Motioner med motionssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner med motionssvar"

Transkript

1 Motioner med motionssvar, Officersförbundets Förbundsmöte 2014 Motioner med motionssvar Motion 1-2. Presidiets sammansättning Motion 3-4. Adjungera GSS till förbundsstyrelsen Motion 5. Antal ledamöter i förbundsstyrelsen Motion 6. GSS/T medlemskap Motion 7. RO medlemskap Motion 8. Delegater förbundsmötet Motion 9. Hedersutmärkelse specialistofficerare Motion 10. Vitsord Motion 11. Befälsordning Motion 12. Åtgärder vid pensionering Motion 13. FFM vid missioner Motion 14. Skyddsombud vid missioner Motion Dyktillägg Motion 19. Risktillägg U-båt Motion 20. Höjning av lönetillägg Motion 21. Lönetillägg kopplat till prisbasbelopp Motion 22. Pension Motion 23. Selektiv pensionsålder Motion 24. Lönekartläggning Motion 25. Arbetstidsreglering Motion 26. Restid Motion Rals bilaga 3 Motion 30. GSS löner Motion 31. Samverkansavtalet Motion 32. Arvode HSO Motion 33. Repetition facklig utbildning Motion Medlemsavgift Motion 36. Anställning ombudsman Motion 37. Hyra förbundets lägenheter medlemmar Motion 38. Hyra förbundets lägenheter förtroendevalda Motion E-faktura Motion 41. Medlemskort

2 MOTION nr 1 till Förbundsmöte 2014 OF TrängR OF TrängR Ändring i stadgarna för sammansättning av presidiet Vi föreslår att följande skrivning i stadgarna ändras: 11 Förbundsstyrelse.. 4 mom. Antal ledamöter och sammansättning Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förste och andre vice förbundsordförande, vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterligare tolv ledamöter. Allsidig representation ska eftersträvas. Förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande (presidiet)ska representera de tre försvarsgrenarna. Detta gäller även vid succession enligt nedan Vi anser att presidiet inte behöver representera de tre försvargrenarna då det enligt vår mening inte är ett förhållande som speglar dagens försvarsmakt. Det finns många försvarsgemensamma förband som inte går att inordna i flyg, marin eller armé. Det viktigaste är att hitta rätt individer till presidiet inte vilka tillhörighet de har. Att styrelsen som helhet är allsidigt sammansatt är tillräckligt anser vi. Förslaget är alltså att stryka den gulmarkerade meningen ur stadgarna. YTTRANDE FRÅN OF: Vid OF TrängR:s styrelsemöte den 6 augusti 2014 beslutades det att motionera enligt ovan till förbundsmötet. Behovet av försvarsgrensidentitet och representation är stark, såväl i Försvarsmakten som i Officersförbundet. Förbundsstyrelsen har varken vilja eller motiv för att föreslå att frångå den långa tradition som finns i detta avseende. Den finess som motionären pekar på, med att inte vara låst i en stadgeformulering vid det tillfälle då det undantagsvis finns skäl för en annan konstellation har tidigare inte ansetts vara stark nog för att öppna för avvikelser. Förbundsstyrelsen bejakar att det kan uppstå ett problem med att de förband som ligger utanför de traditionella försvarsgrenarna saknar representation i förbundsstyrelsens presidium. Ett bättre sätt att svara mot det behovet och samtidigt försäkra sig om att kunna möta alla idag tänkbara situationer är att utöka presidiet med en tredje vice ordförande, samtidigt som kravet på att de tre försvarsgrenarna är representerade kvarstår i stadgarna. Den tredje vice ordförande kan då utan att göra avkall på försvarsgrensrepresentation i presidiet ge alla de fördelar som motionärerna pekar på. Det totala antalet i styrelsen bibehålls genom att presidiet utökas med en samtidigt som antalet ledamöter minskas med en.

3 Förbundsmötet beslutar att avslå motionen Presidiet ska bestå av ordförande och tre vice ordförande. I presidiet ska de tre försvarsgrenarna vara representerade. Antalet ordinarie ledamöter som en följd minskas till elva.

4 MOTION nr 2 till Förbundsmöte 2014 Halmstadskolornas officersförening Styrelsen Presidiets sammansättning Rörligheten inom Försvarsmakten har ökat och kommer att öka ytterligare. Strävan är att vi ska bli EN Försvarsmakt. Det kan därför vara svårt för en förtroendevald att representera den försvarsgren som axelklaffarna visar då det kan vara flera år sedan tjänstgöring skedde vid sådant förband. Är det grundutbildningen som ska vara gällande för försvarsgrensbestämmande? Där individen har tjänstgjort längst eller senast? Vid skolor/centra är det än mer svåridentifierat att avgöra vilken försvarsgren vederbörande representerar. Det är inte längre nödvändigt med en fast numerär av ledamöter från försvarsgrenarna, stadgarna föreskriver en allsidig representation. Det är således de mest lämpade, med förmåga att överblicka den samlade problematiken i Försvarsmakten, som ska utgöra förbundsstyrelse. Allt med medlemmarnas bästa i fokus. Med en allsidig representation i förbundsstyrelsen finns därför inte längre någon anledning att presidiet behöver representera de tre försvarsgrenarna. Lämplighet måste avgöra eftersom dessa leder FS arbete och samtidigt utgör ett ansikte utåt. Beslutsförslag: Meningen i 11 mom 4 första stycket, Förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande (presidiet) ska representera de tre försvarsgrenarna, stryks. YTTRANDE FRÅN OF: HSOF styrelse har behandlat motionen och beslutat: - Att föreslå förbundsmötet bifalla motionen. Behovet av försvarsgrensidentitet och representation är stark, såväl i Försvarsmakten som i Officersförbundet. Förbundsstyrelsen har varken vilja eller motiv för att föreslå att frångå den långa tradition som finns i detta avseende. Den finess som motionären pekar på, med att inte vara låst i en stadgeformulering vid det tillfälle då det undantagsvis finns skäl för en annan konstellation har tidigare inte ansetts vara stark nog för att öppna för avvikelser. Förbundsstyrelsen bejakar att det kan uppstå ett problem med att de förband som ligger utanför de traditionella försvarsgrenarna saknar representation i förbundsstyrelsens presidium. Ett bättre sätt att svara mot det behovet och samtidigt försäkra sig om att kunna

5 möta alla idag tänkbara situationer är att utöka presidiet med en tredje vice ordförande, samtidigt som kravet på att de tre försvarsgrenarna är representerade kvarstår i stadgarna. Den tredje vice ordförande kan då utan att göra avkall på försvarsgrensrepresentation i presidiet ge alla de fördelar som motionärerna pekar på. Det totala antalet i styrelsen bibehålls genom att presidiet utökas med en samtidigt som antalet ledamöter minskas med en. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen Presidiet ska bestå av ordförande och tre vice ordförande. I presidiet ska de tre försvarsgrenarna vara representerade. Antalet ordinarie ledamöter som en följd minskas till elva.

6 MOTION nr 3 till Förbundsmöte 2014 KFL OF KFL OF styrelse Representation av GSS i förbundsstyrelsen KFL OF föreslår att förbundsmötet beslutar om att adjungera en soldat och en sjöman till Officersförbundets styrelse. Detta med motiveringen att säkerställa ett deltagande från GSS kontinuerligt, över tiden, oberoende av anställningstider för enskilda individer. Detta skulle med nuvarande lagar, avtal och stadgar på ett bättre, säkrare sätt garantera ett inflytande utan risk för avbrott när exempelvis en ledamots(gss) anställning upphör och ingen suppleant(gss) finns att tillgå. YTTRANDE FRÅN OF: KFL OF styrelse har behandlat motionen på styrelsemöte och föreslår förbundsmötet att bifalla motionen Valberedningens uppgift är att nominera med så allsidig representation som möjligt. Redan nu finns möjligheten att vid behov adjungera en GSS till FS. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

7 MOTION nr 4 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F 17 Roger Karlsson Tillägg till prop i syfte säkerställa GSS/K representation i FS Jag tycker det är självklart att GSS kollektivet skall finnas representerad i Förbundsstyrelsen, men med nuvarande stadgar (prop mom.) finns det en överhängande risk att GSS kollektivet inte kan komma bli representerad över tiden med anledning av deras anställningsform (8 års anställning med option till 4 års förlängning) samt pga det höga omsättningstal som råder inom kollektivet om den valde GSS väljer sluta av någon anledning under mandatperioden. Dessutom kan det vara svårt att hitta lämpliga kandidater under deras förhållandevis korta anställningstid ute bland föreningarna som kan sitta en hel mandatperiod i FS. Jag tycker att GSS kollektivet skall ha en adjungerad ledamot i FS med rösträtt istället för idag väljas in på en ordinarie ledamot/suppleantplats i FS. Till denna adjungerade ledamot skall en eller två reserver (suppleant) utses ur GSS kollektivet för att säkerställa GSS representation i FS över tiden. Med denna stadgeändring kommer GSS kollektivet kunna finnas representerad om den adjungerande ledamoten skulle välja sluta under mandatperioden, då skulle någon av reserverna kliva upp och representera i FS istället. Jag föreslår i första hand att förbundsmötet gör följande tillägg (blå text) i proposition nr 8 Stadgar och rättshjälp 11 Förbundsstyrelse enligt nedan: 4 mom Antal ledamöter och sammansättning. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förste och andre vice ordförande, vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterligare tolv ledamöter och en adjungerad ledamot med rösträtt avsedd för GSS/K. Till den adjungerade ledamoten GSS/K skall en suppleant utses ur GSS. Allsidig I andra hand förslår jag för förbundsmötet att omvandla en av de tolv ledamöterna till en adjungerad ledamot i FS avsedd för GSS/K i mom 4 11 i stadgarna. Till den adjungerade GSS ledamoten skall suppleant utses ur GSS kollektivet. Vidare föreslår jag för förbundsmötet att beslut om tillägg är omedelbart justerat och gäller from fattat beslut. YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat Roger Karlsson motion vid styrelsemöte och beslutat att föreslå förbundsmötet bifalla motionen.

8 Valberedningens uppgift är att nominera med så allsidig representation som möjligt. Redan nu finns möjligheten att vid behov adjungera en GSS till FS. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

9 MOTION nr 5 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F 17 Martin Abramsson Antal ledamöter i förbundsstyrelsen Idag finns det 12 ledamöter (exkl. presidiet) i förbundsstyrelsen, och ett antal ersättare, som understiger antalet lokalföreningar. Detta leder till att valkampanjer och stöd mellan lokalföreningarnas delegater på förbundsstämman som sedan avgör sammansättningen. Jag föreslår för förbundsmötet att besluta om stadgeändring gällande styrelsens sammansättning och istället för dagens 12 ledamöter utöka antalet ledamöter i FS så att alla lokalföreningar med minst 350 medlemmar får en ordinarie plats i FS med en personlig ersättare. Lokalföreningar med färre medlemmar kan ha motsvarande andel platser som idag att fördela mellan sig, alternativt rotera varannan eller var tredje mandatperiod. YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat Martin Abramsson motion på styrelsemöte och beslutat föreslå för förbundsmötet att avslå motionen. Det är inte ekonomiskt försvarbart med en ännu större förbundsstyrelse än idag, i relation till förbundets medlemsantal. Förbundet nyttjar representativ demokrati genom valberedningens uppdrag att tillsätta en allsidigt sammansatt styrelse. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

10 MOTION nr 6 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F 17 Martin Abramsson GSS/T medlemskap YTTRANDE FRÅN OF: GSS/T skall vid anställning I-löneinplaceras, och därefter RALS as, och inför tjänstgöring arbetstidsplaneras i lista likt övriga anställda. Det råder oklarheter om lokal OF/listförhandlare har förhandlingsrätt för denna kategori eller om de måste vara medlemmar i OFR/O och lokalföreningen. Jag föreslår för förbundsmötet att besluta om att Officersförbundet inrättar ett särskilt GSS/T medlemskap med reducerad medlemsavgift för samtliga GSS/T, oavsett bakgrund och ordinarie arbete, förutsatt att de är fackligt anslutna med A-kassa. Låt GSS/T som är medlem i annan OFR/-, exempelvis poliser, bli medlemmar i lokal OF utan krav på att avlägga ordinarie medlemsavgift till OFR/O. OF F 17 har behandlat Martin Abramsson motion på styrelsemöte och beslutat föreslå för förbundsmötet att bifalla motionen. OF F 17 kommentar: OF F 17 styrelse är medveten om att förbundsstyrelsen/kansliet kan tycka att det kosta mer än det smakar och att det kan vara svårt att företräda medlemmen på andra arbetsplatser då GSS/T inte tjänstgör i FM. En lösning kan vara att avgränsa i våra stadgar vår och medlemmens rättighet att förhandla då denne inte tjänstgör i FM. Avgränsningen kan vara att vi endast förhandlar inför och under tjänstgöring samt efteråt, men endast för den tiden medlemmen tjänstgjort i FM (det kan tex uppdagas avtalsbrott efter tjänstgöringstiden). Att inrätta ytterligare typer av medlemskap skulle innebära omotiverat hög administrativ belastning för föreningar och kansli och därtill ökade kostnader för förbundet. Är man anställd i Försvarsmakten tre månader eller mer kan man redan idag ansöka om att bli medlem. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

11 MOTION nr 7 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F 17 Martin Abramsson RO medlemskap YTTRANDE FRÅN OF: Reservofficerarna fick inför 2014 ett nytt avtal där de skall I-löneinplaceras, RALS as och arbetstidsplaneras i lista likt övriga anställda. Det råder oklarheter om lokal OF/listförhandlare har förhandlingsrätt för denna kategori eller om de måste vara medlemmar i OFR/O och lokalföreningen. Jag föreslår för förbundsmötet att besluta om att Officersförbundet inrättar ett särskilt RO medlemskap med reducerad medlemsavgift för samtliga RO, oavsett bakgrund och ordinarie arbete, förutsatt att de är fackligt anslutna med A-kassa. Låt RO som är medlem i annan OFR/-, exempelvis poliser, bli medlemmar i lokal OF utan krav på att avlägga ordinarie medlemsavgift till OFR/O. OF F 17 har behandlat Martin Abramsson motion på styrelsemöte och beslutat föreslå för förbundsmötet att bifalla motionen. OF F 17 kommentar: OF F 17 styrelse är medveten om att förbundsstyrelsen/kansliet kan tycka att det kosta mer än det smakar och att det kan vara svårt att företräda medlemmen på andra arbetsplatser då RO inte tjänstgör i FM. En lösning kan vara att avgränsa i våra stadgar vår och medlemmens rättighet att förhandla då denne inte tjänstgör i FM. Avgränsningen kan vara att vi endast förhandlar inför och under tjänstgöring samt efteråt, men endast för den tiden medlemmen tjänstgjort i FM (det kan tex uppdagas avtalsbrott efter tjänstgöringstiden). Att inrätta ytterligare typer av medlemskap skulle innebära omotiverat hög administrativ belastning för föreningar och kansli och därtill ökade kostnader för förbundet. Är man anställd i försvarsmakten tre månader eller mer kan man redan idag ansöka om att bli medlem. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

12 MOTION nr 8 till Förbundsmöte 2014 OF Ä OF Ä Styrelse Delegater förbundsmöte Proposition nr 8 Angående stadgar och rättshjälp anger i 8, 3 mom det påbörjade antal medlemmar (1000) som berättigar till ett ombud. OF Ä föreslår att det antalet sänks till påbörjat 750-tal. Motiven för detta är: antalet äldremedlemmar har blivit färre Det inbetalade beloppet för 750 medlemmar i form av medlemsavgifter torde motsvara ca 150 fullbetalande medlemmar. Det är en styrka för förbundet att i form av förbundsmötesombud kunna tillgodogöra sig fler äldremedlemmars kompetens Då justering gjorde i stadgarna för normalofs representation från 200 medlemmar till 150 per ombud (en sänkning med 25 %) gjordes inte motsvarande justering för OF Ä YTTRANDE FRÅN OF: Motionen är behandlad i OF Ä styrelse. - Förbundsmötet beslutar att bifalla motionen.

13 MOTION nr 9 till Förbundsmöte 2014 Livgardets officersförening Göran Mellblom Hedersutmärkelse specialistofficer Jag föreslår att förbundsstyrelsen låter utreda omständigheterna kring förvaltare Alleviks insatser i Kongo 1960, låter publicera en artikel i Officerstidningen om saken, samt då utredningen är avslutad - förelägger därpå nästkommande förbundsmöte förslag om inrättande av en Specialistofficerarnas Gyllene Bok, i vilken namn på utomordentligt skickliga specialistofficerare av förvaltare Alleviks klass förtecknas på det att de för evigt skall ihågkommas och tjäna framtida generationer specialistofficerare till föredöme. Förslag till sådan hedersutmärkelse skall insändas till en kommitté under vår Förbundsordförande och sammansatt av Överbefälhavaren, Överkommendanten i Stockholm samt Konungen. Bakgrund Under FN operationerna i Kongo Katanga bildades en brigad av en svensk och en irländsk bataljon. Brigadchef var den svenske översten Waern. Under ett skede av operationerna trängdes brigaden svårt av motståndarsidan bestående av katangesiskt gendarmeri och legoknektar understödda av 10,5 cm artilleri. I detta läge beslöts att en reservstyrka ifrån Sverige skulle insättas för att häva brigadens nödläge. Reservstyrkan bestod av en 8 cm granatkastarpluton vars chef var förvaltare Allevik. Order utgick att granatkastarplutonen skulle göras marschfärdig varpå den flygtransporterades till Kongo. Förvaltare Allevik lät omedelbart efter ankomsten till operationsområdet utsätta lyssnarposter vilka tog kompassbäringar på de fientliga pjäsplatserna. Efter en kort tid nedkämpades det fientliga 10,5 cm artilleriet av granatkastarplutonen och nödläget hävdes. Brigaden kunde fortsätta sin verksamhet. Händelsen beskrivs i överste Waerns bok Katanga. Vid denna tid var det självklart för alla och envar inom försvarsmakten att en granatkastarförvaltare hade yrkeskunskap och pondus nog för att utföra en sådan uppgift, liksom förvaltarna i de andra områdena NBC, sjukvård osv. Idag torde en liknande styrka ha haft en chef av minst överstelöjtnants grad och en stor kringorganisation. YTTRANDE FRÅN OF: Styrelsen avslår motionen med hänsyn till att vi anser att det inte är möjligt att genomföra detta inom ramen för föreslagen åtgärd. Styrelsen sänder motionen

14 till veteranavdelningen för vidare hantering. Däremot bör Officersförbundet bevaka att medlemmars särskilda insatser uppmärksammas i enlighet med gällande bestämmelser/möjligheter. Förbundsstyrelsen anser inte detta vara en facklig fråga, men stödjer förslaget att skicka motionen till veteranavdelningen. BESLUTSFÖRSLAG Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

15 MOTION nr 10 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen vid Högkvarteret (OF HKV) Bengt Lundberg Stoppa plågsamma försök med prestationsvärdering Bakgrund FM har under flera år försökt införa ett prestationsvärderingssystem efter att Vitsord Tjänstgöringsomdöme avskaffats. Försöken misslyckas bland annat avseende transparens, dokumentation och historik. Vitsordssystemet var just transparent, hade en kvalitetskontroll från överordnad chef och innehöll en historik. Ytterligare en viktig fördel med vitsordssystemet var att en enskild kunde överklaga ett vitsord och det fanns en utarbetad rutin för att hantera ett överklagande på ett sätt som säkerställde medinflytande. Vitsordet omfattade en tjänstgöringsvärdering med sammanfattande värdering samt ett befordringsomdöme. Den enskilde skulle på blanketten med namnteckning dokumentera att det genomförts dels ett uppföljningssamtal dels att den enskilde tagit del av vitsordet när siste vitsordssättande chef satt sitt vitsord. Förslag Officersförbundet skall snarats verka för att återinföra systemet med vitsord och tjänstgöringsomdöme. Det grundläggande TFG (970006) som beskrev systemet kan överarbetas språkligt dock inte i sak. Vitsordssystemet systemet med tjänstgöringsomdöme skall självfallet gälla alla anställda i FM. Övrigt Argumentet att vitsorden är en allmän handling var aldrig något problem så länge systemet fanns. YTTRANDE FRÅN OF: OF HKV har behandlat motionen och beslutat: Att föreslå förbundsmötet att bifalla motionen

16 Förbundsstyrelsen bedömer det som olyckligt att föreslå en återgång till det gamla systemet. Däremot innehåller dagens system ofullkomligheter. FS ska arbeta för att komplettera dagens system med: -Möjlighet att erinra mot satt prestationsvärdering -Tillvaratagande av historia för enskild medarbetare. Vi uppfattar att i dagens system går denna förlorad vid chefsbyte. -Möjlighet till bedömning och nivellering på aggregerade nivåer. Idag görs bedömningen enbart av chef 1. -Införande av befordringsomdöme inklusive prognos mot högre befattning. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen

17 MOTION nr 11 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen Enköping Timo Lindgren Befälsordning ny I syfte att göra det mer attraktivt att söka specialistofficersutbildning (SOU), samt att motivera fler officerare att söka specialistofficersbefattningar, föreslår undertecknad härmed att Försvarsmakten ser över, och ändrar, nuvarande befälsordning enligt: TIMO LINDGREN - Bilaga motion befälsordning ny. YTTRANDE FRÅN OF: Mht att motionen sent inkommit har OF Enköping inte hunnit fördjupa sig i eller analysera densamma. OF Enköping beslutar därför att insända motionen utan yttrande. Det pågår inom Försvarsmakten ett arbete, OR-projektet, som syftar till att klarlägga specialistofficerens roll och möjlighet till utveckling. Officersförbundet deltar i detta projekt. Försvarsmakten har nyligen infört ett flerbefälssystem och FS anser att det är för tidigt att ytterligare komplicera införandet genom fler ändringar. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen

18 LedR/LedSS/ToSA Sida 1 (7) Timo Lindgren Inledning Jag har varit officer sedan sommaren Detta innebär att jag nästa år har 25 års erfarenhet av det här yrket. Det har hänt väldigt mycket i världen under dessa år. Ingenting har blivit enklare framför allt ur ett politiskt och säkerhetsmässigt perspektiv. Efter att jag 2007 examinerades från FHS-SU upplever jag vår vardag som allt mer frustrerande. Det var i denna frustration som jag började reflektera över hur vi leder inom vår organisation. Anledningen till att jag skickar dessa alster till just er är det handbrev som jag erhöll efter semestern. Ett handbrev (27/2014, ) författat av Arméchefen generalmajor Anders Brännström. Där uppmanar Arméchefen i slutet av sin ingress att: yngre officerare och specialistofficerare (skall) läsa och komma in med synpunkter på dokumentet. Jag hoppas härmed att också äldre kollegors synpunkter är välkomna.

19 LedR/LedSS/ToSA Sida 2 (7) Timo Lindgren Det är turbulent i Försvarsmakten 2009 infördes ett tvåbefälssystem, då Ny befälsordning (NBO, ) övergavs, till förmån för ett system indelat i Officerare (Officers, OF 1-9) och Specialistofficerare (Other Ranks, OR 6-9). Syftet med detta var att säkerställa Försvarsmaktens (FM) tillgång till kompetens, och specialister för att matcha de allt mera komplicerade system som efterhand införs i dagens försvar. Jag tror att man, för att inte stöta sig med politikerna, inte valde den historiska benämningen underofficerare (före 1972), då just den benämningen ansågs som nervärderande i dåtidens samhälle. Detta är lite märkligt med tanke på att sjukvården fortfarande utbildar såväl sjuksköterskor och undersköterskor, som läkare och överläkare. I stället valde man den mer politiskt korrekta benämningen Specialistofficerare för OR. Somliga hävdade att man valde OF/OR indelningen för att bli mera kompatibla med framför allt den anglosaxiska officersstrukturen. Men när vi översätter OR-graderna till engelska, använder vi gärna benämningar som Non-Commissioned Officers (NCO) eller Warrant Officers (WO) istället för Specialist Officers. Samtidigt som den militära ledningen uppmärksammar behovet av en kompetent och specialiserad grupp av officerare genom OR, så väljer man som ett steg i införandet av Org 18 att tyngdpunktsförskjuta befattningar (läs PRIO-rader) från OF till OR. Vi har hört många vackra förklaringar till varför detta skall ske, men då hela grundtanken med införandet av Org 18 ändå är att spara in kronor på lönemedel kan man misstänka att OR rent generellt skall ha en lägre lönesättning än OF. Jag har talat med flera högre chefer, som menar att detta inte har varit avsikten då man införde OF/OR-ordningen. Trots detta är vi många soldater på golvet som känner att framtidens möjligheter till löneutveckling kommer att hämmas av att man frivilligt eller ofrivilligt flyttar från en typ av lönebox till en annan. För något år sedan fick vi, på ett synnerligen amatörmässigt sätt, mitt under semesterperioden, reda på att du skulle kryssa ja för obligatorisk utlandstjänstgöring, eller kryssa nej om det är ok att du därmed kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist. FM plockade i min värld inte många stilpoäng för sin personalpolitik den sommaren. Något år senare dök nästa brev upp. Kryssa ja om du accepterar den befattning i Org 13, som tombolan i Stockholm har dedikerat åt dig, eller kryssa nej om det är ok att du därmed blir uppsagda på grund av arbetsbrist.

20 LedR/LedSS/ToSA Sida 3 (7) Timo Lindgren Jag väntar nu på spänning på det tredje brevet som kan tänkas komma, då FM inser att inte tillräckligt många OF frivilligt finner sig i att dels bli degraderade, och dels slå huvudet i taket på den nya löneboxen så att den teoretiska löneutvecklingen totalt avstannar. Någon kommer säkert att hävda att den bild jag här målar upp är allt för mörk. Men jag har talat med tillräckligt många arbetskollegor för att vara helt säker på att jag inte är ensam om mina farhågor. Därför har jag arbetat fram följande förslag på hur FM skulle kunna höja statusen på ORkategorin, så att flera skulle välja att söka Specialistofficersutbildning (SOU), och att flera OF skulle uppleva det som attraktivt att söka OR-befattningar.

21 LedR/LedSS/ToSA Sida 4 (7) Timo Lindgren Varför värderas fänriken högre än 1:e sergeanten? I de flesta andra länders krigsmakter har man ett flerbefälssystem, men som i t.ex. USA är alla OR underordnade OF. Det vill säga en second lieutenant (fänrik) är överordnad alla OR, enligt deras officersförordning. I Sverige har vi valt ett system där OR saxas in mellan OF (se Officersförordning 2012). Det vill säga en fanjunkare är överordnad en fänrik, men underordnad en löjtnant. Det är här som jag skulle vilja presentera ett förslag som gör det lika attraktivt att söka OR som OF. Varför inte låta 1:e sergeanten vara överordnad fänriken, fanjunkaren vara överordnad löjtnanten och så vidare? Om den äldre kaptenen känner att han blir befordrad istället för degraderad till förvaltare, samtidigt som han eller hon bibehåller, eller till och med kanske ökar, sina löneutvecklingsmöjligheter genom att söka en OR-befattning skulle inte detta öka motivationen till att aktivt söka befattningar som innebär omgallonering?

22 LedR/LedSS/ToSA Sida 5 (7) Timo Lindgren Varför finns det så få specialistofficersgrader? När jag för första gången studerade 2009-års befälsordning, slogs jag av hur få nivåer det finns i Specialistofficersskrået. Närmare bestämt fyra stycken: 1:e sergeant (OR 6), fanjunkare (OR 7, förvaltare (OR 8) och regements-/flottiljförvaltare (OR 9). Dessutom skulle förbanden endast utnämna ett mycket begränsat antal OR 9. Hade jag varit ung OR i dag skulle det kännas ganska tröstlöst att veta att jag nog blir OR 7 en dag om jag sköter mig, och att jag kanske blir OR 8 (med en lön garanterat lägre än kaptenens), och slutligen få insikt om att jag inte kan bli OR 9 förrän de, gissningsvis en till tre stycken OR 9:orna på förbandet, går i pension. Därför föreslår jag införandet av flera OR-grader: Inför graden bataljons-/divisionsförvaltare, mellan förvaltare och regements- /flottiljförvaltare. Denna grad skulle det lämpligtvis finnas en till två stycken av, i varje krigsbataljon alternativt förbandsenhet (motsvarande). Inför graden armé-/marin-/flygvapenförvaltare, mellan överste och brigadgeneral (överste 1.). Denna grad skulle det lämpligtvis finnas tre till sex stycken av, i hela FM, som högra hand och rådgivare till ÖB och/eller försvarsgrenschefer. Återinför graden furir. Avskaffa den tungvrickande graden 1:e sergeant. Inför graden/benämningen kadett, med unik gradbeteckning, förbehållen alla elever på grundläggande officersutbildning oavsett om målet är OR eller OF. Se över Hemvärnets och andra frivilligorganisationers grader. Systemet är inte trovärdigt när hemvärnsbefäl som fortfarande tror sig vara korpraler, nu går omkring med beteckningen för menig med fyra meriterande tjänsteår, fast han eller hon egentligen borde bära två vinklar. För övriga förslag på ändringar, vänligen studera matrisen i nästa stycke.

23 LedR/LedSS/ToSA Sida 6 (7) Timo Lindgren Förslag på ny befälsordning

24 LedR/LedSS/ToSA Sida 7 (7) Timo Lindgren Avslutning Jag tror att en rejäl översyn av vår befälsordning är nödvändig. En ökad tydlighet från FM Ledning vad avser framtidens befälsstruktur är i allra högsta grad önskad från oss som befinner oss längs ut på linjen. Jag tror inte lösningen är att mot den enskilde medarbetarens vilja tvingas byta officerkategori från OF till OR. Allra helst då motiven inte är organisatoriska, utan rent ekonomiska. Jag håller med om att FM behöver personal som är mer specialister och mindre generalister. Men bägge officerskategorierna måste vara attraktiva för att locka nya aspiranter. Jag tror inte detta görs genom att placera OR och OF i olika löneboxar. Timo Lindgren Major vid Ledningsregementet

25 MOTION nr 12 till Förbundsmöte 2014 OF Ä Angående proposition nr 9 Fackligt program mm. Kap 4.LÖN, PENSION OCH ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Pensioner Till punktsatserna här eller på annat lämpligt avsnitt skall tillfogas Arbetsgivaren skall erbjuda och anordna åtgärder inför pensionering och närmaste iden därefter. Motivering: Senaste erfarenheter från t.ex. anhörig- och veteranstödsutredningen understryker betydelsen av arbetsgivarens roll och ansvar vid avveckling av personal. Redan för länge sedan förekom inom FM satsningar på utbildning inför pensionering. F. tränginspektören Lars Nordmark utredde i samverkan med fackförbunden på 90-talet en s.k. seniorpolicy. Genom den omfattande avveckling som skett i FM och närstående myndigheter, och de avvecklingsåtgärder som då erbjudits, har de tidigare åtgärderna fallit i glömska. En ringa åtgärd för att erbjuda kontakt mellan den anställde och FM kunde t.ex. vara att OF Ä medlemmar (där adressregister enkelt kan tillhandahållas) erhåller Försvarets Forum i fem år efter pensionering. Idag finns inte ens möjlighet att prenumerera på tidningen, och de s.k. förbandstidningarna för en sporadisk och tynande tillvaro. Överse alltså och effektuera i samverkan med övriga ATO lämpliga förslag från den Nordmarkska utredningen. YTTRANDE FRÅN OF: Motionen är behandlad i OF Ä styrelse Idag genomförs pensionsutbildning på förbanden. Om detta inte sker vid enstaka förband ska Officersförbundet arbeta för att detta genomförs. Förbundstidningen distribueras till samtliga medlemmar i OF Ä. Officersförbundet avser ta upp frågan om Försvarets Forum i samverkan med HKV. Avsikten ska vara att FM erbjuder fortsatt distribution för den som så önskar. FÖRBUNDS Förbundsmötet beslutar att anse motionen besvarad

26 MOTION nr 13 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F17 Johan Bülow Facklig förtroendeman/kvinna vid utlandstjänstgöring/mission Jag föreslår att förbundsmötet beslutar om att Officersförbundet skall verka för att det skall medfölja en facklig förtroendeman/kvinna vid förbandet vid utlandstjänstgöring/mission och att detta framgår i VU för uppsättande OrgE YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat Johan Bülow motion vid styrelsemöte och beslutat att föreslå förbundsmötet bifalla motionen. Förbundsstyrelsens uppfattning är att facklig verksamhet alltid ska uppmuntras och ses som en naturlig del i all verksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Officersförbundet uppmanar officersföreningarna att utse fackliga företrädare vid medlemmarnas arbetsplatser. Det är krigsförbandet som ska lösa insatser både nationellt och internationellt. Fackliga frågor kommer då att behandlas och lösas inom den ordinarie fackliga organisationen med de fackliga företrädare som är valda vid aktuellt förband. Förbundsmötet beslutar att anse motionen besvarad

27 MOTION nr 14 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F17 Johan Bülow Skyddsombud vid utlandstjänstgöring/mission Jag föreslår att förbundsmötet beslutar om att Officersförbundet skall verka för att utse minst ett skyddsombud och att denne medföljer förbandet vid utlandslandstjänstgöring och att detta framgår i VU för uppsättande OrgE. YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat Johan Bülow motion vid styrelsemöte och beslutat att föreslå förbundsmötet bifalla motionen. Grunden för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen (1977:1160) med tillhörande förordning och föreskrifter. Arbetsmiljölagen gäller även vid internationell militär insats (2010:449). Det innebär att samma rutiner för arbetsmiljöarbetet som Försvarsmakten använder i Sverige i största möjliga mån även ska användas vid internationell militär insats. I de fall det föreligger svårigheter eller begränsade möjligheter att påverka verksamheten ska lagen följas så långt det är rimligt och möjligt. De undantagsbestämmelser som gjorts tillämpliga utomlands gäller arbetsmiljöns beskaffenhet och allmänna skyldigheter. Förbundsmötet beslutar att anse motionen besvarad

28 MOTION nr 15 till Förbundsmöte 2014 Kustflottans Officersförening Harald Karlsson Höjning av dyktillägg Officersförbundet bör driva frågan att höja dyktillägget då ersättningen legat på samma summa i 15år. Personalen på bl.a röjdykardivisionen tycker att detta är en mkt viktig fråga då tillägget ej höjts och därför ej hängt med i värde. YTTRANDE FRÅN OF: Kustflottans OF har behandlat motionen på styrelsemöte och föreslår förbundsmötet att bifalla motionen. Att motionerna nr 15, 16, 17 och18 anses besvarade genom att förbundsstyrelsen föreslår bifall till OF Bothnias beslutförslag i motion nr 16 och föreslår de två extra strecksatserna. Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad

29 MOTION nr 16 till Förbundsmöte 2014 OF Bothnia Magnus Broman Höjning av dyktillägg Dyktillägget har varit oförändrat i 15 år. Dyktillägget är ett ekonomiskt incitament för rekrytering såväl som vidmakthållande av dykare. Yrkar på att Officersförbundet driver frågan om en höjning av dyktillägget. YTTRANDE FRÅN OF: FM har en lång historia av att betala för vad vi gör och inte genom en tilltagen månadslön som ska innefatta ersättning för allehanda mer eller mindre riskfylla arbetsuppgifter. Under de senaste åren har vi dock sett flera exempel på att viljan att överhuvudtaget betala tillägg och att tilläggen ska vara konkurrenskraftiga har minskat kraftigt hos arbetsgivaren. Det är ett problem som verkar vara i tilltagande. Föreningen ser problem med försörjning av specialister om trenden fortsätter såväl när det gäller rekrytering som vidmakthållande av personal med särskilda kompetenser. OF Bothnia bejakar motionärens argumentation och föreslår Förbundsmötet 2014 att besluta om att förbundet inom ramen för arbetet med medlemmarnas löneutveckling särskilt skall: Bevaka att lönetilläggens värde inte urholkas eller på sikt försvinner Att särskilt fokus läggs på tillägg som redan har drabbats av minskade realvärden och där rekrytering samt bibehållande av personal riskeras. Förbundsstyrelsen bejakar andemeningen i motionen och anser att OF Bothnia föreslår ett väl avvägt beslutsförslag. Därutöver bör beslutet kompletteras med ytterligare två strecksatser.

30 Förbundsmötet beslutar Att bifalla OF Bothnias beslutsförslag. Att lägga till följande två strecksatser: - Verka för att avtalens konstruktion avseende tillägg utvecklas efterhand som verksamhetens utveckling motiverar det. - I förhandlingar om tillägg sträva efter enkla konstruktioner där de administrativa vinster arbetsgivaren gör samtidigt medger ett högre avtalsvärde. Konstruktionerna får dock inte förenklas så långt att de inte längre upplevs som rättvisa av medlemmarna Att motionerna nr 15, 16, 17 och 18 anses besvarade genom att förbundsstyrelsen föreslår bifall till OF Bothnias beslutförslag i motion nr 16 och föreslår de två extra strecksatserna.

31 MOTION nr 17 till Förbundsmöte 2014 OF Amf Kim Settergren Uppdatering av dykartillägg Bakgrund: Ersättningstillägg för dykande personal har varit oförändrat under en lång tid (ca 15år). Innan det idag statiska tillägget på 1600kr/mån erhölls ersättning för genomförd dykning och var anpassad efter dykets tid och djup dvs efter tryckexponering. Pga omfattande administration med rapportering infördes en fast summa. Förslag Förbundet bör driva frågan att anpassa ersättningen till dagens prisindex alternativt återinför den tidigare modellen med ersättning kopplad till exposition (antal dykningar) då vi idag har administrativa stödsystem (PRIO) som förenklar den rapporteringen. Detta för att ersättningen skall matcha belastningen/risken. YTTRANDE FRÅN OF: OF Amfibiekåren bifaller andemeningen i motionen om att dyktilläggets storlek bör överses. Att motionerna nr 15, 16, 17 och 18 anses besvarade genom att förbundsstyrelsen föreslår bifall till OF Bothnias beslutförslag i motion nr 16 och föreslår de två extra strecksatserna. Förbundsmötet beslutar att motionen är besvarad

32 MOTION nr 18 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F17 K-G Bergqvist Höjning av dyktillägg Jag föreslår att förbundsmötet beslutar om att Officersförbundet skall driva frågan om att höja dyktillägget då ersättningen legat på samma summa i 15 år. Personal som innehar dykeritjänst på F17 (Flygbärgningsgruppen)) tycker att detta är en viktig fråga då tillägget ej höjts under alla dessa år och tappat i värde. YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat K-G Bergqvist motion vid styrelsemöte och beslutat att föreslå förbundsmötet bifalla motionen. Att motionerna nr 15, 16, 17 och 18 anses besvarade genom att förbundsstyrelsen föreslår bifall till OF Bothnias beslutförslag i motion nr 16 och föreslår de två extra strecksatserna. Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad

33 MOTION nr 19 till Förbundsmöte 2014 Kustflottans Officersförening Jan Sjöholm Ökad risktagning vid incidentverksamhet Höjning av ersättningarna på ubåt under incidentverksamhet. Vi inom ubåtsvapnet omgärdas av en hög säkerhetsnivå under våra övningar. Allt regleras i detalj, ex minsta avstånd till yt-fartyg, annan ubåt, torpeder, etc. etc. Under skarpa incidenter kan inte AG garanterar säkerheten och utsätter då medlemmarna för en ökad risk. Då våra spaningsmål inte är medvetna om att våra ubåtar finns i området har det uppkommit flera prekära och livsfarliga situationer för besättningarna. Mitt förslag är att ubåtsbesättningen skall erhålla motsvarande tillägg som, exempelvis, det var en utlandstjänstgöring. YTTRANDE FRÅN OF: KFL OF styrelse har behandlat motionen på styrelsemöte och föreslår förbundsmötet att bifalla motionen I propositionen nr 9 anger Officersförbundet att..särskilda villkor ska finnas för att kompensera för de risker och umbäranden som verksamheten innebär.. Med detta avser Förbundsstyrelsen, FS att medlemmarna kan kompenseras för högre risk eller svårare umbäranden genom lönesättningen, genom att skapa verksamhetsberoende tillägg eller på annat sätt. Vilken form som väljs för respektive verksamhet är beroende av flera faktorer, till exempel hur frekvent verksamheten bedrivs, vad arbetsgivare och fack kan komma överens om och vad som accepteras hos övriga medlemskollektivet. FS har uppmärksammat det behov som upplevs av medlemmarna vid Ubåtsflottiljen och kommer att beakta det vid arbetet med utvecklingen av kollektivavtalen under förbundsmötesperioden. Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad

34 MOTION nr 20 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F17 Johan Bülow Höjning av lönetillägg Jag föreslår att förbundsmötet beslutar om att Officersförbundet verkar för att indexhöja alla beloppssatta lönetillägg såsom dyktillägg, amröjtlg, utbildningstlg mm YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat Johan Bülow motion på styrelsemöte och beslutat föreslå för förbundsmötet att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det vore bra med indexuppräkning. Samtidigt konstateras att arbetsgivare normalt är mycket mindre intresserade av sådana konstruktioner då det minskar arbetsgivarens inflytande över tilläggens värdeutveckling. Det har därför historiskt varit ytterst svårt att få sådan reglering till stånd. Att något är svårt är dock inte skäl nog att inte försöka. Förbundsmötet beslutar att bifalla motionen.

35 MOTION nr 21 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F17 Martin Abramsson Lönetillägg funktion av prisbasbelopp istället för fasta summor Våra lönetillägg är i dagsläget antingen en funktion av i-lönen, exempelvis övertid, och är indirekt indexreglerat. Andra lönetillägg är satta med ett fast pris/ersättning, exempelvis jour och funktionstillägg såsom dyk-/amröj mm, dessa blir då aldrig indexreglerade och tappar då i värde för varje år som går. Jag föreslår att förbundsmötet beslutar om att Officersförbundet skall verka för att lönetillägg som inte är, eller skall vara, en funktion av i-lönen bör bestämmas som en funktion av prisbasbelopp istället för enfast summa i våra framtida avtalsförhandlingar. YTTRANDE FRÅN OF: OF F 17 har behandlat Martin Abramsson motion på styrelsemöte och beslutat föreslå för förbundsmötet att bifalla motionen. Förbundsstyrelsen anser, liksom motionären, att det vore bra med indexuppräkning av lönetillägg. Dock delar förbundsstyrelsen inte motionärens uppfattning att det lämpligaste vore att knyta denna indexering mot just prisbasbeloppet då det kan finnas andra jämförelsebelopp som kan vara mer fördelaktiga att nyttja. Detta kräver en djupare analys. Andemeningen är dock ett värdefullt medskick att beakta till kommande avtalsförhandlingar Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

36 MOTION nr 22 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen vid Livgardet Göran Mellblom Reformerad pensionsmodell för militär personal i Försvarsmakten Jag föreslår att Förbundsstyrelsen tillsätter en utredning med uppdrag att utreda en reformerad pensionsmodell med full pension vid 50 års ålder för militär personal i försvarsmakten kopplad till oreglerad arbetstid med iakttagande av arbetsrättens skyddsregler. Modellen skall utgå ifrån dagens totala löne- och pensionskostnadssumma. Utredningsdirektiven skall vara att beräkna kostnaderna för samtliga dagens olika lönetillägg, övertid, OB, traktamenten, ersättningar mm; dels de direkta kostnaderna för försvarsmakten i form av utbetalningar till militär personal; dels de indirekta kostnaderna i form av arbetstid för enskildas rapportering av tilläggen mm samt handläggning av dessa, finansiella kostnader i form av räntor mm. Därefter skall kostnader för full pension vid 50 år för huvuddelen av den militära personalen, undantaget GSS-kategorin. Viss personal, överstar och generaler skall ha högre pensionsålder. Dels skall de direkta kostnaderna beräknas; dels skall de indirekta besparingarna i form av tidigare avgång från officersyrket och avskaffande av s.k. skrubb-befattningar (motsv) beräknas. Jämförelse med andra europeiska försvarsmakter med liknade system skall göras. Jämförelse med de tidigare svenska militära pensionssystemen göras såväl avseende kostnader/besparingar som vidare användning av f.d. militär personal utanför försvarsmakten och påverkan på officersyrket i stort. Utredningens resultat kan föreläggas förbundsmötet för vidare diskussion och eventuell användning i andra statliga yrken. YTTRANDE FRÅN OF: Styrelsen avslår motionärens önskan om utredning och översyn av Pensionssystemet. Styrelsen anser att jämförelse med andra länders system (ex Finland/Tyskland) kan genomföras men att verka för en sänkning av Pensionsåldern ser vi som utsiktslös. Viktigare är att individuella Anpassningar kopplat mot individuella förutsättningar finns i det nya pensionsavtalet.

37 Förbundsstyrelsen delar Livgardets OF uppfattning i allt väsentligt. Förbundsstyrelsen tolkar att ett syfte med motionärens förslag är att skapa större flexibilitet för individen avseende pensionsålder, vilket är något FS bejakar. Avseende det övergripande förslaget att skapa en helt ny modell för pension och samtidigt en helt ny modell för verksamhetsberoende tillägg anser FS att det är orealistiskt i flera avseenden. Till att börja med går trenden på arbetsmarknaden och diskussionen i samhället mot att, av ekonomiska skäl, pensionsåldrarna för samtliga personalkategorier efterhand måste öka i takt med att medellivslängden ökar. Under hösten och vintern 2014 förs dessutom förhandlingar på det statliga området om ett nytt pensionsavtal med målsättningen att ett nytt avtal ska vara färdigförhandlat till årsskiftet. FS anser att det i rådande omvärldsklimat och med tanke på pågående förhandlingar är en mer realistisk ambition att sträva efter att behålla nuvarande pensionsåldrar och på sikt verka för att pensionsåldrarna höjs i så låg takt som möjligt. Att föreslå en drastisk sänkning av pensionsåldrarna riskerar förbundets trovärdighet som avtalsslutande part. Vidare förutsätter förslaget inte bara ett helt nytt system för intjänande och utbetalning av verksamhetsberoende tillägg, utan konsekvensen av detta skulle samtidigt bli att vi skulle få en helt annan avvägning mellan ersättning för fullgjord verksamhet här och nu och ersättning vid ett senare tillfälle i form av pension. För att finansiera pensionen på föreslaget sätt skulle ersättningen här och nu bli mycket mindre än idag till förmån för möjligheten att gå i pension vid 50 års ålder. FS är av uppfattningen att en så drastisk förändring av principerna för ersättning inte är efterfrågad av huvuddelen av medlemmarna. Sammantaget anser FS att nyttan av den föreslagna utredningen inte kommer stå i proportion till de resurser som skulle krävas för att genomföra den. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

38 MOTION nr 23 till Förbundsmöte 2014 Officersföreningen F17 Martin Abramsson Selektiv pensionsålder YTTRANDE FRÅN OF: Idag har vi fasta pensionsåldrar, 55, 60 eller 61 år, oavsett hur länge vi varit anställda i FM. Vissa andra försvarsmakter ger pensionsrätt efter x antal tjänstgöringsår. ÖB vill sänka medelåldern på sin officerskår samtidigt som Arbetsgivarverket vill höja vår pensionsålder, eller ta bort den helt och hållet. Jag föreslår för förbundsmötet beslutar om att Officersförbundet skall verka för att införa pensionsrätt efter antal tjänstgöringsår för att stimulera karriärväxling samt möjliggör i avtal att successivt gå ner i tid, %, efter en viss ålder oavsett antal tjänstgöringsår. OF F 17 har behandlat Martin Abramsson motion på styrelsemöte och beslutat föreslå för förbundsmötet att avslå motionen. Förbundsstyrelsen, FS tolkar att ett av syftena med motionärens förslag är att skapa större flexibilitet för individen avseende pensionsålder, vilket är något FS bejakar. Vad avser det övergripande förslaget att skapa en helt ny modell för pensionsrätt anser FS att förslaget är orealistiskt i flera avseenden. Till att börja med går trenden på arbetsmarknaden och diskussionen i samhället mot att, av ekonomiska skäl, pensionsåldrarna för samtliga personalkategorier efterhand måste öka i takt med att medellivslängden ökar. Under hösten och vintern 2014 förs dessutom förhandlingar på det statliga området om ett nytt pensionsavtal med målsättningen att ett nytt avtal ska vara färdigförhandlat till årsskiftet. FS anser att det i rådande omvärldsklimat och pågående förhandlingar är en mer realistisk ambition att sträva efter att bibehålla nuvarande pensionsåldrar och på sikt verka för att pensionsåldrarna höjs i så låg takt som möjligt. Förbundsmötet beslutar att avslå motionen

39 MOTION nr 24 till Förbundsmöte 2014 OF Skaraborgarna David Lindblom, Jan-Åke Andersson Tidsplan för lönekartläggning och åtgärdandet av eventuella osakliga löneskillnader Bakgrund: I samband med förbundsmötena 2008 och 2011 har OF Skaraborgarna motionerat rörande eventuella osakliga löneskillnader inom Försvarsmakten. Förbundsmötet 2011 beslutade att förbundsstyrelsen skall precisera krav på Försvarsmakten inom lönepolitik, lönekartläggning och åtgärdandet av eventuella osakliga löneskillnader. Arbetsgivarens lönepolitik är nu tydliggjord och kommunicerad i FM PersI kap 7. I samband med RALS 2012 har samtliga lokalföreningar sänt in underlag till slutförhandling på försvarsmaktsnivå, vilket innebär att grunden till en lönekartläggning finns samlad. Vid RALS 2013 skedde en differentierad fördelning av utrymmet mellan förbanden, vilket borde vara villkorat till att det finns en lönekartläggning. OF Skaraborgarnas uppfattning är nu att det borde finnas ett underlag för en lönekartläggning. Officersförbundet skall aktivt tillsammans med arbetsgivaren senast till fastställa om det finns osakliga löneskillnader på likvärdiga befattningar mellan förband inom Försvarsmakten och gemensamt utarbetat en tidsplan för att åtgärda dessa. YTTRANDE FRÅN OF: OF Skaraborgarna bifaller motionen. Beslut fattat på extra medlemsmöte Motionens innebörd har behandlats både 2008 och Anledningen till att de tidigare motionerna inte har bifallits har varit att stödsystem och övriga förutsättningar då inte funnits för att kunna åstadkomma det motionerna har avsett. Nu har detta, som motionären konstaterat, förändrats och möjligheterna för att uppfylla motionens avsikt under kommande förbundsmötesperiod bedöms rimliga. Vidare konstaterar FS att det i proposition nr 9 föreslås att: Arbetsgivaren årligen genomför lönekartläggning och korrigerar identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. I och med detta anser FS att det motionären eftersträvar redan är omhändertaget i propositionen.

40 Förbundsmötet beslutar att motionen är besvarad.

41 MOTION nr 25 till Förbundsmöte 2014 OF Skaraborgarna Niklas Blomqvist Kompensation för undantag från arbetstidsreglering I nuvarande avtal är elever vid försvarsmaktens skolor undantagna från arbetstidsavtalet. Detta undantag fyller i grunden en bra funktion och är rimligt. Dock inskränker det individens frihet genom att arbetsgivaren indirekt ges frihet att disponera arbetstagaren avsevärt mer än ordinarie avtal medger, den s.k. normalarbetstiden. Detta måste givetvis ställas mot fakta att: Eleven själv har valt att genomföra utbildningen. Behovet av tid för studier skiljer sig från individ till individ. Utbildningen endast avser en tidsbegränsad period. Det finns en svårighet att följa riktlinjerna att kompensationsledighet skall kunna tas ut i anslutning till den verksamhet där dessa har genererats skoltiden riskerar att behöva förlängas, alternativt att ledighet skall tas ut vid skolslut enligt samma princip som intjänad ledighet under utlandstjänstgöring. Min personliga erfarenhet är grundad på varianterna såväl med som utan arbetstidsreglering. Jag förordar ett undantag från arbetstidsreglering enligt nuvarande avtal fast med vissa förändringar. En elev vid skola har inte mindre behov av vila och återhämtning än i sin ordinarie befattning. Övrig verksamhet omfattas av skyddsregler, vilket jag inte har lyckats finna för de kategorier som beskrivs i avtalets bilaga 2. Därför anser jag att officersförbundet skall verka för att elev som är undantagen från arbetstidsreglering : Medges ledighetskompensation enligt ordinarie avtal. Ges ekonomisk kompensation för den tid som ej är arbetstidsreglerad enligt samma principer som ordinarie avtal. Tydligare omfattas av samma eller liknande skyddsregler som övriga kategorier av arbetstagare. YTTRANDE FRÅN OF: OF Skaraborgarna bifaller motionen. Beslut fattat på extra medlemsmöte

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid

PROPOSITION NR 10. Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid PROPOSITION NR 10 Angående budgetplan för åren 2015-2017 samt medlemsavgifter och arvodering av förbundsstyrelsen och revisorerna för motsvarande tid 1 Beslutsförslag Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Normalstadgar för officersförening

Normalstadgar för officersförening Normalstadgar för officersförening Fastställt av Förbundsmötet 2014 Normalstadgar för officersförening Inom Officersförbundet Fastställda av förbundsmötet 2014 Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsen inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Kommittédirektiv Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Dir. 2010:103 Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över anställningsvillkoren

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 Våra centrala avtal förutsätter att lokala parter anpassar anställningsvillkor och löner i lokala avtal. Detta bygger på en god kännedom om lokala förhållanden

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga)

Kollektivavtal om löner inom ramen för RALS avseende revisionstidpunkterna 1 oktober 2016 (1 bilaga) 2016-10-21 FM2016-21780:1 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Martin Schönning,,

Läs mer

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS

Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-11-21 346 Anställningsavtal för kommunchef och förvaltningschef. KS 2017-529 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet Arbetsgivarfrågor Butiksavtalet Augusti 2013 Avtal 2013 Butiksavtalet Nytt Butiksavtal har äntligen träffats med Handelsanställdas förbund. Avtalet är, liksom Livsmedelsavtalet, på tre år och gäller från

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Officersförbundets fackliga program

Officersförbundets fackliga program Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2014 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställdes vid

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN)

Lathund. Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund Personalförsörjningsnämnden (PFN) Lathund om PFN Denna broschyr är framtagen för dig som sitter i Förvarsmaktens samverkansgrupper, i vilka ni arbetar med personalförsörjningsfrågor. Se det som

Läs mer

FS Resultat. De motioner som är fetmarkerade innebär att motionen är inlämnad av representant/er från förbundsområde Stockholms län.

FS Resultat. De motioner som är fetmarkerade innebär att motionen är inlämnad av representant/er från förbundsområde Stockholms län. De motioner som är fetmarkerade innebär att motionen är inlämnad av representant/er från förbundsområde Stockholms län. Dagordning Körschema 1. Representantskapets öppnande Tal FS Resultat 2. Val av presidium

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:1 Utkom från trycket 2008-05-29 Försvarsmaktens interna bestämmelser om förslagsverksamhet; beslutade den 23 maj 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Reviderad 2016-11-01 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut

Läs mer

Blå=Besvarat. Besvarad Besvarad. Bifall Bifall. Bifall. Besvarad. Besvarad. Avslag

Blå=Besvarat. Besvarad Besvarad. Bifall Bifall. Bifall. Besvarad. Besvarad. Avslag 20. Motionsbehandling Resultat Lila = motion från Stockholm Fetmarkering = Flera identiska motioner Blå=Besvarat A001 2012 005, A Motion angående Lönetrappa A002 2012 010, Motion angående lön A003 2012

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Proposition om arvoden

Proposition om arvoden Proposition om arvoden 1 () 1 1 1 1 1 2 2 Proposition om arvoden Bakgrund Under kongressperioden har styrelsen diskuterat hur ersättningar och arvoden ser ut inom förbundet. Vid en översyn av förbundets

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Motioner och motionssvar. Stadgar

Motioner och motionssvar. Stadgar Motioner och motionssvar Stadgar 0 0 0 0 0 Inkomna motioner på stadgarna, stadgekommitténs svar och förbundsstyrelsens kommentarer S - Demokratisera personvalen ( ) Många personval i Ung Vänster går till

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer