Hur uppfattar barn kroppen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur uppfattar barn kroppen?"

Transkript

1 Nr 4 December 2008 I detta nummer: s 2 JämO brister i arbetsvärdering Arbetsvärdering utgör ett viktigt hjälpmedel för att fastställa om en arbetsgivare sätter lön som är könsdiskriminerande. s 3 Vin minskar risken för demens i hög ålder Vid Göteborgs universitet studerades riskfaktorer och biologiska markörer för demens: dels inom populationsregister, dels genom kliniska studier av patienter med demens. s 5 Hemlik miljö för äldre ingen enkel fråga Inom äldreomsorgen är begreppet hemlikhet omhuldat. Men vad menas med det? s 6 Samband mellan kost och stroke Folsyra i kosten minskar risken för att drabbas av propp i hjärnan. Åtminstone gäller det finska rökare av mankön. s 8 Hushållens rörlighet på bostadsmarknaden Den centrala frågan i detta forskningsprojekt var huruvida ett exklusivt bostadsbyggande, som uppfyller de resursstarka hushållens Hur uppfattar barn kroppen? Vad tycker barn om sina kroppar? Hur ser flickors respektive pojkars kroppsuppfattning ut? Vilka faktorer har betydelse när de bedömer sin kropp och sitt utseende? Närmare tusen fjärdeklassare från Göteborg med omnejd ingick i en första del av en undersökning om barns kroppsuppfattning. När de var 13 respektive 16 år deltog de i en andra fas av studien. Flickorna kroppsuppfattning var negativare än pojkarnas, såväl vid 10 som 13 och 16 år. Att utvecklas tidigt tycktes hänga samman med negativ kroppsuppfattning när det gäller vikten. Hos pojkarna var det tvärtom. Av flickor med tidig pubertetsutveckling upplevde sig 62 procent som överviktiga, trots att bara 18 procent verkligen var det. Pojkar med sen pubertetsutveckling hade en mer negativ syn på sitt utseende än andra pojkar. Av de sent utvecklade pojkarna upplevde sig 37 procent som underviktiga, medan bara 11,5 procent i själva verket var det. Hälften av de sena pojkarna tyckte dessutom att de var för korta. De pojkar som var tidigare utvecklade skilde sig inte från dem som upplevde sig som normalutvecklade, vare sig när det gällde vad de ansåg om sin längd eller sin kroppsform. Projektledare: Ann Frisén Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Tel: E-post: Förändringsprocesser i välfärden Utgångspunkter för detta projekt var 1990-talets pensionsreform och utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken. Målet var inte att utreda om olika reformer var rättvisa eller inte, utan att diskutera en förskjutning i synen på vilket slags rättvisa som bör eftersträvas. Den svenska förändringsprocessen placerades in i ett internationellt sammanhang, i detta fall representerat av Norge och Finland. I motsats till vad som ofta antagits följer pensionsreformer ingen tydlig institutionell logik. I stället måste de förstås utifrån det enskilda landets politiska historia och kultur. Vad som i Sverige var ett genomgripande politiskt beslut var i Finland en administrativ uppgörelse mellan arbetsmarknadernas parter. Den danska utvecklingen å sin sida, menar forskarna, utmärktes av en benägenhet att lämna pensionssystemet vind för våg. Stora sociala system är ofta uppbundna kring s.k. automatiska stabilisatorer för att minska regeringars behov av politiska ingripanden. Det kan straffa sig på sikt, eftersom det bl.a. bidrar till att urholka den demokratiska processen. Dessutom kan oförutsedda händelser i framtiden leda till ett behov av reformer i den ena eller andra riktningen. Det är därför viktigt att säkerställa att avgörande beslut inte fattas utan att Fortsättning på sid. 3.

2 Forskning och Resultat Återvinning av el-avfall och hälsorisker Enligt ett EU-direktiv (WEEE-direktivet) ska elektriska och elektroniska produkter återvinnas. Återvinning av el-avfall är en snabbt växande industri i Sverige och globalt. Varje år produceras miljoner ton el-avfall i världen. Återvinning är ett mycket effektivt och ekonomiskt sätt att utvinna värdefulla metaller i stället för att bryta dem som malm. Det är även bättre för miljön att återvinna metallerna. Hur ser ett gott medarbetarskap ut? Och för vem är det gott? Det här projektet vid Göteborgs universitet lyfte fram vad medarbetarskap kan innebära och under vilka former det utövas. Tre delområden studerades: relationen mellan medarbetarskap och ledarskap hur de kompletterar och motverkar varandra; ansvarsbalansen, d.v.s. i vilken utsträckning som medarbetare inom olika sektorer av arbetslivet kan, vill och får ta ansvar i sitt arbete; strategier som medarbetarna använder för att hantera kraven på att ta medarbe- Många metaller som används taransvar. tserie inom Arbete elektronikindustrin och hälsa är skriftserie giftiga Arbete och sa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och te och hälsa vissa kan skriftserie orsaka allergi Arbete i huden och luftvägarna. Vid arbete med och hälsa skriftserie Arbete återvinning av el-avfall finns därför en risk att personalen utsätts för dessa metaller. Detta har inte studerats tidigare. För att ta reda på hur anställda inom återvinningen av el-avfall utsätts för metaller kommer man i projektet att utföra olika provtagningar på tre företag i Sverige. Man kommer att studera hur mycket av olika metaller som finns i luften, i damm, på huden, i blodet och i urinen hos de anställda. Projektet kommer att ge ny kunskap om hur de anställda kommer i kontakt med giftiga och allergiframkallande metaller inom den snabbt växande återvinningen av el-avfall. Resultaten från projektet kan användas som underlag för hälsoriskbedömning och förebyggande åtgärder för att minska hälsoriskerna. Projektledare: Carola Lidén Institutionen för medicin, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Karolinska Institutet Tel: E-post: Innebörden av medarbetaransvar Forskningsmaterialet utgörs av 300 intervjuer, 25 observationer och enkätsvar i ett tjugotal olika organisationer. Projektet har genererat tre böcker, en doktorsavhandling samt ett antal bokkapitel och konferensbidrag. Projektledare: Stefan Tengblad GRI, Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet Tel: E-post: Vad skiljer mäns och kvinnors fertilitet? Utbildning, ställning på arbetsmarknaden och inkomst var viktiga bakgrundsfaktorer i detta projekt om fertilitet och föräldraskap hos män. Syftet var att kartlägga mäns fertilitet och relatera den till generella trender i barnafödande i 1900-talets Sverige. Centrala spörsmål berörde likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns fertilitet samt vad som påverkade skillnaderna och hur dessa har utvecklats. Betydelsen av olika ekonomiska och sociala faktorer analyserades, och fokus flyttades från biologisk till social reproduktion, där maskulinitet och konstruktionen av manlighet anknöts till fader- och föräldraskap. Ett uttalat könsperspektiv medförde att män studerades, både som män som blir biologiska fäder och som män som antar olika slags fadersroller i samband med att de får barn. JämO brister i arbetsvärdering Arbetsvärdering utgör ett viktigt hjälpmedel för att fastställa om en arbetsgivare sätter lön som är könsdiskriminerande. Enligt jämställdhetslagen ska arbeten jämföras vad gäller krav på kunskap, ansvar, ansträngning samt arbetsförhållanden. Under 1990-talet har arbetsvärdering fått en ny roll. Metoden används som bevisunderlag vid rättsliga prövningar av förekomsten av könsdiskriminerande lönesättning. I ett projekt vid Södertörns högskola analyserades jämförbarheten och tillförlitligheten hos de arbetsvärderingsmetoder som används. Underlaget utgjordes av material publicerat av JämO i samarbete med ett forskningsprojekt vid Arbetslivsinstitutet. Forskarna pekar bl.a. på avsaknaden av distinktion mellan subjektiva och objektiva kriterier, vilket medför att tolkningen av begreppet likvärdigt arbete blir oklar. Jämförelserna grundas på vag och osäker värdering. I bedömningarna av ett arbetes värde tilldelas detta en poängsumma som kan tolkas som ett mått på sammantagen värdering av krav som förknippas med arbetets utförande. I det arbetsvärderingssystem som rekommenderas av JämO finns ett förslag på hur det här måttet kan användas på ett tillförlitligt sätt. Analysen visar att förslaget dock har uppenbara brister. Att ange resultat av arbetsvärderingar med hjälp av poängskalor och numeriska vikter är inte välgrundat, menar forskarna. De visar samtidigt på att vaga och osäkra värderingar kan ligga till grund för att motivera en lönesättning, och att en mer sofistikerad beslutsmodell kan avhjälpa flera av de problem som identifierats i analyserna. Projektledare: Stig Blomskog Institutionen för statsvetenskap, nationalekonomi och juridik, Södertörns högskola Tel: E-post: Projektledare: Maria Stanfors Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet Tel: E-post:

3 Forskning och Resultat Alzheimersjuka kommunicerar utan ord Den centrala frågan i detta projekt var hur personer med Alzheimers sjukdom och vårdpersonal samtalar med varandra. Av speciellt intresse var hur de använde icke-verbal kommunikation. Projektet bygger på videoinspelningar vid ett boende för demenssjuka. Vid sidan av sina kvarvarande språkliga och kognitiva funktioner försökte de demenssjuka använda kroppsliga uttryck för att etablera och vidmakthålla ett socialt samspel, både med andra demenssjuka och med personalen. De använde också aktivt berättande som en resurs för att upprätthålla sin identitet och för att skapa mening i en värld som alltmer förlorade sin innebörd för dem. Ett omfattande socialt samspel mellan demenssjuka kunde konstateras, när varken personal eller anhöriga var närvarande. I detta samspel fanns ett tydligt omhändertagande och försök att skapa kontakt med personer med långt utvecklad alzheimer. Projektledare: Lars-Christer Hydén Institutionen för tema, Kommunikation, Linköpings universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: forts. från sid 1. Förändringsprocesser ha varit föremål för offentlig debatt. Frågan om hur välfärdsstatens finansieringsproblem påverkar det politiska landskapet behandlades också, liksom finansmarknadens insteg på välfärdens område, och de informationsproblem som uppstår när medborgarna förväntas inrätta sina liv enligt en ny syn på rättvisan som betonar det egna ansvaret. Projektledare: Urban Lundberg Institutet för framtidsstudier Tel: E-post: Vin minskar risken för demens i hög ålder Vid Göteborgs universitet studerades riskfaktorer och biologiska markörer för demens, dels inom populationsregister, dels genom kliniska studier av patienter med demens. De senare omfattade psykiatrisk och kroppslig undersökning samt levnadsbakgrund. Sambandet mellan dålig lungfunktion i medelåldern och ökad risk för både Alzheimers sjukdom och annan sjukdom i hjärnan i hög ålder undersöktes, liksom också sambandet mellan dålig hörsel och hjärnförändringar på datortomografi. Andra studier rörde hur alkoholkonsumtion påverkar förekomsten av demens i hög ålder. Ett fynd här var att konsumtion av vin minskade risken för demens, framför allt hos rökare. Biomarkörer för tidig diagnostik av alzheimer och andra åldersrelaterade hjärnsjukdomar utvecklades och utvärderades. Vissa biomarkörer kan förutsäga alzheimer hos patienter med mild kognitiv störning. Biokemiska förändringar vid alzheimer uppträder ISSN tserie Arbete och hälsa skriftse Arbete och hälsa skriftserie Befolkningen Arbete i Sverige och hälsa s och resten av Europa hälsa skriftserie Arbete och hälsa blir allt skriftserie äldre. Det är inte Arbete o tidigt, kanske mer än åtta år innan symtomen uppkommer. Nya biomarkörer för Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och multipel skleros kunde identifieras med masspektrometri. Flera av dessa markörer verkar vara generella för nedbrytande förändringar i nervsystemet. Riskgenen för åldersrelaterad förändring av gula fläcken i ögat påverkar också risken att insjukna i alzheimer. Amatörboxning medför tydliga och akuta tecken på att nervceller faller sönder, även i matcher där ingen av boxarna har knockats. Att nicka i fotboll leder inte till några sådana skador. Projektledare: Ingmar Skoog Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Göteborgs universitet Tel: E-post: Alzheimer Sirkka-Liisa Ekman, Maria Eriksdotter Jönhagen, Laura Fratiglioni m.fl. 95 s., Karolinska Institutet University Press ISBN Vi lever längre och alltfler drabbas därför av demenssjukdomar. I denna populärvetenskapliga antologi beskrivs bl.a. vad det innebär för en själv och för omgivningen att insjukna i Alzheimers sjukdom. Författarna ger också en detaljerad beskrivning av symtomen och hur en utredning går till, olika vårdformer, och en presentation av pågående forskning. Born to be wild. 55+ eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde Magnus Lagerholm, Peter Eklund, Daniel Hallencreutz 43 s., Vinnova rapport VR 2008:10, Vinnova ISBN bara ett samhällsproblem utan också en möjlighet att utveckla nya varor och tjänster. Enligt denna rapport kan det svenska näringslivet och samhället dra fördel av denna pågående globala demografiska förändring. Leisure in late life. Patterns of participation and relationship with health Neda Agahi C:a 106 s., Karolinska Institutet ISBN Avhandlingen undersöker olika aspekter av äldre människors fritidsaktiviteter. Det visar sig bl.a. att äldre människor i dag deltar i fler fritidsaktiviteter än man gjorde för tio år sedan, trots att hälsotillståndet är sämre. För männen gäller att sambandet mellan aktiviteter och överlevnad är starkast vid aktiviteter som utförs på egen hand, medan det motsatta gäller för kvinnor, för dem är föreningsaktiviteter och studiecirklar hälsobefrämjande.

4 Forskning och Resultat Care trajectories in the oldest old Marie Ernsth Bravell 179 s., School of Health Sciences, Jönköping University ISBN ISSN Avhandlingen fokuserar på de allra äldsta och hur deras hälsa och sociala nätverk påverkar deras dagliga liv och hjälpmönster. Författaren undersöker också vad som påverkar institutionalisering av äldre. Health and health care utilization among the unemployed Annika Åhs C:a 128 s., Uppsala universitet ISBN ISSN Avhandlingen behandlar frågan hur hälsan i befolkningen påverkas av att många personer är arbetslösa, eller utanför arbetskraften (i arbetslöshetsåtgärder, i studier). tserie Arbete och Resultaten hälsa av undersökningen tyder bl.a. på att ohälsa bland skriftserie Arbete och sa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och arbetslösa definitivt är ett folkhälsoproblem när arbetslösheten är te och hälsa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete hög. Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man mäter och beskriver dem Gabriel Oxenstierna, Maria Widmark, Kristina Finnholm, Stig Elofsson 78 s., Stressforskningsrapporter nr 320, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet ISBN , ISSN De ledande arbetsmiljömodellerna utvecklades för snart trettio år sedan och passar inte längre dagens arbetsliv. Denna skrift redovisar en ny undersökning och utvecklandet av ett nytt enkätformulär som bygger på en kritisk analys av de två klassiska psykosociala arbetsmiljömodellerna. Äldres levnadsförhållanden Databasen PSAE (Towards a Panel Survey of Ageing and the Elderly) utgör en nationell resurs för forskning om åldrande och de äldre. Den sammanställdes år 2004 och används nu bland svenska äldreforskare. PSAE ligger till grund för en generell levnadsnivåundersökning som är integrerad med Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). För dem som är 55 år eller äldre har ULF kompletterats med frågor om arbetsliv och utträde från arbetsmarknad, sociala relationer, ekonomiska förhållanden samt hälsa och funktion. Det totala urvalet i PSAE består av individer varav 7300 är 55 år eller äldre. Den undersökning av äldres villkor baserad på PSAE som ingick i projektet ger en ganska positiv bild av de äldres villkor. Den ekonomiska och materiella situationen visar, liksom hälsa och funktionsförmåga, på en gynnsam utveckling. Ofta är de äldre en resurs för sina vuxna barn och barnbarn. Samtidigt är det många vuxna barn, framför allt döttrar, som hjälper och vårdar sina gamla föräldrar, trots att de flesta äldre föredrar offentliga insatser framför anhörigvård. Men skillnaderna är också stora inom gruppen: sociala och ekonomiska klyftor finns här liksom i den övriga befolkningen. En viktig samhällsfråga gäller de äldres förmåga att fortsätta att arbeta även i hög ålder. PSAE visar att viljan till detta är ytterst begränsad. De flesta vill gå i pension allra senast vid 65 år. Inte på grund av hälsoproblem eller arbetskrav. De vill helt enkelt hinna med lite fritid. Projektledare: Björn Halleröd Sociologiska institutionen, Umeå universitet Tel: E-post: Äldres boende och hälsa I detta omfattande projekt samarbetade forskare inom gerontologi och arbetsterapi med andra medicinska och samhällsvetenskapliga samt tekniska discipliner, liksom med forskargrupper med liknande inriktning i Europa och USA. Studier av äldres boende och hälsa omfattar fem länder och är en del av detta forskningsprojekt. Trots stora olikheter i boendestandard och äldreomsorg är resultaten förvånansvärt lika mellan olika länder. Det är inte bostadens utformning som i sig har betydelse för hur äldre personer upplever hälsa och förmåga att klara vardagen. Det är kombinationen av miljöhinder i bostaden och den äldre personens funktionshinder som leder till problem. De svenska studierna visar att olika boendefaktorer har betydelse för upplevelsen av välbefinnande, beroende på hur mycket hjälp de gamla behöver i vardagen. Resultaten kan således användas för att åstadkomma mer individanpassade lösningar. Många kommuner och fastighetsägare efterlyser instrument som baseras på vetenskaplig evidens och är praktiskt användbara vid såväl ombyggnader som planering av bostäder för äldre. Projektledare: Susanne Iwarsson Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lunds universitet Tel: , E-post: Arbetsmiljöupplysningen.se Här hittar du fakta och artiklar, Sveriges samlade kunskap om nya arbetsliv forskningsrön och hälsa. och goda exempel. Ett trettiotal arbets- Här hittar du fakta och artiklar, nya miljöorganisationer forskningsrön och goda bidrar exempel. med Ett trettiotal material. arbetsmiljöorganisationer bidrar med material.

5 Forskning och Resultat Hemlik miljö för äldre ingen enkel fråga Inom äldreomsorgen är begreppet hemlikhet omhuldat. Men vad menas med det? Och är det något som uppskattas av de boende? Genom fältstudier, studiebesök och intervjuer undersöktes hemlikheten i två äldreboenden, ett i Dalarna och ett i Stockholm. Hemlikhet som idé, d.v.s. att utformningen av de äldres boende och vardag ska likna hemmiljö, är inte helt enkelt att förverkliga i praktiken; uppfattningarna skiljer sig åt när det gäller utformningen av hemkänslan. En av de stora svårigheterna gäller inredningen. Olika smaknormer skapar estetiska konflikter, framför allt mellan personal och arkitekter. De boendes önskemål om hur miljön ska utformas stämmer inte alltid med det omgivningen föreställer sig. Exempelvis väljer boende ibland medvetet att inte ta med sig egna möbler det blir ett sätt för dem att skapa distans till institutionen. Dessutom tror omgivningen ofta att äldre personer inte tycker om moderna inredningar. Ingenting i undersökningen tydde på att detta var fallet. Personalen och de boende har olika uppfattningar om tid och rum. Det är svårt för personalen att sätta sig in i de boendes situation: att vistas på en och samma plats dag ut och dag in. De känner ofta stress medan de boende upplever tristess. Att tillbringa i stort sett all sin tid på ett och samma ställe, som de boende gör, skapar behov av kontraster. Därför bör de gemensamma utrymmena inte utformas så att de liknar de boendes privata rum. De boende talar om trivsel och funktion och visade inga tecken på att vilja se de gemensamma rummen som en del av sitt hem. I stället för den starka normen om hemlikhet bör målet vara en professionellt utformad vårdmiljö för en professionellt utformad vård, menar forskarna. Som det nu är ligger alltför stort ansvar på personalen som ofta saknar kunskaper. Det blir i stället deras privata smak som får råda. Projektledare: Helena Wulff Äldreforum, Dalarnas forskningsråd Tel: E-post: Arbete och psykisk ohälsa Syftet med denna studie är att identifiera exponeringsbiomarkörer i hud, nässköljvätska, plasma samt urin för utvalda akrylater som förekommer vid yrkesmässig exponering hos tandtekniker och nagelbyggare. Biomarkörerhalterna kommer att korreleras mot traditionella exponeringsmarkörer samt mot symtom och inflammationsmarkörer/mediatorer hos exponerade arbetare. Akrylater är en grupp reaktiva ämnen med ett stort användningsområde. De har en mängd industriella tserie tillämpningar Arbete och används hälsa skriftse Arbete och hälsa skriftserie Arbete och hälsa s hälsa skriftserie Arbete också och inom hälsa hälso- skriftserie och sjukvården, tandvård och skönhetsvård. Hud- Arbete o I detta projekt om arbetsliv och psykisk ohälsa genomfördes två datainsamlingar via postenkäter och Cirka personer svarade på båda enkäterna. Ett av områdena som behandlades var hur arbetsvillkor påverkar förmågan att hantera problem i livet och hur den psykiska hälsan påverkas. Kopplat till den andra frågeomgången intervjuades 900 personer som svarat på denna. Intervjuerna omfattade genomgång av symtom på psykiatriska besvär, utvärdering av betydelsefulla händelser i livet och svårigheter i arbetslivet. Under fyra dygn lämnade 600 av de intervjuade också kortisolprov från saliv som mått på hormonell belastning och som komplettering till övriga delar i undersökningen. Proven visade att sömnstörningar var förenade med låga kortisolvärden. Jämfört med infödda svenskar visades den psykiska hälsan vara sämre hos utomeuropeiska invandrare, vilket kan förklaras av olika fördelning av socioekonomiska riskfaktorer. Det förelåg också ett starkt samband mellan bristande socialt stöd och depressionsdiagnos. Projektledare: Ingvar Lundberg Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Tel: E-post: Biomarkörer för akrylatexponering sjukdom som kontaktallergiska eksem orsakade av akrylater är ett välkänt problem. Akrylaterna kan även orsaka luftvägssjukdomar och irritativa symtom från ögon och slemhinnor. Yrkesexponering för akrylater har associerats med astma. Exponeringen kan ske både via huden och andningsvägarna. Metoder för att mäta vissa akrylater i luft finns men flera är svåra att använda och har inte gett tillförlitliga resultat. Det finns således få publicerade studier där lufthalter beskrivits. Trots kunskap om akrylaters hälsoeffekter finns endast lite information om exponeringen. Vidare finns det en bristande kunskap kring biomarkörer av akrylater i människa. I denna studie berörs framför allt två yrkesgrupper på små företag: nagelbyggare och tandtekniker. Företagen har ofta otillfredsställande arbetsmiljö och saknar företagshälsovård. Dessa yrkesgrupper består huvudsakligen av kvinnor. Projektet är viktigt då användandet av akrylater är omfattande, symtom vid exponering är vanligt förekommande och det saknas bra metoder för att övervaka exponeringen. Projektledare: Christian Lindh, Lunds Universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund, Arbets- och miljömedicin Tel: E-post:

6 Forskning och Resultat Luftvägsbesvär för sotare Cochleaimplantat påverkar läsförståelse Läsförståelsen hos döva barn utvecklas positivt av cochleaimplantat. Ju tidigare barnet har opererats, och ju längre det haft sitt implantat, desto bättre är läsförståelsen. Fyrtio svenska barn och ungdomar med cochleaimplantat (CI) och varierande bakgrund deltog i detta projekt. Här testades språklig och kognitiv förmåga, läsförståelse och skrivförmåga samt hur väl barnen fungerade i samtal med normalhörande kamrater. I testen hade barnen med CI I Sverige finns idag cirka sotare (skorstensfejare) vars arbetsmiljö har genomgått och genomgår stora förändringar på grund av energiomställningen. Skorstensfejarna exponeras för en mängd ämnen i aska och sot med negativa hälsokonsekvenser, till exempel polycykliska aromatiska kolväten (PAH), tungmetaller och rester av förbränningsgaser. Att skorstensfejare har en ökad risk för cancer är känt sedan länge, och sot är klassificerat som carcinogen klass 1. I undersökningar tserie genomförda Arbete i och norden hälsa under skriftserie 80-talet Arbete och sa skriftserie Arbete och hälsa skriftserie Arbete och te och har man hälsa påvisat skriftserie överrisk för Arbete flera cancerformer och ökad dödlighet i och hälsa skriftserie Arbete luftvägs- och hjärt-kärlsjukdomar. Nyare studier saknas helt. De nya kunskaperna om att partiklar i omgivningsmiljön har större negativa hälsoeffekter på luftvägar och hjärta-kärl än man tidigare varit medveten om, och att småskalig vedeldning bidrar till en stor del av den totala partikelbelastningen i den lokala miljön ger anledning att undersöka arbetsmiljöriskerna för denna grupp. Projektet syftar till att studera skorstensfejarnas exponering för luftvägsirriterande ämnen med mätningar av olika storlekar av partiklar och deras metallinnehåll i luft, 1-hydroxypyren i urin som biomarkör för PAH-exponering och hudexponering av PAH med tejpstrippning. En enkätstudie för att undersöka om det finns en överrisk för luftvägsbesvär kommer också att genomföras. Ökad kunskap om arbetsmiljörisker för skorstensfejare, som är exponerade för ett koncentrat av utsläpp, kan ge perspektiv även på effekter av luftföroreningar i ett befolkningsperspektiv. Projektledare: Håkan Tinnerberg, Lunds Universitet, Inst för laboratoriemedicin, Lund, Arbets- och miljömedicin Tel: E-post: särskilda problem med att lagra och bearbeta fonologisk information, i jämförelse med hörande barn i samma ålder. Men läsförståelsen låg i nivå med jämnåriga hörande barns. Och som i många andra studier var flickorna bättre än pojkarna när det gällde att förstå läst text. I kommunikationstestet deltog 16 par barn, varav åtta par utgjordes av ett barn med CI och dennes hörande samtalspartner. Resterande par var hörande. Uppgiften var för varje deltagare i varje samtalspar, dels att beskriva, dels att förstå en beskrivning av bilder som föreställde ansikten. För paren där ett barn hade CI tog det längre tid att lösa uppgiften. Det blev fler turer, däremot inte fler ord. De barn med CI som hade gott arbetsminne ställde fler klargörande frågor än de hörande barnen, och ledde därigenom samtalet framåt genom att komma med egna förslag. En strategi hos dessa barn som gör det möjligt att styra och kontrollera samtalet. Projektledare: Birgitta Sahlén Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet Tel: E-post: Besök FAS projektkatalog på webben: Samband mellan kost och stroke Folsyra i kosten minskar risken för att drabbas av propp i hjärnan. Åtminstone gäller det finska rökare av mankön. Hjärninfarkt var betydligt ovanligare bland dem som fick i sig mest, jämfört med dem som fick i sig minst. Sambandet mellan kost och risk att drabbas av stroke, d.v.s. propp eller blödning i hjärnan, undersöktes bland manliga finska rökare i flera studier. Männen hade besvarat en enkät om kost och andra livsstilsfaktorer och följdes sedan upp via nationella register. Fram till 2005 hade män drabbats av hjärninfarkt och 580 av blödning i hjärnan. Inget samband fanns mellan intaget av vitamin B6 respektive vitamin B12 och risken att drabbas av någon av dessa sjukdomar. Bland män med högt magnesiumintag var risken för hjärninfarkt signifikant lägre än bland män med lågt intag. Både kaffe och te är rika på antioxidanter som skulle kunna minska risken för åderförkalkning. Och risken för hjärninfarkt var betydligt lägre bland män som drack mycket kaffe och te jämfört med dem som aldrig eller sällan drack dessa drycker. Projektledare: Susanna Larsson Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska institutet Tel: E-post:

7 Forskning och Resultat Ny träningsmetod för nacken Långvariga nackbesvär uppkommer genom störningar i de sensomotoriska funktionerna som reglerar muskelaktivitet och rörelsekoordination. Detta projekt har inriktats på att öka kunskapen om sensomotoriska funktionsstörningar hos personer med nackbesvär. Metoden har varit att vidareutveckla mätmetoderna och undersöka sambandet mellan funktionsstörningar och personernas skattade funktionsförmåga, hälsa och symtom. Ny utrustning för träning av nackkoordinationen utvecklades. Därefter fick personer med långvariga nackbesvär träna med den nya utrustningen. Utrustningen visade god klinisk användbarhet, och studien gav också indikationer på förbättrad balans- och nackfunktion, liksom också på självskattad hälsa och funktion. Resultaten har lett vidare till en satsning på en större utvärdering av behandlingsmetoden. Som förberedelse för kommersialisering och klinisk tillämpning av metoden har träningsutrustningen patenterats i Sverige. Projektledare: Martin Björklund CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle Tel: ; E-post: Besök vår bokhandel på webben FAS har tagit över distribution och försäljning av ett antal av Arbetslivsinstitutets böcker. En del av skrifterna finns enbart som nedladdningsbara pdf-filer. En förteckning finns på webben plus uppgifter om vilka som har tagit över andra delar av Arbetslivsinstitutets utgivning. Beställningsadress: eller via FAS bokhandel på webben. Fronesis nr 27: Migration 220 s., Fronesis ISBN ISSN Skriften innehåller artiklar om migration uppdelade under rubrikerna Fri rörlighet i teorin, Arbetskraftsmigration, papperslösa och facklig organisering, Mobilitet på olika villkor och Statens gränser och makten över rörligheten. Social protection in an ageing world Red. Peter A. Kemp, Karel Van den Bosch, Lindsey Smith 278 s., International Studies on Social Security, Volume 13, Intersentia ISBN Den åldrande befolkningen är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Flera andra faktorer påverkar också pensionssystemen. Men det är riskabelt att ändra tserie Arbete i dem. och I boken hälsa återges skriftse Arbete och hälsa skriftserie Arbete och hälsa s hälsa skriftserie Arbete en rad och studier hälsa som presenterades skriftserie vid Arbete ett seminarium ordnat av Foundation for o Nya metoder påvisar mögelsvampars art och mängd Antalet sjukdomar som orsakas av mögelsvampar ökar, på kontor, i bostäder, industrier och jordbruk. I detta projekt utvecklades metoder att DNA-analysera och artbestämma mögelsvampar. Forskningsarbetet ledde till att 25 arter av mögelsvampar, som alla finns i miljön omkring oss, kunde bestämmas med hjälp av mitokondrie-dna. Metoderna kan användas i medicinsk diagnostik och för att övervaka miljöer där människor bor och arbetar. Ett exempel på metodernas praktiska användning utgörs av Wallemiasvamp i jordbrukarnas arbetsmiljö. Wallemia sebi finns på platser där hö och säd hanteras och förvaras, i stallar och ladugårdar. Dess sporer följer med inandningsluften, skadar luftvägarna och lungorna och orsakar även astma. Bönder är alltså särskilt utsatta för wallemia och löper stor risk att få hälsoproblem. Förbluffande stora mängder av den hälsovådliga wallemia sebi hittades i jordbruksmiljön. Med hjälp av den nya metoden är det möjligt att exakt upptäcka och bestämma mängden sporer för att bedöma hälsoriskerna. Projektledare: Xiao-Ru Wang Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Tel: E-post: Bortsorterad om invandrare och arbetsmarknad Anna Danielsson ISBN , ISSN Pris: 79 kr Behovet av arbetskraft ökar i Sverige, trots det har personer med utländsk bakgrund svårt att konkurrera om jobben. Segregation och utanförskap omfattar både kön, social klass och etnicitet. Men situationen går att påverka. International Studies of Social Security. Epidemiology of cardiovascular disease risk factors in Ethiopia: the rural-urban gradient Fikru Tesfaye C:a 140 s., Umeå University ISBN ISSN Utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika förändrar sig snabbt när det gäller hälsosituationen. I södra Afrika går det långsammare. I Etiopien finns stora brister i förmågan att hantera växande hälsoproblem. Man har ringa kunskap om förekomsten av kroniska sjukdomar. Avhandlingen undersöker riskfaktorer för uppkomsten av hjärtkärlsjukdomar i Etiopien

8 Arbetstid, hushållsarbete och fritid I det nutida äktenskapet förväntas man och kvinna gemensamt bidra till försörjningen. Trots detta, och trots att kvinnan har förvärvsarbetat i femtio år, finns det fortfarande många viktiga skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Arbetstider, yrkesinriktning, löneutveckling, karriärmöjligheter och sjukfrånvaro visar olika mönster för män och kvinnor, och oftast till kvinnornas nackdel. I detta projekt studerades framför allt två könsskillnader som uppvisar bestående ojämlikhet: löneinkomster och sjukfrånvaro. En slutsats blir att könsskillnader på arbetsmarknaden kan förstås bättre om man ser till mäns och kvinnors förhållningssätt till förvärvsarbete och obetalt arbete i hemmet. Det finns ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro och hur mycket fritid man har. Försämrad hälsa som beror på en kombination av förvärvsarbete, hemarbete och fritid gör det svårt att ändra beteendet och anpassa levnadsvillkoren för att förbättra hälsan. Projektledare: Dominique Anxo Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet Tel: E-post: DECEMBER Hushållens rörlighet på bostadsmarknaden Den centrala frågan i detta forskningsprojekt var huruvida ett exklusivt bostadsbyggande, som uppfyller de resursstarka hushållens önskemål, är lika bra för de mindre välbeställda hushållen som att bygga direkt för dessa. Genom ett antal studier analyserades rörligheten på heta bostadsmarknader. Förespråkarna för dagens marknadsstyrda byggande hänvisar ofta till nyproduktionens dynamiska effekter. De menar att ett exklusivt byggande både kan tillgodose inkomststarka gruppers bostadsefterfrågan och generera ett sekundärt utbud av bostäder som kan tillgodose behoven hos mindre betalningsstarka hushåll. Ett spörsmål är huruvida ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ger upphov till s.k. gentrifiering, d.v.s. att nedgångna bostadsområden förnyas och befolkningen ersätts med allt resursstarkare individer. En fallstudie av centrala Stockholm visar på en inflyttning efter ombildningen som i grunden förändrar de ekonomiska och sociala förutsättningarna i området. Ett annat ämne är hur de svaga hushållen bor och hur bostadsmarknaden omstruktureras när allmännyttan ombildas till bostadsrätt. Studien omfattar Sveriges kommuner år Borgligt styrda kommuner Läs våra forskarintervjuer på webben under Forskare berättar. Under december: Sven-Axel Månsson och Ulla-Carin Hedin om whistle-blowing hade en högre andel svaga hushåll i allmännyttan. Ju mindre allmännytta, desto större andel hyresgäster med socialbidrag eller invandrare från fattiga länder är regeln. Homogena bostadsområden riskerar att skapa utanförskap, samtidigt som ombildning riskerar att öka den geografiska koncentrationen av svaga hyresgäster. Projektledare: Lena Magnusson Institutet för bostads- och urbaniseringsforskning, Uppsala universitet Tel: , E-post: FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Postadress: Box 2220, Stockholm Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2 Telefon: Telefax: E-post: Forskning och Resultat utkommer med fyra nummer per år. Den är kostnadsfri och kan beställas från FAS. Redaktör: Jan Jerring. E-post: Ansvarig utgivare: Solweig Rönström Grafisk form: Lena Eliasson Produktion: Prospect Communication AB Tryck: Alfa Print AB, Stockholm ISSN: Detta nummer är distribuerat december 2008

Inte en ny man utan flera nya

Inte en ny man utan flera nya Nr 3 Oktober 2010 I detta nummer: s 2 Arbetsmarknaden påverkar välfärd och utslagning Det gemensamma temat för detta forskningsprogram är sambanden mellan välfärdsstatens organisering och social utslagning

Läs mer

Kan mangan påverka hjärnan via lukten?

Kan mangan påverka hjärnan via lukten? MARTIN BOGRAN/BILDHUSET Nr 3 September 2004 sid. 3 Alkoholpolitik och attityder till alkohol Ett projekt vid Stockholms universitet undersökte alkoholpolitik, dryckesvanor och inställning till drickande

Läs mer

Hög IQ minskar självmordsrisk hos män

Hög IQ minskar självmordsrisk hos män Nr 1 Mars 2010 I detta nummer: s 2 Effekter av nanopartiklar i mänskliga celler Nanoteknologin expanderar mycket snabbt förknippas med högt ställda förväntningar inom teknisk s 3 Personlig assistent har

Läs mer

Ungdomarna är fetare och röker mer

Ungdomarna är fetare och röker mer Nr 4 December 2007 I detta nummer: s3 Dataspel stress och sömn hos unga Våldsfokuserande dataspel är ett viktigt inslag i vardagslivet för många unga individer. s4 Hemlösa barn i Sverige Finns det barn

Läs mer

Betydelsen av arv och miljö för hälsa och beteende

Betydelsen av arv och miljö för hälsa och beteende Nr 4 December 2005 BILDBYRÅ EKEGREN.SE I detta nummer: s2 Hur fungerar delad vårdnad? Svensk lag ger föräldrar automatiskt gemensam vårdnad s3 Boendeområdet påverkar hälsan I ett projekt vid Karolinska

Läs mer

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa

Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa En kunskapssammanställning av KvinnorKan KAPITEL 1 2 Copyright 2014 KvinnorKan Producerad med stöd av Ungdomsstyrelsen, Stockholm Författarna ansvarar för innehållet

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa pernilla isaksson hur skapar vi förutsättningar för en god psykisk hälsa i halland? Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 Inledning... 7 Uppdrag

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män

Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Susanna Toivanen Marit Gisselmann Petra Lindfors Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Socialförsäkringsboken 2006

Socialförsäkringsboken 2006 Socialförsäkringsboken 2006 Årets temadel: På vuxenlivets tröskel Försäkringskassan 2006 issn: 1403-9699 isbn: 91-7500-338-4 illustrationer: Ted Hesselbom, Hesselboms Universum original och diagram: Kristina

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Kön, klass och etnicitet

Kön, klass och etnicitet Social Insurance Report Kön, klass och etnicitet Jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen Rapport från forskarseminariet i Umeå 18 19 januari 2012 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Folkhälsorapport 2001

Folkhälsorapport 2001 Folkhälsorapport 21 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 21 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en tematisk översikt och analys. Det innebär att det är en regelbundet återkommande bred

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

INDIKATORER FÖR BARNS HÄLSA I SVERIGE

INDIKATORER FÖR BARNS HÄLSA I SVERIGE INDIKATORER FÖR BARNS HÄLSA I SVERIGE av Lennart Köhler BIDRAG TILL ETT KOMMUNALT BARNINDEX Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014

(O)jämställdhet i hälsa och vård. reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård reviderad upplaga 2014 (O)jämställdhet i hälsa och vård Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN/Bestnr:

Läs mer

Svenska in- och utvandrare

Svenska in- och utvandrare Nr 1:2013 tidskrift för aktuell äldreforskning 70 kr Svenska in- och utvandrare Ledaren: Vi pratar om in- och utvandrare 2 Fakta om äldres migration 10 Biståndshandläggare möter mångfalden 17 Johan Ehrenberg:

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer