Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5. Samhällsekonomiska principer och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5. Samhällsekonomiska principer och"

Transkript

1 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5 Kapitel 10 Buller Version G L 6(1+0,1)

2 10. Buller Bullervärdet har hittills baserats på en underliggande studie av Wilhelmsson (1997). I samband med ASEK 2 gjordes en genomgång av tillämpningen av bullervärdena och en granskning av dagens bullervärdering med avseende på fullständighet (SIKA 2002). Där framgår bl.a. att värdena för samtliga trafikslag baseras på värden för vägtrafik i boendemiljö, att värderingen i boendemiljö är ofullständig, att värdena inte omfattar störningar i samband med arbets- eller rekreationsmiljö, att värderingarna inte nödvändigtvis fångar alla hälsoeffekter samt att värderingar saknas som beaktar buller från flera källor samtidigt. Kalkylvärdena avser inte heller buller vid terminaler, hållplatser och rangerbangårdar, eller buller i samband med bygg-, drift-, och underhållsverksamhet. ASEK 2 menade dock att en fullständig värdering skulle ställa höga krav på differentiering vilket i sin tur skulle ställa orimliga krav på kostsam modellutveckling och empiri. Det vore därför rimligare och mer kostnadseffektivt att använda approximationer och standardiserade metoder. Forskningen inriktas alltmer mot den så kallade effektkedjeansatsen ( impact pathway ), där syftet är att värdera konsekvenserna av bullerexponeringen, d.v.s. sjukdomsfall, sömnstörningar etc. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för bullerstörningar utgörs av direkta, medvetna störningar samt ackumulerade omedvetna störningar (för boende vid normal trafik). Danmark m.fl. länder använder kvantifierade samband mellan buller och sjukdomar i sin bullervärdering. Omräknat från danska till svenska befolkningsförhållanden och med hänsyn tagen till fördelningen av människor i olika bullerzoner, motsvarar kostnaderna för direkta och medvetna störningar ca 3,24 miljarder kr/år i 1999 års priser (Ohm et al. 2003, Strömmer 2007). I ASEK 4 (SIKA 2008) anges ett antal begränsningar med den befintliga bullervärderingen: Värdena för samtliga trafikslag baseras på värdena från vägtrafik i boendemiljö. Värderingen i boendemiljö är ofullständig. Värderingen baseras dessutom på en äldre studie, från Värdena omfattar inte störningar i till exempel arbets- eller rekreationsmiljö, trots att störningssambanden sannolikt ser annorlunda ut i dessa miljöer än i bostäder. Värderingarna fångar inte nödvändigtvis in alla hälsoeffekter. Värderingar saknas som beaktar buller från flera källor samtidigt. Kostnadssamband behöver utvecklas för värdering av maximal ljudnivå och antal bullerhändelser (idag värderas endast ekvivalentbuller). I ASEK 4 togs ett första steg att ta hänsyn till ackumulerade omedvetna bullerstörningar. Kostnaden för dessa störningar består av kostnader för sjukvård och produktionsbortfall på grund av sjukdomar som har kvantifierade samband med trafikbuller (ökade riskfaktorer). 2

3 Det gäller främst hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck som orsakats av långvarig, stressgenererande bullerexponering. I Danmark är kostnaderna för att undvika risken att bli sjuk och dö i förtid beräknade till 750 miljoner kr/år. Exponeringsbilden för Sverige är snarlik den i Danmark, dvs. ungefär lika stor andel av befolkningen i de båda länderna utsätts för lika höga bullernivåer. Om man antar att sjukdomsbilden är densamma i de båda länderna kan man proportionellt räkna upp den danska kostnaden för att undvika risken att bli sjuk och dö i förtid. Omräknat till svenska förhållanden (uppräknat med befolkningsmängd) motsvarar kostnaden för Danmark på 750 miljoner kr/år ca. 1,35 mrd kr/år för Sverige. Inkluderar man människors betalningsvilja för att undvika dessa störningar, den så kallade riskvärderingen, beräknas kostnaderna för att undvika risken att dö i förtid till 4,3 mrd kr/år i Danmark, vilket i Sverige motsvarar 7,5 mrd kr/år i 1999 års priser (Ohm et al. 2003). Om dessa siffror används med försiktighet och riskvärderingen exkluderas, blir det totala samhällsekonomiska värdet av bullerstörningar ca 4,59 mrd kr/år (3,24+1,35) i 1999-års priser. (Vägverket 2007) Resonemanget ovan innebar att bullervärdena i ASEK4 räknades upp med 42 procent (4,59/3,24 = 1,42). Vid en litteraturgenomgång som WSP genomfört (WSP 2011) rekommenderas att denna procentsats bibehålls. Procentsatsen behålls dock utifrån nya värderingsstudier; för vägbuller benämnd REBUS (VTI 2009) och för järnvägsbuller benämnd JÄSMAGE (VTI 2010) och dessutom görs ett mer progressivt påslag. Detta är i linje med forskningen, som visar att den långsiktiga hälsoeffekten kan påvisas främst vid högre bullernivåer (Trafikverket 2012). Detta hälsopåslag representerar de hälsoeffekter som inte är internaliserade i en fastighets köpeskilling. I ASEK 4 värderas inomhus- och utomhusbuller sammanvägt. Vissa bullerreducerande åtgärder, t.ex. treglasinstallation, har dock endast effekt på inomhusbuller. Värdering av buller för inomhusmiljö respektive utomhusmiljö har därför tagits fram genom att dela upp värderingen med hjälp av vikter och antaganden om fasadreduktion. För vägtrafikbuller har det hittills antagits att inomhusvärderingen är 60 procent av den totala värderingen och att utomhusbuller således är 40 procent av den totala värderingen samt att fasadreduktionen är 25 db. För järnvägstrafiken är motsvarande siffror 90 procent respektive 10 procent och 30 db. Anledningen till att bullerstörningen vid utomhusvistelse har ansetts vara relativt liten för järnväg är att järnvägsbullret, som normalt kännetecknas av relativt få men höga ljudtoppar, ofta orsakar påtagliga sömnstörningar samtidigt som den sammanlagda störningstiden vid utomhusvistelse anses vara relativt låg. Annorlunda antaganden om fasaddämpning är också nödvändigt för jämförbarhet i och med att fasader dämpar järnvägsbuller mer effektivt än vägbuller (SIKA, 1999). Dessutom finner Öhrström et al 2011 att vägtrafikbuller orsakar mer sömnstörningar än tågbuller vid lika ekvivalent ljudnivå nattetid utomhus men att denna skillnad minskar vid högre ljudnivåer och om antalet tåg är många per dygn. Det förhållande mellan bullervärde inomhus och utomhus som idag tillämpas för vägbullervärderingen (60/40) bör behållas och bör dessutom kunna tillämpas även för järnvägsbuller. Det är numera allmänt erkänt att fördelningen 60/40 ligger mer i linje med faktiska förhållanden än den hittillsvarande fördelningen 90/10 på järnvägssidan (WSP 2012a). 3

4 Nuvarande bullervärdering innefattar inte exponering från flera bullerkällor samtidigt (även om frågan nämns i ASEK4). I Öhrström et al slås dock fast att det finns en statistiskt säkerställd samverkanseffekt. Därför borde, åtminstone på sikt, en sådan värdering tillkomma. För närvarande finns dock ingen vetenskaplig metodik för hur en sådan värdering ska ske och därför införlivas det inte i ASEK5. Som nämns ovan värderas inte heller enstaka, maximala bullertoppar. WSP (2007) visar att betalningsviljan för att reducera bullertoppar kan vara betydande. Man vill dock inte gå så långt i sina slutsatser att man rekommenderar någon monetär värdering för detta. Forsatta studier om detta är därför angeläget. 4

5 10.1 Vägbuller ASEK 5 rekommenderar: För vägbuller i kortsiktiga analyser (mindre 10 år) rekommenderas de värden som anges i tabellerna nedan. Dessa värden är framtagna av VTI (VTI 2009) i en studie benämnd REBUS. Påslaget med 42 % för hälsopåverkan som infördes i ASEK 4 behålls men läggs på den nya studiens värden. Prisnivån i REBUS är 2006 men är uppräknad med KPI och BNP per capita till 2010 års penningnivå i tabellen. Tabell 10.1 Kalkylvärden för vägbuller, Tabell 10.2 Kalkylvärden för vägbuller, Utom- och inomhus samt utomhus Inomhus, inkl. hälsoeffekter, prisnivå inkl. hälsoeffekter, prisnivå 2010, 2010 Utom- och inomhus Utomhus Inomhus LAEq Värde Värde LAEq 24h Värde 24 h Ute kr/utsatt kr/utsatt Inne (db) kr/utsatt år (db) år år

6 ASEK 5 rekommenderar forts.: I långsiktiga analyser rekommenderas följande värden för vägbuller vid 40-åriga livslängder: Tabell 10.3 Kalkylvärden för vägbuller, Tabell 10.4 Kalkylvärden för vägbuller, Utom- och inomhus samt utomhus Inomhus, inkl. hälsoeffekter, prisnivå inkl. hälsoeffekter, prisnivå 2010, 2010 Utom- och inomhus Utomhus Inomhus LAEq 24 Värde Värde LAEq 24h Värde h Ute kr/utsatt kr/utsatt Inne (db) kr/utsatt år (db) år år

7 I en VTI-studie (VTI 2009) genomförs en hedonisk prisstudie för bostadspriser i Lerum. Denna studie, benämnd REBUS, baseras på över tusen försäljningar i området. Resultatet av studien visar på ett svagare progressivt samband än Wilhelmssons studie. REBUS resultat ligger i linje med andra internationella studier såsom de EU-värden som rekommenderas av EU-projektet HEATCO (Bickel et al. 2006). Orsaken till att Wilhelmssons studie visar starkare progressivitet jämfört med Lerumstudien menar forskarna på VTI kan bero på Wilhelmssons funktionsform tillsammans med det faktum att studien ej kontrollerade för andra negativa effekter i närheten av vägen, dvs. det marginella sambandet mellan kostnad och buller överskattas troligtvis vid höga bullernivåer med nuvarande kalkylvärden, ett problem som även noterades i Wilhelmsson (2000, sid. 808), (VTI 2009). I avsnitt konstaterades att det finns ett välbelagt positivt samband mellan betalningsviljebaserade kalkylvärden och ekonomisk tillväxt. De betalningsviljebaserade kalkylvärdena ska därför räknas upp med real BNP/capita under kalkylperioden. Baserat på förväntad årlig tillväxt i BNP/capita fram till 2050 innebär detta vid en 40-årig kalkylperiod en uppräkningsfaktor på 1,34 om analysen görs i annat verktyg än Samkalk. Vid andra kalkylperioder se avsnitt för aktuell uppräkningsfaktor. Värdena vid en 40-årig kalkylperiod redovisas i tabellerna ch 10.4 ovan. 7

8 10.2 Järnvägsbuller ASEK 5 rekommenderar: För kortsiktiga analyser (kortare än 10 år) rekommenderas värdena i tabellen nedan för järnvägsbuller. Dessa värden är framtagna i en VTI-studie benämnd JÄSMAGE (VTI 2010). Tabell 10.5 Kalkylvärden för jvgs-buller, Tabell 10.6 Kalkylvärden för jvgsbuller, Utom- och inomhus samt utomhus Inomhus, inkl. hälsoeffekter, prisnivå inkl. hälsoeffekter, prisnivå 2010, 2010 Utom- och inomhus Utomhus Inomhus LAEq Värde Värde LAEq Värde 24 h 24h Ute kr/utsatt kr/utsatt Inne kr/utsatt år (db) år år (db)

9 ASEK 5 rekommenderar forts.: För långsiktiga analyser rekommenderas värdena i tabellen nedan för järnvägsbuller. Tabell 10.7 Kalkylvärden för jvgs-buller, Tabell 10.8 Kalkylvärden för jvgsbuller, Utom- och inomhus samt utomhus Inomhus, inkl. hälsoeffekter, prisnivå inkl. hälsoeffekter, prisnivå 2010, 2010 Utom- och inomhus Utomhus Inomhus LAEq Värde Värde LAEq 24h Värde 24 h Ute kr/utsatt kr/utsatt Inne (db) kr/utsatt år (db) år år

10 Forskning visar att det finns betydande skillnader mellan individers störning och värdering av vägtrafikbuller och järnvägsbuller. Detta ses bland annat i VTI:s studie REBUS i Lerum där förutom värderingar av vägtrafikbuller även värdering av järnvägsbuller togs fram (VTI 2009) samt i störningsstudier genomförda inom forskningsprojektet TVANE (Öhrström et al. 2011). Som en utveckling av Lerumstudien har VTI på uppdrag av Banverket/Trafikverket nyligen genomfört en stor hedonisk prisstudie vilken baseras på bostadsförsäljningspriser i ett antal områden i Sverige (skrivandet av en vetenskaplig artikel är i sin avslutningsfas). Områdena är alla utsatta för buller från järnvägstrafik och i låg utsträckning utsatta för buller från vägtrafik. I studien, som ingår som ett delprojekt i projektet JÄSMAGE (JÄrnvägens Samhällsekonomiska MarGinalkostnadEr), har värdering av ekvivalentbullernivåer tagits fram utifrån drygt bostadsförsäljningar (Lerumstudien för järnvägsbuller baserades på drygt 300 bostadsförsäljningar). Skillnaderna mellan resultaten i JÄSMAGE och REBUS förklaras främst av skillnader i antal observationer. Resultaten för JÄSMAGE och värdena för vägtrafikbuller från Lerumstudien ligger i linje med forskning som visar att när det gäller allmän störning är vägtrafikbuller mer störande än järnvägsbuller men att vid högre bullernivåer med många tågpassager är järnvägsbuller mer störande (Öhrström et al. 2011). Eftersom forskning visar att det finns skillnader i störning och värdering mellan vägtrafikbuller och järnvägsbuller så frångås principen från ASEK 4 att basera järnvägsbullret på vägtrafikbullret. På samma sätt som för vägtrafikbuller görs en uppräkning med uppräkningsfaktorer för järnvägsbullret Flyg- och sjöfartsbuller ASEK 5 rekommenderar: Flygbuller ger relativt låga ekvivalentnivåer, varför en värdering utifrån vägbuller är mer lämpligt än utifrån järnvägsbuller. Dessutom är det relativt välbelagt att flygbuller medför en större störning än vid motsvarande nivåer för väg och järnväg. Det gör också att en uppräkning med 1,4 är motiverad. Eftersom kunskapen om sjöfartsbuller är bristfällig är rekommendationen att den som tidigare värderas som flygbuller. Observera att för långsiktiga analyser (10 år eller längre) ska värderingarna för flyg- och sjöfartsbuller baseras på de långsiktiga vägbullervärderingarna. Bullerkostnaden för flyg och sjöfart utgör en relativt liten andel av den totala bullerkostnaden inom transportsektorn. I ASEK 4 rekommenderades att buller från flyg och sjöfart värderas 10

11 på samma sätt som järnvägsbuller. WSP har i en promemoria (WSP 2012b) utifrån en litteraturstudie gett rekommendationer för flyg- respektive sjöfartsbuller Flygbuller WSP (2012b) konstaterar att problemen med flygbuller koncentreras till start och landning, särskilt vid start eftersom gaspådraget då är störst. Av de drygt boende som exponeras av flygbuller bor ca vid Bromma flygplats och ca vid Arlanda flygplats. WSP (2012b) har inte funnit några värderingstudier för flygplansbuller som är direkt tillämpbara. Värdering av flygplansbuller måste därför antingen baseras på värderingar för väg- eller järnvägsbuller. De inför ASEK 5 föreslagna värderingarna för väg- och järnvägsbuller utgår båda från ekvivalentnivåbuller, där vägbuller har högre värdering än järnvägsbuller vid lägre ekvivalentnivåer. Flygbuller ger relativt låga ekvivalentnivåer, varför en värdering utifrån vägbuller är mer lämpligt. Dessutom är det relativt välbelagt att flygbuller medför en större störning än vid motsvarande nivåer för väg och järnväg. Det gör också att en uppräkning är motiverad. Enligt VTIs tidigare förslag (VTI 2009) skulle den svenska värderingsfunktionen för väg multipliceras med 1,55 för nivåer under 67 db (LAEq,24) och med 1,33 för nivåer över 67 db. Dessa två uppräkningsnivåer är en förenkling av HEATCO:s samband. I praktiken skulle ASEK 5 ytterligare kunna förenkla uppräkningen till att bara nyttja en enda faktor på 1,4. Förenklingen motiveras av att uppskattningen att låta vägtrafikbuller motsvara flygbuller är grov och att HEATCO-studien innehåller vissa osäkerheter Sjöfartsbuller Kunskapen om sjöfartsbullrets störning är bristfällig. Människor i bebyggelse påverkas i mycket liten utsträckning av buller direkt från fartygen. Detta buller är dock ofta lågfrekvent och har lång räckvidd. Det bör dock poängteras att sjöfartsbuller främst kan liknas vid industribuller som uppkommer vid lastning av fartygen. Dessa bullerproblem är något som relativt enkelt kan åtgärdas med exempelvis tystare ramper, medan buller från väg-, flyg- och järnvägstrafik är av en annan karaktär och är svårare att åtgärda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid överflyttning av gods till sjöfart. I ASEK 4 värderades sjöfartsbuller på samma sätt som flygbuller. Eftersom inga nya rön finns föreslås detta att gälla även fortsättningsvis Vibrationer Markvibrationer i samband med tågtrafik förekommer vid ett relativt begränsat antal bansträckor i Sverige. Totalt beräknades 6560 bostäder utmed 141 km bansträcka vara exponerade för vibrationsnivåer >0,35 mm/s vägd RMS, varav 920 bostäder vid 26 km 11

12 bansträcka beräknades vara utsatta för vibrationsnivåer >1,4 mm/s vägd RMS. (Pagoldh 1990). Största axellast (STAX) har ökat på det svenska järnvägsnätet. Det har betydelse för tillförande av energi till marken, vilket kan medföra att antalet störda av vibrationer ökat. När det gäller vibrationer från vägtrafik finns idag inget underlag för att bedöma förekomsten av antal störda bostäder. Med mer tunga lastbilstransporter ökar dock risken för att fler människor störs av vibrationer från vägtrafik. Forskningen vad gäller värderingen av vibrationer är inte så långt gången och i dagsläget är det inte aktuellt att ta med någon värdering i ASEK. Referenser Barregard, L., Bonde, E., och Öhrström, E. (2009), Risk of hypertension from exposure to road traffic noise in a population-based sample. Occupational and Environmental Medicine, 66, Bickel, P., R., R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. hunt G.D. Jong, J.Laird, C.Lieb, G.Lindberg, P. Mackie, S. Navrud, T. Odgaard, A. Ricci, J. Shires, och L. Tavasszy (2006), Propsal for Harmonised Guidelines. Deliverable 5, HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Trasnsport Costin and Project Assessment). Nilsson, M. E; Bluhm, G.; Berglund, G. (2009), Vägtrafikbuller och hälsa Aktuellt forskningsläge. Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm. Ohm, A.; Lund, S. P; Poulsen, P. B.; Jakobsen, S. (2003), Støj, gener og sundhed. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr Pagoldh, C (1990), Godstågstrafikens stambanenät, Vibrationsstörningar från järnvägstrafik i Sverige. Rapport S-5967-A, Ingemansson Akustik SIKA (1999), Översyn av samhällsekonomiska kalkylprinciper och kalkylvärden på transportområdet. SIKA Rapport 1999:6. SIKA (2001), Trafikens externa effekter, SIKA Rapport 2001:7 SIKA (2002), Översyn av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden på transportområdet, SIKA Rapport 2002:4 SIKA (2008), Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4, SIKA PM 2008:3 SIKA (2009), Värden och metoder för transportsektorns samhällsekonomiska analyser ASEK 4, SIKA rapport 2009:3. Trafikverket (2012), Bullerberäkningar för ASEK5, Trafikverket PM (kommande) WHO (2011), Burden of Disease from Environmental Noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. WHO, Bryssel. 12

13 Wilhelmsson, M. (1997), Trafikbuller och fastighetsvärden en hedonisk prisstudie. Meddelande 5:45, Division of Building and Real Estate Economics, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Wilhelmsson, M. (2000) The Impact of Traffic Noise on the Values of Single-family houses, Journal of Environmental Planning and Management 43 (6), WSP (2007), Värdering av bullerprofiler, WSP Analys & Strategi rapport 2007:27 WSP (2009), Värdering av bullerprofiler från vägtrafik, WSP Analys & Strategi rapport 2009:25 WSP (2012a), Värdering av trafikbuller från väg och järnväg en översyn inför ASEK5, WSP Analys & Strategi rapport WSP (2012b), Värdering av buller från flyg och sjöfart - en översyn inför ASEK5, WSP Analys & Strategi pm VTI (2009), Bullervärden för samhällsekonomisk analys, Beräkningar för väg- och järnvägsbuller. VTI notat VTI (2010), Estimating non-marginal willingness to pay for railway noise abatements: Application of the two-step hedonic regression technique Vägverket (2003), Översyn av marginalkostnader inom vägtransportsekorn Slutrapport. Vägverket (2007), Värdering av trafikbuller 2007, utkast. Örström, E., Gidlöf- Gunnarsson, A., Ögren, M och Jerson, T. (2011), Slutrapport Forskningsprogrammet TVANE, Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik, Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Göteborgsuniversitet, Sahlgrenska akademin, Rapport nr 1:2011. WHO (2009), Night noise guidelines for Europe. 13

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 10 Kostnad för buller G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 10. Kostnad för buller... 3 10.1

Läs mer

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Version 2016-04-01 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Kapitel 10 buller G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 10. buller... 3 10.1 Buller från vägtrafik...

Läs mer

Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile

Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Störning och samhällsekonomisk kostnad av vägtrafikbuller i Ljungskile Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 7 september 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka

Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Miljömedicinsk bedömning av trafikbuller nära E6 i Kungsbacka Peter Molnár Miljöfysiker Helena Sandén Överläkare Göteborg den 27 mars 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra

Läs mer

Användarhandledning. Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats av Ulf Magnusson, 2002-04-23.

Användarhandledning. Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats av Ulf Magnusson, 2002-04-23. Användarhandledning BUSE version 2.21 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats

Läs mer

TRAFIKBULLER. Delrapport. December SIKA Rapport 2002:11

TRAFIKBULLER. Delrapport. December SIKA Rapport 2002:11 TRAFIKBULLER Delrapport December 2002 Förord Enligt regleringsbrevet för 2000 ska påbörja en revidering av samhällsekonomiska metoder och viktigare kalkylvärden. En delredovisning av uppdraget ska lämnas

Läs mer

Hur påverkas vi av buller? -Ny kunskapssammanställning om buller och hälsa Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare

Hur påverkas vi av buller? -Ny kunskapssammanställning om buller och hälsa Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Hur påverkas vi av buller? -Ny kunskapssammanställning om buller och hälsa Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Miljömedicinska Enheten Centrum för Arbets- och Miljömedicin Syfte Uppdrag från Naturvårdsverket

Läs mer

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Version 2016-04-01 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord Denna rapport Analysmetod och samhällsekonomiska

Läs mer

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010 Foto: Anders Ekström Trafikbuller som miljöhälsoproblem Theo Bodin, med. kand. Maria Albin, överläkare, docent DEN NATIONELLA BILDEN Beräkningar i Sverige visar att ca 2 miljoner invånare är utsatta för

Läs mer

Nyheter i ASEK 6. Nya rekommendationer och vad dessa förändringar kan innebära för kalkylerna.

Nyheter i ASEK 6. Nya rekommendationer och vad dessa förändringar kan innebära för kalkylerna. Nyheter i ASEK 6 Nya rekommendationer och vad dessa förändringar kan innebära för kalkylerna. Basår för priser Basår för priser ändras från 2010 till 2014. Det vill säga alla kalkylvärden i ASEK 6 ska

Läs mer

BUSE version 2.2. Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar

BUSE version 2.2. Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Användarhandledning BUSE version 2.2 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Marginalkostnader för järnvägsbuller: Effekter av hjärt- och kärlssjukdomar

Marginalkostnader för järnvägsbuller: Effekter av hjärt- och kärlssjukdomar Marginalkostnader för järnvägsbuller: Effekter av hjärt- och kärlssjukdomar En delstudie inom SAMKOST Jan-Erik Swärdh 1 Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), Stockholm Sammanfattning I denna studie

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

Remissvar Samordnade bullerregler fo r att underla tta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)

Remissvar Samordnade bullerregler fo r att underla tta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) Remissvar Samordnade bullerregler fo r att underla tta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) 2013-10-11 Socialdepartementets diarienr: S2013/5977/PBB Sammanfattning

Läs mer

Bullervärden för samhällsekonomisk analys

Bullervärden för samhällsekonomisk analys VTI notat 30-2008 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Bullervärden för samhällsekonomisk analys Beräkningar för väg- och järnvägsbuller Henrik Andersson Lina Jonsson Mikael Ögren VTI notat 30-2008

Läs mer

Hälsa och ljudmiljö: Exempel från förtätning av bebyggelse

Hälsa och ljudmiljö: Exempel från förtätning av bebyggelse Miljömedicinskt möte, 23/11 2011, Göteborg Hälsa och ljudmiljö: Exempel från förtätning av bebyggelse Anita Gidlöf-Gunnarsson, fil.dr Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Läs mer

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Peter Molnár Miljöfysiker Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 28 maj 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken

Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Datum Sida 1 (10) ) Trafikbuller vid Sundsvik 8:4, 8:5, mfl. Järnvägsparken Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000 www.sunne.se

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

OSTÖRD SÖMN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÄLSA

OSTÖRD SÖMN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÄLSA OSTÖRD SÖMN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HÄLSA Kerstin Persson Waye Arbets- och miljömedicin, Göteborg universitet www.amm.se/soundenvironment Sound_n_health Trafikbullerförordningen (2015:216) riskerar exponera

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial

Hämplingen 21. Sammanfattning. Formbetong Anläggning AB. Att. Granskare Rapportnr Arbetsmaterial c:\akustik\sp-7.3 projekt\hamplingen\13200193 hamplingen trafikbuller.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Hämplingen Formbetong Anläggning AB Jan Pons Granskare Rapportnr 13200193 Arbetsmaterial Datum

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning

Nol 2:288 mfl Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 10200402 1 (5) PM 10200402.1 Denna PM har reviderats 2014-10-08 med nya trafiksiffror för vägarna, samt en ny husplacering. Nytillkommet jämfört med förra versionen markeras med ett vertikalt

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter

Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter Bullernätverket i Stockholms län Seminarium: Buller i planeringen Stockholm, 9:e November, 2013 Samordningsutredningens förslag i ljuset av vad vi idag vet om bullers hälsoeffekter Mats E. Nilsson Psykologiska

Läs mer

Buller, hälsa, hälsobördor, nyttor och möjligheter i. Transportsektorn och Trafikverket. Hur är det med dig då? Jo tack, bara bra. Själv då?

Buller, hälsa, hälsobördor, nyttor och möjligheter i. Transportsektorn och Trafikverket. Hur är det med dig då? Jo tack, bara bra. Själv då? Buller, hälsa, hälsobördor, nyttor och möjligheter i Transportsektorn och Trafikverket Karin Blidberg Nationell samordnare buller och vibrationer Hur är det med dig då? Jo tack, bara bra. Själv då? TMALL

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Trafikbullerutredning Sörby 3:6

Trafikbullerutredning Sörby 3:6 Uppdrag Sörby 3:6, Gävleborg Beställare TST Gruppen Att Håkan Sandin Handläggare Jan Pons Granskare Monica Waaranperä Rapportnr 1320010513 R1 rev2 2014-11-04 Datum 2014-10-22 Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Slutrapport Forskningsprogrammet TVANE

Slutrapport Forskningsprogrammet TVANE Slutrapport Forskningsprogrammet TVANE Effekter av buller och vibrationer från tågoch vägtrafik - tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik Evy Öhrström, Docent Anita Gidlöf-Gunnarsson,

Läs mer

Ingår hälsoeffekter i hedoniska värderingar av trafikbuller en SP-pilot 1

Ingår hälsoeffekter i hedoniska värderingar av trafikbuller en SP-pilot 1 Ingår hälsoeffekter i hedoniska värderingar av trafikbuller en SP-pilot 1 Jan-Erik Swärdh, VTI 2013-12-20 PM till Trafikverket Inledning Trafikrelaterat buller är ett stort och ökande miljöproblem. Problemen

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21

Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 Mall: Error! Unknown document ver Error! Unknown document Uppdragsnr: 10194157 1 (7) PM Trafikbullerutredning - Detaljplan för Yllestad 1:21 I samband med en planerad tillbyggnad av Gyllensvaans Möbler

Läs mer

Kristoffer Mattisson, Yrkes och Miljöhygieniker, Doktorand folkhälsovetenskap Arbets och Miljömedicin, Lund

Kristoffer Mattisson, Yrkes och Miljöhygieniker, Doktorand folkhälsovetenskap Arbets och Miljömedicin, Lund Modellering av trafikbuller Metoder, Osäkerhet och Felkällor Kristoffer Mattisson, Yrkes och Miljöhygieniker, Doktorand folkhälsovetenskap Arbets och Miljömedicin, Lund Upplägg 1. Vad är buller? 2. Hur

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Bullerutredning Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Effekter av tågbuller:

Effekter av tågbuller: Effekter av tågbuller: Samband med bullernivåer beräknade på 2 och 4 m höjd (Del 1) samt antal tåg per maxtimme > LAFmax70 db på uteplats (Del 2) Tomas Jerson, Ingenjör Mikael Ögren, Tekn.Dr Anita Gidlöf-Gunnarsson,

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholm läns landsting WHO Guidelines

Läs mer

Vilka vetenskapliga grunder står vi på idag kring upplevelsen av industribuller?

Vilka vetenskapliga grunder står vi på idag kring upplevelsen av industribuller? Stadens ljud och människors hälsa Malmö, 29/2-2012 Arrangör: Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg stad, Delegationen för hållbara städer Vilka vetenskapliga grunder står vi på idag kring upplevelsen

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Redovisning flygbuller

Redovisning flygbuller Redovisning flygbuller Del 3 Del 4 Bullerexponering och hälsokonsekvenser Bullerreducerande åtgärder 1 Allmänt om hälsoeffekter MKB med bilagor utgår från aktuella miljömedicinska studier. Upplevd störning

Läs mer

Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster

Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster Buller i miljön, hjärt-kärlsjukdom och påverkan på foster Jenny Selander Forskare (post doc) MSc, PhD Arbetsmedicinska enheten Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Jenny.Selander@ki.se Disposition

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut?

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Leva och bo med vindkraft Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära ett vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa

Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Ingrid Johansson Horner, Naturvårdsverket 1 Innehåll Generellt om bullerpåverkan i samhället Vindvals syntesrapport kap hälsa

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Buller och vibrationer från väg- och spårtrafik Godkänd av styrgruppen 2014-09-11 NATURVÅRDSVERKET 2 (12) Förord Det här är en redovisning från en arbetsgrupp inom

Läs mer

Innehåll. Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv. Är buller ett problem? Omfattning i samhället. Hälsoeffekter av buller

Innehåll. Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv. Är buller ett problem? Omfattning i samhället. Hälsoeffekter av buller Innehåll Bullerproblematik ur ett samhällsperspektiv - Hälsoeffekter av omgivningsbuller Mats Rosenlund Arbets- och miljömedicin Stockholms läns landsting Exempel på hälsoeffekter av buller Bullerkällor

Läs mer

Trafikbullerutredning Tyresö Kumla 3:245

Trafikbullerutredning Tyresö Kumla 3:245 o:\29aku\2913\13200023\06 rapporter och pm\13200023 kumla r4.doc Uppdrag Tyresö Kumla 3:245 Beställare Listuddens mark och Projektering AB Att Handläggare Granskare Rapportnr Hans Gans Michel Yousif Jan

Läs mer

Effekter av buller från vägtrafik och tåg: Reanalyser av data från olika delpopulationer i Lerumsstudien

Effekter av buller från vägtrafik och tåg: Reanalyser av data från olika delpopulationer i Lerumsstudien Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 122 Effekter av buller från vägtrafik och tåg: Reanalyser av data från olika delpopulationer i Lerumsstudien Evy Öhrström, docent Eva Andersson, docent, statistiker

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält

Miljömedicinsk bedömning av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Miljömedicinsk bedömning av bullerstörningar från skärgårdsskjutfält Mikael Ögren Akustiker Lars Barregård Överläkare, professor Göteborg den 3 oktober 2011 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll

TRAFIKBULLER. KV. Byggmästaren och Sigfridshäll TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll 2016-04-19 TRAFIKBULLER KV. Byggmästaren och Sigfridshäll KUND KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 550 02 Jönköping Besök: Östra Storgatan 67 Tel:

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten

Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten Seminarium om trafikbuller ett växande miljöhälsoproblem, 2013-03-26 Åtgärder mot trafikbuller: Exempel från verkligheten Tyst sida Anita Gidlöf-Gunnarsson Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet,

Läs mer

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Gunnar Lindberg, VTI 1 Sammanfattning De ekonomiska metoder som används är likartade mellan de svenska värderingarna och de som presenterats

Läs mer

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad Handläggare Victor Wetterblad Telefon 010-505 60 81 Mobil 072-227 64 59 E-post victor.wetterblad @afconsult.com Datum 2015-11-11 Uppdragsnummer 703146 PM 01_rev1 Beställare Josefina Blomberg, Riksbyggen

Läs mer

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun

Trafikbullerutredning Eskilstuna Centrum, Eskilstuna kommun Uppdrag Eskilstuna Verkmästaren 6 & 7 Beställare Eskilstuna kommun Handläggare Johan Aslan Granskare Jan Pons Rapportnr 1320000242 Datum 2013-05-28 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62

Läs mer

Effekter av tågbuller vid en starkt trafikerad järnväg

Effekter av tågbuller vid en starkt trafikerad järnväg Effekter av tågbuller vid en starkt trafikerad järnväg - undersökningar i Sollentuna kommun Evy Öhrström, Docent Anita Gidlöf-Gunnarsson, Fil.Dr Mikael Ögren, Tekn.Dr Tomas Jerson, Ingenjör Rapport nr

Läs mer

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering

PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie. Trafikbullerutredning för väglokalisering Rapport nummer: 2016-002 r01 Datum: 2016-06-21 Granskningskopia PM, Väg E20 förbi Mariestad, Lokaliseringsstudie Trafikbullerutredning för väglokalisering L:\2016\2016-002 MB E20 Vägtrafikbuller, Structor

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga

Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga ARBETSPLAN UTSTÄLLELSEHANDLING -12-22 1N070001.docx Granskare Godkänd av Ort Datum Peter Fors Peter Fors Uppsala -12-22 Objektnamn Väg 276 Rosenkälla-Åkersberga Entreprenadnummer Entreprenadnamn Beskrivning

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun

Detaljplan för bostäder i Myggenäs 1:114, Tjörns kommun Uppdragsnr: 0077 () PM 0077 0906 Detaljplan för bostäder i Myggenäs :, L:\700\Tjörns_kommun\0090_Myggenäs Tjörns_kn\_Dokument\PM_00 90_0906_DP_Myggenäs trafikbuller.doc Mall: Pm - 00.dot ver.0 Sammanfattning

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Tel +46 (0) 0 505 Mobil +46(0) 70 74 perry.ohlsson@afconsult.com Rapport nr 56569 RAPPORT (8) Datum 0-06- 455 80 Munkedal Uppdragsnr 56569 Trafikbullerutredning Hällevadsholm,Munkedals kn Uppdragsansvarig

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189.

Kv Brofästet, Stockholm. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Stina Airijoki Box 8189. Rapport nummer: 201-01 r01 Datum: 201-0-12 Kv Brofästet, Stockholm Trafikbullerutredning Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 201-0-12, Dnr 2011-11 L:\201\201-01 LE Kv Brofästet, Exploateringskontoret\Rapporter\201-01

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008

Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten. Göteborg den 14 augusti 2008 Miljömedicinskt yttrande angående störning i bostad från varutransporter i fastigheten Göteborg den 14 augusti 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se

Läs mer

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan

Stenhöga, Solna Trafikbuller-och vibrationsutredning för detaljplan 13071 RAPPORT A 1 (6) Kund Fastighets AB Cirkusstenen Holding Rebecka Yrlid Box 5182 102 44 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13071 Bilagor A01-A04 2013-06-17 Rapport A Stenhöga, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer