- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014"

Transkript

1 Värdering av antalet vinnande leverantörer vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling - En fallstudie Anders Lunander Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala September 2014 I promemorian redogörs för anbudsgivningen i två upphandlingar av LSS-boende i Västerås och Enköping under Upphandlingarna omfattade vardera åtta till nio olika objekt. I båda upphandlingarna gavs anbudsgivare möjlighet att lämna anbud som var betingade på hur många objekt de skulle komma att tilldelas, s.k kombinatoriska anbud. I syfte att värna om konkurrensen vid kommunernas upphandling av LSS-boende på lång sikt och stärka mindre leverantörers konkurrenskraft på kort sikt, så kom antalet vinnande leverantörer att beaktas vid utvärderingen. I förfrågningsunderlaget angavs ett mervärde för att erhålla minst tre vinnande leverantörer. Utfallet från upphandlingarna visade att båda kommunernas merkostnad av att tilldela objekten till tre anbudsgivare istället för till en leverantör (Västerås) eller till två leverantörer (Enköping) var betydligt lägre än de annonserade mervärdena. Trade Extensions AB, Kungsängsgatan 17-19, Uppsala; e-post: Jag vill tacka Berit Johansson och Marlene Kaas (Västerås kommun) samt Stefan Lundin (Enköpings kommun) för värdefulla kommentarer och synpunkter på innehållet.

2 1. Introduktion Under första halvåret 2013 genomförde Västerås stad och Enköpings kommun vardera en upphandling av boende med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387). Förutom att upphandlingarna avsåg liknade verksamhet, så fanns det stora likheter vad gäller antalet upphandlade objekt, avtalstid och utformning av budgivningsregler. Antalet separata objekt i upphandlingarna var ursprungligen nio (Västerås) respektive åtta (Enköping) men kom i båda fallen att under upphandlingens förlopp att reduceras med ett objekt. Avtalstiden för objekten var fyra år med möjlighet till förlängning i maximalt fyra år. I båda upphandlingarna gavs möjlighet för anbudsgivare att, vid sidan av anbud på enskilda objekt, dels få lämna anbud på valfria kombinationer av upphandlingens objekt, dels få deklarera hur många objekt anbudsgivaren maximalt var villiga att fullgöra i händelse av att anbudsgivaren skulle tilldelas för många objekt. Lägsta pris gällde som utvärderingskriterium. Denna typ av flexibel anbudsgivning, när en upphandling är uppdelad i delar, kallas ibland för kombinatorisk anbudsgivning. Metoden har tillämpats i rad olika offentliga upphandlingar i Sverige under de sista åren. 1 En fördel med metoden är att en anbudsgivare, till skillnad mot konventionell anbudsgivning, ges möjlighet att uttrycka att ett anbud för att fullgöra ett kontrakt ( i det här fallet boendekontrakt) beror på hur många kontrakt denne vinner. Den upphandlande myndigheten kan därmed dra nytta av potentiella samordningsvinster hos en leverantör av att vinna fler objekt, d.v.s erhålla lägre priser än vad myndigheten potentiellt skulle erhålla om anbudsgivaren hindrades från att betinga sina priser på volym. Vidare öppnar regeln, att få uttrycka en begränsning för hur stor volym anbudsgivaren är beredd att maximalt skriva kontrakt på, en möjlighet för ett mindre företag med begränsad kapacitet att bjuda aggressivt på fler objekt än företaget kan åta sig att fullgöra. Därmed ökar den potentiella konkurrensen från små och medelstora företag. Utgångspunkt vid utvärdering av betingade anbud är att upphandlingens totala kontraktssumma för samtliga objekt skall minimeras, d.v.s anbuden på ett specifikt objekt utvärderas inte separat utan hänsyn tas till samtliga inlämnade anbud. I denna promemoria beskrivs de båda upphandlingarna i Västerås och Enköping. Vi redogör närmare för utformningen av reglerna vid anbudsgivningen, de inkomna anbuden och upphandlingarnas utfall. Syftet med promemorian är att visa på en faktisk tillämpning av en utvärderingsregel som torde vara vanlig vid privat upphandling men som vi tror används mindre frekvent i offentlig upphandling. I avsikt att dels värna om konkurrensen vid kommunens upphandling av LSS-boende på lång sikt, dels öka konkurrensen från små och medelstora leverantörer på kort sikt så kom antalet vinnande leverantörer att beaktas vid utvärderingen. I ett första scenario (scenario 1) utvärderades anbuden efter huvudregeln att den totala kontraktssumman för samtliga objekt skulle minimeras. Om utvärderingen i scenario 1 visade att antalet vinnande leverantörer var färre än tre, så genomfördes en ny utvärdering av anbuden. Utgångspunkt för denna nya utvärdering (scenario 2) var fortfarande att upphandlarens totala kontraktssumma för samtliga objekt skulle minimeras men under bivillkoret att antalet vinnande leverantörer skulle vara minst tre. Om den vinnande kontraktssumman under scenario 2 översteg den vinnande kontraktssumman under scenario 1 med mer än kronor (Västerås) alt kronor (Enköping), så skulle anbudsgivare tilldelas objekt i enlighet med utvärderingen i scenario 1. I annat fall skulle objekten komma att tilldelas anbudsgivare i enlighet med utvärderingen i scenario 2. Skulle det visa sig att utvärderingen under scenario 1 allokerade objekt till minst tre anbudsgivare, så fanns det inga skäl att genomföra ytterligare en utvärdering. De båda kommunerna såg med 1 Se Lunander (2009, 2010, 2011a, 2011b ) för olika fallstudier. 2

3 andra ord ett mervärde av att erhålla fler än två leverantörer. Regeln om efter vilken princip anbuden skulle komma att utvärderas angavs i respektive förfrågningsunderlag. Där specificerades också kommunens mervärde av att få fler än två leverantörer. Sättet att ta hänsyn till antalet vinnande anbudsgivare i utvärderingen, vid sidan om lämnat pris, är i princip identisk med den metod som numera är vanlig vid upphandlingar när den upphandlande myndigheten vid utvärderingen, utöver pris, tar hänsyn till andra egenskaper ofta sammanfattat som kvalitet. Genom att myndigheten i förfrågningsunderlaget anger ett mervärde i monetära termer för olika grader av höjning i varans/tjänstens kvalitet, så markerar denne sina preferenser för kvalitet och vilken avvägning som kommer att göras mellan pris och kvalitet. Utfallet från anbudsgivningen visar att båda kommunerna kom att anta anbud i enlighet med scenario 2, d.v.s merkostnaden för att öka antalet vinnande leverantörer, relativt scenario 1, var i båda kommunerna lägre än de annonserade mervärdena. Promemorian är disponerad på följande sätt. I kapitel två beskrivs utformningen av anbudsformulär, regler för anbudsgivning och utfall från upphandling av LSS-boende i Västerås stad. Kapitel tre redogör för motsvarande upphandling i Enköpings kommun. Promemorian avslutas med en sammanfattning och diskussion i kapitel fyra. 3

4 2. Upphandling av gruppbostäder enligt LSS Västerås kommun 2.1 Utformning av anbudsgivning Upphandlingen i Västerås omfattade driften av nio separata gruppbostäder (i fortsättningen kallat objekt) med vardera plats för fem eller sex boenden. Var och ett av objekten utgjorde ett separat kontrakt. Kontraktstiden för samtliga objekt var år. Anbuden bedömdes efter kriteriet pris. En anbudsgivare kunde lämna ett enkelt anbud på enskilda objekt men också lämna anbud på valfria paket (kombinationer) av olika objekt. Vidare gavs möjligheten för anbudsgivare att dels uttrycka hur många av objekten som anbudsgivaren maximalt kunde tilldelas, dels uttrycka hur många objekt som anbudsgivaren minst var tvungen att bli tilldelad för att hennes anbud skulle vara giltiga. Figur 1 illustrerar utformningen av anbudsformuläret. Figur 1: Anbudsformulär vid upphandling av LSS boende, Västerås Anbuden för olika objekt lämnades i den övre delen på budformuläret. I kolumnen Enkla anbud specificerades ett pris per objekt. En anbudsgivare var fri att bjuda på ett eller flera objekt. Ett paketbud innebar att anbudsgivaren med ett Ja markerade vilka objekt som skulle ingå i anbudet och därefter angav den procentuella rabatten som skulle gälla för just det paketbudet. 4

5 Rabatten uttrycktes som ett procentuellt avdrag på summan av enkelbuden på de objekt som ingick i paketbudet. En anbudsgivare kunde maximalt lämna 20 paketbud. På anbudsformulärets nedre del kunde anbudsgivaren lägga två typer av restriktioner. Den första restriktionen ( Minst två av objekten ) innebar att anbudsgivaren kunde tillförsäkra sig om att åtminstone erhålla två objekt i händelse av tilldelning. Denna möjlighet minskar anbudsgivarens risk att bli tilldelad en alltför liten volym, som inte är ekonomiskt bärkraftig med mindre än att anbudsgivaren har lämnat mycket höga priser på enskilda objekt. Den potentiella effekten av att tillåta anbudsgivare att lämna en sådan minsta-antal-objektrestriktion är med andra ord att anbudsgivaren kan lämna lägre enkelbud. Innebörden av den andra restriktionen ( Maximalt antal objekt ) var att ge anbudsgivaren möjlighet att kunna bjuda på fler objekt än anbudsgivaren hade kapacitet att fullgöra. Detta ökar den potentiella konkurrensen från framförallt mindre företag med begränsad kapacitet. 2.2 Resultat Till upphandlingen lämnades nio anbud varav sex anbud klarade de krav som ställdes innan den ekonomiska utvärderingen genomfördes. I tabell 1 sammanfattas de sex anbudsgivarnas olika typer av anbud. Tabell 1. Lämnade anbud och restriktioner - Västerås Anbudsgivare Antal enkelbud Antal kombinationsbud Restriktion om minst två objekt Maximalt antal objekt som kan antas Anbudsgivare Anbudsgivare Ja 9 Anbudsgivare Anbudsgivare Ja 9 Anbudsgivare Ja 9 Anbudsgivare Ja 9 Samtliga sex anbudsgivare lämnade, vid sidan av enkla anbud på olika objekt, också anbud på olika kombinationer av objekt. Vidare valde fyra anbudsgivare att visa att det lämnade anbudet endast gällde under förutsättning att anbudsgivaren tilldelades minst två objekt. Ingen av anbudsgivarna lämnade anbud på fler objekt än de hade kapacitet att fullgöra. Förvisso angav alla en restriktion på det maximala antalet objekt som kunde antas, men restriktionen blev inte bindande för någon av dem, eftersom det angivna maxantalet sammanföll med antalet enkelbud som anbudsgivaren faktiskt lämnade. I tabell 2 presenteras anbudsgivarnas samtliga enkelbud. Anbuden lämnades som ersättning per år och objekt. De lägsta anbuden är markerade med grå färg. 2 Den relativa skillnaden mellan det lägsta och det högsta enkelbudet över varje objekt är i genomsnitt ca 46%. De sex enkelbuden som anbudsgivare 3 lämnade var samtliga högst i pris. Noterbart är att anbudsgivare 3 också lämnade de högsta rabatterna i sina kombinationsbud, där 2 För fyra av anbudsgivarna gällde att enkelbuden var giltiga endast under förutsättning att de skulle komma att tilldelas minst två av objekten. Man kan därför anta att de observerade enkelbuden från dessa fyra anbudsgivare, allt annat lika, kan vara något lägre än vad de varit om de inte haft möjlighet att lämna restriktionen om att tilldelas minst två av objekt. 5

6 genomsnittliga rabatten för de olika kombinationsbuden uppgick till 18%. En möjlig tolkning är att anbudsgivare 3 av strategiska skäl valt att lämna relativt höga enkelbud för att sedan kompensera detta med en relativt hög rabatt för olika kombinationer. Syftet med en sådan strategi skulle kunna vara att anbudsgivaren genom höga enkelbud försöker blockera att de egna enkelbuden, i kombination med anbud från andra anbudsgivare, slår ut anbudsgivarens egna relativt aggressiva kombinationsbud. Ett relativt högt eget enkelbud skulle därmed inte komma att utgöra ett hot mot anbudsgivarens eget kombinationsbud. 3 Tabell 2. Anbudsgivarnas lämnade anbud per objekt (SEK) - Västerås Anbudsgivare Objekt Plåtslagargatan 1A Forntidsgatan Utmarksgatan Hundaregatan Triangelnätsvägen Lavegatan Skälbygatan Skälbygatan Lillhamra Den lämnade rabatten i kombinationsbuden, uttryckt som procentuellt avdrag på summan av enkelbuden på de objekt som ingår i en kombination, antyder inte att rabatten skulle vara ökande i antalet objekt som ingår i kombinationen. Tabell 3 visar att variationen i den genomsnittliga rabatten mellan anbudsgivarnas kombinationsbud förvisso är relativt stor, men flera av dem lämnade kombinationsbud på olika stora kombinationer av objekt utan att ändra på rabattens storlek. Tabell 3. Genomsnittlig lämnad rabatt för olika stora kombinationer av objekt (%) - Västerås Antal objekt i kombinationsbud Anbudsgivare Anbudsgivare 1 4,47 3,97 3,78 3,81 4,26 4, Anbudsgivare 3 17,50 19, Anbudsgivare 4 3,00-3,00 3,00 3, Anbudsgivare 5 6,74 8,72-8,54-9,11 9,13 Anbudsgivare 7-10,00 10,00-10,00 10,00-10,00 Anbudsgivare 8-10,56 10,18 10,08 10,21 10,14 10,13 11,52 3 De högsta enkelbuden på de tre objekt som anbudsgivare 3 inte lämnat pris på, är emellertid också mellan 30% och 56% högre än det lägsta enkelbudet på resp objekt. Anbudsgivarna bakom dessa tre enkelbud (anbudsgivare 1 och 5) har lämnat betydligt mer blygsamma rabatter än vad anbudsgivare 3 har gjort. 6

7 Inför utvärderingen så beslutade Västerås kommun att upphandlingen av ett av objekten, Fornstidsgatan, skulle avbrytas. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) meddelande före anbudstidens utgång att myndigheten inte skulle komma att ge utförare tillstånd att driva ett boende i de lokaler som var planerade för verksamheten. Meddelandet från IVO annonserades via kommunens upphandlingssystem och de anbud som innehöll ett pris på detta objekt kom därför att tas bort vid utvärderingen. I tabell 4 presenteras utfallet från utvärderingen. Kolumn två och tre visar upphandlingens lägsta enkelbud för varje objekt samt en fiktiv total kontraktssumma för samtliga objekt baserad på de lägsta enkelbuden (se kommentaren i fotnot 2). Scenario 1 i tabellen (kolumn fyra och kolumn fem) presenterar den kostnadsminimerande fördelningen av objekt mellan anbudsgivarna. Utvärderingen inkluderar samtliga anbud och restriktioner som lämnats på anbudsformulären. Utfallet visar att en anbudsgivare tilldelas samtliga åtta objekt till en lägsta möjliga totalkostnad på drygt 27,04 miljoner kronor. Tabell 4. Resultat av utvärdering (SEK) - Västerås Objekt Lägsta enkelbud utan restriktioner Anbuds Lägsta givare enkelbud Scenario 1: Lägsta totalkostnad utan restriktion Anbuds Lägsta bud inkl ev givare rabatt i komb. bud Scenario 2: Lägsta totalkostnad, minst tre vinnande anbudgivare Anbuds givare Lägsta bud inkl ev rabatt i komb Plåtslagargatan 1A (k) (k) Utmarksgatan (k) (e) Hundaregatan (k) (k) Triangelnätsvägen (k) (k) Lavegatan (k) (k) Skälbygatan (k) (k) Skälbygatan (k) (k) Lillhamra (k) (k) Total kostnad Anm. (k) och (e) markerar huruvida det vinnande anbudet är ett enkelbud eller del av ett kombinationsbud Eftersom utvärderingen i scenario 1 visade att objekten i en kostnadsminimerande lösning skulle komma att tilldelas till färre än tre anbudsgivare, så genomfördes en ny scenarioanalys av anbuden. Utgångspunkten i scenario 2 var att objekten skulle fördelas på ett sådant sätt att den totala kontraktssumman för samtliga objekt minimerades vilket också skedde i scenario 1 men under villkoret att objekten skulle fördelas mellan minst tre anbudsgivare. I kolumn sex och sju redovisas utfallet från scenario 2. Anbudsgivare 4 och anbudsgivare 1 tilldelas nu tre respektive ett objekt. Relativt scenario 1 så ökar upphandlarens kostnad eller snarare utvärderingsbeloppet - med knappt 482 tkr eller 1,78 procent. Eftersom ökningen av utvärderingsbeloppet, av att tilldela objekten till tre anbudsgivare istället för till bara en anbudsgivare, var betydligt lägre än kommunens angivna mervärde för minst tre leverantörer 1,9 miljoner kronor - så antogs lösningen enligt scenario 2. 7

8 3. Upphandling av gruppbostäder enligt LSS Enköpings kommun 3.1 Utformning av anbudsgivning Sättet att utforma både anbudsformulär och regler för anbudsgivning vid upphandlingen i Enköpings kommun var mycket snarlikt den tidigare upphandlingen i Västerås. I korthet gällde följande: varje objekt (adress) utgjorde ett separat kontrakt kontraktstiden för varje objekt var år anbuden utvärderades efter pris möjlighet att lämna paketbud på valfria kombinationer av objekt, dock maximalt fyra objekt i ett kombinationsbud ingen anbudsgivare kunde bli tilldelad mer än fyra objekt antalet kombinationsbud begränsat till tio anbud möjlighet att uttrycka minsta antal objekt som måste erhållas för att anbud skall gälla möjlighet att uttrycka maximalt antal objekt som kan fullgöras Figur 2: Anbudsformulär vid upphandling av LSS boende, Enköping 8

9 Figur 2 visar utformningen av anbudsformuläret. Anbudsgivare lämnade kombinationsbud på samma sätt som i upphandlingen i Västerås. För varje objekt som ingick i ett eller fler kombinationsbud, skulle anbudsgivaren lämna ett enkelbud. För de två restriktionerna om minsta/maximalt antal objekt gällde att anbudsgivaren med ett kryss markerade antalet objekt som respektive restriktion avsåg. 3.2 Resultat Till upphandlingen inkom sju godkända anbud. Innan anbudstiden hade löpt ut, lät kommunen meddela att ingen upphandling av objekt Hornugglegränd skulle ske. Inga anbud kom därmed att lämnas på detta objekt. Tabell 5 sammanfattas de sju anbudens olika delar. Tabell 5. Lämnade anbud och restriktioner - Enköping Anbudsgivare Antal enkelbud Antal kombinationsbud Minsta antal objekt som måste tilldelas Maximalt antal objekt som kan antas Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudsgivare Anbudens mönster vad gäller lämnade kombinationsbud och lämnade restriktioner uppvisar stora likheter med upphandlingen i Västerås. Anbudsgivarna lämnar maximalt antal tillåtna kombinationsbud, uttrycker att ett minsta antal objekt måste tilldelas för att enkelbuden skall gälla men lämnar ingen restriktion angående max antal objekt som kan antas. Det skall dock noteras att vid upphandlingen i Enköping så kunde en anbudsgivare aldrig bli tilldelad fler än fyra objekt, vilket naturligtvis minskar behovet för en anbudsgivare med begränsad kapacitet att utnyttja restriktionen angående maximalt antal objekt. Tabell 6 visar att de enkla anbudens spridning för de olika objekten vid upphandlingen i Enköping är betydligt mindre än vad som observerades vid upphandlingen i Västerås. Den genomsnittliga relativa skillnaden mellan det lägsta anbudet och det högsta anbudet för ett objekt är i genomsnitt drygt 22 procent. Tabell 6. Anbudsgivarnas lämnade anbud per objekt (SEK)och år - Enköping Objekt Gamla vägen Torggatan Vulcanusvägen Ekspinnargatan Fotbollsgatan Svinnegarnsvägen Gluggen

10 En möjlig förklaring till den relativt låga spridningen i enkelbuden är att anbudsgivarna samtidigt lämnade relativt låga rabatter i sina kombinationsbud. En anbudsgivare är, så att säga, redan genom sina relativt låga enkelbud konkurrenskraftig gentemot de andra anbudsgivarna, men konkurrerar på detta sätt samtidigt med sina egna kombinationsbud. Tabell 7 illustrerar lämnade rabatter för olika stor kombinationer. Eftersom en anbudsgivare kunde tilldelas maximalt fyra objekt, så fanns det inga skäl för anbudsgivarna att lämna kombinationsbud som omfattade fler än fyra objekt. Tabell 7. Genomsnittlig lämnad rabatt för olika stora kombinationer av objekt (%) - Enköping Antal objekt i kombinationsbud Anbudsgivare Anbudsgivare 1 4,75 4,80 4,24 Anbudsgivare 2 1, Anbudsgivare 3 10,50-9,37 Anbudsgivare ,57 Anbudsgivare 6 1,00 3,40 - Anbudsgivare Anbudsgivare 8 1,20 4,70 - Vid utvärderingen visade det sig att en kostnadsminimerande allokering av de sju objekten, utan villkor om minsta antal vinnande anbudsgivare, genererade två vinnande anbudsgivare. Tabell 8. Resultat av utvärdering (SEK) - Enköping Lägsta enkelbud utan restriktioner Scenario 1: Lägsta totalkostnad utan restriktion Scenario 2: Lägsta totalkostnad, minst tre vinnande anbudgivare Objekt Anbuds givare Lägsta enkelbud Anbuds givare Lägsta bud inkl ev rabatt i komb. bud Anbuds givare Lägsta bud inkl ev rabatt i komb Gamla vägen (k) (k) Torggatan (e) (k) Vulcanusvägen (e) (e) Ekspinnargatan (k) (e) Fotbollsgatan (k) (k) Svinnegarnsvägen (k) (k) Gluggen (k) (k) Total kostnad Anm. (k) och (e) markerar huruvida det vinnande anbudet är ett enkelbud eller del av ett kombinationsbud En kostnadsminimerande allokering, med villkoret att minst tre anbudsgivare måste tilldelas minst ett objekt vardera, ökade upphandlingens kontraktssumma med knappt 190 tkr (drygt ½ procent). Eftersom denna merkostnad var lägre än kommunens uppgivna mervärde - en miljon kronor - av att få tre leverantörer istället för en eller två leverantörer, så kom utfallet enligt scenario 2 att antas som den vinnande allokeringen av objekt. 10

11 4. Sammanfattning och diskussion En utgångspunkt för Västerås och Enköpings kommun vid utformningen av reglerna för anbudsgivning på LSS-boende var att en anbudsgivares kostnad för att fullgöra ett enskilt objekt sannolikt skulle komma att bero på hur många av de övriga objekten som anbudsgivaren samtidigt tilldelades. I syfte att ge anbudsgivarna stor handlingsfrihet, att genom sina anbud uttrycka olika förhållanden mellan kostnader och antalet objekt, så tilläts anbudsgivarna i de båda upphandlingarna att lämna kombinatoriska anbud. En anbudsgivare kan med hjälp av kombinatoriska anbud lämna mer konkurrenskraftiga anbud i situationer där anbudsgivarens produktionskostnad inte är linjär i volym. Med kombinatoriska anbud slipper anbudsgivaren bära risken att de lämnade priserna i en upphandling inte speglar den kostnad anbudsgivaren faktiskt ställs inför när hon ser sin tilldelning av objekt. Anbudsgivaren behöver därmed inte lägga på en risk-premie på sina anbud i syfte att kompensera sig för obehagliga utfall vid utvärderingen. Den potentiella effekten blir med andra ord att upphandlaren kan erhålla lägre priser än vad hon får om hon inte tillåter för kombinatoriska anbud. En invändning mot att tillåta för kombinatoriska anbud, framförallt paketbud, är att större företag skall utnyttja möjligheten att lämna kraftiga rabatter i syfte att försöka slå ut mindre företag. Något eller några av företagen har kanske så stora samordningsvinster av att vinna större volymer att de försöker vinna huvuddelen av upphandlingen med ett enda konkurrenskraftigt paketbud. Förvisso är ett sådant anbud fördelaktigt för upphandlaren på kort sikt, eftersom denne nu kan dra nytta av att det större företaget har stora samordningsvinster i sin verksamhet. Innebörden kan dock bli att antalet mindre företag inom samma bransch på lång sikt försvinner och därmed minskas konkurrensen inför kommande upphandlingar. Lite förenklat kan man säga upphandlaren måste väga kortsiktiga kostnadsbesparingar mot potentiellt långsiktiga kostnadsökningar. 4 Det finns emellertid olika sätt för en upphandlare att minska möjligheterna för större företag att med hjälp av kombinatorisk anbudsgivning försöka slå ut mindre företag. En första möjlighet för upphandlaren är att sätta en gräns för hur många objekt som maximalt får ingå i ett paketbud eller ange vilka av upphandlingens objekt som får ingå i ett paketbud. Ett andra sätt är sätta en övre gräns hur stor den procentuella rabatten får vara i ett paketbud. En tredje väg, som Enköpings kommun tillämpade, är att sätta en övre gräns för hur stor volym som en enskild anbudsgivare maximalt kan tilldelas vid utvärderingen. De flesta upphandlingar innehåller en avvägning mellan den fördelning av objekt som minimerar upphandlarens kontraktssumma och den fördelning som minimerar samma summa men under ett eller flera villkor. Villkoren utgörs ofta av krav på olika kvalitativa/kvantitativa egenskaper hos varan eller tjänsten som skall upphandlas. Ett vanligt sätt är att upphandlaren i förfrågningsunderlaget anger hur mycket mer hon är beredd att betala för en vara/tjänst med en viss kvalitativ/kvantitativ egenskap relativt en identisk vara/tjänst som saknar eller har en lägre nivå av denna specifika egenskap. Vi kan kalla detta för upphandlarens mervärde av en viss egenskap hos varan. Om det lämnade priset på den senare varan understiger den förra varan med mer än mervärdet, så kommer upphandlaren att välja varan som har den lägre nivån av den kvalitativa egenskapen. I annat fall väljs den förra varan. På samma sätt kan vi 4 Här skall tilläggas att ett företag med stora samordningsvinster i vunnen volym mycket väl i en upphandling utan möjlighet att lämna paketbud, kan försöka dra nytta av samordningsvinsterna i sin budgivning. Genom att lägga mycket låga enkelbud på var av delarna, kan företaget hoppas på att vinna samtliga delar. En sådan budgivning är dock inte riskfri eftersom företaget inte med säkerhet vet om alla delar som tillsammans bildar samordningsvinsten - kommer att vinnas. 11

12 tänka oss att upphandlaren i förfrågningsunderlaget anger ett eller flera mervärden för olika önskade utfall från upphandlingen. Genom att ställa ett grundscenario mot olika alternativa utfall, där hänsyn tas till mervärdet för olika utfall, skapas en transparent beslutsprocess. I de två upphandlingarna av LSS-boende som vi redogjort för, gjordes med hjälp av mervärden just denna senare avvägning mellan två utfall från utvärderingen. I Västerås var mervärdet av att erhålla mer än två vinnande leverantörer 1,9 miljoner kronor medan samma mervärde i Enköping var 1 miljon kronor. Den kostnadsminimerande fördelningen av objekt, utan villkor på önskat utfall, visade att objekten i båda upphandlingarna tilldelades endast en eller två leverantörer. Därför jämfördes dessa två kostnadsminimerande utfall med vardera ett alternativt scenario där objekten i vardera upphandlingen tilldelades minst tre anbudsgivare. Merkostnaden för att fördela objekten i enlighet med de två alternativa utfallen blev betydligt mindre än det mervärde som varje kommun angivit i förfrågningsunderlaget. Metoden att använda sig av en princip byggd på mervärden för att försöka uppnå ett lägsta antal vinnande anbudsgivare vid utvärderingen av anbud har den stora fördelen att upphandlaren själv, genom sättandet av sitt mervärde, bestämmer hur stor hennes merkostnad maximalt får bli av att låta tilldela objekten till fler leverantörer. Vidare är metoden transparent och behandlar alla anbudsgivare lika. Idag tillämpas en rad utvärderingskriterier, där vissa anbudsgivare säkert kan se en tydlig fördel gentemot andra anbudsgivare i valet av utvärderingskriterier. Detta kan i sin tur komma att påverka anbuden. Förvisso kan ett mervärde, som upphandlaren anger i förfrågningsunderlaget för att erhålla ett angivet minimum av leverantörer, komma att visa sig ha gynnat en eller flera leverantörer efter själva utvärderingen (ex post). Det är emellertid inte lika uppenbart vilket eller vilka företag som före anbudsgivningen kan dra fördel av att två scenarier från utvärderingen kan komma att behöva jämföras med varandra och värderas med hjälp av ett mervärde. I vilken utsträckning en sådan regel påverkar budgivningsbeteendet hos anbudsgivarna, är dock en fråga för vidare forskning. 12

13 Referenser Lunander, Anders. (2009). Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning, Promemoria för Trade Extensions AB, Lunander, Anders. (2010). Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning En fallstudie, Promemoria för Trade Extensions AB, Lunander, Anders. (2011a). Trafikverkets upphandling av beläggningsarbeten i Region Mitt En analys av anbudsdata, Promemoria för Trade Extensions AB, Lunander, Anders. (2011b). Olika anbudsmodeller olika kostnader - En empirisk analys av Trafikverkets upphandling av beläggningsarbeten i två regioner , Promemoria för Trade Extensions AB, 13

Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning

Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning Upphandling av hemtjänst och särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala Mars 2009 Innehåll Östersunds kommun upphandlade under hösten 2008 driftentreprenad

Läs mer

Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning

Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning Offentlig upphandling av särskilt boende med kombinatorisk anbudsgivning - En fallstudie Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala November 2010 Innehåll Tre nämnder inom Västerås stad upphandlade under

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar

Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala Augusti 2008 Innehåll Promemorian beskriver

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad KKV1030, v1.1, 2010-05-05 YTTRANDE 2010-12-20 Dnr 616/2010 1 (10) Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5293-10 mellan Enera International AB och Malmö stad Kammarrätten

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson

Offentlig upphandling från forskningens horisont. Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont Jan-Eric Nilsson Förstapris-auktion Värdet av en vas ligger någonstans mellan 1 och 99; vilket värde var och en av fem deltagare har framgår av den lapp

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 2 - Om innovationsupphandling Innehåll Beskrivning av innovationsupphandling... 3 Semantiken i denna upphandling... 3 FoU-undantag... 3 Processen...

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 MEDDELANDE 1(2) Polisens verksamhetsstöd Datum Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-648-154/11 Ärendebeteckning 1027 Handläggare Michael Erilane

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se

Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Ostrategisk upphandlingsprocess? Gudrun Lind gudrun.lind@kammarkollegiet.se Regeringen Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 uppställt som mål att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv

Läs mer

Granskning av objektsupphandlingar 2010

Granskning av objektsupphandlingar 2010 Granskning av objektsupphandlingar 2010 Motala kommun Granskningsrapport Datum 2010-12-12 Lars Edgren Jönköping Innehållsförteckning Granskningsrapport... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman

NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2010-06-02 Stockholm Mål nr 3344-09 Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Karin Almgren, Lennart Hamberg, Margit Knutsson, Henrik Jermsten och Olle Stenman FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen UMIT Research Lab 12 oktober 2011 Syfte Utveckla metoder för att minimera elkostnader genom att anpassa produktion till fluktuationer i elpriset. Fallstudie:

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Ulla Hansson Catharina Lernstad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P [xx] HSN 1410-1295 Förfrågningsunderlag enligt

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

Version September 2015. Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel

Version September 2015. Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel Version September 2015 Branschöverenskommelse upphandling av livsmedel Branschöverenskommelse Denna branschöverenskommelse mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen är

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN Sida 1 (7) Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN I denna bilaga finns de krav som ställs i förhandlade upphandlingen samt de uppgifter

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer