Utsläpp av avloppsvatten orsakade cryptosporidiesmittan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsläpp av avloppsvatten orsakade cryptosporidiesmittan"

Transkript

1 Utsläpp av avloppsvatten orsakade cryptosporidiesmittan en redovisning av bygg och miljökontorets arbete och slutsatser Slutrapport

2 Utsläpp av avloppsvatten orsakade cryptosporidiesmittan - redovisning av bygg- och miljökontorets arbete och slutsatser Sammanfattning Bygg- och miljökontorets utredning visar att avloppsvatten har släppts ut i närheten av intaget till vattenverket Abborren. Föroreningar har därigenom kommit in via vattenverket och vidare ut i dricksvattenledningarna. Utifrån bygg- och miljökontorets uppgifter kan inte en specifik smittkälla pekas ut utan det finns flera tänkbara källor som tillsammans, eller var för sig, kan ha varit orsaken. Avloppsvattnet kan ha kommit både från nödavledningar från pumpstationer och brunnar inom spillvattennätet och från felkopplingar inom dagvatten- och spillvattennätet. Påverkan från enskilda avloppsanläggningar bedöms vara liten. Inledning Måndagen 18 april 2011 kontaktades bygg- och miljökontoret av smittskyddsenheten vid Umeå universitetssjukhus. De meddelade att det genom provtagning av sjuka personer hittats ett antal patienter med Cryptosporidiuminfektion. De berättade därutöver att det sen en vecka tillbaka hade varit cirka fem personer per dygn som sökt sjukvård för mag-/tarmsymptom som inte riktigt stämde överens med vinterkräksjukan. Personerna hade feber och ont i magen. Smittskyddsenheten har tidigare under vintern meddelat två konstaterade fall men dessa har inte föranlett någon utredning med koppling till dricksvattnet eftersom det var enstaka personer varav ett fall kunde förklaras genom smitta utomlands. Smittskyddet trodde också att det fanns ett stort antal med samma symptom som inte sökte sjukvård vilket grundades på signaler om att drycken Proviva börjat ta slut i matvaruaffärerna och att vätskeersättningspreparatet Resorb börjat ta slut på Apoteken. Bygg- och miljökontoret bedömde i samråd med smittskyddsenheten att det omgående skulle tas prov på Cryptosporidier i både råvattnet och renvattnet från vattenverket Abborren. Bygg- och miljökontoret kontaktade direkt Smittskyddsinstitutets laboratorium och provtagningsutrustning beställdes. Därefter informerades kommunens säkerhetssamordnare. Säkerhetssamordnaren kallade till ett första krisledningsmöte klockan 16 samma dag och en krisledningsorganisation upprättades. Krisledningsorganisationen bestod av representanter för kommunledningskontoret, tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret, smittskyddsläkaren och Skellefteå lasarett. På morgonen den 19 april fanns provtagningsutrustningen på plats på vattenverket. Samma dag bestämde kommunens krisledningsorganisation, på inrådan av smittskyddsläkaren, att det skulle skickas ut ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) med rekommendationen att alla som får vatten från vattenverket Abborren skulle koka dricksvattnet. Smittskyddsläkaren grundade sin rekommendation på att det troligen var väldigt många ute i samhället som var sjuka på grund av Cryptosporidier, att döma av alla som kontaktade sjukvården. Infektionen bedömdes även ha en sådan spridning i åldrar och att inget annat enskilt livsmedel skulle ha konsumerats av så många att det borde vara något annat än dricksvattnet som var källan. 2(10)

3 Bygg- och miljökontoret har arbetat med information till allmänheten och näringslivet, utredning av möjliga orsaker till utbrottet, granskat tekniska kontorets arbete samt varit representerade i kommunens krisledningsorganisation. Ansvarsfördelningen på byggoch miljökontoret för rapportering av arbetet inom de olika områdena har varit följande: Kommunalt avlopp Anna Bodén Enskilda avlopp Thorbjörn Johansson Skellefteälven och biflöden Bo-Göran Persson Dricksvatten Helena Byström Livsmedel Johanni Wellenius Epidemiologi Helena Byström, Fredrik Ekefjärd Badvatten Richard Ågren De första dagarna fokuserades arbetet på insatser kring vattenförsörjningen och att få ut information till alla livsmedelsföretag. Efterhand påbörjades arbetet med att hitta möjliga orsaker. Provtagningar från insjuknade personer visade att det handlade om arten Cryptosporidium hominis vilket medförde att smitta via djur kunde uteslutas. Den mest sannolika orsaken till smittan ansågs därför vara påverkan av avloppsvatten. Bygg- och miljökontoret påbörjade därför en utredning av orsaker kopplade både till det kommunala avloppsledningsnätet och till de enskilda avloppsanläggningar som finns uppströms och strax nedströms vattenverket Abborren. Som stöd till kommunen har personer från den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA funnits till hands både på plats i början av krisen och senare via telefon och e- post. Även smittskyddsläkaren har varit en resurs i arbetet och har i samråd med Smittskyddsinstitutet bidragit med två typer av enkäter. Även kontakten med landstinget har varit omfattande. Kommunalt avlopp Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet över de kommunala avloppsreningsverken med tillhörande ledningsnät vilket tekniska nämnden är huvudman för. Stora delar av arbetet med att hitta orsaker till smittan och genomförande av åtgärder har skett i samarbete mellan de olika förvaltningarna. Tillsynsinsatser har också riktats mot andra verksamheter som har förekommit i orsaksutredningen. Eftersom det ansågs sannolikt att smittan var orsakat av ett utsläpp av avloppsvatten lämnade bygg- och miljökontoret i slutet av april in en anmälan om misstänkt brott mot miljöbalken. För att kunna göra en utredning av möjliga orsaker till smittan begärde bygg- och miljökontoret in och granskade uppgifter från tekniska kontoret rörande dagvatten- och spillvattennätet, pumpstationer och möjliga utsläppspunkter. Bygg- och miljökontoret har också följt och granskat tekniska kontorets arbete med provtagning och undersökningar längs dagvatten- och spillvattennätet. Provtagningar har genomförts både med avseende på cryptosporidium och på indikatorbakterier för att kunna spåra påverkan från avloppsvatten i dagvatten. I de fall problem och felaktigheter hittats har bygg- och miljökontoret granskat och kommenterat tekniska kontorets vidtagna och planerade åtgärder 3(10)

4 Bygg- och miljökontoret har fått in uppgifter om bräddpunkter och problem på ledningsnätet som tidigare inte har rapporterats. Det har blivit tydligt att det finns en del brister i rutiner och på vilket sätt tillsynsmyndigheten har blivit underrättad om driftsstörningar. Förutom arbete mot tekniska kontoret har bygg- och miljökontoret kontrollerat rutiner hos företag som arbetar med tining av frusna avlopps- och dricksvattenledningar samt undersökt möjlig spridning av cryptosporidier via rötslam. Utifrån uppgifter som lämnats och provtagningar som gjorts har det bedömts att dessa områden inte har bidragit till smittspridningen. Bygg- och miljökontoret har också fått in en del tips och frågor från allmänheten. Dessa har följts upp utifrån de uppgifter som lämnats. Enskilda avlopp Kommunalt verksamhetsområde för avlopp finns i centrala staden, norr om älven upp till Medle och Kniken, söder om älven i Lund upp till Kvistforsens kraftstation. Inom detta område kan det finnas enstaka fastigheter som inte är anslutna till det kommunala nätet. Tillsammans med tekniska kontoret har bygg- och miljökontoret gått igenom området och fått aktuella fastigheter utpekade. På södra sidan om älven väster om Kvistforsens kraftstation finns ett antal enskilda avlopp. Bygg- och miljökontoret har inventerat de anläggningar som ligger i nära anslutning till älven. Utifrån allmänhetens tips har också några fastigheter kontrollerats. På den södra sidan älven hittades ett avlopp från en fastighet som borde ha varit inkopplat på det kommunala avloppsledningsnätet, men som istället leddes direkt ut i älven. Detta åtgärdades så snart det upptäcktes och avloppet pumpas nu till det kommunala spillvattennätet. Ett prov togs ur slammet i avloppsbrunnen men detta visade sig vara negativt för cryptosporidium. Det pågår en utredning kring en större enskild avloppsanläggning i Lund och resultat från den väntas i mitten på september. I övrigt har det inte hittats några felaktigheter som visar på att ett utsläpp från ett enskilt avlopp ska har varit en möjlig orsak. Skellefteälven och biflöden Eftersom det är vatten från Skellefteälven som används som råvatten i dricksvattenproduktionen har kvaliteten på vattnet i älven varit en viktig del att undersöka. Kvaliteten på vattnet vid vattenintaget påverkas delvis av det som tillförs långt upp i systemet men framförallt av det som tillförs i närområdet. I det här arbetet har bygg- och miljökontoret främst tittat på påverkan från de närmaste biflödena. Ur resultatet från den recipientprovtagning som genomförts inom kommunen har en sammanställning över bakteriehalterna i Skellefteälvens biflöden gjorts. Resultatet visar på en markant högre bakteriehalt i Klintforsån jämfört med övriga biflöden. Även tidigare år har förhöjda bakteriehalter påvisats i Klintforsån men inte entydigt kunnat härledas till avloppsvatten. I samband med utbrottet gjordes nu en jämförelse med bakteriehalten i övriga biflöden. 4(10)

5 Medelhalter Kolibakt. 44 C (st/100ml) Kolibakt. 44 C (st/100ml) Brubäcken Finnforsån Bjurån Klinforsån Bilden visar medelhalterna av kolibakterier odlade vid 44 C från vattenprov tagna i fyra biflöden till Skellefte älv. Resultatet av sammanställningen medförde att bygg- och miljökontoret insåg att vidare utredning måste genomföras för att hitta en orsak till detta. Vattenprover längs Klintforsån har tagits vid tre tillfällen under våren och sommaren och analyserats med avseende på bakterier. De två första provtagningarna visade på förhöjda bakteriehalter från området vid Brännan ner till älven medan den sista provtagningen ( ) visade på lägre halter. Åtgärder som tekniska kontoret genomfört uppströms skulle kunna vara förklaringen till detta men ytterligare provtagning behövs för att säkerställa att inte fler åtgärder krävs. Strömningsberäkningar SMHI har anlitats för att göra strömningsberäkningar i Skellefteälven för att få ytterligare underlag i utredningen av möjliga orsaker. Misstänkta och/eller konstaterade utsläppspunkter har lagts in i beräkningsmodellen och ett antal fall med olika förutsättningar har utförts. Resultatet från de strömningsberäkningar som är klara bekräftar de tankar bygg- och miljökontoret haft angående spridningsmönster och möjligheterna för avloppsvatten från olika källor att nå vattenverkets norra intagspunkt. En slutlig rapport kommer från SMHI i mitten av september men det finns inget i nuläget som tyder på att bygg- och miljökontorets slutsatser kommer att ändras väsentligt. Undersökningarna visar att det finns två tydliga strömningsfåror i Skellefteälven och att ett utsläpp uppströms vattenverket på den norra sidan av älven med största sannolikhet följer den norra fåran. Utspädningen av ett utsläpp beror på hur långt avstånd som studeras och hur stort vattenflödet är i älven. 5(10)

6 Dricksvatten Bygg- och miljönämnden är kontrollmyndighet för de kommunala vattentäkterna. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste händelserna som rör dricksvattnet, vattenverket Abborren och distributionsområdet (ledningar och reservoarer). Åtgärderna som rör dricksvattnet har från tekniska kontorets sida inriktats på följande delar: Provtagning för att försöka spåra smittkällan, vilket inneburit provtagning i hela dricksvattenkedjan, från älvsvattnet till punkter ute på ledningsnätet hos användare. Införskaffande och montering av UV-anläggningen för att få ytterligare en barriär mot parasiter. Utredning av om det kan finnas något inläckage av avloppsvatten, dagvatten eller råvatten på dricksvattennätet, eftersom en UV-anläggning i vattenverket då inte skulle vara en tillräcklig åtgärd. Som nämndes i inledningen togs de två första proven på Cryptosporidier på morgonen 19 april. Därefter fortsatte prover att tas på vattenverket (älvsvattnet, råvattnet och utgående dricksvatten från verket) samt ute på ledningsnät och i reservoar. Fram till den 23 maj hade fem prov tagits på råvatten, fyra prov tagits på utgående dricksvatten från vattenverket och 14 prov ute på ledningsnätet varav ett i en reservoar. Inga cryptosporidier har hittats i något av proven. Tre prov har även tagits i Skellefteälven varav ett vid vattenintaget och två prov ca 1 km uppströms vattenintaget. Samtliga dessa prover var också negativa. Inför rengöring av vattenverk och reservoarer samt renspolning av ledningsnätet har tekniska kontoret undersökt om det skulle kunna finnas något inläckage av avlopp, dagvatten eller råvatten på huvudledningen till Solbackenreservoaren. De misstänker att cryptosporidierna kommit sig dit eftersom spridningen sen blivit så stor i försörjningsområdet. I samband med detta sänktes klorhalten också under några dygn för att lättare kunna se om det fanns inläckage. Klorsänkningen skedde efter samråd med bygg- och miljökontoret som haft kontakt med Livsmedelsverket i frågan. Tekniska kontoret ska i samband med detta även ha kontrollerat möjligheten att föroreningen kommit in i dricksvattnet via fjärrkylesystemet i centrala Skellefteå. De prov som togs på ledningsnätet finns sammanställt i excelfil hos tekniska kontoret. Den 15 juni besökte bygg- och miljökontoret vattenverket Abborren för att få information om de ändringar som hade utförts och som påverkar beredningen av dricksvattnet. Eftersom det är viktigt att vattnet är tillräckligt rent för att den installerade UV-anläggningen ska ha effekt, arbetade tekniska kontoret även med att gå igenom hela vattenverket för att optimera reningen. Efter besöket har ytterligare åtgärder utförts bland annat har renvattenreservoaren, spolvattenreservoaren samt sedimentationsbassängerna rengjorts. Bygg- och miljökontoret fick ta del av samtliga utförda åtgärder och bedöma om de var tillräckliga innan spolningen av ledningsnätet påbörjades. 6(10)

7 Bygg- och miljökontoret tog även ställning till när tekniska kontoret bedömdes ha utfört tillräckliga undersökningar för att ge lasarettet klartecken att använda dricksvattnet från Slinds vattenverk. Slutligt beslut fattades av landstingsdirektören med stöd av Skellefteå kommun och smittskyddsläkaren. Livsmedel De miljöinspektörer som arbetar med livsmedelsfrågor startade direkt sitt arbete med att hantera krisen. Det inledande arbetet bestod av att informera om hur vattnet bör hanteras vid livsmedelshantering samt kontroll av att livsmedelsföretag vidtagit lämpliga åtgärder. Inspektörerna förberedde även en smittskyddsutredning för att undersöka alternativa spridningsvägar av parasiten om utbrotten inte skulle visa sig vara vattenburet. Det blev aldrig aktuellt att genomföra en sådan smittskyddsutredning eftersom det inte fanns något annat spår som var intressant att följa. Bygg- och miljökontoret tog fram information om hur livsmedelsföretag bör hantera vattnet och publicerade detta på kommunens hemsida. I syftet att informera och kontrollera att vatten hanteras på ett säkert sätt genomfördes en rundringning till 225 livsmedelsföretag inom Abborrverkets distributionsområde. Många av företagen hade redan vidtagit lämpliga åtgärder. Efter kontakt med kommunens måltidsenhet samt en områdeschef för förskoleverksamheterna bedömdes att de tidigt vidtagit lämpliga åtgärder för att hantera vattnet på ett säkert sätt. En jourtelefon upprättades på miljöavdelningen dit företagare med frågor om vatten och livsmedelshantering hänvisades. Efter den inledande akuta fasen har arbetet inriktats på att hantera frågor om företag som installerar egna UV-anläggningar, kaffemaskiner och inkommande tips och frågor. Badvatten För att förhindra att personer smittas av cryptosporidieinfektion vid bad i bassäng eller älven har ett antal åtgärder genomförts. Det har bland annat handlat om stängning av bad, information till badande och skärpta rutiner kring rengöring av bassänger. Här har inte bara den misstänkta förekomsten av cryptosporider i det vatten som fyllts i bassängen varit ett problem utan även att förhindra att sjuka personer via bad smittar andra. I dessa frågor har Smittskyddsinstitutet, VAKA och socialstyrelsen varit rådgivande. Epidemiologi Bygg- och miljökontoret har använt resultat från den webbaserade enkät om sjukdomsfall som genomförts tillsammans med smittskyddsläkaren. Uppgifter om sjukdomsfallen har i första hand använts för att studera utbredningen av utbrottet och för att bekräfta att det inte kan finnas någon annan källa till smittan än dricksvattnet. Kommunen, tillsammans med smittskyddsläkaren, drog tidigt slutsatsen att det var dricksvattnet som var smittkällan med tanke på smittans utbredning och att inga andra samband mellan de insjuknade kunde hittas. Den slutsatsen förstärktes senare när antalet insjuknade kraftigt minskade när kokningsrekommendationen infördes. 7(10)

8 Uppgifter om sjukdomsbilder och uppföljning av enskilda individer har hanterats av smittskyddsläkaren och har inte ingått i bygg- och miljökontorets orsaksutredning. Slutsatser Trots att cryptosporidium inte hittats i något inkommande eller utgående vatten från vattenverket Abborren har arbetet hela tiden utgått från misstanken att smittan har kommit via dricksvatten som distribuerats via vattenverket. I samråd med smittskyddsläkaren konstaterades tidigt att spridningen är sådan att vatten är den enda sannolika orsaken. Det konstaterades via provtagningar av sjuka personer att arten av parasiten är den som drabbar endast människan. Av det drogs slutsatsen att smittan har kommit via påverkan från avloppsvatten. Bygg- och miljökontorets utredning av möjliga orsaker har inte kunnat leda fram till något klart svar på var smittan kommer ifrån. Istället finns det ett antal källor som tillsammans, eller var för sig, kan ha varit orsaken. Möjliga orsaker Följande möjliga orsaker, utan rangordning, har identifierats. (se kartbilaga): 1. Dagvattenutlopp strax nedströms vattenverket: Det finns möjlighet till nödavledning från en avloppspumpstation på Nordanå samt från en spillvattenledning över till dagvattenledningen. När vattenverkets sandfilter backspolas går stora mängder vatten ut via dagvattenledningen. Eventuella föroreningar i spolvattnet kan då tänkas ha påverkat vattnet vid det norra råvattenintaget, vilket användes när smittspridningen skedde. SMHI:s spridningsberäkningar har inte entydigt visat att vatten från utloppet genom bakströmmar kan nå intaget men möjligheten kan inte uteslutas. 2. Dagvattenutlopp vid Nordanå: Prover på indikatorbakterier i dagvattenbrunnar uppströms i dagvattenledningen visade på avloppspåverkan. Undersökningen av ledningen ledde fram till att det hittades en fastighet där avloppet kopplats fel, med följd att avloppsvatten runnit ut i dagvattnet. Felaktigheter har också hittats inom Skellefteå lasaretts område. Åtgärder för att rätta till dessa felkopplingar pågår. Mängderna avloppsvatten är svåra att uppskatta men däremot är detta ett kontinuerligt utsläpp som varit under en längre tid och inte vid ett enskilt tillfälle. 3. Bräddning vid pumpstation vid Klintforsån: På grund av stopp i en avloppsledning har en okänd mängd avloppsvatten släppts ut och transporterats via Klintforsån vidare ut i Skellefteälven. 4. Ytterligare avloppspåverkan i Klintforsån: En sammanställning av de bakterieprover som har tagits inom ramen för den recipientprovtagning som genomförs visade på höga halter i ån. De prover som tagits i vår orsaksutredning visar att bakteriehalterna är tidvis höga inom området från stadsdelen Brännan och ned till utloppet i älven. Inspektion av dykarledningar i ån har inte visat på något läckage. Enligt uppgift från tekniska kontoret har det förekommit tillfällen då vatten från avloppsbrunnar bräddat ut i ån. 8(10)

9 5. Utsläpp via andra källor: Förutom de ovan beskrivna fallen så kan det inte uteslutas att påverkan kan ha skett från ytterligare källor. 6. Ökade bakteriehalter efter beredning: Analys av bakteriehalten i råvatten kontra färdigberett dricksvatten indikerar på att beredningen av dricksvattnet av någon anledning började fungera sämre från och med november Bygg- och miljökontoret kommer att följa upp detta i tillsynen. 7. Mekaniska delar ur funktion i beredningsprocessen: Vid bygg- och miljökontorets besök vid vattenverket den 15 juni framkom att det funnits flera omrörare i sedimentationsbassängen som varit ur funktion, vilket kan ha försämrat fällningen. 8. Höjd larmgräns för grumlighet: Vid besöket framkom även att larmgränsen för grumlighet hade höjts till gränsen där vattnet får anmärkning enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift. Detta skulle kunna vara ett tecken på att grumligheten hade varit hög. En hög grumlighet kan tyda på att avskiljningen av partiklar i vattnet inte fungerat tillfredsställande och att avskiljningen av parasiter därmed också kan ha blivit sämre. Eftersom vissa undersökningar fortfarande pågår kan det förutom ovanstående punkter tillkomma uppgifter längre fram som gör att andra möjliga källor till avloppsvatten kan komma att hittas. Det är också viktigt att komma ihåg att det pågår en polisutredning och vad den resulterar i återstår att se. Fortsatt arbete Bygg- och miljökontoret anser att det är viktigt att intaget av råvatten under så stor del av året som möjligt sker från den södra intagspunkten som är mindre känslig för föroreningar. Förvaltningen kommer även att fortsätta att följa de åtgärder som tekniska kontoret genomför för att säkerställa att avloppsvatten inte kan avledas på ett sätt som kan orsaka skada på människor eller miljön. De åtgärder som tekniska kontoret genomför på ledningsnätet kommer löpande att rapporteras till bygg- och miljökontoret. Vid val av lösningar för att åtgärda nödavlopp och olämpliga bräddpunkter ska bygg- och miljökontoret medverka. Bygg- och miljökontoret kommer också att följa upp åtgärder som vidtas av andra verksamheter/fastighetsägare. Genom de redovisade åtgärderna är en del av staden närmast vattenverket väl undersökt. Utifrån de brister som hittats inom det undersökta området gör bygg- och miljökontoret bedömningen att undersökningar och felsökningar måste fortsätta även i andra stadsdelar. Diskussioner om hur arbetet kan fortsätta kommer att föras mellan bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret under hösten Arbetssättet vid tillsynen av de kommunala avloppsreningsverken kommer att förändras. Fokus har hittills mycket legat på reningsverken och de uppgifter som lämnats in via miljörapporter. Nu tydliggörs behovet av mer tillsyn ute på 9(10)

10 ledningsnäten och kontroll av pumpstationer och brunnar. Bygg- och miljökontoret har begärt att vissa rutiner förbättras och uppdateras samt ställt högre krav på rapportering. Diskussioner om tillägg och utökning av den kontroll som genomförs vid vattenverket Abborren och avloppsreningsverket på Tuvan förs mellan tekniska kontoret och byggoch miljökontoret. Regelbunden analys med avseende på parasiter skulle eventuellt kunna ge tidiga indikationer på att smittan finns i samhället. Vägledning inom detta område behövs och förhoppningsvis kan Livsmedelsverket hjälpa till med detta utifrån de två stora utbrotten av cryptosporidium som inträffat i Östersund respektive Skellefteå. Bygg- och miljökontoret Göran Åström Förvaltningschef Anna Bodén Miljöinspektör Helena Byström Miljöinspektör Bilagor: Bilaga 1: Karta över möjliga utsläppspunkter i förhållande till vattenverket 10(10)

11 Bilaga 1: Karta över möjliga utsläppspunkter i förhållande till vattenverket

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen.

Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Månen vandrar sitt tysta vis, snön lyser vit på älvens is, snön lyser vit på påskadagen. Skelleftebon har ont i magen. Larmet går! 19/4 2011 Krisgrupp: Koka vattnet! Är det dricksvattnet från Abborren?

Läs mer

Utbrott av Cryptosporidier i Skellefteå 2011. Vad hände? Vad gjorde vi? Lärdomar

Utbrott av Cryptosporidier i Skellefteå 2011. Vad hände? Vad gjorde vi? Lärdomar Utbrott av Cryptosporidier i Skellefteå 2011 Vad hände? Vad gjorde vi? Lärdomar 72000 inv i kommunen 36000 inv i centralorten 7200 kvkm (Sveriges största kustkommun) 1 500 sjöar, 5 älvar och 36 mil kust

Läs mer

Vad hände i Östersund? och vad har vi lärt oss. 26/11 2010 18/2 2011. Jari Hiltula. Miljöchef Östersunds kommun

Vad hände i Östersund? och vad har vi lärt oss. 26/11 2010 18/2 2011. Jari Hiltula. Miljöchef Östersunds kommun Vad hände i Östersund? 26/11 2010 18/2 2011 och vad har vi lärt oss. Jari Hiltula Miljöchef Östersunds kommun Östersunds kommun i täten mot ett hållbart samhälle Först i landet med miljöcertifiering enligt

Läs mer

Från kris till kontroll. Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation.

Från kris till kontroll. Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation. Från kris till kontroll Cryptosporidium och hur Skellefteå kommun hanterade parasitattacken Med fokus på kommunikation. 71 200 invånare Larmet går parasiten är här! Fredag 15 april Första fallet av cryptosporidium

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga

Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga Rekommenderad kokning av vattnet i Karlskoga Juni 2009 Maj 2012 RUBRIKER 16/6-09 2 HÄNDELSEFÖRLOPP 2009-06-09 Ordinarie provtagning enligt kontrollprogram 2009-06-11 kl: 15:00 Laboratoriet meddelade att

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Cryptosporidium i Östersund. Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 2010 2011

Cryptosporidium i Östersund. Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 2010 2011 Cryptosporidium i Östersund Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 2010 2011 Cryptosporidium i Östersund Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna

Läs mer

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

ANMÄLAN registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, till exempel ändrad beredning,

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Nokia, Finland november 2007 Observationsstudie av VAKA i samverkan med MSB april 2008

Nokia, Finland november 2007 Observationsstudie av VAKA i samverkan med MSB april 2008 Nokia, Finland november 2007 Observationsstudie av VAKA i samverkan med MSB april 2008 PärAleljung, Hans Hagelin, Jan-Erik Ylinenpää, Leif Elofsson och Emilia Holkeri 20090817 Pär Aleljung Demonterad förbigångskoppling

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar

Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar MILJÖ & HÄLSOSKYDD Egenkontroll För små och stora dricksvattenanläggningar Alla livsmedelsföretag ska arbeta med egenkontroll. Till livsmedelsföretag räknas även dricksvattenproducenter. De flesta får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan PIK PROJEKT 2013 Västra Götalands län Provtagning av is i livsmedelanläggningar Projektplan Bakgrund Vid länsmöten har det framförts att det vore dags att genomföra ett projekt om is från ismaskiner inom

Läs mer

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Sju år med UV-ljus men inget klor på ytvattenverket Vad händer i ledningsnätet?

Sju år med UV-ljus men inget klor på ytvattenverket Vad händer i ledningsnätet? 1 Sju år med UV-ljus men inget klor på ytvattenverket Vad händer i ledningsnätet? Halten 7d heterotrofa bakterier i ledningsnätet har sjunkit sedan vi gick över från klorering till UV-belysning för desinfektion

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Inventering av mikrobiologiska riskpunkter i östra Mälaren. Mikael Tärnström

Inventering av mikrobiologiska riskpunkter i östra Mälaren. Mikael Tärnström EXAMENSARBETE KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN Inventering av mikrobiologiska riskpunkter i östra Mälaren Mikael Tärnström KTH Stockholm 2011 I KTH KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN EXAMENSARBETE

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 29:5

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 29:5 29:5 En fastighetsägare har orsakat driftstörningar på den allmänna va-anläggningen genom utsläpp av större mängder potatisskal i avloppet. Skadeståndet har jämkats eftersom huvudmannen ansetts medvållande

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 Plan Antagen av tekniska nämnden 2010-01-18 3 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA i Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 i Telefax: 0322-600 960

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK Dokumentnamn: Bilaga 2 - Förslag vattenskyddsområde Dokumentet gäller för: VA-försörjning, dricksvatten Strömsund kommun Framtaget av: Ansvarig för dokumentet: Anna Norman, ProVAb VA-chef, Strömsund kommun

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

2014-02-06 meddelad i Östersund

2014-02-06 meddelad i Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal motparter: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Magnusson Åklagarmyndigheten Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Motpart Östersunds kommun, 212000-2528 831

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten:

Nationellt nätverk för dricksvatten: Nationellt nätverk för dricksvatten: - Ökat samarbete för att säkra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun Nationellt samordningsansvar dricksvatten Klimat- och energiproposition

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta.

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 Is och dricksvatten Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 2 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Metod och avgränsning...3 Bedömning och parametrar...3 Resultat...5 Resultat isprover...6

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Kommentarer till 2013 års taxestatistik

Kommentarer till 2013 års taxestatistik Kommentarer till 2013 års taxestatistik VA-avgiften för en normalvilla höjdes med i medeltal 4,3% 2013. Tendensen med låga avgiftsökningar för vatten- och avloppstjänster från tidigare år består därför.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Tekniska nämnden, VA 2013

Tekniska nämnden, VA 2013 Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet

Läs mer

Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. www.miva.se

Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. www.miva.se Så produceras och renas vatten ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM HUR VATTEN PRODUCERAS OCH RENAS I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN www.miva.se Vatten, bara vanligt vatten Nationell satsning Mitt Vatten är en gemensam satsning

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr.

L och ACJ yrkade reducering av va-avgiften med 800 kr. 31 En fastighetsägare har inte medgivits nedsättning av va-avgiften för att han själv pumpat ut inträngande avloppsvatten från sin källare så att detta inte kom att belasta kommunens avloppsreningsverk.

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Kenneth M Persson, Sydvatten & LTH Anders Rönnmark, Motala kommun Jing Li, Lunds universitet Sudhir Chowdhury,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE LAXSJÖ POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2012-06-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer