- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014"

Transkript

1 Värdering av antalet vinnande leverantörer vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling - En fallstudie Anders Lunander Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala September 2014 I promemorian redogörs för anbudsgivningen i två upphandlingar av LSS-boende i Västerås och Enköping under Upphandlingarna omfattade vardera åtta till nio olika objekt. I båda upphandlingarna gavs anbudsgivare möjlighet att lämna anbud som var betingade på hur många objekt de skulle komma att tilldelas, s.k kombinatoriska anbud. I syfte att värna om konkurrensen vid kommunernas upphandling av LSS-boende på lång sikt och stärka mindre leverantörers konkurrenskraft på kort sikt, så kom antalet vinnande leverantörer att beaktas vid utvärderingen. I förfrågningsunderlaget angavs ett mervärde för att erhålla minst tre vinnande leverantörer. Utfallet från upphandlingarna visade att båda kommunernas merkostnad av att tilldela objekten till tre anbudsgivare istället för till en leverantör (Västerås) eller till två leverantörer (Enköping) var betydligt lägre än de annonserade mervärdena. Trade Extensions AB, Kungsängsgatan 17-19, Uppsala; e-post: Jag vill tacka Berit Johansson och Marlene Kaas (Västerås kommun) samt Stefan Lundin (Enköpings kommun) för värdefulla kommentarer och synpunkter på innehållet.

2 1. Introduktion Under första halvåret 2013 genomförde Västerås stad och Enköpings kommun vardera en upphandling av boende med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387). Förutom att upphandlingarna avsåg liknade verksamhet, så fanns det stora likheter vad gäller antalet upphandlade objekt, avtalstid och utformning av budgivningsregler. Antalet separata objekt i upphandlingarna var ursprungligen nio (Västerås) respektive åtta (Enköping) men kom i båda fallen att under upphandlingens förlopp att reduceras med ett objekt. Avtalstiden för objekten var fyra år med möjlighet till förlängning i maximalt fyra år. I båda upphandlingarna gavs möjlighet för anbudsgivare att, vid sidan av anbud på enskilda objekt, dels få lämna anbud på valfria kombinationer av upphandlingens objekt, dels få deklarera hur många objekt anbudsgivaren maximalt var villiga att fullgöra i händelse av att anbudsgivaren skulle tilldelas för många objekt. Lägsta pris gällde som utvärderingskriterium. Denna typ av flexibel anbudsgivning, när en upphandling är uppdelad i delar, kallas ibland för kombinatorisk anbudsgivning. Metoden har tillämpats i rad olika offentliga upphandlingar i Sverige under de sista åren. 1 En fördel med metoden är att en anbudsgivare, till skillnad mot konventionell anbudsgivning, ges möjlighet att uttrycka att ett anbud för att fullgöra ett kontrakt ( i det här fallet boendekontrakt) beror på hur många kontrakt denne vinner. Den upphandlande myndigheten kan därmed dra nytta av potentiella samordningsvinster hos en leverantör av att vinna fler objekt, d.v.s erhålla lägre priser än vad myndigheten potentiellt skulle erhålla om anbudsgivaren hindrades från att betinga sina priser på volym. Vidare öppnar regeln, att få uttrycka en begränsning för hur stor volym anbudsgivaren är beredd att maximalt skriva kontrakt på, en möjlighet för ett mindre företag med begränsad kapacitet att bjuda aggressivt på fler objekt än företaget kan åta sig att fullgöra. Därmed ökar den potentiella konkurrensen från små och medelstora företag. Utgångspunkt vid utvärdering av betingade anbud är att upphandlingens totala kontraktssumma för samtliga objekt skall minimeras, d.v.s anbuden på ett specifikt objekt utvärderas inte separat utan hänsyn tas till samtliga inlämnade anbud. I denna promemoria beskrivs de båda upphandlingarna i Västerås och Enköping. Vi redogör närmare för utformningen av reglerna vid anbudsgivningen, de inkomna anbuden och upphandlingarnas utfall. Syftet med promemorian är att visa på en faktisk tillämpning av en utvärderingsregel som torde vara vanlig vid privat upphandling men som vi tror används mindre frekvent i offentlig upphandling. I avsikt att dels värna om konkurrensen vid kommunens upphandling av LSS-boende på lång sikt, dels öka konkurrensen från små och medelstora leverantörer på kort sikt så kom antalet vinnande leverantörer att beaktas vid utvärderingen. I ett första scenario (scenario 1) utvärderades anbuden efter huvudregeln att den totala kontraktssumman för samtliga objekt skulle minimeras. Om utvärderingen i scenario 1 visade att antalet vinnande leverantörer var färre än tre, så genomfördes en ny utvärdering av anbuden. Utgångspunkt för denna nya utvärdering (scenario 2) var fortfarande att upphandlarens totala kontraktssumma för samtliga objekt skulle minimeras men under bivillkoret att antalet vinnande leverantörer skulle vara minst tre. Om den vinnande kontraktssumman under scenario 2 översteg den vinnande kontraktssumman under scenario 1 med mer än kronor (Västerås) alt kronor (Enköping), så skulle anbudsgivare tilldelas objekt i enlighet med utvärderingen i scenario 1. I annat fall skulle objekten komma att tilldelas anbudsgivare i enlighet med utvärderingen i scenario 2. Skulle det visa sig att utvärderingen under scenario 1 allokerade objekt till minst tre anbudsgivare, så fanns det inga skäl att genomföra ytterligare en utvärdering. De båda kommunerna såg med 1 Se Lunander (2009, 2010, 2011a, 2011b ) för olika fallstudier. 2

3 andra ord ett mervärde av att erhålla fler än två leverantörer. Regeln om efter vilken princip anbuden skulle komma att utvärderas angavs i respektive förfrågningsunderlag. Där specificerades också kommunens mervärde av att få fler än två leverantörer. Sättet att ta hänsyn till antalet vinnande anbudsgivare i utvärderingen, vid sidan om lämnat pris, är i princip identisk med den metod som numera är vanlig vid upphandlingar när den upphandlande myndigheten vid utvärderingen, utöver pris, tar hänsyn till andra egenskaper ofta sammanfattat som kvalitet. Genom att myndigheten i förfrågningsunderlaget anger ett mervärde i monetära termer för olika grader av höjning i varans/tjänstens kvalitet, så markerar denne sina preferenser för kvalitet och vilken avvägning som kommer att göras mellan pris och kvalitet. Utfallet från anbudsgivningen visar att båda kommunerna kom att anta anbud i enlighet med scenario 2, d.v.s merkostnaden för att öka antalet vinnande leverantörer, relativt scenario 1, var i båda kommunerna lägre än de annonserade mervärdena. Promemorian är disponerad på följande sätt. I kapitel två beskrivs utformningen av anbudsformulär, regler för anbudsgivning och utfall från upphandling av LSS-boende i Västerås stad. Kapitel tre redogör för motsvarande upphandling i Enköpings kommun. Promemorian avslutas med en sammanfattning och diskussion i kapitel fyra. 3

4 2. Upphandling av gruppbostäder enligt LSS Västerås kommun 2.1 Utformning av anbudsgivning Upphandlingen i Västerås omfattade driften av nio separata gruppbostäder (i fortsättningen kallat objekt) med vardera plats för fem eller sex boenden. Var och ett av objekten utgjorde ett separat kontrakt. Kontraktstiden för samtliga objekt var år. Anbuden bedömdes efter kriteriet pris. En anbudsgivare kunde lämna ett enkelt anbud på enskilda objekt men också lämna anbud på valfria paket (kombinationer) av olika objekt. Vidare gavs möjligheten för anbudsgivare att dels uttrycka hur många av objekten som anbudsgivaren maximalt kunde tilldelas, dels uttrycka hur många objekt som anbudsgivaren minst var tvungen att bli tilldelad för att hennes anbud skulle vara giltiga. Figur 1 illustrerar utformningen av anbudsformuläret. Figur 1: Anbudsformulär vid upphandling av LSS boende, Västerås Anbuden för olika objekt lämnades i den övre delen på budformuläret. I kolumnen Enkla anbud specificerades ett pris per objekt. En anbudsgivare var fri att bjuda på ett eller flera objekt. Ett paketbud innebar att anbudsgivaren med ett Ja markerade vilka objekt som skulle ingå i anbudet och därefter angav den procentuella rabatten som skulle gälla för just det paketbudet. 4

5 Rabatten uttrycktes som ett procentuellt avdrag på summan av enkelbuden på de objekt som ingick i paketbudet. En anbudsgivare kunde maximalt lämna 20 paketbud. På anbudsformulärets nedre del kunde anbudsgivaren lägga två typer av restriktioner. Den första restriktionen ( Minst två av objekten ) innebar att anbudsgivaren kunde tillförsäkra sig om att åtminstone erhålla två objekt i händelse av tilldelning. Denna möjlighet minskar anbudsgivarens risk att bli tilldelad en alltför liten volym, som inte är ekonomiskt bärkraftig med mindre än att anbudsgivaren har lämnat mycket höga priser på enskilda objekt. Den potentiella effekten av att tillåta anbudsgivare att lämna en sådan minsta-antal-objektrestriktion är med andra ord att anbudsgivaren kan lämna lägre enkelbud. Innebörden av den andra restriktionen ( Maximalt antal objekt ) var att ge anbudsgivaren möjlighet att kunna bjuda på fler objekt än anbudsgivaren hade kapacitet att fullgöra. Detta ökar den potentiella konkurrensen från framförallt mindre företag med begränsad kapacitet. 2.2 Resultat Till upphandlingen lämnades nio anbud varav sex anbud klarade de krav som ställdes innan den ekonomiska utvärderingen genomfördes. I tabell 1 sammanfattas de sex anbudsgivarnas olika typer av anbud. Tabell 1. Lämnade anbud och restriktioner - Västerås Anbudsgivare Antal enkelbud Antal kombinationsbud Restriktion om minst två objekt Maximalt antal objekt som kan antas Anbudsgivare Anbudsgivare Ja 9 Anbudsgivare Anbudsgivare Ja 9 Anbudsgivare Ja 9 Anbudsgivare Ja 9 Samtliga sex anbudsgivare lämnade, vid sidan av enkla anbud på olika objekt, också anbud på olika kombinationer av objekt. Vidare valde fyra anbudsgivare att visa att det lämnade anbudet endast gällde under förutsättning att anbudsgivaren tilldelades minst två objekt. Ingen av anbudsgivarna lämnade anbud på fler objekt än de hade kapacitet att fullgöra. Förvisso angav alla en restriktion på det maximala antalet objekt som kunde antas, men restriktionen blev inte bindande för någon av dem, eftersom det angivna maxantalet sammanföll med antalet enkelbud som anbudsgivaren faktiskt lämnade. I tabell 2 presenteras anbudsgivarnas samtliga enkelbud. Anbuden lämnades som ersättning per år och objekt. De lägsta anbuden är markerade med grå färg. 2 Den relativa skillnaden mellan det lägsta och det högsta enkelbudet över varje objekt är i genomsnitt ca 46%. De sex enkelbuden som anbudsgivare 3 lämnade var samtliga högst i pris. Noterbart är att anbudsgivare 3 också lämnade de högsta rabatterna i sina kombinationsbud, där 2 För fyra av anbudsgivarna gällde att enkelbuden var giltiga endast under förutsättning att de skulle komma att tilldelas minst två av objekten. Man kan därför anta att de observerade enkelbuden från dessa fyra anbudsgivare, allt annat lika, kan vara något lägre än vad de varit om de inte haft möjlighet att lämna restriktionen om att tilldelas minst två av objekt. 5

6 genomsnittliga rabatten för de olika kombinationsbuden uppgick till 18%. En möjlig tolkning är att anbudsgivare 3 av strategiska skäl valt att lämna relativt höga enkelbud för att sedan kompensera detta med en relativt hög rabatt för olika kombinationer. Syftet med en sådan strategi skulle kunna vara att anbudsgivaren genom höga enkelbud försöker blockera att de egna enkelbuden, i kombination med anbud från andra anbudsgivare, slår ut anbudsgivarens egna relativt aggressiva kombinationsbud. Ett relativt högt eget enkelbud skulle därmed inte komma att utgöra ett hot mot anbudsgivarens eget kombinationsbud. 3 Tabell 2. Anbudsgivarnas lämnade anbud per objekt (SEK) - Västerås Anbudsgivare Objekt Plåtslagargatan 1A Forntidsgatan Utmarksgatan Hundaregatan Triangelnätsvägen Lavegatan Skälbygatan Skälbygatan Lillhamra Den lämnade rabatten i kombinationsbuden, uttryckt som procentuellt avdrag på summan av enkelbuden på de objekt som ingår i en kombination, antyder inte att rabatten skulle vara ökande i antalet objekt som ingår i kombinationen. Tabell 3 visar att variationen i den genomsnittliga rabatten mellan anbudsgivarnas kombinationsbud förvisso är relativt stor, men flera av dem lämnade kombinationsbud på olika stora kombinationer av objekt utan att ändra på rabattens storlek. Tabell 3. Genomsnittlig lämnad rabatt för olika stora kombinationer av objekt (%) - Västerås Antal objekt i kombinationsbud Anbudsgivare Anbudsgivare 1 4,47 3,97 3,78 3,81 4,26 4, Anbudsgivare 3 17,50 19, Anbudsgivare 4 3,00-3,00 3,00 3, Anbudsgivare 5 6,74 8,72-8,54-9,11 9,13 Anbudsgivare 7-10,00 10,00-10,00 10,00-10,00 Anbudsgivare 8-10,56 10,18 10,08 10,21 10,14 10,13 11,52 3 De högsta enkelbuden på de tre objekt som anbudsgivare 3 inte lämnat pris på, är emellertid också mellan 30% och 56% högre än det lägsta enkelbudet på resp objekt. Anbudsgivarna bakom dessa tre enkelbud (anbudsgivare 1 och 5) har lämnat betydligt mer blygsamma rabatter än vad anbudsgivare 3 har gjort. 6

7 Inför utvärderingen så beslutade Västerås kommun att upphandlingen av ett av objekten, Fornstidsgatan, skulle avbrytas. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) meddelande före anbudstidens utgång att myndigheten inte skulle komma att ge utförare tillstånd att driva ett boende i de lokaler som var planerade för verksamheten. Meddelandet från IVO annonserades via kommunens upphandlingssystem och de anbud som innehöll ett pris på detta objekt kom därför att tas bort vid utvärderingen. I tabell 4 presenteras utfallet från utvärderingen. Kolumn två och tre visar upphandlingens lägsta enkelbud för varje objekt samt en fiktiv total kontraktssumma för samtliga objekt baserad på de lägsta enkelbuden (se kommentaren i fotnot 2). Scenario 1 i tabellen (kolumn fyra och kolumn fem) presenterar den kostnadsminimerande fördelningen av objekt mellan anbudsgivarna. Utvärderingen inkluderar samtliga anbud och restriktioner som lämnats på anbudsformulären. Utfallet visar att en anbudsgivare tilldelas samtliga åtta objekt till en lägsta möjliga totalkostnad på drygt 27,04 miljoner kronor. Tabell 4. Resultat av utvärdering (SEK) - Västerås Objekt Lägsta enkelbud utan restriktioner Anbuds Lägsta givare enkelbud Scenario 1: Lägsta totalkostnad utan restriktion Anbuds Lägsta bud inkl ev givare rabatt i komb. bud Scenario 2: Lägsta totalkostnad, minst tre vinnande anbudgivare Anbuds givare Lägsta bud inkl ev rabatt i komb Plåtslagargatan 1A (k) (k) Utmarksgatan (k) (e) Hundaregatan (k) (k) Triangelnätsvägen (k) (k) Lavegatan (k) (k) Skälbygatan (k) (k) Skälbygatan (k) (k) Lillhamra (k) (k) Total kostnad Anm. (k) och (e) markerar huruvida det vinnande anbudet är ett enkelbud eller del av ett kombinationsbud Eftersom utvärderingen i scenario 1 visade att objekten i en kostnadsminimerande lösning skulle komma att tilldelas till färre än tre anbudsgivare, så genomfördes en ny scenarioanalys av anbuden. Utgångspunkten i scenario 2 var att objekten skulle fördelas på ett sådant sätt att den totala kontraktssumman för samtliga objekt minimerades vilket också skedde i scenario 1 men under villkoret att objekten skulle fördelas mellan minst tre anbudsgivare. I kolumn sex och sju redovisas utfallet från scenario 2. Anbudsgivare 4 och anbudsgivare 1 tilldelas nu tre respektive ett objekt. Relativt scenario 1 så ökar upphandlarens kostnad eller snarare utvärderingsbeloppet - med knappt 482 tkr eller 1,78 procent. Eftersom ökningen av utvärderingsbeloppet, av att tilldela objekten till tre anbudsgivare istället för till bara en anbudsgivare, var betydligt lägre än kommunens angivna mervärde för minst tre leverantörer 1,9 miljoner kronor - så antogs lösningen enligt scenario 2. 7

8 3. Upphandling av gruppbostäder enligt LSS Enköpings kommun 3.1 Utformning av anbudsgivning Sättet att utforma både anbudsformulär och regler för anbudsgivning vid upphandlingen i Enköpings kommun var mycket snarlikt den tidigare upphandlingen i Västerås. I korthet gällde följande: varje objekt (adress) utgjorde ett separat kontrakt kontraktstiden för varje objekt var år anbuden utvärderades efter pris möjlighet att lämna paketbud på valfria kombinationer av objekt, dock maximalt fyra objekt i ett kombinationsbud ingen anbudsgivare kunde bli tilldelad mer än fyra objekt antalet kombinationsbud begränsat till tio anbud möjlighet att uttrycka minsta antal objekt som måste erhållas för att anbud skall gälla möjlighet att uttrycka maximalt antal objekt som kan fullgöras Figur 2: Anbudsformulär vid upphandling av LSS boende, Enköping 8

9 Figur 2 visar utformningen av anbudsformuläret. Anbudsgivare lämnade kombinationsbud på samma sätt som i upphandlingen i Västerås. För varje objekt som ingick i ett eller fler kombinationsbud, skulle anbudsgivaren lämna ett enkelbud. För de två restriktionerna om minsta/maximalt antal objekt gällde att anbudsgivaren med ett kryss markerade antalet objekt som respektive restriktion avsåg. 3.2 Resultat Till upphandlingen inkom sju godkända anbud. Innan anbudstiden hade löpt ut, lät kommunen meddela att ingen upphandling av objekt Hornugglegränd skulle ske. Inga anbud kom därmed att lämnas på detta objekt. Tabell 5 sammanfattas de sju anbudens olika delar. Tabell 5. Lämnade anbud och restriktioner - Enköping Anbudsgivare Antal enkelbud Antal kombinationsbud Minsta antal objekt som måste tilldelas Maximalt antal objekt som kan antas Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudens mönster vad gäller lämnade kombinationsbud och lämnade restriktioner uppvisar stora likheter med upphandlingen i Västerås. Anbudsgivarna lämnar maximalt antal tillåtna kombinationsbud, uttrycker att ett minsta antal objekt måste tilldelas för att enkelbuden skall gälla men lämnar ingen restriktion angående max antal objekt som kan antas. Det skall dock noteras att vid upphandlingen i Enköping så kunde en anbudsgivare aldrig bli tilldelad fler än fyra objekt, vilket naturligtvis minskar behovet för en anbudsgivare med begränsad kapacitet att utnyttja restriktionen angående maximalt antal objekt. Tabell 6 visar att de enkla anbudens spridning för de olika objekten vid upphandlingen i Enköping är betydligt mindre än vad som observerades vid upphandlingen i Västerås. Den genomsnittliga relativa skillnaden mellan det lägsta anbudet och det högsta anbudet för ett objekt är i genomsnitt drygt 22 procent. Tabell 6. Anbudsgivarnas lämnade anbud per objekt (SEK)och år - Enköping Objekt Gamla vägen Torggatan Vulcanusvägen Ekspinnargatan Fotbollsgatan Svinnegarnsvägen Gluggen

10 En möjlig förklaring till den relativt låga spridningen i enkelbuden är att anbudsgivarna samtidigt lämnade relativt låga rabatter i sina kombinationsbud. En anbudsgivare är, så att säga, redan genom sina relativt låga enkelbud konkurrenskraftig gentemot de andra anbudsgivarna, men konkurrerar på detta sätt samtidigt med sina egna kombinationsbud. Tabell 7 illustrerar lämnade rabatter för olika stor kombinationer. Eftersom en anbudsgivare kunde tilldelas maximalt fyra objekt, så fanns det inga skäl för anbudsgivarna att lämna kombinationsbud som omfattade fler än fyra objekt. Tabell 7. Genomsnittlig lämnad rabatt för olika stora kombinationer av objekt (%) - Enköping Antal objekt i kombinationsbud Anbudsgivare Anbudsgivare 1 4,75 4,80 4,24 Anbudsgivare 2 1, Anbudsgivare 3 10,50-9,37 Anbudsgivare ,57 Anbudsgivare 6 1,00 3,40 - Anbudsgivare Anbudsgivare 8 1,20 4,70 - Vid utvärderingen visade det sig att en kostnadsminimerande allokering av de sju objekten, utan villkor om minsta antal vinnande anbudsgivare, genererade två vinnande anbudsgivare. Tabell 8. Resultat av utvärdering (SEK) - Enköping Lägsta enkelbud utan restriktioner Scenario 1: Lägsta totalkostnad utan restriktion Scenario 2: Lägsta totalkostnad, minst tre vinnande anbudgivare Objekt Anbuds givare Lägsta enkelbud Anbuds givare Lägsta bud inkl ev rabatt i komb. bud Anbuds givare Lägsta bud inkl ev rabatt i komb Gamla vägen (k) (k) Torggatan (e) (k) Vulcanusvägen (e) (e) Ekspinnargatan (k) (e) Fotbollsgatan (k) (k) Svinnegarnsvägen (k) (k) Gluggen (k) (k) Total kostnad Anm. (k) och (e) markerar huruvida det vinnande anbudet är ett enkelbud eller del av ett kombinationsbud En kostnadsminimerande allokering, med villkoret att minst tre anbudsgivare måste tilldelas minst ett objekt vardera, ökade upphandlingens kontraktssumma med knappt 190 tkr (drygt ½ procent). Eftersom denna merkostnad var lägre än kommunens uppgivna mervärde - en miljon kronor - av att få tre leverantörer istället för en eller två leverantörer, så kom utfallet enligt scenario 2 att antas som den vinnande allokeringen av objekt. 10

11 4. Sammanfattning och diskussion En utgångspunkt för Västerås och Enköpings kommun vid utformningen av reglerna för anbudsgivning på LSS-boende var att en anbudsgivares kostnad för att fullgöra ett enskilt objekt sannolikt skulle komma att bero på hur många av de övriga objekten som anbudsgivaren samtidigt tilldelades. I syfte att ge anbudsgivarna stor handlingsfrihet, att genom sina anbud uttrycka olika förhållanden mellan kostnader och antalet objekt, så tilläts anbudsgivarna i de båda upphandlingarna att lämna kombinatoriska anbud. En anbudsgivare kan med hjälp av kombinatoriska anbud lämna mer konkurrenskraftiga anbud i situationer där anbudsgivarens produktionskostnad inte är linjär i volym. Med kombinatoriska anbud slipper anbudsgivaren bära risken att de lämnade priserna i en upphandling inte speglar den kostnad anbudsgivaren faktiskt ställs inför när hon ser sin tilldelning av objekt. Anbudsgivaren behöver därmed inte lägga på en risk-premie på sina anbud i syfte att kompensera sig för obehagliga utfall vid utvärderingen. Den potentiella effekten blir med andra ord att upphandlaren kan erhålla lägre priser än vad hon får om hon inte tillåter för kombinatoriska anbud. En invändning mot att tillåta för kombinatoriska anbud, framförallt paketbud, är att större företag skall utnyttja möjligheten att lämna kraftiga rabatter i syfte att försöka slå ut mindre företag. Något eller några av företagen har kanske så stora samordningsvinster av att vinna större volymer att de försöker vinna huvuddelen av upphandlingen med ett enda konkurrenskraftigt paketbud. Förvisso är ett sådant anbud fördelaktigt för upphandlaren på kort sikt, eftersom denne nu kan dra nytta av att det större företaget har stora samordningsvinster i sin verksamhet. Innebörden kan dock bli att antalet mindre företag inom samma bransch på lång sikt försvinner och därmed minskas konkurrensen inför kommande upphandlingar. Lite förenklat kan man säga upphandlaren måste väga kortsiktiga kostnadsbesparingar mot potentiellt långsiktiga kostnadsökningar. 4 Det finns emellertid olika sätt för en upphandlare att minska möjligheterna för större företag att med hjälp av kombinatorisk anbudsgivning försöka slå ut mindre företag. En första möjlighet för upphandlaren är att sätta en gräns för hur många objekt som maximalt får ingå i ett paketbud eller ange vilka av upphandlingens objekt som får ingå i ett paketbud. Ett andra sätt är sätta en övre gräns hur stor den procentuella rabatten får vara i ett paketbud. En tredje väg, som Enköpings kommun tillämpade, är att sätta en övre gräns för hur stor volym som en enskild anbudsgivare maximalt kan tilldelas vid utvärderingen. De flesta upphandlingar innehåller en avvägning mellan den fördelning av objekt som minimerar upphandlarens kontraktssumma och den fördelning som minimerar samma summa men under ett eller flera villkor. Villkoren utgörs ofta av krav på olika kvalitativa/kvantitativa egenskaper hos varan eller tjänsten som skall upphandlas. Ett vanligt sätt är att upphandlaren i förfrågningsunderlaget anger hur mycket mer hon är beredd att betala för en vara/tjänst med en viss kvalitativ/kvantitativ egenskap relativt en identisk vara/tjänst som saknar eller har en lägre nivå av denna specifika egenskap. Vi kan kalla detta för upphandlarens mervärde av en viss egenskap hos varan. Om det lämnade priset på den senare varan understiger den förra varan med mer än mervärdet, så kommer upphandlaren att välja varan som har den lägre nivån av den kvalitativa egenskapen. I annat fall väljs den förra varan. På samma sätt kan vi 4 Här skall tilläggas att ett företag med stora samordningsvinster i vunnen volym mycket väl i en upphandling utan möjlighet att lämna paketbud, kan försöka dra nytta av samordningsvinsterna i sin budgivning. Genom att lägga mycket låga enkelbud på var av delarna, kan företaget hoppas på att vinna samtliga delar. En sådan budgivning är dock inte riskfri eftersom företaget inte med säkerhet vet om alla delar som tillsammans bildar samordningsvinsten - kommer att vinnas. 11

12 tänka oss att upphandlaren i förfrågningsunderlaget anger ett eller flera mervärden för olika önskade utfall från upphandlingen. Genom att ställa ett grundscenario mot olika alternativa utfall, där hänsyn tas till mervärdet för olika utfall, skapas en transparent beslutsprocess. I de två upphandlingarna av LSS-boende som vi redogjort för, gjordes med hjälp av mervärden just denna senare avvägning mellan två utfall från utvärderingen. I Västerås var mervärdet av att erhålla mer än två vinnande leverantörer 1,9 miljoner kronor medan samma mervärde i Enköping var 1 miljon kronor. Den kostnadsminimerande fördelningen av objekt, utan villkor på önskat utfall, visade att objekten i båda upphandlingarna tilldelades endast en eller två leverantörer. Därför jämfördes dessa två kostnadsminimerande utfall med vardera ett alternativt scenario där objekten i vardera upphandlingen tilldelades minst tre anbudsgivare. Merkostnaden för att fördela objekten i enlighet med de två alternativa utfallen blev betydligt mindre än det mervärde som varje kommun angivit i förfrågningsunderlaget. Metoden att använda sig av en princip byggd på mervärden för att försöka uppnå ett lägsta antal vinnande anbudsgivare vid utvärderingen av anbud har den stora fördelen att upphandlaren själv, genom sättandet av sitt mervärde, bestämmer hur stor hennes merkostnad maximalt får bli av att låta tilldela objekten till fler leverantörer. Vidare är metoden transparent och behandlar alla anbudsgivare lika. Idag tillämpas en rad utvärderingskriterier, där vissa anbudsgivare säkert kan se en tydlig fördel gentemot andra anbudsgivare i valet av utvärderingskriterier. Detta kan i sin tur komma att påverka anbuden. Förvisso kan ett mervärde, som upphandlaren anger i förfrågningsunderlaget för att erhålla ett angivet minimum av leverantörer, komma att visa sig ha gynnat en eller flera leverantörer efter själva utvärderingen (ex post). Det är emellertid inte lika uppenbart vilket eller vilka företag som före anbudsgivningen kan dra fördel av att två scenarier från utvärderingen kan komma att behöva jämföras med varandra och värderas med hjälp av ett mervärde. I vilken utsträckning en sådan regel påverkar budgivningsbeteendet hos anbudsgivarna, är dock en fråga för vidare forskning. 12

13 Referenser Lunander, Anders. (2009). Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning, Promemoria för Trade Extensions AB, Lunander, Anders. (2010). Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning En fallstudie, Promemoria för Trade Extensions AB, Lunander, Anders. (2011a). Trafikverkets upphandling av beläggningsarbeten i Region Mitt En analys av anbudsdata, Promemoria för Trade Extensions AB, Lunander, Anders. (2011b). Olika anbudsmodeller olika kostnader - En empirisk analys av Trafikverkets upphandling av beläggningsarbeten i två regioner , Promemoria för Trade Extensions AB, 13

Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning

Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala Mars 2009 Innehåll Östersunds kommun upphandlade under hösten 2008 driftentreprenad

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Kombinatorisk upphandling - En för leverantörerna mer kostnadsanpassad anbudsgivning

Kombinatorisk upphandling - En för leverantörerna mer kostnadsanpassad anbudsgivning Kombinatorisk upphandling - En för leverantörerna mer kostnadsanpassad anbudsgivning Kreativa upphandlingar - smarta metoder för bättre affärer Stockholm 14/10 Anders Lunander, Ph D Trade Extensions AB,

Läs mer

Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning

Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning - En fallstudie Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala November 2010 Innehåll Tre nämnder inom Västerås stad upphandlade under

Läs mer

Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten inom Region Mälardalen 2002

Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten inom Region Mälardalen 2002 Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten inom Region Mälardalen 2002 Sören Karlsson, Vägverket Region Mälardalen # Anders Lunander, Trade Extensions AB, Uppsala ## Maj 2002 1. Introduktion Vägverket

Läs mer

Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten 2003 inom Region Mälardalen

Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten 2003 inom Region Mälardalen Vägverkets upphandling av sarbeten 2003 inom Region Mälardalen Sören Karlsson, Vägverket Region Mälardalen # Anders Lunander, Trade Extensions AB, Uppsala ## April 2003 Den här promemorian beskriver och

Läs mer

Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar

Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala Augusti 2008 Innehåll Promemorian beskriver

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Upphandlingens

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

Bilaga 3, Utvärdering

Bilaga 3, Utvärdering Bilaga 3 Datum 2011-10-26 Bilaga 3, Utvärdering Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Utvärdering

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Utvärdering av anbud. Stockholm, den 17 mars 2017

Utvärdering av anbud. Stockholm, den 17 mars 2017 Utvärdering av anbud Stockholm, den 17 mars 2017 Frågeställningar Vad säger lagen? Vad säger rättspraxis Hur ska jag förhålla mig? Metod Vad säger lagen, 16 kap. LOU Tilldelning av kontrakt och grunder

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Ärlighet ska löna sig Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Anbudskarteller leder till högre priser och sämre produktutbud.» Anbudskarteller skadar

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Bilaga 1. Statistik om uppdragsarkeologi

Bilaga 1. Statistik om uppdragsarkeologi Bilaga 1. Statistik om uppdragsarkeologi 1. Antal beslut om uppdragsarkeologi 23-29 Antal beslut 14 13 12 11 1 9 8 7 5 4 3 2 1 132 124 13 184 1113 1122 1119 23 24 25 2 27 28 29 2. Beslutad kostnad för

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård

Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård HSN 2008-10-21 p 23 b Förvaltningen Handläggare: Tom Carlquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) 2008-10-21 HSN 0801-0121 Antagande av leverantörer - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk vård Ärendet Hälso-

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / /

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / / C5 C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 /2013-05-24/ Kommunstyrelsen /Kommunstyrelsens Arbetsutskott/ / Upphandling av tvätt- och textilservice för Gällivare kommun / Bakgrund Nuvarande ramavtal med Samhall

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 23 1 (5) Handläggare: Lena Johnsson Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma.

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma. Allmän orientering, Södergatan 20, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos Skatteverket Annie Sörensen Dalum 2012-10-01 Dnr 131-467684-12/21 Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen hos www.skatteverket.se Postadress 171 94 SOLNA Skatteverket 0771-567 567 E-posladress

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

:35:52 Svar: Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga:

:35:52 Svar: Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga: 1 Fråga: Får den redigerbara textrutan i anbudsformuläret göras större för att få plats med mer text? Ja, textrutor är ok att utöka. 2 Fråga: Hej, vi antar att ni menar att anbudstidens utgång är 2016-08-26.

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Diarie SR1411 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-09 Handläggare: Britt-Marie Ericsson : 08-508 21 008 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26 Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont Jan-Eric Nilsson Förstapris-auktion Värdet av en vas ligger någonstans mellan 1 och 99; vilket värde var och en av fem deltagare har framgår av den lapp

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Upphandlingsrapport efter upphandling av sju st. vårdoch underhållsplaner för byggnadsminnen i Kronobergs län

Upphandlingsrapport efter upphandling av sju st. vårdoch underhållsplaner för byggnadsminnen i Kronobergs län 1 (9) Upphandlingsrapport efter upphandling av sju st. vårdoch underhållsplaner för byggnadsminnen i Kronobergs län Inledning Länsstyrelsen arbetar inom kulturmiljövården bl.a. med att vårda länets fornlämningar,

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer