Verksamhetsberättelse Sensus studieförbund Riksförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013-2014 Sensus studieförbund Riksförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Sensus studieförbund

2 Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund 5 Sensus finns över hela landet 6 Med Destination framtiden möter vi samtiden 8 Här är något av allt det vi gjorde under 2013 och Ständiga förbättringar att lära i vardagen 20 Sensus har 33 medlems organisationer 21 Möten förändrar människor 22 Vårt samarbete känns tydligt och bra 23 Extra många möten för förbundsstyrelsen under Verksamhetsstatistik Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalyser Noter Revisionsberättelse Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalyser Noter Revisionsberättelse 2014 Grafisk form: Maria Löfström Omslag: Foto från ett hinduiskt tempel i Mariestad. Fotograf Anders Nicander. Foto: Från Sensus bildbank. Bilder av bland andra Anders Nicander, Torbjörn Hygins, Cecilia Edin och Peter Knutson (sid 3, 6, 7, 12). Sid 8 Copyright Magnus Fröderberg/Scouterna

3 Förbundsrektor har ordet Anhalt mot Destination framtiden I förra årets verksamhetsberättelse skrev jag om hur året hade präglats av förändrings- och förbättringsarbete och hur vi hade rört oss mot det önskvärda läget i Destination framtiden, vårt strategiarbete som påbörjades Nu ska även 2014 summeras och nästan hela året har präglats av Destination framtiden med Sensus Bilda. Sensus och Bilda arbetade tillsammans för att förbereda ett samgående ända fram till slutet av november då Bildas andra stämma röstade nej. Då fick vi fortsätta Destination framtiden med lärdomar från tiden med Bilda men med utgångspunkt i det arbete som vi lämnat i april Lite snopna men med full fart och med råg i ryggen. Vi tycker att vi har blivit tydligare för oss själva och förhoppningsvis även för andra och att vi lärt oss mycket i speglingen i ett annat studieförbund. Vi rör oss i en riktning och förbereder och påverkar vår egen framtid som Sensus. Riktningen formas och prövas i processen men är hela tiden framåtsyftande. När vi beslutade att gå in i Destination framtiden var ambitionen att många intressenter skulle vara med och beskriva hur vi ska vara och ha det i framtiden. Medlemsorganisationer och samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare. Och under de här två åren har vi genomfört det vi tänkte. Jag är imponerad och glad över det engagemang som har investerats i workshops, reguljära möten och i samtal av olika slag. Jag lämnar 2014 stärkt i att möten och samtal på riktigt leder framåt och att vi i Sensus kan bidra till ett hållbart samhälle. Jag tror på Sensus arbete med att skapa öppna och tillåtande mötesplatser där olika människor kan dela, tänka fritt och lyssna. Det är en vision som håller. Två stora glädjeämnen är att vi fick sex nya medlemsorganisationer på stämman 2013 och att vår satsning på att bygga relationer med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner gav utslag i NKIundersökningen där vi mäter hur nöjda våra samarbetspartner är med oss. Vi förbättrade indexet för nöjdhet rejält och ännu mer för andelen Sensusambassadörer, de som talar väl om oss. Ett resultat vi förhåller oss ödmjuka till men också är stolta över. Ann-Katrin Persson 3

4 Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund VI BEJAKAR MÄNNISKANS LIVSLÅNGA lust till utveckling och lärande. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetspartner och deltagare skapar vi och finns med där mötesplatser för bildning utvecklas. VI ERBJUDER BLAND ANNAT studiecirklar, kurser, utbildningar, föreläsningar, seminarier, uppdragsutbildningar, konserter, teaterföreställningar och andra kulturupplevelser. TILL OSS KOMMER ENSKILDA personer som vill lära sig mer om något, uppleva något eller diskutera en fråga men vi bygger även relationer med organisationer. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer och samarbetspartner vill utveckla. love Sensus är ett av Sveriges 10 studieförbund. VI SAMARBETAR MED SÅVÄL kristna och muslimska organisationer som humanitära och fackliga. Vi har en av landets största musikverksamheter. SENSUS ÄR FRAMVÄXT UR tre olika studieförbund: KFUK-KFUMs studieförbund, Sveriges Kyrkliga Studieförbund samt Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV. 4

5 Sensus finns över hela landet Sensus består av åtta regioner och ett riksförbund med kansli i Stockholm. Det här är riksförbundets verksamhetsberättelse. Sensus åtta regioner är självständiga och lämnar egna årsredovisningar. s huvuduppgifter: 1. På uppdrag från folkbildningsrådet ansvarar vi för att statsbidraget fördelas mellan regioner och riksförbund samt att det används på rätt sätt. Vi ansvarar för helheten i Sensus kvalitetsutveckling och sköter internkontrollen medan regionerna ansvarar för egenkontrollen. Vi utvecklar vårt gemensamma kvalitetsarbete i samspel. 2. Vi ansvarar för och arbetar med nationella relationer med branschorganisationer, medlemsorganisationer, samarbetspartner och övriga organisationer i civilsamhället. Vi söker nya samarbetspartner och utvecklar de samarbeten vi har genom olika utvecklingsprojekt på nationell nivå. Vi bidrar till att hitta helheten i Sensus arbete med relationer tillsammans med våra regioner. 3. Vi arbetar med att skapa ett Sensus genom att leda Sensus gemensamma planeringsprocess och samordna arbetet med att skapa och upprätthålla gemensamma förhållningssätt, internt och externt, genom HR- och kommunikationsarbete. 4. På uppdrag av regionerna ansvarar vi för gemensam service och infrastruktur som IT, ekonomi och löneadministration. Vi ansvarar också för vår gemensamma IT utveckling. NORRA NORRLAND Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå MELLANSVERIGE Bengtsfors, Karlstad, Örebro, Falun, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm UPPSALA HÄRNÖSAND Gävle, Norrtälje, Uppsala, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik 8Sensus består av åtta regioner. VÄSTRA SVERIGE Göteborg, Halmstad, Borås, Skövde, Uddevalla Varje punkt är en plats med Sensuskontor. STOCKHOLM GOTLAND Stockholm, Visby ÖSTERGÖTLAND NORRA SMÅLAND Linköping, Norrköping, Västervik, Vimmerby SMÅLAND ÖLAND Jönköping, Växjö, Kalmar, Oskarshamn SKÅNE BLEKINGE Malmö, Kristianstad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ronneby 5

6 Med Destination framtiden möter vi samtiden Destination framtiden är namnet på Sensus strategiarbete. Det övergripande syftet är att vi ska formulera vilka vi vill vara, vad vi vill åstadkomma och vad vi då behöver göra. Medlemsorganisationer, samarbetspartner, förtroendevalda och medarbetare är med i processen. ARBETET BÖRJADE REDAN 2012 med att vi studerade hur nuläget såg ut och under 2013 var uppgiften att ta fram vad vi vill vara, Sensus önskvärda läge. Sensus är och vill vara ett studieförbund i tiden och då behöver vi vara proaktiva och ta plats i den omvärld vi lever i. Och vår omvärld förändras snabbt. Vi vill fortsätta att arbeta nära våra medlemsorganisationer (som det står i vår strategi från 2008) men hur gör vi det i vår tid? Vad vill vi behålla från det gamla och vad vill vi göra nytt? Under våren 2013 genomfördes sex workshops för anställda och förtroendevalda. Totalt deltog 192 personer från hela landet. Vi skulle vaska fram förslag till målområden. Ett målområde skulle vara livskraftigt, ge energi, vara relevant och skapa mening. Totalt togs det fram 104 olika målområden som sedan, genom gemensamma samlingar och beslut i förbundsstyrelsen, blev sex: Kultur Bildning Att arbeta med rättighetsfrågor Att arbeta med hållbarhetsfrågor Att vara människa livsfrågor Relationer och samarbeten för och med medlemsorganisationer, samarbetspartner, deltagare och i samhället. UNDER HÖSTEN 2013 och större delen av 2014 smälte arbetet med Destination framtiden och processen om ett samgående med studieförbundet Bilda ihop till en gemensam process, Destination framtiden med Sensus Bilda. Här arbetade vi med samma Y-metod som Sensus använder i Destination framtiden: Vi formulerar ett nuläge och ett önskvärt läge, sedan tittar vi på vilka förändringsbehov vi ser för att sedan formulera handlingsalternativ och slutligen en handlingsplan. Tillsamman med Bilda formulerade vi ett önskvärt läge inom 12 målområden varav sex var de målområden Sensus tidigare valt att arbeta med. Och nu satt vi i nya arbetsgrupper, men denna work Läs mer om Destination framtiden på nästa sida. 6

7 clock Arbetsmodellen... gång tillsammans med Bilda för att enas om vilket studieförbund vi ville vara. I maj 2014 hade vi våra första extrainsatta stämmor där vi skulle ta beslut om ett samgående. Både Sensus och Bildas stämmor sa ja till ett samgående. Under hösten 2014 inbjöd vi till dialogmöten med Sensus och Bildas medlemsorganisationer och samarbetspartner för att vi tillsammans skulle finslipa på formuleringarna och diskutera det framtida gemensamma arbetet. Ett gemensamt arbete som skulle bekräftas på extrastämmorna i november. Även här sa Nuläge Förändringsbehov Handlingsalternativ Handlings plan Önskvärt läge Under 2015 ska förändrings behov definieras och ett nytt Sensus skapas. Ett Sensus som bygger på våra rötter. Sensus stämma enhälligt ja till ett samgående men Bildas stämma sa nej. Det var ett nej som för många var en stor besvikelse. Många hade trott på idén om ett samgående och så mycket energi hade lagts ner på arbetet. Men det arbetet har visat sig vara användbart i den fortsatta processen med Destination framtiden. Sensus återupptog arbetet med Sensus önskvärda läge som det formulerats i april 2014 och beslutade att arbeta vidare på den fast med de nya insikter som arbetet med Bilda har gett. Den tydlighet som har växt fram i samtalen med Bilda används nu för att ta fram ett finslipat nytt Önskvärt läge. Under 2015 ska förändringsbehov definieras och ett nytt Sensus skapas. Ett Sensus som bygger på våra rötter. Med historien i ryggen ska Sensus stå redo att ta en plats i framtiden. 7

8 Här är något av allt det vi gjorde under 2013 och 2014 Vi har valt ut några av de satsningar, projekt, möten och idéer som riksförbundet varit inblandat i. Satsningarna genomfördes ofta tillsammans med en eller flera av Sensus regioner och olika medlems organisationer eller samarbetspartner. Scouterna vill samarbeta med oss VI HAR LÄNGE ARBETAT PÅ ATT fördjupa vårt samarbete med scouterna och nu ger det resultat. Under 2014 ökade samarbetet med Scouterna, KFUM Scoutförbund och EFS ungdomsförbunds scouter med 35 % från studietimmar år 2013 till studietimmar år Ökningen har skett i 6 av 8 regioner. Mest av En multireligiös tradition SENSUS MULTIRELIGIÖSA almanacka har blivit en tradition efter att ha getts ut under 11 år. Under 2014 fick den en ny form. Redan tidigare har reportage och berättelser kring hur man firar olika religiösa högtider i Sverige funnits med. Men nu får de ta betydligt mer plats än förut års almanacka började säljas vid Bokmässan i Göteborg i september Almanackan har under året också fått en digital kompis i form av svenskadagar.se. Här kan läsaren ladda ned alla högtiderna och ha dem tillgängliga i sin digitala kalender. Det finns givetvis information om varje högtid. 11 alla ökar Sensus i Mellansverige och Norra Norrland. Verksamhetsökningen beror till största delen på att samarbetet på regional nivå har ökat. almanacka ut för elfte året i I år kom Sensus multireligiösa rad. 8

9 Jag har lovat att rösta SENSUS ARBETADE FÖR ATT FLER ska utnyttja sin rösträtt under supervalåret Vi genomförde bland annat en kampanj där man genom att bära knappar och digitalt på en kampanjsida kunde visa att man lovat att rösta. Sensus är en tydlig aktör i kyrkans arbete med mänskliga rättigheter Kompetens utveckling för Sensus musik grupper KYRKOMÖTET BESLUTADE 2012 att alla (strategiska) beslut i Svenska kyrkan ska föregås av en barnkonsekvensanalys och att ett barnrättsperspektiv ska finnas med i allt löpande arbete. Detta skapar stora utbildningsbehov både i hur man gör en barnkonsekvensanalys och i Barnkonventionen. Sensus bok Barnets rätt är en tillgång i det arbetet. Sensus är också involverade i utbildningsin- satser både nationellt och regionalt. HANNA GERDES EMMA FAGERSTRAND SENSUS STUDIEFÖRBUND MANIFEST ON TOUR ÄR samlingsnamnet för den satsning på komptensutveckling för musiker som Sensus tillsammans med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter), SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och Musikerförbundet under 2014 genomförde för femte året i rad. Manifest on Tour stöds av musikbranschorganisationen Musiksverige samt STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Manifest on tour har under 2014 genomförts i tio städer, från Malmö i söder till Luleå i norr genomfördes den i åtta städer. Musiker och artister som befinner sig i början av sin karriär har i en masterclass fått möta en rutinerad och bred musikbranschpanel för att prata om hur de kan ta sig vidare och utvecklas, allt utifrån de egna förutsättningarna. På varje plats blev en akt utvald att delta i en tävling, där vinnaren fick öppna Manifestgalan, som hölls på Nalen i Stockholm. I år var det Melina Borglowe från Växjö som fick den äran! 9

10 Sensus gillar film VI FILMAR ALLTMER AV DET VI GÖR. Det kan handla om att filma så att fler av våra medarbetare kan ta del av en internutbildning om digitala medier eller att filma föreläsningar riktade till allmänheten. Tanken är alltid att fler ska ha möjlighet att ta del av det vi gör men även att ge föreläsningarna en längre livslängd. Vår strävan att vara aktuella folkbildare digitalt ställer nya krav på oss. Filmen har blivit en viktig del i vårt erbjudande. Bortom slagord och plakat är ett exempel på en film från Sensus frukostseminarier och fler är på gång. Vi filmar även ofta våra Angeläget-föreläsningar. Angeläget är en föreläsningsserie för alla som är intresserade av människor och samhälle. Föreläsningar om ämnen som; Psykisk livräddning, Rasism, Mångfald, Islamofobi, Ätstörningar och Dataspelsberoende finns nu tillgängliga. Sensus idédagar samlade med arbetare från hela landet DEN NOVEMBER 2013 träffades Sensus medarbetare utanför Stockholm för att stärka Sensus inför framtiden, få inspiration, samtala om stoltheter och ha trevligt och kul tillsammans. Sensus medarbetare inbjuds till en samling vartannat år och 2013 var den röda tråden Destination framtiden där det eventuella samarbetet Sensus Bilda ingick. God stämning och många givande samtal kännetecknade dagarna. Komplicerat förhållande till maten? Är du trött på att tänka på hur du äter, eller får du skuldkänslor när du äter något onyttigt? Att äta, mindfulness för kropp och knopp är en 12-veckors kurs som vänder sig till både unga och vuxna som vill få ett mindre komplicerat förhållande till mat, ätande och sin kropp. Under kursen utforskar och utvecklar deltagaren sin förmåga att förstå kroppens olika signaler för aptit, sug, fysisk hunger och mättnad. Samtidigt som hen får lära sig bryta vanemässiga mönster kring mat, ätande och kroppen. Projektet är ett samarbete mellan Sensus studieförbund och Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar och finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden. Under våren 2014 har pilotkurser ägt rum och nu rekryteras ledare. Vi räknar med 60 kursstarter runt om i landet hösten

11 Sensus mänskliga rättigheter SENSUS ÄR STOLT ÖVER SITT rättighetsarbete och vill bidra till ett samhälle präglat av kunskap och respekt för människors olikheter och likheter. Sensus multireligiösa almanacka, folkbildningsarbetet Världens kurs och Sensus engagemang i de årligen återkommande MR-dagarna är exempel på detta arbete. Det rättighetsbaserade arbetet innebär att verka för att mänskliga rättigheter respekteras och förverkligas i den egna organisationen och i samhället. Den femte boken i rättighetsserien som Sensus har varit med och tagit fram heter Barnmakt. Den lanserades under hösten 2014 på Junibacken i Stockholm, samma dag som barnkonventionen firade 25 år. Barnmakt är en metodbok som lyfter fram barns och ungas röster om makt och inflytande. Barnmakt är en uppföljning av Sensus förra bok om rättigheter med fokus på barn, Barnets Världens kurs satsar på utbildningar VÄRLDENS KURS ÄR ETT folkbildningsarbete kopplat till Svenska kyrkans internationella arbete. Under 2014 har Världens kurs fokuserat på utbildning av utbildare. Under vårterminen genomfördes ledarutbildningen Våga vilja leda med tre videomöten och en kursträff på Sensus Möte i Stockholm. Så här skriver en deltagare i utvärderingen: Det var en fantastisk chans att byta rätt- en bok om barnkonventionen (2012). Där finns frågeställningar och övningar som uppmanar till reflektion för att bana väg för att barnkonventionen genomförs i den egna verksamheten. Tillsammans med Sensus tre tidigare rättighetsböcker, Människorätt (2010), Alla har rätt (2011) och Rättighetsbaserat arbete i kyrkorna (2012), gör böckerna det som kan upplevas som svåra juridiska konventioner till allmängods där mänskliga rättigheter blir till något som är angeläget för oss alla. Våra böcker vill ge ett stöd för ett rättighetsbaserat arbete i praktiken och visar hur mänskliga rättigheter berör vardagen både för oss som individer och för organisationer. erfarenheter och bli inspirerad av andra! Tillsammans med Uppsala stift genomfördes en kurs i materialet Tron som drivkraft. Världens kurs har också funnits med på internationella konferenser, stiftsdagar och temadagar med montrar, bokbord och workshops. Verktyg för engagemang kring globala rättvisefrågor fortsätter att efterfrågas. Gotlands kyrkvecka lockar till samtal 2009 ARRANGERAS ÅRLIGEN MRSEDAN Gotlands kyrkvecka i syfte att vara en mötesplats för människor som vill samtala om teologi och tillsammans reflektera och fördjupa sig i frågor som rör församlingsliv, samhälle och kultur. Varje år utses årets förnyare i Svenska kyrkan av en jury med representanter från Kyrkans Tidning, Gotlands kyrkvecka och Visby Domkyrkoförsamling gick priset till Jerker Alsterlund, kontraktsprost i Västerås och initiativtagare till så kallade dropin-vigslar gick priset till Britt- Marie Frisell, församlingspedagog, för sitt strategiska arbete med unga konfirmandledare. Bakom Gotlands kyrkvecka står ett flertal kyrkliga organisationer med Visby Domkyrkoförsamling i spetsen samt Sensus studieförbund som har rollen av att projektleda arbetet. Dagarna lockar ca 200 personer. 11

12 Sensus processledare får uppdrag Sensus har ett tjugotal utbildade processledare som kan leda team, arbetslag och andra grupper, som vill nå ett resultat och involvera alla i gruppen. ARBETSSÄTTET KÄNNETECKNAS AV ett systemiskt tänkande, ett värdesättande förhållningssätt samt av en gemensam grundhållning och gemensamma metoder. De senaste två åren har vi genomfört processledaruppdrag i hela Sverige, bland annat i församlingar i Svenska kyrkan, för fackliga organisationer i olika förändringsprocesser samt andra enskilda uppdrag med fokus organisationsförändring. Vi kan särskilt nämna vårt arbete med Ideell arena där vi bland annat är en av processledarna i deras ledarskapsprogram, Fenix och vår satsning tillsammans med Vårdförbundet i deras mentorprogram. Under 2014 genomfördes en tre dagar lång grundutbildning för att rusta ytterligare 20 personer att bli processledare. Växtkraft med EFS Frukost och samtal fungerar bra ihop FÖR ATT STÄRKA SAMARBETET med en av våra medlemsorganisationer, EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, har vi under 2013 och 2014 arbetat i ett projekt som vill tydliggöra växande och fördjupning och hur man kan nå ut i samhället. Målgrupp är alla de lokala EFS-föreningar som finns runt om i landet. Ca 60 föreningar har varit med i projektet som leds av en projektledare som har både Sensus och EFS som huvudman. Inom ramen för projektet har vi tagit fram ett antal kortfilmer som vill förmedla att det finns flera sätt att vara kyrka i samhället. SENSUS FRUKOSTSEMINARIER vänder sig till våra medlemsorganisationer och samarbetspartner. Vi bjuder in till spännande och aktuella ämnen. Seminarierna bygger på delaktighet där samtal och erfarenhetsutbyte är i fokus. Träffarna inleds med en föreläsning, ett inspel, men största delen av seminariet läggs på just samtalen i grupper, gärna med metoder som involverar många sinnen, tillgodoser många lärstilar och stimulerar till erfarenhetsutbyte. Under 2013 genomförde vi fem seminarier och under 2014 fyra stycken. 12

13 Sensus körmusik presenterar nya tonsättare Mötesplats Engagemang utmanar SENSUS HAR UNDER MÅNGA ÅR försett svenskt körliv med ny repertoar i notabonnemanget Sensus körmusik i samarbete med Gehrmans. De senaste två åren har en rad nya svenska tonsättare och arrangörer presenterat sin musik i serien. Körerna har fått möta bland annat Jens Eriksson, Elisabeth Engdahl, Daniel Fjellström och Nadja Eriksson. Vi har också valt att lyfta fram olika typer av körmusik som passar i kyrklig miljö. Några större verk under är Julkantaten Du ljus, du stjärna av folkmusikern Hans Kennemark med text av Alf Hambe och mässan Mångfaldens bord av Daniel Fjellström och Victoria Rudebark som uruppfördes under Världens fest i Karlstad I serien Sensus musikböcker kom Musikaliskt flöde- artistisk mental träning för scen och undervisning av Kjell Fagéus ut Skapande kör ett pedagogiskt studiematerial om körens sceniska rörelsegestaltning av Ing-Mari Janzon gavs ut Körakademin med ScorX ett nytt sätt att öva SENSUS KÖRARBETE HAR verkligen tagit steget in i den digitala världen. Här ligger vi i framkant. Under namnet Körakademin driver Sensus och Mellansels folkhögskola folkbildningsprojekt via nätet riktat till körer och körledare. Körakademin spelar in körstämmorna i enskilda sånger och större verk. Dessa publiceras på Där kan man själv öva på sin stämma. Genom Körakademin får alla Sensus- körer gratis öva 12 sånger per termin via nätet. Sensus sångare och körledare kan också anmäla sig till kursen Körakademin Plus och kostnadsfritt få tillgång till hela ScorX inspelade musikbibliotek. Unikt i ScorX är att körer även kan köpa och distribuera noter digitalt till hela kören. Många av sångerna som ges ut i notabonnemanget Sensus körmusik finns också inspelade och tillgängliga i ScorX. MÖTESPLATS ENGAGEMANG HAR nu genomförts tre gånger på tre år. Vi bjuder in våra medlemsorganisationer och samarbetspartner till Sigtunastiftelsen. Under två dagar skapar vi en mötesplats för samtal, inspiration, erfarenhetsutbyte och lärande. Här finns möjlighet att utmana sig själv och sin organisation i samtal med andra. Här testar vi nya former för möten och nya metoder för samtal. Varje år har ett specifikt tema, 2013 var det Förändringens utmaningar Körakademin och 2014 När värderingar med möter vardag. Arrangör av dagarna ScorX ett nytt är Sensus, Sigtuna folkhögskola och Sigtunastiftelsen. sätt att öva! 13

14 1 400 personer samlades till Kyrkomusiksymposium 2014 Sensus och Svenska kyrkan anordnade det femte nationella Kyrkomusiksymposiet i Uppsala 5-7 september 2014 under temat Musiken i kyrkan-kyrkan i musiklivet. Vi arbetar med fackförbunden SYMPOSIET SAMLADE kyrkomusiker, studenter, körsångare, utställare, publik och kulturaktörer inom och utanför kyrkan. Cirka personer deltog aktivt på olika sätt i kyrkomusiksymposiet. Deltagarutvärderingen visar att det är det mest lyckade symposiet hittills. I programmet fanns både konserter, seminarier, panelsamtal, gudstjänster och en gemensam festkväll på Uppsala slott. Kyrkomusiksymposiet är en mötes- och inspirationsplats för människor som tycker om kyrkomusik och i år fick medverkande och deltagare även tycka till om musiken i kyrkan. Arbetet med symposiet är en viktig och stor del av Sensus nationella satsning riktat mot Svenska kyrkan. Symposiet innebär också en fortbildning för våra körledare och en möjlighet till kompetensutveckling för Sensus medarbetare. Sensus ansvar som huvudman SENSUS ÄR STOLTA HUVUDMÄN till: Sigtuna folkhögskola där människor med olika bakgrund och olika skäl möts för att studera. Arbetes museum i Norrköping där besökare får ta del av berättelser om människors yrkesliv och vardag. Fonden för mänskliga rättigheter som dels ger stöd till lokala människorättsorganisationer och dels jobbar med kunskapsspridning och opinionsarbete i Sverige. Foto: Miguel Muños Rubilar VI STÄRKER RELATIONERNA MED fackförbunden på nationell nivå. Under år 2013 och 2014 har Sensus erbjudit en tvärfacklig plattform, bland annat genom att arrangera ett fackligt Lärandeforum samt genom att bjuda in facken till Mötesplats Engagemang och till våra frukostseminarier. Utifrån enskilda fackförbunds behov har Sensus och facken samarbetat inom olika teman, bland annat med ett mentorskapsprogram, genom att erbjuda återkommande arbetsmiljöutbildningar samt i utveckling av utbildningsdagar. Många av TCO-facken erbjuder sina medlemmar rabatt på Sensus utbud. En viktig del i det fackliga utvecklingsprojektet är att samarbeta internt i Sensus, i dialog mellan riksförbund och regioner. En intern projektgrupp utgör kärnan i arbetet och över hela landet finns ett etablerat nätverk som regelbundet träffas för inspiration och erfarenhetsutbyte. Målet är att erbjuda hög och jämn kvalitet till fackförbunden över hela landet. 14

15 Ledarrollen ser olika ut VÅRA LEDARE ÄR SENSUS viktigaste ambassadörer och de som möter deltagare och partner i vardagen. Ledarrollen ser mycket olika ut. Det kan handla om att samordna en kör, leda en scoutgrupp, bli utsedd kontaktperson för det lilla musikbandet eller kanske hålla i en dansgrupp. Ledarutvecklingsprogrammet syftar till att introducera och inspirera i rollen som ledare och stärka förhållningssätten kring människosyn, kunskapssyn och samhällssyn (12 503) ledare var aktiva under 2014 (2013 inom parentes) (3083) av dessa har deltagit i eller har kunskaper motsvarande Sensus grundläggande ledarutbildning. 124 (136) stycken har deltagit i vår certifiering. Många jobbar med kommunikation och relationer Sensus samlar organisationer i Almedalen DE TVÅ SENASTE ÅREN HAR mycket av arbetet koncentrerats till en dag. År 2013 var temat för Sensusdagen Rättigheter och 2014 var det Mänsklig hållbarhet om rätten att vara den man är. Temadagarna hålls i en vacker trädgård i Visby. Sensus uppskattas DEN NKI-UNDERSÖKNING (Nöjd Kund Index) som genomfördes under 2013 visar att våra medlemsorganisationer och samarbetspartner blir allt nöjdare med Sensus. PROJEKT DIGITAL KOMMUNIKATION skapades för att ta ett samlat grepp om Sensus kommunikation. Syftet är att se över Sensus kommunikation och det har redan gett Sensus en ny webb och en ny grafisk profil. Sensus ledstjärna för kommunikation sammanfattar budskapet: Vi är folkbildare, Vi hjälps åt, Vi bygger relationer, Vi gillar enkelhet, Vi vill vara lätta att känna igen och Vi strävar efter ständiga förbättringar. 15

16 Sensus utvecklas med digitala verktyg Den digitala utvecklingen erbjuder stora möjligheter men också stora utmaningar. För Sensus, liksom för övriga aktörer i folkbildningen, gäller det att övervinna hinder som utestänger och försvårar möten och lärande. VI SKA UTNYTTJA DE MÖJLIGHETER som finns för att fler ska kunna mötas på de villkor som passar var och en bäst utifrån olika behov, lärstilar och intressen. Delaktigheten kan ökas genom att olika typer av mötesplatser, såväl fysiska som digitala, kan erbjudas. Studiecirklar och kulturarrangemang kan genomföras med deltagarna fysiskt närvarande eller med närvaro via webben. Filmer och ljudfiler kan utgöra inslag före, under eller efter fysiska möten. Under år 2013 genomfördes en webbaserad kurs i nätpedagogik. Bland deltagarna fanns Sensusmedarbetare men också personer från Sensus samarbetspartner, bland annat fackförbunden. Syftet med kursen var att ge kunskap och inspiration om nätbaserat lärande, om vilka olika verktyg som finns och om vad som krävs av dig som kursledare. Under år 2014 har Sensus, tillsammans med övriga studieförbund och folkhögskolor, arbetat på uppdrag av Folkbildningsrådet i Rådslag 2014 för digital utveckling i folkbildningen. Uppdraget innebar att analysera nuläge och identifiera utvecklingsbehov inom det digitala området, med målet att utveckla strategier för att ta tillvara digitala verktyg och miljöer på bästa sätt. Inom Sensus har regionala rådslag samt ett avslutande nationellt rådslag hållits under år Därefter har Sensus medverkat vid ett nationellt rådslag för samtliga studieförbund och folkhögskolor, arrangerat av Folkbildningsrådet. Slutsatserna av arbetet var bland annat att det behövs stöd till verksamhetsutvecklare och cirkelledare, så att digitala verktyg och miljöer i framtiden kan utgöra naturliga delar i folkbildningen. Vidare krävs ett förändrat förhållningssätt, inte minst vad gäller regelverket, så att digitala inslag ses som norm och inte som avvikelse. Ett Sensus-internt nätverk med representanter från Sensus alla regioner har nu bildats. Nätverket har träffats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte både i fysiska träffar och i webbmöten. Det webbaserade systemet för videokonferens som Sensus använder, och som är tillgängligt för möten med både interna och externa deltagare, utnyttjas av allt fler medarbetare. En viktig aspekt av digital utveckling är möjligheten att utveckla och effektivisera administrationen. Här utgör den så kallade e-listan, det vill säga att redovisa cirkeldeltagare digitalt istället för på handskrivna lappar, en viktig del. Sensus har varit drivande sedan 2012 då cirka 1 procent av cirklarna redovisades via e-listor. Under 2014 kom det in 4480 e-listor vilket betyder att 16 procent av cirklar och annan folkbildningsverksamhet redovisades digitalt. Drygt 1500 ledare använder nu e-listan. 16

17 Stort sug efter folkbildning om självskadebeteende och ätstörningar HUR TAR MAN UPP FRÅGOR OM självskadebeteende och ätstörningar bland ungdomar när man vet hur vanligt problemet är? Hur bemöter man en drabbad på bästa sätt? Tillsammans med SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) som är specialiserade just på självskadebeteende och ätstörningar har vi under året samarbetet kring flera aktiviteter och material, ett exempel är konferenserna som Sensus och SHEDO arrangerade i Malmö, Göteborg och Stockholm dit över tusen personer anmälde sig. Sex nya medlemsorganisationer Konferenserna vände sig till alla som i sitt yrke eller i sin ideella verksamhet möter ungdomar. Nära sexhundra deltagare fick plats och deras engagemang var stort. Sensus har satsat på samarbete med NSPH (Nationell samverkan för Psykisk Hälsa) och i projektet Hjärnkoll. Vi tog 2013 fram materialet Din rätt. Det är ett studiematerial för den som lever med psykisk ohälsa och vill veta mer om sina rättigheter och tillsammans med andra åstadkomma en positiv förändring. Om dokumentationen Under 2013 och 2014 har SST Nämnden för statligt stöd för Trossamfund erbjudit trossamfundsledare kompetensutveckling i syfte att ge redskap till att bättre orientera sig i det svenska samhället och leda sina organisationer. Botkyrka folkhögskola har varit huvudansvariga för utbildningen och Sensus studieförbund har ansvarat för den del som handlar om ledarskap. Denna dokumentation sammanfattar den del som handlar om ledarskap. Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundsledare FOTO Joel Stockman FORM september 2014 PÅ FÖRBUNDSSTÄMMAN 2013 FICK Sensus sex nya medlemsorganisationer: Amningshjälpen Frisk och Fri, riksförbundet mot ätstörningar Mandeiska Sabeiska Samfundet RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Svenska muslimer för fred och rättvisa Sveriges konstföreningar UNDER 2013 OCH 2014 HAR SST Nämnden för statligt stöd till Trossamfunden erbjudit trossamfundledare kompetensutveckling i syfte att ge redskap till att bättre orientera sig i det svenska samhället och att leda 16 sina organisationer. Botkyrka folkhögskola har varit huvudansvariga för utbildningen och Sensus studieförbund har ansvarat för den del som handlar om ledarskap. I ledarskapsdelen fokuserade vi även på människosyn, kunskapssyn, makt, konflikt och konflikthantering, det svåra samtalet och kommunikation. Utbildningen DELTAGARDOKUMENTATION genomfördes Ledarskap i fokus i Stockholm, Göteborg och Malmö och totalt deltog runt 60 samfundsledare. 17

18 Ständiga förbättringar att lära i vardagen Sensus kvalitetsledningssystem baseras på att leda och styra utifrån Sensus strategi, att arbeta med ständiga förbättringar, att göra risk- och väsentlighetsanalyser och genomföra internkontroll och uppföljning. KVALITETSUTVECKLING ÄR ETT ständigt pågående förbättringsarbete. Risk- och väsentlighetsanalyser är proaktiva och görs i förebyggande syfte för att medvetandegöra vilka risker vi är beredda att ta samt hur vi kan minimera att icke önskade händelser inträffar. Internkontroll och uppföljningar är reaktiva och görs i efterhand för att se om vi nått våra mål och för att lära av vårt agerande. Ledning och styrning Sensus har en gemensam strategi och 16 övergripande mål. Inför varje nytt år beslutar förbundsstyrelsen om ett gemensamt vägledningsdokument som talar om vad vi ska fokusera på under det kommande året. Utifrån vägledningsdokumentet utarbetar riksförbundet och regionerna årliga handlingsplaner och budgetar. Resultaten följs upp på gemensamma konferenser. Det viktigaste stödet för detta arbete är vår gemensamma planerings- och uppföljningsprocess baserad på aktiviteter i årscykeln. Ständiga förbättringar Sensus kvalitetsutveckling baseras på att arbeta med ständiga förbättringar och att lära i vardagen. Målbilden är att alla inom Sensus använder förhållningssätt och arbetssätt i linje med ständiga förbättringar, att vi använder vår kompetens till nytta för våra medlemsorganisationer och samarbetspartners samt att vi är branschledare när det gäller kvalitetsarbete. Vår generella metod för att stötta arbetet Sensus årscykel Planeringskonferens Budget och handlingsplan Slutrapportering Målkonferens Okt Sept Nov Aug Dec Juli FS Jan Juni Feb Maj Slutrapportering Mars April Verksamhetsberättelse Bokslut Analys & uppföljning Uppföljnings- och utvecklingskonferens Vägledande beslut inför kommande år calendar FS betyder att Förbundsstyrelsen träffas. 18

19 Agera Studera Planera Gör PGSA-hjulet. Förbättringshjulet. med ständiga förbättringar baseras på förbättringshjulets (PGSA-hjulet) fyra steg: Planera: Vi formulerar mål vi vill uppnå. Gör: Vi genomför aktiviteter för att uppnå målen. Studera: Vi utvärderar genom att mäta och analyserar utfallet. Agera: Vi lär av resultaten och reviderar mål och initiativ. Risk och väsentlighetsanalys Vi gör riskbedömningar i relation till mål och beslut för att vi både ska minimera risker och bedöma hur stora risker vi är beredda att acceptera när vi strävar efter att skapa värde. Vår metod för att göra riskbedömningar är framtagna av Folkbildningsförbundet i samverkan med andra studieförbund. Internkontroll och uppföljning Vi genomför internkontroll för att se att organisationens mål uppnås, att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, att rapporteringen är tillförlitlig och att vi följer lagar och förordningar. Vi har två metoder; självvärdering av vårt systematiska kvalitetsarbete samt internkontroll. Självvärdering är Sensus metod för att synliggöra den egna bedömningen av det systematiska kvalitetsarbetet. genomför internrevision av den statsbidragsberättigade verksamheten utifrån direktiv från Folk bildningsrådet. Respektive region ansvarar för egenkontroll av motsvarande verksamhet. Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitetsarbete Ett konkret resultat är det stora engagemang och den delaktighet som våra medlemsorganisationer och samverkanspartner visat och bidragit med i samtal under samgåendeprocessen med studieförbundet Bilda. Trots uteblivet samgående har processen skapat närhet och stärkt samverkan. Ett annat resultat är fyra utvecklingsområden till följd av genomförd självvärdering av vårt systematiska kvalitetsarbete. Behoven rör en utvecklad systematik kring nöjdhet hos medlemsorganisationer, samarbetspartner och dess ledare samt ett utvecklat arbete med risk- och synpunktshantering. Ytterligare resultat är att arbetet med Destination framtiden såväl utvecklat vår förmåga att arbete processinriktat som stärkt vår samsyn och ledarskapet. 19

20 Sensus har 33 medlemsorganisationer Efter förbundsstämman i april 2013 när Sensus fick sex nya medlemsorganisationer har Sensus nu 33 medlemsorganisationer på nationell nivå. Ett viktigt mervärde för många av dem är de mötesplatser som Sensus bjuder in till där organisationer från olika sfärer kan mötas. Sensus medlemsorganisationer på nationell nivå i december 2014 ABC, Aktiva insatser för människa och miljö Amningshjälpen Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Credo Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen Frisk och fri, Riksföreningen mot ätstörningar Föreningen Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan Individuell Människohjälp KFUM Sverige KFUM idrottsförbund KFUM scoutförbund Kvinnor för mission Kvinnor i Svenska kyrkan Kyrkans Akademikerförbund Kyrkomusikernas Riksförbund Mandeiska Sabeiska Samfundet RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling EKHO Kristna HBTQ Sveriges Konstföreningar Sveriges lottakårer Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd SPES Scouterna S:t Georges Scoutgillen i Sverige Sigtunastiftelsen Spädbarnsfonden Stiftelsen Sverige och Kristen Tro Svenska kyrkan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Svenska Kyrkans Unga Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Sveriges Kyrkosångsförbund Y s Men International Region Sweden + Ett viktigt mervärde är de mötesplatser som Sensus bjuder in till. 20

21 Möten förändrar människor earth Genom att systematiskt bjuda in till möten stärker vi våra relationer. ALLA MÄNNISKOR SOM JAG MÖTTE PÅ Mötesplats Engagemang har så olika infallsvinklar, kommer från olika organisationer, från stora fackförbund, små och stora ideella organisationer. Mötet med varandra är så berikande. Rösten kommer från en av deltagarna i Mötesplats Engagemang och fångar meningen med Sensus mötesplatser. Vi gör dem tillsammans, till nytta för organisationer - dess ärende och människor. Mötesplatser är hjärtat i vårt bildningsuppdrag. Hos oss och genom oss möts olika människor och organisationer för att dela, Alla människor som jag mötte på Mötesplats Engagemang har så olika infallsvinklar... Mötet med varandra är så berikande. tänka fritt, gestalta och reflektera. Uttrycket - möten förändrar människor, människor förändrar världen - är inte bara ord. Vi vet att det är på riktigt. Vi vet att de organisationer som möts har stort utbyte av varandra. Man inspireras, man lär och man knyter kontakter. Våra mötesplatser är knytkalas för bildning och utveckling. Inom folkbildningen möts vi i studiecirkeln, Sensus möts genom kulturarrangemang och genom mötesplatser. Vi möts i stora och små sammanhang. Sensus vill se olikheter som en tillgång och när det skaver i åsikter och perspektiv går processen framåt. Genom att använda folkbildningens metoder kommer vi till vår rätt och genom möten förstår vi oss själva bättre. Därmed ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Under den senaste verksamhetsperioden har Sensus fortsatt med att utveckla mötesplatser för medlemsorganisationer och samarbetspartner. Det är sammanhang som ska präglas av hög delaktighet och där vi skapar innehåll tillsammans, precis som i studiecirkeln. Genom att systematiskt bjuda in till Sensus frukost, Sensusdagen på Almedalen eller Mötesplats Engagemang stärker vi våra relationer och blir relevanta för varandra. Våra mötesplatser gör att vi träffas regelbundet. Vi behöver det för att utvecklas och lära nytt. 21

22 Inga-Lena Arvidsson arbetar i Svenska kyrkan: Vårt samarbete känns tydligt och bra Inga-Lena Arvidsson är enhetschef på Avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar på kyrkokansliet i Uppsala. Hon säger själv att hon alltid har samarbetat med Sensus. Först som präst i församlingen, senare som anställd på Stockholms stift och nu sedan sex år på nationell nivå från Kyrkokansliet. - SENSUS FINNS NÄSTAN ALLTID MED NÄR det handlar om konkreta stora sammanhang i Svenska kyrkan. Med Sensus vet jag att jag får pedagogisk kompetens och att jag får människor som kan sina saker. Det kan handla om att driva processer eller att ha kunskap om vilka kulturarbetare eller föreläsare som passar i rätt sammanhang, säger Inga-Lena. Sensus samarbete med Inga-Lenas medarbetare har bland annat resulterat i ett material om rättighetsbaserat arbete, en mängd utbildningssatsningar och flera kyrkomusiksymposium. Inga-Lena lyfter särskilt fram arbetet med att hitta arbetsformer för konfirmander med funktionsnedsättning eller det pågående arbetet med barnkonsekvensanalysen. När Svenska kyrkan för två år sedan bestämde att alla stora beslut skulle föregås av en barnkonsekvensanalys så satte det stora krav på församlingar att fortbilda sig sig. Nu arbetar Sensus och stiften tillsammans för att lära ut det konkreta hantverket. Hur gör man en barnkonsekvensanalys i praktiken? Sensus insats är ovärderlig. - Sensus insats är ovärderlig. Det är självklart att vi samverkar med Sensus processledare och dessutom tycker jag att det är roligt att samarbeta med Sensus. På frågan om något skaver i samarbete och som inte fungerar så bra tvekar Inga- Lena och svarar sedan att eftersom Svenska kyrkan är större än Sensus så har kyrkan så många utvecklingsprojekt som man skulle kunna samarbeta kring och Sensus har inte tid eller resurser till alla. star Sensus bidrar med pedagogisk kompetens. 22

23 Extra många möten för förbundsstyrelsen under Förbundsstyrelsen har genomfört 9 möten under SENSUS FICK SIN NUVARANDE FÖRBUNDSstyrelse på förbundsstämman den 27 april Den består av: Ken Bjerregaard Jan Cedmark Michael Ekdahl, ordförande Elisabeth Falkemo Maria Graner Emma Hansen Dahlqvist Inger Harlevi Magnus Högdahl, personalrepresentant som avgick maj 2014 Solveig Ininbergs Hannu Kannussaari Anders Lindberg Staffan Ljunggren, personalrepresentant som tillträdde september 2014 Åsa Roslund, vice ordförande Lena Rydhäll, personalrepresentant som tillträdde juni 2014 Marika Tyrsén, personalrepresentant som avgick maj 2014 Under 2014 genomfördes 9 förbundsstyrelsemöten och 5 arbetsutskottsmöten. Dessutom genomfördes 4 gemensamma styrelsemöten och 6 arbetsutskottsmöten med Bilda. Under 2013 genomfördes 7 förbundsstyrelsemöten varav ett var ett extra sammanträde tillsammans med Bildas förbundsstyrelse. Sensus arbetsutskott träffades vid fyra tillfällen. 23

24 Verksamhetsstatistik 2014 TOTALT ÖKADE SENSUS VERKSAMHET under 2014 med ca 2 % räknat i studietimmar i alla verksamhetsformer. Vi fortsätter dock att tappa deltagare i studiecirkeln. Alla regioner ökar i antalet studietimmar förutom Småland-Öland, Stockholm-Gotland och Östergötland-Norra Småland. Verksamheten med övriga samverkanspartner (organisationer och föreningar som vi inte har nationella samarbetsavtal med) fortsätter att öka och är ca 1/3 av vår totala verksamhet. Vår egen verksamhet (främst Rock och Pop) tappar något i jämförelse med förra året, men är fortfarande 1/3 av vår totala verksamhet. I verksamheten med medlemsorganisationer ökar vi tillsamman med EFS, Mandeiska Sabeiska Samfundet, Scouterna och Sverige kyrkosångsförbund. Däremot tappar vi verksamhet tillsammans med Svenska kyrkan. Statsbidragsberättigad verksamhet i antal arrangemang, deltagare och studietimmar Antal arrangemang % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram % Sensus totalt % Antal deltagare % Studiecirkel % Varav kvinnor % Varav män % Annan folkbildningsverksamhet % Varav kvinnor % Varav män % Kulturprogram % Varav kvinnor % Varav män % Sensus totalt % Varav kvinnor % Varav män % 24

25 Antal studietimmar % Studiecirkel % Annan folkbildningsverksamhet % Kulturprogram* % Sensus totalt % *ett kulturprogram är omräknat till 9 studietimmar. Statsbidragsberättigad verksamhet per region Studiecirkel Antal studietimmar % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Annan folkbildningsverksamhet Antal studietimmar % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % 25

26 Statsbidragsberättigad verksamhet per region Kulturprogram Antal arrangemang % Mellansverige % Norra Norrland % Skåne-Blekinge % Småland-Öland % Stockholm-Gotland % Uppsala-Härnösand % Västra Sverige % Östergötland-Norra Småland % Sensus totalt % Antal studietimmar alla verksamhetsformer Norra Norrland Mellansverige Skåne Blekinge Småland Öland Stockholm Gotland Uppsala Härnösand Västra Sverige Östergötland Norra Småland Studiecirkel Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Antalet kulturprogram är omräknat till antal studietimmar. 26

27 Största ämnena i studietimmar i studiecirkel och annan folkbildingsverksamhet Utveckling av de 15 största ämnena per år i studietimmar Annat utbildning i främmande språk Annan utbildning i religion Film, radio och TV produktion Friskvård Fritidsverksamhet, för barn o ungdom Föreningskunskap Improvisatorisk musik Instrumentalmusik ensamble Körsång Livs åskådning, filosofi, logik, etik Matlagning Musik Måleri Pedagogik och metod Sång, musik i grupp Teater och dramatik Träslöjd Vävning Övrig textilslöjd Övrigt konsthantverk

28 Folkbildningsverksamhet studietimmar och antal arrangemang Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Studietimmar Kulturprogram Antal arrangemang Medlemsorganisationer ABC-Aktiva insatser för människa och miljö Amningshjälpen BRO-Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Credo EFS Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstöriningar Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan Individuell Människohjälp KFUMs Idrottsförbund KFUMs Scoutförbund KFUM Sverige KFUMs Triangelförbund Kvinnor för mission Kvinnor i Svenska kyrkan Kyrkans Akademikerförbund Kyrkomusikernas Riksförbund Mandeiska Sabeiska Samfundet RFHL, för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella Sveriges lottakårer Riksorganisationen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES Scouterna S:t Georges Scoutgillen i Sverige Sigtunastiftelsen Spädbarnsfonden Stiftelsen Sverige och Kristen Tro Svenska Kyrkan Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation Svenska Kyrkans Lekmannaförbund

29 Svenska Kyrkans Unga Svenska muslimer för fred och rättvisa Sveriges konstföreningar Sveriges Kyrkosångsförbund Y`s Men International Region Sweden Medlemsorganisationer totalt Samverkanspartner Amnesty BRIS Fackförbundet ST Feministiskt initiativ Finansförbundet Försvarsförbundet Lärarförbundet Röda Korsets Ungdomsförbund SPRF-Sveriges Pensionärers Riksförbund Sveriges Kristna Råd Sveriges Makalösa Föräldrar TCO (och TCO-förbund) Vision (Fackförbundet SKTF) Övriga samverkanspartner Lokal/regional medlemsorganisation Samverkanspartner totalt Övriga samverkanspartner Lokal/regional medlemsorganisation Samverkanspartner totalt Egen verksamhet Egen verksamhet varav Rock och Pop

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund

Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Förbundsstämma 2015 Sensus studieförbund Välkommen till förbundsstämman! Tider för dagen 09.00 Registrering, kaffe/te 10.00 Inledning. Musik. 10.30 Förhandlingarna startar 11.30 Lunch 12.30 Fortsatta förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Sensus. Mänsklig hållbarhet PROGRAMBLAD 30 JUNI

Sensus. Mänsklig hållbarhet PROGRAMBLAD 30 JUNI i Sensus len Almeda 2015 Mänsklig hållbarhet PROGRAMBLAD 30 JUNI Program 30 juni Klockargårdens trädgård Norra kyrkogatan 1 08.00 Frukostmingel 08.25-08.30 Inledning och välkomna Ann-Katrin Persson, förbundsrektor

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL

MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL MED UPPDRAGET SOM STYRMEDEL att leda HR-arbete i ideella organisationer EN KURS I TVÅ AVSNITT för arbetsgivare i ideella organisationer 27-29 augusti 8-10 oktober Där passionen utvecklar. MED UPPDRAGET

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer