Framgångsrikt genom arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrikt genom arbetslivet"

Transkript

1 Framgångsrikt genom arbetslivet

2 INNEHÅLL Pardia bevakar dina intressen... 3 Den bästa löntagarorganisationen... 4 Pardia verkar i vardagen... 5 Pardia finns nära dig... 7 Välkommen till Pardia... 8 Pardia verkar globalt Pardias medlemsförbund Vi Pardia-medlemmar Layout: Innocorp Oy Foto på omslaget: Marko Kauko Tryckeri: Xxxxxxx Oy, 2015 Studio Onni Ordförande för Pardia Niko Simola.

3 PARDIA BEVAKAR DINA INTRESSEN Löntagarorganisationen Pardia är det största fackförbundet för arbetstagare i statlig tjänst. Vår viktigaste uppgift är att förhandla fram goda tjänste-, kollektiv- och övriga avtal för att trygga våra medlemmars förmåner. Vi har cirka medlemmar varav cirka 75 procent arbetar i statliga ämbetsverk och institutioner, resten arbetar i affärsverk, företag, universitet och FPA. Nästan hälften av statens personal är medlemmar i Pardia. Vi verkar som intressebevakare inom branscher som är viktiga för hela landet. Vi representerar inre och yttre säkerhet, teknik och statliga tjänster samt för- valtning. Vi representerar också branscher inom universitets- och forskningssektorn, trafik och informationsteknik samt social-, hälso- och fostringssektorn och socialförsäkringsbranschen. Pardia är en av tjänstemannacentralorganisationen STTK:s största medlemsorganisationer. Vi har 25 medlemsförbund med cirka 300 lokala eller riksomfattande medlemsföreningar. Pardias högsta beslutande organ är representantmötet som sammankallas en gång om året. Vart fjärde år väljer representantmötet en styrelse och en ordförande. Sedan oktober 2013 har juris kandidat Niko Simola verkat som ordförande för Pardia. 3

4 DEN BÄSTA LÖNTAGARORGANISATIONEN Som Pardia-medlem får du stöd och hjälp i lönefrågor, i att utvecklas i arbetslivet och i alla problemsituationer angående anställningsförhållandet. Vi är en stark och initiativrik intressebevakare som ständigt förnyas. I vår verksamhet betonar vi likställdhet, ansvar och närhet. LIKSTÄLLDHET = Vi behandlar våra medlemmar rättvist och jämlikt. Vi accepterar inte någon som helst diskriminering. ANSVAR = Vi förbinder oss till gemensamma beslut och agerar i enlighet med dem. Vi är en pålitlig samarbetspartner. Vi sköter om intressebevakningen för våra medlemmar på alla nivåer i vår organisation. NÄRHET = Vår verksamhet är medlemsorienterad och interaktiv. Vi verkar på arbetsplatserna nära medlemmarna. Närhet skapar samhörighet. Pardia betyder, i enlighet med sitt namn en organisation vars verksamhet bygger på jämlikhet i arbetslivet (Par) och en genomskärning (Dia) av arbetsmarknaden och enskilda arbetssamfund. Vi vill vara den bästa löntagarorganisationen och garantera våra medlemmar den bästa intressebevakningen. Trygghet & arbetshälsa En stark förhandlings- och avtalsverksamhet samt aktiv samhällelig påverkan skapar goda arbetsvillkor, arbetshälsa och skydd vid omställningar. Verksamheten svarar mot medlemmarnas behov i ett arbetsliv som ständigt förändras. Kunniga aktörer och förbundets hållbara ekonomi möjliggör en effektiv intressebevakning. 4

5 PARDIA VERKAR I VARDAGEN I ett arbetssamfund sköts ärenden genom avtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Detta kallas för intressebevakning. När du är medlem i ett fackförbund har du tillgång till ett täckande nät av experter inom arbetslivet. Avtalsverksamhet hör till Pardias basuppgifter. Resultaten påverkar välmåendet i varje arbetssamfund och varje medlems anställning, liv och vardag. I Pardias byrå arbetar experter som specialiserat sig på avtalsverksamhet och arbetslivsfrågor. Till deras viktigaste uppgifter hör tolkning av avtal, stöd till personalrepresentanter och medlemsrådgivning. Anställningsvillkoren för våra medlemmar avgörs till största delen genom avtal på centralnivå. Statliga tjänste- och kollektivavtal på centralnivå ingås med Statens arbetsmarknadsverk. Avtalen för affärsverk, företag och universitet ingås med medlemsorganisationerna i Finlands Näringsliv (EK). 5

6 En av våra viktiga uppgifter är också att påverka samhället och dess utveckling. Vi ser till att målsättningar och principer som är viktiga för Pardia-medlemmarna alltid tas med i beredningen av lagstiftning, politiska riktlinjer och utvecklingsprojekt. De bästa resultaten skapas med gemensamma krafter. Vi har ett nära samarbete med våra medlemsförbund samt med personalrepresentanter på arbetsplatser. Ett bra arbete främjar resultat och förlänger arbetskarriärer Pardias intressebevakning kan sammanfattas i orden ett bra arbete. När villkoren för ett bra arbetssamfund och goda anställningsvillkor förverkligas, flyter arbetet bra och är produktivt. Då mår också arbetstagarna bra! Ett bra arbete kännetecknas av att Arbetssamfundet är jämlikt och likställt Ledarskapet främjar utförandet av arbetet Alla har en möjlighet att påverka sitt eget arbete Alla uppskattar sitt eget arbete Det är möjligt att utveckla kompetensen Alla känner till arbetssamfundets mål Lönen är rättvis och uppmuntrande Arbetshälsan och arbetsförmågan stöds Alla har en säker arbetsmiljö och ett säkert anställningsförhållande 6

7 PARDIA FINNS NÄRA DIG Pardia verkar överallt där du jobbar. Regionalkommittéer representerar Pardia i vårt centralförbund STTK:s regionalverksamhet och för fram Pardia-medlemmarnas åsikter regionalt. Det är också viktigt att öka Pardiamedlemmarnas samhörighetskänsla. I PlusMinus30-verksamheten kan unga vuxna vara med och påverka förhållandena och utvecklingen på sina egna arbetsplatset. PlusMinus30-verksamhetsgruppen deltar i beredningen av Pardias verksamhet och ger uttalanden, framställningar och kommentarer. Pardias regionala verksamhet delas in i 16 områden. Inom varje område finns en regionalkommitté som svarar för verksamheten och består av medlemmar utnämnda av medlemsförbunden. Vi vill engagera unga vuxna Framtidens arbetsliv formas idag. Vi erbjuder ungdomar en möjlighet att lära sig sätt att påverka och komma med fräscha idéer om intressebevakningen. I en värld som förändras snabbt behövs ständigt ny kunskap. 7

8 VÄLKOMMEN TILL PARDIA När du blir medlem i Pardia, blir du inbjuden till ett evenemang för nya medlemmar. Där berättar vi om medlemmarnas rättigheter och skyldigheter samt om våra viktigaste medlemsförmåner. Pardia erbjuder dig mångsidiga möjligheter att utvecklas i dina egna, olika roller. Om du blir utsedd till förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller annan personalrepresentant på din arbetsplats, utbildar vi dig för uppgiften. Vi tar även väl hand om föreningarnas styrelsemedlemmars och aktörers kunnande. Genom medlemskap i Pardia får du många värdefulla förmåner. Här ger vi tio goda skäl att vara Pardia-medlem. Läs mera om våra förmåner på > På svenska. Det lönar sig att vara Pardiamedlem Många goda skäl att göra ditt livs val 1 Tjänste- och kollektivavtal skapar trygghet Största delen av tjänsteförhållandets spelregler som syns i arbetsplatsens vardag baserar sig på tjänsteoch kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackförbund. Lagarna som reglerar arbetslivet bereds som ett trepartssamarbete mellan statsmakten och arbetsmarknadsparterna. Pardia utvecklar sina medlemmars arbetsvillkor och arbetsförhållanden genom avtal och övervakar att avtalen följs på arbetsplats. 2 Förtroendemannen bevakar dina intressen En förtroendeman på arbetsplatsen är inte en självklarhet. Förtroendemannen tar hand om ärenden som angår medlemmarna i sitt eget fackförbund, ger råd och vet vilka rättigheter och skyldigheter en arbetstagare har. 8

9 3 Hjälp i arbetslivets problemsituationer Som Pardia-medlem får du rättslig hjälp i tolkningen av lagar och avtal. Du är också försäkrad för eventuella problemsituationer i arbetslivet genom en rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Som Pardia-medlem är du inte ensam eftersom all vår sakkunskap står till ditt förfogande. 4 Försäkringar ger extra trygghet Vi har försäkrat dig mångsidigt. I ditt medlemskap ingår en olycksfallsförsäkring och resenärsförsäkring under fritiden. En del av medlemsförbunden erbjuder också en resgodsförsäkring. Du kan komplettera ditt individuella försäkringsskydd till ett medlemspris med till exempel livförsäkring och olycksfallsförsäkring för fritiden. 5 Arbetslöshetsskydd Vi har försäkrat dig i arbetslöshetskassan i händelse av arbetslöshet eller permittering. Våra ombudsmän för arbetslöshetskassan ger dig råd i dessa situationer. Som medlem garanteras du omedelbar service när du än behöver den. 6 Aktuell information Medlemstidningen PardiaNyt och webbplatsen håller dig väl informerad. Flera av våra medlemsförbund ger också ut sina egna medlemstidningar. PardiaPlus-medlemssidorna, som kräver lösenord, innehåller detaljerad information för såväl medlemmar som personalrepresentanter. Där finns också möjlighet till e-tjänster. 7 Kunskaper och färdigheter Pardia och dess medlemsförbund erbjuder sina medlemmar utbildning som huvudsakligen är avgiftsfri. Tillsammans med medlemsförbunden ser vi till att det på arbetsplatserna finns utbildade och aktiva personalrepresentanter som kan ge dig rätta råd och bevaka dina intressen. 8 Andra värdefulla medlemsförmåner Som medlem får du betydande rabatter på flera hotell och semestermål. Vi har förhandlat fram förmånliga kryssningar och bränslerabatter för dig. Dessutom erbjuder många medlemsförbund och -föreningar andra förmåner för sina medlem. 9 Välkommen till evenemangen Som medlem har du möjlighet att delta i medlemsevenemang där du får nya erfarenheter och vänner. Konkurrenskraftig medlemsavgift Vår medlemsavgift är konkurrenskraftig när du jämför den med avgifterna i andra förbund. 9

10 PARDIA VERKAR GLOBALT Globalisationen framskrider. Internationaliteten medför utmaningar och möjligheter för fackföreningsrörelsen och dess intressebevakning. Nationella riktlinjer och beslut gällande arbetslivet och arbetsmarknaden har allt oftare internationella rötter. Internationell påverkan är en betydande del av vår intressebevakning. Vi verkar och påverkar i samarbete med både nordiska och europeiska fackorganisationer inom den offentliga sektorn. Vi vill trygga våra medlemmars ställning i alla de förändringar och reformer som förorsakas av världsomfattande och europeiska beslut. Pardias internationella representation och samarbetsorgan FIPSU = Finnish Public Services Unions' EU Working Party, EU-föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i Finland NOFS = Nordens Offentliganställdas Fackliga samorganisation EPSU = European Public Service s Union, Europeiska federationen för stats- och kommunalanställda ETUC = European Trade Union Confederation, Europafacket NSO = Nordiska Statstjänstemannaorganisation SASK = Fackliga Solidaritetscentralen i Finland 10

11 PARDIAS MEDLEMSFÖRBUND Alkoholialan Toimihenkilöt Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF Beskattningstjänstemannaförbundet Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland RIA* Fackförbundet för social-, hälsovårds- och fostringssektorn SHÄFÖ Finlands Brandmäns Förbund* Finlands Maskinbefälsförbund* Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL Finlands Skeppsbefälsförbund* Finlands telekommunikationstekniska ST Funktionärer inom Teknik och Information Henkilöstöunioni HU Kelan toimihenkilöt Landsförsvarets Personalförbund MPHL Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund MTJL Lantmäteriverkets tekniska MATE Lotsförbundet METO Skogsbranschens experter* ProUnioni Rautatiealan Teknisten Liitto RTL Tehy* Tjänstemän vid Ålands landskapsförvaltning TÅLC Tulltjänstemannaförbundet Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening UHVY Samarbetsorganisationer: Personalföreningen vid Finlands Bank * Förbund markerade med asterisk är Pardias medlemsförbund endast för de medlemmars del som arbetar inom staten. 11

12 VI PARDIA-MEDLEMMAR Könsfördelning Sukupuolijakauma Pardia-medlemmarna Pardialaiset työskentelevät arbetar i Utbildningsnivå Koulutustaso % % % Kvinnor Män Yrkesuppgifter Expertuppgifter Chefs- och ledningsuppgifter Högre högskoleexamen eller vetenskaplig påbyggnadsexamen Lägre högskoleexamen Institutnivå eller yrkesutbildning på högre nivå Yrkesutbildning på andra stadiet Övrig utbildning Löntagarorganisationen Pardia rf Banmästargatan Helsingfors Växel/information > På svenska y

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

För välfärd i vardagen

För välfärd i vardagen För välfärd i vardagen 2 3 På din sida i arbetslivet. Vi vill att du ska må bra på din arbetsplats. Till en bra arbetsvardag hör utbildning och en lön som motsvarar kraven i arbetet samt anställningsvillkor

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

vi är livs vi är livs 1

vi är livs vi är livs 1 vi är livs vi är livs 1 2 vi är livs Innehåll Vi föder Sverige 3 Vår ideologi 8 En klok uppfinning 11 Fakta om Livs kollektivavtal 16 Andra superviktiga frågor 17 Vi tar matchen 22 Livs försäkrar 25 Mycket

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Så här fungerar vår demokrati

Så här fungerar vår demokrati Så här fungerar vår demokrati 1 Innehåll Finland är en demokrati... 3 Finländska värden... 5 Grundlagen... 7 Rättigheterna gäller alla... 8 Statsmakten tillhör folket... 12 Finland är en rättsstat... 17

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln Arbetsmarknadsnyckeln ISBN 951-9148-94-9 Publicerats med stöd av Arbetarskyddsfonden Layout: Innocorp Oy/Aija Honkanen Tryckt av: Erweko

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Arbetsmiljö, standardisering och EU

Arbetsmiljö, standardisering och EU Arbetsmiljö, standardisering och EU Förord Produktion: Bilda Idé Boken är framtagen i samarbete med LO, TCO och SACO. Text: Sven Bergström, Madeleine Randquist Grafisk form och foto: Anna Gunneström Redaktionskommitté:

Läs mer

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer