Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box 7399 103 91 Stockholm"

Transkript

1 Till Linköping december 2013 Stiftelsen för Internetinfrastruktur Internetfonden Box Stockholm Slutrapport Projekt LO-kollektivets medlemmar och arbetslösa vs digitalt underskott Följande är en redovisning av rubricerat projekt som genomförts under perioden mars november Med vänlig hälsning ABF ÖSTERGÖTLAND Göran Lundström Chef Telefon & mobil Sms/mms

2 Projektbeskrivning Projektets utgångspunkt har varit att erbjuda LO medlemmar möjlighet att öka sin digitala delaktighet genom konkreta och praktiska kunskaper, men också att inspirera till ökad IT användning knutet till vardagsbehov, arbetsmarknadsmässiga och demokratiska behov. Projektet tog fasta på att skapa samarbeten mellan ABF, fackliga organisationer och arbetsförmedlingen för att nå access till enskilda individer såväl etablerade i arbetslivet som människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. En annan central del var att arbeta med mobilitet för att öka tillgängligheten till kurser, studiecirklar och föreläsningar, dvs. att erbjuda datorhårdvara och mjukvara samt uppkoppling där deltagaren hade sin naturliga miljö, t.ex. hemma i bostadsområdet eller på arbetsplatsen. Projektet har också velat undanröja hinder i så stor utsträckning som möjligt t.ex. genom att tillhandahålla kunskaper till så låga kostnader som möjligt för individen. Ytterligare en utgångspunkt har varit att påverka fackens ojämna teknikmognad, traditionsbundna arbetssätt, vilja och acceptans för flexibilitet när det gäller lärmiljöer. En huvudprojektledare har svarat för att hålla ihop projektet initiera kontakter och söka nya kontaktvägar, motivera och inspirera samverkande aktörer, svarat för att hantera intern och extern kommunikation och bidra till andra medarbetares insikter och stöd för projektet, projektsammanställning, kostnadsuppföljning, cirkeladministration, löpande rapporteringsrutiner, arbetsledning för verksamheten. Vi valde att under själva projektet begränsa antalet cirkelledare för att skapa kontinuitet och att kunna kontrollera prissättningen och därmed låga och likvärdiga kostnader för enskilda deltagare genom att ha en fast kostnad för genomförandet i vår budget. Mot den bakgrunden har vi nyttjat i huvudsak en person sammanhållet anställd från mars till november med uppdrag att vara en pedagogisk verkställare i projektet med omvärldsanalys, resurs för utveckling av studiemoduler och genomförare av cirklar seminarier och föreläsningar som sina specifika uppgifter. Utöver detta har ytterligare några ledare varit engagerade i genomförande för att hantera aktiviteter som skett samtidigt. Värdering och analys av resultatet Vi kan omgående slå fast att vi överskattat vissa aspekter som fått central inverkan på projektets resultat, exempelvis kraften och bundenheten till traditionella arbetsformer hos våra tänkta samverkansparter, vilket är en lärdom att återkomma till såväl senare i denna redovisning som på annat sätt knutet till vår kärnverksamhet och i samarbetet med våra medlemsorganisationer (ägare). Den i praktiken korta projekttiden har bidragit till förstärkning av en del av de problemområden vi identifierat och som beskrivs nedan, som exempel kan nämnas långa processer mellan initiering och olika rekryteringsaktiviteter ute bland våra samverkansparter. Sammantaget dock är det vår bedömning att projektets inriktning och resultat kommer gå att avläsa även efter projekttidens utgång och genom att vi fortsatt kommer att jobba efter det

3 mönster som etablerats inom ramen för projektet. Något vi kan hantera genom att låta inriktningen i arbetet ingå som en del av vårt ordinarie och långsiktiga arbetssätt. Relationen LO och enskilda fackförbund Vi mötte stor respons vid inledningen av projektet genom den kontakt vi utgick från med LO distriktet i Mellansverige. Deras bidrag för implementering bland de olika medlemsförbunden var viktigt. Vi kom därigenom åt arenor där man samlade medlemsförbunden och där vi gavs utrymme att beskriva projektet. LO distriktet har emellertid enbart en övergripande möjlighet att påverka lokala prioriteringar av inriktningen i förbundens lokala verksamhet. I praktiken är de olika medlemsförbunden autonoma att fatta sina egna beslut och i hög grad präglade av sina respektive kulturer, interna prioriteringar och beslutsprocesser. Vårt huvudarbete i syfte att förankra projektet behövde därför ske i direktkontakter med de olika förbunden. Access till de enskilda medlemmarna Vi identifierade redan i förarbetet till projektet att det sannolikt fanns begränsningar eller i vart fall ojämnheter i såväl den egna teknikmognaden som i samhällsanalysen och effekter av ett digitalt underskott såväl i den egna organisationen som bland medlemmar hos de enskilda förbunden. Vår slutsats är att det varit en bidragande brist till att vi haft svårt att nå access i den omfattning vi både önskat och sett nödvändigt för att projektets huvudinriktning kunnat följas i sin fulla potential. Man kan inte utesluta heller att fackförbunden gör andra prioriteringar p.g.a. andra frågor och uppgifter de bedömt vara viktigare att hantera och bevaka. Sammantaget innebär då detta att vi även om flera viktiga undantag funnits haft vissa begränsningar i att finna vägen till deltagarna via de fackliga organisationerna. Det har också i flera fall varit långa beslutsprocesser från initiering till handling för att underlätta rekrytering av deltagare. Processer som vi ändå långsiktigt kan nyttja för vårt ordinarie arbete, men där det p.g.a. projekttidens korta längd inte gått att inrymma i ett resultatperspektiv. Arbetsförmedlingen Den andra vägen vi pekade ut för projektet att använda för access till deltagare med olika behov på det digitala området var arbetsförmedlingen, där ju vårt primära mål var att söka och nå människor som stod utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Här gjorde vi tidigt ett flertal uppvaktningar såväl i Norrköping som i Linköping, men där de motiv som lämnades till oss att inte medverka utgick från att det stred mot deras regelverk att samarbeta med utomstående organisationer, och att det låg på arbetsförmedlingen centralt att fatta sådana beslut. Huruvida detta är en reell brist eller en konstruktion för att i konkurrens med annan hög belastning inte behöva gå in i samarbete undandrar sig vår förmåga att bedöma. Vi har heller inte funnit alternativa vägar eller haft tillräckliga kontakter, tid och utrymme att gå runt detta problem. Konsekvensen emellertid att det utgjort en viktig begränsning såväl för våra ambitioner som för projektets framgång. Alternativa vägar

4 Av de brister i tillgång på access som anges ovan tvingades vi snabbt inse att det behövdes alternativa vägar för att nå våra rubricerade målgrupper. Som vi pekar på ovan så har det fungerat riktigt bra i samarbetet med att nå våra målgrupper med flera fackförbund. Man har också bidragit tydligt och med ambition från flera, till riktad information och erbjudanden om subventionering av deltagarkostnader mm. Sammantaget gjorde vi dock bedömningen att projektets huvudinriktning inte var tillräcklig utan att vi var tvungen att bredda vårt arbete för att nå avsedda målgrupper, genom att också använda andra kanaler och arenor. Lokala bostadsområden, omvägen över andra föreningslivskontakter, publika arrangemang som mässor och stadsevent har varit några av dessa kanaler. Det har lett till att vi sammantaget kunnat genomföra många studiecirklar, inspirationsföreläsningar och kurser med de målgrupper vi avsåg att nå med vårt projekt. Men det innebär också att vi fått en bredare träffbild av människor än vad som avsågs med huvudupplägget av projektet. I negativ mening att vi nått färre LO medlemmar än vi hoppats och därför alltjämt kan se det som en prioriterad målgrupp, för vår fortsatta roll. I positiv mening genom att vi också nått andra människor med samma typ av behov och därmed kunnat bidra till ökad digital delaktighet i generell mening, vilket vi vill se som en bonus i sammanhanget. Via bostadsområdesarbetet, främst i miljonprogrammen, menar vi också att det gått att nå flera av de som vi avsåg att hitta i ett tänkt samarbete med arbetsförmedlingen. I flera fall har det handlat om unga människor, särskilt med invandrarbakgrund, som står riktigt långt från ett socialt sammanhang och därmed också arbetsmarknad och egenförsörjning. I det senare sammanhanget kan vi också dra slutsatsen att det i ett breddperspektiv finns en betydande grupp människor som står utanför inte bara digital delaktighet, de befinner sig utanför strängt taget alla samhällsstrukturer och sammanhang där man kan erhålla en positiv individuell livs utveckling. Vi har genom bl.a. detta projekt kunnat utveckla ett arbetssätt i dessa områden som utgått från att vi etablerat vår verksamhet mer eller mindre permanent och stationerat andra medarbetare på plats i syfte att vinna förtroenden och relationer. En modell som vi bedömer saknar alternativ i syfte att kunna motivera människor till exempelvis digital delaktighet. Här handlar det om helt andra mekanismer än traditionella former när man ska rekrytera människor. Dels finns dom många gånger inte i något system hos samhällsinstitut eller föreningsliv, dom är osedda som människor, saknar tillit till system utanför de som man kan säga är destruktiva, som t.ex. kriminella strukturer. Här menar vi att det finns potential för andra och nya projektupplägg, där just digitalisering och ett uppkopplat samhälle i vid mening kan vara ett viktigt verktyg tillsammans med en modell för aktörskap i utsatta områden. Det sistnämnda ligger delvis en smula utanför ramen för det projektupplägg vi arbetat under. Men det kan ses som en oförutsedd positiv effekt, måhända slump, av vårt projekt som vi känner det angeläget att lyfta fram. Till gagn såväl för vårt eget arbete framåt, som för andra att titta på och medverka till utveckling av. Måluppfyllelse När det gäller måluppfyllelse så kan man sammanfatta det enligt följande: Vi satte som mål att nå 100 % av LO medlemmarna i länet med erbjudande om en kunskapshöjande insats på det digitala området. Det målet har vi inte uppnått med hänvisning till beskrivningar ovan.

5 Vi satt som mål att nå 2000 individer med kunskapshöjande insats, vi har nått 1308 i studiecirklar och 1429 i seminarier och föreläsningsform, totalt ca Vi avsåg att alla förtroendevalda i LO facken ska ha erbjudits en introduktionsaktivitet. Det målet har vi nått om vi utgår från nivån fackförbundsavdelningar i länet, däremot inte om vi breddar det till klubb och fackliga ombudsnivå Samtliga av oss kända studieorganisatörer i de fackliga organisationerna har erhållit utbildningserbjudande vilket också utgjort ett av målen Vi har inte etablerat ett reguljärt samarbete med Arbetsförmedlingarna i Norrköping, Linköping och Motala 20 % av våra aktiviteter har kvalitetsutvärderats med befintliga verktyg (enkäter) Sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar Det är utan tvekan enligt vår bedömning så att vi drivit ett projekt som bidragit till fler digitalt delaktiga personer, vi har stärkt vår egen kompetens som bildningsorganisation när det gäller att se bredden av behov. En viktig lärdom är att enskilda individers behov av digitalt kunnande är mycket selektivt, där det ställer höga krav på flexibilitet från oss som bildningsorganisation att bidra med rätt saker till rätt personer. Teknikutvecklingen i sig bidrar till detta genom dess snabba förändring och tempon i implementering av nya system och lösningar Det har också inneburit att vi idag själva bedriver en aktiv omvärldsanalys kring utvecklingen och att vi ständigt skapar och omskapar ett antal olika utbildningsmoduler/studiehandledningar och underlag för inspirationsföreläsningar som vi fortsatt kan erbjuda (bifogas). Men vi har också lärt oss att folkrörelsearbete och fackföreningsliv inte per automatik är en genväg till att nå enskilda personer och ge förutsättningar att definiera deras exklusiva behov på detta område. Det finns olika områden där vi ser behov av förändring, en del interna som vi kan påverka andra som rör annan part och där vår förmåga att bidra i kort perspektiv är måttlig. Beslutsprocesser i en del fackliga organisationer från initiering till genomslag kan vara väl långa. Informations och kommunikationsvägar hos vissa lokala fackliga organisationer kan behöva utvecklas. Signalerna från centrala nivån ut regionalt och lokalt i alla samhällsstrukturer, men också i vårt projektperspektiv, om att brister i digital delaktighet behöver uppgraderas ur ett demokratiskt perspektiv, och att det inte bara handlar om datorer, smarta telefoner och surfplattor enbart, i lika hög grad om attityder, normer och mänskliga behov. Arbetsförmedlingens kapacitet eller möjligen vilja och ambition bör ifrågasättas. Vår egen slutsats kring hur vi ska gå vidare tar bestämt ansats i att vi behöver jobba brett på många arenor för att nå de som har behov, att vi behöver ha ett selektivt förhållningssätt vid bedömning av

6 behov, en del behöver lära sig att trycka på rätt knapp på sin dator, andra behöver hjälp att förstå begreppet hemnätverk eller smart TV, ytterligare andra vill bara prata om teknikutvecklingens villkor och sin egen rädsla. Planer och önskemål på framtida arbeten ABF Östergötland kommer fortsättningsvis att verka för ökad digital delaktighet, kanske främst ur ett perspektiv där det inte bara handlar om s.k. devices, utan där det i lika hög grad handlar om mänskliga behov och önskningar och individuell anpassning, därefter teknikens och ett uppkopplat samhälles förmåga att möta upp så detta blir kompatibelt med varandra. Vi kan utan tvekan säga att det är en del av vår långsiktiga strategi och verksamhet att lägga resurser på vår egen förmåga på detta område. Brister i Digital delaktighet går inte att utbilda bort en gång för alla, i dagens samhällsperspektiv är det ett område där människor måste erbjudas chanser och sedan nya chanser och nya chanser. Sammanställning av kursutvärderingar Efter studiecirkels avslut har vi bett deltagarna att göra en utvärdering av utbildningen. Utvärderingsfrågorna var följande: Hur upplevde du informationen inför cirkeln (inbjudan, bekräftelse) Hur upplevde du planering/upplägg av cirkeln? Hur upplevde du innehållet i förhållande till dina förväntningar? Hur upplevde du det praktiska runt cirkeln (plats, lokaler) Hur upplevde du tempot i cirkeln? Hur upplevde du att cirkelledaren var på att lära ut? Hur tycker du att din egen insats har varit i cirkeln? Upplever du att den här cirkeln har gett dig tillräckligt med kunskap och inspiration för att använda datorn i större omfattning än tidigare? (Ringa in ditt svarsalternativ) Övriga synpunkter Varifrån fick du informationen om studiecirkeln? Följande är en kategorisering av hur deltagare svarat på utvärderingsfrågorna generellt: Informationen inför cirkeln upplevdes av de flesta som god, deltagarna fick inbjudan och bekräftelse genom mail eller brev. Upplägg och planering av cirkelns innehåll får betyget bra av deltagarna vilket i sig även påverkas av att deltagarna själva varit med och format de olika träffarnas innehåll. För de flesta av deltagarna har lokaler utrustning och praktiska arrangemang runt cirklarna fungerat bra, någon har tyckt att lokalen varit liten och luften dålig, även fanns anmärkningen att cirkeln gick på fel årstid. Vad gäller tempot i cirklarna har deltagarna i de flesta fall varit nöjda, dock har man en självkritik som i flera fall bygger på att man inte tycker att man hade tillräckliga förkunskaper.

7 Cirkelledarna har fått mycket god kritik för sin pedagogik och metodik och upplevs haft tid med alla deltagare även om det fanns deltagare som hade ett större behov av handledning än andra. Cirka hälften av deltagarna har svarat att de är intresserade att lära mera och gå ytterligare studiecirklar i ämnet. Informationen om cirkeln har man främst fått via mun mot mun metoden eller annonsering lokalt. Deltagarlistor med kursdeltagarnas namn Vi har via utdrag från vår nationella databas tagit fram deltagarlistor med namnuppgifter vilket bifogas redovisning. Av PUL skäl kan vi inte bifoga s.k. studiecirkellistor där samtliga uppgifter inklusive personnummer redovisas avseende deltagarna. Vi kan emellertid erbjuda en fysisk genomgång, redovisning av dessa listor vid sittande bord där listorna inte utlämnas av oss. Vid statsbidragsarrangemang som går under rubriken kulturprogram och som utgör paraplybegrepp också för föreläsningar, föredrag, seminarier så har vi inte stöd i våra redovisningssystem där vi är skyldiga eller kan redovisa individnamn, däremot antal deltagare, rubrik, plats, tid osv. Dessa listor bifogas. Sammanfattning av projektet ABF Östergötland har med stöd av internetfonden bedrivit projektet LO kollektivets medlemmar och arbetslösa v/s digitalt underskott. Projektet har pågått under perioden mars november Resultatet är blandat där måluppfyllelsen varierar utifrån projektets huvudintention. I ett volymperspektiv i deltagare kan målet anses uppnått, dock med viss breddning av målgruppen. När det gäller påverkan och samverkan på organisatorisk nivå är måluppfyllelsen mer tveksam. Ett antal slutsatser går att dra från arbetet. Projekttiden har varit relativt kort i förhållande till upplägget, med fog underskattas den komplexitet som föreligger i att arbeta via organisationer för att nå access till enskilda individer och deras behov. Här samverkar en rad faktorer som hinder i en kompromiss med den tid som står till buds. Samverkande organisationers interna kultur, regelverk, arbetsformer, prioriteringar, relation till problemområdet, ger olika förutsättningar kring tempot i målet att rekrytera deltagare. Det har övervunnits i flera fall och i andra kommer det att fortsatt vara en god förutsättning att arbeta vidare efter projekttiden. I några fall har det utgjort explicita hinder som inneburit att framgång uteblivit. Men genom att vidga ramarna i rekryteringsperspektiv och att titta på fler arenor för att nå rätt målgrupper har det tillsammans inneburit att den digitala delaktigheten kunnat påverkas positivt för primärmålgrupperna. Men det har också inneburit att också andra grupper med förvisso samma behov anslutits. Sammantaget har ABF organisationen vunnit nyttiga erfarenheter som bidrag för ökad delaktighet på individnivå, men också för sin egen utveckling som bildningsorganisation. En breddad syn på vad digital delaktighet innebär och att det inte är ett ändligt problem eller ens bara ett tekniskt problem är centralt. För individer har mobilitet dvs. att utbildning kunnat ske anpassat till deltagarnas logistik

8 varit en framgångsfaktor, liksom att kunna hålla nere kostnader/deltagaravgifter. Behovsanpassningen och flexibilitet till enskildas behov av kunskap har också varit en lärdom för organisationen och till gagn för deltagarna. ABF ÖSTERGÖTLAND

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar LOs undersökning om fackliga grundutbildningar 2013-08-29 lah@lo.se 1 Målgrupp Målgruppen är de personer som är studieaktiva eller studieansvarig i LOs respektive organisationer Datainsamlingsmetod LO

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

DIGITALA KOMPETENSER OCH PROGRAMMERING

DIGITALA KOMPETENSER OCH PROGRAMMERING Pilotutvärdering 7 juli 2017 DIGITALA KOMPETENSER OCH PROGRAMMERING En utvärdering av samverkan mellan Uddevallas grundskolor och Innovatum Science Center När och var? Läsåret 16/17 har Uddevalla kommun

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna

PROJEKTMATERIAL. Besök i Internetgalleriet. NBV Dalarna PROJEKTMATERIAL NBV Dalarna s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets projekt... 3 Projektnamn:...

Läs mer

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial Sammanställning ENKÄTER - INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR ÄLDRE ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 73 11 34 Stockholm 8-412 48 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Slutrapport Våga med oss, december 2013

Slutrapport Våga med oss, december 2013 Kultur-, Fritids- och Utbildningsförvaltningen 2013-12-12 Pernilla Rydmark Internetfonden samt internetfonden@iis.se Slutrapport Våga med oss, december 2013 1. Projektbeskrivning Målgruppen för kurserna

Läs mer

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken

Projektmaterial. Äldreprojektet - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd. ABF Södra Lappmarken Projektmaterial - stimulansbidrag inom äldreområdet för utveckling av IT-utbildning för äldre i glesbygd ABF Södra Lappmarken Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning?

Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Ung och arbetssökande! Är du mellan 16 25 år, arbetssökande och har försörjningsstöd eller aktivitetsersättning? Är du motiverad att göra en långsiktigt hållbar förändring i ditt liv för att komma närmare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR Ledare i praktiken PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje människas unika erfarenheter

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014

Funktionshindersorganisationerna. Utbildningar & träffar 2014 Funktionshindersorganisationerna Utbildningar & träffar 2014 ABF Västernorrland erbjuder Funktionshinderrörelsen utbildningar och dessa kan genomföras som dagskurs, internat, externat eller som studiecirkel.

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar Obs! Endast 23 studenter har besvarat den slutliga kursutvärderingen.

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar Obs! Endast 23 studenter har besvarat den slutliga kursutvärderingen. Kursrapport Förskollärarutbildning, 210 hp Bakgrundsinformation Kursens namn: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation (FO701A) Termin: H14 Ladokkod: FO701A_20142_L6616 Kursansvarig: Linda

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer