Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare

2 Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna verksamhetsåret har präglats starkt av utveckling och fokusering. Jusek är ett framåtriktat fackförbund. Verksamheten sker konsekvent med avstamp i Färdplan 2020, med fokus på våra tre huvudmål; öka medlemsnyttan, ta större plats i samhällsdebatten och fortsätta att växa. Målet är medlemmar år Jusek stärker medlemsnyttan på många olika sätt. Ett exempel är Juseks förhandlingsverksamhet, som till stor del handlar om direkt rådgivning och stöd till medlemmar, förtroendevalda, sektioner och lokal föreningar. En stor del av rådgivningen sker via telefo n. Under året har vår medlemsjour hanterat över medlemsärenden per telefon varje månad. Därut över har våra förtroendevalda, som finns över hela landet, gett ett direkt stöd till våra medlemmar. Ett annat exempel på medlemsnytta är satsningen på ett nytt CRM-baserat verksamhetssystem. Nu kommer all medlemsdata samlas i ett enda system, vilket ska generera bättre service och kommunikation med våra medlemmar och ge högre precision i VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

3 marknadsföring samt bättre stöd för verksamhetsutveckling. Vår mycket uppskattade och omfattande lönestatistik är också ett exempel på konkret medlemsnytta, en värdefull förmån som även används i det opinionsbildande arbetet. Genom statistiken har vi visat att det finns mycket stora löneskillnader mellan kvinnor och män samt att lönerna i offentlig sektor måste öka inte minst för chefer för att höja attraktions kraften och säkra den framtida kompetens försörjningen. När det gäller det opinionsbildande arbetet, i syfte att öka Juseks synlighet i samhällsdebatten, arrangerade vi bland annat flera seminarier under politikerveckan i Almedalen samt på Prideparaden i Stockholm. Vidare tog vi för första gången fram ett program inför riksdagsvalet, med inriktningen att Sveriges framtid ligger i ett innovativt kunskapssamhälle. Ytterligare ett viktigt område för vårt lobbyarbete var rättspolitiken, där regeringen lade ett förslag om att civila utredare inom polisen ska få större befogenheter. Dessutom visade Juseks återkommande undersökning att arbetet mot hot och våld som drabbar anställda inom rättsväsendet behöver stärkas. En av Juseks kärnverksamheter är förhandlingsverksamheten. För både det kommunala och statliga avtalsområdet gäller numera att centrala avtal om löner och allmänna villkor löper tills vidare med möjlighet till uppsägning och/eller omförhandling. Jusek har en viktig position och är djupt involverade inom både AkademikerAlliansen och Saco-S. Inom statlig sektor, strax före midsommar, skrev Saco-S och Arbetsgivarverket under ett nytt Omställningsavtal, som ersatte det statliga Trygghetsavtalet. Dessutom tecknade parterna ett nytt avtal om lokala omställningsmedel, som innehöll både individuella stöd åtgärder och ekonomiska förmåner. På kommunal sektor är Jusek fortsatt engagerat i ett regionalt utvecklingsarbete som syftar till en mer utvecklad lokal samverkan om löneöversyn mellan de olika förbund som tillsammans bildar Akademiker Alliansen. Jusek fortsätter att växa Inom privata sektorn fortsatte arbetet mellan Almega och Jusek och övriga Akademikerförbund att modernisera dagens kollektivavtal. Målet med det partsgemensamma arbetet är att utforma avtalen så de stödjer ett innovativt klimat för företag och stimulerar individens drivkrafter. Ett av fokusområdena har varit de möjligheter och utmaningar som det flexibla arbetslivet skapar. I denna fråga har Jusek drivit aktiv opinion. Jusek har under en tid även varit pådrivande i arbetet med att ta fram kollektivavtal som reglerar anställningar för studentmedarbetare. Under året slöts ett avtal inom staten och förhandlingar pågick inom både kommunal och privat sektor. Det är glädjande att genombrottet i denna viktiga fråga för att knyta ihop studier och arbetsliv tycks ske på bred front. Detta och mycket annat gör att Jusek fortsätter att växa. Konkurrensen från andra förbund om våra medlemsgrupper ökar. Vi har mött denna ut maning bland annat genom att etablera nya student marknadsförare på fler studieorter och driva fler lokala kampanjer på arbetsplatser. Kansliet har för sin del mobiliserat i det utåtriktade rekryterings arbetet under Jusekveckan. Dessutom har ett långsiktigt arbete inletts med att främja en mer rekryterande kultur inom hela förbundet. Vi har med andra ord goda förutsättningar att nå målen enligt Färdplan Jusek erbjuder en attraktiv kombination av facklig service, medlemsnytta och medlemsförmåner som tillsammans med en aktiv opinionsbildning lockar stadigt fler medlemmar till förbundet. Magnus Hedberg Stockholm september 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

4 Opinionsbildning Ett av Juseks mål handlar om att vara en synlig och trovärdig aktör i samhällsdebatten. Juseks opinionsbildande arbete fokuserar framför allt på frågor som jämställdhet, hot och våld mot anställda inom rättsväsendet och karriär på lika villkor för invandrade akademiker, samt utveckling av den offentliga sektorn. Juseks politik paketerad lagom till riksdagsvalet Under året fortsatte arbetet för att Jusek ska vara en stark röst i samhällsdebatten. Inför riksdagsvalet togs ett valmanifest fram med inriktning på att Sveriges framtid ska vara ett innovativt kunskapssamhälle. Valdokumentet fokuserar dels på en politik för en välfärd med hög kvalitet, dels en politik för smartare arbetsmarknad. Hot och våld inom rättsväsendet i fokus Sedan några år tillbaka bevakar Jusek förekomsten av hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet. Under året togs en ny rapport fram som bland annat visar att var femte medlem inom rättsväsendet känner sig otrygg och att det krävs fortsatta satsningar för att förbättra säkerheten och tryggheten för de anställda. Rapporten fick stort genomslag i media och i samband med att rapporten publicerades arrangerade Jusek en debatt med politiska företrädare. En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Ett jämnare uttag av föräldradagar mellan män och kvinnor är ett viktigt verktyg för att få ett mer jämställt arbetsliv. Mot den bakgrunden fattade Jusek beslut om att man vill se en reformerad föräldraförsäkring där det tydliggörs att föräldrapenningdagarna fördelas lika mellan föräldrarna. Jusek vill att ytterligare 45 dagar viks för vardera föräldern. Med denna förändring skulle cirka tre och en halv månad vara reserverade för respektive förälder, att jämföra med dagens två månader. Juseks förslag innebär också att föräldrapenningdagar kan överlåtas till andra närstående och tas ut även efter att barnet fyllt tolv år. I samband med att Jusek presenterade sin politik släpptes rapporten En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor. Rapporten presenterades vid Jusek ska vara en stark röst i samhällsdebatten VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

5 ett seminarium i riksdagen och fick stort genomslag i media TV, radio och tidningar. I Almedalen följde vi upp frågan med ett seminarium där ledande politiska företrädare deltog i panelen. Framgång i frågan kring studentmedarbetare Jusek har under en tid varit pådrivande i arbetet med att ta fram kollektivavtal som reglerar studentmedarbetar anställningar och under året nådde vi stora framgångar. Inom staten slöts det första kollektiv avtalet och förhandlingar pågår inom både kommunal och privat sektor. Regeringen beslutade också att bevilja medel till parterna för att främja spridningen av studentmedarbetaravtal. I Almedalen arrangerade Juseks studerandesektion ett välbesökt seminarium på temat Studentmedarbetare. Ta tillvara kompetensen bland invandrade akademiker Jusek har under flera år drivit frågan kring hur invandrade akademikers kompetens bättre ska tas tillvara. Jusek har arbetat fram en modell som innebär satsningar på utbildning (med svenskutbildning som är intensiv, individanpassad och yrkesinriktad), kortare kompletterande utbildningar på högskolenivå, snabbare bedömning av utländsk examen och ett system för validering av akademiska kunskaper, tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser för de som har ett jobb som inte motsvarar utbildningsbakgrunden samt satsningar på professionella nätverk, genom till exempel mentorskapsprogram. Sedan start har 500 personer deltagit i mentorskapsprojektet. Under året har Jusek också varit engagerade i utvecklingen av en svenskundervisning för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare samt tagit fram en ny rapport av arbetsmarknadsläget för invandrade samhällsvetare. I medborgarnas tjänst för en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor Under året har Jusek lyft aktuella frågor kopplade till att arbeta i medborgarnas tjänst. Genom debattartiklar har vi uppmärksammat behovet av att den kommunala organisationen ses över och behovet av en bättre fungerande offentlig upphandling genom bättre kompetensförsörjning. Under våren arrangerades en stor heldagskonferens i Stockholm kring de utmaningar som den offentliga sektorn står inför. Jusek publicerade också rapporten Säkra kompetensförsörjning i offentlig sektor. Den visar bland annat på de stora pensionsavgångarna och att få privat anställda medlemmar i Jusek är intresserade av att jobba i offentlig sektor. Anledningen är framförallt de låga lönerna. Almedalen Tema för de seminarier Jusek arrangerade under Almedalsveckan var en jämställd föräldraförsäkring och det flexibla arbetslivets möjligheter. Med kampanjen Släpp medarbetaren fri ville vi lyfta fördelarna med det flexibla arbetslivet och att arbetsgivare i större utsträckning borde fokusera på med arbetarnas resultat snarare än på tid. Under veckan knöts också många nya kontakter genom våra mingel och middagar med aktörer som vi identifierat som viktiga för Juseks verksamhet. Stärkt statistikarbete Sedan många år tar Jusek fram en löneenkät bland medlemmarna, som resulterar i en mycket upp skattad och omfattande lönestatistik. Lönestatistiken kan också användas i det opinionsbildande arbetet. Under året har Jusek publicerat flera rapporter som bygger på analyser av Juseks lönestatistik. Genom statistiken har vi kunnat visa att det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män och att lönerna i offentlig sektor måste öka, framförallt för chefer för att säkra kompetensförsörjningen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

6 Förhandlingsverksamhet Privat sektor Framtidens kollektivavtal Som ett resultat av avtalsrörelsen 2013 tecknade Jusek och övriga akademikerförbund en överenskommelse med Almega om ett utvecklingsarbete i syfte att modernisera kollektivavtalen inom tjänstesektorn. Tillsammans identifierades tre utvecklingsområden Det gränslösa arbetet, Moderna kollektivavtal och Lönebildning. En övergripande utgångspunkt var att framtidens avtal ska ge företagen konkurrensfördelar och medarbetarna en större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Arbetet inleddes under hösten med att tre partsgemensamma arbetsgrupper fick i uppdrag att förutsättningslöst, och utan att riskera att hamna i en förhandlingsposition, skaffa sig kunskap om hur av talen idag fungerar ute på företagen. Detta har skett dels genom företagsbesök och samtal med arbetsgivare, förtroendevalda och medlemmar, dels genom samtal med olika forskare och experter. Under våren levererade arbets grupperna sina slut rapporter med gemensamma slutsatser. Under Almedalsveckan arrangerade vi till sammans ett välbesökt seminarium på temat Framtidens kollektivavtal. Under hösten 2014 fortlöper arbetet med att utifrån arbetsgruppernas rapporter identifiera vilka delar i avtalen som går att utveckla och formerna för det fortsatta arbetet. Samarbetet med Almega är en stor satsning som har inneburit att ombudsmän och chefer på den privata förhandlingsavdelningen lagt ner mycket kraft och tid på deltagande i styrgrupp, projekt ledning, referensgrupp och arbetsgrupper. Avtalsrörelse Med anledning av att det träffats treåriga avtal har det, ett antal avtalsområden undantagna, inte varit någon regelrätt avtalsrörelse under verksamhetsåret. Arbetet har därför huvudsakligen bestått av implementering av träffade avtal inklusive det ovan beskrivna samarbetet med Almega. Avtalsförhållandena på den privata sektorn är komplexa vilket medför att den privata förhandlingsavdelningens ombudsmän deltar i en stor mängd grupperingar som hanterar ett stort antal kollektivavtal och många motparter. Exempel på sådana förhandlings- och samarbetskonstellationer är Saco-P, Saco-P styrgrupp, AHT, SAFT, KFO-A och PTKs förhandlingschefsgrupp. Inom AHT, Akademikerförbunden inom handels- och tjänsteområdet, har Jusek och övriga akademikerförbund har under året tillsammans med Almega påbörjat arbetet med att modernisera kollektivavtalen inom tjänstesektorn. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

7 det inletts ett arbete med att se över grupperingens samverkans- och organisationsformer. Studentmedarbetaravtal Jusek har tillsammans med ett antal andra förbund under våren 2014 kommit långt i förhandlingarna med arbetsgivareorganisationen Fastigo om ett avtal för studentmedarbetare. Parterna är i princip överens vilket troligen innebär att ett avtal kan skrivas under i början av hösten. Under de senaste åren har Jusek även haft en diskussion med Almega om möjligheterna att träffa avtal om studentmedarbetare. Detta arbete kan förhoppningsvis ta ny fart i och med att man når i mål på Fastigos område. Utökad medlemsjour Ett antal åtgärder har genomförts i syfte att kvalitetssäkra och förbättra vår rådgivning och service till medlemmar och förtroendevalda. För att undvika köbildning till medlemsjouren har bemanningen utökats så att minst två ombudsmän ständigt finns tillgängliga. En annan nyhet är att medlemsjouren numera även hanterar förfrågningar via e-post. Stort utbud av utbildningar, seminarier och nätverk Under året har vi kunna erbjuda medlemmar och förtroende valda en mängd utbildningar och seminarier. Både i egen regi och i samverkan med andra akademikerförbund, exempelvis: Pensionsseminarier i samarbete med PTK och i egen regi Påverka din lön Ny som förtroendevald Din roll vid organisationsförändring/arbetsbrist Din roll i löneprocessen När eldsjälarna ska löneförhandla (Sektionen för intresseorganisationer) Utbildning Klientpsykologi (Advokatsektionen) Ledarskap och HR-arbete i idéburna organisationer (sektionsövergripande) Bemanningsseminarium (Handels- och tjänstesektionen) Du som är förtroendevald inom ideell sektor (KFO-A) I samverkan med övriga akademikerförbund inom Saco-P har även fem utbildningar under rubriken Att synas och rekrytera genomförts. Inom ett antal sektioner och avtals områden träffades förtroendevalda i form av nätverk. Etablerade sådana finns bland annat inom banker och försäkrings bolag. Pensionsfrågor Juseks pensionsspecialist har som representant i PTKs expertgrupp berett och handlagt pensionsärenden för PTKs styrelse och förhandlingschefsgrupp. Jusek har varit kontaktperson gentemot Collectum och under året har vår pensionsspecialist varit ansvarig handläggare och hanterat cirka 100 ärenden om dispenser och centrala godkännanden inom ITPområdet. Jusek är även ledamot i FTP-nämnden och KTP-nämnden. Ett antal åtgärder har genomförts i syfte att kvalitetssäkra och förbättra vår rådgivning och service till medlemmar och förtroendevalda. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

8 Offentliga förhandlingsavdelningens verksamhet karakteriseras av omfattande kontakter med lokalt förtroendevalda och medlemmar. Offentlig sektor Kontakt med medlemmar och förtroendevalda Offentliga förhandlingsavdelningens verksamhet karakteriseras av omfattande kontakter med lokalt förtroendevalda och medlemmar. Avsikten är att förtroendevalda ska ha så god kunskap om Juseks politik och om det arbetsrättsliga regelverket så att de i hög utsträckning kan agera självständigt i sitt uppdrag. Genom bland annat medlemsjouren sker en om fattande rådgivning till medlemmar. Uppskattat nätverk Under året har det bildats nytt nätverk för Juseks förtroendevalda på heltid inom statlig sektor. Syftet är att ge de förtroendevalda ett forum där de kan mötas och utvecklas i sin fackliga roll och i sitt uppdrag. Nätverket är också ett forum för information och dialog mellan förtroendevalda och anställda på Juseks kansli. Nätverket har varit välbesökt och mycket uppskattat. Ämnen som har diskuterats är bland annat hur man kan rekrytera, intressera och engagera medlemmar och hur man synliggör förenings arbetet. Kollektivavtalet samt det fackliga ledarskapet är andra områden som har tagits upp. Ett liknande nätverk för lokala Jusekföreträdare inom kommunal sektor i stockholmsregionen är under uppstart och kommer att vara igång under hösten Avtalsförhandlingar Genom att Jusek har tagit en tung roll inom såväl AkademikerAlliansen som Saco-S har vi möjlighet till stor påverkan i det centrala förhandlingsarbetet som sker vid avtalsförhandlingar och andra sammanhang. Det gäller såväl på ledningsnivå som på expertnivå. Saco-S har under året fört förhandlingar om nytt Pensionsavtal, Omställningsavtal och Samverkansavtal samt förändrat Samarbetsavtal förutom förhandlingsfrågor av mer löpande karaktär. Att så många olika kollektivavtal är uppe till förhandling samtidigt inom statlig sektor innebär att förhandlingsarbetet drar stora resurser. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

9 Den andra, partsgemensamma, utvärderingen av tillsvidareavtalet inom statlig sektor har genomförts. Utvärderingen, som behandlar såväl löneprocess som löneutfall, innefattar en enkät till lokalt fackliga förtroendevalda och arbetsgivarföreträdare samt ett antal djupintervjuer liksom uppföljning av lönestatistik. Sammantaget visar utvärderingen att tillämpningen av avtalet fungerar allt bättre. Inom kommunal sektor är Jusek fortsatt engagerat i ett regionalt utvecklingsarbete som syftar till mer utvecklad lokal samverkan om löneöversyn mellan de olika förbund som tillsammans bildar Akademiker Alliansen. Jusek är också engagerat i ett övergripande översynsarbete kring AkademikerAlliansens interna arbetsformer såsom rollfördelning mellan representantskap och förhandlingsdelegation, behovet av facklig politikutveckling samt ett mer utvecklat lokalt samarbete mellan förbunden. Jusek har också tagit en framträdande roll inom såväl statlig som kommunal sektor inom ramen för olika partsgemensamma arrangemang som genomförts under året. Omställningsavtal Inom statlig sektor träffades nytt Omställningsavtal vars syfte är att stödja arbetslinjen och bidra till att snabbt hitta lösningar för uppsagda arbetstagare. Även tidsbegränsat anställda vars anställning löper ut omfattas av avtalet. Avtalet innehåller såväl individuella stödåtgärder som ekonomiska förmåner. Pensionsförhandlingar Inom kommunal sektor har ett nytt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KL, träffats. Det nya avtalet trädde i kraft den 1 januari Avtalet gäller för anställda födda år 1986 eller senare. För personer födda 1985 och tidigare gäller alltjämt det tidigare pensionsavtalet KAP-KL. Överenskommelsen innebär sammantaget att AkademikerAlliansen träffat ett pensions avtal som på flera sätt är bättre än andra rent avgiftsbaserade avtal på svensk arbetsmarknad. I början av sommaren 2013 yrkade Arbetsgivarverket på att ett partsgemensamt arbete ska inledas på statlig sektor i syfte att övergå till avgiftsfinansierade pensionslösningar. I samband med höstens avtalsförhandlingar enades parterna om vissa utgångspunkter för det kommande förhandlingsarbetet. Det partsgemensamma arbetet har inletts och förhandlingar kommer att föras under hösten Juseks inriktning är bland annat att ett nytt pensions avtal ska tillämpas på arbetstagare som är så unga att de i princip ännu inte är anställda. Detta för att de ska få ett långt intjänande inom avgiftsbestämd pension. Även inom svenska kyrkans avtalsområde har pensions förhandlingar inletts. Studentmedarbetaravtal Frågan om studentmedarbetaravtal har lyfts såväl inom kommunal som statlig sektor. Inom statlig sektor tecknades det första studentmedarbetaravtalet i februari månad. Avtalet var en viktig pusselbit i arbetet med att underlätta för studenter att etablera kontakt med yrkeslivet redan under studietiden. På kommunal sektor fortsätter kontakterna i avsikt att träffa avtal under hösten 2014 genom Akademiker Alliansen. Verksamhetsförändringar Under året har flera myndigheter ombildats vilket har inneburit stora arbetsinsatser. Som exempel kan nämnas Polisen, Åklagarväsendet och vårdmyndigheter. Omfattande utbildningsverksamhet Jusek har en omfattande utbildningsverksamhet med centrala kurser och ett stort antal lokalt anpassade utbildningar för lokala styrelser. Förutom de egna kurserna deltar Jusek i planering Jusek har en omfattande utbildningsverksamhet och genom förande av kurser i samarbete med andra Saco förbund, framför allt inom ramen för Saco-S. Genomförda utbildningar är till exempel fackliga grundkurser, lokala kurser för styrelser, lönebildning i samverkan, arbetsmiljöutbildning. Medlemsrekrytering Arbetet med medlemsrekrytering fortsatte under året och en rad riktade aktiviteter har genomförts. Bland annat har arbetsplatsbesök genomförts på flera myndigheter och kommuner och då kunde vi se att det finns ett stort intresse för att träffa Juseks företrädare. Inte minst har lokalt förtroendevalda uppskattat initiativet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

10 Medlemsutveckling Under året ökade det totala antalet medlemmar i Jusek med 0,77 procent till Av dessa medlemmar är studenter. Under hela verksamhetsåret fick Jusek cirka nya medlemmar. Under verksamhetsåret medverkade Jusek på mässorna Kvalitetsmässan i Göteborg, Personal & Chef, Career Days och Developer Summit (DevSum) i Stockholm. Rekrytering i fokus för hela förbundet Ett av Juseks mål är att öka antalet medlemmar. Under året gick startskottet för att skapa en mer rekryterande kultur som ska genomsyra hela förbundet. Samtliga anställda på Juseks kansli genomgick en rekryteringsutbildning och i april genomfördes Jusekveckan. Under en vecka i april gjordes arbetsplatsbesök och arrangerades karriärseminarium på ett flertal arbetsplatser i Stockholm, Uppsala och Göteborg. På studieorterna runt om i landet genomfördes karriär luncher och veckan avslutades med ett öppet hus på Jusek med karriärseminarium och karriärcoachning. Ett nyhetsbrev infördes till de förtroendevalda med syfte att peppa och ge konkreta rekryteringstips för dem lokalt. Rekryteringsstrategin under året har varit att rekrytera studenterna och att göra extra insatser i övergången från studier till arbetsliv. Detta gjordes genom telemarketing (TM), direktmarknadsföring (DM) och annonser i premietidningarna samt satsning på digital marknadsföring i sociala media. Juseks karriär tjänster marknadsfördes med stöd av Boost såväl bok, mobilapp som e-bok. Boken Boost är också en premie för så kallade övergångare studenter som övergår till yrkesverksamt medlemskap. Aktiv studerandeverksamhet inom Jusek Drygt studentmedlemmar rekryterades under verksamhetsåret, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med verksamhetsåret innan. Jusek bedrev verksamhet på 14 studieorter med 38 deltidsanställda studentmarknadsförare. De medverkade på ett 90 tal mässor, arbetsmarknadsdagar och andra lokala event över hela landet i syfte att marknadsföra Jusek. Jusek har därtill cirka 130 förtroendevalda studenter med en tillhörande styrelse JSS. Under året bedrevs 16 aktiva mentorskapsprojekt spridda över hela landet och cirka 130 studenter deltog i dem. Studerandesektionens styrelse tog under året fram en vision för sektionen och arrangerade ett seminarium i Almedalen på temat Studentmedarbetare. Fortsatt samarbete med andra Sacoförbund Jusek fortsatte det lyckosamma samarbetet inom Saco-S och Saco-P med att öka medlemsrekryteringen lokalt. Det handlade dels om gemensamma utbildningar i medlemsrekrytering, dels om utveckling av rekryteringsmaterialet. Fokus låg på att aktivera och rusta lokala företrädare och engagerade medlemmar. Engagemangsplattformar För att få fler engagerade medlemmar i Jusek och öka synligheten har en så kallad engagemangsplattform tagits fram på jusek.se. Där synliggörs hur och i vad man kan engagera sig i. Allt ifrån att beställa material och värva en kollega till att välja att gå med i Prideparaden. De olika engagemangen har bland annat marknadsförts via Volontärbyrån vilket har lett till flera ideella engagemang för Jusek. ll? Hur hittar jag min drömarbetsgivare? innande ansökan? Hur ställer jag upp der jag mig inför intervjun? Vilka frågor jag rätt lön? Vad ska jag tänka på innan llningsavtalet? Hur hittar jag utlandsjobg vidare i karriären? ånga när du ska ut i arbetslivet. Men som nyn unik kompetens du kommer med nya kunin akademiska utbildning. Och en klok arbetsdetta. Men hur ska du veta vilka rättigheter har samt vilka krav du kan ställa på din nya alla dina frågor och är det perfekta karriärverkär akademiker och på väg ut i yrkeslivet. Boost ill dig som jobbat ett tag och som funderar på om ytterligare ett kliv i karriären. Vart du än befinner kan du ta hjälp av Boost Boost karriärboken för akademiker KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. Den som är väl förberedd har störst chans att få ett utvecklande jobb med bra lön och schysta villkor. Elisabeth Johansson Karriärcoach Intressanta seminarier, nätverk och mentorskap Under året arrangerade Jusek drygt 130 seminarier gentemot våra olika yrkesgrupper. Detta gjordes inom ramen för Juristklubben, Samhällsekonomiskt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

11 forum, Leadership, Akademikerkomptens, seminarier för egna företagare, Stora ledarskapsdagen, Arena för systemvetare, karriärcoachning för arbetssökande och seminarier för föräldralediga samt HBTQ-seminarier för arbetssökande. Karriärcoachning var en fortsatt efterfrågad tjänst bland medlemmarna och under året har även yrkesgruppen kommunikatörer nåtts av den. Under året sjösatte Jusek mentorsprogram för nya i yrkeslivet. På jusekmentorsprogram.se anmäler sig personer som vill vara mentorer och adepterna väljer sedan sin egen mentor. Mentorsparen i programmet får råd och utbildning via en handbok, inspirationsfilmer och webbinarier. Eftersom alla verktyg är digitala kan deltagarna befinna sig över hela landet. Svenska med baby Jusek blev under året samarbetspartner till Svenska med baby. Deras verksamhetsidé är att ordna träffar som sammanför föräldralediga från segregerade områden med etablerade svenskar för att öva svenska, dela erfarenheter och bredda kontaktnät. Nätverken som skapas hos Svenska med baby ger inspiration och nya tankesätt som är givande i arbetslivet. Dessutom skapar Svenska med baby möjlighet för Jusek att nå ut med arbetsrättslig information och råd kring vad man ska tänka på när man väntar barn eller är föräldraledig i relation till sin arbetsgivare. HBTQ Under sommaren deltog Jusek på Stockholm Pride. Medlemmar, förtroendevalda och kanslipersonal gick tillsammans i paraden och bemannade Sacotältet i Pridepark. Deltagandet fick positivt bemötande och visade att det både finns ett stort intresse och ett stort stöd för HBTQ-frågor bland våra medlemmar. Under året arrangerade vi ett uppskattat seminarium om normkritik, vilket är tänkt som början på flera kommande föreläsningar inom HBTQ. Samtalsstöd via Skandia De medlemmar som har personförsäkringar i Skandia har fått tillgång till samtalsstöd. Skandia har satt ihop ett nätverk av terapeuter, jurister och hälsopedagoger med flera dit de försäkrade kan vända dig i de flesta livssituationer. Tjänsten är en telefonvägledning och kan fungera som ett bra komplement i de frågor som går utanför de traditionella fackliga frågor som Juseks ombudsmän vanligen besvarar i medlemsjouren. Utökade förmåner till egna företagare Under året utökade Juseks förmåner till egna företagare med premietidningen Driva Eget, rådgivning via affärsjurist och försäkring vid allvarlig sjukdom. I och med det utökande erbjudandet betalar nu egna företagare full medlemsavgift. Medlemsstatistik 2013/ / /2012 Antal yrkesverksamma medlemmar Antal studerandemedlemmar Fördelning medlemmar per kön Kvinnor 56% 56% 56% Män 44% 44% 44% Fördelning medlemmar per utbildningsgrupp Jurister 32% 32% 32% Ekonomer 25% 25% 25% Samhällsvetare 19% 20% 20% Systemvetare 16% 16% 16% Personalvetare 7% 7% 7% Kommunikatörer 1% Fördelning yrkesverksamma medlemmar per arbetsmarknadssektor Privat sektor 47% 47% 47% Statlig sektor 37% 37% 36% Kommun och landsting 13% 13% 14% Egna företagare 3% 3% 3% Antal utträden Antal övergångar från studerande till yrkesverksam medlem VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

12 Förbundsövergripande Nytt verksamhetssystem Under förra verksamhetsåret upphandlade Jusek en leverantör till ett nytt verksamhetssystem. Utveck lingen av detta nya CRM-baserade system har pågått under hela innevarande verksamhetsår och imple menteringen i verksamheten sker under hösten Verksamhetssystemet ersätter en gammal och sår bar systemlösning, som hindrar organisationen från att utvecklas, förändras och effektiviseras i den takt som behövs. Nu kommer all medlemsdata att samlas i ett system istället för att vara utspritt i flera system. Dessutom får Jusek en framtids säkrad system lösning samt en effektivare förvaltning och administration. Vidare ger systemet en högre precision i marknads föring och kommunikation, bättre stöd för verksam hetsutveckling samt interaktion med sociala medier. Ökad närvaro på webben och i sociala medier Jusek ökar stadigt både sin närvaro på webben och så även antalet besök på jusek.se. Flera satsningar har gjorts där webbens möjligheter och fördelar under lättar, exempelvis matchning mellan yrkesverksamma och studenter som i Juseks karriärlunch och Juseks mentorsprogram. När det gäller besök på webbplatsen så landar jusek.se stadigt på mellan besök per månad, vilket innebär över besök per år. Ett av fyra besök är direkt trafik, det vill säga att besökaren har skrivit in en sidadress till jusek.se. Resterande antal besök kommer från olika sök motorer, där Google är i särklass den största. Under året fortsatte Jusek öka sin närvaro i sociala medier och liksom tidigare år har sociala medier varit en viktig kanal för Juseks opinionsbildande arbete. Antalet fans på Facebook ökade med 20 procent, till Antalet följare på Twitter ökade med 70 procent, till och på LinkedIn ökade antalet med 217 procent, till 950. Jusek har också publicerat åtta filmer på Youtube och varit aktiva på Instagram. Allt fler nöjda med Jusektidningen Jusektidningen kom ut med nio nummer, mestadels 44 sidor per nummer. Tidningens räckvidd (antal läsare per nummer) ökade enligt undersöknings företaget Orvesto från till läsare. Nättidningen jusektidningen.se uppdaterades löpande, med nya inslag så gott som varje dag. Trafiken till nättidningen ökade stadigt och ligger idag i genomsnitt på cirka unika besökare i veckan. Även aktiviteten på sociala medier växte stadigt, bland annat ökade antalet fans på Facebook med 15 procent, till 900. Antalet följare på Twitter ökade med 33 procent, till Redaktionen på Jusek tidningen var också aktiv på Instagram. I november 2013 genomfördes en stor läsarunder sökning, i form av telefonintervjuer med 500 läsare. 93 procent av läsarna var nöjda eller mycket nöjda med tidningen, att jämföra med 85 procent vid förra undersökningen Juristerna var mest nöjda med tidningen (97 procent), medan samhällsvetarna var minst nöjda (86 procent). I 2011 års läsarundersök ning var systemvetarna den grupp som var minst till freds med tidningen, med 76 procent. Därför satsade tidningen aktivt under verksamhetsåret på att bättre tillgodose gruppen systemvetare, vilket resulterade att 93 procent av systemvetarna var nöjda eller mycket nöjda med sin fackförbundstidning i 2013 års läsar undersökning. Kommunikation i tryck I syfte att kommunicera Jusek internt och externt producerades en mängd nytt informationsmaterial, allt från nyhetsbrev och trycksaker till profilprodukter. Materialet användes flitigt vid olika aktiviteter, mässor V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E /

13 När det gäller besök på webbplatsen så landar jusek.se stadigt på mellan besök per månad, vilket innebär över besök per år. och event samt marknadsförings- och rekryteringsprojekt. Jusek producerade även informations- och marknadsföringsmaterial för Saco-S och Saco-P, i samarbete med andra Sacoförbund. Nya rutiner på nya medlemsservice Under verksamhetsåret har medlemsregistret bytt namn till medlemsservice, vilket bättre speglar den verksamhet som bedrivs inom enheten. Medlemsservice hanterar exempelvis aviseringar, medlemskontakter, frågor runt medlemskapet och dess förmåner såsom inkomstförsäkringen och gruppförsäkringar med mera. I samband med namnbytet ändrades även Juseks huvudsakliga e-postadress till Ett nära samarbete med avdelningen för rekrytering och förmåner har inletts för att skapa bästa möjliga medlemsnytta. Samarbetet har bland annat resulterat i kunskapsutbyte, tydligare information och stöddokument gällande kommunikation och hantering av våra nuvarande och blivande studerandemedlemmar. Studiebesök på andra fackförbund har genomförts och medlemsservice deltar i ökad grad på mässor Jusek medverkar på. Ett antal rutiner har uppdaterats under året, däribland utträdesrutinerna som har resulterat i ett utträdesformulär på webben. Genom formuläret kan uppföljning av utträdesorsak lättare göras, medlemmar som träder ur förbundet av felaktiga orsaker kan lättare fångas upp, samt att administrationen underlättas. Ett kontaktformulär har också lagts upp på webben som underlättar för medlemmen att via e-post komma i kontakt med rätt person eller funktion på kansliet på snabbast möjligaste sätt. Vattenfylld källare En översvämning i källaren under hösten gjorde att källaren med arkiv, lager och förråd inte kunnat nyttjas under större delen av verksamhetsåret. Därmed har arkiv och lager varit utlokaliserade vilket har gjort arbetet med framför allt utskick mer svårhanterligt. I samband med återställandet av källaren beslutades det att delar av källarlokalerna ska byggas om till interna mötesrum. Ombyggnationen löper på under hösten Miljövänlig hantering av fakturor Under verksamhetsåret har ett system för elektronisk leverantörsfakturahantering implementerats som ger en säkrare och snabbare administration där med arbetarna kan hantera sina leverantörsfakturor oavsett vart man befinner sig. Det nya systemet är mer miljövänligt med färre brevförsändelser mellan kansliet och kontoren i Göteborg och Malmö. Under verksamhetsåret har även ett elektroniskt reseräknings system införts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

14 Fortsatt hållbar utveckling Sedan mer än ett år tillbaka integreras miljö och socialt arbete i ordinarie verksamhet. Arbetet med Hållbar utveckling har fem fokusområden. 1. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska minska och det sociala ansvarstagandet ska öka. Under verksamhetsåret har en ny resepolicy implementerats både för personal och förtroendevalda. Några exempel är att tågresor ska företas framför flygresor, kollektiv trafik framför taxiresor och vid taxiresor används miljötaxi samt att hotellövernattningar görs på porrfria hotell som har kollektivavtal. Juseks videokonferenssystem används i stor utsträckning, både vid interna möten såväl som i möten med större arbetsgivare med liknande system. 2. Den totala mängden pappersavfall ska minska och graden av pappersåtervinning ska öka. Volymen på trycksaker som beställs har minskats, pappersåtervinningslådor har ställts ut på fler ställen på kansliet och dubbelsidiga utskrifter är standard. 3. Inköp av presentartiklar och IT-produkter ska ses över och i så hög utsträckning som möjligt vara ansvarsfulla. Vid större upphandlingar av övriga produkter/tjänster bör även miljö- och/eller sociala krav ställas som kriterier, bredvid kvalitet och pris. De flesta IT-produkter är TCO-märkta och har uppfyllt miljöcertifieringen ISO Vi har också säkerställt att de leverantörer vi har större samarbeten med eller som har personal i våra lokaler har kollektivavtal och vi har ökat mängden produkter som är miljömärkta. Vid upphandlingar efter frågas kollektivavtal och miljöarbete. 4. Socialt ansvar och miljöhänsyn ska tas inom den interna konferensverksamheten. Vi har ökat mängden produkter och mat som är miljömärkta och fairtrade och minskat mängden engångsartiklar i vår konferensverksamhet. Buffé beställs framför plastlådor på interna möten och konferenser och andelen vegetarisk mat har ökat. 5. Den totala energianvändningen i lokalen Nybrogatan 30 ska minska. Strävan är att så mycket som möjligt ska komma från förnybara källor med märkning Bra Miljöval. Under verksamhetsåret har tiderna för automatisk släckning ändrats. Hur våra nya möteslokaler på källarplan kan bli så energisnåla som möjligt har undersökts. I slutet av verksamhetsåret installerades fjärrkyla i fastigheten. Miljö och socialt arbete integreras i ordinarie verksamhet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

15 Personal Medarbetarundersökning Under verksamhetsåret har Jusek genomfört en medarbetarundersökning. Samtliga avdelningar har identifierat sina främsta styrkor och viktigaste förbättrings områden. Genom ett processorienterat upplägg har alla chefer och medarbetare varit delaktiga i att skapa sig en förståelse av resultaten. Avdelningscheferna har varit ansvariga för att ta fram en handlingsplan med prioriterade områden tillsammans med sina med arbetare. Arbetet med handlingsplanerna kommer att följas upp i början av Utifrån avdelningsarbetet har lednings gruppen sammanställt ett antal fokusområden för det interna arbetet för att stärka verksamheten ytterligare. De är till exempel målstyrning och effektivitet, arbetsbelastning och prioriteringar, samarbete och kommunikation. Den goda arbetsmiljön ska vi särskilt värna om. Kansliorganisation 2013/ / /2012 Totalt antal anställda varav kvinnor varav män Antal chefer varav kvinnor varav män Genomsnittsålder anställda varav kvinnor varav män Genomsnittsålder chefer Antal rekryteringar Antal avgångar Personalomsättning i procent av antal tillsvidareanställda 5,8 10,6 13,1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

16 16 Å RSREDOVISNING 2013/2014

17 Årsredovisning 2013/2014 Innehåll Årsredovisning Förvaltningsberättelse 2 Väsentliga händelser 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Notförteckning 10 Förbundsstyrelsen 17 Revisionsberättelse 18 Årsredovisning Å RSREDOVISNING 2013/2014 1

18 Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Jusek avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Jusek är ett akademikerförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommu nika törer och samhällsvetare. Jusek är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco. Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrens kraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Individen i centrum är en av grundstenarna i Juseks verksamhet som strävar efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Genom att stödja medlemmarna i frågor om till exempel lön, karriär och anställningsförhållanden stärks medlemmens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Fullmäktige beslutade i maj 2013 om Juseks inriktning i Färdplan Färdplanen genomsyrar verksamheten i organisationen fram till nästa fullmäktige. Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. I syfte att uppnå visionen har förbundet formulerat strategiska mål och aktiviteter samt en idépolitisk plattform, som ger förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten. Målen och aktiviteterna för att uppnå dessa handlar om medlems nytta, tillväxt och opinionsbildning. Genom att Jusek konsekvent arbetar med att öka antalet medlemmar ökar också förbundets tyngd och förhandlingsstyrka. Genom att erbjuda god medlems nytta ges förutsättningar för nöjda och lojala medlemmar. Genom att synas och vara en trovärdig aktör i samhällsdebatten stärks förbundets varumärke. 2 Å RSREDOVISNING 2013/2014

19 Förvaltning Juseks organisation är uppbyggd så att förbundets verksamhet utövas genom fullmäktige, ordförandekonferens, förbundsstyrelse samt sektioner, lokalföreningar och lokalombud. För den löpande verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden ansvarar en verkställande direktör. Fullmäktige Fullmäktige är Juseks högsta beslutande organ. Fullmäktige är 100 till antalet och utses av sektionerna bland förbundets medlemmar. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte vart tredje år. Medlemmar Per den sista juni 2014 hade Jusek medlemmar (föregående år ), fördelade på yrkesverksamma medlemmar (föregående år ) och studerandemedlemmar (föregående år ). Antalet yrkesverksamma medlemmar har under verksamhetsåret ökat med 0,51 procent (föregående år 1,13 procent). Antalet studerandemedlemmar har under motsvarande period ökat med 1,68 procent (föregående år 3,34 procent). Förbundsstyrelsen beslutade i juni 2014 att från och med den 1 juli 2014 höja medlemsavgiften för ordinarie medlemmar från 238 kr till 251 kr. Ordförandekonferens Ordförandekonferensen består av förbundets ordförande och sektionernas ordförande. Dess uppgift är att ge förbundsstyrelsen vägledning inför viktiga beslut samt att vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har den omedelbara ledningen av förbundets verksamhet och utgör mellan fullmäktigemötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt ytterligare tio ledamöter. Stödfonden Enligt stadgarna ska Jusek ha en stödfond. Stödfonden har till ändamål att vid facklig konflikt lämna ekonomiskt stöd åt medlemmar som berörs av konflikten. Fonden har därutöver till ändamål att trygga å taganden som förbundet genom medlemskap i någon annan organisation har iklätt sig. Från och med verksamhetsåret särredovisas inte stödfonden och förbundet i årsredovisningen. Valberedning Fullmäktiges val ska förberedas av en valberedning. Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande, och två suppleanter. Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte. Revisorer Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en ska det finnas en suppleant. En av revisorerna och suppleanten för denne ska vara auktoriserade. Per den 30 juni 2014 hade Jusek medlemmar Å RSREDOVISNING 2013/2014 3

20 Väsentliga händelser Den 30 september 2013 gick Juseks vd, Louise Adelborg, i pension. Från och med den 1 oktober 2013 är Juseks tidigare samhällspolitiske chef, Magnus Hedberg, förbundets nye vd. Under verksamhetsåret har ett nytt verksamhetssystem upphandlats. Det nya systemet ger ökad användbarhet och ska ersätta de flesta av kansliets nuvarande olika system. Under verksamhetsåret har stora delar av kansliet varit sysselsatta med projekt och tester av det nya systemet. Verksamhetssystemet beräknas tas i bruk hösten Under hösten 2013 drabbades Jusek av en stor översvämning i källaren och under verksamhetsåret har källaren återställts. I samband med återställandet fattades beslut om att göra om delar av källarplanet till interna mötesrum. Ombyggnationen till mötesrum pågår över verksamhetsårsskiftet. Resultat och ställning Till förbundsstyrelsens förfogande står: Stödfonden Balanserat resultat Arbetsmarknadsfond Årets resultat Totalt Av årets resultat är kronor Stödfondens stadgereglerade kapital. Styrelsen beslutar att av årets resultat ska kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen beslutar att från arbetsmarknadsfonden överföra kronor, som utgör den del av premier till inkomst försäkringen som Jusek har bekostat under verksamhets året, till balanserat resultat. 4 Å RSREDOVISNING 2013/2014

21 Resultaträkning Kkr 2013/ /2013 Intäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter Not Summa intäkter Verksamhetskostnader Avgifter till andra organisationer Not Externa kostnader Not Personalkostnader Not Avskrivningar av anläggningstillgångar Not 5, 6, Summa verksamhetskostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt Skatt på grund av ändrad taxering 69 ÅRETS RESULTAT Å RSREDOVISNING 2013/2014 5

22 Balansräkning Kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Verksamhetssystem Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Not Ideella placeringar Not Långfristiga placeringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Å RSREDOVISNING 2013/2014

23 Balansräkning Kkr EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Not 13 Balanserat resultat Stödfonden Arbetsmarknadsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till fonder Not Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Not Å RSREDOVISNING 2013/2014 7

24 Kassaflödesanalys Kkr 2013/ /2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera Avskrivningar, nedskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning ( ) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning ( ) av övriga långfristiga skulder Nyttjande medel övriga avsättningar 3 Ökning ( )/minskning (+) av långfristig placering Ökning ( )/minskning(+) av övriga långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Å RSREDOVISNING 2013/2014

25 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Intäkter Intäkter redovisas såväl enligt kontant- som faktureringsmetoden. Huvuddelen av intäkterna redovisas enligt kontantmetoden, däribland medlemsintäkterna. Inkomstskatter Jusek och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd och redovisning av inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även beräknad justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Ideella placeringar Som ideella placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande innehas för att ge avkastning och värdetillväxt. Långfristiga placeringar Långfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Bedömningen görs för varje individuell värdepappersfond. Anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Datorer skrivs av över tre år, inventarier skrivs av över fem år, fastig heten skrivs av över 40 år, vissa delar av fastigheten skrivs av på 10 år, fastighetsinventarier skrivs av efter beräknad ekonomisk livslängd som bedöms beroende på inventarie. Eget kapital Jusek ska enligt stadgarna ha en stödfond. Stödfondens ekonomi ska hållas separerad från för bundets och användas som ekonomiskt stöd till medlemmar vid facklig konflikt. Stödfonden har därutöver till ändamål att trygga åtaganden som förbundet genom medlemskap i någon annan organisation har iklätt sig. Arbetsmarknadsfonden är en reserv inför framtida eventuella underskott i inkomstförsäkringen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från förbundets verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassaoch banktillgodohavanden. Leasing Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Koncernredovisning Koncernredovisning har inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 7 kap 5 då ingen verksamhet bedrivs i dotterbolaget Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB, JSF. Beloppen anges i kkr om inget annat anges. Å RSREDOVISNING 2013/2014 9

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm. Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se. Fotoskrift AB 0901 Endast pdf

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm. Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se. Fotoskrift AB 0901 Endast pdf Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 77 000

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL

SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL Sidan 3 Budget och utfall verksamhetsåret 2012/2013 5 Budget och utfall verksamhets året 2013/2014 7 Budget och utfall verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fullmäktige 2013. Ekonomi. Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget

Fullmäktige 2013. Ekonomi. Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget Fullmäktige 2013 Ekonomi Jämförelse budget utfall Årsredovisningar Delårsrapport Rambudget 2 Häfte 2 Innehåll Budget och utfall Jämförelse verksamhetsåret 2009/2010 4 Kommentarer till större avvikelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer