En samhällskunskap i tiden? Beskrivningar och analyser av arbetsmarknaden i gymnasieskolans samhällskunskapsböcker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En samhällskunskap i tiden? Beskrivningar och analyser av arbetsmarknaden i gymnasieskolans samhällskunskapsböcker 1974 2008"

Transkript

1 1

2 En samhällskunskap i tiden? Beskrivningar och analyser av arbetsmarknaden i gymnasieskolans samhällskunskapsböcker Johan Edman & Anna Maria Forssberg 1. INLEDNING Det drar ihop sig till val och det finns all anledning att tro att arbetsmarknadsfrågor kommer att stå högt på dagordningen även i denna valrörelse. Regelverket kring och ersättningsnivåerna i a-kassan, trygghetslagarnas framtid och fackets ställning är alla exempel på de sakfrågor som döljer sig bakom mer svepande formuleringar om att alla ska med eller att utanförskapet ska stoppas. Den politiska kampen är i någon mån en strid om begreppen, något omtolkningarna av och försvaret för ett begrepp som arbetslinjen kan illustrera. Valet 2010 har potentiellt väldigt många förstagångsväljare (endast valen 1968 och 1976 har haft fler) och det måste därför anses vara en relevant fråga hur dessa väljare förstår och förmår tolka de politiska utspelen kring dessa centrala frågor. Detta är en av anledningarna till att studera en av de viktigare källorna till förstagångsväljarnas kunskaper i dessa frågor: läroböcker i samhällskunskap för gymnasieelever. En annan är naturligtvis att många gymnasieelever varje år, inte bara valår, står inför inträdet på arbetsmarknaden. Frågan är vad de kan tänkas vet om denna? Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i ett antal läroböcker i samhällskunskap för gymnasieskolan undersöka vilka beskrivningar av arbetsmarknaden som svenska gymnasieelever har delgetts från mitten av 1970-talet fram till i våra dagar. Fokus kommer att läggas på beskrivningar av den svenska arbetsmarknadens historiska rötter och framtida utmaningar, arbetsmarknadsorganisationerna och avtalsförhandlingarna, konflikter och medbestämmande. Den globala kontexten respektive den vardagsnära beskrivningen har också utkristalliserats som viktiga teman. TIDIGARE STUDIER OCH EGNA UTGÅNGSPUNKTER Föreliggande undersökning är ett försök att redovisa och analysera läroboksinnehållet från fyra årtionden. Vi gör inte anspråk på någon mer avancerad teoriprövning, men några tidigare undersökningar har gåtts igenom i jakt på inspiration och avgränsning. Det finns en uppsjö forskning om läromedel, deras innehåll och funktion. Inför arbetet med denna rapport har vi helt kort tagit del av några verk som delar rapportens ambition att vara en kritisk innehållsanalys. Bland dessa finner vi bland annat den rapport ekonomhistorikern Mauricio Rojas publicerade på Timbro för några år sedan. Här tar han sig an ett antal grundskoleböcker, främst i ämnet historia, i jakten på beskrivningar av det svenska välståndets framväxt och orsaker. Rojas finner en okritisk historieskrivning i nära 2

3 samklang med socialdemokratisk självsyn på arbetarrörelsens betydelse för denna utveckling. 1 Ännu närmre denna undersöknings syften kommer ett examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap publicerad vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet vårterminen Här har författarna, på uppdrag av fackföreningen Unionen, undersökt hur områdena arbetsliv och arbetsmarknad framställts i gymnasiets läroböcker i samhällskunskap. En kvantitativ innehållsanalys har kompletterats med en kvalitativ analys av tilltal och ton, pedagogiska grepp och huruvida texten kan anses ligga nära eller långt ifrån den tilltänkte läsaren. Undersökningen visar att arbetsliv och arbetsmarknad upptar ett förhållandevis litet antal sidor i läroböckerna och en därtill minskande andel av ett växande antal sidor. Presentationen av ämnesområdet sker huvudsakligen utifrån ett samhälleligt perspektiv, där det nationella samhällets funktion står i fokus på bekostnad av ett perspektiv som hade kunnat presentera ämnesområdena i en internationell kontext alternativ på en mer konkret/praktisk nivå med koncentration på den enskilde individens roll i arbetslivet och på arbetsmarknaden. 2 Den mest genomarbetade undersökningen av de vi tittat på är 1992 års Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker, författad av fyra forskare/pedagoger och utgiven på Publica med ekonomiskt stöd av Svenska Arbetsgivareföreningen. Här får läsaren stifta bekantskap med beskrivningar av ämnesområdena angivna i bokens titel. Undersökningen har både läroböcker i historia och i samhällskunskap som källmaterial, från såväl grundskolan som gymnasieskolan, och de tidsmässiga nedslagspunkterna är 1960-talet och 1980-talet. Delar av resultaten tangerar Rojas slutsats att arbetarrörelsen är framskriven i beskrivningarna på företagarens och entreprenörens bekostnad. De tidigare genomförda studierna har på olika sätt inspirerat oss till vissa ställningstaganden av vikt för denna undersökning. Vad gäller Rojas handlar inspirationen kanske främst om att undvika vissa grepp och utgångspunkter. Rojas är ganska upprörd, närmast indignerad, över att det går att spåra ideologiska tendenser i läroboksmaterial som förväntas bygga på vetenskapliga resultat. Rojas intresse för den ideologiska tendensen är förvisso inspirerande och något vi också tar med oss i denna studie, genom att i förhållandevis bred mening försöka spåra den samhälls- och historiesyn som ligger till grund för läroböckernas val av fakta och förklaringar. Men till skillnad från Rojas tror vi inte att det skulle finnas en av ideologiska tendenser oanfrätt vetenskaplig sanning att mäta detta mot. Samhällsvetenskapliga redogörelser för och förklaringar av samhälleliga fenomen och förändringar är med nödvändighet teoretiskt och därigenom ideologiskt anstrukna; häri skiljer sig inte Rojas förklaringsansatser från de han kritiserar. Vad man däremot kan sakna, och vad som synes vara en mer fruktbar kritik av läroböckerna, är resonemang om just perspektivval och läroboksförfattarnas egna teoretiska/ideologiska utgångspunkter. Sådana resonemang lyser nästan helt med sin frånvaro, det stora undantaget är ett kapitel om teori och metod i en av 2000-talets böcker för de högre kurserna. 3 1 Mauricio Rojas, (S)kolan: om politisk snedvridning i grundskolans böcker, Timbro/Stockholm Per Peterson & Fredrik Lindell, Global arbetsmarknad eller individuellt arbetsliv i läroböckerna? En undersökning av innehåll i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet, JMG/Göteborgs universitet Hans Almgren, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan [B- och C-kurs] Gleerup/Malmö 2008 (2. uppl.), s

4 Den refererade studien från Göteborgs universitet har varit mer reservationslöst inspirerande. Här hade författarna utifrån en teoretiskt härledd förförståelse förväntat sig beskrivningar på global och lokal nivå när man i stället fann beskrivningar av det undersökta fenomenet på främst samhällelig nivå. Utan att släpa med oss samma teoriram in i denna undersökning har även vi valt att leta efter det globala men framför allt det lokala perspektivet. Till det lokala perspektivet räknar vi då konkreta beskrivningar med individen i fokus, beskrivningar av arbetsmarknadens organisation och funktion som ger gymnasieskolans elever tydliga verktyg för sitt kommande arbetsliv. Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker delar en del slutsatser med Rojas men utifrån resonemang som är lättare att ta till sig. Man spårar tendenser till socialdemokratisk historie- och samhällsbeskrivning i de undersökta böckerna, detta sägs för övrigt ha varit en hypotes vid författandet. Hypotesen ersätter Rojas indignation och sägs bygga på en förståelse av socialdemokratin som en stark politisk kraft med stort inflytande över skolpolitiken och därmed också över läroboksinnehållet för de läroboksförfattare och förlag, som ju har velat vara med sin tid och få sina böcker godkända och använda. 4 Undersökningen överlappar bara till en mindre del vår egen men bland resultaten i dessa fall kan vi ta del av slutsatsen att ett samhälleligt engagemang tenderar att ha tagit form som indignation i läroböckerna från 1970-talet (som i och för sig inte undersöks) och 1980-talet. Senare i boken görs antagandet att 1960-talets läroböcker i stor utsträckning anammade ett funktionalistiskt konsensusperspektiv med systemets stabilitet och en strävan efter harmoni och balans som en utgångspunkt. Med 1970-talet väcktes ett konfliktperspektiv som ska ha återspeglats i 1980-talets böcker där nämnda indignerade tonläge återfunnits. I konstaterandet att indignation, protest och kritiskt tänkande skrivits fram i talets läroböcker, men att den teoretiska eller faktamässiga grunden för det kritiska tänkandet saknas finner vi både inspiration till empirisk undersökning och stöd för våra utgångspunkter. Vi finner tidstypiska (om än något eftersläpande, något som också framhålls av författarna till det sistnämnda alstret) perspektivval högst rimliga men skulle också gärna se resonemang kring dessa i läroböckerna. Samtidigt blir det intressant att leta efter den omvittnade indignationen och konfliktperspektivet. URVAL OCH KÄLLMATERIAL Vid urvalet av representativ litteratur har vi stått inför samma dilemma som Rojas: det finns ingen statistik över detta, Skolverket tillhandahåller ingen och förlagen är ganska förtegna om sina försäljningssiffror. 5 Med benäget bistånd av Föreningen Lärare i Samhällskunskap (FLS) och en rutinerad medarbetare på bokförlaget Liber lyckades vi ändå identifiera ett antal böcker från respektive årtionde som under alla omständigheter varit bland de vanligast förekommande i gymnasieundervisningen. 6 Här presenteras helt kort de böcker som har gåtts igenom för respektive årtionde. 4 Staffan Selander, Agneta Forsberg, Ewa Romare & Torgny Åström, Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker, Publica/Stockholm 1992, s Rojas 2007, s Vi vill rikta ett stort tack till Leif Jarlén på FLS och Christine Ineborn på Liber för deras hjälp med urvalsprocessen. 4

5 En av 1970-talets absoluta storsäljare var samhällskunskapsboken Världen, Sverige och vi avsedd för de tre- och fyraåriga teoretiska linjerna. Boken gavs ut i olika varianter och upplagor åren I femte upplagans grundbok för gymnasieskolans första årskurs från 1974 behandlas arbetsmarknaden under rubriken Yrkesvärlden, arbetsmarknaden och utbildningssamhället. Kapitlet är 33 sidor långt och uppdelat i fyra delavsnitt: 1) Yrke och yrkesklassificering; 2) Arbetsmarknadens organisationer; 3) Arbetslivets internationalisering; 4) Utbildningsväsendet reformer och debatt. Av intresse för denna undersökning är främst avsnittet om arbetsmarknadens organisationer (10 sidor) och i någon mån avsnittet om arbetslivets internationalisering (1 sida). 7 Samma series bok för de humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjernas årskurs två (femte upplagan från 1976) är i mycket att likna vi en lärobok i företags- och nationalekonomi och i den mån man saknat resonemang om företagande i den förra delen återfinns dessa här. Några få sidor i kapitlet Den ekonomiska politiken avhandlar frågor av intresse för denna undersökning. 8 I läroboken för de humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjernas årskurs tre (femte upplagan från 1977) återfinns en del matnyttigt i kapitlen Två arbetslivsfrågor och Internationell ekonomi. 9 Läroboken för de naturvetenskapliga och tekniska linjernas årskurs tre (fjärde upplagan från 1977) är en blandning av läroböckerna för de humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjernas årskurs två och tre. Här återfinns också kapitlen Två arbetslivsfrågor och Internationell ekonomi. På knappt 10 sidor avhandlas medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor och helt kort nämns arbetskraftsrörligheten inom EG. 10 För gymnasieskolans tvååriga linjer fanns på 1970-talet bland annat boken Samhällskunskap. Boken gavs ut i två delar och i den första delen i andra upplagan från 1974 ägnas hela 50 sidor åt kapitlet Arbetsmarknad. Kapitlet är indelat fyra delavsnitt: 1) Den internationella arbetsmarknaden; 2) Kvinnorna på arbetsmarknaden; 3) Aktuella problem på den svenska arbetsmarknaden; 4) Parterna på den svenska arbetsmarknaden talets stora samhällskunskapsbok bar namnet Samhällsboken men kallades populärt också för knappboken på grund av omslaget med diverse kampanjknappar. Boken gavs ut i flera upplagor åren Arbetsmarknaden gås i denna boks andra upplaga från 1986 igenom i ett längre separat kapitel med just denna rubrik. På 30 sidor hinner man avhandla alltifrån den globala arbetssituationen och arbetslösheten till den svenska arbetsmarknaden och specifika dagsaktuella problem såsom datoriseringen av arbetsmarknaden. I ett senare kapitel med rubriken Samhällsekonomisk balans återfinns ett delavsnitt om 7,5 sidor avhandlandes Arbetsmarknaden: löner, skatter och priser. Även 7 Sixten Björkblom, (red.), Världen, Sverige och vi. Samhällskunskap för gymnasieskolan [HSENT 1: Grundbok], AW Läromedel/Stockholm 1974 (5. uppl.). 8 Sixten Björkblom (red.), Världen, Sverige och vi. Samhällskunskap för gymnasieskolan [HSE 2: Grundbok], AW läromedel/stockholm 1976 (5. uppl.). 9 Sixten Björkblom, (red.), Världen, Sverige och vi. Samhällskunskap för gymnasieskolan [HSE 3: Grundbok], AW läromedel/stockholm 1977[a] (5. uppl.). 10 Sixten Björkblom (red.), Världen, Sverige och vi. Samhällskunskap för gymnasieskolan [NT 3: Grundbok], AW läromedel/stockholm 1977[b] (4. uppl.). 11 Hans Abrahamsson & Clarence Nilsson. Samhällskunskap. Del 1, Utbildningsförlaget/Stockholm 1974 (2. uppl.). 5

6 om diverse bilder upptar en större andel av utrymmet jämfört med Världen, Sverige och vi, så är mängden text om arbetsmarknaden otvivelaktigt större talets storsäljande Zigma ges fortfarande ut och konkurrerar nu främst med den bok vi valt för 2000-talet. Första upplagan kom 1994 och vi har koncentrerat oss på 1995 års andra upplaga för den nya gymnasieskolans A-, B- och C-kurser. Boken vänder sig främst till de studieförberedande programmen. Texten är luftig, bilderna många, och samtliga frågor av intresse för denna undersökning är samlade i ett arbetslivsblock som spänner över 29 sidor disponerade i fyra kapitel: Svensk arbetsmarknadshistoria några hållpunkter; Parterna på arbetsmarknaden; Spelreglerna på arbetsmarknaden; Arbete åt alla? 13 Genom att kontrollera innehållsförteckningarna i ett par varianter av Zigma som bara vänder sig till A- respektive B- och C-kursen, kan man dra slutsatsen att detta block har varit avsett för A-kursen. 14 Jämte Zigma har den sedan 1995 utgivna Reflex varit den ledande samhällskunskapsboken på 2000-talet. Boken tillhandahålls i två varianter för gymnasieskolans A-kurs, en basversion för elever som enbart läser kärnämneskursen i samhällskunskap och en plusversion för de som ska läsa högre nivåer. 15 Basversionen anges på förlagets hemsida vända sig till elever som vill ha en mindre omfångsrik bok samt en mer praktisk inriktning på samhällskunskapsämnet. 16 I basversionen tas arbetsmarknadsfrågor upp i kapitlet Jobben och arbetsmarknaden, ett kapitel som spänner över 22 sidor med märkbart fler bilder och större text än i tidigare årtiondens läroböcker. Kapitlet är indelat i fyra delavsnitt: 1) Näringslivet i Sverige; 2) Arbetskraften och arbetsmarknaden; 3) Arbetsgivarna och arbetstagarna; 4) Spelreglerna på arbetsmarknaden. I plusversionen heter kapitlet Arbete och arbetsmarknad och spänner över 20 sidor. Arbetsmarknadspolitiken avhandlas här separat, över fem sidor i kapitlet Ekonomisk politik. I allt väsentligt är det samma innehåll i de två versionerna. I Reflex för gymnasieskolans B- och C-kurser återfinns några avsnitt av relevans i kapitlet Svensk ekonomi i förändring. Kapitlet är kronologiskt uppbyggt med en beskrivning av den svenska ekonomins utveckling från 1930-talet och framåt. För de senare årtiondena finns några avsnitt av intresse där arbetsmarknadspolitiken och den förändrade arbetsmarknaden tas upp. 17 Vi har även gått igenom en bok Kompass som explicit vänder sig till gymnasieskolans yrkesinriktade program, för att se om där finns någon skillnad i ämnesval och tilltal. Här återfinns, i kapitlet Din privata ekonomi, ett avsnitt betitlat Att börja jobba där vissa av våra teman återfinns. Ytterligare några undersökta sidor 12 Jan Kieser & Kjell Rydén, Samhällsboken: samhällskunskap för gymnasieskolans tre- och fyraåriga linjer, Sparfrämjandet/Stockholm 1986 (2. uppl.). 13 Bengt-Arne Bengtsson, Zigma samhällskunskap [ABC kurserna], Almqvist & Wiksell/Stockholm 1995 (2. uppl.). 14 Bengt-Arne Bengtsson, Zigma samhällskunskap [A kurs], Almqvist & Wiksell/Stockholm 1996[a]; Bengt- Arne Bengtsson, Zigma samhällskunskap [BC kurserna], Almqvist & Wiksell/Stockholm 1996[b]. 15 Hans Almgren, Stefan Höjelid & Erik Nilsson, Gleerups reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan [A-kurs, Bas] Gleerup/Malmö 2005 (2. uppl.); Hans Almgren, Stefan Höjelid & Erik Nilsson, Gleerups reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan [A-kurs, Plus] Gleerup/Malmö 2004 (4. uppl.). 16 (hämtat 26/5 200, 14:22). 17 Hans Almgren, Reflex: samhällskunskap för gymnasieskolan [B- och C-kurs] Gleerup/Malmö 2008 (2. uppl.). 6

7 återfinns i kapitlet Samhällets ekonomi. Sammanlagt kan 7,5 sidor sägas ta upp ämnen av intresse för vår undersökning Maria Eliasson & Gunilla Nolervik, Kompass till samhällskunskap A, Gleerups/Malmö

8 2. UNDERSÖKNING Undersökningen disponeras tematiskt där ett antal centrala aspekter på arbetsmarknaden lyfts fram för att i en underdisposition jämföras över tid. Utvalda teman är: 1) Presentation av arbetsmarknadsorganisationerna; 2) Avtalsförhandlingar och konflikter; 3) Arbetskraft och medbestämmande; 4) Det globala och det lokala; 5) Historisk bakgrund och aktuella problem. PRESENTATION AV ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNA Presentationen av arbetsmarknadsorganisationerna har i de studerade läroböckerna funnits vara ganska schematisk. De presenteras vid namn, eventuellt får man se ett organisationsschema över något större centralförbund och någon gång presenteras även några mindre fackförbund. Av särskilt intresse är därför eventuella beskrivningar som går bortom detta och därtill törs spekulera kring organisationernas syfte och legitimitet. Avsnittet om arbetsmarknadens organisationer inleds i 1970-talets Världen, Sverige och vi (1974) med en bild av arbetet som en produktionsfaktor som köps och säljs på en arbetsmarknad med arbetsgivare och arbetstagare som förhandlande parter. Arbetsmarknadsorganisationerna beskrivs som intresseorganisationer med medlemmarnas ekonomiska intressen för ögonen. Med tillägget att dessa även arbetar för förbättringar, och inte bara ekonomisk utdelning, beskrivs därtill fackföreningarna som ideella föreningar. Fackföreningsrörelsen representeras av LO, TCO, SACO och SR där LO beskrivs som huvudorganisationen. Förhandlingsparten är SAF, stat och kommun. I den i ämnet betydligt fylligare Samhällkunskap (1974) ägnas hela 7,5 sidor åt arbetsmarknadsorganisationerna. Organisationerna beskrivs som starka och denna styrka beskrivs som en av anledningarna till det relativa lugnet på den svenska arbetsmarknaden. Under egna rubriker presenteras LO, TCO, SACO och SR. LO:s dominanta roll som arbetarnas huvudorganisation förklaras: Fler faktorer har naturligtvis bidragit till detta. En är, att vårt folk är så enhetligt när det gäller ras, språk och religion och att någon uppsplittring av den anledningen inte behövt ske. En annan är uppenbarligen, att arbetarna accepterat den s.k. reformistiska linje som LO hävdat. Det innebär, att man tagit avstånd från en revolutionär, omstörtande verksamhet för att i stället förhandlingsvägen genom reformer förändra förhållandena och så gradvis vinna allt bättre resultat. De framgångar, som man vunnit på detta sätt och som kompletterats med den politiska arbetarrörelsens vinster, har gjort att någon mer radikal fackföreningsrörelse inte har kunnat konkurrera med framgång. 19 Arbetsgivarorganisationerna (SAF, SAV, Kommun- och Landstingsförbunden och Kooperationens Förhandlingsorganisation) presenteras över en knapp sida. I 1980-talets Samhällsboken (1986) presenteras främst LO och SAF bland löntagar- och arbetsgivarorganisationerna. Därtill går man igenom ett antal samarbetskarteller. Den svenska fackföreningsrörelsen beskrivs som stark, något som delvis förklaras av en jämförelsevis hög organisationsgrad vilket i sin tur bland annat förklaras av att arbetare och tjänstemän har förmått visa varandra förståelse och respekt i stället för att bekämpa 19 Abrahamsson & Nilsson 1974, s

9 varandra. 20 Bokens författare tar ganska tydligt ställning för facklig anslutning, genom att argumentera för fördelarna med detta: Det avgörande skälet är att man tillsammans med andra är starkare än om man är ensam. Den som förhandlar enskilt med en arbetsgivare kommer oftast i ett klart underläge. Eftersom det ibland uppstår problem på en arbetsplats känns det tryggare om man har fackföreningens stöd i en fråga. Ju fler som är med i facket, desto starkare blir detta. 21 Den höga organisationsgraden till trots är det väldigt få, enligt bokens författare alltför få (10 20 procent av medlemmarna), som åtar sig fackliga uppdrag. Det ifrågasätts om inte ombudsmän och förtroendevalda har tagit över för mycket av det fackliga arbetet. I 1990-talets Zigma (1995) presenteras arbetsmarknadens organisationer över fyra mycket luftiga sidor. LO, TCO, SACO och deras största förbund presenteras under egna rubriker. Även SAC ägnas visst utrymme. Presentationen av fackföreningsrörelsen avslutas med en faktaruta där några internationella fackliga organisationer gås igenom. På arbetsgivarsidan tar man upp en mängd organisationer förutom SAF: Tidningsutgivarna, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, Kooperationens Förhandlingsorganisation, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Statens Arbetsgivarverk. SAF ges mest utrymme och presenteras över en knapp halv sida. Genomgången är saklig och till synes otendensiös. 22 I 2000-talets Reflex (2005) avklaras presentationen av arbetsgivarnas respektive arbetstagarnas organisationer på 1,5 sida. Fackföreningsrörelsen beskrivs ha en mycket stark roll jämfört med andra länder. 23 För första gången sedan 1970-talet presenteras LO som arbetarrörelsens fackliga gren (där SAP är dess politiska). Argument för och emot facklig anslutning presenteras i en så kallad caseruta där två personer får lägga fram sina argument för den ena respektive den andra hållningen. Bokens författare tar inte ställning till fackligt medlemskap. I den utbyggda versionen av läroboken för A-kursen (2004) avslöjas också syftet med organisationen Svenskt Näringsliv då den beskrivs som företagarnas lobbyorganisation med syfte att ge information om och förståelse för företagarnas villkor. 24 Sammanfattningsvis slås det fast att arbetsmarknadens organisationer haft stor betydelse både för samhällsutvecklingen och för de anställda i företagen sedan början av talet, ett påstående som inte utvecklas. 25 I Kompass (2007) presenteras fackförenings- och arbetsgivarorganisationer över en knapp sida. Fackföreningens syften framställs som högst legitima och organisationen beskrivs som ett gott stöd för den enskilde arbetstagaren: Fackföreningens uppgift är att ta tillvara den anställdes intressen gentemot arbetsgivaren. Grundtanken med fackföreningen är att de anställda tillsammans blir starkare när de ska förhandla med arbetsgivaren om villkoren på arbetsplatsen. Löner, arbetstid och arbetsmiljö är viktiga frågor för facket. Genom facket får du också information om lagar, avtal och försäkringar. I Sverige är mer än 80 % av de anställda fackanslutna Kieser & Rydén 1986, s Kieser & Rydén 1986, s Bengtsson 1995, s Almgren, Höjelid & Nilsson 2005, s Almgren, Höjelid & Nilsson 2004, s Almgren, Höjelid & Nilsson 2004, s Eliasson & Nolervik 2007, s

10 Syftet med arbetsgivarorganisationerna anges inte. AVTALSFÖRHANDLINGAR OCH KONFLIKTER Även beskrivningarna av avtalsförhandlingarna och arbetsmarknadskonflikter har ett schematiskt, lätt redovisande, drag över sig. Men då man i dessa redogörelser tangerar frågor som lönebildning och konfliktvilja går det att ur texterna locka fram vissa ideologiska tendenser och övergripande perspektiv. I en förhållandevis teknisk redogörelse beskrivs i Världen, Sverige och vi (1974) för årskurs ett avtalsprocessen, från riksorganisationernas förankring av buden hos medlemmarna, via riksförhandlingar och kollektivavtal, till branschförhandlingar. Det samhälleliga perspektivet är tydligt. Utgångsbuden i löneförhandlingarna beskrivs inte så mycket som en intressekonflikt som konkurrerande perspektiv, något som regelmässigt medger högre bud från arbetstagarsidan: Buden görs med utgångspunkt i en bedömning av det samhällsekonomiska läget. Man gör på löntagarsidan anspråk på förbättringar som motsvarar ökningen av nationalprodukten. Arbetsgivarna vill dock vara återhållsamma med tanke på kostnadsstegringen för företagen och reservera en del av den ekonomiska tillväxten för näringslivets investeringsbehov. 27 Bibehållna reallöner kontra bibehållen lönsamhet är likvärdigt legitima målsättningar. För den konkurrensutsatta exportmarknaden framställs det som särskilt viktigt att inte lönerna drar iväg. Världen, Sverige och vi dras med en ganska tydligt tendens till aktörsanonymisering, något som bidrar till att dölja vissa väsentliga förklaringsansatser. Så är exempelvis fallet då bokens författare diskuterar utjämningen av lönerna mellan hög- och lågavlönade: Klyftan bör minskas, menar man. 28 Denna solidariska lönepolitik framställs på annat ställe främst som en politiskt driven angelägenhet. Att, som hade föreslagits, lägga nettolönen till grund för löneförhandlingarna skulle nämligen motverka effekterna av den progressiva skattepolitiken syftande till inkomstutjämning. Den solidariska lönepolitiken som man föredrog kan sålunda (1974) antas vara en socialdemokratisk angelägenhet. I samma series lärobok för årskurs två (1976) återkommer diskussionen om inkomstutjämningen och det konstateras att 1960-talet bjudit på ökad inkomstspridning som ett resultat av kvinnors uttåg på låglönearbetsmarknaden och förkortad arbetstid för viss arbetskraft i skuggan av lågkonjunkturen. 29 Den solidariska lönepolitiken framställs som en facklig angelägenhet, den bedöms vara tilltalande men också leda till problem för mindre produktiva branscher och därigenom spä på inflationen. 30 Arbetsgivarnas alternativa syn på lönebildningen presenteras, argumenten därför (lönesättning efter anställdas skicklighet och företagens ekonomiska bärkraftighet tryggar produktionen och i slutänden anställningarna) samt den progressiva beskattningen och transfereringssystemen som ytterligare medel för inkomstutjämning. 27 Björkblom 1974, s Björkblom 1974, s Björkblom 1976, s. 161 f. 30 Björkblom 1976, s

11 Det samhälleliga perspektivet är också framträdande i Samhällskunskap (1974). Förhållandevis tekniska redogörelser för personalkostnadens delposter landar i en beskrivning av parternas argument: De anspråk på höjningar, som löntagarorganisationerna måste ha och som kan motiveras t.ex. genom den ökande produktionen, möts från arbetsgivarhåll med motargument: blir höjningarna för stora klarar inte vissa företag sin ekonomi, exportföretagens produkter blir för dyra för att kunna säljas osv. Till detta kommer avvägningen av vad som är samhällsekonomiskt möjligt. 31 I 1980-talets Samhällsboken (1986) får förhandlingarna mellan LO och SAF exemplifiera avtalsrörelsen; här beskrivs processen från centrala förhandlingar via förbundsförhandlingar till lokala förhandlingar. Till grund för resonemangen om lönesättningen läggs en artikulerat nationalekonomisk modell, där lönenivån anges till skärningspunkten mellan utbudet och efterfrågan på arbetskraft. De respektive parterna antas kunna påverka nivån genom att hålla tillbaks utbildningen av viss arbetskraft eller minska efterfrågan på viss arbetskraft. Men arbetsmarknaden är inte vilken marknad som helst, så minskad efterfrågan leder i detta exempel till arbetslöshet snarare än lägre löner. Under särskild rubrik avhandlas också löneglidningen och hur den riskerar att motverka den solidariska lönepolitiken. 32 Den solidariska lönepolitiken beskrivs på annat ställe som ett i många stycken lyckosamt verktyg för att minska klyftorna mellan mäns och kvinnors löner. 33 Till skillnad från i 1970-talets läroböcker beskrivs inte den progressiva inkomstskatten som en del av den solidariska lönepolitiken, men skattesystemet och diverse transfereringar sägs ändå bidra till de relativt små skillnaderna i disponibel inkomst. Någon värdering görs inte av detta. Sverige beskrivs som ett land med förhållandevis små löneskillnader där i stigande grad Västeuropa, USA och de socialistiska öststaterna uppvisar väsentligt större inkomstspridning. Orsakerna till löneskillnaderna spaltas upp i punktform: utbildning; arbetets art; näringsgren; hemort; kön; ålder; prestation; ackordslön; premielön. I Zigma (1995) antas lönenivåerna i något slags naturläge skapas av marknaden, men enligt något som betitlas den svenska modellen sätts de i stället efter förhandlingar. LO anges vara drivande för en solidarisk lönepolitik, något man oftast fått gehör för. Avtalsförhandlingarna beskrivs i tre steg, från de centrala avtalen via de förbundsvisa förhandlingarna till de lokala förhandlingarna. Processen illustreras sålunda helt annorlunda än i 1970-talets Världen, Sverige och vi, där man istället förmedlar bilden av en gräsrotsförankrad rörelse där medlemskraven letar sig uppåt i organisationen. Genomgången avslutas med konstaterandet att denna trestegsraket av typisk svensk modell är det idag många som vill skrota, inte minst inom SAF. 34 SAF hade nu backat ur de centrala förhandlingarna och siktade på att även lägga ner de förbundsvisa förhandlingarna till förmån för förhandlingar ute på företagen. Bedömningen av denna utveckling böljar. Det beskrivs som ett rimligt intresse för arbetsgivarna att härigenom vilja beskära fackets makt samtidigt som facket ger uttryck för sina farhågor att arbetsgivarna vill krossa dem. Resonemanget avslutas med att man väljer att beskriva de 31 Abrahamsson & Nilsson (1974), s Kieser & Rydén 1986, s Kieser & Rydén 1986, s. 87 f. 34 Bengtsson 1995, s

12 brittiska erfarenheterna av 1980-talets anti-fackliga regeringspolitik som något som har vitaliserat facket på lägre nivåer. 35 Avtalsförhandlingarna beskrivs helt kort i Reflex (2004), som något som kan leda till nya kollektivavtal eller tvärtom till stridsåtgärder (via medling). De förbundsvisa löneförhandlingarna presenteras som något förhållandevis nytt mot bakgrund av äldre tiders centrala löneförhandlingar. I plusversionen för A-kursen delges eleverna ett antal sidor av politiskt mer kontroversiell art där man under rubriken Arbetsmarknadspolitiken bland annat diskuterar lönenivåns relation till arbetslöshetstalen. Två skolbildningar ställs mot varandra: en som menar att arbetslösheten ska kunna tyglas genom kortare arbetstider och genom att dela på jobben, en som menar att lägre löner för de lägst utbildade och ungdomar samt en ökad lönespridning är vägen att gå. Trots att detta är ett ganska tydligt vänsteralternativ ställt mot ett likaledes tydligt högeralternativ presenteras de inte så. Det förstnämnda alternativet beskrivs i stället som att det finns de som påstår att detta skulle vara en bra lösning, medan det sistnämnda alternativet förordas av [v]issa ekonomer. 36 Löst tyckande mot expertis alltså. Tendensen förstärks av att LO och andra har motsatt sig ökad lönespridning; fackligt särintresse mot expertis sålunda. Detta avsnitt avslutas med en redogörelse för hur arbetslösheten är lägre i USA där också lönespridningen är större. Läsaren får dra sina egna slutsatser. I Reflex för gymnasieskolans B- och C-kurser (2008) problematiseras den svenska kollektivavtalsmodellen utifrån 2004 års konflikt kring skolbygget i Vaxholms kommun där ett par LO-förbund försatte arbetsplatsen i blockad då det lettiska byggföretaget inte ville betala avtalsenliga svenska löner. Utan att vidareutveckla vad detta kan antas betyda för kollektivavtalet som generell avtalsmodell konstateras att blockaden visade sig gå emot EG-rätten efter ett beslut i EG-domstolen Läroboken för B- och C-kursen tar också upp det faktum att den svenska löneutjämningen var som störst 1980 varefter löneskillnaderna åter har ökat. Anledningen till detta anges vara decentraliserade löneförhandlingar samt att det återspeglar en gemensam ambition hos både fack och arbetsgivare att differentiera lönerna: Den som är duktig ska helt enkelt tjäna mer än den som inte får så mycket ur händerna. 37 I Kompass (2007) klarar man av presentationen av kollektivavtalets syfte och funktion i ett kort stycke. Man tar även upp förekomsten av individuell lönesättning och råder här läsaren att rådfråga facket i dessa frågor. Om beskrivningarna av avtalsförhandlingarna och lönesättningen bjuder på en del ideologiska ställningstaganden, så säger genomgången av arbetsmarknadskonflikter och stridsåtgärder desto mer om läroböckernas respektive konflikt- och konsensusperspektiv. Mitten av 1970-talet beskrivs i Världen, Sverige och vi (1974) som ett institutionaliserat och moget arbetsmarknadsläge. Tvister biläggs genom överenskommelser i huvudavtal, flera samarbetsorgan med representanter för både arbetsgivare och arbetstagare arbetar gemensamt för bättre förhållanden på arbetsmarknaden. 38 Bägge parter arbetar för att lösa konflikter utan stridsåtgärder och den svenska arbetsmarknaden beskrivs som ovanligt fredlig. Fredsplikten framhålls som en grundbult i systemet, vilda strejker som ett 35 Bengtsson 1995, s Almgren, Höjelid & Nilsson 2004, s Almgren 2008, s Björkblom 1974, s

13 uttryck för spontant lokalt missnöje. 39 Arbetsmarknadens parter framställs som solidariska med systemet, väl medvetna om de stora kostnader och det ekonomiska avbräck, som varje arbetskonflikt innebär i våra dagar. 40 Bägge parter önskar undvika statliga ingripanden och ser helst att staten förhåller sig neutral i avtalsfrågor. Medlingsinstitutet beskrivs som ett undantag, men upptar ändå ett visst utrymme av texten. I den strandade förhandlingens riktning lurar stridsåtgärderna, vilka sakta trappas upp från bägge parter. Nya medlingsbud presenteras och återigen framställs konflikten som oattraktiv och närmast förnuftsvidrig: Man har nu att väga förlusterna för både enskilda och samhället genom en storkonflikt, mot vinsterna genom en uppgörelse efter strid. Fördelarna med en fredlig lösning är då oftast uppenbara. 41 Tonen går igen i Samhällskunskap (1974) där den relativt lugna arbetsmarknaden delvis sägs bero på de fasta regler, som gäller för förhandlingar och på den vilja till fredliga lösningar, som man upplevt som i längden mest givande. 42 Havererade förhandlingar, medling och stridsåtgärder avhandlas över knappt tre sidor och beskrivs närmast i förbifarten som en för bägge parter mycket kostsam utveckling. I Samhällsboken (1986) beskrivs en misslyckad avtalsrörelse i stegen strandad förhandling, medlingskommission och stridsåtgärder. I något mildare tongångar än i 1970-talets variant värderas denna utveckling som beklaglig, kostsam och på andra sätt förödande för tredje man. Av sådana skäl är det angeläget för parterna att de försöker lösa sina meningsskiljaktigheter på fredlig väg, avslutas den knappa sidans text om avtalskonflikter. 43 Arbetsdomstolen och tvister inom avtalsperiod beskrivs på ännu en sida. I 1990-talets Zigma (1995) är arbetsmarknadskonflikten påtagligt frånvarande. Helt kort, som en del av presentationen av MBL, anges att förhandlingar kan stranda och att man då kan ta till eller hota med stridsåtgärder. Det hela är över på 8 rader. 44 Konflikten och stridsåtgärderna beskrivs helt kort även i Reflex (2005), som något som misslyckade förhandlingar kan landa i (via medling). Konflikter under avtalsperiod presenteras också kort tillsammans med Arbetsdomstolen som instrumentet framför andra att lösa dessa. I Kompass (2007) klarar man av konflikt och stridsåtgärder i ett mycket kort stycke om fem rader. Konflikter under avtalsperiod avhandlas inte och Arbetsdomstolen presenteras inte. ARBETSKRAFT OCH MEDBESTÄMMANDE Arbetskraftens sammansättning och inflytande över arbetssituationen är två aspekter av svenskt arbetsliv som genomgick ganska drastiska förändringar under den undersökta perioden. Ansträngningarna att öka procenttalet förvärvsarbetande kvinnor har likaså rönt förståelse från fackligt håll, hette det exempelvis i en mening i Världen, Sverige och vi 39 Björkblom 1974, s Björkblom 1974, s Björkblom 1974, s Abrahamsson & Nilsson 1974, s Kieser & Rydén 1986, s Bengtsson 1995, s

14 (1974) som avslöjar en förståelse av fackföreningsrörelsen som främst en manlig angelägenhet. 45 Lika positiv hade inte fackföreningsrörelsen varit till arbetskraftsinvandring, främst då invandrarna hamnade i låglöneyrken och då de därmed bidrog till att försena den eftertraktade strukturrationaliseringen. Sammanfattningsvis ansågs ändå invandringen ha gynnat både näringslivet och välståndsökningen samt varit välmotiverad från humanitär utgångspunkt. I Samhällskunskap (1974) konstaterade man att arbetskraftsinvandringen med all sannolikhet skulle vara nödvändig även i framtiden. Invandrarnas problem på arbetsmarknaden och anpassningssvårigheter tas något egendomligt upp i ett avsitt som avhandlar arbetsmiljön. Kvinnlig arbetskraft förlänas ett eget avsnitt och tar avstamp i ganska radikalt genusteoretiserande, vid tiden benämnd könsrollsfrågan. Man konstaterar den könsuppdelade arbetsmarknaden, löneklyftan mellan män och kvinnor, en utveckling mot ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande och krav på barnomsorg. I Samhällsboken (1986) beskrivs kvinnornas närvaro på arbetsmarknaden som numerärt växande om än problematisk med många deltidsanställningar, lägre grad av fackligt engagemang bland småbarnsmödrar och en sämre position på en könssegregerad arbetsmarknad. Andra grupper med en problematisk position på arbetsmarknaden är ungdomar, särskilt invandrarungdomar och handikappade ungdomar, och vuxna invandrare. Den senare gruppen beskrivs som ett värdefullt tillskott till den svenska arbetskraften, men man visar också hur andelen arbetslösa invandrare är större än andelen arbetslösa infödda svenskar. 46 Arbetslösheten beskrivs som destruktiv för individen och det spekuleras i ett samband mellan arbetslöshet, drogmissbruk och utslagning. I Zigma (1995) tar man avstamp i begreppet förvärvsarbetande, vilket rymmer både egna företagare och anställda och där de senare sedan delas upp i arbetare och tjänstemän. 47 Sverige anges tillhöra toppen vad gäller andelen förvärvsarbetande kvinnor, även om man också tydliggör att många av dem inte arbetar heltid. 48 Ännu i början av 2000-talet beskrivs kvinnor och invandrare som förhållandevis nya grupper på arbetsmarknaden, det senare en grupp som fortfarande dras med högre arbetslöshetstal något som delvis förklaras med att många av dem saknar den utbildning och de språkkunskaper som krävs. I en särskild debattruta i Reflex (2005) presenteras en undersökning som visar på hur invandrare också diskrimineras på arbetsmarknaden. Den könsuppdelade arbetsmarknaden kommenteras också liksom det numera förhållandevis lilla men ändå kvarstående löneglappet mellan män och kvinnor talet bjöd på betydligt fler anställningsformer än den dominerande tillsvidareanställningen och i punktform presenteras projektanställning, säsongsanställning, vikariat, provanställning, timanställning och arbete via bemanningsföretag. För första gången utvecklas också möjligheten att skapa sitt eget arbete: En del som jobbar är inte anställda utan är företagare. Att vara företagare kan innebära större frihet att själv bestämma när och hur man ska arbeta. Det kan också ge möjligheter att tjäna pengar och omsätta sina idéer i praktiken. Man får utlopp för sin kreativitet. Men samtidigt måste man se till att 45 Björkblom 1974, s Kieser & Rydén 1986, s Bengtsson 1995, s Bengtsson 1995, s

15 pengar kommer in i företaget så att det inte går i konkurs. Det kan innebära långa arbetsdagar och lite ledighet. Det innebär också ett ekonomiskt risktagande. 49 Debatten om hushållsnära tjänster kommenteras på ett sätt som möjligen går att tolka som ett försvar för skatteavdrag för dessa. Liksom i Reflex presenteras flera anställningsformer i Kompass (2007): tillsvidareanställning, vikariat, projektanställning, behovsanställning eller säsongsanställning samt anställning via bemanningsföretag. Om vi vänder fokus från arbetskraftens sammansättning till arbetstagarnas medbestämmande och inflytande kan först konstateras att mycket av den lagstiftning som kommit att reglera detta område ännu inte var på plats i början av vår undersökningsperiod. De så kallade trygghetslagarna hade ännu inte trätt ikraft då 1974 års Världen, Sverige och vi skrevs, även om man nämner att det hade rests krav på insyn och inflytande i företagen genom att låta anställda ta plats i bolagens styrelser. Som en tidig förlöpare till MBL presenteras de företagsnämnder som större företag, statliga och kommunala organ, hade inrättat. De beskrivs som kontaktorgan utan beslutanderätt i frågor om företagens skötsel. Utan aktörstillskrivning menar man att det ändå hade diskuterats att öka de anställdas inflytande. Man strävar efter företagsdemokrati. 50 Denna dolda aktör torde ändå ha varit fackföreningsrörelsen eftersom det senare heter att arbetsgivarna motsatt sig detta, även om det också var uppenbart, att arbetsgivarna mer än förr lyssnar till de synpunkter och förslag, som framförs av de anställda. 51 I 1977 års Världen Sverige och vi för årskurs tre kan man däremot presentera ett antal nya lagar: lag om anställningsskydd (LAS); lag om anställningsfrämjande åtgärder; lag om facklig förtroendemans ställning; lag om rättegång i arbetstvister. De närmast föregående åren beskrivs som radikalt omvälvande: Stora och uppmärksammade förändringar i det svenska samhället under 1970-talet har samband med en omdaning av arbetslivet och arbetsförhållanden. De genomgripande förändringarna på arbetslivets område har jämförts med samhällsomvandlingen vid den politiska demokratins genombrott. I båda fallen har reformarbetet burits upp av en demokratisk grundsyn och en jämlikhetsideologi. 52 Utvecklingen mot större inflytande tolkas som utfallet av en stark fackförening och perioder med arbetskraftsbrist. Samtidigt tydliggör läroboksförfattarna att arbetsgivarna sitter inne med den strukturella styrkepositionen genom bestämmelser om tolkningsföreträde av kollektivavtal och rätten att fritt antaga och avskeda arbetare samt att leda och fördela arbetet. 53 Trygghetslagarna hade nu naggat denna rätt i kanten. Arbetstagarnas legitima intresse av inflytande och rätt till arbete ställs i beskrivningen mot arbetsgivarnas intresse av ekonomisk effektivitet. Några tydliga ställningstaganden gör man inte, även om det finns tendenser till mer artikulerad förståelse av arbetstagarnas problem och intressen. Man befinner sig 1977 mitt inne i ett fortgående reformarbete av 49 Almgren, Höjelid & Nilsson 2005, s Jämte arbetstagarna nämns helt kort företagarna som en del av arbetskraften i: Abrahamsson & Nilsson 1974, s Björkblom 1974, s Björkblom 1974, s Björkblom 1977[a], s. 158; Björkblom 1977[b], s Björkblom 1977[a], s. 159; Björkblom 1977[b], s

16 arbetsmarknadslagstiftningen och beskrivningen av detta är mer resonerande än beskrivande. I Samhällskunskap (1974) tas medbestämmandefrågor upp i anslutning till resonemang om arbetsmiljön varefter hela 3,5 sidor avhandlar ämnet företagsdemokrati. Arbetskraftens insyn och inflytande diskuteras med exempel från Norge, Västtyskland, USA och de kommunistiska länderna innan man tar sig an situationen i Sverige års avtal om företagsnämnder nämns liksom 1966 års förnyade avtal. Det klargörs också att man från arbetar- och tjänstemannahåll kritiserat konstruktionen med företagsnämnder för att vara alltför betydelselös. I 1980-talets Samhällsboken (1986) ligger arbetsmarknadslagstiftningen fast sedan någon tid. Jämte MBL och LAS presenteras över två sidor arbetsmiljölagen, bestämmelserna om skyddsombud, förtroendemannalagen och främjandelagen. Helt kort går man också igenom arbetstidslagen, semesterlagen, arbetstagarnas rätt att utse styrelserepresentanter i större företag samt diverse lagstiftad rätt till ledighet för studier, vård av barn, värnplikt och svenskundervisning för invandrare. I Zigma (1995) tar man i ett eget kapitel Spelreglerna på arbetsmarknaden upp MBL, LAS och arbetsmiljölagen. En förhållandevis detaljerad redogörelse av MBL, med bestämmelser och procedurer, löper över 2,5 sidor. Också LAS och AML gås igenom mycket noggrant. Det tydliggörs att samtliga lagar är dispositiva. Beskrivningarna är detaljerade men också ganska opassionerade; lagstiftningen synes vara okontroversiell och det går varken att utläsa något försvar för eller något ifrågasättande av arbetsrätten. Utan att det skrivs ut synes verkligheten mer eller mindre att vila tryggt och evigt i denna lagstiftning. 54 MBL, LAS, Arbetsmiljölagen och fyra diskrimineringslagar presenteras under egna rubriker över sammantaget drygt 3,5 sidor text i Reflex (2005). Det preciseras att arbetsgivaren har sista ordet om man inte lyckas komma överens i de spörsmål som ska diskuteras gemensamt enligt MBL. Genomgången av LAS är förhållandevis detaljerad; turordningsregler och undantag från dessa gås igenom, liksom arbetsgivarnas principiella motstånd mot att behöva avskeda nyckelpersoner inom företaget på grund av turordningsreglerna. Även arbetsmiljölagen gås igenom i detalj och under egen rubrik presenteras fyra diskrimineringslagar: jämställdhetslagen; lagen om etnisk diskriminering; lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. De två förstnämnda lagarna ges mest utrymme i presentationen. I Kompass (2007) tar man i en sidas faktaruta upp MBL, LAS, arbetsmiljölagen, jämställdhetslagen, arbetstidslagen och semesterlagen. De två förstnämnda lagarna ges mest utrymme i presentationen. DET GLOBALA OCH DET LOKALA Föreliggande studie kan bara bekräfta 2009 års undersökning från Göteborgs universitet som fann ett tydligt samhälleligt perspektiv genomsyra litteraturen på bekostnad av ett globalt eller lokalt perspektiv. Därför har det varit en utmaning att just locka fram de två senare perspektiven ur texterna, för att se i vilka frågor man väljer att höja blicken och förklaringsansatsen bortom det svenska samhället eller när man tvärtom av pedagogiska eller andra skäl väljer att förankra beskrivningen i det lokala eller personliga exemplet. 54 Bengtsson 1995, s

17 Om vi börjar med det globala perspektivet så framställs livligare internationella förbindelser i Världen, Sverige och vi (1974) som drivkraften bakom ett rörligare näringsliv, främst uttryckt genom multinationella företag men också av arbetskraft som sökte sig till andra länder. Hindren för detta beskrivs som beaktansvärda även om överenskommelser inom EEC och inte minst genom 1954 års överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad ses som kraftigt underlättande. Den senare överenskommelsen hade dock medfört den komplikationen att arbetskraftsströmmen i ett fall entydigt gick åt ett enda håll (från Finland till Sverige). Ännu ett problem med friare arbetskraftsrörlighet var att ekonomsikt svaga länder och regioner blev ytterligare utarmade. I läroböckerna för de tre- och fyraåriga linjernas årskurs tre (1977)presenteras EG över två sidor och här nämns helt kort att det ekonomiska samarbetet även avser fri arbetskraftsrörlighet. 55 Det mesta som sägs, sägs i en bildtext som inte direkt framhåller den fria rörligheten som något odelat positivt: Tack vare den gemensamma arbetsmarknaden inom EG kan arbetslösa i ett land utan några formella hinder flytta till ett annat land, där brist på arbetskraft råder. Men invandrarna får ofta bostadsproblem och känner sig också socialt och kulturellt missanpassade. Känslan av vantrivsel förstärks av de negativa attityder de kan möta från människor i det nya hemlandet. 56 I boken Samhällskunskap (1974) fördjupar man resonemangen om den finska arbetskraftsinvandringen med en beskrivning av den sena finska industrialiseringen och antagandet att just denna arbetskraftsinvandring nog kommer att avta då det finska näringslivet utvecklas. Beskrivningen av den internationella kontexten tar annars avstamp i den globala massarbetslöshet som pågående befolkningsexplosion förväntas leda till. Lösningen söks förutom i implementerad familjeplanering i institutionella reformer för att göra u-ländernas arbetsmarknad mer lik i-länderna, med näringsomställning, arbetsförmedlingar och yrkesskolor. Samhällsbokens (1986) kapitel om arbetsmarknaden inleds med ett par avsnitt som behandlar den globala arbetssituationen och arbetslösheten liksom u-ländernas arbetsmarknad. Man slår fast att den västeuropeiska arbetslösheten i mitten av 1980-talet inte hade varit så hög sedan andra världskriget, att många branscher krisade och att miljoner människor saknade arbete i den industrialiserade världen. Särskilt ungdomsarbetslösheten bedöms vara oroande. U-ländernas arbetsmarknad beskrivs som bräcklig och arbetsintensiv, med hög arbetslöshet, svaga fackföreningar och starka ofta multinationella företag. Läroboksförfattarna bedömer det som en angelägen uppgift att stärka u-ländernas fackföreningar. I en jämförande utvikning jämförs också den radikalt olika rollen för fackföreningar i Västtyskland kontra Sovjetunionen. Några resonemang om den alltmer globala arbetsmarknad som anas redan i 1970-talets böcker står inte att finna. I Zigmas (1995) arbetslivsblock nämns helt kort i ett par stycken den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och den fria arbetskraftsrörligheten inom EES. 57 Det mycket långa kapitlet om EU innehåller knappast mer än några rader om arbetskraften. 58 EU:s öppna arbetsmarknad och arbetslösheten som ett av EU uppmärksammat men av de enskilda nationerna hanterat problem presenteras på en halv sida i basversionen av 55 Björkblom 1977[b], s Björkblom 1977[a], s Bengtsson 1995, s Bengtsson 1995, kap

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Kandidatuppsats med huvudområde i arbetsvetenskap och sociologi vid Institutionen för pedagogik - 2010

Kandidatuppsats med huvudområde i arbetsvetenskap och sociologi vid Institutionen för pedagogik - 2010 Kandidatuppsats med huvudområde i arbetsvetenskap och sociologi vid Institutionen för pedagogik - 2010 FACKET OCH DEN UNGA ARBETSTAGAREN En studie om ungas inställning till ett fackligt medlemskap Åse

Läs mer

Arbetskraft och konkurrensbegränsning:

Arbetskraft och konkurrensbegränsning: Lundqvist, Torbjörn Arbetskraft och konkurrensbegränsning: Aktörsperspektiv på den svenska modellen och framtiden. Presenterat vid Historikermötet i Örebro. April 2002. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier;

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

En företagsnära lönebildning

En företagsnära lönebildning En företagsnära lönebildning Effekter av en företagsnära lönebildning på företag och samhällsekonomi red. Fabian Wallen och Christina Ekdahl Rapporten är skriven av Fabian Wallen och Christina Ekdahl.

Läs mer

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag

NBER RAPPORTENII. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. sns förlag sns förlag NBER RAPPORTENII Att reformera välfärdsstaten redaktion Richard B. Freeman Birgitta Swedenborg Robert Topel Amerikanskt perspektiv på den svenska modellen att reformera välfärdsstaten NBER NBERrapprten

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner

Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Kollektivavtalen och ungdomarnas faktiska begynnelselöner Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg RAPPORT 2012:19 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

präglas av år 2025? Nygammalt tankegods för en rationell och rättvis ekonomisk politik ekonomisk politik Lena Westerlund, LOs chefsekonom

präglas av år 2025? Nygammalt tankegods för en rationell och rättvis ekonomisk politik ekonomisk politik Lena Westerlund, LOs chefsekonom ekonomisk politik Vad vill Socialdemokraterna att svensk ekonomi präglas av år 2025? Nygammalt tankegods för en rationell och rättvis ekonomisk politik Lena Westerlund, LOs chefsekonom vad vill socialdemokraterna

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA?

VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? 3 VILKEN ARBETS- MARKNAD SKA VI HA? RAPPORTFÖRFATTARE: VICTOR BERNHARDTZ OCH ELISABET OLME Katalys tidigare publikationer No 1: Välfärden är vinsten No 2: Svar på tal om vinster i välfärden Katalys - Institut

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer