Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box 7399 103 91 Stockholm"

Transkript

1 Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box Stockholm Slutrapport Projekt LO-kollektivets medlemmar och arbetslösa vs digitalt underskott Följande är en redovisning av rubricerat projekt som genomförts under perioden mars november Med vänlig hälsning ABF ÖSTERGÖTLAND Göran Lundström Chef Telefon & mobil Sms/mms

2 Projektbeskrivning Projektets utgångspunkt har varit att erbjuda LO medlemmar möjlighet att öka sin digitala delaktighet genom konkreta och praktiska kunskaper, men också att inspirera till ökad IT användning knutet till vardagsbehov, arbetsmarknadsmässiga och demokratiska behov. Projektet tog fasta på att skapa samarbeten mellan ABF, fackliga organisationer och arbetsförmedlingen för att nå access till enskilda individer såväl etablerade i arbetslivet som människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. En annan central del var att arbeta med mobilitet för att öka tillgängligheten till kurser, studiecirklar och föreläsningar, dvs. att erbjuda datorhårdvara och mjukvara samt uppkoppling där deltagaren hade sin naturliga miljö, t.ex. hemma i bostadsområdet eller på arbetsplatsen. Projektet har också velat undanröja hinder i så stor utsträckning som möjligt t.ex. genom att tillhandahålla kunskaper till så låga kostnader som möjligt för individen. Ytterligare en utgångspunkt har varit att påverka fackens ojämna teknikmognad, traditionsbundna arbetssätt, vilja och acceptans för flexibilitet när det gäller lärmiljöer. En huvudprojektledare har svarat för att hålla ihop projektet initiera kontakter och söka nya kontaktvägar, motivera och inspirera samverkande aktörer, svarat för att hantera intern och extern kommunikation och bidra till andra medarbetares insikter och stöd för projektet, projektsammanställning, kostnadsuppföljning, cirkeladministration, löpande rapporteringsrutiner, arbetsledning för verksamheten. Vi valde att under själva projektet begränsa antalet cirkelledare för att skapa kontinuitet och att kunna kontrollera prissättningen och därmed låga och likvärdiga kostnader för enskilda deltagare genom att ha en fast kostnad för genomförandet i vår budget. Mot den bakgrunden har vi nyttjat i huvudsak en person sammanhållet anställd från mars till november med uppdrag att vara en pedagogisk verkställare i projektet med omvärldsanalys, resurs för utveckling av studiemoduler och genomförare av cirklar seminarier och föreläsningar som sina specifika uppgifter. Utöver detta har ytterligare några ledare varit engagerade i genomförande för att hantera aktiviteter som skett samtidigt. Värdering och analys av resultatet Vi kan omgående slå fast att vi överskattat vissa aspekter som fått central inverkan på projektets resultat, exempelvis kraften och bundenheten till traditionella arbetsformer hos våra tänkta samverkansparter, vilket är en lärdom att återkomma till såväl senare i denna redovisning som på annat sätt knutet till vår kärnverksamhet och i samarbetet med våra medlemsorganisationer (ägare). Den i praktiken korta projekttiden har bidragit till förstärkning av en del av de problemområden vi identifierat och som beskrivs nedan, som exempel kan nämnas långa processer mellan initiering och olika rekryteringsaktiviteter ute bland våra samverkansparter. Sammantaget dock är det vår bedömning att projektets inriktning och resultat kommer gå att avläsa även efter projekttidens utgång och genom att vi fortsatt kommer att jobba efter det

3 mönster som etablerats inom ramen för projektet. Något vi kan hantera genom att låta inriktningen i arbetet ingå som en del av vårt ordinarie och långsiktiga arbetssätt. Relationen LO och enskilda fackförbund Vi mötte stor respons vid inledningen av projektet genom den kontakt vi utgick från med LO distriktet i Mellansverige. Deras bidrag för implementering bland de olika medlemsförbunden var viktigt. Vi kom därigenom åt arenor där man samlade medlemsförbunden och där vi gavs utrymme att beskriva projektet. LO distriktet har emellertid enbart en övergripande möjlighet att påverka lokala prioriteringar av inriktningen i förbundens lokala verksamhet. I praktiken är de olika medlemsförbunden autonoma att fatta sina egna beslut och i hög grad präglade av sina respektive kulturer, interna prioriteringar och beslutsprocesser. Vårt huvudarbete i syfte att förankra projektet behövde därför ske i direktkontakter med de olika förbunden. Access till de enskilda medlemmarna Vi identifierade redan i förarbetet till projektet att det sannolikt fanns begränsningar eller i vart fall ojämnheter i såväl den egna teknikmognaden som i samhällsanalysen och effekter av ett digitalt underskott såväl i den egna organisationen som bland medlemmar hos de enskilda förbunden. Vår slutsats är att det varit en bidragande brist till att vi haft svårt att nå access i den omfattning vi både önskat och sett nödvändigt för att projektets huvudinriktning kunnat följas i sin fulla potential. Man kan inte utesluta heller att fackförbunden gör andra prioriteringar p.g.a. andra frågor och uppgifter de bedömt vara viktigare att hantera och bevaka. Sammantaget innebär då detta att vi även om flera viktiga undantag funnits haft vissa begränsningar i att finna vägen till deltagarna via de fackliga organisationerna. Det har också i flera fall varit långa beslutsprocesser från initiering till handling för att underlätta rekrytering av deltagare. Processer som vi ändå långsiktigt kan nyttja för vårt ordinarie arbete, men där det p.g.a. projekttidens korta längd inte gått att inrymma i ett resultatperspektiv. Arbetsförmedlingen Den andra vägen vi pekade ut för projektet att använda för access till deltagare med olika behov på det digitala området var arbetsförmedlingen, där ju vårt primära mål var att söka och nå människor som stod utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Här gjorde vi tidigt ett flertal uppvaktningar såväl i Norrköping som i Linköping, men där de motiv som lämnades till oss att inte medverka utgick från att det stred mot deras regelverk att samarbeta med utomstående organisationer, och att det låg på arbetsförmedlingen centralt att fatta sådana beslut. Huruvida detta är en reell brist eller en konstruktion för att i konkurrens med annan hög belastning inte behöva gå in i samarbete undandrar sig vår förmåga att bedöma. Vi har heller inte funnit alternativa vägar eller haft tillräckliga kontakter, tid och utrymme att gå runt detta problem. Konsekvensen emellertid att det utgjort en viktig begränsning såväl för våra ambitioner som för projektets framgång. Alternativa vägar

4 Av de brister i tillgång på access som anges ovan tvingades vi snabbt inse att det behövdes alternativa vägar för att nå våra rubricerade målgrupper. Som vi pekar på ovan så har det fungerat riktigt bra i samarbetet med att nå våra målgrupper med flera fackförbund. Man har också bidragit tydligt och med ambition från flera, till riktad information och erbjudanden om subventionering av deltagarkostnader mm. Sammantaget gjorde vi dock bedömningen att projektets huvudinriktning inte var tillräcklig utan att vi var tvungen att bredda vårt arbete för att nå avsedda målgrupper, genom att också använda andra kanaler och arenor. Lokala bostadsområden, omvägen över andra föreningslivskontakter, publika arrangemang som mässor och stadsevent har varit några av dessa kanaler. Det har lett till att vi sammantaget kunnat genomföra många studiecirklar, inspirationsföreläsningar och kurser med de målgrupper vi avsåg att nå med vårt projekt. Men det innebär också att vi fått en bredare träffbild av människor än vad som avsågs med huvudupplägget av projektet. I negativ mening att vi nått färre LO medlemmar än vi hoppats och därför alltjämt kan se det som en prioriterad målgrupp, för vår fortsatta roll. I positiv mening genom att vi också nått andra människor med samma typ av behov och därmed kunnat bidra till ökad digital delaktighet i generell mening, vilket vi vill se som en bonus i sammanhanget. Via bostadsområdesarbetet, främst i miljonprogrammen, menar vi också att det gått att nå flera av de som vi avsåg att hitta i ett tänkt samarbete med arbetsförmedlingen. I flera fall har det handlat om unga människor, särskilt med invandrarbakgrund, som står riktigt långt från ett socialt sammanhang och därmed också arbetsmarknad och egenförsörjning. I det senare sammanhanget kan vi också dra slutsatsen att det i ett breddperspektiv finns en betydande grupp människor som står utanför inte bara digital delaktighet, de befinner sig utanför strängt taget alla samhällsstrukturer och sammanhang där man kan erhålla en positiv individuell livs utveckling. Vi har genom bl.a. detta projekt kunnat utveckla ett arbetssätt i dessa områden som utgått från att vi etablerat vår verksamhet mer eller mindre permanent och stationerat andra medarbetare på plats i syfte att vinna förtroenden och relationer. En modell som vi bedömer saknar alternativ i syfte att kunna motivera människor till exempelvis digital delaktighet. Här handlar det om helt andra mekanismer än traditionella former när man ska rekrytera människor. Dels finns dom många gånger inte i något system hos samhällsinstitut eller föreningsliv, dom är osedda som människor, saknar tillit till system utanför de som man kan säga är destruktiva, som t.ex. kriminella strukturer. Här menar vi att det finns potential för andra och nya projektupplägg, där just digitalisering och ett uppkopplat samhälle i vid mening kan vara ett viktigt verktyg tillsammans med en modell för aktörskap i utsatta områden. Det sistnämnda ligger delvis en smula utanför ramen för det projektupplägg vi arbetat under. Men det kan ses som en oförutsedd positiv effekt, måhända slump, av vårt projekt som vi känner det angeläget att lyfta fram. Till gagn såväl för vårt eget arbete framåt, som för andra att titta på och medverka till utveckling av. Måluppfyllelse När det gäller måluppfyllelse så kan man sammanfatta det enligt följande: Vi satte som mål att nå 100 % av LO medlemmarna i länet med erbjudande om en kunskapshöjande insats på det digitala området. Det målet har vi inte uppnått med hänvisning till beskrivningar ovan.

5 Vi satt som mål att nå 2000 individer med kunskapshöjande insats, vi har nått 1308 i studiecirklar och 1429 i seminarier och föreläsningsform, totalt ca Vi avsåg att alla förtroendevalda i LO facken ska ha erbjudits en introduktionsaktivitet. Det målet har vi nått om vi utgår från nivån fackförbundsavdelningar i länet, däremot inte om vi breddar det till klubb och fackliga ombudsnivå Samtliga av oss kända studieorganisatörer i de fackliga organisationerna har erhållit utbildningserbjudande vilket också utgjort ett av målen Vi har inte etablerat ett reguljärt samarbete med Arbetsförmedlingarna i Norrköping, Linköping och Motala 20 % av våra aktiviteter har kvalitetsutvärderats med befintliga verktyg (enkäter) Sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar Det är utan tvekan enligt vår bedömning så att vi drivit ett projekt som bidragit till fler digitalt delaktiga personer, vi har stärkt vår egen kompetens som bildningsorganisation när det gäller att se bredden av behov. En viktig lärdom är att enskilda individers behov av digitalt kunnande är mycket selektivt, där det ställer höga krav på flexibilitet från oss som bildningsorganisation att bidra med rätt saker till rätt personer. Teknikutvecklingen i sig bidrar till detta genom dess snabba förändring och tempon i implementering av nya system och lösningar Det har också inneburit att vi idag själva bedriver en aktiv omvärldsanalys kring utvecklingen och att vi ständigt skapar och omskapar ett antal olika utbildningsmoduler/studiehandledningar och underlag för inspirationsföreläsningar som vi fortsatt kan erbjuda (bifogas). Men vi har också lärt oss att folkrörelsearbete och fackföreningsliv inte per automatik är en genväg till att nå enskilda personer och ge förutsättningar att definiera deras exklusiva behov på detta område. Det finns olika områden där vi ser behov av förändring, en del interna som vi kan påverka andra som rör annan part och där vår förmåga att bidra i kort perspektiv är måttlig. Beslutsprocesser i en del fackliga organisationer från initiering till genomslag kan vara väl långa. Informations och kommunikationsvägar hos vissa lokala fackliga organisationer kan behöva utvecklas. Signalerna från centrala nivån ut regionalt och lokalt i alla samhällsstrukturer, men också i vårt projektperspektiv, om att brister i digital delaktighet behöver uppgraderas ur ett demokratiskt perspektiv, och att det inte bara handlar om datorer, smarta telefoner och surfplattor enbart, i lika hög grad om attityder, normer och mänskliga behov. Arbetsförmedlingens kapacitet eller möjligen vilja och ambition bör ifrågasättas. Vår egen slutsats kring hur vi ska gå vidare tar bestämt ansats i att vi behöver jobba brett på många arenor för att nå de som har behov, att vi behöver ha ett selektivt förhållningssätt vid bedömning av

6 behov, en del behöver lära sig att trycka på rätt knapp på sin dator, andra behöver hjälp att förstå begreppet hemnätverk eller smart TV, ytterligare andra vill bara prata om teknikutvecklingens villkor och sin egen rädsla. Planer och önskemål på framtida arbeten ABF Östergötland kommer fortsättningsvis att verka för ökad digital delaktighet, kanske främst ur ett perspektiv där det inte bara handlar om s.k. devices, utan där det i lika hög grad handlar om mänskliga behov och önskningar och individuell anpassning, därefter teknikens och ett uppkopplat samhälles förmåga att möta upp så detta blir kompatibelt med varandra. Vi kan utan tvekan säga att det är en del av vår långsiktiga strategi och verksamhet att lägga resurser på vår egen förmåga på detta område. Brister i Digital delaktighet går inte att utbilda bort en gång för alla, i dagens samhällsperspektiv är det ett område där människor måste erbjudas chanser och sedan nya chanser och nya chanser. Sammanställning av kursutvärderingar Efter studiecirkels avslut har vi bett deltagarna att göra en utvärdering av utbildningen. Utvärderingsfrågorna var följande: Hur upplevde du informationen inför cirkeln (inbjudan, bekräftelse) Hur upplevde du planering/upplägg av cirkeln? Hur upplevde du innehållet i förhållande till dina förväntningar? Hur upplevde du det praktiska runt cirkeln (plats, lokaler) Hur upplevde du tempot i cirkeln? Hur upplevde du att cirkelledaren var på att lära ut? Hur tycker du att din egen insats har varit i cirkeln? Upplever du att den här cirkeln har gett dig tillräckligt med kunskap och inspiration för att använda datorn i större omfattning än tidigare? (Ringa in ditt svarsalternativ) Övriga synpunkter Varifrån fick du informationen om studiecirkeln? Följande är en kategorisering av hur deltagare svarat på utvärderingsfrågorna generellt: Informationen inför cirkeln upplevdes av de flesta som god, deltagarna fick inbjudan och bekräftelse genom mail eller brev. Upplägg och planering av cirkelns innehåll får betyget bra av deltagarna vilket i sig även påverkas av att deltagarna själva varit med och format de olika träffarnas innehåll. För de flesta av deltagarna har lokaler utrustning och praktiska arrangemang runt cirklarna fungerat bra, någon har tyckt att lokalen varit liten och luften dålig, även fanns anmärkningen att cirkeln gick på fel årstid. Vad gäller tempot i cirklarna har deltagarna i de flesta fall varit nöjda, dock har man en självkritik som i flera fall bygger på att man inte tycker att man hade tillräckliga förkunskaper.

7 Cirkelledarna har fått mycket god kritik för sin pedagogik och metodik och upplevs haft tid med alla deltagare även om det fanns deltagare som hade ett större behov av handledning än andra. Cirka hälften av deltagarna har svarat att de är intresserade att lära mera och gå ytterligare studiecirklar i ämnet. Informationen om cirkeln har man främst fått via mun mot mun metoden eller annonsering lokalt. Deltagarlistor med kursdeltagarnas namn Vi har via utdrag från vår nationella databas tagit fram deltagarlistor med namnuppgifter vilket bifogas redovisning. Av PUL skäl kan vi inte bifoga s.k. studiecirkellistor där samtliga uppgifter inklusive personnummer redovisas avseende deltagarna. Vi kan emellertid erbjuda en fysisk genomgång, redovisning av dessa listor vid sittande bord där listorna inte utlämnas av oss. Vid statsbidragsarrangemang som går under rubriken kulturprogram och som utgör paraplybegrepp också för föreläsningar, föredrag, seminarier så har vi inte stöd i våra redovisningssystem där vi är skyldiga eller kan redovisa individnamn, däremot antal deltagare, rubrik, plats, tid osv. Dessa listor bifogas. Sammanfattning av projektet ABF Östergötland har med stöd av internetfonden bedrivit projektet LO kollektivets medlemmar och arbetslösa v/s digitalt underskott. Projektet har pågått under perioden mars november Resultatet är blandat där måluppfyllelsen varierar utifrån projektets huvudintention. I ett volymperspektiv i deltagare kan målet anses uppnått, dock med viss breddning av målgruppen. När det gäller påverkan och samverkan på organisatorisk nivå är måluppfyllelsen mer tveksam. Ett antal slutsatser går att dra från arbetet. Projekttiden har varit relativt kort i förhållande till upplägget, med fog underskattas den komplexitet som föreligger i att arbeta via organisationer för att nå access till enskilda individer och deras behov. Här samverkar en rad faktorer som hinder i en kompromiss med den tid som står till buds. Samverkande organisationers interna kultur, regelverk, arbetsformer, prioriteringar, relation till problemområdet, ger olika förutsättningar kring tempot i målet att rekrytera deltagare. Det har övervunnits i flera fall och i andra kommer det att fortsatt vara en god förutsättning att arbeta vidare efter projekttiden. I några fall har det utgjort explicita hinder som inneburit att framgång uteblivit. Men genom att vidga ramarna i rekryteringsperspektiv och att titta på fler arenor för att nå rätt målgrupper har det tillsammans inneburit att den digitala delaktigheten kunnat påverkas positivt för primärmålgrupperna. Men det har också inneburit att också andra grupper med förvisso samma behov anslutits. Sammantaget har ABF organisationen vunnit nyttiga erfarenheter som bidrag för ökad delaktighet på individnivå, men också för sin egen utveckling som bildningsorganisation. En breddad syn på vad digital delaktighet innebär och att det inte är ett ändligt problem eller ens bara ett tekniskt problem är centralt. För individer har mobilitet dvs. att utbildning kunnat ske anpassat till deltagarnas logistik

8 varit en framgångsfaktor, liksom att kunna hålla nere kostnader/deltagaravgifter. Behovsanpassningen och flexibilitet till enskildas behov av kunskap har också varit en lärdom för organisationen och till gagn för deltagarna. ABF ÖSTERGÖTLAND

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg

PROJEKTMATERIAL. IT i cirkeln. ABF Gävleborg PROJEKTMATERIAL ABF Gävleborg s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002

NäTBILDARNA Kvalitetsmanual 2002 NÄTBILDARNAS verksamhet bygger på det mötesbaserade lärandet där samtalet är viktigt. Kurserna och cirklarna ska genomsyras av en levande samtalsform, där lärprocessen ska vara tydlig och ska präglas av

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001

PROJEKTMATERIAL. Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika) Runö folkhögskola. Februari 2001 PROJEKTMATERIAL Runö folkhögskola Februari 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Projektnamn:... 3 A. Projektledare...

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se startade då den fackliga rörelsen såg ett behov av att kunna visa den informella kun skap man får genom sina fackliga engagemang i olika uppdrag. Idag har vuxit till ett koncept som funge rar för alla,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer