20 år med Hamnarbetarförbundet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 år med Hamnarbetarförbundet."

Transkript

1 1 (5) 20 år med Hamnarbetarförbundet. För 20 år sedan bildades ett nytt fackförbund - Svenska Hamnarbetarförbundet. Det var en mycket uppmärksammad händelse. Det var betydligt vanligare att fackförbund försvann genom sammanslagningar i den ständigt pågående centraliseringsprocessen inom LO. Den etablerade fackföreningsrörelsens ledare gick till storms mot det nya förbundet som man kallade splittrare och utbrytare. Många förstå-sig-påare framträdde med sina profetior om det nya förbundets nära förestående undergång och upplösning. Dåvarande ordföranden i Sv Transportarbetareförbundet, Hans Eriksson, uttalade sin förkastelsedom med ett ironiskt leende att hamnarbetarna kommer krypande på sina bara knän tillbaka till Transport inom 1-2 år. alla dessa siares förutsägelser och önsketänkanden kom dock på skam. I år firar Svenska Hamnarbetarförbundet 20-årsjubileum. Varför bildades då Svenska Hamnarbetarförbundet?, Många har sökt förklaringen i hamnarbetarnas missnöje med dåvarande förbundsordförandens agerande vid förhandlingar på avtalskonferenser, kongresser etc. Visst kan det ligga en viss riktighet i dessa funderingar - men det är långt ifrån hela sanningen. Hans Erikssons arrogans gentemot hamnarbetarna var möjligen den utlösande faktorn av hamnarbetarnas revolt mot förbundsledningen. I botten låg dock en rad kontroversiella frågor som hamnarbetarna drivit men inte fått gehör för. Det gällde främst frågor om medlemsdemoktati. Besluten på 1969 års kongress talar sitt tydliga språk. På förslag av förbundsstyrelsen beslöt kongressen att ändra stadgarna i fråg om tillsättande av lokala ombudsmän. Nu skall förbundsstyrelsen i samråd med avdelningsstyrelsen anställa lokalombudsmän. Ombudsmännen skall i fortsättningen betalas helt av förbundet. Medlemmarnas tidigare rätt att i allmän omröstning välja ombudsman togs bort. På förslag av förbundsstyrelsen ändrades stadgarna ang distriktsverksamheten som helt upphörde och ersattes av den s k regionsverksamheten. Denna nya verksamhet skulle drivas av centralt anställda regionsombudsmän.

2 2 (5) Den tidigare distriktsverksamheten gav möjlighet till samarbete i viktiga frågor. distrikten kunde avge gemnensamma motioner både till kongresser och avtalskonferenser. Hamnarbetarna som var mycket aktiva i distrikten gick självklart emot förslaget likaom förslaget om ändrade anställningsformer för lokalombudsmän. Beslutet om införande av storavdelningar togs slutgiltigt på 1969 års kongress. Det innebar att alla mindre avdelningar skulle uppgå i närmaste storavdelning - då som sektioner. Därmed försvann medlemsmöten. Storavdelningarna inrättar representantskap som beslutar om medlemmarnas väl och ve. Beslutet innebar också att sammanslagningarna skulle genomföras under kongressperioden. Beslutet togs med endast 5 rösters övervikt. Det här var dock ingen ny fråga. Den väcktes första gången 1953 på kongressen. Dåvarande ordförande talade om samråd och samförstånd vid sammanslagningar och i första hand på frivillighetens väg, om inte detta lyckades fick man tillgripa milt våld. Fortsättning följde på 1957 års kongress, då med Sigurd Klinga ( förbundsordförande) i spetsen för aktiviteterna. Man talade också då om samförstånd och samråd. Det gjorde Hans Eriksson också på 1969 års kongress. "Samrådet" utmynnade slutligen i ett dekret där förbundsledningen cirkulär-ledes meddelade de berörda avdelningarna att organisationerna skulle upplösas och ingå i närmaste storavdelningar som sektioner.storavdelningarna skulle vara klara den 28 februari Norrlands hamnarbetare trotsade detta dekret. Man tillskrev förbundsstyrelsen och meddelade att de inte kommer att ansluta sig till storavdelningarna. Därefter blev samtliga berörda uteslutna av Transports styrelse. Mer surdeg Med det fanns mycket mer surdeg i botten som undergrävt sammanhållningen inom Transportarbetareförbundet. Förbundsledningen hade under en följd av år fullständigt nonchalerat hamnarbetarnas företrädare i många väsentliga frågor. Man kan bara se tillbaka på de centrala avtalsförhandlingarna under årens lopp. Som exempel kan nämnas 1951 års avtalsuppgörelse.

3 3 (5) Hamnarbetarna i Göteborg hade fått en vink om att förbundsledningen tänkte godkänna ett kompromissförslag från Södra Sveriges Stuvareförbund. Hamnarbetarna lade ned arbetet. Förbundet tog upp nya förhandlingar. Avtalsuppgörelsen gick ut på omröstning bland medlemmarna, omröstningen var rådgivande - således inte bindande för förbundsledningen. Det stora sveket var dock att avtalet redan var godkänt och undertecknat när man iscensatte omröstningen var det också hårda bud. Då skickade förbundsledningen ut ett avtalsförslag på allmän omröstning. I omröstningen röstade nej röstade ja - av de berörda medlemmarna avstod från att rösta. Dessa icke deltagande räknas i praktiken in som ja-röster vilket innebar att det inte förelåg kvalificerad majoritet ( 2/3 ) för ett förkastande av avtalsförslaget, trots att 86 % av de i omröstningen deltagande röstat nej. Den centrala förhandlingsdelegationen hade enhälligt förkastat förslaget. Förbundesstyrelsen godtog uppgörelsen. Detta beslut utlöste en landsomfattande hamnstrejk. Transports ledning försökte tvinga hamnarbetarna tillbaka i jobbet med hänvisning till att _strejken var olaglig och att förbundet kunde drabbas av kännbara skadestånd. Förbundsledningen gav order till alla strejkande att återgå till arbetet inom 4 dagar, annars kunde det bli aktuellt med uteslutning. Några avdelninar trotsade förbundsledningens order om återgång. Dessa blev också uteslutna, bl a samtliga hamnarbetare i Göteborg. Arbetarna drogs sedan inför Arbetsdomstolen och dömdes till skadestånd varierande mellan kronor + rättegångskostnader. Två avdelninar dömdes dessutom till särskilt skadestånd för att de inte visat tillräcklig aktivitet för att förmå hamnarbetarna att återgå till arbetet. Avd 40 lunde fick böta kr och avd 2 i Göteborg kr. Aret därpå höjdes dock lönerna med c:a 17 % års avtalsrörelse godkändes av förbundsordf. Helge Pettersson och förbundsombudsmannen Gunnar Gustavsson trots att den valda förhandlingsdelegationen enhälligt förkastat förslatet ill uppgörelse. Vid de centrala förhandlingarna 1966 gjorde man likadant. Förbundsledningen struntade i en enhällig förhandlingsdelegation som sagt nej till det föreliggande förslaget till uppgörelse.

4 4 (5) Raden av dåliga uppgörelser över huvudena på medlemmarna skullle kunna göras lång. Det var ju inte bara stuveriarbetarna som drabbades av förbundsledningens arrogans. Där fanns väktare, tidningsbund, speditionsmånadskarlar, e t c för att bara nämna några som rönte samma öde. Det var ett valgrundat missnöje som lagrats åt efter år bland hamnarbetarna som gjorde det möjligt att bilda Svenska Hamnarbetarförbundet. Vad har då Sv. Hamnarbetarförbundet åstadkommit unde de första 20 åren? Först och främst har förbundet framstått som ett politiskt obundet fackförbund. Det har dock inte hindrat förbundet från att ta klar ställning i politiska frågor. Som ex kan nämnas att förbundet varit remissinstans beträffande arbetsmarknadslagstiftningen. Här har förbundet haft samma roll som alla andra fackförbund. Internationellt har Sv. Hamnarbetarförbundet haft en kraftig framtoning och agerat mera resolut än något annat förbund. 3-månadersblockaderna av varor till och ftån Chile gav eko över hela världen. Det uppskattades mycket av Chiles kämpande folk under diktaturperioden. Stödet till de förtryckta folken i Latinamerika, Afrika, m fl länder gjorde också förbundet känt och aktat. Det svåra har varit att tillkämpa sig avtal i hamnarna. Det har inte lyckats än. Det innebar dock inte att förbundet inte kunnat påverka löneutvecklingen för hamnarbetarna. I många fall har förhandlarna för Stuvareförbundet och Transport tvingats ta stor hänsyn till Sv. Hamnarbetarförbundets lönekrav. Det har t o m hänt att man tvingats riva upp ett ingånget avtal och förhandla på nytt med hänsyn tagen till Hamnarbetarförbundets lönekrav. Det hände för något år sedan i Göteborg. Efter några väl avvägda punktstrejker tvingades stuveribolaget och Transport att att omförhandla det ingångna avtalet med en inte oväsentlig höjning av lönerna som resultat. I vissa lägen kan det vara en fördel att inte vara bunden av kollektivavtal med fredsplikt. Det hade inte varit möjligt att vidta stridsåtgärder i det aktuella fallet om förbundet hade varit avtalsslutande part.

5 5 (5) Det samma gällde konflikten med Gullfiber på 70-talet. Här blockerade Hamnarbetarförbundet Gullfibers transporter för att hamnarbetarna skulle få behålla jobben med lastningen. Transport protesterade skriftligen men kunde inte vidtaga några andra åtgärder då fredsplikten lade hinder ivägen. Jag måste säge att jag är stolt över att tillhöra ett fackförbund som på alla sätt tillgodosett kravet på medlemsinflytande. Om man jämför med andra fackförbund finner man väsentliga skillnader. Lokal strejkrätt - Allmänna beslutande omröstningar bland medlemmarna i all väsentliga frågor. Inga funktionärer tillsatt på livstid. Det är för mig det viktigaste. Jag var en av tvivlarna på att man skulle klara av att bilda fristående fackförbund. Men den Norrländska envisheten och beslutsamheten tillsammans med stödet från övriga hamnar fick mig att ändra uppfattning ganska snabbt. Hamnarbetarförbundet behövs i allra högsta grad även idag. Det är en frisk fläkt i den svenska arbetarrörelsen. Utvecklingen inom de etablerade fackförbundet pekar inte åt mera medlemsdemokrati eller större medlemsinflyande. Man kan ju fråga sig - Hur många LO-medlemmar skulle ha sagt ja till Rehnbergsavtalet om de hade fått rösta om det? Jag tror inte att det hade blivit många. Slå vakt om Sv Hamnarbetarförbundet. Ökad aktivitet ger ökad livskraft. Slå vakt om sammanhållningen och Kamratskapet i vårt förbund. Karl Hallgren

6 ;. ~- 1. SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET: Målsättning och strategi inför 1990-talet. En skiss. Svenska Hamnarbetarförbundet har sedan tillkomsten i mars 1972 hävdat en annorlunda,mer demokratisk facklig ideologi, närmare den ursprungliga,än den de allt hårdare centralt styrda LO-förbunden tillämpar. Vår fackliga ideologi har egentligen aldrig sat~ få pränt, men kan naturligtvis utläsas ur diverse protokoll,ur stadgarna,i artiklar i tidningen Hamnarbetaren och framför allt i det praktiska fackliga arbetet. För medlemmarna i förbundet var detta självklara och ofta diskuterade problem under de tidigare åren. Några av de missförhållanden inom Transpor4 som utgjorde grunden för Hamnarbetarförbundets tillkomst,,har senare kommit att diskuteras inom den fackliga rörelsen och även i vissa fall lett till förändringar i LO-förbundens organisation. De flesta - om inte alla - förbund har nu förändrat sina stadgar så att inga fackliga funktionärer längre väljs på "livstid",utan för fastställda mandatperioder. Visserli: gen har dessa "livstidsval" ersatts av en trygghetsgaranti innebärande en ersättning om 70-78% av utgående lön och andra ersättningar fram till pension.inom parantes sagt är det vad som drabbat Transports medlemmar då den i våras avsatta 3/4 av VU kommer att ersättas med åtskilliga miljon e r innan de gått i pension. Principen om "livstidsval" har dock knäckts,varför fackligt förtroendevalda,även på högsta nivå,lättare ställs till svar för sina handlingar. Andra fackliga demokratifrågor,som beslutanderätten över konfliktvapnet och godkännandet eller förkastandet av avtalsförslag, har livligt diskuterats i många sammanhang och motioner lagts till fackliga kongresser,men någon egentlig förändring har ej skett. Det är fortfarande förbundens ledningar som har den exklusiva rätten till dessa beslut (t.o.m LO om e n konflikt berör mer än 3% av ett förbunds medlemmar) och medlemmarna har i bästa fall en rådgivande funktion. Det är bl.a på grund av ovanstående Hamnarbetarförbundet har

7 2. ett existensberättigande under 1990-talet - och förhoppningsvis också längre fram - men jag tror att vi nu måste formulera oss klarare. Det är viktigt för oss själva. så att vi i vårt förbund kan motivera och förklara vår fackliga grundsyn och för att vi skall kunna föra förbundet framåt. Om vi skall växa och bli starkare måste vi kunna föra ut denna vår fackliga ideologi till hamnarbetarna och även andra. Nya generationer hamnarbetare har tillkommit sedan förbundets grundande och många av dessa har inte ens hört talas om Hans "Hoffa" Ericson. Om vi inte formulerar oss och blir mer aktivct, om vi fortsätter att bara vänta på missgrepp från Transport och/eller något allmänt missnöje som kan ge oss en medlemsökning - ja då gräver vi sakta vår ~gen grav. Samma effekt får det om vi tycker detvara,.pretentiöst,övermaga eller bara besvärligt att diskutera detta. Naturligtvis måste vi formulera oss gemensamt och på samma sätt dra upp en strategi.genom detta "papper" vill jag försöka ge en grund för den förhoppningsvisa fortsatta diskussionen,först och främst inom förbundets ledning. Det finns några olika problem vi bör utreda och bringa ordning i. Först och främst måste vi titta på vår egen organisation och framför allt på avdelningarna. En "inventering" bör genomföras avdelning för avdelning för att kunna få fram - vilken relativ lokal styrka man har,organiserar avdelningen samtliga hamnarbetare i hamnen eller finns det transportanslutna d:o. - vilka problem har man,diskutera dessa och ev. lösningar,erbjuda hjälp och stöd från förbundet,men också ställa krav på avdelningen ifråga - såväl dess styrelse som medlemmarna måste ställa upp. - hur är den lokala styrelsen sammansatt? är de tillräckligt drivande,utbildade och kunniga i allmänhet? - om det,enligt ovan,finns transportanslutna i hamnen ta reda på hur många,varför,vilket inflytande har de, någon "stark person" etc? Vi har begär~ statistik från Stuvare~örbundet över de i stuveribolagen anställda ordinarie hamnarbetarna. Detta för att få en

8 3. möjlighet att själva titta på den relativa styrka som medlemsantalet är ett mått på. De hamnar där vi ej är representerade,vilket är ca. hälften av alla hamnar i Sverige,de flesta dock relativt små,bör vi gå igenom på samma sätt. En hel del av dessa känner vi till på olika sätt,men andra är ganska obekanta för oss. Vi kan bara erinra oss Vänerhamnarna där vi enbart haft kontakt med Karlstad i början av 1980-talet. Vad som skiljer oss från LO-förbunden läser man bl.a ut ur stadgarna. Den stadgekommitte som tillsattes på kongessen -89 bör arbeta med detta vidgade perspektiv och i sitt arbete ta in jämförelser med andra fackförbundsstadgar - även andra än LO-förbundens kan vara av intresse att ta del av och analysera. Vad har vi för målsättning med Svenska Hamnarbetarförbundet? Att samla samtliga hamnarbetare (och ev. närliggande grupper) i ett slagkraftigt förbund.vi företräder oss själva bäst och förbundet har en uppbyggnad och struktur som möjliggör en såväl lokal som central styrka,med ett medlemsinflytande på alla nivåer. Genom detta har hamnarbetarna de största möjligheterna att tillförsäkra sig ett tryggt arbete bl.a enligt ILO 137. Goda förtjänstmöjligheter och en bra arbetsmiljö kan lättast uppnås genom ett starkt Hamnarbetarförbund. Vi måste också arbeta med frågor som ligger bredvid de traditionellt fackliga. Sociala frågor och fritidsintressen - kultur, sport m.m - måste tas med i ett breddat fackligt arbete. Detta senare har dock v i ssa avdelningar klarat av på ett utmärkt sätt,ibland har d e tta varit sammanhållande trots bristen på rent fackliga framgångar. Förbundet bildades och växte på 1970-talet 1980-talet överlevdes, varför den definitiva etableringen måste ske under 1990-talet annars.... Hur klara vi då ut detta? Ett intensivare och framför allt ett annorlunda arbete i FS och VU måste till under de närmaste åren. Varje enskild ledamot måste ta ett större ansvar (utan att därför krav reses

9 4. på några omänskliga uppoffringar) och under alla förhållanden bidra med mer än att delta i fyra (FS-)möten per år. FS-mötena måste ibland få en annan form än de traditionellt fackliga och bli mer seminarieliknande för att låna ett ord från den akademiska världen. Istället för de vanliga frågorlli~.d!tas något av ovanstående upp på dagordningen. En början är att de tankegångar jag skrivit ner ovan diskuteras. Kanske några tycker att detta är alldeles åt h:e,förhoppningsvis finner andra det vettigt och då är vi igång med talsdiskussionen. Den borde ha förts redan under slutet av 1980-talet men då fanns vissa hinder för en sådan,men nu... Stockholm den 24 augusti 1990 ~ Björn A.Borg FS-ledamot

10 Södra Distriktets möte i Helsingborg den 13 oktober Svenska Hamnarbetarf örbundet - Målsättning och strategi inför 1990-talet. Jag vill tacka S.Distriktets styrlese för den inbjuda jag fått att komma hit till detta möte för att inleda en diskussion om vårt förbunds målsättning och strategi inför 1990-talet. Rubriken har sitt ursprung i ett papper jag skrev i slutet av sommaren.det blir med naturligthet så att om man lever så intensivt med facket som jag och andra av oss gör så kommer man allt som oftast in på frågeställningar om vad man egentligen sysslar med. Den dag man inte alls ifrågasätter åtminstone delar av det man håller på med,då har man tappat allt för mycket av perspektivet och bör stanna upp och verkligen täka över och ifrågasätta sin situation och sin gärning.om man då som fackligt engagerad funderar i lite vidare banor kommer man in på frågeställningar om målsättning och strategi för vår verksamhet. För att få lite ordning på mina egna tankebanor satte jag mig och skrev ner en del av det jag funderat kring. Detta blev riktat till förbundsstyrlesen som varande det organ som skall fatta viktiga beslut och leda verksamheten mellan kongresserna. Lägg märke till "fatta viktj_ga beslut" fö'r d e allra viktigaste besluten skall ju fattas av medlemmarna i omröstning. Utan att gå in på det i detalj så har inte förbundsstyrlsen fungerat riktigt bra under 1980-talet. Aktiviteten i många av delningar har varit bra,men förbundet har stått och stampat på samm fläck. Detta gäller på flera olika plan:medlemsmässigt där vi befinner oss i samma relativa position som under början av årtiondet. Gällande avtalen har vi pressat på och utvecklat dessa lokalt - vilket haft en återverkan på de centrala Transport-Stuvareförbundsuppgörelserna - men förbundet har spelat e en ganska ringa roll. Även andra frågor h~r drivits från avdel l. ningarnas sida med framgång t.ex skyddsfrågor som lossninge~ av massaved från Chile,där främst Piteå-avdelningen varit ledande i kampen för att få tillstånd säkra lossningsmetoder. Det är därför viktigt - ja nödvändigt - att vi nu under 90- talet lyckas utveckla vårt förbund. Vi har en bra grund att stå på - vi har en demokratisk uppbyggnad i vilkjen medlemmarna har möjlighet,rättighet och (egentligen) skyldighet att på-

11 -2- verka alla beslut av vikt - vi har en kamptradition som inget annat förbund eller yrkeskategori i vårt land och inte minst viktigt - det finns många duktiga,fackligt engagerade och medvetna medlemmar runt om i landet. Vi måste ta tillvara på dessa resurser,samla ihop dem och gå vidare under 1990-talet. För att fortsätta diskussionen vill jag "utveckla" rubriken med ett begrepp jag tror vi måste diskutera kring och det är ideologi. Ideologin är så att säga grunden för vår fackliga tillvaro; hur vi organiserar oss,verkar och fattar beslut. Därför lägger ideologin grunden för den målsättning vi har med vår facklihga verksamhet och inderekt också för den strategi vi avser använda för att uppnå vår målsättning. Det skulle därför bli en ny rubrik på detta inlägg: Ideologi - målsättning - strategi. Svenska hamnarbetarförbundet under 1990-talet. Detta är tre honnörsprd som kan tyckas lite högtravande och kanske t.o.m övermaga i våra sammanhang,en det vill jag tillbakavisa å det bestämdaste. Jag - och många fler - anser att det är fråga om överlevnad för vårt förbund att vi diskuterar detta - utifrån dessa begrepp eller andra,det kvi.ttar - men att vi gör klart för oss sj äva först och främst, och sedan för andra, vilken facklig,låt oss kalla det ideologisk,grund vi står på.- vill uppnå med vårt förbund:målsättning - avser göra det :strategin. vad vi och på vilket sätt vi Jag vill här därför prata lite utifrån d e ssa tre begrepp och börjar med det som är grunden:ideologin. Ideologi betyder enligt Sv.Akademins ordlista "system av uppfattningar".vad har vi då för system av uppfattningar inom vårt förbund? Finns det en gemensam bland medlemmarna allomfattande syn på detta? Ja i vissa stora viktiga avseenden tror jag att så är fallet. Vår fackliga ideologi har gentligen aldrig satts på pränt och det är kanske inte nödvändigt,men vad som är nödvändigt det är att vi diskuterar och försöker komma fram till en gemensam uppfatt ning i de stora övergriapande delarna - struktur,medlemsinflytande beslutandenivå etc. Det går naturlitvis att läsa ut en hel del av detta ur diverse protokoll,ur stadgarna (framförallt),i artikla i tidningen Hamnarbetaren och varför inte i boken Steg för Steg so skrevs av Bengt Bratt redan 1974 för förbundets räkning. Men framförallt visar sig detta i det praktiska fackliga arbetet. Jag tror att det var vanligare med denna typ av diskussion under förbundets

12 -3-! tidigare år då brytningen med Transprt var i varje medlems medvetande och då Hans Ericson skapade rubriker med den ena fadäsen efter den andra. Det är - tror jag - svåare att föra denna diskussion bland förbundets medlemmar idag och många av_ den nya yngre vet knappt och bryr sig ej em vem "Hoffa" Ericson var. En grundbult i vår syn på hur det faclkiga arbetet skall bedrivas il lus tre ras genom föj ande citat från "Steg för Steg". ( 1) ~.d ~ förbund bildades som ni alla här vet som en reaktion mot den allt hårdare centraliceringen i Transport. Försöken att tvinga in hamnarbetarna i storabdelningar var droppen som fick bägaren att rinna över. Detta var dock inte en utveckling som var unik för Transport utan denna centralisering skedde i alla LO-förbund. Det var bara det att den blev allra tydligast inom Transport beroende på två faktorer - närvaron av en grupp bestående av fackligt medvetna, kampvilliga och stolta hamnarbetare å ena sidan och å den anara en 0 vanligt diktat 0 ris k,~-y=-g~l:-a_n_d~e-o-c:-:h--:-i-:-n~b-.i-.:;1-s~k:- --;;f:;ö-:-::r-;-b-u--n=-d=>s=-o-:::r-::idrl"f,..., ö:r"'.:"' r""""'a,...,n~d=-oe--r Hans Eric son. Låt oss dock konstatera att Hän-s --Ericson--och Hans Wahlström idag - är produkter av den centralis~~t i förbunden och LO ända sedan Några av de Viktigaste skilje- ~*a~eknaffu~itaapnå~toför~odäänahd~ -~~tbnnfienkästbad~~tandrätten linjerna mellan vårt förbund och LO-förbunden är beslutanderätten över konfliktvapnet och godkännandet eller förkastandel av avtalsförslag.dessa frågor har också livligt diskuterats inom andra förbund och lett till kongressmotioner,en några gentliga förändringar har ej skett. Det är fortfarnde förbundfns ledningar som ha den absoluta rätten att fatta dessa beslut, t.o.m LO:s ledning om det gäler konflikt som kan omfatta mer än 3% av ett förbunfs medlemsantal. LivstidsValen är dock numera avskaffade inom de flesta förbund (Tage Sjödahl.Vald på Livstid). Viserlihegn har dessa "liv stidsaval ersatts av en trygghetysgaranti innebärande en ersättning om70-78% av utgående lön och andra ersättningar fram till pension.inom parantesd sagt är det detta som nu kommer att ksota Transports medlemmar miljonbelopp efter det att 3/4 av Vu avsattes i våras. Tänk om vi fick sådana garantier ifall vi blir av med jobbet. Ombudsmännen har spelat och spelar en stor roll i denna centraliseringsprocess och ytterligare ett ciatt ur Steg för steg illustrerar detta på ett utmärkt sätt ( 2). nd '7~ Nu är det inte så att vi har någon eniamrätt på att föra denna diskussion och att ha dessa åsikter. Mycket av den fackloiga ideologi som vi står för delas av t.ex syndikalisterna. När Keith

13 -4- och jag var på SAC:s kongress på försommaren som Hamnarbetarförbundets representanter var det flera som sade till oss att vi borde bilda en yrkesrederation inom SAC. Detta efter att vi givit en redogörelse över förbundet och vår verksamhet. Naturligtvis förkjlarade vi för dem att detta ej var möjligt,trots de likheter som finns. BL.a har våra medlemmar de mest skilda poli tiska uppfattningar,men är man med i SAC bör man omfatta någon typ av frihetlig socialistisk,syndikalistisk eller anarkistisk politisk ideologi. ~Imom LO och i LO-tidningen förs en mycket intressant debatt om racklig ideologi utifrån en utredning som LO låtit göra: Demokrati och Inflytandeutredningen. Här förespråkas mycket av det vi står för och man kan säga att debatörerna ger oss rätt i allt fler. frågor - naturligtvis utan att nämna oss i diskussionen. Det finns ledande fackliga företrädare - som Livs ordförande Lage Andreasson - vilka för en vancerad diskussion och bl.a pekar på den absoluta nödvändigheten av att föra tillbaka det rackliga inititaivet till dess ursprungliga nivå - hos medlemmarna. "Det goda arbetet" är ett centralt tema i denna diskussion. Med detta menar man ett arbete i vilket man kan känna glädje och stolthet;i vilket det ges goda löner,bra arbetsmiljö och utbildning och en arbetsorganisatio som inte enbart styrs av företagsledningen ( 32).0ckså vi bör ta del av denna diskusssion för att stå starka inför ett 1990-tal som med säkerhet kommer att innebära stora påfrestningar på rackföreningsrörelsen. Det blev en hel del om ideologi detta,men ämnet är nog i det närmaste outömligt och jag har gentligen bara snuddat vid några aspekter som jag funnit viktiga och gångbara. Detta skall dock bara tas som den utgångspunkt för diskussionen som det är avsett som - inte något av någon fastställt. ~J_~_ät~~~g - vad har Svenska Hamnarbetarförbundet för målsättning Vi kan börja med att se vad det står i förbundets stadgar 2: har vi lyckats uppnå detta? Nja kanske till några delar,men fullt ut - icke! Alla arbetare inom hamn och stuverinäringen. Vi organiserar idag hälften av de ordinarie hamnarbetarna inom de stuveribolag som är anslutna till Stuvareförbundet. Det återstår alltså lika många att försöka övertyga om att Hamnarbetarförbundet är den rätta fackliga hemviusten för dem. Vi står idag starka efte Norrlandskusten,i Göteborg,Halmstad,Stockholm, i vissa hamnar läng ost och sydkusten. Vi har bra avdelningar,men ej dominerande,i

14 -5- malmö,helsningborg,norrköping och Västerås,men vi finns inte ens 1 hälften av Sveriges hamnar.dessutom står det i paragrafen alla arbetare inom hamn... näringen. Nu då det åtminstone lutar åt att Transport skall ta över de Kommunalanslutna i hamnarna anställda kranförarna,anläggningsarbetare,elektriker.,brovakter etc så betyder det att enligt våra stadgar skall vi försöka organisera dessa grupper. En större organisationsgrad i vårt förbund är grunden för att nå upp till de andra målsättningarna - främja medlemmarnas facxkliga ekonomiska och sociala intessen. Visst har vi även nu levt upp till denna målsättning - egentligen i betydligt större utsträckning än vad vår numerär ger för hancden- men för att verkligen klara av det måste vi ha en absolut och oomtvistlig majoritet. Det vi egentligen varit riktigt bra på är ändamålsparagrafens sist) menings andra del "solidaritet med arbetarklassen nationellt och internationellt'' och detta säger en hel del om kvaliten på medlemmarna i vårt förbund.. Vi bör ockå jobba med frågor som ligger lite vid sidan av de traditionellt fackliga som sociala frågor och fritidsintressen - kultur,sport m.m - för att vi som medlemmar i Hamnarbetarförbundet skall ha möjlighet till ett rikt och intressant liv totalt. detta bredare persåektiv på det fackliga arbetet har dock en del avdelninar klarat av på ett utmärkt sätt,ja ibland har detta varit sammanhållande trots bristen på rent fackliga framgångar~ för att klara av vår målsättning(ar) måste vi ha en strategi - en väg att nå målet. En början är - det är min förhoppning - den diskussion som nu börjat inom förbundet. Förbundsstyrelsen har,efter att ha disjuterat den skrivelse jag nämde inledningvis,besluat att träffas för att ha ett speciellt väl förberett möte som bara ägnas åt att söaka diskutera fram gemensamma ståndpunkter och arbetssätt Det är nödvändigt att vi formulerar och aktiverar oss. Som förbund förtroendeman Karl-Axel Sjölund sade vid det senaste FS-mötet har vi varit bra på att tala om vilka fel andra har begått,men vi måst ut och tala om vad vi vill och kan göra och har att ersbjuda. Vi kan inte lägre sitta och vänta på att Transport skall göra misstag - då gräver vi vår egen grav. En större allmän aktivitet är nödvändig och förbundets ledning måste analysera den fackliga situationen i hamnrna och försöka sätta in. aktiviteter på de ställen där vi kan göra genombrott. Likaså är det nödvändigt att de avdelnngar som verkligan har åroblem vänder sig till förbundet med dess I

15 -6- för att kunna få hjälp på ett bra sätt och i tid. Nu blir det alltför ofta akuta utryckningar och då har problemen ofta växt så att det blir svårt om inte omöjligt att åtgärda dem. Det finns definivt ett utrymme för Svenska Hamnarbetarförbundet under 1990-tralet,det är jag övertygad om,men då måste vi allihoip - vi här,förbundsstyrelsen och avdelningarna vara med och skapa möjligheterna för detta utrymme.

16 En facklig organisation för 90-talet. -"Facket måste förnyas''. Decentralisering fr amtidens modell, tror arbetslivsforskare.- Så lyder rubriken på en artikel i Dagens Nyheter den 14 oktober 1991 i "Jobbet i framtiden". tidningens artikelserie Arbetslivsforskaren som intervjuas heter Åke Sandberg,forskningsledare vid Arbetslivcentrum och adjungerad professor i industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan. Han menar att facket kommer att bli en nittiotalets krisbranch om man inte lyckas omorientera och omorganisera sig för att möt~den för1'derliga värld vi l/ lever i. En mycket tydlig förändring i den moderna f öretagsstrukturen är att man "plattar till" organisationen;ansvaret delegeras nedåt och de anställda styrs av Målet istället för regler och övervakning. Denna målstyrning är företagen:3 strategi för att öka produktiviteten - för varje anställd,eller grupp av anställda,sätts mål upp för deras arbetsprestation och detta har visat sig vara ett betydligt effektivare styrmedel än traditionell arbetsledning och kontroll. Ett exempel på konsekvenserna av detta är de medarbetaravtal som börjat dyka upp på den svenska arbetsmarknaden. Dessa medarbetaravtal omfattar,till skillnad från de traditionella kollektivavtalen,samtliga på en ar~etsplats;såväl arbetare som tjänstemän. Denna utveckling från kollektivavtal till medarbetaravtal är inte utan komplikationer vilket visas genom en inomfacklig konflikt som uppkommit i Metall. Förbundet vil.l ej godkänna det medarbetaravtal som medlemmarna accepterat µå ABB i Västerås. -Vi går ur facket,säger dessa metallare,om man inte godkänner ~ - ~ ~..s~~~ vårt avtal. LO:~å medarbetaravtal utan R::omp:i.!R::atieRQF vi~et tydlig~ f~~ om man jämför o ranstående med en dt_battartikel skriven av LO:s avtalssekretare Tore Andersson den 15 oktober Förutom att han i denna artikel räcker ut båda händerna till arbetsgivare och politiker/regeringen/ och manar till nationell samling,pläderas också för just medarb~tarpvtal,exemplifierat c. ij.,,~ aem~. med avtal i den grafiska branschen, tcu 15eP-t uppdelningen av de anställda i arbetare och ' b,,,,.c. tja s ema. Tore Andersson förklarar att man inom LO är beredda att sluta sådana avtal för att göra arbetslivet mer rationellt och öka produktiviteten i nationer(/}. (,,.;' L

17 -2- Arbetslivsforskare Åke Sandberg varnar för risken för en "japanisering" med en i det närmaste total identifiering med företaget som en följd av denna utveckling och förändring av företagens struktur och strategi. "Japaniseringen" kan motverkas av det starka partsfö~hållande som råder på den svenska arbetsmarknaden, men då mås~ckf öreningsrörelsen vara beredd att ändra struktur och arbetssätt. Hitills har inte mycket synts till av försök,eller ens reel vilja,till att "platta till organisationen";att föra ner initiativen och beslutandefunktionerna till en lägre nivå. Visserligen har det talats och skrivits om detta,men det praktiska resultatet inom fackförbunden och centralorganisationerna har inte varit uppmuntrande. Tvärtom tycks man värna den centralistiska uppbyggnaden. I sig för en kraftig medlemsop~nion. vissa frågor har man förvisso fått vika De s.k livstidsvalen av förbundens toppfunktionärer är exempel på förhållanden som blivit alltför otidsenliga,men å andra sidan har dessa ersatts av minst sagt förmånliga garantier för den som blir avsatt. Medlemsomröstningar med beslutspotens om avtalsförslag,större lokal konflikträtt och medlemsaktivitet istället för ombudsmannavälde är andra frågor som varit uppe till diskussion,men det praktiska resultatet har inte varit uppmuntrande. LO-tidningen innehöll under 1990 en mycket intressant artikelserie - Facket 90-talets krisbransch? - i vilken frågorna om den fackliga rörelsens framtid diskuterades på ett konstruktivt sätt. Tyvärr var detta för mycket för vissa fackliga potentater och chefredaktören fick gå. Den tidigare socialdemokratiska regeringens planeringschef Björn von Sydow säger i en intervju i Dagens Nyheter den 29 oktoberxatt för att LO centralt skall kunna utöva ett starkt inflytande så måste man ha sin åsiktsbas bland väljarna och det är inte längre fallet. Det är dags att återföra den fackliga kampen till arbetsplatserna,säger Björn von Sydow. Om facken skall fungera som en motvikt till ägar- och arbetsgivarmakten, vilket är dess huvudsakliga uppgift,måste man vinna tillbaka det gamla engagemanget direkt på arbetsplatserna och inte via ombud i Stockholm,anser von Sydow. Det finns idag ett fackförbund som har denna struktur - Hamnarbetarförbundet - Svenska och detta är motivet för dess existens ~ ~ ~tr~,? ~ s.ö~~""-- ~_,cl ~~ J~tCL..,

18 -3- och förklaringen till att förbundet snart kan fira 20-årsjubileum. Motvinden har blåst hårt genom åren och hamnarbetarna - har slagits mot de etablerade parter~ på arbetsmarknaden. "Ta ut oss i strejk!" lyder texten på tidningen Tra!lsportarbetarens oktobernummer. Detta är en omöjlig rubrik i tidningen Hamnarbetaren. Om medlemmarna i Hamnarbetarförbundet anser sig ha fog för strejk och röstar för detta med 2/3 majoritet så "skall avdelningen i densamma "~år det i samråd med förbundsstyrelsen verkställa förbundets stadgar. Det ta inne bär att det V finns ett direkt inflytande över den egna situationen och att organisationen är tillplattad på det sätt arbetslivsforskare Sandberg finner nödvändigt för en fortsatt stark facklig organisation i vårt land. Den utlösande orsaken till Hamnarbetarförbundets tillkomst var tvånget att gå upp i storavdelningarna inom Transport och det har varit en självklarhet att behålla den lokala avdelningsstrukturen med stor lokal beslutanderätt. Naturligtvis finns en central struktur i förbundet,men denna fattar inga avgörande beslut på egen hand,utan har i en verkställande och rådgivande funktion. Om man i huvudsak en lokal förhandling kört fast och vill föra frågan vidare sker en central förhandling med förbundets medverkan,men blir också denna utan positivt resultat 0 sa ar det upp till de berörda medlemmarna att besluta om vad som skall göras,t.ex någon konfliktåtgärd. I de fall det är ett rent juridiskt spörsmål är det i allmänhet förbundet centralt som driver frågan till domstol. Den uppbyggnad som finns i Hamnarbetarförbundet är inte problemfri/ det skall medges. Eftersom den bygger på lokal aktivitet och kraft,krävs att medlemmarna i av och engagemang i allmänhet har ett intresse de fackliga frågorna. Man måste kunna få till stånd en funge~e styrelse bland ett relativt sett litet antal medlemmar,men å andra sidan innebär dettaatt få,om några, andra fackliga organisationer har så stor re6ijtiv andel av medlemmarna direkt involverade i Vi har i det fackliga arbetet. dagarna sett att fackförbund inom LO avviserat att man måste minska på personalen - pengarna räcker helt enkelt inte till och avgifterna kan inte höjas hur mycket som helst. Den lösning som i allmänhet planeras inom LO och dess medlemsf örbund är att slå samman förbun1 t.ex Transport,Sjöfolksförbundet och

19 -4- Statsanställdas till ett stort kommunikationsförbund,men detta visar enligt det resonemang som förts ovan,hur fel man gått i analysen. Det avgörande för en stark facklig organisation är inte hur mycket folk man har anställt centralt,utan aktiviteten och engagemanget på arbetspaltserna. Facket måste vara mer än en försäkringsinstans som skall "ge service". Det var därför uppmuntrande att erfara hur ombuden på Livs kongress sade nej till sammangående med Fabriks och Beklädnads mot ledningens uttalade vilja förordande..a-"r'-ett storförbund. Naturligtvis finns en undre gräns för hur litet ett fackförbund kan var medlemsmässigt,men det stora förbundets personella och administrativa resurser måste ersättas av närhet och direkt inflytande över avgörande beslut. Meddet samhällsklimat som råder i Sverige är det ingen liten uppgift som står framför de stora och mäktiga(?) fackliga organisationerna i vårt land.det är en nödvändighet att man tillåter och lyckas med att platta till organisationen och att föra ut mer av aktiviteten och beslutsrätten till det lokala planet, annars riskerar vi,med vårt lands traditionellt mycket höga fackliga organisationsgrad,att hamna i situation med 20-30% anslutning till facket. en mer normal europeisk Uppgiften är stor och nödvändig! Man måste tänka om i i allp led den fackliga strukturen;topparna måste ompröva sin idag tämligen oinskränkta makt övervilken facklig policy som skall bedri- \.""~ vas för att istället få e~ådgivande och verkställande roll. På basplanet måste medlemmarna ta ett större direkt ansvar och detta kan också vara ett problem då det inte bara råder vad som brukar kallas "politikerförakt" i vårt land,utan också ett "förakt för facket",delvis sprunget ur en borgerlig propaganda, främst verkställd av SAF,men också av ett faktiskt pampvälde inom den fackliga rörelsen. Att åter engagera medlemmarna till ett aktivt medlemskap i facket,att också ställa krav på denna aktiva medverkan är en stor uppgift för arbetarrörelsen under 90-talet. Diskussionen har förvisso börjat och viss rörelse syns åt rätt håll,men ännu är det en mycket lång väg att gå. Detta är i mycket en kamp om människors medvetande;en kamp som näringslivet och högerkrafterna vunnit överlägset under 80-talet. S~i sig har alltmer blivit ett politiskt instrument och inom

20 -5- dess "familj" ryms ett stort antal företag och organisationer med en gemensam huvuduppgift - att försöka ~.lrtyga oss om att en "fri marknad" är lösningen fef et:15 kamma tillrätta lfted snart sagt alla problem i 0 ar sedan planeravårt samhälle. För redan 20 de SAF denna ideologiska motoffensiv mot den s.k väqstervridningen av samhällsdebatten som hade en stor kraft under 60- och 70-talen. Spindeln i detta nät var,och är,sture Eskilsson som från det då för 20 år sedan återuppväckta utåtriktade inf ormationsverksamheten inom SAF idag kan se ut över ett imperium av propagandaorganisationer,alltifrån Näringslivets ekonomifakta till SAF:s närradio. Näringslivets information/propaganda/ sammanblandas ofta med neutral information och objektiv journalistik. För att återta initiativet måste arbetarrörelsen satsa på genomslagskraft i och utnyttja denna kunskap i t.ex en ny daglig tidning. De tidningar som idag finns i massmedia;lära sig ny massmedial teknik arbertarrörelsens ägo fyller ingen funktion som motkraft mot det idag helt av näringsliv och högerkrafter dominerade massmediautbudet. Hamnarbetarförbundet finns idag som en motvikt mot den dominerande samhällstrenden,som en påminnelse om att ett annat samhällsklimat är möjligt. Förbundet kan också,förutom att fungera för och genom sina medlemmar för deras bästa,vara ett exempel för andra fackliga organisationer och fackligt medvetna människor på hur ett fackförbund faktiskt kan se ut för att möta 90-talets krav. Efterskrift Orkar vi själva leva upp till detta - det är en 0 svar fråga att svara på idag. Förhoppningsvis,men många hinder finns. Vi tappar medlemmar p.g.a allmännt dåliga tider och en kraftig strukturomvandling inom sjöfart och i hamnar. Det motsägelsefulla är dock att dagens samhällsklimat med en "fri marknad" som den över allt klart lysande ledstjärnan,talar för oss i det radikala Hamnarbetarförbundet. Eftersom vi agerar på en,enligt SAF och Ulf Laurin,betydligt"friare marknad"än den tidigare av SAF och LO monopoliserade"avtalsmarknaden",har vi under 90-talet en större chans än någonsin att teckna mer omfattande avtal. Lyckas vi med detta då gör vi med säkerhet,inte bara ett fackligt,utan. också ett medlemsmässigt genombrott och gångsmöjligheterna för vårt förbund och i öppen dager under 90-talet. i så 0 vara fall ligger framfackliga ideer Bj.

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Motioner och utlåtanden

Motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden A.Organisation stadgefrågor... 3 B. Medlemsavgifter övriga ekonomiska frågor...55 C. Studier information...63 D. Kompetensutveckling...72 E. Lönepolitik förhandlingar...73 F. Allmänna

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1!

#2/2008. Samarbete med Transport upphör. Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare. För Therése är medlemsdemokratin nr 1! #2/2008 Samarbete med Transport upphör KOngress 2008: Nu kommer de unga NM i bowling till Halmstadstuvare För Therése är medlemsdemokratin nr 1! ledaren Nej tack, till fackligt samarbete när Transport

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring

Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring DEBATTARTIKEL Lars-Olof Pettersson Facklig framtid handlar om förnyelse och förändring Facket har tappat medlemmar, organisationsgrad och framför allt inflytande under senare år. Den fackliga kartan ritas

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer

LO-rörelsens framtid

LO-rörelsens framtid LO-rörelsens framtid En debattskrift av Svante Pedersson Om LOs vägval vid 2008 års LO-kongress Fjärde omarbetade upplagan 2008-04-28 Redaktör: Lasse Pedersson Svante Pedersson Fjärde omarbetade upplagan

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 frihet Motioner och utlåtanden 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Arbetsrättsliga stridsåtgärder. - i fredstid. Ola Eriksson. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Arbetsrättsliga stridsåtgärder - i fredstid Ola Eriksson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning Stridsåtgärder

Läs mer

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974

Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Per-Åke Lindblom KFML(r) och facket En polemik mot KFML(r):s fackliga linje Oktoberhäfte 8 Utgiven av Ordfront 1974 Kort presentation SKP-skriften KFML(r) och facket, skriven av Per-Åke Lindblom (som när

Läs mer