Sysselsättning och socialpolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sysselsättning och socialpolitik"

Transkript

1 INSYN I EU POLITIKEN Att främja jobb, integration och socialpolitik är en god investering Sysselsättning och socialpolitik Sociala investeringar är en förutsättning för att vi ska gå starkare, mer enade och mer konkurrenskraftiga ur krisen.

2 INNEHÅLL Varför behövs en EU politik?... 3 Hur fungerar politiken i praktiken?... 6 INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU-politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Vad gör EU? Vad händer framöver? Läs mer...16 Broschyrerna hittar du här: Så fungerar Europeiska unionen Europa på tolv lektioner Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bank och finans Bedrägeribekämpning Budget Digital agenda för Europa Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Havsfrågor och fiske Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Internationellt samarbete och utveckling Invandring och asyl Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Miljö Näringsliv Regionalpolitiken Rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utvidgning Insyn i EU politiken: Sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Information för allmänheten 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet uppdaterades i november 2014 Omslag och bild på sidan 2: Glowimages/F1online 16 s ,7 cm ISBN doi: /57911 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 Europeiska unionen, 2014 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavaren.

3 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 3 Varför behövs en EU politik? EU bygger på en social marknadsekonomi. Full sysselsättning, social utveckling, social integration, social trygghet, solidaritet och social sammanhållning är prioriterade mål i EU fördraget. Där står att all EU politik bör sträva efter en hög sysselsättning och ett fullgott socialt skydd och motverka social utestängning. Fördraget innehåller dessutom en bindande stadga om de grundläggande rättigheterna. Stadgan garanterar sociala rättigheter för alla EU invånare, det vill säga arbetstagarnas rätt att bli informerade och rådfrågade av sina arbetsgivare, rätten att förhandla och strejka, rätten att få hjälp från arbetsförmedlingar, möjlighet att förena familje- och yrkesliv genom skydd mot uppsägning på grund av föräldraskap samt rätt till betald mamma- och föräldraledighet, rätten till social trygghet, bostadsbidrag och hälsooch sjukvård. År 2010 sjösatte EU en tioårig tillväxtstrategi som ska hjälpa EU länderna ur krisen Europa 2020 (läs mer: Strategin ska skapa förutsättningar för en tillväxt som är smart, hållbar och för alla. EU har därför satt upp fem centrala mål för De gäller sysselsättning, utbildning, forskning och innovation, social integration och fat tig doms be kämpning samt klimat och energi. Den här broschyren tar upp målen för sysselsättning, socialt skydd och social integration. rätten till skydd vid olagliga uppsägningar, rätten till rättvisa och drägliga arbetsförhållanden, förbud mot barnarbete, skydd av ungdomar i arbetslivet, BEFOLKNINGSSTRUKTUR PER ÅLDERSGRUPP I EU, Sysselsättning I november 2013 var över 26,5 miljoner personer i EU arbetslösa. Insatserna mot arbetslösheten måste därför trappas upp. Ett av huvudmålen i Europa 2020-stra tegin är att 75 procent av den arbetsföra be folk ning en (20 64 år) ska ha ett jobb år EU har startat flera initiativ som ska bidra till nya jobb (t.ex. genom att främja sociala företag), göra arbetsmarknaden mer dynamisk (t.ex. genom att föreslå en EU ram för att planera inför omstruktureringar) och förbättra uppföljningen (t.ex. genom att varje år jämföra EU ländernas resultat utifrån vissa sysselsättningsindikatorer). 500 Befolkning (miljoner) Källa: Eurostat, arbetskraftsundersökningen. Befolkningen åldras och EU försöker hantera situationen med olika insatser.

4 4 I N S Y N I E U P O L I T I K E N European Union EU har lagt fram förslag om hur man ska minska arbetslösheten i Europa. EU arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten, som är mer än dubbelt så hög som för vuxna (23,6 procent jämfört med 9,5 procent i november 2013). Man vill ta ett helhetsgrepp och rikta insatserna. Direkt stöd till de ungdomar som behöver mest hjälp ska kombineras med strukturreformer i EU länderna för att stärka samarbetet mellan myndigheter, utbildningsinstitutioner, yrkesutbildningsorgan, arbetsförmedlingar, företag, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organi sationer. Romernas integrering Romerna är en av de största och mest missgynnade grupperna. Det finns ungefär miljoner romer i Europa, och 80 procent av dem riskerar att bli fattiga. Över 70 procent av romerna saknar grundskolebetyg, vilket gör det särskilt svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden. Romernas problem låg utbildningsnivå, arbetslöshet, dåliga bostäder, social utestängning och diskriminering är samma problem som EU vill lösa genom sin Europa 2020-strategi. EU arbetar för att romerna ska bli mer delaktiga i samhället och samordnar EU ländernas insatser. I arbetet deltar också lokala och regionala myndigheter och organisationer, bland annat romska organisationer. Kommissionen bedömer ländernas strategier och kontrollerar att de omsätts i konkreta program och åtgärder. Den 9 december 2013 antog EU:s ministerråd den första EU rättsakten någonsin för romernas integrering. Den innehåller en rad rekommendationer för att öka romernas ekonomiska och sociala integrering.

5 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 5 Monty Rakusen/cultura/Corbis Enhetliga regler har lett till bättre arbetsvillkor i hela EU. Social integration År 2012 levde 124,5 miljoner människor i EU på fattigdomsgränsen eller riskerade socialt utanförskap. Det är nästan en fjärdedel av befolkningen. En stor del är kvinnor och barn. Dessutom lever drygt var sjätte person i EU i materiell fattigdom (18,5 procent 2011). Nästan hälften av dessa (8,9 procent) lever i allvarlig materiell fattigdom och har inte råd med sådant som många anser nödvändigt för ett anständigt liv, som tillräcklig uppvärmning, oförutsedda utgifter, tvättmaskin, telefon och bil. I de fattigaste länderna är denna andel över 45 procent. Socialt skydd EU ländernas sociala trygghetssystem ska hjälpa invånarna vid bland annat arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, familjebildning och ålderdom. Länderna ansvarar själva för att organisera och finansiera sina trygghetssystem, men EU samordnar systemen, särskilt för personer som flyttar mellan EU länderna. Dessutom lever cirka 10 procent av befolkningen i arbetsför ålder i hushåll där ingen arbetar. På grund av den ekonomiska krisen har situationen förvärrats och är helt oacceptabel i ett modernt samhälle. Ett av de viktigaste målen i Europa strategin är därför att hjälpa minst 20 miljoner människor ur fattigdom till 2020.

6 6 I N S Y N I E U P O L I T I K E N Hur fungerar politiken i praktiken? Politiska instrument Ett viktigt politiskt instrument som infördes 2010 är den s.k. europeiska planeringsterminen, som pågår från januari till juli varje år. Under planeringsterminen analyserar EU medlemsländernas ekonomiska politik och utfärdar landsspecifika rekommendationer innan länderna utarbetar sina budgetar och diskuterar dem i sina parlament. Många av rekommendationerna gäller sysselsättning, socialt skydd och social integration, till exempel arbetsmarknadsreformer, fattigdomsbekämpning, hjälp till utsatta människor att komma in på arbetsmarknaden och pensionsreformer. Det här är frågor som medlemsländerna bäst sköter själva och EU:s roll är därför att stödja och komplettera ländernas åtgärder. Det görs genom den så kallade öppna samordningsmetoden. Det är en ram för samarbete där EU ländernas politik kan styras mot gemensamma mål och följas upp av EU. Det finns en samordningsmetod för den europeiska sysselsättningsstrategin och en för social trygghet och social integration. Enligt EU fördraget får fackföreningar och arbetsgivarorganisationer förhandla fram avtal på EU nivå. I vissa frågor, till exempel arbetsvillkor och arbetsmiljö, kan sådana avtal införas i EU lagstiftningen. EU omfattande ar bets mark nads av tal om föräldraledighet, viss tids an ställ ning och deltidsarbete har redan omsatts i EU lagar. Med det europeiska sjukförsäkringskortet har du rätt till sjukvård under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land. Rättsakter EU antar lagstiftning som anger vilka minimikrav som ska gälla i hela EU. Medlemsländerna införlivar sedan EU reglerna i sin egen lagstiftning. På så vis har alla i EU likvärdiga rättigheter och skyldigheter. Nationella myndigheter och domstolar ansvarar för att reglerna införlivas. EU kommissionen kontrollerar sedan att länderna verkligen följer EU:s lagstiftning. EU domstolen spelar en viktig roll genom att lösa tvister, ge de nationella domstolarna råd och tolka lagarna. En viktig princip i EU är den fria rörligheten. Den är inskriven i fördraget och innebär att alla EUmedborgare har rätt att söka jobb i ett annat EU land, arbeta där utan arbetstillstånd, bosätta sig i ett annat EU land medan man söker jobb, stanna kvar i landet efter att anställningen har upphört, behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor och andra sociala förmåner och skatteförmåner. Som EU medborgare får man också föra över vissa typer av sjuk- och socialförsäkring till det land där man söker jobb. Man kan också få sina yrkeskvalifikationer erkända utomlands. Rättigheterna kan dock se lite annorlunda ut för egenföretagare och studerande, pensionärer och andra personer som inte arbetar. Det finns också begränsningar med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen och folkhälsan och när det gäller anställning i den offentliga sektorn. I princip gäller EU reglerna om fri rörlighet för arbetstagare också i EES länderna Island, Liechtenstein och Norge samt i Schweiz.

7 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 7 information och vägledning och främjar en god arbetsmiljö i samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. EU:s arbetslagstiftning gäller två huvudområden: Arbetsvillkor arbetstid, deltids- och visstidsanställning, utstationering av arbetstagare m.m. Det här videoklippet förklarar på ett enkelt sätt Europeiska socialfondens uppgift och verksamhet. Information till och samråd med arbetstagarna bland annat vid kollektiva uppsägningar och överlåtelser av företag. Sedan 1959 har EU haft lagar om samordning av de sociala trygghetssystemen. Det innebär att EUmedborgare som flyttar till ett annat EU land inte förlorar sina förmåner och att de ska behandlas på samma sätt som det nya hemlandets medborgare i fråga om sociala förmåner. Man får till exempel ut sin pension även om man bor i ett annat EU land. EU reglerna om social trygghet gäller också om du flyttar till Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. EU antar lagstiftning som ska garantera minimikrav i fråga om arbetsmiljö. Reglerna har förbättrat arbetsmiljön i hela EU och gäller alla verksamhetsområden i både den privata och offentliga sektorn. EU institutionerna bidrar dessutom med Finansiella instrument Europeiska socialfonden är en av EU:s strukturfonder. Den inrättades 1957 för att utjämna skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan och inom EU länderna. Fonden står för cirka 10 procent av EU:s totala budget och finansierar tiotusentals projekt runtom i EU. Pengarna går framför allt till länder och regioner med svagare ekonomisk utveckling. Mellan 2007 och 2013 deltog nästan 10 miljoner människor om året i åtgärder som finansierats av socialfonden och cirka 76 miljarder euro betalades ut, som komplement till ländernas egna anslag på cirka 36 miljarder euro. EU har en stark arbetsmiljölagstiftning. Stockphoto.com/Mark Ballantyne

8 8 I N S Y N I E U P O L I T I K E N istockphoto.com/chris Schmidt Europeiska globaliseringsfonden hjälper uppsagda arbetstagare i EU att hitta nya jobb och få utbildning. Sedan den 1 januari 2014 har fondens roll som EU:s viktigaste instrument för att hjälpa människor stärkts ytterligare. EU länderna får hjälp att hantera EU:s prioriteringar och rekommendationer för nationella politiska reformer när det gäller aktiva ar bets mark nadsåt gär der, social inkludering, sys sel sätt nings po li tik, institutionell kapacitet och offentlig förvaltning. Minst 20 procent av pengarna ska gå till projekt för social inkludering, och fonden ska stå för minst 23,1 procent av den totala finansieringen av sam man håll nings po li tiken i EU. Europeiska globaliseringsfonden används för att ge skräddarsytt stöd till uppsagda arbetstagare vid massuppsägningar. Sedan den 1 januari 2014 omfattar fonden även arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av en oförutsedd kris samt egenföretagare och personer med tidsbegränsade anställningar. I områden med hög ungdomsarbetslöshet kan fonden finansiera åtgärder för ungdomar som varken har jobb eller går någon utbildning. Den nya fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt har en budget på högst 3,5 miljarder euro för (2011 års priser). Det är något mer än det förra programmet för livsmedelsutdelning. Dessutom ska EU länderna bidra med 15 procent egna medel. Tre EU program som förvaltas direkt av kommissionen Progress (programmet för sysselsättning och social solidaritet), Eures (nätverket av offentliga arbetsförmedlingar) och Progress mikrokredit instrument har samlats i ett nytt program för : EU programmet för sysselsättning och social innovation.

9 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 9 Vad gör EU? EU kommissionen hjälper olika grupper av människor, t.ex. arbetslösa, med konkreta åtgärder och uppmuntrar nationella, regionala och lokala insatser i EU länderna för att hantera nya utmaningar som ungdomsarbetslösheten och den åldrande befolkningen. Här kan du läsa om några initiativ. Jobb åt ungdomar I april 2013 antog EU-länderna förslaget om en ungdomsgaranti som ska hjälpa ungdomar att få jobb. Ungdomsgarantin innebär att ungdomar under 25 ska få ett erbjudande om jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats senast fyra månader efter det att de har avslutat en formell utbildning eller blivit arbetslösa. EU:s ungdomsgaranti är en helt ny strategi i kampen mot arbetslöshet. Som en del av EU:s ungdomsgaranti ska länderna skapa nya partnerskap mellan nationella, centrala och lokala myndigheter och mellan utbildningsinstitutioner, företag, ungdomsorganisationer, arbetsförmedlingar, socialtjänster och hälso- och sjukvården för att genomföra strukturella reformer: förändra utbildningen i grunden så att ungdomarna kan få den kompetens som behövs på arbetsmarknaden, införa en andra chans till utbildning, bättre nå ut till elever som hoppat av skolan och främja samarbetet mellan arbetsförmedlingar och andra aktörer. År 2013 bildades en europeisk allians för lärlingsutbildningar som ska samla olika offentliga och privata aktörer som vill arbeta för fler och bättre lärlingsplatser och höja statusen. Kommissionen har också föreslagit kvalitetskriterier för praktik för att se till att praktiken verkligen blir en språngbräda till arbetsmarknaden. För närvarande har var tredje praktikplats bristande arbetsvillkor eller innehåll. Kommissionen föreslår bland annat att det ska finnas ett skriftligt praktikavtal som beskriver utbildningsmål, tillsyn, begränsad varaktighet, arbetstid, tydliga villkor för betalning eller annan ersättning och rätten till socialförsäkring. Heide Benser/Corbis EU-initiativ som Unga på väg ska hjälpa ungdomar att hitta jobb i andra europeiska länder.

10 10 I N S Y N I E U P O L I T I K E N Sysselsättningspaketet för en återhämtning med fler jobb I det här åtgärdspaketet från 2012 beskrivs hur EU länderna kan uppmuntra företagen att anställa genom att sänka skatten på arbete eller öka stödet till nya företag. Man pekar också ut framtidens arbetsmarknader: hälso- och sjukvården, it sektorn och den gröna ekonomin. Enligt ungdomsgarantin ska alla under 25 få ett erbjudande om arbete, utbildning, lärlingsplats eller praktik senast fyra månader efter det att de har avslutat en formell utbildning eller blivit arbetslösa. Partnerskapet för grön kompetens i Storbritannien Syftet med partnerskapet är att stödja utbildning av arbetslösa och lågutbildade och hjälpa dem att få jobb inom den gröna ekonomin. Partnerskapet samordnas av Unionlearn, som är en del av Storbritanniens fackförbund TUC, och samlar olika aktörer som fackföreningar, yrkesskolor, sektorsspecifika kompetensråd, olika Londonkommuner, privata företag och samhällsoch frivilligorganisationer. Man arbetar på projektbas och ger deltagarna möjligheter till ackrediterat livslångt lärande. För att engagera de anställda i miljöverksamhet kan fackföreningsrepresentanter få utbildning som ledare eller ambassadörer genom vägledning och kurser på nätet. Partnerskapet för grön kompetens är särskilt aktivt inom trädgårdsodling, byggverksamhet och avfallshantering. Genom program för att upprusta subventionerade bostäder ska arbetslösa, lågutbildade och andra missgynnade grupper (till exempel tidigare brottslingar) lättare komma in på arbetsmarknaden. Förnybar energi väntas öka sin andel av sysselsättningen inom energiproduktion från 19 procent år 2010 till 32 procent år 2020 (dvs. omkring 3 miljoner människor år 2020). EU kan skaffa sig en ledande ställning i den här sektorn och öka sina exportmarknader. Det skulle ge ännu fler jobb. Nya installationer i hus kan ge nya jobb för energibesiktningsmän, certifierare, inspektörer av värmesystem, installatörer av förnybar teknik och industrier som tillverkar energieffektiva material för byggnader. Underhåll, reparation, uppgradering och återanvändning av 70 procent av materialet kan dessutom skapa cirka nya jobb till 2025, medan bättre avfallshantering kan ge över jobb till Omkring 21 miljoner jobb i Europa är kopplade till miljön på något sätt och det lär bli många fler i framtiden. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2011 anser 78 procent av EU invånarna att klimatarbetet kan få fart på ekonomin och skapa nya jobb. EU kommer att satsa 105 miljarder euro för att hjälpa olika ekonomiska sektorer att bli miljövänliga och för att främja nya jobbmöjligheter i en hållbar och koldioxidsnål ekonomi.

11 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 11 JAG FICK FANTASTISK HJÄLP FRÅN EURES När brittiskan Karina Stephenson efter studierna fick sitt första jobb i Spanien genom sin arbetsförmedling och snabbt behövde information om levnads- och arbetsvillkoren, fick hon rådet att vända sig till Eures. Jag fick fantastisk hjälp från Eures. Jag letade efter någonstans att bo i Madrid och började bli lite orolig att jag inte skulle hitta något. Men tack vare deras hjälp hittade jag en bostad ganska snabbt. Ditt första Eures-jobb är ett nytt EU-initiativ som ska hjälpa unga att hitta jobb i andra europeiska länder och arbetsgivarna att hitta folk till svårtillsatta tjänster. SVENSKAR FÅR HOTELLJOBB I NORGE När ett nytt hotell öppnade i Trondheim såg många svenskar en chans att få ett jobb. Eures hjälpte många av dem att förverkliga sina drömmar. Arbetsgivaren var verkligen nöjd med Eures tjänster och vi förväntar oss ett fortsatt samarbete, säger Leif. Jobbportalen Eures Eures är ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar i alla EU länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Eures ger information, råd och hjälp med rekrytering eller platsförmedling till arbetsgivare, arbetssökande och alla som vill utnyttja den fria rörligheten för arbetstagare. I november 2013 fanns det 900 Euresrådgivare och Euresportalen hade cirka 1,9 miljoner lediga platser, över 1,2 miljoner cv:n och omkring registrerade arbetsgivare. Omkring arbetssökande får varje år ett jobb eller jobberbjudande via Eures. Särskilda initiativ kommer att utvecklas ytterligare fram till 2020, t.ex. Ditt första Euresjobb som ska hjälpa unga mellan 18 och 30 år som söker jobb i ett annat EU land och de företag som vill anställa dem. Vi håller också på att modernisera Euresportalen och självbetjäningstjänsterna, bland annat de nätbaserade Europeiska jobbdagarna som anordnas i hela EU. I början av 2014 föreslog EU kommissionen reformer för att förbättra Eures ytterligare. Det kommer att ge fler jobb och hjälpa arbetsgivarna, särskilt småföretagen, att tillsätta sina lediga platser snabbare och bättre. Människor ska också kunna skaffa sig ordentlig information innan de flyttar utomlands för att arbeta. Att planera för omstruktureringar Mellan 2002 och 2013 registrerade det europeiska centrumet för övervakning av förändringar över omstruktureringar, som ledde till att över två miljoner jobb försvann. Under tredje kvartalet 2013 registrerades 250 omstruktureringar, där jobb försvann och nya tillkom. Det speglar utvecklingen de senaste åren och står i kontrast till situationen under samma kvartal 2007, då vi fick nya jobb. Omstruktureringar påverkar alla EU länder och är en stor källa till oro i lågkonjunkturer, vilket ökar behovet av investeringar i humankapital och lämplig hantering av omstruktureringar. I slutet av 2013 lade kommissionen därför fram kvalitetskriterier med exempel på god praxis för företag, arbetstagare, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och myndigheter för att underlätta omstruktureringsprocessen för företag och arbetstagare genom bättre planering och investeringar i humankapital, samtidigt som man minimerar de sociala konsekvenserna. Kommissionen uppmanar EU länderna att stödja kvalitetskriterierna och tillämpa dem för offentliganställda. Alla berörda parter uppmanas också att samarbeta utifrån kvalitetskriterierna.

12 12 I N S Y N I E U P O L I T I K E N Stockphoto.com/Jacob Wackerhausen Många av framtidens jobb finns inom vården. Sociala investeringar År 2013 lade EU kommissionen fram ett paket med sociala investeringar för tillväxt och sammanhållning som ska hjälpa EU att nå målet om tillväxt för alla senast Paketet innehåller en policyram och förslag på konkreta åtgärder både på EU nivå och i medlemsländerna. Det finns också en vägledning för hur EU medel kan användas för att stödja reformerna. Åtgärderna ska bidra till att hantera frågor som barnfattigdom, den åldrande befolkningen, aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden, hemlöshet, sociala tjänster av allmänt intresse, äldreomsorg och sjukvård. Sociala investeringar är en av socialpolitikens uppgifter, förutom att sörja för social trygghet och ekonomisk stabilitet. Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning Den här plattformen fungerar som bas för en strukturerad dialog mellan EU och europeiska aktörer: icke statliga organisationer, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, akademiker, nationella och regionala myndigheter, internationella organisationer, europeiska tankesmedjor och stiftelser. Uppdraget är att genomföra 64 EU åtgärder som spänner över alla aspekter av fattigdom och social utestängning. De flesta är politiska åtgärder för att t.ex. få fler ungdomar att gå klart gymnasiet, ge alla tillgång till grundläggande banktjänster, främja socialt företagande, bekämpa barnfattigdom och hjälpa romerna att integreras i samhället. Tillsammans med det land som är ordförande för EU:s ministerråd anordnar kommissionen ett årligt konvent för aktörer från mer än 40 länder som arbetar mot fattigdom och social utestängning. Då går man igenom vad som redan gjorts i EU och de enskilda länderna och diskuterar nya initiativ. Plattformen och det årliga konventet har nu blivit viktiga verktyg för att få aktörer på alla nivåer att satsa på sociala investeringar.

13 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 13 EU vill informera om grupper som riskerar att dis kri mi neras, bl.a. personer med funktionsnedsättning. Image Source/Corbis EU bidrag Mellan 2014 och 2020 kommer Europeiska socialfonden att satsa över 80 miljoner (som kompletteras med nationella medel) på att stärka européernas kompetens och öka sysselsättningen. Fonden samfinansierar sysselsättningsinitiativet för unga som ska hjälpa ungdomar som varken arbetar eller studerar att komma in på arbetsmarknaden i de regioner som har högst arbetslöshet. Den spelar också en viktig roll för EU:s ungdomsgaranti, som ska se till att alla under 25 år får ett bra erbjudande om jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats senast fyra månader efter det att de blivit arbetslösa eller avslutat en formell utbildning. EU länderna kan till exempel använda pengar från strukturfonderna för att utveckla eller bredda sina strategier för att nå ut till unga människor och skapa kontaktpunkter för dem. Pengarna kan också användas för att erbjuda elever som hoppar av skolan och lågutbildade ungdomar olika sätt att utbilda sig, åtgärda kompetensglappet och förbättra deras digitala kompetens. Vissa människor står för långt utanför samhället för att dra nytta av Europeiska socialfondens aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt delar därför ut livsmedel och basvaror som kläder, skor och hygienartiklar till behövande. Utöver det rent materiella biståndet hjälper fonden också människor att ta sig ur fattigdomen och komma in i samhället med olika åtgärder. EU länderna ansvarar för sina nationella program men samråder med berörda intressenter på alla nivåer. Mellan 2007 och augusti 2013 fick kommissionen in 110 ansökningar om stöd från Europeiska globaliseringsfonden på sammanlagt 471,2 miljoner euro från 20 EU länder. Över uppsagda arbetstagare har fått stöd från fonden. Under 2012 hjälpte fonden arbetstagare som sagts upp på grund av den ekonomiska krisen och globaliseringens följder att hitta ett nytt jobb. Länderna kunde tack vare bidragen förstärka sina åtgärder i områden som drabbats av uppsägningar både i fråga om antalet personer och stödets varaktighet och kvalitet. För har fondens maximala årliga bidrag minskat från 500 miljoner euro till 150 miljoner euro, men detta tak ligger fortfarande över det högsta årliga ansökningsbeloppet hittills (135 miljoner euro).

14 14 I N S Y N I E U P O L I T I K E N carlos EU har en stark jämställdhetslagstiftning. Som en del av programmet för sysselsättning och social innovation står Progress för 61 procent av budgeten (550 miljoner euro). Programmet stöder verksamheter med en stark europeisk dimension, t.ex. jämförbar analys, ömsesidigt lärande och utbyte av praxis inom sysselsättning och socialpolitik. En särskild budget på cirka 100 miljoner euro satsas på att testa nya lösningar när det gäller t.ex. ungdomsarbetslöshet och integration. De mest framgångsrika kan genomföras i större skala med stöd från socialfonden. Och ungefär 200 miljoner euro (21 procent av budgeten) utvidgar stödet till mikrokreditgivare för att öka lånemöjligheterna. Det bidrar till att utveckla sociala investeringar och tillgången till finansiering för sociala företag. Nästan företagare har redan fått lån på sammanlagt över 80 miljoner euro sedan Progress mikrokrediter lanserades Cirka 160 miljoner euro (18 procent av budgeten) anslås till Euresnätverket, som hjälper arbetssökande som vill arbeta i ett annat EU land. Programmet finansierar kärnverksamhet på EU nivå, medan nationell verksamhet kan få stöd från Europeiska socialfonden.

15 S Y S S E L S Ä T T N I N G O C H S O C I A L P O L I T I K 15 Vad händer framöver? Den ekonomiska och finansiella krisen har påverkat hela samhället. Arbetslösheten är oacceptabelt hög i många länder, särskilt bland ungdomar. Risken för fattigdom och social utestängning har också ökat. Dessutom fanns redan före krisen vissa strukturproblem i samhället. Befolkningen blir allt äldre. Den ökande medellivslängden är förstås en positiv utveckling, men gör att arbetskraften krymper och samhället får ökade kostnader. Ojämlikheten har ökat och vi måste fråga oss hur rättvis och effektiv vår sociala marknadsekonomi är. Att se till att alla kan delta fullt ut i samhället och är rustade för den moderna arbetsmarknaden är inte bara en viktig social fråga, utan också avgörande för vår produktivitet och globala konkurrenskraft. Hållbara välfärdssystem, rörlig arbetskraft och enhetligare arbetsmarknad är också viktigt för euroområdet och för att skapa en fördjupad och rättvisare ekonomisk och monetär union. Många av dessa frågor är EU-ländernas eget ansvar, men kommissionen kan bidra med olika initiativ. Ett exempel är EU:s ungdomsgaranti som särskilt satsar på att få ner arbetslösheten. I Finland får nu 83,5 procent av de unga arbetssökande ett lämpligt erbjudande om utbildning eller jobb senast tre månader efter det att de skrivit in sig på arbetsförmedlingen. Arbetslösheten kommer inte att minska ordentligt förrän man får bukt med ungdomsarbetslösheten, som är dubbelt så hög som den allmänna arbetslösheten i EU. EU-kommissionen arbetar på ett paket för jobb, tillväxt och investeringar där pengarna bland annat ska gå till projekt som kan hjälpa de unga att få bra jobb, som ett komplement till ungdomsgarantin. Kommissionens paket om sociala investeringar bidrar till insatser för att öka människors kompetens och hjälpa dem att få jobb och delta fullt ut i samhället. Man kommer också att fortsätta att främja social innovation. I all sin verksamhet ska kommissionen dessutom ta hänsyn till sociala och arbetsmarknadsmässiga konsekvenser, bland annat effekterna av den åldrande befolkningen och kompetensbehov. En ny EU-politik för laglig invandring ska tas fram för att komma till rätta med kompetensbristen och locka hit de talanger vi behöver. EU-kommissionen fortsätter att främja fri rörlighet för arbetstagare och ser tillsammans med de nationella myndigheterna till att reglerna följs och bekämpar missbruk och bedrägerier. Kommissionen ska bl.a. se till att direktivet om utstationering av arbetstagare genomförs korrekt och att reglerna inte bidrar till social dumpning. Kommissionen vill också öka möjligheterna till geografisk och yrkesmässig rörlighet i hela Europa genom initiativ som jobbportalen Eures. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken kommer att rationaliseras och förstärkas. Den blir ett viktigt verktyg för att fortsätta reformerna av arbetsmarknaden och de sociala trygghetssystemen. Nya indikatorer har införts i den europeiska planeringsterminen för att bättre följa utvecklingen: andel ungdomar som varken har jobb eller går någon utbildning, ungdomsarbetslöshet, hushållens disponibla inkomst och andel människor i arbetsför ålder som riskerar att drabbas av fattigdom och ojämlikhet. Med de nya indikatorerna kan man upptäcka tecken på ogynnsamma socioekonomiska förhållanden tidigare, följa utvecklingen och sätta in EU-åtgärder. Slutligen kommer den ekonomiska och monetära unionen att fördjupas och omfatta fler sociala hänsyn. Dialogen med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer att främjas på alla styresnivåer och alla framtida stöd- och reformprogram för euroländerna ska innehålla en bedömning av de sociala konsekvenserna.

16 16 I N S Y N I E U P O L I T I K E N NA SV-C Läs mer XX XX XX XX XX XX XX XX Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering: Europa 2020-strategin: Social Europe Guide 1 Sysselsättningspolitik: Social Europe Guide 2 Social dialog: Social Europe Guide 3 Befolkningsutveckling, aktivt åldrande och pensioner: Social Europe Guide 4 Social ekonomi och socialt entreprenörskap: Social Europe Guide 5 Socialpolitik: EU:s nya program för sysselsättning och social innovation: ISBN doi: /57911

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Välfärdens Europa

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Välfärdens Europa Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag 1. Utmaningen Välfärdens Europa Europeiska unionen prisas runtom i världen för dess sociala modell: en grupp välfärdsstater

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Social rättvisa från gård till gaffel Bekämpa prekär sysselsättning! EFFATFÖRDRAG Mot prekära anställningar

Social rättvisa från gård till gaffel Bekämpa prekär sysselsättning! EFFATFÖRDRAG Mot prekära anställningar Social rättvisa från gård till gaffel Bekämpa prekär sysselsättning! EFFATFÖRDRAG Mot prekära anställningar European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Union Social rättvisa från gård till

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

Utvidgning. Att föra ut europeiska värden och normer till fler länder INSYN I EU POLITIKEN

Utvidgning. Att föra ut europeiska värden och normer till fler länder INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Utvidgning Att föra ut europeiska värden och normer till fler länder EU:s utvidgningspolitik gör Europa säkrare och stabilare. Vi kan växa oss starkare, föra ut våra värden och ta

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer