S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S I K O R T H E T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S I K O R T H E T 2 0 1 1"

Transkript

1 S k a n d i n a v i s k D a t a C e n t e r A / S I K O R T H E T

2 V å r v i s i o n SDC (Skandinavisk Data Center) förstahandsvalet inom den finansiella IT-sektorn i Norden för kunder och medarbetare. 2

3 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S DataKomm A/S SDC: 51% Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S SDC: 100% Nordisk Finans IT P/S SDC: 50% BEC: 50% V å r m i s s i o n SDC är en av banker ägd fullserviceleverantör och partner inom IT för mindre och medelstora finansiella företag i Norden. Genom stordrift och gemensamma lösningar säkerställer SDC leveranser till låga enhetskostnader och hög kvalitet som garanterar försörjningssäkerheten. Genom professionellt samarbete och täta leveranser stödjer SDC sina kunders affärsutveckling och konkurrensförmåga. 3

4 S D C - k o n c e r n e n Skandinavisk Data Center A/S Skandinavisk Data Center A/S, SDC, är en av de ledande IT-leverantörerna och -samarbetspartnerna till den finansiella sektorn i Norden. Med målsättningen att stärka kundernas konkurrensförmåga genom stordriftsfördelar har SDC ambitionen att fortsätta att bredda och befästa sin position som ett gemensamt nordiskt IT-center för mindre och medelstora banker. SDC har sitt ursprung i föreningen Sparekassernes Datacentral, som grundades 1963 som medlemsförening för danska sparbanker med syfte att utveckla och driva finansiella IT-lösningar på gemensam basis. Nordisk Finans IT Nordisk Finans IT (NFIT) grundades 2009 av SDC och Bankernes EDB Central (BEC), med syftet att dels etablera ett gemensamt driftavtal för SDC och BEC med JN Data A/S, dels att utveckla ett gemensamt system, Calypso, för hantering av risker, derivat m.m. Sedan millennieskiftet har SDC breddat sitt verksamhetsfält till hela Norden, och SDC:s kund- och ägarkrets omfattar i dag såväl danska och norska som svenska och färöiska banker. Det gemensamma driftavtalet undertecknades 2010 och Calypso-systemet implementerades planenligt Nordisk Finans IT planeras att avvecklas under

5 S D C - k o n c e r n e n DataKomm A/S SDC förvärvade 2010 aktiemajoriteten, 51%, i det danska mjukvaruföretaget DataKomm A/S. DataKomm, en mångårig samarbetspartner till SDC, ansvarar för utveckling av en rad nyckelkomponenter i SDC:s portalsystem gentemot banker och deras självbetjäningskunder. Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Företaget äger, hyr ut och administrerar SDC:s fastighet i Ballerup. Ägarandelar, Skandinavisk Data Center A/S: Antal banker/ bankgrupper: Största aktieägare: Terra-Gruppen AS Spar Nord Bank A/S Skandinavisk Data Center A/S Cerdo Bankpartner AB Sparekassen Kronjylland Lån & Spar Bank A/S SPARBANK A/S Ägarandel: över 10% 2>10% 1>2% under 1% 19,6% 19,3% 8,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,2% 5

6 E k o n o m i SDC har som mål att stärka kundernas konkurrensförmåga genom att leverera affärsstödjande tjänster till lägsta möjliga pris genom att tillvarata stordriftsfördelar, marknadsposition och strategiska samarbeten. De ekonomiska vinsterna från samarbetet kring SDC innebär att SDC-bankerna SDC:s eget kapital uppgick vid årets utgång 845 MDKK, jämfört med 825 MDKK vid utgången av Till följd av ändrad lagstiftning ingår inte längre egna kapitalandelar i det egna kapitalet. Jämförelsetalen för 2010 har anpassats i enlighet med detta. kan behålla sina låga IT-kostnader. Kursen/substansvärdet uppgick vid utgången av 2011 till 535,9 jämfört med 523,2 vid utgången av Trots ett turbulent år för den danska finanssektorn lyckades SDC-koncernen behålla och till och med höja sin omsättning något från MDKK 2010 till MDKK Mot bakgrund av fortsatt innovation och effektivisering har SDC under 2011 åter kunnat öka sina leveranser till Årets resultat uppgår till 20 MDKK. Resultatet ligger i linje bankerna utan en motsvarande ökning av bankernas betalningar till SDC. med SDC:s affärsmodell enligt vilken SDC:s verksamhet inte ska ge överskott, utan bara vara kostnadstäckande. Det är tredje året i rad som SDC ökar sina IT-leveran- 6

7 E k o n o m i ser per betald kr. och därmed bidrar till att öka SDC-bankernas konkurrensförmåga. Det ackumulerade värdet för perioden Tjänster och betalning Utveckling av SDC:s tjänster till bankerna och bankernas betalningar till SDC. (Början av 2008 = index 100) motsvarar ej krävda merleveranser motsvarande ca. 180 MDKK per år. Vid utgången av 2012 förväntas det ackumulerade värdet ha ökat till ca. 250 MDKK per år Driftstjänster 120 Systemtjänster 110 Nettoprisindeks 100 Bankernas betalningar till SDC

8 E k o n o m i SDC:s omsättning ; ordinarie affärsverksamhet MDDKK SDC:s prispolicy vilar på tre grundprinciper: Tjänster levereras till självkostnadspris, där priset för en tjänst avspeglar SDC:s kostnad för att producera tjänsten Priset på en tjänst är samma för alla banker, oberoende av storlek, förbrukning m.m. SDC:s omsättning 2011 fördelad på tjänster Alla viktigare tjänster är prissatta, och priserna Specialuppgifter på beställning 5% Rådgivning og konsulentassistans 7% är öppna och synliga. Ekonomiskt bidrag 3% Print 5% WAN 2% Licenser 2% Driftsadm. bank-plattform 7% Systemutveckling individuell 10% Drift/databehandling 27% Principerna säkerställer dels låga, konkurrenskraftiga priser, dels att banker anslutna till SDC kan styra sina IT-kostnader genom att lägga till och välja bort tjänster. Systemutveckling gemensam 32% 8

9 E k o n o m i MDKK Intäkter Aktieägarkunder 1.253, , , ,1 962,1 Övriga kunder 73,5 80,8 75,2 91,4 104,8 Intäkter totalt 1.327, , , , ,9 Kostnader Direkta produktionskostnader 644,1 652,6 585,1 529,0 521,1 Övriga externa kostnader 422,7 496,3 378,5 301,2 371,7 Personalkostnader 326,2 294,8 251,0 219,6 201,5 Kostnader totalt 1.393, , , , ,3 Aktivering av utvecklingsprojekt 315,3 314,4 159,7 114,2 189,9 Avskrivningar -215,1-171,1-150,7-152,4-143,7 Överfört till/från reserver 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 Resultat före finansiella poster och skatt 34,2 22,7 18,1 16,8 19,7 Finansiella poster - 0,5-0,4 0,0-3,2-2,9 Skatt - 7,7-5,2-3,6-2,3 0,0 Minoritetsägares andel av resultatet - 5,9-2,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt 20,1 15,1 14,5 11,3 16,8 Aktiverad systemutveckling 721,2 600,2 436,9 414,7 440,4 Eget kapital 845,4 825,3 690,3 675,8 664,5 Aktiekapital 173,1 173,1 134,2 134,2 134,2 Eget kapital kurs/substansvärde 535,9 523,2 514,3 503,5 495,0 Balansräkning 1.310, , ,0 962, ,5 Eget kapital % Antal medarbetare (gns. under året omräknat till heltid) * Till följd av ändrad lagstiftning ingår inte längre egna kapitalandelar i det egna kapitalet. Jämförelsetalen för 2010 har anpassats i enlighet med detta. 9

10 K u n d e r, Ä g a r e, m a r k n a d SDC:s kund- och ägerkrets omfattar pr mer än 130 mindre og medelstora banker i Danmark, Norge, Sverige og på Färöarna. FO: 4 banker NO: 82 banker SE: 2 banker DK: 49 banker Fra 1963 Fra 2005 Fra 2007 Fra

11 K u n d e r, ä g a r e, m a r k n a d SDC:s marknad är företag inom den finansiella sektorn i Norden. Med utgångspunkt i den befintliga tvärnordiska kundgruppen är det vår ambition att vidareutveckla SDC till ett gemensamägt nordiskt IT-center för mindre och medelstora banker. Danmark SDC:s kundgrupp på den danska marknaden omfattar 49 mindre och medelstora affärsbanker och sparbanker. De danska SDC-bankerne har en samlad marknadsandel i Danmark på ca. 14% mätt i inlåning. Omsättningen från de danska bankerna utgör 66% av SDC:s samlade omsättning. Grunden för denna utveckling är de ekonomiska fördelar som hänger samman med stordrift och gemensamma IT-lösningar. Den finansiella sektorn är en av de mest digitaliserade branscherna, och IT blir en allt mer central parameter för bankernas konkurrensförmåga. Bankernas möjlighet att tillgodose sina kunders behov och lagstadgade krav samt utveckla verksamheten är beroende av att det nödvändiga IT-stödet är tillgängligt till rimlig kost- Fusioner och sammanslagningar inom finanssektorn har under 2011 inneburit tillväxt för SDC-kretsen. Före detta Finansbank har tagits över av Sparekassen Lolland och konverterades till SDC under BankNordik överförde i början av 2012 kunder och konton från före detta Amagerbank till SDC. Amagerbanken övertogs 2011 av nad. Sverige 8% Färöarna* 4% Danmark BankNordik. Norge 22% 66% SDC:s omsättning 2011 fördelad på kundgrupper * ekskl. danska dotterbolag 11

12 K u n d e r, ä g a r e, m a r k n a d MDKK Norge SDC:s norska kundgrupp omfattar 82 banker samlade i den norska bankkoncernen Terra-Gruppen AS. Bankerna i Terra-Gruppen AS har en samlad marknadsandel i Norge på ca. 8% mätt i inlåning. Omsättningen från de norska Förlorade: 104 mio. Nytillkomna: 119 mio. Netto: +15 mio. kunderna utgör 22% av SDC:s samlade omsättning. Sverige SDC:s svenska kundgrupp omfattar Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd. De två sparbankerna är knutna till SDC via det svenska IT-företaget Cerdo Bankpartner AB. De svenska SDC-banker har en samlad marknadsandel i Sverige på ca. 1% mätt i inlåning. Omsättningen från de svenska kunderna utgör 8% av SDC:s samlade omsättning. Minskning och ökning av SDC:s omsättning till följd av avhoppade och tillkomna banker under perioden Tillväxt trots finanskris Finanskrisen, som slog till under 2007, har ökat bankernas fokus på IT-kostnader. Till följd av detta har SDC under perioden kunnat attrahera flera nya kunder. Omsättningen från de nya kunderna mer än uppväger den omsättning som går förlorad från SDCbanker som har upphört eller är under avveckling till följd av finanskrisen. 12

13 K u n d e r, ä g a r e, m a r k n a d Omsättningsandelar Bankernas andelar av SDC:s omsättning Antal banker: Omsättningsandel: 10>12% 5>10% 2>5% 1>2% under 1% Färöarna I enlighet med strategin om nordisk expansion slöt SDC 2009 avtal med de färöiska affärs- och sparbankerna samt deras dotterbolag och avdelningar i Danmark om konvertering till SDC i De färöiska SDC-bankerna har en marknadsandel på Färöarna på 100%. Omsättningen från de färöiska bankerna utgör 4% av SDC:s samlade omsättning. Nyckeltal för SDC:s kunder Sparebanker i den norska Terra-Gruppen är knutna till SDC med egen avtal per sparebank. Tillsammans har Terra-bankerne 22% af SDC:s omsättning. Antal banker: Antal avdelingar: Aktiva kunder i SDC-banker Fördelning per land Antal medarbetare: Antal kundekonton och depå: Antal kunder: ,6 mio. 2,9 mio. Norge Sverige 36% 9% Färöarna* 5% 50% Danmark * ekskl. danska dotterbolag 13

14 S y s t e m u t v e c k l i n g 14

15 S y s t e m u t v e c k l i n g De affärsmässiga systemkraven är i stort sett desamma mellan de enskilda SDC-anslutna bankerna inklusive bankerna, eftersom de mindre bankernas behov normalt utgör en delmängd av de största bankernas behov. på tvärs av de nordiska gränserna. Detsamma gäller de lagstadgade och branschrelaterade krav som ställs på finansbranschen. Systemutvecklingen inom SDC stödjer inte bara bankernas dagliga verksamhet, utan även deras framtida affärsutveckling. Huvuddelen av SDC:s system kan därför utvecklas som gemensamma system för användning av flera eller alla banker. Därigenom garanteras bankerna tillgång till en omfattande systemportfölj till lägsta möjliga kostnad per bank. Därför arbetar SDC med fleråriga perspektiv vid fastställandet av sina utvecklingsplaner. I nära samarbete med kunderna utarbetas vägkartor som visar både affärsmässiga och tekniska huvudvägar och mål för SDC:s aktiviteter flera år framåt. De konkreta utvecklingsprojekt som Närmare 80% av SDC:s systemutveckling är tvärnordisk eller landsspecifik gemensam utveckling. Vid gemensam resulterar ur detta, bedöms och prioriteras i relation till den samlade kundbasens behov. utveckling fokuseras utvecklingen som regel på de största 15

16 S y s t e m u t v e c k l i n g Verkstadsbanker Utifrån en önskan om att förenkla samarbetet mellan SDC och bankerna har SDC börjat arbeta med verkstadsbanker i den gemensamma systemutvecklingen. Konceptet förankrar IT-utvecklingen inom ett givet affärsområde hos en bank verkstadsbanken. Gemenskapen kring SDC och användningen av gemensamma systemlösningar medför inte några krav om affärsmässig standardisering. Tvärtemot. Flexibiliteten i SDC:s systemportfölj och -arkitektur ger goda möjligheter för de enskilda bankerna att profilera sig individuellt. Systemens flexibla och modulbaserade uppbyggnad med parameter- och flödesstyrning, samt produkt-, Verkstadsbanken ska som huvudarkitekt inom sitt område säkra utvecklingen av gemensamma lösningar som ger stora affärsmässiga fördelar och som kan användas av alla SDC-banker. ränte- och avgiftsanpassning m.m., säkerställer att varje enskild bank kan modellera funktioner och data samt presentationen av dessa så att de passar bankens individuella behov och profil. Konceptet för IT och verksamheten närmare varandra och säkerställer snabbare time-to-market i systemutvecklingen. En öppen och standardiserad systemstruktur säkerställer dessutom att bankerna kan komplettera SDC:s system och systemutveckling själva med tredjepartssystem och egen utveckling. Det ger de enskilda ban- 16

17 S y s t e m u t v e c k l i n g SDC:s systemutveckling 2011 kerna och grupperna av banker unika möjligheter att skräddarsy en IT-plattform som är optimalt anpassad till bankernas affärsmässiga behov och relationer, och som kombinerar fördelarna med stordrift och gemensamma lösningar med individuell valfrihet. Bankernas användning av SDC:s utvecklingskapacitet fördelad på typer: Tvärnordisk gemensam utveckling 49% (Utveckling för användning av alla nordiska banker.) Landsspecifik gemensam utveckling 28% (Utveckling för användning av alla banker i ett land) Genomsnittlig betalning per bank per utvecklingstimme inom SDC: DKK: 5,66 DKK: 15,82-387,50 Det är en del av SDC:s affärsmodell att lösningar utvecklade av en bank via SDC ska kunna säljas vidare som gemensam lösning till flera SDC-banker. Individuell utveckling 23% (Specialutveckling på beställning av en bank eller en grupp av banker i ett land eller på tvärs av länder.) Systemutveckling 2011 Beroende av antal banker Landsspecifik 28% Tvärnordisk Individuell 23% 49% 17

18 C e n t r a l d r i f t 18

19 C e n t r a l d r i f t I den dagliga affärsverksamheten är bankerna helt beroende av att system och data är tillgängliga när de behövs. Därför är en stabil IT-drift ett centralt fokusområde för SDC. Vi övervakar hela tiden att driften motsvarar de kvalitetsmål som vi har ställt upp i samarbete med våra att priset per transaktion kan hållas nere. Tack vare stordriftsfördelar och optimering av systemens kapacitetskrav har SDC de senaste åren kunnat sänka enhetspriset per transaktion med över 10% varje år. Det har inneburit att bankerna sedan 2008 har kunnat öka sin förbrukning med ca. 40% mot en i stort sett oförändrad betalning. kunder. Centrala inslag i detta är hög systemtillgänglighet och korta svarstider för system och databaser. Utifrån en önskan om att sänka driftpriserna ytterligare flyttar SDC under 2012 över sin drift från IBM till JN Data. Mängden transaktioner i SDC:s system ökar hela tiden. I genomsnitt tar SDC emot miljoner onlinetransaktioner per dygn, motsvarande närmare 200 transaktioner varje sekund dygnet runt. När den är fullt genomförd kommer flytten till JN Data att innebära en besparing på 20-25% eller ca. 70 MDKK per år för driften. Det beror först och främst på att SDC ingår som partner i JN Data och därmed köper drifttjänsterna till rent självkostnadspris. Med så stora transaktionsmängder är det helt avgörande Med JN Data erhålls dessutom en driftpartner med ett 19

20 C e n t r a l d r i f t Innovation I ett pionjärprojekt inom drift av tunga finansiella system håller SDC på med att flytta över driften av SDC:s centrala banksystem, Kärnsystemet, från en stordator till Microsofts.Net-serverplattform. Flytten sker i nära samarbete med Microsoft inom ramen för renodlat fokus på den finansiella sektorn. Med undantag för Danske Bank och Nordea hanterar JN Data IT-driften för alla danska banker. Den stora volymen, och det homogena kundunderlaget, möjliggör en rationell drift med låga enhetskostnader. Microsofts Mission Critical-program. Flytten genomförs i tre steg omfattande flytt av online-trafik, flytt av batch-körning och slutligen flytt av databas. De två första stegen är genomförda. Det sista steget, flytt av databas från DB2 till SQL, genomförs under Flytten till.net kommer att sänka kostnaden för drift av de överflyttade systemen med ca. en tredjedel, motsvarande omkring 100 MDKK per år. 20

21 P e r s o n a l o c h o r g a n i s a t i o n SDC sysselsätter totalt 600 medarbetare. Av dessa är personal direktion 420 fast anställda medarbetare, medan 180 är externa innovation utveckling fundament it-sakerhet konsulter knutna till SDC under kortare eller längre tid. Den intensiva användningen av externa konsulter är en medveten strategi som garanterar SDC hög flexibilitet och KUNDER goda möjligheter att anpassa sin kapacitet till de aktuella fokus kvalitet projekt special- behov som finns på SDC:s marknad. Inom ramen för detta hade SDC vid utgången av 2010 knutit 37 systemutvecklare till sig i Indien under ledning av det amerikanska admin. compliance programvaruhuset Fidelity. Parallellt med den stabila tillväxten för SDC:s kundkrets och aktiviteter de senaste åren, har antalet fast anställda medarbetare ökat fortlöpande. Merparten av de nyanställda kommer till SDC med flera års yrkeserfarenhet 21

22 P e r s o n a l o c h o r g a n i s a t i o n SDC-medarbetare i tal Åldersfördelning 20 till 24 år 25 till 29 år och tar sig an sina nya arbetsuppgifter med en betydande rutin och yrkesmässig erfarenhet. 30 till 34 år 35 till 39 år 40 till 44 år 45 till 49 år 50 till 54 år 55 till 59 år 60 och över gns. Anställningstid Som kunskapsintensivt företag med egenutvecklade system som kärnverksamhet, är det av stor betydelse för SDC att kunna behålla erfarna medarbetare. Den genomsnittliga anställningstiden för SDC:s medarbetare är 10,1 år. Personalomsättningen uppgick 2011 till 8,9%, vilket är i nivå med den övriga danska finanssektorn. Under 1 år 1 till 5 år 6 till 10 år 11 till 15 år 16 till 20 år 21 till 25 år 26 och över gns. SDC ser sig självt som en del av den finansiella sektorn. I medarbetarnas fortlöpande vidareutbildning lägger vi därför vikt vid att ge en inblick i och skapa förståelse för den finansiella värld där bankerna är verksamma. Över 60 medarbetare har under 2011 genomgått en grundkurs om de finansiella marknaderna. Ledning: Kvinnor 39%, män 61% SDC totalt: Kvinnor 33%, män 67% 22

23 P e r s o n a l o c h o r g a n i s a t i o n SDC:s organisation per 1/ System -revision Styrelse Direktion SDC:s ledning Kundsupport och försäljning Systemutveckling och drift Direktion: VD Erik Jakobsen Direktör Helene Ekknud Kundsupport Affärsstöd - Kundkonsulter - Individuella uppgifter - Hotline - Nya kunder Anbud - Innovation IT-säkerhet Specialprojekt Systemutveckling - Kärnsystem - Portalprojekt - Grundsystemsprojekt Systemfundament - Drift, teknik og arkitektur - Systemunderhåll Fokusområden - Ledningsinformation - Datawarehouse - Redovisning Test og kvalitet Personal/HR Compliance Adm. & service Övrig ledning: Vicedirektör Henrik Søby Vicedirektör Claus Flinck Kunddirektör Michael Taulborg Jensen Kvalitetsdirektör Annette Vibeke Lotz Innovations- og teknologidirektör Robert Elgaard Utvecklingsdirektör Peter Rønlev Utvecklingsdirektör John Vammen Utvecklingsdirektör Allan Christiansen Utvecklingsdirektör Klaus Laforce Utvecklingsdirektör Esben Henrichsen Utvecklingsdirektör Per Jylling Områdesdirektör Claus Bach Områdesdirektör Hans Henrik Holm Systemrevisionschef Jørn Knudsen HR-chef Lis Linde 23

24 s t y r e l s e r o c h d i r e k t i o n e r Skandinavisk Data Center A/S Nordisk Finans IT P/S Styrelse: Bankdirektör John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (ordförande) VD John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (vice ordförande) Konsernsjef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS (vice ordförande) Ordförande direktør Pål Ola K. Alfvegren, Cerdo Bankpartner AB VD Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel Ordförende direktör Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland VD Janus Petersen, P/F BankNordik Systemutvecklare Kim R. Hansen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvecklare Jan Olsen, Skandinavisk Data Center A/S Systemutvecklare Gertrud Rahbek, Skandinavisk Data Center A/S Administrativ konsult Bettina Lau, Skandinavisk Data Center A/S Styrelse: Bankdirektör John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (ordförande) Ordf. direktör Gert Jonassen, Arbejdernes Landsbank A/S (vice ordförande) VD Frank Vang-Jensen, Handelsbanken A/S Konsernchef Stein Ole Larsen, Terra-Gruppen AS VD Kurt Nørrisgaard, Bankernes EDB Central VD Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (observatør) Direktion: Konstituert VD Gitte Blak Rasmussen Direktion: Adm. direktør Erik Jakobsen Direktör Helene Ekknud 24

25 S t y r e l s e r o c h d i r e k t i o n e r DataKomm A/S Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S Styrelse: VD Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S (ordförande) Bankdirektör John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (vice ordförande) VD Kim Gröne Jensen, DataKomm A/S Senior Director Peter Colsted, Incubation & Category EMEA, Microsoft VD Lars Nordenlund Friis, Instrate Styrelse: Direktör Helene Ekknud, Skandinavisk Data Center A/S (ordförande) VD Erik Jakobsen, Skandinavisk Data Center A/S Direktion: VD Erik Jakobsen Direktion: VD Kim Gröne Jensen 25

26 Skandinavisk Data Center A/S Org. nr Borupvang 1A, DK 2750 Ballerup Tel Fax

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Årsredovisning 2013. ework Scandinavia AB. Reshaping Consulting

Årsredovisning 2013. ework Scandinavia AB. Reshaping Consulting Årsredovisning 2013 ework Scandinavia AB Reshaping Consulting Reshaping consulting ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med över 3 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2009 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Carnegie i korthet. Innehåll

Carnegie i korthet. Innehåll Årsredovisning 2005 Innehåll Koncernchefens kommentar... 2 Detta är Carnegie... 7 Om vår strategi... 8 Om våra anställda... 10 Om att skapa värde för våra kunder... 12 Om att leverera resultat... 14 Våra

Läs mer

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen

Klövern i korthet. Närhet i två bemärkelser. Engagemang utöver det vanliga. Skapar morgondagens samhällen ÅRSREDoviSNing 2010 Klövern i korthet Väst Karlstad Borås Västerås Örebro Norrköping Linköping Syd Uppsala Täby Kista Nyköping Öst Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer