Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011"

Transkript

1 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare tvärtom. Mycket är osäkert men ryktena om världens undergång är överdrivna. Förklaringen till de kraftiga kursrasen och svängningarna under tredje kvartalet är den ovanligt stora osäkerhet som råder just nu och som försvårar marknadens värdering av ekonomiska prognoser och resultatförväntningar. Osäkerheten har främst tre grunder: För det första är det oklart hur vissa europeiska länder och USA ska kunna betala av på sina enorma statsskulder och samtidigt stimulera en svag konjunktur. För det andra råder osäkerhet kring finansbranschens förmåga att fungera som smörjmedel i det ekonomiska maskineriet. För det tredje är det osäkert om den privata sektorn i västvärlden är villig och kapabel att träda in som den ekonomiska tillväxtens draglok i den offentliga sektorns ställe. Beslutsfattarna i Europa och USA har ansvaret för att väga det kortsiktiga behovet av ekonomisk stimulans mot det långsiktiga behovet av att betala av på stora statsskulder. Det är en avvägning som kräver både lyhördhet och handlingskraft, och man måste ta itu med de svåra strukturella utmaningar som har skapat dagens situation med höga skulder och svag konkurrenskraft. Men varken europeiska eller amerikanska politiker har visat sig från sin mest handlingskraftiga eller rationella sida de senaste månaderna. Deras ibland häpnadsväckande fumlighet både frustrerar och skrämmer marknaderna och är den främsta förklaringen till de stora svängningar vi har sett den senaste tiden. Det är ett faktum att politiska processer ofta tar längre tid och har ett rörigare förlopp än vad finansmarknaderna känner sig tillfreds med. Men det har varit ovanligt illa de senaste månaderna. Den våldsamma antipati som präglar arbetet och retoriken i den amerikanska kongressen, och den förlamande oviljan bland ledande europeiska politiker att ta itu med euroområdets problem på allvar, kommer högst olägligt i en situation där världsekonomin mer än någonsin är beroende av politisk handlingskraft och ledarskap för att utvecklingen ska kunna vändas i en mer positiv riktning. Det har länge varit tydligt att politiska beslutsfattare vill förhala och skjuta problemen framför sig i hopp om att bli kvitt dem tack vare ekonomisk tillväxt och/eller inflation. Men finansmarknaderna har vid upprepade tillfällen tving-

2 at politikerna att vidta åtgärder för att lugna situationen, även om det skett motvilligt. Hittills har detta växelspel inte gett någon trovärdig eller bestående lösning på marknadens bekymmer, varken i USA eller i Europa. Ett viktigt skäl till trögheten på politisk nivå är att det rör sig om reella och kraftiga motsättningar som inte låter sig lösas utan vidare. Detta gäller särskilt i euroområdet. Grekland är konkursmässigt och klarar knappast att betala sin enorma statsskuld. Frågan är vem som ska ta hand om räkningen. De euroländer som har skött sig vill givetvis inte skicka räkningen vidare till sina skattebetalare. De har därför lobbat för lösningar som innebär att privata långivare till Grekland ska stå för en del av notan. Men detta har skapat ett nytt problem: Eftersom europeiska banker är de privata investerare som har stört exponering mot den grekiska statsskulden leder kravet om att dela på räkningen till oro för bankväsendets soliditet. Och därmed är vi framme vid nästa osäkerhetsmoment. Bankväsendet spelar en unik roll i vår moderna penningekonomi genom vad som brukar kallas dess kreditskapande förmåga. I stora drag innebär det att bankerna skapar pengar genom att låna ut de medel som sätts in. De pengar vi har på kontot är hela tiden i princip tillgängliga för oss, men samtidigt görs de under en period tillgängliga för bankens låntagare. Förutsatt att inte alla sparare går till banken i samma ögonblick för att ta ut sina pengar, och att de flesta låntagare betalar av sina lån i tid, fungerar systemet väldigt bra. De förmögna får ränta på sitt sparande och de som behöver kapital får tillgång till det. Men om en stor andel låntagare misssköter sina lån, eller om ett stort antal sparare får intrycket att pengarna inte längre är säkra på banken, brakar systemet samman med full kraft på mycket kort tid. Och eftersom bankerna är tätt sammanflätade genom lån till och insättningar hos varandra smittar problem hos en bank snabbt av sig på andra. Detta är just vad många befarar ska hända med de europeiska bankerna om enorma lån från bankerna till vissa europeiska länder plötsligt blir värdelösa. Senast vi befann oss i en liknande situation var under finanskrisen Den gången agerade politiska beslutsfattare över hela världen snabbt och samordnat genom insättningsgarantier, räddningspaket och åtgärder för att undvika en kollaps för det internationella finanssystemet. Men de senaste månadernas politiska skådespel har gjort att många tvivlar på beslutsfattarnas förmåga att hantera utmaningarna framför oss på ett lika bra sätt. Samtidigt råder inget tvivel om att politiska beslutsfattare, och inte minst centralbankerna, är mycket medvetna om problemet och att det finns en växande vilja att stärka de mest utsatta bankernas kapitalisering för att undvika en ny tvärnit på kreditmarknaden. Det är svårt att föreställa sig att beslutsfattarna inte kommer att agera med kraft om en ny finanskollaps hotar. Än så länge är vi lyckligtvis inte där. På grund av bankernas centrala roll i ekonomin och deras för tillfället mycket utsatta position smörjer inte finansbranschen maskineriet genom sitt kreditskapande just nu i lika hög grad som den hade kunnat göra. Alla håller på sina insättningar för att stärka den egna balansräkningen och därmed är det många värdeskapande projekt som inte får tillgång till kapital. Följden blir sannolikt att tillväxten framöver blir svagare än vad vi är vana vid från vanliga konjunkturuppgångar. Exakt hur mycket svagare debatteras intensivt. De senaste månaderna har tydligt visat att många investerare på aktiemarknaderna har en mer pessimistisk syn än analytikerna och bolagen själva. Det stora avståndet mellan dessa grupper bidrar i sig till att öka osäkerheten, och det är först när parterna närmar sig varandras verklighetsuppfattning som man kan vänta sig att marknaden lugnar sig och hittar fotfästet. Som aktiva förvaltare har vi på ODIN naturligtvis också vår syn på situationen. Mer om det lite senare. Till skillnad från den offentliga sektorn har den privata sektorn i Europa och USA använt tiden sedan finanskrisen 2008 till att minska sina skulder. Man har med andra ord sparat pengar i stället för att låta dem rinna iväg. Den ekonomiska återhämtningen under 2009 och 2010 drevs i hög grad av den offentliga sektorns konsumtion och ökade efterfrågan. Men nu måste den offentliga sektorn i många länder spara och betala av på sina skulder. Om den ekonomiska tillväxten ska fortsätta måste därför hushåll och företag ta över som draglok för investeringar och efterfrågan. Frågan är huruvida de är villiga och kapabla att axla den rollen. Utmaningarna är många, i synnerhet för hushållen i USA. För det första tar det lång tid att betala av en stor skuld. Samtidigt är den amerikanska arbetslösheten fortsatt hög, den svaga bostadsmarknaden gör att många sitter med negativt eget kapital och den svaga börsutvecklingen minskar förmögenhetsvärdet. Det gör att många amerikanska hushåll har goda skäl att vara Så investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som fritt kan investera i bolag, oberoende av vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli «morgondagens vinnare». Vårt jobb som fondförvaltare är att göra andelsägarna delaktiga i bolagens värdeökning. På ODIN förstår vi vikten av att göra egna, självständiga investeringsval.våra investeringar görs mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser inom branscher och på marknader som vi känner till och förstår - där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare som klarar kortsiktiga störningar i marknaden. Vi föredrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Det är bolag med en solid omsättning och god resultatutveckling, som är undervärderade i förhållande till bedömningarna av den långsiktiga resultatutvecklingen och bokförda värden. Att bolagen faktiskt gör vinst och har reella värden gör att

3 försiktiga med sin konsumtion framöver. Dessutom bidrar den allmänna oron och osäkerheten till att göra människor mer defensiva. De skjuter upp stora inköp och investeringar tills de känner sig säkrare på framtidsutsikterna. Å andra sidan är läget bland de amerikanska företagen mycket gott. Under de senaste åren har de samlat på sig en historiskt hög likviditet, och balansräkningarna är robustare än på länge. Det skapar stort utrymme för investeringar, uppköp eller ökad aktieutdelning. På motsvarande sätt har ett högt sparande bland hushållen under de senaste åren skapat större privatekonomiskt utrymme, vilket gör att konsumtionen kan ta fart så snart amerikanerna känner sig trygga med sin framtid. Dessutom håller USA:s dominans i världsekonomin på att minska. Tillväxtmarknaderna spelar en allt större roll, och här är situationen en helt annan än i väst. När oro och svag utveckling i Europa och USA bidrar till att dämpa priset på olja och andra viktiga råvaror innebär det stora lättnader för konsumenterna i tillväxtländerna, som kan använda en större andel av sina pengar till annat än mat och bränsle. Sannolikheten för en recession i delar av världen har ökat under de senaste månaderna, men det troligaste scenariot är fortfarande en period med dämpad tillväxt ingen recession. I likhet med de flesta tycker vi att det är oroväckande rörigt på politisk nivå i Europa och USA, men vi tror trots det inte att det finns fog för några domedagsprofetior. Med tanke på oron för framtiden är det inte troligt att den privata konsumtionen i västvärlden kommer att öka särskilt mycket framöver, men de låga räntenivåerna gör samtidigt att den knappast kommer att minska heller. Sammantaget är det troligaste att världsekonomin tuffar på med något minskad fart framöver. Men i så fall är det många bra bolag som levererar betydligt högre avkastning än vad dagens kurser skulle tala för. Den här gången är det annorlunda-sjukan är ofta en tydlig indikation på att priserna på en marknad stigit till orimligt höga nivåer. Enligt vår uppfattning är den lika bra som indikation på att de sjunkit orimligt lågt. Där är vi nu. Vi har i och för sig befunnit oss där ett tag, men vi kommer inte att bli kvar här för alltid. Erfarenheten visar att även om orsakerna till uppgångar och ras upplevs som helt nya varje gång, så är de underliggande krafterna likväl desamma och bekanta mönster upprepar sig gång på gång. Börserna kan falla kraftigt på kort tid, så som de alltid har gjort tidigare. Men börserna kommer att stiga till nya toppnivåer igen, så som de alltid har gjort tidigare. Exakt när marknaden vänder är det ingen som kan förutsäga med säkerhet. Många försöker. Men erfarenheten visar att de flesta misslyckas oftare än de lyckas. Därför har vi en annan strategi. Såväl i goda som i dåliga tider är uppgiften för ODINs portföljförvaltare att hålla både rädslan och girigheten i schack. Här är investeringsprocessen viktig eftersom den säkrar en konsekvent och disciplinerad strategi över tid. Frågan vi alla ställer oss är: äger vi de rätta bolagen? Svaret kan man bara hitta i bolagens fundamentala värde. Vår uppfattning är att marknadens rådande värdering utgår från ett värre scenario för de bolag vi äger än det som är mest sannolikt om man ser till historisk erfarenhet och våra kunskaper om företagens värdeskapande förmåga. Glappet mellan cykliska och defensiva aktier är rekord-stort. Värderingen på aktiemarknaden globalt säger just nu att marknaden väntar sig att resultaten ska försämras med 30 procent. Vi hittar inget vidare stöd i de fundamentala faktorerna för en så kraftig försämring. Rädslan har gått som en löpeld bland marknadsaktörerna, och bra aktier dras ned till onaturligt låga nivåer. Efter sådana perioder framstår den här typen av aktier ofta som billiga. För investerare med tålamod och förmåga att stänga ute larmet från en känslostyrd marknad kan perioder som dessa skapa möjlighet till utmärkta investeringar. En tydlig indikation på det är att en rad industriella aktörer på sistone har passat på att göra tunga investeringar och till och med köpt upp börsnoterade bolag till vad de uppfattar som bra priser vid en långsiktig investering. På samma sätt har ODINs förvaltningsteam arbetat intensivt under de senaste månaderna för att positionera våra portföljer väl. Därför har vi en stark tro på våra portföljers framtidsutsikter, trots att det stormar på marknaden. Jarle Sjo Ansvarig förvaltare för ODIN Maritim, och ODIN Offshore. Det är bra att läsa rapporter om olika länder och om politiska förändringar. Men att se det med egna ögon ger ännu bättre kunskap och djupare förståelse. En viktig del av jobbet för ODINs förvaltare består i att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar får vi mer kunskap och ökad förståelse för den kultur de är verksamma i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analys vi gör av de bolag vi bedömer om vi ska investera i. Vi tror att det hela tiden går att upptäcka bra, undervärderade bolag - bolag som vi tror blir «morgondagens vinnare». Ända sedan ODIN na i ODINs aktiefonder hög meravkastning under många år. Resultaten kan du se i avkastningsöversikten.

4 MÅNADENS TEMA Läge att blicka österut? Skuldkrisen härjar i Europa, och med så mycket som händer i vårt närområde kan det vara svårt att fokusera på vad som händer utanför de europeiska gränserna. Den kinesiska ekonomin har fått allt mindre utrymme i medias ekonomirapportering på sistone. Detta trots att media, för bara några månader sedan, framställde en hotande överhettning i Kina som det största hotet mot den globala tillväxten. Nu kan vi konstatera att någon överhettning i Kinas ekonomi faktiskt inte kan skönjas. Istället verkar Kina i dagsläget må synnerligen bra om man jämför med våra mer närliggande områden, sett ur ett geogra- Kinas BNP utgör 10 procent av den globala BNP:n, vilket kan jämföras med USA som svarar för 22 procent av den globala BNP:n. Kina bidrog dock med hela 30 procent av BNP-tillväxten under 2010 och det bidraget väntas fortsätta växa. Före millennieskiftet var Kina världens sjätte största ekonomi, drygt tio år senare tog sig Kina upp till en andra plats på listan över världens största ekonomier. I början av 2011 toppade Kina Asiens tillväxtlista med en förväntad BNP-tillväxt på 9,6 procent under Överlag är det i Asien som de snabbast växande till- att länder som exempelvis Kazakstan får rejält med draghjälp från Kina. Intressant statistik från SCB visar att Sveriges export till Asien är mer omfattande än exporten till USA (Asien svarar för 12 procent medan USA svarar för 7,3 procent) och den svenska exporten till Asien ökar kontinuerligt i betydelse och blir allt viktigare för den svenska exportindustrin. Intressant att notera är att långsiktiga investerare i råvaror och underleverantörer till oljeindustrin, såsom oljeriggsbolag och oljeservicebolag har all anledning att följa upp vad som egentligen händer i Kina. Den snabba ekonomiska tillväxten i Kina talar nämligen för att bristen på olja kommer att öka dramatiskt. Oljekonsumtionen per invånare i Kina utgör cirka en tiondel av konsumtionen i det mer utvecklade grannlandet Sydkorea. Om Kina närmar sig samma konsumtion skulle det innebära en ökad efterfrågan på cirka 50 procent. Kina har fortsatt en hel del hemläxa att göra, för att kunna mäta sig med de största ekonomiska makterna, särskilt vad avser deras hard currency regime och det politiska systemet. På kort sikt är det en utmaning att de kinesiska lönerna stiger kraftigt. Detta driver upp produktions- Samtidigt är denna utveckling positiv på lång sikt. Kina klättrar i värdekedjan och utvecklas till en ekonomi med en inhemsk privatkonsumtion som en allt viktigare del av den ekonomiska tillväxten. tydligt samband mellan den de positiva framtidsutsikterna för den kinesiska realekonomin och den enorma uppgången på den kinesiska aktiemarknaden. ODIN är försiktigt med direkt exponering mot den kinesiska aktiemarknaden just nu, eftersom vi upplever stora utmaningar inom företagsregleringar och styrningen av kinesiska företag. Den kinesiska aktiemarknaden är också sårbar för effekterna av nervösa pengar från västerländska investerare, vilket driver upp volatiliteten. Därför föredrar vi på ODIN en högre grad indirekt exponering genom innehav i västerländska företag med exponering mot den starka kinesiska ekonomin. Det tror vi ger god risk/reward i framtiden, samtidigt som vi på så vis har bättre kontroll på risken för i fonderna ODIN Global, ODIN Global SMB och ODIN Emerging Markets. 6

5 Avkastningshistorik per 30 september 2011 Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki CAP GI -10,3 % -28,5 % -16,6 % 1,5 % -6,2 % 9,9 % 12,4 % -6,6 % -23,5 % -15,3 % 4,6 % -2,0 % 7,1 % 8,6 % -9,6 % -31,1 % -23,2 % 3,0 % -3,1 % 11,5 % 19,5 % -8,9 % -27,0 % -21,3 % 1,6 % -2,5 % 8,0 % 9,3 % ODIN Norge Oslo Børs Fondsindex (OSEFX) -14,4 % -33,3 % -16,8 % 1,4 % -5,9 % 9,2 % 15,8 % -12,3 % -25,8 % -11,8 % 4,3 % -2,0 % 8,6 % 10,1 % ODIN Sverige ,9 % -27,3 % -16,2 % 7,8 % -1,5 % 12,3 % 16,1 % OMXSB Cap GI ODIN Europa 1) ,0 % -8,3 % -22,5 % -20,7 % -15,5 % -9,8 % 10,1 % 0,5 % 0,5 % -8,6 % 7,7 % 0,0 % 10,7 % -2,3 % MSCI Europe net Index ODIN Europa SMB 2) ,6 % -7,3 % -16,1 % -24,2 % -10,4 % -11,2 % -1,1 % -0,8 % -5,3 % -7,4 % 0,9 % 4,6 % -0,9 % 1,4 % MSCI Europe net Small Cap Index ODIN Global 3) ,2 % -6,0 % -20,4 % -17,9 % -9,9 % -9,8 % 5,1 % 5,4 % -3,7 % -5,0 % 6,8 % -0,3 % 4,9 % -0,7 % MSCI World Net Index ODIN Global SMB 4) ,1 % -9,4 % -13,0 % -23,1 % -2,9 % -13,8 % 1,7 % 3,4 % -3,4 % -6,9 % -0,2 % 0,8 % -1,9 % 0,2 % MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim ,9 % -11,5 % -16,8 % -35,9 % -2,5 % -22,6 % 6,5 % -11,6 % -1,5 % -8,3 % 4,7 % 15,1 % 4,3 % 11,6 % MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore ,0 % -13,8 % -35,0 % -27,0 % -26,5 % -9,0 % -9,1 % -3,7 % -6,5 % -5,1 % 5,0 % 11,5 % 0,8 % 5,4 % Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index* ODIN Emerging Markets ,9 % -6,0 % -23,0 % -23,7 % -2,2 % -16,1 % -5,4 % 4,2 % -0,8 % -0,1 % 7,0 % 7,6 % -0,3 % 3,5 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD -6,6 % -22,4 % -14,8 % 8,1 % 3,6 % 11,7 % 6,6 % ODIN Fastighet ,8 % -13,3 % -5,7 % 14,7 % 4,3 % 16,7 % 14,9 % Carnegie Sweden Real Estate Index* -8,5 % -18,5 % -10,5 % 15,5 % 0,8 % 13,1 % 10,0 % ODIN Fastighet I ,8 % -14,0 % ,6 % Carnegie Sweden Real Estate Index* -8,5 % -18,5 % ,3 % 1) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fond-i-fond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. *Referensindexet är inte utdelningsjusterat. RÄNTEFOND Startdatum mån Hittills i år Yield p.a. Räntekänslighet ODIN Moneymarket EUR ,1 % 0,2 % 2,24 % 0,10 % EUR003M Index 0,1 % 1,1 % Sedan start totalt 4,2 % 9,5 % ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.

6 ODINS AKTIEFONDER Fonder med globala mandat: ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Europeiska fonder: ODIN Europa ODIN Europa SMB Nordiska fonder: ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Sektorfonder: ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Fastighet I I ODIN har vi en enkel tumregel för när du skall investera: Investera i fonder då du har råd. Detta kan låta enkelt, men om du försöker träffa tillfälliga nedgångar eller toppar, är sannolikheten att misslyckas stor. Vår rekommendation är därför att spara regelbundet och att öppna ett månatligt sparavtal. Hur mycket du placerar, hur länge du sparar, aktiemarknadens utveckling och förvaltarens skicklighet är faktorer som avgör värdet på din investering. Med månadssparande finns ytterligare en poäng - nämligen hur du sparar. Både upp- och nedgångar på börsen utnyttjas: en månad då börsvärdet är lågt blir fondandelarna billiga och sparsumman räcker till fler andelar. När börsen så småningom börjar stiga ökar värdet på fondandelarna. Val av fond Avkastningen är vanligtvis den viktigaste orsaken till att investera i aktiefonder. Generellt sett kan man förvänta sig en högre avkastning av en aktiefond än av till exempel ett bankkonto över tid. Men man måste också acceptera variationer i placeringens värde, vilka hänför sig till förändringar i marknadsvärdena på de tillgångar fonden investerat i. Historiskt sett har aktiemarknaden avkastat i genomsnitt 3-6 procentenheter mera än bankdepositioner. Vi rekommenderar en investeringstid i aktiefonder på minst fem år. Om du överväger ett månadssparande eller en investering i endast en fond, föreslår vi i första hand någon av våra fonder med ett brett mandat: SMB Vår rekommendation baserar sig på att ovannämnda fonder kan placera fritt på olika marknader oberoende av företagsstorlek eller bransch. Det finns dock många flera anledningar till att investera i flera av våra fonder. Ytterligare information om våra aktiefonder finns på vår webbplats ODIN fonder kan tecknas antingen som en engångsteckning eller som regelbundet sparande. Minimibeloppet vid engångsteckningar är 500 euro. Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande. OBS! Enligt lagen om identifiering av kunder måste nya kunder sända oss en kopia av sitt identitetsbevis. Teckningsblanketter Teckningsblanketter och tilläggsinformation finns att hämta på vår webbplats eller om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon: eller på e-post: ODIN Fonder, Mannerheimvägen 14 A, våning 8, Helsingfors Telefon: Fax: E-post: Hemsida: FO-nummer: Bolaget är ett helägt dotterbolag till ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Hugin & Munin. Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - November 2011 Fågel Fenix reser sig ur Nordsjön Augusti och september präglades av djupt missmod, men i oktober har vi sett tecken på försiktig börsoptimism.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 ODIN Sverige Volvo rullar in i Kina ODIN har nyligen besökt Kina för att träffa Volvos kommande joint venture (JV)-partner, det statsägda Dongfeng Motor.

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Månadsbrev juli Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev juli Anders Åström, Granit Fonder Månadsbrev juli 2016 Investerare skakade snabbt av sig oron efter Brexit och riskviljan återvände till de finansiella marknaderna, framförallt till världens aktiemarknader. Detta visade sig i form av att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadsbrev augusti 2014

Månadsbrev augusti 2014 Månadsbrev augusti 2014 Augusti var en ganska håglös aktiemånad och de flesta aktiemarknader rörde sig bara marginellt. Undantaget var USA där flera index nådde nya toppnoteringar, bland annat noterade

Läs mer

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2014 Utvecklingen i juni var blandad. Svenska börsen sjönk med 1,3 procent under juni (SIXPRX), men globalt var aktiemarknaden upp 1,7 procent (MSCI World). Bäst utveckling under månaden

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer