Drift- och investeringsbudget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och investeringsbudget"

Transkript

1 Ordförande: Jan-Erik Wallin Förvaltningschef: Gert Norell Andel av nettodriftkostnad Kommunstyrelsen 10,5% 89,5% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Reserveras verksamhetsutv Personalkostnadsökning Över-/underskott Balanserat över-/underskott Balanserat verksamhetsutveckling INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 11,4 11,6 11,2 10,5

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2009 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Avdelning Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Tillväxt och utvecklingsavdelning Kansli och IT avdelning Konserthus Personalavdelning Ekonomiavdelning Nämnden totalt Enligt budget Budgetjustering - varav intern hyra varav kapitalkostnad Nämnden totalt Styrelsens uppgift och nämndsövergripande mål Kommunfullmäktige ska ges förutsättningar att arbeta så att den politiska debatten stimuleras. På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling och ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker direkt mot nämnderna. Kommunstyrelsens arbetssätt ska präglas av helhet, tydlighet och en öppenhet för förändring och nytänkande. Den enskilde ska på ett snabbt och enkelt sätt kunna få information om kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens avdelningar ska stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll. Det betyder att ta fram väl genomarbetande förslag inför beslut och att effektivt verkställa tagna beslut. Kommunstyrelsens avdelningar ska bistå andra enheter med olika typer av tjänster. De produkter/tjänster som erbjuds ska vara prisvärda och av hög kvalitet och de som utnyttjar tjänsterna ska uppleva att de bemöts på ett positivt sätt. I och med den nya nämndsorganisationen sorterar personalfrågorna under kommunstyrelsen från Styrelsen har som uppgift och övergripande mål att ta ett politiskt samlat grepp över hur strategiska frågor inom områdena lön, rehabilitering/friskvård, personalrekrytering, organisation och arbetsformer ska hanteras i framtiden. Genom policyskapande beslut ska grunden läggas för en framgångsrik personalpolitik som ger förutsättningar för kommunens medarbetare att trivas i sitt arbete, utvecklas i sin yrkesroll och uppleva kommunen som en bra arbetsgivare.

3 Tjänstegarantier Allmänt Den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas. Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. Kallelser till kommunens nämndssammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde. Alla protokoll från kommunens nämndssammanträden inklusive gemensamma nämnder ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset och huvudbiblioteket i Vara senast två arbetsdagar efter att protokollet justerats. Budget 2009 Styrelsens budget har räknats upp för genomsnittlig inflation med 2,0% enligt Kommunförbundets bedömning och justerats med ett effektiviseringskrav på 1%. Budgetsituationen kräver administrativa förändringar som innebär neddragning av personal. Verksamhetsutvecklingen kommer att genomföras som planterat bland annat genom omdisponering av resurserna inom personalavdelningen. Investeringar Nettokostnader i tkr Bokslut Budget Prognos Budget Gemensamt kommunhus Gemensam administration Kommunstyrelsen övrigt Markexploatering Data utrustning Lärcentrum Utsmyckning yttre miljöer Nettoinvesteringar Markexploatering. Kommunen ska tillhandahålla mark för byggnation av bostäder, handel och övrig verksamhet. Det är viktigt med en god framförhållning för inköp av råmark i kommunens tätorter. Taxa för 2009 gäller i samtliga tätorter. Tomt bostadshus Friliggande hus, grupp 1 Kedje- och radhus, grupp 2 Parhus, grupp 2A Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån eller fler) kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta 220 kr/kvm BOA 160 kr/kvm BOA

4 Industrimark Vara tätort med närhet till E20 Vara tätort, övriga områden Övriga tätorter 40 kr/kvm 30 kr/kvm 30 kr/kvm Till markpriset tillkommer anläggningsavgift för vatten/avlopp. Övriga kostnader som kan uppstå i samband med markförvärv är planavgift, förrättningskostnad och avgift för bygganmälan/bygglov. Kvalitetsmål Kvalitetsmål 2007/2008 Mål 2009 Antal medborgare som fått svar på en enkel e-postfråga inom två dygn 84 % 90 % Andel medborgare som fått kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga 66 % 90 % Andel medborgare som uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga 90 % 95 % Andel röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet 79,1 % - Hur god är kommunens information (på hemsidan) till medborgare 67 % 71 % Hur väl möjliggör kommunen för sina medborgare att delta i kommunens utveckling 43 % Hur många fler invånare har kommunen fått under de fem sista åren -0, 6 % 0,8 % Antal företag, inklusive jordbruksföretag, per 1000 invånare Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare under första halvåret 4,8/5,5 5,5 Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen i svenskt Näringslivs kommunrankning 9/60 40 Ohälsotalet bland kommunens invånare, dagar/år 47,3 42,7 Förvaltning för ledning och administration Tillväxt- och utvecklingsavdelning Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

5 Under ledningen sorterar den politiska verksamheten kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott, kommunalt partistöd, planverksamhet samt de kommungemensamma utvecklingsinsatserna inklusive kvalitetsarbetet. Även näringslivsverksamhet, lärcentrum, internationalisering, information och kollektivtrafik tillhör avdelningen. Verksamhetsmål Målgrupp Utveckling Näringsliv Internationalisering Lärcentrum Inriktningsmål Utveckling Näringsliv Internationalisering Information Lärcentrum Effektmål Utveckling Alla invånare och företag i Vara kommun samt alla kommunanställda och politiker. Näringslivsarbetet i kommunen sker i samverkan med representanter för företag, olika branschorganisationer och föreningar. Förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Näringsliv och medborgare. Medborgare, näringsliv och offentliga organisationer Samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen av och nyttan av kvalitetsarbetet för den enskilde brukaren. Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen. Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på demokrati, mångfald och näringsliv. Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare. Större möjligheter för barn och ungdomar i kommunen att knyta internationella kontakter och till utbyte med andra nationaliteter samt bättre och fördjupade språkkunskaper. Medarbetarna inom kommunen ska ha kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. Medarbetarna i kommunen och kommuninvånarna ska uppleva att de i tid får den information de behöver. Arenor för en öppen dialog, internt såväl som externt ska finnas. Varumärket Vara i Vara, Sverige och världen, ska stärkas. Den vuxne som bor och verkar i kommunen ska ha god tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Innehåll och form hos utbildningsutbudet ska matchas mot behov och efterfrågan. Kommuninvånarna har tillgång till information om kommunen och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar till kommunens verksamheter under dygnets alla timmar. Andelen värdeskapande tid har ökat.

6 Näringsliv Internationalisering Information Lärcentrum Insatser finns som stimulerar nyföretagande från skola till yrkesliv. Öka antalet företagsförlagda yrkesprogram anpassade till det lokala näringslivets behov. Förutsättningar för det livslånga lärandet har skapats. Samverka med näringslivet för att skapa fler bostäder och industrilokaler i kommunen. Samverka med näringslivet vad gäller rekrytering och inflyttning. Deltagande i regionala näringslivsprojekt ska stimuleras och utvecklas. Bättre förståelse för andra människor och kulturer vilket i förlängningen kan motverka rasism och främlingsfientlighet. Ökad förståelse för och kunskap kring internationellt samarbete. Etablera en ny vänort i något av EU:s nya medlemsländer. Etablera nya strategiska samarbetspartners. Samtliga nämnder och dess verksamhet ska delta i minst ett EU/internationellt projekt. Alla hushåll och företag i kommunen ska få informationsbladet Axet tio gånger per år. Alla kommunens anställda ska få personaltidningen Varaktigt fyra gånger per år. Samordning av kommunens medverkan vid mässor och andra PRevenemang. Se till att kommunens grafiska profil efterlevs. Kommunens information ska finnas tillgänglig på huvudbiblioteket i Vara. Aktuell information ska alltid finnas tillgänglig via kommunens hemsida. Aktuell personalinformation ska alltid finnas tillgänglig på kommunens intranät. Marknadsföringen ska bidra till att invånare och verksamma i området trivs i och känner stolthet över Vara, att kännedomen om Vara och vad Vara står för, ökar i Sverige och världen. Lärcentrum erbjuder högskoleutbildningar på distans med tekniskt, administrativt och studietekniskt stöd. Utbildningar ges som längre program och kortare kurser. Ett nytt utbud tas fram till varje termin. Information om utbudet förmedlas via regelbundna utskick till företag och inom kommunens förvaltningar, samt genom media, hemsida och trycksaker. Nyckeltal Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget antal hemsändningsbidrag antal nätverk/projekt näringsliv/kommun antal nystartade företag Busstrafik - påstigande/vecka, samtliga linjer exkl. Kinnekulletåget och expressbuss

7 Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget 2009 Närtrafik (kompletteringar) - antal resande Verksamhetsbeskrivning/måluppfyllelse Utvecklings- och kvalitetsarbete sker inom alla kommunens verksamheter. Ytterst ansvarig för kommunens kvalitet är respektive enhetschef. Arbetet som sker på central nivå har till uppgift att skapa en helhetssyn och samordning av aktiviteter som berör områden som främjas av en systematik och gemensam struktur. Här kan nämnas som exempel generella styrprinciper, metoder för verksamhetsutveckling och utvärdering. Utgångspunkten är att långsiktigt säkerställa en systematik som skapar mervärde för brukare, medarbetare och kommuninvånare. Under 2009 genomförs den regelbundet återkommande verksamhetsutvecklingen som är så unik för Vara kommun. Denna gång är fokus det bästa från de två tidigare utvecklingstillfällena; 2001 och Tyngdpunkten vilar på det interna arbetet kring förbättringar i vardagen och de 70 timmarna som totalt används inom en tiomånaders period kommer att beröra områden som kommunikation, kultur, värderingar och effektiva möten. Insatsens måluppfyllelse mäts separat i samband med att internatet avslutas samt löpande vid kommunens arbetsklimatundersökningar, i maj månad, jämna år. Utöver verksamhetsutvecklingen kommer det under 2009 att ske ett antal mätningar gentemot ett urval av brukare inom bibliotek, fritidsgårdar, baden samt en medborgarenkät. Lärcentrum inventerar behovet av utbildning hos företag, offentlig förvaltning och enskilda. Utbildningsutbudet skapas ihop med utbildningsanordnare. Utbildningar ska matchas mot behov av utveckling och omedelbar efterfrågan, och finnas i former som underlättar vuxnas studier, även om man är yrkesverksam eller engagerad på annat sätt. Målet är invånare i Vara kommun Ett projekt kring Boende har startats under 2007 för att nå målet. Vi ser att fler bostäder behövs för att få fler invånare. Insatser kommer att göras genom framtagande av marknadsföringsmaterial, föreläsningar, samarbete med Chalmers kring konceptboende för att skapa attraktiva bostadsmiljöer samt eventuellt en bomässa. Samordna det internationella arbetet. Ge stöd i internationella frågor. Ge service vad gäller internationalisering till förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Stimulera till internationalisering av verksamheterna. Upprätthålla kontakterna med befintliga vänorter och andra internationella kontakter. Tjänstegarantier Näringsliv Förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef. Vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahållas inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.

8 Kommunen ska initiera minst en träff per år med branschorganisationerna. Information Alla som flyttar till Vara kommun ska, inom sex veckor från folkbokföringsdag, få information om kommunen och dess verksamheter. Samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet Axet sex till tio gånger per år. Kansli och IT-avdelning Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Kansliavdelningen och IT-avdelningen slogs ihop den 1 januari 2008 och bildade kanslioch IT-avdelningen. År 2009 består avdelningen av områdena kansli, IT-drift, IT-utbildning, upphandling, arkiv, folkhälsa, växel/reception, posthantering, lokalvård, vaktmästeri, kontorsbutik/kopiering, överförmyndarverksamhet och krishantering. Verksamhetsmål Målgrupp Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Inriktningsmål Arkiv IT Upphandling Politiker, allmänhet, anställda och övriga förvaltningar. Kommunens resultatenheter och ledning. De kommunala verksamheterna och bolagen. Allmänhet med fokus på barn och ungdomar samt äldre. Att säkerställa för framtiden att både historiskt och samtida material finns tillgängligt för arbetets löpande gång, allmänhet och forskning. Inriktningen är att skapa, underhålla, utveckla och ansvara för en driftsäker IT-miljö samt att genomföra datautbildningar. Tillhandahålla specialistkompetens inom verksamhetsområdena IT och datautbildning. Kommunens upphandlingar ska bidra till en god totalekonomi. Kommunen ska ställa miljökrav i sina upphandlingar där så är möjligt/relevant.

9 Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen Elektronisk handel ska öka för att underlätta affärstransaktionerna. Folkhälsa Krishantering Effektmål Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Krishantering Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att sänka ohälsotalet bland kommunens invånare. En ökad satsning på ungdomars hälsa och delaktighet i samhället ska ske. Att medborgare i Vara kommun nås av hälsofrämjande aktiviteter i verksamheter de deltar i. Att stödja vuxenrollen/föräldrarollen. Stärka de äldres hälsa samt öka deras livskvalitet. Kommunen kan hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar i samhället så att innevånarnas behov av värme, vatten, el, vård och omsorg, skola, barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses. Ge god service samt ett korrekt och trevligt bemötande åt politiker, allmänhet och övriga förvaltningar. Utveckla möjligheten till att använda Winess ärende och dokumenthanteringssystem. Att anpassa och utveckla IT-infrastrukturen som uppfyller de tekniska och driftsäkerhetskrav som ställs. 100 % av medarbetarna ska ha fått erbjudande om IT-utbildning. Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen. Innan utgången av mandatperioden ska ohälsotalet ligga i nivå med genomsnittet i Västra Götaland. Ökad kunskap om kostens betydelse för hälsan bland barn, ungdomar, föräldrar samt personal i berörda verksamheter. Ökad kunskap och medvetenhet hos barn och ungdomar samt föräldrar, vad gäller vikten av fysisk aktivitet. Ökad medvetenhet hos ungdomar och föräldrar, vad gäller risker med droger. Eleverna ska uppleva att de har såväl formellt som reellt inflytande i skolan. Höja kunskapen om folkhälsofrågor. Att inventera och analysera i kommunen förekommande risker som kan skapa extraordinära händelser, bedöma sårbarheten och i planer beskriva erforderliga åtgärder och organisationsstrukturer. Att i en särskild handlingsplan beskriva alla de förutsättningar kommunen äger för att kunna bedriva ett effektivt krisledningsarbete vid inträffad extraordinär händelse.

10 Verka för att det sker en samordning av olika myndigheters såväl förebyggande som operativa insatser vid extraordinära händelser. Tjänstegarantier Kopieringen Inlämnat material ska behandlas inom tre arbetsdagar. Nyckeltal Kansli och IT avdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget antal väckta motioner KS sammanträden/ärenden 10/137 -antal sammanträdstimmar i KS 27 -synpunkter/förslag Bättre Vara antal ärenden i KS i diarium 188 -antal upphandlingar 30 43* 33 varav ramavtal varav specifik varav på europamarknad därav i samverkan med andra kommuner och övriga intressenter inom offentlig sektor antal kopior tusentals 821 Antal IT-användare (användar-id) Antal dataservrar Antal persondatorer Antal IP-telefoner * Fr.o.m gemensam upphandlingsorganisation Götene, Skara och Vara kommuner Verksamhetsbeskrivning Kansli och IT-avdelningen ska i första hand dels stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän ärendeberedning och service, dels bistå alla IT-användare med support både vad gäller det dagliga arbetet och det strategiska, mer långsiktiga arbetet. Avdelningen ska vara normbildare för kommunens rutiner för diarieföring, arkivering, protokollsskrivning och annan dokumenthantering. Avdelningen svarar för samordning och ledning av kommunens upphandlings-/inköpsverksamhet. IT-staben skall skapa, underhålla, utveckla och ansvar för en driftsäker datamiljö och att genomföra IT-utbildningar. Folkhälsoplanerarens arbete ska bl.a. bidraga till en kunskapshöjning i folkhälsofrågor. Folkhälsoarbetet belyser det samband som finns mellan samhällets utveckling, ohälsa och utslagning/utanförskap. Krishanteringsverksamheten genomförs via en säkerhetssamordnartjänst på 50 %. Säkerhetschefen och samordnaren håller på att utarbeta en övergripande säkerhetsorganisation. Avdelningen servar internt förvaltningarna genom kontorsbutiken, central kopieringen, posthanteringen och lokalvården i kommunhuset. Externt och internt ger avdelningen service i form av växel/reception.

11 Personalavdelningen Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Personalavdelningen är en intern stödfunktion för kommunens chefer och medarbetare. Inriktningsmål Alla medarbetare är delaktiga och motiverade att gemensamt bygga upp en framsynt och aktiv personalpolitik. Ledarskapet i kommunen ska utvecklas kontinuerligt. Vara kommun ska ha kompetenta medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling. Vara kommun ska genom sin personalpolitik skapa delaktighet, vilket ger engagerade medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Effektmål Kommunens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbete som främjar människors utveckling, hälsa och välbefinnande. Detta arbete ska stödjas genom hög kompetens och adekvata insatser hos personalavdelningen. Hälsosatsningen i kommunen ska ge mätbara resultat i ökad andel långtidsfriska. Andelen långtidssjukskrivna ska fortsätta att minska. Under 2009 ska personalavdelningen fortsätta arbetet med att på bästa sätt ge det stöd chefer och medarbetare efterfrågar. En kostnadseffektiv administration och en kompetent information om pensions- och försäkringsfrågor ska ges kommunens anställda genom personalavdelningens försorg. Nyckeltal. Personalavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid 4,86 5,7 Långtidsfriska i % av antal anställda 39,3 44 Verksamhetsbeskrivning Personalavdelningens främsta uppgift är stöd till cheferna i deras personal- och arbetsmiljöarbete samt att säkerställa att lagar, avtal och kommunala policys och styrdokument inom personalområdet efterlevs. Personalavdelningens arbetsområde inrymmer frågor kring

12 löne- och pensionshantering, arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering, lönerevision, lönekartläggning/arbetsvärdering, jämställdhet/mångfald, arbetsmiljö, bemanning, personalplanering, personalutveckling, hälsa och friskvård. Ekonomiavdelningen Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Avdelningen samordnar kommunens strategiska ekonomiarbete samt utför det rent driftsmässiga arbetet gällande betalningar, debitering och transaktioner åt kommunens alla resultatenheter. Debiteringen av alla kommunens avgiftsbelagda tjänster innebär att ekonomiavdelningen i många avseenden är kommunens ansikte mot kunderna. Gentemot kommunstyrelsen och förvaltningsledningen ansvarar avdelningen för att underlag framarbetas för de strategiskt viktiga besluten. Avdelningen ska även tillföra kommunens förvaltningar planeringsförutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Inriktningsmål Ekonomiavdelningen ska: Utföra strategiskt ekonomiarbete och löpande redovisning, betalningar, debitera och administrera verksamhet åt kommunala enheter med hög kvalitet, effektivitet och med stor ansvarskänsla. Effektmål Ekonomiavdelningen ska Ta fram underlag med hög kvalitet till den politiska ledningen och förvaltningsledningen för strategiska beslut inom ekonomiområdet. Ge en tydlig och bra service till externa och interna kunder. Utveckla och förenkla de administrativa styr- och stödsystemen, vilket ska resultera i ökad effektivitet och produktivitet på ekonomiavdelningen och i verksamheten. Säkerställa ekonomisystemet och försystemens rutiner och flöden. Fortsätta utvecklingsarbetet med årsredovisningen, delårsbokslutet och årsbudgeten särskilt inriktat på mål- och kvalitetsredovisning. Produktionsmål Övergå från pappershantering till elektronisk hantering av interna fakturor och bokföringsorder. Av den totala volymen leverantörsfakturor ska antalet EDI-fakturor på sikt uppgå till cirka procent av det totala antalet fakturor.

13 Tjänstegarantier Eftersom avdelningen till den största delen är en ren utförarverksamhet som utför arbete åt fackförvaltningarnas verksamheter, redovisas nedan några av de tjänstegarantier vi ansvarar för att uppfylla. Ansvarig nämnd anges inom parantes. Ekonomiavdelningen garanterar att alla fakturor registreras och behandlas samma dag de inkommet till ekonomienheten. Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjlighet (bildningsnämnden). Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom 4 månader efter det att ansökan mottagits (bildningsnämnden). Alla ska få självavläsningskort minst 10 dagar före de ska vara VA-enheten tillhanda (tekniska servicenämnden). All behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag under förutsättning att erforderliga handlingar inkommit i tid (bildningsnämnden). Socialnämndens tjänstegarantier avseende äldre- och handikappomsorg, då inte tjänstegarantierna uppfylls. Reducering av avgiften kan utgå som kompensation, om tjänstegarantin inte uppfylls (socialnämnden). Nyckeltal Ekonomiavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Volymmått Antal betalda leverantörsfakturor varav e-handel Nya avgiftsbeslut ÄO, Hkp.oms/månad Antal VA- debiteringar/år Antal BO-debiteringar/år Antal ÄO-hkp. debiteringar/år Antal hyresdebiteringar äldreomsorg Antal allmän debitering/år Antal påminnelser Antal inkassokrav Interndebiteringar Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen består av ett antal specialistkompetenser med syfte att utföra löpande administrativt arbete åt andra enheter i kommunen. Ekonomichef och ekonom arbetar med kommunens övergripande och strategiska ekonomihantering. Det innefattar bl.a. budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut med framtagande av årsredovisning inkl koncernbokslut, finansförvaltning, ekonomistyrningsfrågor intern kontroll, redovisning, rådgivning i ekonomiska frågor samt administration av stiftelser. De olika arbetsområdena för övriga medarbetare kan innehållsmässigt delas in i verksamhetsadministration, löpande ekonomihantering samt övrig kommungemensam administration. Verksamhetsadministration kan delas in i fyra delar: Barnomsorgsadministration Äldre- och handikappomsorgsadministration

14 Vatten- och avloppsadministration Hyror och allmändebitering (externa) Verksamhetsadministrationens olika delar innebär mycket kundkontakter, vilket innebär stora krav på en fungerande service i olika frågor. Barnomsorgsadministrationen innebär hantering av barnomsorgskön, information till föräldrar, kontakter med de olika barnomsorgsenheterna, placering av barn, schemaändringar och produktion av barnomsorgsräkning. Äldre- och handikappomsorgens administration innebär en individuell avgiftsprövning, där såväl omsorgsbehov som inkomst/förmögenhet är viktiga komponenter. Vatten- och avloppsdebiteringen utgår från tekniska servicenämndens va-taxa. Mätaravläsning är den metod med vilken förbrukningsavgiften regleras. Kundkontakterna är omfattande. Hyror och allmändebitering innebär bl.a. debitering av äldreboende samt övrig debitering som t.ex. avgifter till musikskolan, alkoholtillstånd, bygglovsavgifter, debitering gymnastikhallar. Löpande ekonomihantering Den löpande ekonomihanteringen delas in i leverantörsreskontra, dagbokföring, redovisning, debitering, interndebitering och krav med inkasso. Bland annat ingår avstämningar, löpande redovisnings- och budgetfrågor, sifferbokslut och utredningar i den löpande ekonomihanteringen. Systemansvar av kommunens ekonomisystem och kommunens system för elektronisk handel är också en viktig funktion. Ansvar för anläggningsreskontran och momsredovisning sorterar också under löpande ekonomihantering. Övrig kommungemensam administration Inom denna verksamhet hanteras bland annat kommunens alla bensinkort, skatt- och försäkringsfrågor samt inköpskort. Omvärldsanalys Ekonomiavdelningens arbetsområde präglas av en stor bredd. Snabba förändringar i lagar och övriga regelverk medför att personalen måste vara lyhörda och förändringsbenägna. Framtida teknikutveckling, främst inom IT-området, innebär nya sätt att arbeta. Det är av stor vikt att ekonomiavdelningen bevakar och följer det förändringsarbete inom ekonomiområdet som ständigt pågår i omvärlden. Det är också viktigt att ständigt bevaka information från olika myndigheter, institutioner etc. Utvecklingen inom ekonomiadministrativa system fortsätter och nästa större förändringar är övergång till elektronisk hantering av interna fakturor och bokföringsorder. Personal Ekonomiavdelningen beräknas 2009 bestå av 9 anställda och 8,35 årsarbetare. Det innebär en minskning med 1,25 tjänster jämfört med år Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god och sjukfrånvaron är låg. VA-enheten inom tekniska serviceförvaltningen köper motsvarande 1,0 assistenttjänst för administration av va-debitering.

15 Konserthus Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Konserthuset vision är att vara ett Konserthus för alla ett besökarnas Konserthus. Vår mission är att vara en unik mötesplats för lysande scenkonst i regionen. Utveckla kvaliteten på scen och i ensembler Utveckla verksamheten med smarta samarbeten och internationell spets Stärka rollen som regional scen och kulturförmedlare Öka andelen lojala besökare och förstärka publikarbetet Bidra till det livslånga lärandet: barn- och ungdomsverksamhet Stärka organisationens samhörighet och utveckla husets funktionalitet. Verksamhetsbeskrivning Konserthusets och ensemblernas övergripande uppdrag är att presentera musik, teater och dans med distinkt personlighet, genremässig mångfald och internationell spetskvalitet för en lokal, regional och internationell publik. Med tradition och nytänkande, mångkulturell och gränsöverskridande samverkan vill vi utmana, beröra och berika vår publik. Artisterna och repertoaren för konserthus och ensembler ska präglas av Genremässig mångfald och internationell spetskvalitet. Mångkulturella, gränsöverskridande produktioner. Unika och samtida satsningar. Aktiv samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Starkt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Konserthusets och ensemblernas utbud ska vara en angelägenhet för både den regionala och lokala publiken. Mångfalden och spetsen ska garantera att det i utbudet finns något för alla: från utmanande nyskapelser till högkvalitativ underhållning. Sett i ett större sammanhang bidrar Konserthuset till att höja livskvaliteten i regionen. Konserthuset är en arena där scenkonsten möter medborgarna och näringslivet. Utbudet levandegör vårt kulturarv och låter samtidigt vår tids alla mångkulturella uttryck komma till tals. Genom speglingen av vår egen tid och dialogen med andra kulturella uttryck tillsammans med en sökande publik, bidrar Konserthuset till medborgarnas behov att forma en identitet i dagens globaliserade värld. Därför ska Konserthuset vidga horisonter, sätta snarare än följa musikaliska trender - stimulera och inte bara tillfredsställa befintliga smakriktningar.

Kommunstyrelsen. Sammandrag av driftkostnaderna

Kommunstyrelsen. Sammandrag av driftkostnaderna Ordförande: Jan-Erik Wallin Andel av nettodriftkostnad Kommunstyrelsen Förvaltningschef: Gert Norell 11,54% 88,46% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

ORDNING & REDA. Ger utrymme för kaos och kreativitet

ORDNING & REDA. Ger utrymme för kaos och kreativitet ORDNING & REDA Ger utrymme för kaos och kreativitet FRÅN FATTIG TILL RIK eller hur man gasar och bromsar samtidigt Från missnöjda medborgare till stolta medborgare Från missnöjda medborgare till stolta

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef

Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Fokus idag. Styrning Utveckling Förbättring Kvalitetsarbetet hos oss Vara kommuns livslinje styrning, utveckling, förbättring Strategisk Strategisk plan plan Strategisk

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument KVALITET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 5 Kvalitet... 2 Kommuninvånare och kund/brukare... 2 Bättre Vara... 2 Tjänstegarantier/servicedeklarationer...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer