Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR"

Transkript

1 Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

2

3 Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

4 Innehåll Inledning... 5 Grundläggande värderingar Mål på tre nivåer Behov och behovsbedömning Omsorg, vård och rehabilitering Samverkan...14 Ledarskap, medarbetarskap och organisation Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR har många medlemmar som är verksamma inom äldreomsorgen. Därför är det viktigt för oss att samlat presentera vår syn på en god äldreomsorg och vilka krav det ställer på huvudman, utförare och organisation. Syftet med programmet är att det ska spridas brett och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. För att betona det sociala arbetets grundläggande betydelse i äldres omsorg och vård har vi valt att genomgående låta begreppet omsorg komma före vård. Programmet antogs av Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse den 3 februari 2014.

5 Inledning Akademikerförbundet SSR vill bidra till en äldreomsorg där varje äldre respekteras utifrån sin unika person. Hennes eller hans behov står i centrum. Omsorgen och vården bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv och med ett salutogent förhållningssätt. Olika professioner har de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt arbete med hög kvalitet. Deras olika yrkesroller är väldefinierade och de samverkar för den äldres och dennes anhörigas bästa. Heike Erkers Förbundsordförande Camilla Sköld Socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR 5

6 Grundläggande värderingar I Akademikerförbundet SSRs skrift Etik i socialt arbete etisk kod för socialarbetare, nämns tre etiska grundfrågor. De handlar om människans värde, vad som är rätt och vilken slags person vi bör vara. De etiska grundfrågorna genomsyrar den lagstiftning som styr äldreomsorgen. Människovärdesprincipen Med människovärde menas att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som ska respekteras och gälla lika för alla. Människovärdet är knutet till människans existens, inte till vad hon har, gör eller kan. Det innebär att människovärdet är oberoende av hur sjuk och svag man är och hur många funktioner och förmågor man förlorat. Den enskilde ska kunna behålla sitt människovärde även om han eller hon är beroende av omfattande omsorg och vård. Människovärdesprincipen ska vägleda vårt handlande och genomsyra de prioriteringar som dagligen sker. Etiska värden i lagstiftningen Den människosyn som kommer till uttryck i människovärdesprincipen är grundläggande i lagstiftningen. Respekten för den äldres självbestämmande och integritet är tydliga i socialtjänstlagen, SoL. Dessa värden är utgångspunkten för hur omsorgen och vården ska organiseras, planeras och utföras liksom i mötet mellan den som ger och får omsorg. Andra viktiga värden är att den äldre ska kunna åldras i trygghet och bemötas med respekt. Kontinuitet, flexibilitet och helhetssyn är viktiga principer som ska styra det individinriktade arbetet. I hälso- och sjukvårdslagen, HSL, sägs att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Även i HSL är den enskildes självbestämmande och integritet framträdande. Grundläggande värderingar i personalpolitiken Det är de anställda som, utifrån sin utbildning, kompetens och sitt engagemang, ska förverkliga de grundläggande värderingarna i praktiken. Därför har arbetsgivaren ett ansvar att bedriva en personalpolitik som har en tydlig koppling till de grundläggande värderingarna. Personalpo- 6 Vägar till en god äldreomsorg

7 litiken ska bidra till att verksamheten utvecklas genom att de anställdas kunskaper och kompetens tas tillvara och genom att de känner engagemang och trivsel i sitt arbete. God kvalitet Både SoL och HSL innehåller bestämmelser om att verksamheten ska vara av god kvalitet. I förarbeten till SoL sägs det att god kvalitet bland annat innebär rättssäkerhet, att den enskilde tillförsäkras medinflytande och en lätt tillgänglig vård och service. Andra förutsättningar för god kvalitet sägs vara en fungerande arbetsledning, en lämplig sammansättning av arbetslagen, ett genomtänkt arbetssätt samt uppföljning och utvärdering av olika insatser. Frågor om bemötande av enskilda ska särskilt uppmärksammas. Mål på tre nivåer Nationella mål Omsorgen och vården om äldre styrs av olika lagstiftningar och förordningar. I SoL, 5 kap. 4 står det: Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialtjänstlagen reglerar att vi alla, om våra behov inte kan tillgodoses på annat sätt, har rätt till bistånd för vår livsföring i övrigt. Biståndet ska utformas på ett sådant sätt att det bidrar till en skälig levnadsnivå. Inom äldreomsorgen är det vanligaste biståndet hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet. Beslut om bistånd kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kommunerna har även ansvar för viss hälso- och sjukvård för den äldre. I HSL, 2 sägs att; Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Akademikerförbundet SSR 7

8 Kommunala mål Respektive kommunfullmäktige beslutar om lokala mål och riktlinjer. Dessa mål och riktlinjer måste utgå från intentionerna i lagstiftningen och får inte, till exempel med hänvisningar till budgetrestriktioner, begränsa den äldres rättigheter. Individuella mål I en äldreomsorg som uppfyller intentionerna i lagstiftningen ska omsorgen och vården syfta till att stärka den äldres självständighet och möjligheter till en aktiv tillvaro. Det innebär att ett salutogent förhållningssätt ska genomsyra alla delar av verksamheten och att individuella mål med insatserna ska sättas. en god äldreomsorg förutsätter att medarbetare och chefer har bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö ett salutogent förhållningssätt ska genomsyra verksamheterna i biståndsbesluten ska alltid målen med olika insatser anges den äldre eller dennes företrädare ska vara delaktiga i att formulera mål med insatserna möjligheten att överklaga och begära laglighetsprövning av beslut om lokala riktlinjer som kan anses inskränka den äldres rättigheter, behöver utvidgas. Nuvarande tidsgräns om tre veckor är för kort. Behov och behovsbedömning Många äldre har en god hälsa och lever ett aktivt liv långt upp i åren. Men med stigande ålder följer ofta sjukdomar och funktionsnedsättningar som leder till behov av omsorg och vård. Behoven är ofta komplexa och sammansatta. Olika former för att tillhandahålla äldreomsorg För att få kommunal äldreomsorg krävs biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4:1. Det är grundläggande att den äldre är väl informerad om sina rättigheter och har ett reellt inflytande i hela handläggningsprocessen, från ansökan till beslut om bistånd. 8 Vägar till en god äldreomsorg

9 Formerna för biståndsbedömning och -beslut varierar. Många kommuner tillämpar olika varianter av förenklad biståndsbedömning när det gäller enklare servicetjänster såsom städning, tvätt och inköp. Även detaljeringsgraden i besluten varierar. Det är inte ovanligt att innehållet i insatserna är så preciserade att det på ett orimligt sätt inskränker den äldres och också omsorgspersonalens möjlighet att anpassa insatserna till aktuell situation i vardagen. biståndsbesluten ska alltid vara utformade på ett sådant sätt att det ger flexibilitet, både för den äldre och för omsorgspersonalen, att anpassa insatserna individuellt förenklad biståndsbedömning, med bibehållen rättssäkerhet, är ett bra sätt att öka tillgängligheten ett system med förenklad biståndsbedömning behöver kompletteras med ett tydligare uppdrag för biståndshandläggarna att arbeta med vägledning, uppföljning och samordning. Kvalitet i myndighetsutövningen I kartläggningar som såväl förbundet som Socialstyrelsen gjort framkommer det att biståndshandläggarna ofta har ansvar för alltför många omsorgstagare. Den höga arbetsbelastningen kan innebära ett hot mot rättssäkerheten och biståndshandläggarnas utbildning och kompetens tas inte tillvara fullt ut. Inte sällan är det uppföljningar av biståndsbeslut samt uppsökande och förbyggande arbete som måste nedprioriteras. Utöver ärendemängden har arbetsuppgifterna för handläggarna ändrat karaktär. Den administrativa bördan har ökat och allt mer tid går åt till datainsamling, att informera om alternativa utförare, granska fakturor med mera. Utgångspunkten för biståndshandläggarnas uppdrag i myndighetsutövningen är att den äldres behov ska utredas, bedömas och tillgodoses enligt lagstiftning och rättspraxis. Trots det är det inte ovanligt att biståndshandläggarna även åläggs ett kostnadsansvar, som kan komma att stå i strid med den äldres rättigheter. Ett annat fenomen som begränsar handläggarnas professionalitet är att det är det lokala utbudet, inte den äldres behov, som ofta avgör vilka insatser som beviljas. Akademikerförbundet SSR 9

10 ärendemängden för biståndshandläggarna måste minskas till rimliga nivåer biståndshandläggarnas yrkesroll behöver renodlas, de ska ha tillgång till administrativt stöd biståndsbedömning och kostnadsansvar ska hållas isär biståndshandläggarna ska ha mandat att göra professionella bedömningar och fatta biståndsbeslut som grundar sig på den äldres behov och gällande lagstiftning Tid att hitta rätt Oavsett vilka villkor biståndshandläggarna arbetar under så är det en grannlaga uppgift att utforma insatserna så att de verkligen möter den äldres behov. Behovet av insatser varierar dessutom över tid och särskilt svårt är det att hitta rätt innehåll och nivå på insatserna när en person kommer hem från sjukhuset, kanske efter en stroke. Det finns exempel på modeller där insatserna inledningsvis är generösa och där det inledande biståndsbeslutet begränsas till 3-4 veckor. Efter det görs en uppföljning och den äldre själv, omsorgspersonalen och biståndshandläggarna har då bättre förutsättningar att bedöma vilka insatser som behövs, eller inte behövs, på längre sikt och hur dessa ska utformas. modeller där insatserna till den äldre utformas stegvis och där första uppföljningen görs efter 3-4 veckor är att föredra Uppföljning a och o Lika viktigt som att biståndsbedömningen och biståndsbesluten håller hög kvalitet är det att besluten kontinuerligt följs upp. Uppföljningen fungerar som en kontroll både av att insatserna svarar upp mot den äldres behov och att insatserna blir utförda som det är tänkt. kontinuerlig uppföljning, tillsammans med den äldre, är en viktig kvalitetssäkring biståndshandläggarna ska ges utrymme att följa upp samtliga biståndsbeslut inom angivna tidsramar 10 Vägar till en god äldreomsorg

11 Samtal och reflektion Förmåga att skapa förtroende och bygga ömsesidiga relationer är grundläggande för en god omsorg och vård. Kommunikation och dialog avgör hur relationer och samspel mellan människor utvecklas. I omsorg och vård ställs personalen dessutom inför många etiska problem och frågeställningar. Handledning och möjlighet till reflektion kring etiska frågeställningar, bemötande, värden och normer är betydelsefullt för personal som arbetar med utredning, bedömning, planering och genomförande av omsorgen och vården. tillgång till extern handledning och tid för reflektion ska vara en självklarhet för personal i äldreomsorgen. Akademisk utbildning Biståndshandläggarna har komplexa arbetsuppgifter som består av allt från möten med den äldre, ofta i utsatta situationer, och dennes anhöriga, samordning och kontakter med olika yrkesgrupper i kommun och landsting, till mer formaliserad handläggning. Det är ett kvalificerat arbete som kräver akademisk utbildning motsvarande socionomexamen. biståndshandsläggare ska ha akademisk utbildning, motsvarande socionomexamen eller examen från den tidigare sociala omsorgsutbildningen om lägst 180 högskolepoäng (120 gamla poäng). Omsorg, vård och rehabilitering Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunerna ska planera omsorgen och vården om äldre tillsammans med landstingen, andra myndigheter och organisationer. Insatserna till den enskilde ska sedan planeras och genomföras tillsammans med honom eller henne. Det är den enskildes behov och innehållet i biståndsbeslutet som ska styra omsorgen och vården. Akademikerförbundet SSR 11

12 Olika former av stöd Stöd och hjälp i hemmet, trygghetslarm, insatser som korttidsboende och dagverksamhet samt ledsagar- och avlösarservice är olika former av stöd som ska underlätta för den enskilde att så långt som möjligt bo kvar i sin invanda miljö och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Förutom en trygg och säker omsorg och vård ska den enskilde erbjudas social samvaro, fysisk träning, utevistelser och andra aktiviteter som motsvarar behov, önskemål och intressen. Det är väl känt att insatser som bidrar till upplevelser av meningsfullhet och gemenskap förebygger ohälsa och kan senarelägga omsorgs- och vårdbehov. För att möta varje äldre, som den unika person han eller hon är, är det viktigt att arbetsgivaren sörjer för att verksamheterna har genusoch hbtq-kompetens, kunskap om olika funktionsnedsättningar och om olika kulturer, samt att det finns personal som behärskar olika språk. det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska ges stort utrymme i omsorgen och vården en viktig kvalitetsdimension är att enskilda erbjuds ett varierat och personligt innehåll under dagen. arbetsgivaren ska sörja för att verksamheterna har genus- och hbtqkompetens, kunskap om funktionsnedsättningar och olika kulturer samt personal som talar olika språk Särskilt boende I kommunernas ansvar ingår också att verka för att äldre människor har goda boendemiljöer. Kommunerna ska inrätta särskilda boenden för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. De särskilda boendeformerna ska tillgodose behovet av trygghet och närhet till omsorg och vård. De ska kunna ge heldygnsomsorg och vård till personer som inte längre kan eller vill bo kvar i den egna bostaden. Restriktiva kommunala riktlinjer medför idag att många äldre tvingas bo kvar hemma trots omfattande omsorgsbehov och trots önskemål om plats på särskilt boende. Många äldre upplever dessutom ensamhet och isolering. 12 Vägar till en god äldreomsorg

13 det är den enskildes behov och önskemål som ska vara avgörande vid avvägningar mellan kvarboende och flyttning till ett särskilt boende. Psykosocial kompetens Äldres behov av psykosocialt stöd är eftersatt. Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och de befinner sig i en livssituation som aktualiserar existentiella frågor. Genom bland annat samtalsstöd och hjälp i kontakterna med det omgivande samhället kan kuratorer bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande för den äldre. Kuratorer har specifik kompetens för att också utbilda och handleda personal samt delta i kvalitetsutveckling av verksamheten. en äldreomsorg med god kvalitet fordrar att de äldre, deras anhöriga samt personalen har tillgång till kuratorer Den äldres delaktighet i omsorgen Intentionerna i SoL handlar om ett salutogent förhållningssätt där omsorgen och vården ska bidra till att stärka den äldres egna resurser och förmågor. Det är viktigt att den enskilde ges rätt att bestämma över sin livssituation. Det innebär bland annat stöd till att behålla och stärka kontakter med familj och vänner och till att delta i kulturella och sociala sammanhang. En viktig uppgift är att motverka ensamhet och isolering. Många äldre som idag får omsorg och vård kan inte utan stöd hävda sitt självbestämmande. Den enskilde ska förordnas god man om hon eller han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person. Valfrihet Äldreomsorgen har genomgått en stor förändring med allt fler utförare. Verksamheterna är offentligt finansierade men kommunerna kan införa valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet, LOV eller göra upphandlingar genom Lagen om offentlig upphandling, LOU. Utvecklingen har inneburit ökad valfrihet för omsorgstagaren. Sam- Akademikerförbundet SSR 13

14 tidigt som beställare, utförare, brukarorganisationer och fackförbund också pekar på problem såsom bristande kvalitet i förfrågningsunderlagen, ökad detaljstyrning och orealistiska ersättningsnivåer. det är kvaliteten i verksamheten som är avgörande, inte vem som utför omsorgen och vården samma krav på transparens när det gäller ekonomisk redovisning ska ställas på såväl offentlig, idéburen som privata utförare det behövs ett tydligt regelverk som förhindrar oskäligt vinstuttag i skattefinansierad omsorg och vård kommunen ska se till att ansvariga tjänstemän har specifik kompetens i frågor som rör kvalitet och upphandling i äldreomsorgen det ska finnas tydligt formulerade kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen och det ska framgå med vilka metoder kvaliteten ska säkras personalen ska tillförsäkras kollektivavtal samt meddelarskydd som fungerar även i praktiken riksdag och regering noga ska följa utvecklingen av valfrihetsreformen för att säkerställa god kvalitet, jämlik omsorg och vård samt kostnadseffektivitet Samverkan Flera vårdgivare Äldres ofta komplexa och sammansatta behov av omsorg, vård och rehabilitering fordrar helhetssyn, kontinuitet och samordning av olika insatser. Samspelet mellan ett väl fungerande socialt stöd, medicinska och rehabiliterande insatser är grundläggande. För att uppnå detta behövs en organisation där roller och ansvarsfördelning mellan olika yrkesgrupper är tydliga och där ansvar och befogenheter följs åt. I ett fungerande tvärprofessionellt teamarbete tas var och ens kompetens till vara och den äldre får omsorg och vård ur ett helhetsperspektiv. Även kommunernas och landstingens gemensamma ansvar för omsorg och hälso- och sjukvård ställer krav på samordning och sam- 14 Vägar till en god äldreomsorg

15 verkan. Samsyn kring det gemensamma uppdraget är nödvändigt när flera olika vårdgivare svarar för insatser löpande eller vid överflyttningar mellan olika omsorgs- och vårdformer. Samverkan är viktig både på en övergripande nivå och i planering och utförande av omsorg och vård för den enskilde äldre. huvudmännen ska utarbeta, och följa upp, policydokument och lokala riktlinjer som stödjer samverkan mellan olika utförare och olika yrkesgrupper på övergripandenivå, på verksamhetsnivå och på individnivå det är lämpligt att biståndshandläggaren, utifrån sin kompetens och sitt uppdrag, har samordningsansvaret för planering och uppföljning av teamarbetet runt den enskilde omsorgstagaren Frivilligorganisationer Frivilligt socialt arbete har under senare år uppmärksammats och olika samarbetsformer har utvecklats mellan kommuner och frivilligorganisationer. Frivilligorganisationerna bedriver ofta arbete riktat mot äldre, såsom besöks- och väntjänster, men det är också många äldre som själva arbetar i organisationerna. Frivilligt arbete bygger på individens eget engagemang och organisationerna väljer själva inriktning och verksamhetsområde. Kommunernas verksamhet och ansvar regleras däremot i lag och det är därför viktigt med en tydlig gränsdragning mellan samhällets ansvar och de frivilliga organisationernas roll. frivilligorganisationers arbete ska fungera som ett komplement till den verksamhet som är lagstyrd Anhöriga En dimension i omsorgen och vården om äldre personer är att skapa ett gott samarbete även med de anhöriga. Det är viktigt att anhörigas engagemang bygger på ömsesidig frivillighet och inte är ett resultat av att kommunen eller annan utförare brister i sitt ansvar. En utveckling av olika former av stöd och avlösning av anhöriga är Akademikerförbundet SSR 15

16 betydelsefullt. Anhöriga ska bemötas individuellt och deras delaktighet måste utformas i dialog med den äldre och dem själva. Anhöriga känner många gånger bäst till den enskildes livshistoria, rutiner och vanor. Deras roll är därför viktig, inte minst om den äldre på grund av sjukdom och funktionsnedsättning har svårt att själv formulera sina behov. Anhöriga kan därför spela en viktig roll även i behovsbedömning, planering och uppföljning av de individuella insatserna. omfattningen av anhörigas insatser måste baseras på frivillighet, inte på brister i kommunens eller annan utförares ansvar. stöd- och avlösarinsatser ska anpassas individuellt och tillgodose både den äldre och den anhöriges intressen. Ledarskap, medarbetarskap och organisation Ledarskap Att vara chef i äldreomsorgen är ett komplext och viktigt uppdrag. Chefen ska leva upp till de krav som ställs från den politiska ledningen på kvalitet kombinerat med kostnadseffektivitet och samtidigt ansvara för att omsorgstagarnas och deras anhörigas behov och förväntningar uppfylls. Det är också chefen som ansvarar för arbetsmiljön och för att medarbetarna har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra ett gott arbete. Inom äldreomsorgen handlar det om att leda det dagliga arbetet i verksamheter som omfattar allt från serviceinsatser till avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede. Förutsättningar för gott ledarskap Chefens uppdrag måste vara tydligt formulerat av den politiska ledningen. Chefer på mellannivå i organisationen ska vara trygga i vetskapen om att överordnade chefer står bakom inriktningen i uppdraget och att alla drar åt samma håll. Ett fungerande ledarskap förutsätter att arbetsgivaren bland annat ser till att organisationen är funktionell, arbetsbelastningen rimlig och att chefen har tillgång till administrativt stöd och till utvecklingsresur- 16 Vägar till en god äldreomsorg

17 ser. Inte minst är det nödvändigt med ett rimligt antal underställda så att chefen kan ta sitt arbetsmiljöansvar, ha överblick och tillräckliga kunskaper om det dagliga arbetet och möjlighet att ge medarbetarna stöd och återkoppling. chefen ska ha tillgång till administrativt stöd och till utvecklings resurser en chef inte ska ha direkt arbetsledaransvar för fler än medarbetare Det goda ledarskapet Ett gott ledarskap är demokratiskt och utvecklingsinriktat. Medarbetarna ska vara delaktiga i såväl frågor om arbetsmiljö, arbetstider och andra arbetsförhållanden som utvecklingen av verksamheten. En chef behöver ha fackkunskaper och förmåga att fungera som ledare och pedagog. Krav på akademisk examen måste ställas för chefsuppdrag såväl inom offentlig, idéburen som privat verksamhet. För att utveckla andra måste man utveckla sig själv. Chefer behöver därför kontinuerligt stöd och handledning av överordnade chefer samt av kollegor, externa handledare och mentorer. krav på akademisk examen ska ställas på chefer både i offentlig, idéburen och privat verksamhet Värderingsstyrt ledarskap Det är de anställda som, utifrån sin utbildning, kompetens och sitt engagemang, ska förverkliga de grundläggande värderingarna. Det ställer krav på arbetsgivarens personalpolitik och på ledarskapet på olika nivåer. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns en genomgående kultur i organisationen som gör det möjligt för chefer i äldreomsorgen att upprätthålla ett värderingsstyrt ledarskap. ledarskapet ska vara väl förankrat i de grundläggande värderingarna det är viktigt att som chef vara medveten om sitt ansvar att hålla etiska värden och normer levande och själv vara förebild Akademikerförbundet SSR 17

18 Utvecklingssamtal En öppen, nära dialog mellan chefen och medarbetarna är en förutsättning för att verksamheten ska nå uppsatta mål samt för personalens och verksamhetens utveckling. Utvecklingssamtalet är ett planerat, strukturerat samtal mellan chefen och medarbetarna. Samtalet ska huvudsakligen vara framåtsyftande men också utvärderande. Det som framkommer och överenskommes i samtalet ska bilda underlag för kommande års arbetsuppgifter, kompetensutveckling och löneutveckling. Utvecklingssamtal och lönesamtal är två dialogtillfällen, där medarbetarnas resultat, kompetens och måluppfyllelse kopplas samman med löneutvecklingen. välstrukturerade utvecklingssamtal samt lönesamtal är av grundläggande betydelse för kvaliteten i verksamheten Medarbetarskap Medarbetarskapet ska bygga på varje medarbetares förutsättningar, engagemang och ansvar för helheten och att de på bästa sätt får möjlighet att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samspelet i personalgruppen är viktigt för hur respekten för varandra och förhållningssättet till enskilda utvecklas. Det påverkar också hela gruppens förankring i de grundläggande värderingarna. Verksamhetsutveckling I all verksamhet finns områden som fungerar väl och som behöver lyftas fram så att chefer och medarbetare kan känna stolthet. Men det finns även områden som behöver utvecklas och förbättras. Dessa områden är betydelsefulla att fånga upp och arbeta med för att kvaliteten i verksamheten fortlöpande ska utvecklas och förbättras. Genom mätningar, uppföljningar och utvärderingar identifieras förbättringsområden. Planering och genomförande av förbättringsarbetet ska sedan ske i dialog mellan ledning och medarbetare. En viktig del är att medarbetarna kan avsätta tid så att verksamhetens arbete kan planeras och utvärderas i förhållande till uppställda mål. Det förutsätter en kultur som bejakar kontinuerligt lärande i organisationen. Även de äldre och deras anhöriga ska involveras i förbättringsarbetet. 18 Vägar till en god äldreomsorg

19 en effektiv verksamhetsutveckling fordrar en organisation som bejakar och stödjer kontinuerligt lärande chefen ska se till att medarbetarna, den äldre och dennes anhöriga involveras i arbetet med att utveckla verksamheten Kompetensförsörjning En grundläggande förutsättning för att omsorgen och vården av äldre ska hålla hög kvalitet är att personalen har rätt kompetens. En stor utmaning för arbetsgivare är därför att utveckla strategier för att rekrytera och behålla välutbildad personal. Det handlar om att erbjuda den goda arbetsplatsen med bland annat trygga anställningsvillkor, bra löner, introduktion, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. arbetsgivaren ska utarbeta samlade strategier för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning Kompetensutveckling Om medarbetarna över tid ska kunna behålla och höja sin kompetensnivå krävs en samlad och långsiktig strategi för kompetensutveckling. Det innebär att det i verksamheterna ska finnas både individuella och verksamhetsövergripande kompetensutvecklingsplaner. det på varje arbetsplats ska finnas individuella samt verksamhetsövergripande kompetensutvecklingsplaner planerna kontinuerligt ska revideras Introduktionsprogram För att nya medarbetare ska få förutsättningar att kunna utföra ett professionellt arbete måste det i verksamheterna finns ett väl genomarbetat introduktionsprogram. Inte minst är det viktigt att överbrygga steget från den generalistutbildade socionomen till den yrkesverksamma biståndshandläggaren eller kuratorn. Introduktionen ska vara individuellt anpassad till medarbetarens behov och förutsättningar. Den ska innehålla information om de egna Akademikerförbundet SSR 19

20 arbetsuppgifterna och om verksamheten i stort, bland annat det fackliga arbetet. Introduktionen ska också följas upp och ansvarig chef ska hålla sig informerad om hur det går för den nyanställde. arbetsgivaren ska anta särskilda policydokument om introduktion för att säkerställa att nya medarbetare får en bra start på arbetsplatsen. 20 Vägar till en god äldreomsorg

21 Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhälls vetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens Akademikerförbundet SSR Omslagsfoto: Colourbox Tryck: KST Infoservice, Kalmar, januari 2014

22 Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

SKPF:s Handlingsprogram

SKPF:s Handlingsprogram SKPF:s Handlingsprogram 2011 2014 Antagen vid SKPF:s 20:e ordinarie kongress 2011-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett samhälle utan äldre men med individer 5 SKPF:s program 7 Det jämställda samhället 7 En

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun

Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Salutogent synsätt i handläggningsprocessen En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun Palle Storm Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer