Drift- och investeringsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och investeringsbudget"

Transkript

1 Ordförande: Jan-Erik Wallin Förvaltningschef: Gert Norell Andel av nettodriftkostnad Kommunstyrelsen 10,5% 89,5% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Reserveras verksamhetsutv Personalkostnadsökning Över-/underskott Balanserat över-/underskott Balanserat verksamhetsutveckling INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 11,4 11,6 11,2 10,5

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2009 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Avdelning Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Tillväxt och utvecklingsavdelning Kansli och IT avdelning Konserthus Personalavdelning Ekonomiavdelning Nämnden totalt Enligt budget Budgetjustering - varav intern hyra varav kapitalkostnad Nämnden totalt Styrelsens uppgift och nämndsövergripande mål Kommunfullmäktige ska ges förutsättningar att arbeta så att den politiska debatten stimuleras. På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling och ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker direkt mot nämnderna. Kommunstyrelsens arbetssätt ska präglas av helhet, tydlighet och en öppenhet för förändring och nytänkande. Den enskilde ska på ett snabbt och enkelt sätt kunna få information om kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens avdelningar ska stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll. Det betyder att ta fram väl genomarbetande förslag inför beslut och att effektivt verkställa tagna beslut. Kommunstyrelsens avdelningar ska bistå andra enheter med olika typer av tjänster. De produkter/tjänster som erbjuds ska vara prisvärda och av hög kvalitet och de som utnyttjar tjänsterna ska uppleva att de bemöts på ett positivt sätt. I och med den nya nämndsorganisationen sorterar personalfrågorna under kommunstyrelsen från Styrelsen har som uppgift och övergripande mål att ta ett politiskt samlat grepp över hur strategiska frågor inom områdena lön, rehabilitering/friskvård, personalrekrytering, organisation och arbetsformer ska hanteras i framtiden. Genom policyskapande beslut ska grunden läggas för en framgångsrik personalpolitik som ger förutsättningar för kommunens medarbetare att trivas i sitt arbete, utvecklas i sin yrkesroll och uppleva kommunen som en bra arbetsgivare.

3 Tjänstegarantier Allmänt Den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas. Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. Kallelser till kommunens nämndssammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde. Alla protokoll från kommunens nämndssammanträden inklusive gemensamma nämnder ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset och huvudbiblioteket i Vara senast två arbetsdagar efter att protokollet justerats. Budget 2009 Styrelsens budget har räknats upp för genomsnittlig inflation med 2,0% enligt Kommunförbundets bedömning och justerats med ett effektiviseringskrav på 1%. Budgetsituationen kräver administrativa förändringar som innebär neddragning av personal. Verksamhetsutvecklingen kommer att genomföras som planterat bland annat genom omdisponering av resurserna inom personalavdelningen. Investeringar Nettokostnader i tkr Bokslut Budget Prognos Budget Gemensamt kommunhus Gemensam administration Kommunstyrelsen övrigt Markexploatering Data utrustning Lärcentrum Utsmyckning yttre miljöer Nettoinvesteringar Markexploatering. Kommunen ska tillhandahålla mark för byggnation av bostäder, handel och övrig verksamhet. Det är viktigt med en god framförhållning för inköp av råmark i kommunens tätorter. Taxa för 2009 gäller i samtliga tätorter. Tomt bostadshus Friliggande hus, grupp 1 Kedje- och radhus, grupp 2 Parhus, grupp 2A Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån eller fler) kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta 220 kr/kvm BOA 160 kr/kvm BOA

4 Industrimark Vara tätort med närhet till E20 Vara tätort, övriga områden Övriga tätorter 40 kr/kvm 30 kr/kvm 30 kr/kvm Till markpriset tillkommer anläggningsavgift för vatten/avlopp. Övriga kostnader som kan uppstå i samband med markförvärv är planavgift, förrättningskostnad och avgift för bygganmälan/bygglov. Kvalitetsmål Kvalitetsmål 2007/2008 Mål 2009 Antal medborgare som fått svar på en enkel e-postfråga inom två dygn 84 % 90 % Andel medborgare som fått kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga 66 % 90 % Andel medborgare som uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga 90 % 95 % Andel röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet 79,1 % - Hur god är kommunens information (på hemsidan) till medborgare 67 % 71 % Hur väl möjliggör kommunen för sina medborgare att delta i kommunens utveckling 43 % Hur många fler invånare har kommunen fått under de fem sista åren -0, 6 % 0,8 % Antal företag, inklusive jordbruksföretag, per 1000 invånare Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare under första halvåret 4,8/5,5 5,5 Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen i svenskt Näringslivs kommunrankning 9/60 40 Ohälsotalet bland kommunens invånare, dagar/år 47,3 42,7 Förvaltning för ledning och administration Tillväxt- och utvecklingsavdelning Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

5 Under ledningen sorterar den politiska verksamheten kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott, kommunalt partistöd, planverksamhet samt de kommungemensamma utvecklingsinsatserna inklusive kvalitetsarbetet. Även näringslivsverksamhet, lärcentrum, internationalisering, information och kollektivtrafik tillhör avdelningen. Verksamhetsmål Målgrupp Utveckling Näringsliv Internationalisering Lärcentrum Inriktningsmål Utveckling Näringsliv Internationalisering Information Lärcentrum Effektmål Utveckling Alla invånare och företag i Vara kommun samt alla kommunanställda och politiker. Näringslivsarbetet i kommunen sker i samverkan med representanter för företag, olika branschorganisationer och föreningar. Förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Näringsliv och medborgare. Medborgare, näringsliv och offentliga organisationer Samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen av och nyttan av kvalitetsarbetet för den enskilde brukaren. Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen. Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på demokrati, mångfald och näringsliv. Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare. Större möjligheter för barn och ungdomar i kommunen att knyta internationella kontakter och till utbyte med andra nationaliteter samt bättre och fördjupade språkkunskaper. Medarbetarna inom kommunen ska ha kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. Medarbetarna i kommunen och kommuninvånarna ska uppleva att de i tid får den information de behöver. Arenor för en öppen dialog, internt såväl som externt ska finnas. Varumärket Vara i Vara, Sverige och världen, ska stärkas. Den vuxne som bor och verkar i kommunen ska ha god tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Innehåll och form hos utbildningsutbudet ska matchas mot behov och efterfrågan. Kommuninvånarna har tillgång till information om kommunen och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar till kommunens verksamheter under dygnets alla timmar. Andelen värdeskapande tid har ökat.

6 Näringsliv Internationalisering Information Lärcentrum Insatser finns som stimulerar nyföretagande från skola till yrkesliv. Öka antalet företagsförlagda yrkesprogram anpassade till det lokala näringslivets behov. Förutsättningar för det livslånga lärandet har skapats. Samverka med näringslivet för att skapa fler bostäder och industrilokaler i kommunen. Samverka med näringslivet vad gäller rekrytering och inflyttning. Deltagande i regionala näringslivsprojekt ska stimuleras och utvecklas. Bättre förståelse för andra människor och kulturer vilket i förlängningen kan motverka rasism och främlingsfientlighet. Ökad förståelse för och kunskap kring internationellt samarbete. Etablera en ny vänort i något av EU:s nya medlemsländer. Etablera nya strategiska samarbetspartners. Samtliga nämnder och dess verksamhet ska delta i minst ett EU/internationellt projekt. Alla hushåll och företag i kommunen ska få informationsbladet Axet tio gånger per år. Alla kommunens anställda ska få personaltidningen Varaktigt fyra gånger per år. Samordning av kommunens medverkan vid mässor och andra PRevenemang. Se till att kommunens grafiska profil efterlevs. Kommunens information ska finnas tillgänglig på huvudbiblioteket i Vara. Aktuell information ska alltid finnas tillgänglig via kommunens hemsida. Aktuell personalinformation ska alltid finnas tillgänglig på kommunens intranät. Marknadsföringen ska bidra till att invånare och verksamma i området trivs i och känner stolthet över Vara, att kännedomen om Vara och vad Vara står för, ökar i Sverige och världen. Lärcentrum erbjuder högskoleutbildningar på distans med tekniskt, administrativt och studietekniskt stöd. Utbildningar ges som längre program och kortare kurser. Ett nytt utbud tas fram till varje termin. Information om utbudet förmedlas via regelbundna utskick till företag och inom kommunens förvaltningar, samt genom media, hemsida och trycksaker. Nyckeltal Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget antal hemsändningsbidrag antal nätverk/projekt näringsliv/kommun antal nystartade företag Busstrafik - påstigande/vecka, samtliga linjer exkl. Kinnekulletåget och expressbuss

7 Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget 2009 Närtrafik (kompletteringar) - antal resande Verksamhetsbeskrivning/måluppfyllelse Utvecklings- och kvalitetsarbete sker inom alla kommunens verksamheter. Ytterst ansvarig för kommunens kvalitet är respektive enhetschef. Arbetet som sker på central nivå har till uppgift att skapa en helhetssyn och samordning av aktiviteter som berör områden som främjas av en systematik och gemensam struktur. Här kan nämnas som exempel generella styrprinciper, metoder för verksamhetsutveckling och utvärdering. Utgångspunkten är att långsiktigt säkerställa en systematik som skapar mervärde för brukare, medarbetare och kommuninvånare. Under 2009 genomförs den regelbundet återkommande verksamhetsutvecklingen som är så unik för Vara kommun. Denna gång är fokus det bästa från de två tidigare utvecklingstillfällena; 2001 och Tyngdpunkten vilar på det interna arbetet kring förbättringar i vardagen och de 70 timmarna som totalt används inom en tiomånaders period kommer att beröra områden som kommunikation, kultur, värderingar och effektiva möten. Insatsens måluppfyllelse mäts separat i samband med att internatet avslutas samt löpande vid kommunens arbetsklimatundersökningar, i maj månad, jämna år. Utöver verksamhetsutvecklingen kommer det under 2009 att ske ett antal mätningar gentemot ett urval av brukare inom bibliotek, fritidsgårdar, baden samt en medborgarenkät. Lärcentrum inventerar behovet av utbildning hos företag, offentlig förvaltning och enskilda. Utbildningsutbudet skapas ihop med utbildningsanordnare. Utbildningar ska matchas mot behov av utveckling och omedelbar efterfrågan, och finnas i former som underlättar vuxnas studier, även om man är yrkesverksam eller engagerad på annat sätt. Målet är invånare i Vara kommun Ett projekt kring Boende har startats under 2007 för att nå målet. Vi ser att fler bostäder behövs för att få fler invånare. Insatser kommer att göras genom framtagande av marknadsföringsmaterial, föreläsningar, samarbete med Chalmers kring konceptboende för att skapa attraktiva bostadsmiljöer samt eventuellt en bomässa. Samordna det internationella arbetet. Ge stöd i internationella frågor. Ge service vad gäller internationalisering till förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Stimulera till internationalisering av verksamheterna. Upprätthålla kontakterna med befintliga vänorter och andra internationella kontakter. Tjänstegarantier Näringsliv Förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef. Vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahållas inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.

8 Kommunen ska initiera minst en träff per år med branschorganisationerna. Information Alla som flyttar till Vara kommun ska, inom sex veckor från folkbokföringsdag, få information om kommunen och dess verksamheter. Samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet Axet sex till tio gånger per år. Kansli och IT-avdelning Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Kansliavdelningen och IT-avdelningen slogs ihop den 1 januari 2008 och bildade kanslioch IT-avdelningen. År 2009 består avdelningen av områdena kansli, IT-drift, IT-utbildning, upphandling, arkiv, folkhälsa, växel/reception, posthantering, lokalvård, vaktmästeri, kontorsbutik/kopiering, överförmyndarverksamhet och krishantering. Verksamhetsmål Målgrupp Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Inriktningsmål Arkiv IT Upphandling Politiker, allmänhet, anställda och övriga förvaltningar. Kommunens resultatenheter och ledning. De kommunala verksamheterna och bolagen. Allmänhet med fokus på barn och ungdomar samt äldre. Att säkerställa för framtiden att både historiskt och samtida material finns tillgängligt för arbetets löpande gång, allmänhet och forskning. Inriktningen är att skapa, underhålla, utveckla och ansvara för en driftsäker IT-miljö samt att genomföra datautbildningar. Tillhandahålla specialistkompetens inom verksamhetsområdena IT och datautbildning. Kommunens upphandlingar ska bidra till en god totalekonomi. Kommunen ska ställa miljökrav i sina upphandlingar där så är möjligt/relevant.

9 Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen Elektronisk handel ska öka för att underlätta affärstransaktionerna. Folkhälsa Krishantering Effektmål Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Krishantering Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att sänka ohälsotalet bland kommunens invånare. En ökad satsning på ungdomars hälsa och delaktighet i samhället ska ske. Att medborgare i Vara kommun nås av hälsofrämjande aktiviteter i verksamheter de deltar i. Att stödja vuxenrollen/föräldrarollen. Stärka de äldres hälsa samt öka deras livskvalitet. Kommunen kan hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar i samhället så att innevånarnas behov av värme, vatten, el, vård och omsorg, skola, barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses. Ge god service samt ett korrekt och trevligt bemötande åt politiker, allmänhet och övriga förvaltningar. Utveckla möjligheten till att använda Winess ärende och dokumenthanteringssystem. Att anpassa och utveckla IT-infrastrukturen som uppfyller de tekniska och driftsäkerhetskrav som ställs. 100 % av medarbetarna ska ha fått erbjudande om IT-utbildning. Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen. Innan utgången av mandatperioden ska ohälsotalet ligga i nivå med genomsnittet i Västra Götaland. Ökad kunskap om kostens betydelse för hälsan bland barn, ungdomar, föräldrar samt personal i berörda verksamheter. Ökad kunskap och medvetenhet hos barn och ungdomar samt föräldrar, vad gäller vikten av fysisk aktivitet. Ökad medvetenhet hos ungdomar och föräldrar, vad gäller risker med droger. Eleverna ska uppleva att de har såväl formellt som reellt inflytande i skolan. Höja kunskapen om folkhälsofrågor. Att inventera och analysera i kommunen förekommande risker som kan skapa extraordinära händelser, bedöma sårbarheten och i planer beskriva erforderliga åtgärder och organisationsstrukturer. Att i en särskild handlingsplan beskriva alla de förutsättningar kommunen äger för att kunna bedriva ett effektivt krisledningsarbete vid inträffad extraordinär händelse.

10 Verka för att det sker en samordning av olika myndigheters såväl förebyggande som operativa insatser vid extraordinära händelser. Tjänstegarantier Kopieringen Inlämnat material ska behandlas inom tre arbetsdagar. Nyckeltal Kansli och IT avdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget antal väckta motioner KS sammanträden/ärenden 10/137 -antal sammanträdstimmar i KS 27 -synpunkter/förslag Bättre Vara antal ärenden i KS i diarium 188 -antal upphandlingar 30 43* 33 varav ramavtal varav specifik varav på europamarknad därav i samverkan med andra kommuner och övriga intressenter inom offentlig sektor antal kopior tusentals 821 Antal IT-användare (användar-id) Antal dataservrar Antal persondatorer Antal IP-telefoner * Fr.o.m gemensam upphandlingsorganisation Götene, Skara och Vara kommuner Verksamhetsbeskrivning Kansli och IT-avdelningen ska i första hand dels stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän ärendeberedning och service, dels bistå alla IT-användare med support både vad gäller det dagliga arbetet och det strategiska, mer långsiktiga arbetet. Avdelningen ska vara normbildare för kommunens rutiner för diarieföring, arkivering, protokollsskrivning och annan dokumenthantering. Avdelningen svarar för samordning och ledning av kommunens upphandlings-/inköpsverksamhet. IT-staben skall skapa, underhålla, utveckla och ansvar för en driftsäker datamiljö och att genomföra IT-utbildningar. Folkhälsoplanerarens arbete ska bl.a. bidraga till en kunskapshöjning i folkhälsofrågor. Folkhälsoarbetet belyser det samband som finns mellan samhällets utveckling, ohälsa och utslagning/utanförskap. Krishanteringsverksamheten genomförs via en säkerhetssamordnartjänst på 50 %. Säkerhetschefen och samordnaren håller på att utarbeta en övergripande säkerhetsorganisation. Avdelningen servar internt förvaltningarna genom kontorsbutiken, central kopieringen, posthanteringen och lokalvården i kommunhuset. Externt och internt ger avdelningen service i form av växel/reception.

11 Personalavdelningen Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Personalavdelningen är en intern stödfunktion för kommunens chefer och medarbetare. Inriktningsmål Alla medarbetare är delaktiga och motiverade att gemensamt bygga upp en framsynt och aktiv personalpolitik. Ledarskapet i kommunen ska utvecklas kontinuerligt. Vara kommun ska ha kompetenta medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling. Vara kommun ska genom sin personalpolitik skapa delaktighet, vilket ger engagerade medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Effektmål Kommunens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbete som främjar människors utveckling, hälsa och välbefinnande. Detta arbete ska stödjas genom hög kompetens och adekvata insatser hos personalavdelningen. Hälsosatsningen i kommunen ska ge mätbara resultat i ökad andel långtidsfriska. Andelen långtidssjukskrivna ska fortsätta att minska. Under 2009 ska personalavdelningen fortsätta arbetet med att på bästa sätt ge det stöd chefer och medarbetare efterfrågar. En kostnadseffektiv administration och en kompetent information om pensions- och försäkringsfrågor ska ges kommunens anställda genom personalavdelningens försorg. Nyckeltal. Personalavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid 4,86 5,7 Långtidsfriska i % av antal anställda 39,3 44 Verksamhetsbeskrivning Personalavdelningens främsta uppgift är stöd till cheferna i deras personal- och arbetsmiljöarbete samt att säkerställa att lagar, avtal och kommunala policys och styrdokument inom personalområdet efterlevs. Personalavdelningens arbetsområde inrymmer frågor kring

12 löne- och pensionshantering, arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering, lönerevision, lönekartläggning/arbetsvärdering, jämställdhet/mångfald, arbetsmiljö, bemanning, personalplanering, personalutveckling, hälsa och friskvård. Ekonomiavdelningen Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Avdelningen samordnar kommunens strategiska ekonomiarbete samt utför det rent driftsmässiga arbetet gällande betalningar, debitering och transaktioner åt kommunens alla resultatenheter. Debiteringen av alla kommunens avgiftsbelagda tjänster innebär att ekonomiavdelningen i många avseenden är kommunens ansikte mot kunderna. Gentemot kommunstyrelsen och förvaltningsledningen ansvarar avdelningen för att underlag framarbetas för de strategiskt viktiga besluten. Avdelningen ska även tillföra kommunens förvaltningar planeringsförutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Inriktningsmål Ekonomiavdelningen ska: Utföra strategiskt ekonomiarbete och löpande redovisning, betalningar, debitera och administrera verksamhet åt kommunala enheter med hög kvalitet, effektivitet och med stor ansvarskänsla. Effektmål Ekonomiavdelningen ska Ta fram underlag med hög kvalitet till den politiska ledningen och förvaltningsledningen för strategiska beslut inom ekonomiområdet. Ge en tydlig och bra service till externa och interna kunder. Utveckla och förenkla de administrativa styr- och stödsystemen, vilket ska resultera i ökad effektivitet och produktivitet på ekonomiavdelningen och i verksamheten. Säkerställa ekonomisystemet och försystemens rutiner och flöden. Fortsätta utvecklingsarbetet med årsredovisningen, delårsbokslutet och årsbudgeten särskilt inriktat på mål- och kvalitetsredovisning. Produktionsmål Övergå från pappershantering till elektronisk hantering av interna fakturor och bokföringsorder. Av den totala volymen leverantörsfakturor ska antalet EDI-fakturor på sikt uppgå till cirka procent av det totala antalet fakturor.

13 Tjänstegarantier Eftersom avdelningen till den största delen är en ren utförarverksamhet som utför arbete åt fackförvaltningarnas verksamheter, redovisas nedan några av de tjänstegarantier vi ansvarar för att uppfylla. Ansvarig nämnd anges inom parantes. Ekonomiavdelningen garanterar att alla fakturor registreras och behandlas samma dag de inkommet till ekonomienheten. Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjlighet (bildningsnämnden). Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom 4 månader efter det att ansökan mottagits (bildningsnämnden). Alla ska få självavläsningskort minst 10 dagar före de ska vara VA-enheten tillhanda (tekniska servicenämnden). All behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag under förutsättning att erforderliga handlingar inkommit i tid (bildningsnämnden). Socialnämndens tjänstegarantier avseende äldre- och handikappomsorg, då inte tjänstegarantierna uppfylls. Reducering av avgiften kan utgå som kompensation, om tjänstegarantin inte uppfylls (socialnämnden). Nyckeltal Ekonomiavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Volymmått Antal betalda leverantörsfakturor varav e-handel Nya avgiftsbeslut ÄO, Hkp.oms/månad Antal VA- debiteringar/år Antal BO-debiteringar/år Antal ÄO-hkp. debiteringar/år Antal hyresdebiteringar äldreomsorg Antal allmän debitering/år Antal påminnelser Antal inkassokrav Interndebiteringar Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen består av ett antal specialistkompetenser med syfte att utföra löpande administrativt arbete åt andra enheter i kommunen. Ekonomichef och ekonom arbetar med kommunens övergripande och strategiska ekonomihantering. Det innefattar bl.a. budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut med framtagande av årsredovisning inkl koncernbokslut, finansförvaltning, ekonomistyrningsfrågor intern kontroll, redovisning, rådgivning i ekonomiska frågor samt administration av stiftelser. De olika arbetsområdena för övriga medarbetare kan innehållsmässigt delas in i verksamhetsadministration, löpande ekonomihantering samt övrig kommungemensam administration. Verksamhetsadministration kan delas in i fyra delar: Barnomsorgsadministration Äldre- och handikappomsorgsadministration

14 Vatten- och avloppsadministration Hyror och allmändebitering (externa) Verksamhetsadministrationens olika delar innebär mycket kundkontakter, vilket innebär stora krav på en fungerande service i olika frågor. Barnomsorgsadministrationen innebär hantering av barnomsorgskön, information till föräldrar, kontakter med de olika barnomsorgsenheterna, placering av barn, schemaändringar och produktion av barnomsorgsräkning. Äldre- och handikappomsorgens administration innebär en individuell avgiftsprövning, där såväl omsorgsbehov som inkomst/förmögenhet är viktiga komponenter. Vatten- och avloppsdebiteringen utgår från tekniska servicenämndens va-taxa. Mätaravläsning är den metod med vilken förbrukningsavgiften regleras. Kundkontakterna är omfattande. Hyror och allmändebitering innebär bl.a. debitering av äldreboende samt övrig debitering som t.ex. avgifter till musikskolan, alkoholtillstånd, bygglovsavgifter, debitering gymnastikhallar. Löpande ekonomihantering Den löpande ekonomihanteringen delas in i leverantörsreskontra, dagbokföring, redovisning, debitering, interndebitering och krav med inkasso. Bland annat ingår avstämningar, löpande redovisnings- och budgetfrågor, sifferbokslut och utredningar i den löpande ekonomihanteringen. Systemansvar av kommunens ekonomisystem och kommunens system för elektronisk handel är också en viktig funktion. Ansvar för anläggningsreskontran och momsredovisning sorterar också under löpande ekonomihantering. Övrig kommungemensam administration Inom denna verksamhet hanteras bland annat kommunens alla bensinkort, skatt- och försäkringsfrågor samt inköpskort. Omvärldsanalys Ekonomiavdelningens arbetsområde präglas av en stor bredd. Snabba förändringar i lagar och övriga regelverk medför att personalen måste vara lyhörda och förändringsbenägna. Framtida teknikutveckling, främst inom IT-området, innebär nya sätt att arbeta. Det är av stor vikt att ekonomiavdelningen bevakar och följer det förändringsarbete inom ekonomiområdet som ständigt pågår i omvärlden. Det är också viktigt att ständigt bevaka information från olika myndigheter, institutioner etc. Utvecklingen inom ekonomiadministrativa system fortsätter och nästa större förändringar är övergång till elektronisk hantering av interna fakturor och bokföringsorder. Personal Ekonomiavdelningen beräknas 2009 bestå av 9 anställda och 8,35 årsarbetare. Det innebär en minskning med 1,25 tjänster jämfört med år Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god och sjukfrånvaron är låg. VA-enheten inom tekniska serviceförvaltningen köper motsvarande 1,0 assistenttjänst för administration av va-debitering.

15 Konserthus Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Konserthuset vision är att vara ett Konserthus för alla ett besökarnas Konserthus. Vår mission är att vara en unik mötesplats för lysande scenkonst i regionen. Utveckla kvaliteten på scen och i ensembler Utveckla verksamheten med smarta samarbeten och internationell spets Stärka rollen som regional scen och kulturförmedlare Öka andelen lojala besökare och förstärka publikarbetet Bidra till det livslånga lärandet: barn- och ungdomsverksamhet Stärka organisationens samhörighet och utveckla husets funktionalitet. Verksamhetsbeskrivning Konserthusets och ensemblernas övergripande uppdrag är att presentera musik, teater och dans med distinkt personlighet, genremässig mångfald och internationell spetskvalitet för en lokal, regional och internationell publik. Med tradition och nytänkande, mångkulturell och gränsöverskridande samverkan vill vi utmana, beröra och berika vår publik. Artisterna och repertoaren för konserthus och ensembler ska präglas av Genremässig mångfald och internationell spetskvalitet. Mångkulturella, gränsöverskridande produktioner. Unika och samtida satsningar. Aktiv samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Starkt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Konserthusets och ensemblernas utbud ska vara en angelägenhet för både den regionala och lokala publiken. Mångfalden och spetsen ska garantera att det i utbudet finns något för alla: från utmanande nyskapelser till högkvalitativ underhållning. Sett i ett större sammanhang bidrar Konserthuset till att höja livskvaliteten i regionen. Konserthuset är en arena där scenkonsten möter medborgarna och näringslivet. Utbudet levandegör vårt kulturarv och låter samtidigt vår tids alla mångkulturella uttryck komma till tals. Genom speglingen av vår egen tid och dialogen med andra kulturella uttryck tillsammans med en sökande publik, bidrar Konserthuset till medborgarnas behov att forma en identitet i dagens globaliserade värld. Därför ska Konserthuset vidga horisonter, sätta snarare än följa musikaliska trender - stimulera och inte bara tillfredsställa befintliga smakriktningar.

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24

Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Budget 2015, plan 2016-2018 KF 2014-11-24 Innehåll Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...14 Finansiell analys...15 Budget- och redovisningsmodell...22 Finansiella

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos

Läs mer

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16

Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012. Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Administrativa avdelningens verksamhetsplan 2012 Socialtjänsten, Piteå Kommun Antagen av socialnämnden 2012-02-15, 16 Innehållsförteckning Sida 1 Politik... 3 2 Förvaltningsövergripande... 4 3 Administrativa

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015

Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015 2013-01-11 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2013-2015 1 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Budget 2015 Kommunstyrelsen

Budget 2015 Kommunstyrelsen 2015 Budget 2015 Kommunstyrelsen Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Innehållsförteckning INLEDNING... 4 ANSVAR OCH ROLLER... 4 STYRANDE POLICYS... 5 Demokratipolicy... 5 Kvalitetspolicy...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Kommunplan 2009-2011 2008-11-07

Kommunplan 2009-2011 2008-11-07 Kommunplan -2011 2008-11-07 Omslagsbild: Vinterfest Musik i Dalarna 2 (72) Innehållsförteckning KS ordförande har ordet... 4 Vår Vision: Mora för utveckling... 6 Investeringar... 10 Resultat, finansieringsanalys...

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer