolag har upprättats. Styrelsen har vid behov distribuerat information i form av "Skördebladet", under året har 4 st delats ut. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att till fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Årsstämman har att ta ställning till ovanstående vinstdisposition. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 3 (10) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Drift Reparationer och underhåll Fastighetsskatt Övriga kostnader Arvoden Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 4 (10) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående arbeten avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 5 (10) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 11 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till hyrestagare (depositioner) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 6 (10) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Avskrivningar Byggnader Avskrivning sker enligt en rak plan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningen görs med 1,5 % av anskaffningsvärdet per år. Markanläggningar Avskrivning sker med 5 % av anskaffningsvärdet per år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventeriernas livslängd. Inkomstskatt Föreningen betalar ingen inkomstskatt. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker enligt föreningens stadgar.

11 7 (10) Noter Not 1 Nettoomsättning Avgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Not 2 Drift Fjärrvärme El Vatten Sophämtning/snöskottning TV/Radio Bredband Städning Fastighetsförsäkring Övriga fastighetskostnader Not 3 Ersättningar till styrelsen och föreningens revisor Löner och andra ersättningar Arvode, förtroendevalda Sociala avgifter Totala löner, ersättningar och sociala kostnader Föreningen har ingen anställd personal.

12 8 (10) Not 4 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Markanläggningar 5 % Inventarier 20 % Not 5 Byggnader, mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar byggnad Årets avskrivningar markanläggning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

13 9 (10) Not 7 Pågående om- och tillbyggnad avseende materiella anläggningstillgångar Samglas Samglas har ej gjort slutbesiktning samt ej åtgärdat felaktigheter, varför föreningen ej betalat ovanstående summa Not 8 AMF Balansfond Namn Bokfört värde Marknadsvärde AMF Balansfond Föreningen har totalt satt in kr fram t om december Därmed var värdeökningen vid årsskiftet kr. Anledningen till att värdeökningen ser lägre ut är att fonden betalat utdelningar som återinvesterats. Not 9 Övriga fordringar Skattekonto Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre Disp.- Årets insatser rep.fond fond resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

14 BrfSk0rden nr 165 i Stockholm l0 (10) Not 11 Llngfristige skulder, varav kortfristig del [r kronor R = rdnta S: Slutfbrfallodag tt-12-3t Len I,in I8 Lrn lan LAn IAn R;2,98o/o R:2,47 Yo R:3,52o/o R:2,849y'o R;3,46yo S: S: S: S: S: t20 -s85 s t &27l,H t fi)6191 Stockholm den 12 april 2013?o".{"#- Per Yngfalk" M'Fredrik Lundqvist / Ordfrrande Vice ordfdrande Bengt Wennerberg KassOr erdu,t< Roglr Westdbv Sekrercrare Ingvar Swahn Ledamot /*u va#r,irionsberflttelse har lflmnats a"n f;ffirorl / Bernt Sandberg ffil?z/ Av fdreningen vald revisor Ault'riserad revisor

15 Notering Underskrifter saknas från styrelsen av Ingvar Swahn då ledamot inte är nåbar samt Bengt Wennerberg som har avlidit. Nya ledamöter kommer väljas på årsstämman den 30 maj Styrelsen

16 Fastighetens skick Vad Anmärkning År Avloppsstammar i badrum bytta 1982 Vattenledningar i badrum bytta 1982 Avloppsstammar i kök bytta 1982 Vattenledningar i kök bytta 1982 Eldragning bytts 1982 Fasaden renoverats 1982 Fönstren nya 1982 Hiss 33:an 1982 Trapphusen renoverats 2000 Tvättstugan renoverats 2001 Taket renoverats Yttre tak 2002 Fönstren renoverade 2002 Balkongerna renoverats Nya 2002 Radonmätning utförd 2005 Energibesiktning 2008 Hiss 31:an Renoverad 2008 Värmecentral Bytt 2008 Taken renoverats Yttre tak 2011 Innergård renoverad 2011 OVK, ventilationskontroll utförd 2011 Hiss 33:an Mindre renovering 2012 Fönster innergård Renovering 2012

17 Inkomna motioner till styrelsen: Lägenhetsinnehavarna till lägenhet nr 17 motionerar om att styrelsen ska undersöka möjligheterna och kostnaderna för att bygga en bastu med tillhörande duschutrymme i källaren (ej jacuzzi pga hygien- och underhållsskäl). Med vänlig hälsning, Minela och Martin Styrelsen svarar Styrelsen har mottagit ovanstående motion och diskuterat den och nedan följer styrelsens svar. Styrelsen ställer sig negativ till att bygga bastu och dusch i föreningen. Anledningarna till detta är flera och nedan återges några. Styrelsen anser att investeringar generellt ska göras i sådana saker som samtliga eller åtminstone merparten av medlemmarna nyttjar/behöver. Styrelsen gör inte bedömningen att flertalet medlemmar efterfrågar eller skulle nyttja en bastu. Om detta stämmer skulle en bastu innebära att hela föreningen är med och bekostar något ett fåtal använder. Styrelsen anser inte att det finns något lämpligt utrymme i föreningen för att anlägga bastu och dusch i. Våra tidigare erfarenheter från boende i andra föreningar är att en bastu nyttjas väldigt lite och att gemensam bastu, dusch etc. inte städas ordentligt och därmed blir ohygieniska och oattraktiva. Detta är styrelsens uppfattning och naturligtvis kan intresset för en bastu visa sig vara större än vad styrelsen bedömer. Vi anser därför att om stämman anser att man bör undersöka möjligheterna för en bastu att det tillsätts en grupp, frikopplad från styrelsen, som tar sig an detta. Vidare anser vi att en sådan undersökning även ska inkludera en ekonomisk redovisning för vad ett bastubygge innebär i faktiska kostnader men också vilka andra investeringar som kan göras för detta belopp. På så sätt får medlemmarna en möjlighet att ta ställning till hur man prioriterar en bastu i förhållandet till annat. Styrelsen Därmed anser styrelsen motionen besvarad.

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer