Hur uppfattar barn kroppen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur uppfattar barn kroppen?"

Transkript

1 Nr 4 December 2008 I detta nummer: s 2 JämO brister i arbetsvärdering Arbetsvärdering utgör ett viktigt hjälpmedel för att fastställa om en arbetsgivare sätter lön som är könsdiskriminerande. s 3 Vin minskar risken för demens i hög ålder Vid Göteborgs universitet studerades riskfaktorer och biologiska markörer för demens: dels inom populationsregister, dels genom kliniska studier av patienter med demens. s 5 Hemlik miljö för äldre ingen enkel fråga Inom äldreomsorgen är begreppet hemlikhet omhuldat. Men vad menas med det? s 6 Samband mellan kost och stroke Folsyra i kosten minskar risken för att drabbas av propp i hjärnan. Åtminstone gäller det finska rökare av mankön. s 8 Hushållens rörlighet på bostadsmarknaden Den centrala frågan i detta forskningsprojekt var huruvida ett exklusivt bostadsbyggande, som uppfyller de resursstarka hushållens Hur uppfattar barn kroppen? Vad tycker barn om sina kroppar? Hur ser flickors respektive pojkars kroppsuppfattning ut? Vilka faktorer har betydelse när de bedömer sin kropp och sitt utseende? Närmare tusen fjärdeklassare från Göteborg med omnejd ingick i en första del av en undersökning om barns kroppsuppfattning. När de var 13 respektive 16 år deltog de i en andra fas av studien. Flickorna kroppsuppfattning var negativare än pojkarnas, såväl vid 10 som 13 och 16 år. Att utvecklas tidigt tycktes hänga samman med negativ kroppsuppfattning när det gäller vikten. Hos pojkarna var det tvärtom. Av flickor med tidig pubertetsutveckling upplevde sig 62 procent som överviktiga, trots att bara 18 procent verkligen var det. Pojkar med sen pubertetsutveckling hade en mer negativ syn på sitt utseende än andra pojkar. Av de sent utvecklade pojkarna upplevde sig 37 procent som underviktiga, medan bara 11,5 procent i själva verket var det. Hälften av de sena pojkarna tyckte dessutom att de var för korta. De pojkar som var tidigare utvecklade skilde sig inte från dem som upplevde sig som normalutvecklade, vare sig när det gällde vad de ansåg om sin längd eller sin kroppsform. Projektledare: Ann Frisén Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Tel: E-post: Förändringsprocesser i välfärden Utgångspunkter för detta projekt var 1990-talets pensionsreform och utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken. Målet var inte att utreda om olika reformer var rättvisa eller inte, utan att diskutera en förskjutning i synen på vilket slags rättvisa som bör eftersträvas. Den svenska förändringsprocessen placerades in i ett internationellt sammanhang, i detta fall representerat av Norge och Finland. I motsats till vad som ofta antagits följer pensionsreformer ingen tydlig institutionell logik. I stället måste de förstås utifrån det enskilda landets politiska historia och kultur. Vad som i Sverige var ett genomgripande politiskt beslut var i Finland en administrativ uppgörelse mellan arbetsmarknadernas parter. Den danska utvecklingen å sin sida, menar forskarna, utmärktes av en benägenhet att lämna pensionssystemet vind för våg. Stora sociala system är ofta uppbundna kring s.k. automatiska stabilisatorer för att minska regeringars behov av politiska ingripanden. Det kan straffa sig på sikt, eftersom det bl.a. bidrar till att urholka den demokratiska processen. Dessutom kan oförutsedda händelser i framtiden leda till ett behov av reformer i den ena eller andra riktningen. Det är därför viktigt att säkerställa att avgörande beslut inte fattas utan att Fortsättning på sid. 3.

2 Forskning och Resultat Återvinning av el-avfall och hälsorisker Enligt ett EU-direktiv (WEEE-direktivet) ska elektriska och elektroniska produkter återvinnas. Återvinning av el-avfall är en snabbt växande industri i Sverige och globalt. Varje år produceras miljoner ton el-avfall i världen. Återvinning är ett mycket effektivt och ekonomiskt sätt att utvinna värdefulla metaller i stället för att bryta dem som malm. Det är även bättre för miljön att återvinna metallerna. Hur ser ett gott medarbetarskap ut? Och för vem är det gott? Det här projektet vid Göteborgs universitet lyfte fram vad medarbetarskap kan innebära och under vilka former det utövas. Tre delområden studerades: relationen mellan medarbetarskap och ledarskap hur de kompletterar och motverkar varandra; ansvarsbalansen, d.v.s. i vilken utsträckning som medarbetare inom olika sektorer av arbetslivet kan, vill och får ta ansvar i sitt arbete; strategier som medarbetarna använder för att hantera kraven på att ta medarbe- Många metaller som används taransvar. tserie inom Arbete elektronikindustrin och hälsa är skriftserie giftiga Arbete och sa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och te och hälsa vissa kan skriftserie orsaka allergi Arbete i huden och luftvägarna. Vid arbete med och hälsa skriftserie Arbete återvinning av el-avfall finns därför en risk att personalen utsätts för dessa metaller. Detta har inte studerats tidigare. För att ta reda på hur anställda inom återvinningen av el-avfall utsätts för metaller kommer man i projektet att utföra olika provtagningar på tre företag i Sverige. Man kommer att studera hur mycket av olika metaller som finns i luften, i damm, på huden, i blodet och i urinen hos de anställda. Projektet kommer att ge ny kunskap om hur de anställda kommer i kontakt med giftiga och allergiframkallande metaller inom den snabbt växande återvinningen av el-avfall. Resultaten från projektet kan användas som underlag för hälsoriskbedömning och förebyggande åtgärder för att minska hälsoriskerna. Projektledare: Carola Lidén Institutionen för medicin, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Karolinska Institutet Tel: E-post: Innebörden av medarbetaransvar Forskningsmaterialet utgörs av 300 intervjuer, 25 observationer och enkätsvar i ett tjugotal olika organisationer. Projektet har genererat tre böcker, en doktorsavhandling samt ett antal bokkapitel och konferensbidrag. Projektledare: Stefan Tengblad GRI, Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet Tel: E-post: Vad skiljer mäns och kvinnors fertilitet? Utbildning, ställning på arbetsmarknaden och inkomst var viktiga bakgrundsfaktorer i detta projekt om fertilitet och föräldraskap hos män. Syftet var att kartlägga mäns fertilitet och relatera den till generella trender i barnafödande i 1900-talets Sverige. Centrala spörsmål berörde likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns fertilitet samt vad som påverkade skillnaderna och hur dessa har utvecklats. Betydelsen av olika ekonomiska och sociala faktorer analyserades, och fokus flyttades från biologisk till social reproduktion, där maskulinitet och konstruktionen av manlighet anknöts till fader- och föräldraskap. Ett uttalat könsperspektiv medförde att män studerades, både som män som blir biologiska fäder och som män som antar olika slags fadersroller i samband med att de får barn. JämO brister i arbetsvärdering Arbetsvärdering utgör ett viktigt hjälpmedel för att fastställa om en arbetsgivare sätter lön som är könsdiskriminerande. Enligt jämställdhetslagen ska arbeten jämföras vad gäller krav på kunskap, ansvar, ansträngning samt arbetsförhållanden. Under 1990-talet har arbetsvärdering fått en ny roll. Metoden används som bevisunderlag vid rättsliga prövningar av förekomsten av könsdiskriminerande lönesättning. I ett projekt vid Södertörns högskola analyserades jämförbarheten och tillförlitligheten hos de arbetsvärderingsmetoder som används. Underlaget utgjordes av material publicerat av JämO i samarbete med ett forskningsprojekt vid Arbetslivsinstitutet. Forskarna pekar bl.a. på avsaknaden av distinktion mellan subjektiva och objektiva kriterier, vilket medför att tolkningen av begreppet likvärdigt arbete blir oklar. Jämförelserna grundas på vag och osäker värdering. I bedömningarna av ett arbetes värde tilldelas detta en poängsumma som kan tolkas som ett mått på sammantagen värdering av krav som förknippas med arbetets utförande. I det arbetsvärderingssystem som rekommenderas av JämO finns ett förslag på hur det här måttet kan användas på ett tillförlitligt sätt. Analysen visar att förslaget dock har uppenbara brister. Att ange resultat av arbetsvärderingar med hjälp av poängskalor och numeriska vikter är inte välgrundat, menar forskarna. De visar samtidigt på att vaga och osäkra värderingar kan ligga till grund för att motivera en lönesättning, och att en mer sofistikerad beslutsmodell kan avhjälpa flera av de problem som identifierats i analyserna. Projektledare: Stig Blomskog Institutionen för statsvetenskap, nationalekonomi och juridik, Södertörns högskola Tel: E-post: Projektledare: Maria Stanfors Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Tel: E-post:

3 Forskning och Resultat Alzheimersjuka kommunicerar utan ord Den centrala frågan i detta projekt var hur personer med Alzheimers sjukdom och vårdpersonal samtalar med varandra. Av speciellt intresse var hur de använde icke-verbal kommunikation. Projektet bygger på videoinspelningar vid ett boende för demenssjuka. Vid sidan av sina kvarvarande språkliga och kognitiva funktioner försökte de demenssjuka använda kroppsliga uttryck för att etablera och vidmakthålla ett socialt samspel, både med andra demenssjuka och med personalen. De använde också aktivt berättande som en resurs för att upprätthålla sin identitet och för att skapa mening i en värld som alltmer förlorade sin innebörd för dem. Ett omfattande socialt samspel mellan demenssjuka kunde konstateras, när varken personal eller anhöriga var närvarande. I detta samspel fanns ett tydligt omhändertagande och försök att skapa kontakt med personer med långt utvecklad alzheimer. Projektledare: Lars-Christer Hydén Institutionen för tema, Kommunikation, Linköpings universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: forts. från sid 1. Förändringsprocesser ha varit föremål för offentlig debatt. Frågan om hur välfärdsstatens finansieringsproblem påverkar det politiska landskapet behandlades också, liksom finansmarknadens insteg på välfärdens område, och de informationsproblem som uppstår när medborgarna förväntas inrätta sina liv enligt en ny syn på rättvisan som betonar det egna ansvaret. Projektledare: Urban Lundberg Institutet för framtidsstudier Tel: E-post: Vin minskar risken för demens i hög ålder Vid Göteborgs universitet studerades riskfaktorer och biologiska markörer för demens, dels inom populationsregister, dels genom kliniska studier av patienter med demens. De senare omfattade psykiatrisk och kroppslig undersökning samt levnadsbakgrund. Sambandet mellan dålig lungfunktion i medelåldern och ökad risk för både Alzheimers sjukdom och annan sjukdom i hjärnan i hög ålder undersöktes, liksom också sambandet mellan dålig hörsel och hjärnförändringar på datortomografi. Andra studier rörde hur alkoholkonsumtion påverkar förekomsten av demens i hög ålder. Ett fynd här var att konsumtion av vin minskade risken för demens, framför allt hos rökare. Biomarkörer för tidig diagnostik av alzheimer och andra åldersrelaterade hjärnsjukdomar utvecklades och utvärderades. Vissa biomarkörer kan förutsäga alzheimer hos patienter med mild kognitiv störning. Biokemiska förändringar vid alzheimer uppträder ISSN tserie Arbete och hälsa skriftse Arbete och hälsa skriftserie Befolkningen Arbete i Sverige och hälsa s och resten av Europa hälsa skriftserie Arbete och hälsa blir allt skriftserie äldre. Det är inte Arbete o tidigt, kanske mer än åtta år innan symtomen uppkommer. Nya biomarkörer för Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och multipel skleros kunde identifieras med masspektrometri. Flera av dessa markörer verkar vara generella för nedbrytande förändringar i nervsystemet. Riskgenen för åldersrelaterad förändring av gula fläcken i ögat påverkar också risken att insjukna i alzheimer. Amatörboxning medför tydliga och akuta tecken på att nervceller faller sönder, även i matcher där ingen av boxarna har knockats. Att nicka i fotboll leder inte till några sådana skador. Projektledare: Ingmar Skoog Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Göteborgs universitet Tel: E-post: Alzheimer Sirkka-Liisa Ekman, Maria Eriksdotter Jönhagen, Laura Fratiglioni m.fl. 95 s., Karolinska Institutet University Press ISBN Vi lever längre och alltfler drabbas därför av demenssjukdomar. I denna populärvetenskapliga antologi beskrivs bl.a. vad det innebär för en själv och för omgivningen att insjukna i Alzheimers sjukdom. Författarna ger också en detaljerad beskrivning av symtomen och hur en utredning går till, olika vårdformer, och en presentation av pågående forskning. Born to be wild. 55+ eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde Magnus Lagerholm, Peter Eklund, Daniel Hallencreutz 43 s., Vinnova rapport VR 2008:10, Vinnova ISBN bara ett samhällsproblem utan också en möjlighet att utveckla nya varor och tjänster. Enligt denna rapport kan det svenska näringslivet och samhället dra fördel av denna pågående globala demografiska förändring. Leisure in late life. Patterns of participation and relationship with health Neda Agahi C:a 106 s., Karolinska Institutet ISBN Avhandlingen undersöker olika aspekter av äldre människors fritidsaktiviteter. Det visar sig bl.a. att äldre människor i dag deltar i fler fritidsaktiviteter än man gjorde för tio år sedan, trots att hälsotillståndet är sämre. För männen gäller att sambandet mellan aktiviteter och överlevnad är starkast vid aktiviteter som utförs på egen hand, medan det motsatta gäller för kvinnor, för dem är föreningsaktiviteter och studiecirklar hälsobefrämjande.

4 Forskning och Resultat Care trajectories in the oldest old Marie Ernsth Bravell 179 s., School of Health Sciences, Jönköping University ISBN ISSN Avhandlingen fokuserar på de allra äldsta och hur deras hälsa och sociala nätverk påverkar deras dagliga liv och hjälpmönster. Författaren undersöker också vad som påverkar institutionalisering av äldre. Health and health care utilization among the unemployed Annika Åhs C:a 128 s., Uppsala universitet ISBN ISSN Avhandlingen behandlar frågan hur hälsan i befolkningen påverkas av att många personer är arbetslösa, eller utanför arbetskraften (i arbetslöshetsåtgärder, i studier). tserie Arbete och Resultaten hälsa av undersökningen tyder bl.a. på att ohälsa bland skriftserie Arbete och sa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och arbetslösa definitivt är ett folkhälsoproblem när arbetslösheten är te och hälsa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete hög. Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem Gabriel Oxenstierna, Maria Widmark, Kristina Finnholm, Stig Elofsson 78 s., Stressforskningsrapporter nr 320, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet ISBN , ISSN De ledande arbetsmiljömodellerna utvecklades för snart trettio år sedan och passar inte längre dagens arbetsliv. Denna skrift redovisar en ny undersökning och utvecklandet av ett nytt enkätformulär som bygger på en kritisk analys av de två klassiska psykosociala arbetsmiljömodellerna. Äldres levnadsförhållanden Databasen PSAE (Towards a Panel Survey of Ageing and the Elderly) utgör en nationell resurs för forskning om åldrande och de äldre. Den sammanställdes år 2004 och används nu bland svenska äldreforskare. PSAE ligger till grund för en generell levnadsnivåundersökning som är integrerad med Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). För dem som är 55 år eller äldre har ULF kompletterats med frågor om arbetsliv och utträde från arbetsmarknad, sociala relationer, ekonomiska förhållanden samt hälsa och funktion. Det totala urvalet i PSAE består av individer varav 7300 är 55 år eller äldre. Den undersökning av äldres villkor baserad på PSAE som ingick i projektet ger en ganska positiv bild av de äldres villkor. Den ekonomiska och materiella situationen visar, liksom hälsa och funktionsförmåga, på en gynnsam utveckling. Ofta är de äldre en resurs för sina vuxna barn och barnbarn. Samtidigt är det många vuxna barn, framför allt döttrar, som hjälper och vårdar sina gamla föräldrar, trots att de flesta äldre föredrar offentliga insatser framför anhörigvård. Men skillnaderna är också stora inom gruppen: sociala och ekonomiska klyftor finns här liksom i den övriga befolkningen. En viktig samhällsfråga gäller de äldres förmåga att fortsätta att arbeta även i hög ålder. PSAE visar att viljan till detta är ytterst begränsad. De flesta vill gå i pension allra senast vid 65 år. Inte på grund av hälsoproblem eller arbetskrav. De vill helt enkelt hinna med lite fritid. Projektledare: Björn Halleröd Sociologiska institutionen, Umeå universitet Tel: E-post: Äldres boende och hälsa I detta omfattande projekt samarbetade forskare inom gerontologi och arbetsterapi med andra medicinska och samhällsvetenskapliga samt tekniska discipliner, liksom med forskargrupper med liknande inriktning i Europa och USA. Studier av äldres boende och hälsa omfattar fem länder och är en del av detta forskningsprojekt. Trots stora olikheter i boendestandard och äldreomsorg är resultaten förvånansvärt lika mellan olika länder. Det är inte bostadens utformning som i sig har betydelse för hur äldre personer upplever hälsa och förmåga att klara vardagen. Det är kombinationen av miljöhinder i bostaden och den äldre personens funktionshinder som leder till problem. De svenska studierna visar att olika boendefaktorer har betydelse för upplevelsen av välbefinnande, beroende på hur mycket hjälp de gamla behöver i vardagen. Resultaten kan således användas för att åstadkomma mer individanpassade lösningar. Många kommuner och fastighetsägare efterlyser instrument som baseras på vetenskaplig evidens och är praktiskt användbara vid såväl ombyggnader som planering av bostäder för äldre. Projektledare: Susanne Iwarsson Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lunds universitet Tel: , E-post: Arbetsmiljöupplysningen.se Här hittar du fakta och artiklar, Sveriges samlade kunskap om nya arbetsliv forskningsrön och hälsa. och goda exempel. Ett trettiotal arbets- Här hittar du fakta och artiklar, nya miljöorganisationer forskningsrön och goda bidrar exempel. med Ett trettiotal material. arbetsmiljöorganisationer bidrar med material.

5 Forskning och Resultat Hemlik miljö för äldre ingen enkel fråga Inom äldreomsorgen är begreppet hemlikhet omhuldat. Men vad menas med det? Och är det något som uppskattas av de boende? Genom fältstudier, studiebesök och intervjuer undersöktes hemlikheten i två äldreboenden, ett i Dalarna och ett i Stockholm. Hemlikhet som idé, d.v.s. att utformningen av de äldres boende och vardag ska likna hemmiljö, är inte helt enkelt att förverkliga i praktiken; uppfattningarna skiljer sig åt när det gäller utformningen av hemkänslan. En av de stora svårigheterna gäller inredningen. Olika smaknormer skapar estetiska konflikter, framför allt mellan personal och arkitekter. De boendes önskemål om hur miljön ska utformas stämmer inte alltid med det omgivningen föreställer sig. Exempelvis väljer boende ibland medvetet att inte ta med sig egna möbler det blir ett sätt för dem att skapa distans till institutionen. Dessutom tror omgivningen ofta att äldre personer inte tycker om moderna inredningar. Ingenting i undersökningen tydde på att detta var fallet. Personalen och de boende har olika uppfattningar om tid och rum. Det är svårt för personalen att sätta sig in i de boendes situation: att vistas på en och samma plats dag ut och dag in. De känner ofta stress medan de boende upplever tristess. Att tillbringa i stort sett all sin tid på ett och samma ställe, som de boende gör, skapar behov av kontraster. Därför bör de gemensamma utrymmena inte utformas så att de liknar de boendes privata rum. De boende talar om trivsel och funktion och visade inga tecken på att vilja se de gemensamma rummen som en del av sitt hem. I stället för den starka normen om hemlikhet bör målet vara en professionellt utformad vårdmiljö för en professionellt utformad vård, menar forskarna. Som det nu är ligger alltför stort ansvar på personalen som ofta saknar kunskaper. Det blir i stället deras privata smak som får råda. Projektledare: Helena Wulff Äldreforum, Dalarnas forskningsråd Tel: E-post: Arbete och psykisk ohälsa Syftet med denna studie är att identifiera exponeringsbiomarkörer i hud, nässköljvätska, plasma samt urin för utvalda akrylater som förekommer vid yrkesmässig exponering hos tandtekniker och nagelbyggare. Biomarkörerhalterna kommer att korreleras mot traditionella exponeringsmarkörer samt mot symtom och inflammationsmarkörer/mediatorer hos exponerade arbetare. Akrylater är en grupp reaktiva ämnen med ett stort användningsområde. De har en mängd industriella tserie tillämpningar Arbete och används hälsa skriftse Arbete och hälsa skriftserie Arbete och hälsa s hälsa skriftserie Arbete också och inom hälsa hälso- skriftserie och sjukvården, tandvård och skönhetsvård. Hud- Arbete o I detta projekt om arbetsliv och psykisk ohälsa genomfördes två datainsamlingar via postenkäter och Cirka personer svarade på båda enkäterna. Ett av områdena som behandlades var hur arbetsvillkor påverkar förmågan att hantera problem i livet och hur den psykiska hälsan påverkas. Kopplat till den andra frågeomgången intervjuades 900 personer som svarat på denna. Intervjuerna omfattade genomgång av symtom på psykiatriska besvär, utvärdering av betydelsefulla händelser i livet och svårigheter i arbetslivet. Under fyra dygn lämnade 600 av de intervjuade också kortisolprov från saliv som mått på hormonell belastning och som komplettering till övriga delar i undersökningen. Proven visade att sömnstörningar var förenade med låga kortisolvärden. Jämfört med infödda svenskar visades den psykiska hälsan vara sämre hos utomeuropeiska invandrare, vilket kan förklaras av olika fördelning av socioekonomiska riskfaktorer. Det förelåg också ett starkt samband mellan bristande socialt stöd och depressionsdiagnos. Projektledare: Ingvar Lundberg Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Tel: E-post: Biomarkörer för akrylatexponering sjukdom som kontaktallergiska eksem orsakade av akrylater är ett välkänt problem. Akrylaterna kan även orsaka luftvägssjukdomar och irritativa symtom från ögon och slemhinnor. Yrkesexponering för akrylater har associerats med astma. Exponeringen kan ske både via huden och andningsvägarna. Metoder för att mäta vissa akrylater i luft finns men flera är svåra att använda och har inte gett tillförlitliga resultat. Det finns således få publicerade studier där lufthalter beskrivits. Trots kunskap om akrylaters hälsoeffekter finns endast lite information om exponeringen. Vidare finns det en bristande kunskap kring biomarkörer av akrylater i människa. I denna studie berörs framför allt två yrkesgrupper på små företag: nagelbyggare och tandtekniker. Företagen har ofta otillfredsställande arbetsmiljö och saknar företagshälsovård. Dessa yrkesgrupper består huvudsakligen av kvinnor. Projektet är viktigt då användandet av akrylater är omfattande, symtom vid exponering är vanligt förekommande och det saknas bra metoder för att övervaka exponeringen. Projektledare: Christian Lindh, Lunds Universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, Arbets- och miljömedicin Tel: E-post:

6 Forskning och Resultat Luftvägsbesvär för sotare Cochleaimplantat påverkar läsförståelse Läsförståelsen hos döva barn utvecklas positivt av cochleaimplantat. Ju tidigare barnet har opererats, och ju längre det haft sitt implantat, desto bättre är läsförståelsen. Fyrtio svenska barn och ungdomar med cochleaimplantat (CI) och varierande bakgrund deltog i detta projekt. Här testades språklig och kognitiv förmåga, läsförståelse och skrivförmåga samt hur väl barnen fungerade i samtal med normalhörande kamrater. I testen hade barnen med CI I Sverige finns idag cirka sotare (skorstensfejare) vars arbetsmiljö har genomgått och genomgår stora förändringar på grund av energiomställningen. Skorstensfejarna exponeras för en mängd ämnen i aska och sot med negativa hälsokonsekvenser, till exempel polycykliska aromatiska kolväten (PAH), tungmetaller och rester av förbränningsgaser. Att skorstensfejare har en ökad risk för cancer är känt sedan länge, och sot är klassificerat som carcinogen klass 1. I undersökningar tserie genomförda Arbete i och norden hälsa under skriftserie 80-talet Arbete och sa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och te och har man hälsa påvisat skriftserie överrisk för Arbete flera cancerformer och ökad dödlighet i och hälsa skriftserie Arbete luftvägs- och hjärt-kärlsjukdomar. Nyare studier saknas helt. De nya kunskaperna om att partiklar i omgivningsmiljön har större negativa hälsoeffekter på luftvägar och hjärta-kärl än man tidigare varit medveten om, och att småskalig vedeldning bidrar till en stor del av den totala partikelbelastningen i den lokala miljön ger anledning att undersöka arbetsmiljöriskerna för denna grupp. Projektet syftar till att studera skorstensfejarnas exponering för luftvägsirriterande ämnen med mätningar av olika storlekar av partiklar och deras metallinnehåll i luft, 1-hydroxypyren i urin som biomarkör för PAH-exponering och hudexponering av PAH med tejpstrippning. En enkätstudie för att undersöka om det finns en överrisk för luftvägsbesvär kommer också att genomföras. Ökad kunskap om arbetsmiljörisker för skorstensfejare, som är exponerade för ett koncentrat av utsläpp, kan ge perspektiv även på effekter av luftföroreningar i ett befolkningsperspektiv. Projektledare: Håkan Tinnerberg, Lunds Universitet, Inst för laboratoriemedicin, Lund, Arbets- och miljömedicin Tel: E-post: särskilda problem med att lagra och bearbeta fonologisk information, i jämförelse med hörande barn i samma ålder. Men läsförståelsen låg i nivå med jämnåriga hörande barns. Och som i många andra studier var flickorna bättre än pojkarna när det gällde att förstå läst text. I kommunikationstestet deltog 16 par barn, varav åtta par utgjordes av ett barn med CI och dennes hörande samtalspartner. Resterande par var hörande. Uppgiften var för varje deltagare i varje samtalspar, dels att beskriva, dels att förstå en beskrivning av bilder som föreställde ansikten. För paren där ett barn hade CI tog det längre tid att lösa uppgiften. Det blev fler turer, däremot inte fler ord. De barn med CI som hade gott arbetsminne ställde fler klargörande frågor än de hörande barnen, och ledde därigenom samtalet framåt genom att komma med egna förslag. En strategi hos dessa barn som gör det möjligt att styra och kontrollera samtalet. Projektledare: Birgitta Sahlén Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: Samband mellan kost och stroke Folsyra i kosten minskar risken för att drabbas av propp i hjärnan. Åtminstone gäller det finska rökare av mankön. Hjärninfarkt var betydligt ovanligare bland dem som fick i sig mest, jämfört med dem som fick i sig minst. Sambandet mellan kost och risk att drabbas av stroke, d.v.s. propp eller blödning i hjärnan, undersöktes bland manliga finska rökare i flera studier. Männen hade besvarat en enkät om kost och andra livsstilsfaktorer och följdes sedan upp via nationella register. Fram till 2005 hade män drabbats av hjärninfarkt och 580 av blödning i hjärnan. Inget samband fanns mellan intaget av vitamin B6 respektive vitamin B12 och risken att drabbas av någon av dessa sjukdomar. Bland män med högt magnesiumintag var risken för hjärninfarkt signifikant lägre än bland män med lågt intag. Både kaffe och te är rika på antioxidanter som skulle kunna minska risken för åderförkalkning. Och risken för hjärninfarkt var betydligt lägre bland män som drack mycket kaffe och te jämfört med dem som aldrig eller sällan drack dessa drycker. Projektledare: Susanna Larsson Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska institutet Tel: E-post:

7 Forskning och Resultat Ny träningsmetod för nacken Långvariga nackbesvär uppkommer genom störningar i de sensomotoriska funktionerna som reglerar muskelaktivitet och rörelsekoordination. Detta projekt har inriktats på att öka kunskapen om sensomotoriska funktionsstörningar hos personer med nackbesvär. Metoden har varit att vidareutveckla mätmetoderna och undersöka sambandet mellan funktionsstörningar och personernas skattade funktionsförmåga, hälsa och symtom. Ny utrustning för träning av nackkoordinationen utvecklades. Därefter fick personer med långvariga nackbesvär träna med den nya utrustningen. Utrustningen visade god klinisk användbarhet, och studien gav också indikationer på förbättrad balans- och nackfunktion, liksom också på självskattad hälsa och funktion. Resultaten har lett vidare till en satsning på en större utvärdering av behandlingsmetoden. Som förberedelse för kommersialisering och klinisk tillämpning av metoden har träningsutrustningen patenterats i Sverige. Projektledare: Martin Björklund CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Tel: ; E-post: Besök vår bokhandel på webben FAS har tagit över distribution och försäljning av ett antal av Arbetslivsinstitutets böcker. En del av skrifterna finns enbart som nedladdningsbara pdf-filer. En förteckning finns på webben plus uppgifter om vilka som har tagit över andra delar av Arbetslivsinstitutets utgivning. Beställningsadress: eller via FAS bokhandel på webben. Fronesis nr 27: Migration 220 s., Fronesis ISBN ISSN Skriften innehåller artiklar om migration uppdelade under rubrikerna Fri rörlighet i teorin, Arbetskraftsmigration, papperslösa och facklig organisering, Mobilitet på olika villkor och Statens gränser och makten över rörligheten. Social protection in an ageing world Red. Peter A. Kemp, Karel Van den Bosch, Lindsey Smith 278 s., International Studies on Social Security, Volume 13, Intersentia ISBN Den åldrande befolkningen är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Flera andra faktorer påverkar också pensionssystemen. Men det är riskabelt att ändra tserie Arbete i dem. och I boken hälsa återges skriftse Arbete och hälsa skriftserie Arbete och hälsa s hälsa skriftserie Arbete en rad och studier hälsa som presenterades skriftserie vid Arbete ett seminarium ordnat av Foundation for o Nya metoder påvisar mögelsvampars art och mängd Antalet sjukdomar som orsakas av mögelsvampar ökar, på kontor, i bostäder, industrier och jordbruk. I detta projekt utvecklades metoder att DNA-analysera och artbestämma mögelsvampar. Forskningsarbetet ledde till att 25 arter av mögelsvampar, som alla finns i miljön omkring oss, kunde bestämmas med hjälp av mitokondrie-dna. Metoderna kan användas i medicinsk diagnostik och för att övervaka miljöer där människor bor och arbetar. Ett exempel på metodernas praktiska användning utgörs av Wallemiasvamp i jordbrukarnas arbetsmiljö. Wallemia sebi finns på platser där hö och säd hanteras och förvaras, i stallar och ladugårdar. Dess sporer följer med inandningsluften, skadar luftvägarna och lungorna och orsakar även astma. Bönder är alltså särskilt utsatta för wallemia och löper stor risk att få hälsoproblem. Förbluffande stora mängder av den hälsovådliga wallemia sebi hittades i jordbruksmiljön. Med hjälp av den nya metoden är det möjligt att exakt upptäcka och bestämma mängden sporer för att bedöma hälsoriskerna. Projektledare: Xiao-Ru Wang Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Tel: E-post: Bortsorterad om invandrare och arbetsmarknad Anna Danielsson ISBN , ISSN Pris: 79 kr Behovet av arbetskraft ökar i Sverige, trots det har personer med utländsk bakgrund svårt att konkurrera om jobben. Segregation och utanförskap omfattar både kön, social klass och etnicitet. Men situationen går att påverka. International Studies of Social Security. Epidemiology of cardiovascular disease risk factors in Ethiopia: the rural-urban gradient Fikru Tesfaye C:a 140 s., Umeå University ISBN ISSN Utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika förändrar sig snabbt när det gäller hälsosituationen. I södra Afrika går det långsammare. I Etiopien finns stora brister i förmågan att hantera växande hälsoproblem. Man har ringa kunskap om förekomsten av kroniska sjukdomar. Avhandlingen undersöker riskfaktorer för uppkomsten av hjärtkärlsjukdomar i Etiopien

8 Arbetstid, hushållsarbete och fritid I det nutida äktenskapet förväntas man och kvinna gemensamt bidra till försörjningen. Trots detta, och trots att kvinnan har förvärvsarbetat i femtio år, finns det fortfarande många viktiga skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Arbetstider, yrkesinriktning, löneutveckling, karriärmöjligheter och sjukfrånvaro visar olika mönster för män och kvinnor, och oftast till kvinnornas nackdel. I detta projekt studerades framför allt två könsskillnader som uppvisar bestående ojämlikhet: löneinkomster och sjukfrånvaro. En slutsats blir att könsskillnader på arbetsmarknaden kan förstås bättre om man ser till mäns och kvinnors förhållningssätt till förvärvsarbete och obetalt arbete i hemmet. Det finns ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro och hur mycket fritid man har. Försämrad hälsa som beror på en kombination av förvärvsarbete, hemarbete och fritid gör det svårt att ändra beteendet och anpassa levnadsvillkoren för att förbättra hälsan. Projektledare: Dominique Anxo Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet Tel: E-post: DECEMBER Hushållens rörlighet på bostadsmarknaden Den centrala frågan i detta forskningsprojekt var huruvida ett exklusivt bostadsbyggande, som uppfyller de resursstarka hushållens önskemål, är lika bra för de mindre välbeställda hushållen som att bygga direkt för dessa. Genom ett antal studier analyserades rörligheten på heta bostadsmarknader. Förespråkarna för dagens marknadsstyrda byggande hänvisar ofta till nyproduktionens dynamiska effekter. De menar att ett exklusivt byggande både kan tillgodose inkomststarka gruppers bostadsefterfrågan och generera ett sekundärt utbud av bostäder som kan tillgodose behoven hos mindre betalningsstarka hushåll. Ett spörsmål är huruvida ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ger upphov till s.k. gentrifiering, d.v.s. att nedgångna bostadsområden förnyas och befolkningen ersätts med allt resursstarkare individer. En fallstudie av centrala Stockholm visar på en inflyttning efter ombildningen som i grunden förändrar de ekonomiska och sociala förutsättningarna i området. Ett annat ämne är hur de svaga hushållen bor och hur bostadsmarknaden omstruktureras när allmännyttan ombildas till bostadsrätt. Studien omfattar Sveriges kommuner år Borgligt styrda kommuner Läs våra forskarintervjuer på webben under Forskare berättar. Under december: Sven-Axel Månsson och Ulla-Carin Hedin om whistle-blowing hade en högre andel svaga hushåll i allmännyttan. Ju mindre allmännytta, desto större andel hyresgäster med socialbidrag eller invandrare från fattiga länder är regeln. Homogena bostadsområden riskerar att skapa utanförskap, samtidigt som ombildning riskerar att öka den geografiska koncentrationen av svaga hyresgäster. Projektledare: Lena Magnusson Institutet för bostads- och urbaniseringsforskning, Uppsala universitet Tel: , E-post: FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Postadress: Box 2220, Stockholm Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2 Telefon: Telefax: E-post: Forskning och Resultat utkommer med fyra nummer per år. Den är kostnadsfri och kan beställas från FAS. Redaktör: Jan Jerring. E-post: Ansvarig utgivare: Solweig Rönström Grafisk form: Lena Eliasson Produktion: Prospect Communication AB Tryck: Alfa Print AB, Stockholm ISSN: Detta nummer är distribuerat december 2008

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt

Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Den äldre arbetskraften deltagande, attityder och pensionstidpunkt Should I stay or should I go Mikael Stattin Sociologiska institutionen Umeå universitet Innehåll Åldrande befolkning, äldre arbetskraft

Läs mer

Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent

Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent 2010-03-23 Docent Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet 1 Bakgrund Befolkningen blir allt äldre i hela I-världen kraftigt ökad livslängd

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Hur levnadsvanor och samhällets strukturer påverkar åldrandet Ett historiskt perspektiv från H70-studien och hur det ser ut idag

Hur levnadsvanor och samhällets strukturer påverkar åldrandet Ett historiskt perspektiv från H70-studien och hur det ser ut idag Hur levnadsvanor och samhällets strukturer påverkar åldrandet Ett historiskt perspektiv från H70-studien och hur det ser ut idag Rapport från Centrum för hälsa och åldrande AgeCap Ingmar Skoog, professor

Läs mer

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson

eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Med.dr Anna Nixon Andreasson Hur vet man om man är frisk eller sjuk? Anna Nixon Andreasson Stressforskningsinstitutet och Centrum för allmänmedicin Med.dr Anna Nixon Andreasson Hälsa och sjukdom genom historien Hälsa och sjukdom genom

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Arbetets betydelse för ryggproblem Presentation av den tredje rapporten från SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetets betydelse för ryggproblem Presentation av den tredje rapporten från SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet Arbetets betydelse för ryggproblem Presentation av den tredje rapporten från SBU:s regeringsuppdrag inom arbetsmiljöområdet Seminarium 10 februari, 2015 Ergonomisektionen, Fysioterapeuterna EHSS (Ergonomi

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Elsäkerhetsdagen 14 oktober 2015 Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Sara Thomée, psykolog och forskare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset sara.thomee@amm.gu.se Arbets- och

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne

Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa. Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Arbetsmiljö och hälsa - särskilt sociala skillnader i hälsa Maria Albin, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Labmedicin Skåne Fokus kommunalt utrymme - Orientering Befolkning Arbetsgivare Upphandlare

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1 Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets broschyrer Forskningsaktuellt sammanfattar de senaste

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.

Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su. Arbetsorganisation och hälsa Två modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

med familj och barn går det?

med familj och barn går det? Ann-Christin Jans Flytta till jobb med familj och barn går det? Den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden har minskat de senaste decennierna i Sverige. Undantag finns dock. Under 1990-talet blev unga

Läs mer

Barns strategier och ekonomisk utsatthet

Barns strategier och ekonomisk utsatthet Södertälje 22/10 2015 Barns strategier och ekonomisk utsatthet Stina Fernqvist, forskare i sociologi Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) Uppsala Universitet stinafernqvist@ibf.uu.se Upplägg

Läs mer

12. Behov av framtida forskning

12. Behov av framtida forskning 12. Behov av framtida forskning Som framgår av denna rapport är forskningen om sjukfrånvaro både vad gäller orsaker till sjukfrånvaro, vad som påverkar hur snabbt en sjukskriven person återgår i arbete,

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Sämre hälsa och levnadsvillkor

Sämre hälsa och levnadsvillkor Sämre hälsa och levnadsvillkor bland barn med funktionsnedsättning Rapporten Hälsa och välfärd bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning (utgiven 2012) Maria Corell, avdelningen för uppföljning

Läs mer

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning

Stödjande miljöer för en åldrande befolkning http://www.med.lu.se/case Stödjande miljöer för en åldrande befolkning PROFESSOR SUSANNE IWARSSON Om ålder Medellivslängden i Sverige: Män 78 år, kvinnor 84 år Återstående förväntade levnadsår vid 65

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket)

Nationella skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) skolplaner i hemkunskap (hämtat från skolverket) Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde dessa

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se Möte med FTFHV 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se ARBETS- OCH BETEENDEMEDICINSKT CENTRUM (AB-centrum) Utreda, förebygga, behandla och rehabilitera ohälsa

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

Vill du delta i forskning om stroke?

Vill du delta i forskning om stroke? Vill du delta i forskning om stroke? Vi driver en stor forskningsstudie för att få veta mer om vem som får problem med åderförkalkning och varför. Längst bak i detta dokument kan du läsa allt om forskningsprojektet

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Vi blir också äldre 14 november 2013 Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Delaktig (även) på äldre dar - om delaktighet och åldrande bland personer med utvecklingsstörning

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Inbjudan till AFA Försäkrings FoU-dag den 25 november

Inbjudan till AFA Försäkrings FoU-dag den 25 november FÖRSÄKRING Inbjudan till AFA Försäkrings FoU-dag den 25 november Nu är det dags för vår tredje FoU-dag. Forskare och andra aktörer inom arbetsmiljö och hälsa ger en bild över kunskapsläget och aktuella

Läs mer

Nycklar till den goda vården

Nycklar till den goda vården Nycklar till den goda vården Sirkka-Liisa Ekman Karolinska Institutet Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad Oktober 2012 Alzheimers sjukdom AD Långsamt insjuknande och

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet

Syfte med dagens möte. 1. Allmänt kring innemiljö. 2. Skolmiljö i Sverige. 3. Vad säger lagsystemet Syfte med dagens möte 1. Allmänt kring innemiljö 2. Skolmiljö i Sverige 3. Vad säger lagsystemet Skola / förskola Rapsen? Lyssna av hur ser de som vistas i skolan på situationen www.myctec.com Skolan är

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Vi måste ha kontraster i tillvaron för att känna skillnaden

Vi måste ha kontraster i tillvaron för att känna skillnaden Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet, har bytt adress eller vill avbeställa: info@euroquality.se Nu finns euroquality på face book, följ debatten och kommentera! https://www.facebook.com/pages/euroquality/361060494002265

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands

Arbets- och miljömedicin vid Norrlands Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus vad gör vi? Patientutredningar med avseende på sjukdomar/besvär orsakade av exponering i arbetet Exponeringsutredningar g Riskbedömningar Nyligen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel"

Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: Sverige är inne i ond cirkel Professor Assar Lindbeck om välfärdsstatens utveckling: "Sverige är inne i ond cirkel" Sverige är inne i en ond cirkel. Men det är få deltagare i den politiska debatten som förstår eller vågar säga att

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Nordanstig. Skåne. Ny livsstil påverkar hälsan. Var fjärde över 90 har kronisk njursvikt. Funktion avgör - inte ålder. Nyhetsbrev nr 1 2013

Nordanstig. Skåne. Ny livsstil påverkar hälsan. Var fjärde över 90 har kronisk njursvikt. Funktion avgör - inte ålder. Nyhetsbrev nr 1 2013 Nordanstig SNAC representerar riket Få läkemedel i Nordanstig Är SNACs studiepopulationer representativa för riket? En relevant fråga eftersom projektet består av ett urval av områden och individer. Protokollen

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Är stress vår tids största folkhälsoproblem?

Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Är stress vår tids största folkhälsoproblem? Hugo Westerlund, professor i epidemiologi Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms

Läs mer