Drift- och investeringsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och investeringsbudget"

Transkript

1 Ordförande: Jan-Erik Wallin Förvaltningschef: Gert Norell Andel av nettodriftkostnad Kommunstyrelsen 10,5% 89,5% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Reserveras verksamhetsutv Personalkostnadsökning Över-/underskott Balanserat över-/underskott Balanserat verksamhetsutveckling INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 11,4 11,6 11,2 10,5

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2009 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Avdelning Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Tillväxt och utvecklingsavdelning Kansli och IT avdelning Konserthus Personalavdelning Ekonomiavdelning Nämnden totalt Enligt budget Budgetjustering - varav intern hyra varav kapitalkostnad Nämnden totalt Styrelsens uppgift och nämndsövergripande mål Kommunfullmäktige ska ges förutsättningar att arbeta så att den politiska debatten stimuleras. På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling och ska ge kommunfullmäktige underlag för de ekonomiska ramarna. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Arbetet kännetecknas av strategisk inriktning och helhetsperspektiv och sker direkt mot nämnderna. Kommunstyrelsens arbetssätt ska präglas av helhet, tydlighet och en öppenhet för förändring och nytänkande. Den enskilde ska på ett snabbt och enkelt sätt kunna få information om kommunens verksamheter. Kommunstyrelsens avdelningar ska stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll. Det betyder att ta fram väl genomarbetande förslag inför beslut och att effektivt verkställa tagna beslut. Kommunstyrelsens avdelningar ska bistå andra enheter med olika typer av tjänster. De produkter/tjänster som erbjuds ska vara prisvärda och av hög kvalitet och de som utnyttjar tjänsterna ska uppleva att de bemöts på ett positivt sätt. I och med den nya nämndsorganisationen sorterar personalfrågorna under kommunstyrelsen från Styrelsen har som uppgift och övergripande mål att ta ett politiskt samlat grepp över hur strategiska frågor inom områdena lön, rehabilitering/friskvård, personalrekrytering, organisation och arbetsformer ska hanteras i framtiden. Genom policyskapande beslut ska grunden läggas för en framgångsrik personalpolitik som ger förutsättningar för kommunens medarbetare att trivas i sitt arbete, utvecklas i sin yrkesroll och uppleva kommunen som en bra arbetsgivare.

3 Tjänstegarantier Allmänt Den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas. Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. Kallelser till kommunens nämndssammanträden ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde. Alla protokoll från kommunens nämndssammanträden inklusive gemensamma nämnder ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset och huvudbiblioteket i Vara senast två arbetsdagar efter att protokollet justerats. Budget 2009 Styrelsens budget har räknats upp för genomsnittlig inflation med 2,0% enligt Kommunförbundets bedömning och justerats med ett effektiviseringskrav på 1%. Budgetsituationen kräver administrativa förändringar som innebär neddragning av personal. Verksamhetsutvecklingen kommer att genomföras som planterat bland annat genom omdisponering av resurserna inom personalavdelningen. Investeringar Nettokostnader i tkr Bokslut Budget Prognos Budget Gemensamt kommunhus Gemensam administration Kommunstyrelsen övrigt Markexploatering Data utrustning Lärcentrum Utsmyckning yttre miljöer Nettoinvesteringar Markexploatering. Kommunen ska tillhandahålla mark för byggnation av bostäder, handel och övrig verksamhet. Det är viktigt med en god framförhållning för inköp av råmark i kommunens tätorter. Taxa för 2009 gäller i samtliga tätorter. Tomt bostadshus Friliggande hus, grupp 1 Kedje- och radhus, grupp 2 Parhus, grupp 2A Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån eller fler) kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta kr + 36 kr/kvm tomtyta 220 kr/kvm BOA 160 kr/kvm BOA

4 Industrimark Vara tätort med närhet till E20 Vara tätort, övriga områden Övriga tätorter 40 kr/kvm 30 kr/kvm 30 kr/kvm Till markpriset tillkommer anläggningsavgift för vatten/avlopp. Övriga kostnader som kan uppstå i samband med markförvärv är planavgift, förrättningskostnad och avgift för bygganmälan/bygglov. Kvalitetsmål Kvalitetsmål 2007/2008 Mål 2009 Antal medborgare som fått svar på en enkel e-postfråga inom två dygn 84 % 90 % Andel medborgare som fått kontakt med en handläggare via telefon för att få svar på en enkel fråga 66 % 90 % Andel medborgare som uppfattar att de fått ett gott bemötande när de kontaktat kommunen kring en enkel fråga 90 % 95 % Andel röstberättigade som röstade i senaste kommunvalet 79,1 % - Hur god är kommunens information (på hemsidan) till medborgare 67 % 71 % Hur väl möjliggör kommunen för sina medborgare att delta i kommunens utveckling 43 % Hur många fler invånare har kommunen fått under de fem sista åren -0, 6 % 0,8 % Antal företag, inklusive jordbruksföretag, per 1000 invånare Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare under första halvåret 4,8/5,5 5,5 Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen i svenskt Näringslivs kommunrankning 9/60 40 Ohälsotalet bland kommunens invånare, dagar/år 47,3 42,7 Förvaltning för ledning och administration Tillväxt- och utvecklingsavdelning Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

5 Under ledningen sorterar den politiska verksamheten kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott, kommunalt partistöd, planverksamhet samt de kommungemensamma utvecklingsinsatserna inklusive kvalitetsarbetet. Även näringslivsverksamhet, lärcentrum, internationalisering, information och kollektivtrafik tillhör avdelningen. Verksamhetsmål Målgrupp Utveckling Näringsliv Internationalisering Lärcentrum Inriktningsmål Utveckling Näringsliv Internationalisering Information Lärcentrum Effektmål Utveckling Alla invånare och företag i Vara kommun samt alla kommunanställda och politiker. Näringslivsarbetet i kommunen sker i samverkan med representanter för företag, olika branschorganisationer och föreningar. Förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Näringsliv och medborgare. Medborgare, näringsliv och offentliga organisationer Samtliga medarbetare är medvetna om betydelsen av och nyttan av kvalitetsarbetet för den enskilde brukaren. Utvecklad och fördjupad samverkan mellan utbildning och näringsliv för att säkra kompetensförsörjningen. Utvecklat internationellt samarbete med inriktning på demokrati, mångfald och näringsliv. Kommunens internationella arbete skapar möjligheter för barn och ungdomar att känna sig som världsmedborgare. Större möjligheter för barn och ungdomar i kommunen att knyta internationella kontakter och till utbyte med andra nationaliteter samt bättre och fördjupade språkkunskaper. Medarbetarna inom kommunen ska ha kunskap om de kommunala förvaltningarnas verksamheter, förutsättningar och mål. Medarbetarna i kommunen och kommuninvånarna ska uppleva att de i tid får den information de behöver. Arenor för en öppen dialog, internt såväl som externt ska finnas. Varumärket Vara i Vara, Sverige och världen, ska stärkas. Den vuxne som bor och verkar i kommunen ska ha god tillgång till utbildning och kompetensutveckling. Innehåll och form hos utbildningsutbudet ska matchas mot behov och efterfrågan. Kommuninvånarna har tillgång till information om kommunen och möjlighet att lämna synpunkter, anmälningar och avanmälningar till kommunens verksamheter under dygnets alla timmar. Andelen värdeskapande tid har ökat.

6 Näringsliv Internationalisering Information Lärcentrum Insatser finns som stimulerar nyföretagande från skola till yrkesliv. Öka antalet företagsförlagda yrkesprogram anpassade till det lokala näringslivets behov. Förutsättningar för det livslånga lärandet har skapats. Samverka med näringslivet för att skapa fler bostäder och industrilokaler i kommunen. Samverka med näringslivet vad gäller rekrytering och inflyttning. Deltagande i regionala näringslivsprojekt ska stimuleras och utvecklas. Bättre förståelse för andra människor och kulturer vilket i förlängningen kan motverka rasism och främlingsfientlighet. Ökad förståelse för och kunskap kring internationellt samarbete. Etablera en ny vänort i något av EU:s nya medlemsländer. Etablera nya strategiska samarbetspartners. Samtliga nämnder och dess verksamhet ska delta i minst ett EU/internationellt projekt. Alla hushåll och företag i kommunen ska få informationsbladet Axet tio gånger per år. Alla kommunens anställda ska få personaltidningen Varaktigt fyra gånger per år. Samordning av kommunens medverkan vid mässor och andra PRevenemang. Se till att kommunens grafiska profil efterlevs. Kommunens information ska finnas tillgänglig på huvudbiblioteket i Vara. Aktuell information ska alltid finnas tillgänglig via kommunens hemsida. Aktuell personalinformation ska alltid finnas tillgänglig på kommunens intranät. Marknadsföringen ska bidra till att invånare och verksamma i området trivs i och känner stolthet över Vara, att kännedomen om Vara och vad Vara står för, ökar i Sverige och världen. Lärcentrum erbjuder högskoleutbildningar på distans med tekniskt, administrativt och studietekniskt stöd. Utbildningar ges som längre program och kortare kurser. Ett nytt utbud tas fram till varje termin. Information om utbudet förmedlas via regelbundna utskick till företag och inom kommunens förvaltningar, samt genom media, hemsida och trycksaker. Nyckeltal Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget antal hemsändningsbidrag antal nätverk/projekt näringsliv/kommun antal nystartade företag Busstrafik - påstigande/vecka, samtliga linjer exkl. Kinnekulletåget och expressbuss

7 Tillväxt- och utvecklingsavdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget 2009 Närtrafik (kompletteringar) - antal resande Verksamhetsbeskrivning/måluppfyllelse Utvecklings- och kvalitetsarbete sker inom alla kommunens verksamheter. Ytterst ansvarig för kommunens kvalitet är respektive enhetschef. Arbetet som sker på central nivå har till uppgift att skapa en helhetssyn och samordning av aktiviteter som berör områden som främjas av en systematik och gemensam struktur. Här kan nämnas som exempel generella styrprinciper, metoder för verksamhetsutveckling och utvärdering. Utgångspunkten är att långsiktigt säkerställa en systematik som skapar mervärde för brukare, medarbetare och kommuninvånare. Under 2009 genomförs den regelbundet återkommande verksamhetsutvecklingen som är så unik för Vara kommun. Denna gång är fokus det bästa från de två tidigare utvecklingstillfällena; 2001 och Tyngdpunkten vilar på det interna arbetet kring förbättringar i vardagen och de 70 timmarna som totalt används inom en tiomånaders period kommer att beröra områden som kommunikation, kultur, värderingar och effektiva möten. Insatsens måluppfyllelse mäts separat i samband med att internatet avslutas samt löpande vid kommunens arbetsklimatundersökningar, i maj månad, jämna år. Utöver verksamhetsutvecklingen kommer det under 2009 att ske ett antal mätningar gentemot ett urval av brukare inom bibliotek, fritidsgårdar, baden samt en medborgarenkät. Lärcentrum inventerar behovet av utbildning hos företag, offentlig förvaltning och enskilda. Utbildningsutbudet skapas ihop med utbildningsanordnare. Utbildningar ska matchas mot behov av utveckling och omedelbar efterfrågan, och finnas i former som underlättar vuxnas studier, även om man är yrkesverksam eller engagerad på annat sätt. Målet är invånare i Vara kommun Ett projekt kring Boende har startats under 2007 för att nå målet. Vi ser att fler bostäder behövs för att få fler invånare. Insatser kommer att göras genom framtagande av marknadsföringsmaterial, föreläsningar, samarbete med Chalmers kring konceptboende för att skapa attraktiva bostadsmiljöer samt eventuellt en bomässa. Samordna det internationella arbetet. Ge stöd i internationella frågor. Ge service vad gäller internationalisering till förvaltningar, resultatenheter, nämnder och styrelser. Stimulera till internationalisering av verksamheterna. Upprätthålla kontakterna med befintliga vänorter och andra internationella kontakter. Tjänstegarantier Näringsliv Förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef. Vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahållas inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.

8 Kommunen ska initiera minst en träff per år med branschorganisationerna. Information Alla som flyttar till Vara kommun ska, inom sex veckor från folkbokföringsdag, få information om kommunen och dess verksamheter. Samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet Axet sex till tio gånger per år. Kansli och IT-avdelning Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Kansliavdelningen och IT-avdelningen slogs ihop den 1 januari 2008 och bildade kanslioch IT-avdelningen. År 2009 består avdelningen av områdena kansli, IT-drift, IT-utbildning, upphandling, arkiv, folkhälsa, växel/reception, posthantering, lokalvård, vaktmästeri, kontorsbutik/kopiering, överförmyndarverksamhet och krishantering. Verksamhetsmål Målgrupp Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Inriktningsmål Arkiv IT Upphandling Politiker, allmänhet, anställda och övriga förvaltningar. Kommunens resultatenheter och ledning. De kommunala verksamheterna och bolagen. Allmänhet med fokus på barn och ungdomar samt äldre. Att säkerställa för framtiden att både historiskt och samtida material finns tillgängligt för arbetets löpande gång, allmänhet och forskning. Inriktningen är att skapa, underhålla, utveckla och ansvara för en driftsäker IT-miljö samt att genomföra datautbildningar. Tillhandahålla specialistkompetens inom verksamhetsområdena IT och datautbildning. Kommunens upphandlingar ska bidra till en god totalekonomi. Kommunen ska ställa miljökrav i sina upphandlingar där så är möjligt/relevant.

9 Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen Elektronisk handel ska öka för att underlätta affärstransaktionerna. Folkhälsa Krishantering Effektmål Allmänt IT Upphandling Folkhälsa Krishantering Utveckla samverkan mellan olika aktörer i samhället för att sänka ohälsotalet bland kommunens invånare. En ökad satsning på ungdomars hälsa och delaktighet i samhället ska ske. Att medborgare i Vara kommun nås av hälsofrämjande aktiviteter i verksamheter de deltar i. Att stödja vuxenrollen/föräldrarollen. Stärka de äldres hälsa samt öka deras livskvalitet. Kommunen kan hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar i samhället så att innevånarnas behov av värme, vatten, el, vård och omsorg, skola, barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses. Ge god service samt ett korrekt och trevligt bemötande åt politiker, allmänhet och övriga förvaltningar. Utveckla möjligheten till att använda Winess ärende och dokumenthanteringssystem. Att anpassa och utveckla IT-infrastrukturen som uppfyller de tekniska och driftsäkerhetskrav som ställs. 100 % av medarbetarna ska ha fått erbjudande om IT-utbildning. Upphandlingar ska utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen. Innan utgången av mandatperioden ska ohälsotalet ligga i nivå med genomsnittet i Västra Götaland. Ökad kunskap om kostens betydelse för hälsan bland barn, ungdomar, föräldrar samt personal i berörda verksamheter. Ökad kunskap och medvetenhet hos barn och ungdomar samt föräldrar, vad gäller vikten av fysisk aktivitet. Ökad medvetenhet hos ungdomar och föräldrar, vad gäller risker med droger. Eleverna ska uppleva att de har såväl formellt som reellt inflytande i skolan. Höja kunskapen om folkhälsofrågor. Att inventera och analysera i kommunen förekommande risker som kan skapa extraordinära händelser, bedöma sårbarheten och i planer beskriva erforderliga åtgärder och organisationsstrukturer. Att i en särskild handlingsplan beskriva alla de förutsättningar kommunen äger för att kunna bedriva ett effektivt krisledningsarbete vid inträffad extraordinär händelse.

10 Verka för att det sker en samordning av olika myndigheters såväl förebyggande som operativa insatser vid extraordinära händelser. Tjänstegarantier Kopieringen Inlämnat material ska behandlas inom tre arbetsdagar. Nyckeltal Kansli och IT avdelning Bokslut 2007 Budget 2008 Prognos 2008 Budget antal väckta motioner KS sammanträden/ärenden 10/137 -antal sammanträdstimmar i KS 27 -synpunkter/förslag Bättre Vara antal ärenden i KS i diarium 188 -antal upphandlingar 30 43* 33 varav ramavtal varav specifik varav på europamarknad därav i samverkan med andra kommuner och övriga intressenter inom offentlig sektor antal kopior tusentals 821 Antal IT-användare (användar-id) Antal dataservrar Antal persondatorer Antal IP-telefoner * Fr.o.m gemensam upphandlingsorganisation Götene, Skara och Vara kommuner Verksamhetsbeskrivning Kansli och IT-avdelningen ska i första hand dels stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän ärendeberedning och service, dels bistå alla IT-användare med support både vad gäller det dagliga arbetet och det strategiska, mer långsiktiga arbetet. Avdelningen ska vara normbildare för kommunens rutiner för diarieföring, arkivering, protokollsskrivning och annan dokumenthantering. Avdelningen svarar för samordning och ledning av kommunens upphandlings-/inköpsverksamhet. IT-staben skall skapa, underhålla, utveckla och ansvar för en driftsäker datamiljö och att genomföra IT-utbildningar. Folkhälsoplanerarens arbete ska bl.a. bidraga till en kunskapshöjning i folkhälsofrågor. Folkhälsoarbetet belyser det samband som finns mellan samhällets utveckling, ohälsa och utslagning/utanförskap. Krishanteringsverksamheten genomförs via en säkerhetssamordnartjänst på 50 %. Säkerhetschefen och samordnaren håller på att utarbeta en övergripande säkerhetsorganisation. Avdelningen servar internt förvaltningarna genom kontorsbutiken, central kopieringen, posthanteringen och lokalvården i kommunhuset. Externt och internt ger avdelningen service i form av växel/reception.

11 Personalavdelningen Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Personalavdelningen är en intern stödfunktion för kommunens chefer och medarbetare. Inriktningsmål Alla medarbetare är delaktiga och motiverade att gemensamt bygga upp en framsynt och aktiv personalpolitik. Ledarskapet i kommunen ska utvecklas kontinuerligt. Vara kommun ska ha kompetenta medarbetare som tar ansvar för sin egen utveckling. Vara kommun ska genom sin personalpolitik skapa delaktighet, vilket ger engagerade medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Effektmål Kommunens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljö- och friskvårdsarbete som främjar människors utveckling, hälsa och välbefinnande. Detta arbete ska stödjas genom hög kompetens och adekvata insatser hos personalavdelningen. Hälsosatsningen i kommunen ska ge mätbara resultat i ökad andel långtidsfriska. Andelen långtidssjukskrivna ska fortsätta att minska. Under 2009 ska personalavdelningen fortsätta arbetet med att på bästa sätt ge det stöd chefer och medarbetare efterfrågar. En kostnadseffektiv administration och en kompetent information om pensions- och försäkringsfrågor ska ges kommunens anställda genom personalavdelningens försorg. Nyckeltal. Personalavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Långtidssjukfrånvaro i % av schemalagd tid 4,86 5,7 Långtidsfriska i % av antal anställda 39,3 44 Verksamhetsbeskrivning Personalavdelningens främsta uppgift är stöd till cheferna i deras personal- och arbetsmiljöarbete samt att säkerställa att lagar, avtal och kommunala policys och styrdokument inom personalområdet efterlevs. Personalavdelningens arbetsområde inrymmer frågor kring

12 löne- och pensionshantering, arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering, lönerevision, lönekartläggning/arbetsvärdering, jämställdhet/mångfald, arbetsmiljö, bemanning, personalplanering, personalutveckling, hälsa och friskvård. Ekonomiavdelningen Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Målgrupp Avdelningen samordnar kommunens strategiska ekonomiarbete samt utför det rent driftsmässiga arbetet gällande betalningar, debitering och transaktioner åt kommunens alla resultatenheter. Debiteringen av alla kommunens avgiftsbelagda tjänster innebär att ekonomiavdelningen i många avseenden är kommunens ansikte mot kunderna. Gentemot kommunstyrelsen och förvaltningsledningen ansvarar avdelningen för att underlag framarbetas för de strategiskt viktiga besluten. Avdelningen ska även tillföra kommunens förvaltningar planeringsförutsättningar ur ett helhetsperspektiv. Inriktningsmål Ekonomiavdelningen ska: Utföra strategiskt ekonomiarbete och löpande redovisning, betalningar, debitera och administrera verksamhet åt kommunala enheter med hög kvalitet, effektivitet och med stor ansvarskänsla. Effektmål Ekonomiavdelningen ska Ta fram underlag med hög kvalitet till den politiska ledningen och förvaltningsledningen för strategiska beslut inom ekonomiområdet. Ge en tydlig och bra service till externa och interna kunder. Utveckla och förenkla de administrativa styr- och stödsystemen, vilket ska resultera i ökad effektivitet och produktivitet på ekonomiavdelningen och i verksamheten. Säkerställa ekonomisystemet och försystemens rutiner och flöden. Fortsätta utvecklingsarbetet med årsredovisningen, delårsbokslutet och årsbudgeten särskilt inriktat på mål- och kvalitetsredovisning. Produktionsmål Övergå från pappershantering till elektronisk hantering av interna fakturor och bokföringsorder. Av den totala volymen leverantörsfakturor ska antalet EDI-fakturor på sikt uppgå till cirka procent av det totala antalet fakturor.

13 Tjänstegarantier Eftersom avdelningen till den största delen är en ren utförarverksamhet som utför arbete åt fackförvaltningarnas verksamheter, redovisas nedan några av de tjänstegarantier vi ansvarar för att uppfylla. Ansvarig nämnd anges inom parantes. Ekonomiavdelningen garanterar att alla fakturor registreras och behandlas samma dag de inkommet till ekonomienheten. Vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjlighet (bildningsnämnden). Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom 4 månader efter det att ansökan mottagits (bildningsnämnden). Alla ska få självavläsningskort minst 10 dagar före de ska vara VA-enheten tillhanda (tekniska servicenämnden). All behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag under förutsättning att erforderliga handlingar inkommit i tid (bildningsnämnden). Socialnämndens tjänstegarantier avseende äldre- och handikappomsorg, då inte tjänstegarantierna uppfylls. Reducering av avgiften kan utgå som kompensation, om tjänstegarantin inte uppfylls (socialnämnden). Nyckeltal Ekonomiavdelning Bokslut Budget Prognos Budget Volymmått Antal betalda leverantörsfakturor varav e-handel Nya avgiftsbeslut ÄO, Hkp.oms/månad Antal VA- debiteringar/år Antal BO-debiteringar/år Antal ÄO-hkp. debiteringar/år Antal hyresdebiteringar äldreomsorg Antal allmän debitering/år Antal påminnelser Antal inkassokrav Interndebiteringar Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen består av ett antal specialistkompetenser med syfte att utföra löpande administrativt arbete åt andra enheter i kommunen. Ekonomichef och ekonom arbetar med kommunens övergripande och strategiska ekonomihantering. Det innefattar bl.a. budgetarbete, ekonomisk uppföljning, bokslut med framtagande av årsredovisning inkl koncernbokslut, finansförvaltning, ekonomistyrningsfrågor intern kontroll, redovisning, rådgivning i ekonomiska frågor samt administration av stiftelser. De olika arbetsområdena för övriga medarbetare kan innehållsmässigt delas in i verksamhetsadministration, löpande ekonomihantering samt övrig kommungemensam administration. Verksamhetsadministration kan delas in i fyra delar: Barnomsorgsadministration Äldre- och handikappomsorgsadministration

14 Vatten- och avloppsadministration Hyror och allmändebitering (externa) Verksamhetsadministrationens olika delar innebär mycket kundkontakter, vilket innebär stora krav på en fungerande service i olika frågor. Barnomsorgsadministrationen innebär hantering av barnomsorgskön, information till föräldrar, kontakter med de olika barnomsorgsenheterna, placering av barn, schemaändringar och produktion av barnomsorgsräkning. Äldre- och handikappomsorgens administration innebär en individuell avgiftsprövning, där såväl omsorgsbehov som inkomst/förmögenhet är viktiga komponenter. Vatten- och avloppsdebiteringen utgår från tekniska servicenämndens va-taxa. Mätaravläsning är den metod med vilken förbrukningsavgiften regleras. Kundkontakterna är omfattande. Hyror och allmändebitering innebär bl.a. debitering av äldreboende samt övrig debitering som t.ex. avgifter till musikskolan, alkoholtillstånd, bygglovsavgifter, debitering gymnastikhallar. Löpande ekonomihantering Den löpande ekonomihanteringen delas in i leverantörsreskontra, dagbokföring, redovisning, debitering, interndebitering och krav med inkasso. Bland annat ingår avstämningar, löpande redovisnings- och budgetfrågor, sifferbokslut och utredningar i den löpande ekonomihanteringen. Systemansvar av kommunens ekonomisystem och kommunens system för elektronisk handel är också en viktig funktion. Ansvar för anläggningsreskontran och momsredovisning sorterar också under löpande ekonomihantering. Övrig kommungemensam administration Inom denna verksamhet hanteras bland annat kommunens alla bensinkort, skatt- och försäkringsfrågor samt inköpskort. Omvärldsanalys Ekonomiavdelningens arbetsområde präglas av en stor bredd. Snabba förändringar i lagar och övriga regelverk medför att personalen måste vara lyhörda och förändringsbenägna. Framtida teknikutveckling, främst inom IT-området, innebär nya sätt att arbeta. Det är av stor vikt att ekonomiavdelningen bevakar och följer det förändringsarbete inom ekonomiområdet som ständigt pågår i omvärlden. Det är också viktigt att ständigt bevaka information från olika myndigheter, institutioner etc. Utvecklingen inom ekonomiadministrativa system fortsätter och nästa större förändringar är övergång till elektronisk hantering av interna fakturor och bokföringsorder. Personal Ekonomiavdelningen beräknas 2009 bestå av 9 anställda och 8,35 årsarbetare. Det innebär en minskning med 1,25 tjänster jämfört med år Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god och sjukfrånvaron är låg. VA-enheten inom tekniska serviceförvaltningen köper motsvarande 1,0 assistenttjänst för administration av va-debitering.

15 Konserthus Driftbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag Verksamhetsmål Konserthuset vision är att vara ett Konserthus för alla ett besökarnas Konserthus. Vår mission är att vara en unik mötesplats för lysande scenkonst i regionen. Utveckla kvaliteten på scen och i ensembler Utveckla verksamheten med smarta samarbeten och internationell spets Stärka rollen som regional scen och kulturförmedlare Öka andelen lojala besökare och förstärka publikarbetet Bidra till det livslånga lärandet: barn- och ungdomsverksamhet Stärka organisationens samhörighet och utveckla husets funktionalitet. Verksamhetsbeskrivning Konserthusets och ensemblernas övergripande uppdrag är att presentera musik, teater och dans med distinkt personlighet, genremässig mångfald och internationell spetskvalitet för en lokal, regional och internationell publik. Med tradition och nytänkande, mångkulturell och gränsöverskridande samverkan vill vi utmana, beröra och berika vår publik. Artisterna och repertoaren för konserthus och ensembler ska präglas av Genremässig mångfald och internationell spetskvalitet. Mångkulturella, gränsöverskridande produktioner. Unika och samtida satsningar. Aktiv samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Starkt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Konserthusets och ensemblernas utbud ska vara en angelägenhet för både den regionala och lokala publiken. Mångfalden och spetsen ska garantera att det i utbudet finns något för alla: från utmanande nyskapelser till högkvalitativ underhållning. Sett i ett större sammanhang bidrar Konserthuset till att höja livskvaliteten i regionen. Konserthuset är en arena där scenkonsten möter medborgarna och näringslivet. Utbudet levandegör vårt kulturarv och låter samtidigt vår tids alla mångkulturella uttryck komma till tals. Genom speglingen av vår egen tid och dialogen med andra kulturella uttryck tillsammans med en sökande publik, bidrar Konserthuset till medborgarnas behov att forma en identitet i dagens globaliserade värld. Därför ska Konserthuset vidga horisonter, sätta snarare än följa musikaliska trender - stimulera och inte bara tillfredsställa befintliga smakriktningar.

Drift- och investeringsbudget

Drift- och investeringsbudget Ordförande: Förvaltningschef: Jan-Erik Wallin Gert Norell Andel av nettodriftkostnad Kom m unstyrelsen 9,7% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Bokslut Budget Prognos Budget Driftbudget

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammandrag av driftkostnaderna

Kommunstyrelsen. Sammandrag av driftkostnaderna Ordförande: Jan-Erik Wallin Andel av nettodriftkostnad Kommunstyrelsen Förvaltningschef: Gert Norell 11,54% 88,46% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget

Läs mer

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR

FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR VARA KOMMUN FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor 9 tätorter

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ORDNING & REDA. Ger utrymme för kaos och kreativitet

ORDNING & REDA. Ger utrymme för kaos och kreativitet ORDNING & REDA Ger utrymme för kaos och kreativitet FRÅN FATTIG TILL RIK eller hur man gasar och bromsar samtidigt Från missnöjda medborgare till stolta medborgare Från missnöjda medborgare till stolta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

VARA VÄRDE FULL. Värdet med en tydligt kommunicerad värdegrund. Vara vågar! Vi både kan och törs! Vara vill!

VARA VÄRDE FULL. Värdet med en tydligt kommunicerad värdegrund. Vara vågar! Vi både kan och törs! Vara vill! VARA VÄRDE FULL Om värdegrund i Vara kommun Värdet med en tydligt kommunicerad värdegrund Hela organisationen jobbar mot samma mål Tydlig styrning Effektivt resursutnyttjande Vi-känsla och samhörighet

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef

Vara kommun. Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommuns kvalitetsarbete Att överbrygga gap Kvalitets GAP Kommunikation med andra Personliga behov Tidigare erfarenheter Kund 5 Förväntad service/kvalitet

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef

Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Vara kommun Maria Viidas, kvalitetschef Fokus idag. Styrning Utveckling Förbättring Kvalitetsarbetet hos oss Vara kommuns livslinje styrning, utveckling, förbättring Strategisk Strategisk plan plan Strategisk

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument KVALITET. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument KVALITET Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 5 Kvalitet... 2 Kommuninvånare och kund/brukare... 2 Bättre Vara... 2 Tjänstegarantier/servicedeklarationer...

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning... 6 sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer