S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S I K O R T H E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S I K O R T H E T 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S I K O R T H E T

2 V å r v i s i o n SDC (Skandinavisk Data Center) förstahandsvalet inom den finansiella IT-sektorn i Norden för kunder och medarbetare. 2

3 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V å r m i s s i o n SDC är en av banker ägd fullserviceleverantör och partner inom IT för mindre och medelstora finansiella företag i Norden. Genom stordrift och gemensamma lösningar säkerställer SDC leveranser till låga enhetskostnader och hög kvalitet som garanterar försörjningssäkerheten. Genom professionellt samarbete och täta leveranser stödjer SDC sina kunders affärsutveckling och konkurrensförmåga. 3

4 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S Skandinavisk Data Center A/S, SDC, är en av de ledande IT-leverantörerna och -samarbetspartnerna till den finansiella sektorn i Norden. Med målsättningen att stärka kundernas konkurrensförmåga genom stordriftsfördelar har SDC ambitionen att fortsätta att bredda och befästa sin position som ett gemensamt nordiskt IT-center för mindre och medelstora banker. SDC har sitt ursprung i föreningen Sparekassernes Datacentral, som grundades 1963 som medlemsförening för danska sparbanker med syfte att utveckla och driva finansiella IT-lösningar på gemensam basis. Nordisk Finans IT Nordisk Finans IT (NFIT) grundades 2009 av SDC och Bankernes EDB Central (BEC), med syftet att dels etablera ett gemensamt driftavtal för SDC och BEC med JN Data A/S, dels att utveckla ett gemensamt system, Calypso, för hantering av risker, derivat m.m. Sedan millennieskiftet har SDC breddat sitt verksamhetsfält till hela Norden, och SDC:s kund- och ägarkrets omfattar i dag såväl danska och norska som svenska och färöiska banker. Det gemensamma driftavtalet undertecknades 2010 och Calypso-systemet implementerades planenligt Nordisk Finans IT planeras att avvecklas under

5 S D C - k o n c e r n e n DataKomm A/S SDC förvärvade 2010 aktiemajoriteten, 51%, i det danska mjukvaruföretaget DataKomm A/S. DataKomm, en mångårig samarbetspartner till SDC, ansvarar för utveckling av en rad nyckelkomponenter i SDC:s portalsystem gentemot banker och deras självbetjäningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Företaget äger, hyr ut och administrerar SDC:s fastighet i Ballerup. Ägarandelar, Skandinavisk Data Center A/S: Antal banker/ bankgrupper: Största aktieägare: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Ägarandel: över 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 E k o n o m i SDC har som mål att stärka kundernas konkurrensförmåga genom att leverera affärsstödjande tjänster till lägsta möjliga pris genom att tillvarata stordriftsfördelar, marknadsposition och strategiska samarbeten. De ekonomiska vinsterna från samarbetet kring SDC innebär att SDC-bankerna SDC:s eget kapital uppgick vid årets utgång 845 MDKK, jämfört med 825 MDKK vid utgången av Till följd av ändrad lagstiftning ingår inte längre egna kapitalandelar i det egna kapitalet. Jämförelsetalen för 2010 har anpassats i enlighet med detta. kan behålla sina låga IT-kostnader. Kursen/substansvärdet uppgick vid utgången av 2011 till 535,9 jämfört med 523,2 vid utgången av Trots ett turbulent år för den danska finanssektorn lyckades SDC-koncernen behålla och till och med höja sin omsättning något från MDKK 2010 till MDKK Mot bakgrund av fortsatt innovation och effektivisering har SDC under 2011 åter kunnat öka sina leveranser till Årets resultat uppgår till 20 MDKK. Resultatet ligger i linje bankerna utan en motsvarande ökning av bankernas betalningar till SDC. med SDC:s affärsmodell enligt vilken SDC:s verksamhet inte ska ge överskott, utan bara vara kostnadstäckande. Det är tredje året i rad som SDC ökar sina IT-leveran- 6

7 E k o n o m i ser per betald kr. och därmed bidrar till att öka SDC-bankernas konkurrensförmåga. Det ackumulerade värdet för perioden Tjänster och betalning Utveckling av SDC:s tjänster till bankerna och bankernas betalningar till SDC. (Början av 2008 = index 100) motsvarar ej krävda merleveranser motsvarande ca. 180 MDKK per år. Vid utgången av 2012 förväntas det ackumulerade värdet ha ökat till ca. 250 MDKK per år Driftstjänster 120 Systemtjänster 110 Nettoprisindeks 100 Bankernas betalningar till SDC

8 E k o n o m i SDC:s omsättning ; ordinarie affärsverksamhet MDDKK SDC:s prispolicy vilar på tre grundprinciper: Tjänster levereras till självkostnadspris, där priset för en tjänst avspeglar SDC:s kostnad för att producera tjänsten Priset på en tjänst är samma för alla banker, oberoende av storlek, förbrukning m.m. SDC:s omsättning 2011 fördelad på tjänster Alla viktigare tjänster är prissatta, och priserna Specialuppgifter på beställning 5% Rådgivning og konsulentassistans 7% är öppna och synliga. Ekonomiskt bidrag 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-plattform 7% Systemutveckling individuell 10% Drift/databehandling 27% Principerna säkerställer dels låga, konkurrenskraftiga priser, dels att banker anslutna till SDC kan styra sina IT-kostnader genom att lägga till och välja bort tjänster. Systemutveckling gemensam 32% 8

9 E k o n o m i MDKK Intäkter Aktieägarkunder 1.253, , , ,1 962,1 Övriga kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Intäkter totalt 1.327, , , , ,9 Kostnader Direkta produktionskostnader 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Övriga externa kostnader 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personalkostnader 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Kostnader totalt 1.393, , , , ,3 Aktivering av utvecklingsprojekt 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Avskrivningar -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Överfört till/från reserver 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat före finansiella poster och skatt 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansiella poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skatt - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minoritetsägares andel av resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktiverad systemutveckling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Eget kapital 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aktiekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Eget kapital kurs/substansvärde 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balansräkning 1.310, , ,0 962, ,5 Eget kapital % Antal medarbetare (gns. under året omräknat till heltid) * Till följd av ändrad lagstiftning ingår inte längre egna kapitalandelar i det egna kapitalet. Jämförelsetalen för 2010 har anpassats i enlighet med detta. 9

10 K u n d e r, Ä g a r e, m a r k n a d SDC:s kund- och ägerkrets omfattar pr mer än 130 mindre og medelstora banker i Danmark, Norge, Sverige og på Färöarna. FO: 4 banker NO: 82 banker SE: 2 banker DK: 49 banker Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, ä g a r e, m a r k n a d SDC:s marknad är företag inom den finansiella sektorn i Norden. Med utgångspunkt i den befintliga tvärnordiska kundgruppen är det vår ambition att vidareutveckla SDC till ett gemensamägt nordiskt IT-center för mindre och medelstora banker. Danmark SDC:s kundgrupp på den danska marknaden omfattar 49 mindre och medelstora affärsbanker och sparbanker. De danska SDC-bankerne har en samlad marknadsandel i Danmark på ca. 14% mätt i inlåning. Omsättningen från de danska bankerna utgör 66% av SDC:s samlade omsättning. Grunden för denna utveckling är de ekonomiska fördelar som hänger samman med stordrift och gemensamma IT-lösningar. Den finansiella sektorn är en av de mest digitaliserade branscherna, och IT blir en allt mer central parameter för bankernas konkurrensförmåga. Bankernas möjlighet att tillgodose sina kunders behov och lagstadgade krav samt utveckla verksamheten är beroende av att det nödvändiga IT-stödet är tillgängligt till rimlig kost- Fusioner och sammanslagningar inom finanssektorn har under 2011 inneburit tillväxt för SDC-kretsen. Före detta Finansbank har tagits över av Sparekassen Lolland och konverterades till SDC under BankNordik överförde i början av 2012 kunder och konton från före detta Amagerbank till SDC. Amagerbanken övertogs 2011 av nad. Sverige 8% Färöarna* 4% Danmark BankNordik. Norge 22% 66% SDC:s omsättning 2011 fördelad på kundgrupper * ekskl. danska dotterbolag 11

12 K u n d e r, ä g a r e, m a r k n a d MDKK Norge SDC:s norska kundgrupp omfattar 82 banker samlade i den norska bankkoncernen Terra-Gruppen AS. Bankerna i Terra-Gruppen AS har en samlad marknadsandel i Norge på ca. 8% mätt i inlåning. Omsättningen från de norska Förlorade: 104 mio. Nytillkomna: 119 mio. Netto: +15 mio. kunderna utgör 22% av SDC:s samlade omsättning. Sverige SDC:s svenska kundgrupp omfattar Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd. De två sparbankerna är knutna till SDC via det svenska IT-företaget Cerdo Bankpartner AB. De svenska SDC-banker har en samlad marknadsandel i Sverige på ca. 1% mätt i inlåning. Omsättningen från de svenska kunderna utgör 8% av SDC:s samlade omsättning. Minskning och ökning av SDC:s omsättning till följd av avhoppade och tillkomna banker under perioden Tillväxt trots finanskris Finanskrisen, som slog till under 2007, har ökat bankernas fokus på IT-kostnader. Till följd av detta har SDC under perioden kunnat attrahera flera nya kunder. Omsättningen från de nya kunderna mer än uppväger den omsättning som går förlorad från SDCbanker som har upphört eller är under avveckling till följd av finanskrisen. 12

13 K u n d e r, ä g a r e, m a r k n a d Omsättningsandelar Bankernas andelar av SDC:s omsättning Antal banker: Omsättningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Färöarna I enlighet med strategin om nordisk expansion slöt SDC 2009 avtal med de färöiska affärs- och sparbankerna samt deras dotterbolag och avdelningar i Danmark om konvertering till SDC i De färöiska SDC-bankerna har en marknadsandel på Färöarna på 100%. Omsättningen från de färöiska bankerna utgör 4% av SDC:s samlade omsättning. Nyckeltal för SDC:s kunder Sparebanker i den norska Terra-Gruppen är knutna till SDC med egen avtal per sparebank. Tillsammans har Terra-bankerne 22% af SDC:s omsättning. Antal banker: Antal avdelingar: Aktiva kunder i SDC-banker Fördelning per land Antal medarbetare: Antal kundekonton och depå: Antal kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Färöarna* 5% 50% Danmark * ekskl. danska dotterbolag 13

14 S y s t e m u t v e c k l i n g 14

15 S y s t e m u t v e c k l i n g De affärsmässiga systemkraven är i stort sett desamma mellan de enskilda SDC-anslutna bankerna inklusive bankerna, eftersom de mindre bankernas behov normalt utgör en delmängd av de största bankernas behov. på tvärs av de nordiska gränserna. Detsamma gäller de lagstadgade och branschrelaterade krav som ställs på finansbranschen. Systemutvecklingen inom SDC stödjer inte bara bankernas dagliga verksamhet, utan även deras framtida affärsutveckling. Huvuddelen av SDC:s system kan därför utvecklas som gemensamma system för användning av flera eller alla banker. Därigenom garanteras bankerna tillgång till en omfattande systemportfölj till lägsta möjliga kostnad per bank. Därför arbetar SDC med fleråriga perspektiv vid fastställandet av sina utvecklingsplaner. I nära samarbete med kunderna utarbetas vägkartor som visar både affärsmässiga och tekniska huvudvägar och mål för SDC:s aktiviteter flera år framåt. De konkreta utvecklingsprojekt som Närmare 80% av SDC:s systemutveckling är tvärnordisk eller landsspecifik gemensam utveckling. Vid gemensam resulterar ur detta, bedöms och prioriteras i relation till den samlade kundbasens behov. utveckling fokuseras utvecklingen som regel på de största 15

16 S y s t e m u t v e c k l i n g Verkstadsbanker Utifrån en önskan om att förenkla samarbetet mellan SDC och bankerna har SDC börjat arbeta med verkstadsbanker i den gemensamma systemutvecklingen. Konceptet förankrar IT-utvecklingen inom ett givet affärsområde hos en bank verkstadsbanken. Gemenskapen kring SDC och användningen av gemensamma systemlösningar medför inte några krav om affärsmässig standardisering. Tvärtemot. Flexibiliteten i SDC:s systemportfölj och -arkitektur ger goda möjligheter för de enskilda bankerna att profilera sig individuellt. Systemens flexibla och modulbaserade uppbyggnad med parameter- och flödesstyrning, samt produkt-, Verkstadsbanken ska som huvudarkitekt inom sitt område säkra utvecklingen av gemensamma lösningar som ger stora affärsmässiga fördelar och som kan användas av alla SDC-banker. ränte- och avgiftsanpassning m.m., säkerställer att varje enskild bank kan modellera funktioner och data samt presentationen av dessa så att de passar bankens individuella behov och profil. Konceptet för IT och verksamheten närmare varandra och säkerställer snabbare time-to-market i systemutvecklingen. En öppen och standardiserad systemstruktur säkerställer dessutom att bankerna kan komplettera SDC:s system och systemutveckling själva med tredjepartssystem och egen utveckling. Det ger de enskilda ban- 16

17 S y s t e m u t v e c k l i n g SDC:s systemutveckling 2011 kerna och grupperna av banker unika möjligheter att skräddarsy en IT-plattform som är optimalt anpassad till bankernas affärsmässiga behov och relationer, och som kombinerar fördelarna med stordrift och gemensamma lösningar med individuell valfrihet. Bankernas användning av SDC:s utvecklingskapacitet fördelad på typer: Tvärnordisk gemensam utveckling 49% (Utveckling för användning av alla nordiska banker.) Landsspecifik gemensam utveckling 28% (Utveckling för användning av alla banker i ett land) Genomsnittlig betalning per bank per utvecklingstimme inom SDC: DKK: 5,66 DKK: 15,82-387,50 Det är en del av SDC:s affärsmodell att lösningar utvecklade av en bank via SDC ska kunna säljas vidare som gemensam lösning till flera SDC-banker. Individuell utveckling 23% (Specialutveckling på beställning av en bank eller en grupp av banker i ett land eller på tvärs av länder.) Systemutveckling 2011 Beroende av antal banker Landsspecifik 28% Tvärnordisk Individuell 23% 49% 17

18 C e n t r a l d r i f t 18

19 C e n t r a l d r i f t I den dagliga affärsverksamheten är bankerna helt beroende av att system och data är tillgängliga när de behövs. Därför är en stabil IT-drift ett centralt fokusområde för SDC. Vi övervakar hela tiden att driften motsvarar de kvalitetsmål som vi har ställt upp i samarbete med våra att priset per transaktion kan hållas nere. Tack vare stordriftsfördelar och optimering av systemens kapacitetskrav har SDC de senaste åren kunnat sänka enhetspriset per transaktion med över 10% varje år. Det har inneburit att bankerna sedan 2008 har kunnat öka sin förbrukning med ca. 40% mot en i stort sett oförändrad betalning. kunder. Centrala inslag i detta är hög systemtillgänglighet och korta svarstider för system och databaser. Utifrån en önskan om att sänka driftpriserna ytterligare flyttar SDC under 2012 över sin drift från IBM till JN Data. Mängden transaktioner i SDC:s system ökar hela tiden. I genomsnitt tar SDC emot miljoner onlinetransaktioner per dygn, motsvarande närmare 200 transaktioner varje sekund dygnet runt. När den är fullt genomförd kommer flytten till JN Data att innebära en besparing på 20-25% eller ca. 70 MDKK per år för driften. Det beror först och främst på att SDC ingår som partner i JN Data och därmed köper drifttjänsterna till rent självkostnadspris. Med så stora transaktionsmängder är det helt avgörande Med JN Data erhålls dessutom en driftpartner med ett 19

20 C e n t r a l d r i f t Innovation I ett pionjärprojekt inom drift av tunga finansiella system håller SDC på med att flytta över driften av SDC:s centrala banksystem, Kärnsystemet, från en stordator till Microsofts.Net-serverplattform. Flytten sker i nära samarbete med Microsoft inom ramen för renodlat fokus på den finansiella sektorn. Med undantag för Danske Bank och Nordea hanterar JN Data IT-driften för alla danska banker. Den stora volymen, och det homogena kundunderlaget, möjliggör en rationell drift med låga enhetskostnader. Microsofts Mission Critical-program. Flytten genomförs i tre steg omfattande flytt av online-trafik, flytt av batch-körning och slutligen flytt av databas. De två första stegen är genomförda. Det sista steget, flytt av databas från DB2 till SQL, genomförs under Flytten till.net kommer att sänka kostnaden för drift av de överflyttade systemen med ca. en tredjedel, motsvarande omkring 100 MDKK per år. 20

21 P e r s o n a l o c h o r g a n i s a t i o n SDC sysselsätter totalt 600 medarbetare. Av dessa är personal direktion 420 fast anställda medarbetare, medan 180 är externa innovation utveckling fundament it-sakerhet konsulter knutna till SDC under kortare eller längre tid. Den intensiva användningen av externa konsulter är en medveten strategi som garanterar SDC hög flexibilitet och KUNDER goda möjligheter att anpassa sin kapacitet till de aktuella fokus kvalitet projekt special- behov som finns på SDC:s marknad. Inom ramen för detta hade SDC vid utgången av 2010 knutit 37 systemutvecklare till sig i Indien under ledning av det amerikanska admin. compliance programvaruhuset Fidelity. Parallellt med den stabila tillväxten för SDC:s kundkrets och aktiviteter de senaste åren, har antalet fast anställda medarbetare ökat fortlöpande. Merparten av de nyanställda kommer till SDC med flera års yrkeserfarenhet 21

22 P e r s o n a l o c h o r g a n i s a t i o n SDC-medarbetare i tal Åldersfördelning 20 till 24 år 25 till 29 år och tar sig an sina nya arbetsuppgifter med en betydande rutin och yrkesmässig erfarenhet. 30 till 34 år 35 till 39 år 40 till 44 år 45 till 49 år 50 till 54 år 55 till 59 år 60 och över gns. Anställningstid Som kunskapsintensivt företag med egenutvecklade system som kärnverksamhet, är det av stor betydelse för SDC att kunna behålla erfarna medarbetare. Den genomsnittliga anställningstiden för SDC:s medarbetare är 10,1 år. Personalomsättningen uppgick 2011 till 8,9%, vilket är i nivå med den övriga danska finanssektorn. Under 1 år 1 till 5 år 6 till 10 år 11 till 15 år 16 till 20 år 21 till 25 år 26 och över gns. SDC ser sig självt som en del av den finansiella sektorn. I medarbetarnas fortlöpande vidareutbildning lägger vi därför vikt vid att ge en inblick i och skapa förståelse för den finansiella värld där bankerna är verksamma. Över 60 medarbetare har under 2011 genomgått en grundkurs om de finansiella marknaderna. Ledning: Kvinnor 39%, män 61% SDC totalt: Kvinnor 33%, män 67% 22

23 P e r s o n a l o c h o r g a n i s a t i o n SDC:s organisation per 1/ System -revision Styrelse Direktion SDC:s ledning Kundsupport och försäljning Systemutveckling och drift Direktion: VD Erik Jakobsen Direktör Helene Ekknud Kundsupport Affärsstöd - Kundkonsulter - Individuella uppgifter - Hotline - Nya kunder Anbud - Innovation IT-säkerhet Specialprojekt Systemutveckling - Kärnsystem - Portalprojekt - Grundsystemsprojekt Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemunderhåll Fokusområden - Ledningsinformation - Datawarehouse - Redovisning Test og kvalitet Personal/HR Compliance Adm. & service Övrig ledning: Vicedirektör Henrik Søby Vicedirektör Claus Flinck Kunddirektör Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektör Annette Vibeke Lotz Innovations- og teknologidirektör Robert Elgaard Utvecklingsdirektör Peter Rønlev Utvecklingsdirektör John Vammen Utvecklingsdirektör Allan Christiansen Utvecklingsdirektör Klaus Laforce Utvecklingsdirektör Esben Henrichsen Utvecklingsdirektör Per Jylling Områdesdirektör Claus Bach Områdesdirektör Hans Henrik Holm Systemrevisionschef Jørn Knudsen HR-chef Lis Linde 23

24 s t y r e l s e r o c h d i r e k t i o n e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Styrelse: Bankdirektör John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (ordförande) VD John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (vice ordförande) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (vice ordförande) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB VD Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordförende direktör Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland VD Janus Petersen, P/F BankNordik Systemutvecklare Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvecklare Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvecklare Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsult Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Styrelse: Bankdirektör John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (ordförande) Ordf. direktör Gert Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (vice ordförande) VD Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernchef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS VD Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central VD Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Direktion: Konstituert VD Gitte Blak Rasmussen Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktör Helene Ekknud 24

25 S t y r e l s e r o c h d i r e k t i o n e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Styrelse: VD Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (ordförande) Bankdirektör John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (vice ordförande) VD Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft VD Lars Nordenlund Friis, Instrate Styrelse: Direktör Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (ordförande) VD Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Direktion: VD Erik Jakobsen Direktion: VD Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S Org. nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Pressmeddelande 2009-03-19 Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Nettoomsättning för perioden ökade till 146,9 (101,3) MSEK Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (5,2)

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Nettoomsättningen uppgick till 114,4 (91,5) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 10,6 (7,0) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 (7,1) MSEK, skatt uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen

KVD Kvarndammen. Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen KVD Kvarndammen Ratos kapitalmarknadsdag 2012-03-15 Ulrika Drotz-Molin VD KVD Kvarndammen 1 KVD i korthet 2011 Grundades: Huvudkontor: Anställda: Anläggningar: Auktionsobjekt: Omsättning: Bruttoförsäljningsvärde:

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer