Ansökan till årets IT-kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till årets IT-kommun 2013"

Transkript

1 Ansökan till årets IT-kommun 2013

2 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både gentemot andra kommuner, regioner och länder men också mot företag, andra offentliga organisationer samt med invånare och besökare. Det innebär också att vi inte låter dagens gränser hindra oss utan vi vågar bryta normer för att kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Ett steg i att göra detta är att arbeta aktivt med att hitta nya sätt att kommunicera med västeråsaren vilket skapar ett driv i verksamhetsutvecklingen. Vi ser att IT blir en allt mer naturlig del av kommunens verksamhet och vårt arbete med e-förvaltning blir därför allt viktigare. Vi är glada att kunna göra denna ansökan om att bli årets IT-kommun. Västerås har under lång tid arbetat med e-utveckling. Detta arbete har gett oss många lärdomar, vilket gjort att vi de senaste åren har genomfört ett stort omtag av vårt sätt att arbeta med e-frågor. När vi i samband med denna ansökan genomfört frågeformuläret i eblomlådan kan man tydligt se att vi nu har grunden på plats, men att blommorna bara har börjat knoppas. Vår målsättning är att bli den kommun som på bästa sätt använder IT som stöd för att skapa förenkling och service för medarbetare, företag och invånare.

3 A. IT förbättrar service, säkerhet och tillgänglighet I Västerås ser vi att IT kan användas för att skapa ökad service och att e-förvaltning är ett medel för verksamhetsutveckling. Detta synsätt är förankrat i hela organisationen, vilket syns inte minst i de antagna styrdokumenten inom området. Under 2012 antogs en ny e-policy av kommunfullmäktige och en ny e-strategisk handlingsplan av kommunstyrelsen. Båda dokumenten har en djup och bred förankring då samtliga förvaltningar varit involverade i framtagningsprocessen och ansvaret är tydligt delegerat i organisationen. För att ytterligare skapa ett ägandeskap för frågan lokalt i organisationen ska Riktlinjer för verksamhetsutveckling tas fram under Samtidigt utbildas företrädare från flertalet förvaltningar i att kunna agera kravställare vid utvecklingen av e-förvaltningen. Ett e-utvecklingsforum etableras för att kunna prioritera och samordna e-utvecklingen i staden samt för att skapa kunskapsåtervinning mellan projekt. Inom e-hälsaområdet arbetar staden aktivt med att anpassa och implementera de nationella tjänsterna. Till detta finns ett stort engagemang för att driva innovation inom området, vilket bland annat resulterat i tjänsten e-hemtjänst som också är ett exempel på hur staden arbetar med behovsdriven verksamhetsutveckling. E-hemtjänst gör det möjligt för äldre att bo kvar längre i den egna bostaden, ha kvar fler kontakter och uppleva en större trygghet, självständighet och valfrihet. E-hemtjänst inkluderar bildtelefoni, elektronisk brevlåda i TV och nattillsyn via kamera. Efter att ha bedrivits som projekt, bland annat med stöd av regeringsuppdraget Teknik för äldre, inför vi under 2013 e-hemtjänst som komplement till de personer som beviljats hemtjänst eller boendestöd. Utgångspunkten är att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en högre livskvalitet. E-hemtjänst tilldelades Vitalis-stipendiet Västerås har länge arbetat med att etablera olika e-tjänster. Ett exempel är e-tjänsten för Ansökan om bygglov, som lanserades år Tjänstemännen såg själva stora möjligheter att med stöd av IT kunna förbättra kvaliteten på bygglovsansökningarna. Vid framtagandet av tjänsten genomfördes en gedigen förstudie där verksamheten och användare i hög grad involverades. Genomgången av processerna har bidragit till att utveckla verksamheten. Många onödiga moment har identifierats och tagits bort. Handläggarna kan enkelt administrera ärenden utan omfattande utbildning. Det har också tydliggjorts vilka uppgifter som faktiskt krävs för att ansöka om bygglov, vilket medfört mindre omfattande formalia av de sökande. Utgångspunkten är att e-tjänsten ska vara enkel för alla att använda, oavsett förkunskaper. Därför utvecklades e-tjänsten under arbetets gång i takt med att användarnas behov blev mer kända. Detta speglas i den finalplats vi fick i tävlingen e-diamond Award. E-tjänstens användarvänlighet framhölls som en framgångsfaktor då den ger svar utan att man vet vad man ska ställa för fråga.

4 B. IT ger nya vägar till demokrati och delaktighet Västeråsarnas möjlighet att påverka Västerås utveckling ska stärkas. Det ska bland annat ske genom dialogutveckling och att invånares möjlighet att lämna egna förslag ses över. Föreningslivets insatser för den demokratiska dialogen ska också uppmärksammas. För att lära av andras erfarenheter medverkar Västerås stad i SKLs utvecklingsprojekt Utveckling av styrsystem med medborgardialog och deltar i nätverket för e-dialog. Under arbetet med Kommunkompassen har vi identifierat ett antal förbättringsområden som vi arbetar intensivt med. Det gäller frågor som synpunktshantering och jämförservice. Genom nomineringen till Årets kvalitetskommun 2013 får vi extra fart i det arbetet. Vår webbsida är en viktig del i vår dialog med medborgarna. Nuvarande webb uppfyller användbarhetskraven i enlighet med dåvarande 24- timmarswebben men behöver uppgraderas för att möta nya krav som omvärlden ställer på webbplatser i offentlig sektor. Därför pågår ett projekt för ett nytt vasteras.se. Detta arbete inleds med framtagandet av en kanalstrategi som ska vägleda utvecklingsarbetet varefter upphandling sker av nytt webbgränssnitt. Som komplement till webben använder vi bland annat facebook och twitter för att kommunicera med medborgarna där de själva befinner sig. Vi informerar om olika aktiviteter som pågår i staden som Kulturnatten, Power Meet, snöröjning, skräpplockningsdagar samt återkoppling på aktuella händelser såsom oljeläckage och lediga jobb. Västerås arbetar aktivt för att förenkla och förbättra för stadens politiker. Vi har genomfört ett pilotprojekt gällande digitala nämndhandlingar, vilket införs nu under Det innebär att stadens politiker via en surflatta kan ta del av möteshandlingarna. Målet är att kunna avveckla pappersutskicken när samtliga använder tjänsten. Ett exempel där vi arbetar med digital delaktighet är projekt 3B som ska utveckla Västerås stationsområde och verka för att sudda ut gränserna mellan stad och vatten och samtidigt öka tillgängligheten till ett nytt resecentrum. För att få fram synpunkter och engagemang från invånarna i Västerås finns en hemsida projekt3b.se där man kan ställa frågor och se svar på tidigare frågor. 3B har även en facebooksida vars syfte är att löpande informera om projektet. Digitaliseringen i samhället innebär dock en del utmaningar. För att alla ska kunna bli digitalt delaktiga krävs det utbildning och stöd. Västerås stadsbibliotek anordnar därför olika aktiviteter för att öka kunskapen och främja användandet av internet. Det finns möjlighet att testa läsplattor, lära sig att ladda ner e-böcker och musik eller lära sig mer om digital fotografering och sociala medier. Aktiviteterna hålls på en grundläggande nivå och ska vara ett första steg till digital delaktighet. Initiativen drivs som en del av Digidel 2013 och är en viktig del i stadens arbete med digital kompetensutveckling för stadens invånare.

5 C. IT hjälper till att bygga det goda samhället För att bygga det goda samhället utgår Västerås stad från tre perspektiv; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Alla tre delarna måste finnas med för att skapa en god framtid och IT är en möjliggörare för dem alla. Vi ser att IT har goda förutsättningar att bidra till ett socialt hållbart Västerås. Många av dagens och framtidens välfärdstjänster är IT-baserade som exempelvis vår egen e-hemtjänst, digital nyckelhantering och larm. För att kunna använda och nyttja dessa tjänster krävs det uppkoppling. Västerås har en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur och målet i den bredbandsstrategiska handlingsplanen är att 90 procent alla hushåll och företag i Västerås kommun ska ha tillgång till enkapacitet motsvarande 100/ Mbit/s Med detta i ryggen har vi tagit beslut om att etablera ett samhällsbredband för att kunna ge fri tillgång till bredband för åtkomst till stadens välfärdstjänster. En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur i Västerås innebär att företag och privatpersoner får goda förutsättningar att använda digitala tjänster i dialogen med kommunen. Vi effektiviserar tillståndsprocessen för företag bland annat genom att Västerås är pilotkommun i Tillväxtverkets projekt Mina meddelanden. På samma sätt kan medborgarna enkelt ansöka om förskoleplats och bygglov digitalt. För att skapa rätt förutsättningar för ekologisk hållbarhet i Västerås har vi miljöperspektiv i allt vi gör. Därför är IT en självklar del av Västerås stads strategi att bli Sveriges bästa miljökommun och minska utsläppen av växthusgaser med 60 procent till år Den e-strategiska handlingsplanen är präglad av ett hållbart angreppssätt, vilket ger förutsättningar för att Västerås ska ligga i framkant med Grön IT och vara ett föredöme för andra kommuner. Genom att outsourca IT-driften minskar vi klimatpåverkan från IT med 50 procent. De hårda krav som ställs på informationssäkerhet och miljö tvingar leverantören till minskat klimatavtryck. Avtalet med leverantören innebär att utsläppen från IT halveras från 24 ton koldioxid per år till 12 ton genom lägre energiförbrukning, färre tjänsteresor och effektivare IT-system. E-förvaltningsarbetet är en naturlig del av ett hållbart arbete genom sitt fokus på e-tjänster och digitala arbetssätt som minskar pappersförbrukning och behov av resor men också sätter fokus på hållbara arbetssätt i ett bredare perspektiv. Alla i Västerås ska ha förutsättningar att göra hållbara val i vardagen och på så sätt kunna ta ansvar för miljön och framtida generationer. E-förvaltningsarbetet ska därför bidra med metoder och verktyg för att mäta och synliggöra samt visualisera miljöpåverkan, bland annat med koppling till stadens miljöprogram, befintliga miljöledningssystem och Västeråsbarometern. Västeråsbarometern finns tillgänglig på vasteras.se och är ett verktyg för att följa upp mål och beskriva situationen inom miljö- och folkhälsa i Västerås. Uppföljningen sker med hjälp av olika nyckeltal. De visar vart vi är på väg och om vi når fram till de uppsatta miljömålen. Med hjälp av Västeråsbarometern kan allmänheten, media och politiker följa miljö- och folkhälsoarbetet i Västerås stad. För att utbilda vår egen organisation samt positionera Västerås som en mötesplats för teknik och miljöfrågor genomfördes 2011 den första konferensen inom området, Green IT Summit. Det var ett lyckat arrangemang där företrädare för både offentlig och privat verksamhet fanns representerade. Hösten 2012 kompletterades konferensen med en tävling, Green IT Award. Tävlingen är unik i sitt slag och fick stöd av Vinnova för att den drevs som ett innovations forum. Under 2013 planeras och genomförs den tredje upplagan av konferensen Green IT Summit. Varje år genomför vi en revison av vårt arbete med Grön IT (GIT) genom en så kallad GIT-revision. Vi får då en möjlighet att jämföra vårt resultat med andra kommuner och näringsliv. Resultatet av 2012 års revision har utvärderats och en handlingsplan har tagits fram vars aktiviteter inleds under En av de första aktiviteterna blir en genomlysning av vårt arbete i förhållande till kommande standard för hållbar IT, SIS SS

6 D. IT sänker kostnader och ökar effektivitet För att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling i Västerås stad behöver IT vara en möjliggörare för att skapa effektivisering och hushållning med ekonomiska resurser. Ett exempel på detta är införandet av Västerås stads inköpsportal (VIP) som resulterat i en effektivare inköpsprocess och ett enhetligt arbetssätt för samtliga förvaltningar. Genom ökad styrning och kontroll av stadens inköp har det blivit enkelt att handla rätt. Detta ger effekter i form av en effektivare verksamhet, bättre resursanvändning, bättre planeringsförutsättningar och en kvalitetssäkring av vår inköpsprocess. Dessutom har vi fått ett minskat antal köp från icke avtalsleverantörer. Den stora IT-kostnaden för staden är drift och arbetsplats. När staden under 2011 undersökte kostnadsläget för IT-verksamheten upprättades IT-bokslut för de senaste tre åren. En förfrågan skickades till leverantörerna på Kammarkollegiets ramavtal för IT-drift och svaren visade att den totala kostnadsnivån låg lite högre än marknaden, vissa tjänster var dyrare och andra billigare. Utifrån detta tog staden beslut om att genomföra en outsourcing av IT-drift och arbetsplats. Ett mål med outsourcingen är att flytta volymrisken utanför staden till en leverantör som i större utsträckning kan vara flexibel. Till exempel ser vi idag att konkurrensutsättningen av kommunal verksamhet kan leda till stora förändringar i driften. Inom skolan satt vi fast i gamla stationära arbetsplatser medan nya pedagogiska hjälpmedel förutsätter en helt annan arbetsmiljö för både lärare och elever. Idag har den största delen av de kommunala skolorna 1:1 datorer och vi är väl rustade för framtida förändringar avseende drift och arbetsplats. Staden har nu gått från ett i stort sett fast kostnadsläge till en flexibilitet utan tidigare motstycke. Idag är 90 procent av kostnaden konsumtionsbaserad, vilket gör att om en verksamhet avbeställer en funktion övervältras inte kostnaden på någon annan del i staden. Verksamhetsutveckling med stöd av IT får sig också ett lyft då vi inom ramen för etablerade Innovations- och Arkitekturforum har tillgång till leverantörens samlade bransch- och nationsöverskridande kunskap. Efter bokslutet 2012 har staden nu IT-bokslut för de fem senaste åren och har startat ett samarbete med Uppsala och Eskilstuna kommun kring att arbeta fram ett utvecklat IT-bokslut som inte bara mäter kostnader utan även nytta. Gruppen kommer även att utveckla KPIer som en del i löpande jämförelser. Västerås ingår även i en grupp som mäter IT-nytta med hjälp av benchmarkinginstrumentet IT-optima. Genom att skapa en ny organisation i samband med outsourcingen är vi nu bemannade på ett sätt som säkerställer fullt fokus på utvecklingsfrågorna. För att stärka ITs roll finns nu även en tydlig styrmodell på operativ, taktisk och strategisk nivå som styrs av stadens koncernledningsgrupp. Staden arbetar aktivt med att åstadkomma en effektiv och gemensam portföljhantering av såväl projekt som förvaltningsobjekt. Därför ansvarar e-förvaltningsledningen för projektsamordning, metodstöd, uppföljning och rapportering med koppling till den e-strategiska handlingsplanen.

7 E. IT öppnar för samverkan Vårt utvecklingsarbete baseras i hög grad på samverkan med andra kommuner, myndigheter, organisationer och i olika nätverk. Västerås stad är den största kommunen i länet och känner därför ett stort ansvar för de regionala frågorna. Vid större upphandlingar har kommunerna i länet bjudits in att delta, vilket bland annat resulterat i att vi har genomfört en gemensam upphandling för sju kommuner gällande systemstöd för socialtjänsten inklusive vård och omsorg. Under 2013 genomför vi även en förstudie inför ett framtida e-arkivsinförande och samverkar inom ramen för nätverket för earkivsfrågor, SWEA. I nätverket ingår Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping. Den Digitala agendan för Västra Mälardalen är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Arboga, Eskilstuna, Hallstahammar, Skinnskatteberg och Västerås. Projektet drivs av Västerås stad. Projektet som är delfinansierat av EU inkluderar även Länsstyrelsen och Landstinget i Västmanlands län och har som målsättning att skapa en gemensam bredbandsstrategi för Västra Mälardalen samt att stärka bredbandsinfrastrukturen för att stimulera näringslivets utveckling i regionen. På nationell nivå deltar vi i flera av SIS Tekniska kommittéer: Digitala Trygghetslarm, IT-standard för lärande och Hållbar IT. Västerås stad är pilotkommun i Tillväxtverkets projekt Mina Meddelanden och deltar också i arbetet med Öppen elevplattform. Dessutom finns vi representerade med våra expertkunskaper i SKLs arbete avseende PUL/ informationssäkerhet, arkivfrågor och informationsstruktur. För att skapa en lärande organisation är vi engagerade i framtagande och användning av gemensamma vägledningar och angreppssätt för verksamhetsutveckling med stöd av IT. Exempelvis sker detta genom deltagande i e-delegationens nätverk för Behovsdriven utveckling och i framtagandet av Vägledningen för Nyttorealisering. Vi lägger också stor vikt vid omvärldsbevakning för att möta krav från nya livsmönster och arbetssätt. Även forskningsvärlden bjuds in att studera och utvärdera vårt arbete. På regional nivå har kommunstyrelserna i Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Västerås inventerat tänkbara samverkansområden. Som ett första steg har en förstudie inletts om en gemensam karttjänst på internet. Idén är att karttjänsten ska kunna stötta gemensamma studier, analyser och förslag inom besöksnäring, företagsetableringar och fysisk planering. Förstudien ska ge beställarna ett underlag för beslut om arbetet ska fortsätta med att etablera en gemensam karttjänst på internet.

8

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Sveriges IT-kommun 2013

Sveriges IT-kommun 2013 Sveriges IT-kommun 2013 Sveriges IT-kommun 2013 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg, asa.zetterberg@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7585-001-6 Text: Hanna Boglind och

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Sveriges modernaste myndighet 2013. Egenbeskrivning - Jordbruksverket

Sveriges modernaste myndighet 2013. Egenbeskrivning - Jordbruksverket Sveriges modernaste myndighet 2013 Egenbeskrivning - Jordbruksverket 1 2 1. Inledning I detta dokument beskriver Jordbruksverket myndighetens utvecklingsarbete. Vad gäller kryssfrågorna har Jordbruksverket

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer