œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ"

Transkript

1 / /3/08 9:30 AM Page Långt härifrån i Judeens land Med gläde q = & b Långt här - i - från i Ju - de - ens land her - dar - na hör - de vid 2. Äng - lar - nas sång i - från him - me - lens råd kom med ett bud - skap om 3. Her - re, med äng - lar - na ub - la vi. Hälp oss att sung - a i 4. Kom snart, o tid, då allt folk en gång sung - er till- sam - mans i? b 4 4. & b Œ... Œ ök - nens rand: frid och nåd: Ä - ra ske Gud, ä - ra ske Gud, har - mo - ni: Ä - ra ske Gud, ut - i u - bel - sång:? b. Œ. Œ Ä - ra ske Gud ut - i hö - den! & b. ä - ra ske Gud ut - i hö - den! Frid på or - den, hö - den!? b.. Ä - ra ske Gud ut - i hö - den! & b... J? b gott be - hag, frid på or - den, gott be - hag.. J J Text och musik: John Menzies Macfarlane, Lukas 2:8 20 Läran och förbunden 45:71

2 / /3/08 9:30 AM Page 165 & b 4 3? b 3 4 Se här uti stallet 1. Se här ut - i stal - let av halm är hans bädd. 2. Se, få - ren och ox - ar - na stå vid din bädd, 3. Jag ber dig, o Je - sus, att stan - na hos mig. 142 Vördnadsfullt q = & b Se Je - sus - bar - net i ring - het klädd. men Je - sus - bar - net, du är ic - ke rädd. För e - vigt ag öns - kar att föl - a din stig.? b & b Den stär - nan på him - mel - en ser ned på dig, Jag äls - kar bar - net i krub - ban där, Väl - sig - na oss Her - re med kär - leks - full hand,? b # & b till Je - sus - bar - net den le - der mig. hans blick så mild är oss al - la så kär. och för oss till - ba - ka till him - mel - ens land.? b Text: Anonym c:a 1883, Philadelphia Musik: William J. Kirkpatrick, arrangerad av Rosalee Elser, f Rosalee Elser. Använd med tillstånd. Kopiering för enstaka icke kommersiella tillfällen tillåten. Lukas 2:7 Lukas 18:15 17

3 / /3/08 9:30 AM Page Jublande & b 4 4? b 4 4 q = Äng - la - sång från him - lens höd, kling - an - de bland oss på ord. 2. Ju - bel - to - ner har oss nått, her - dar var - för sung - er ni? 3. Värl - dens Ko - nung kom - men är, ny - född ut - i Bet - le - hem. Änglasång från himlens höd. & b.. Fylld av gläd - e och av fröd, ö - ver ne - den löd dess ord. Vad är bu - det som ni fått? Skall vi frö - das ock - så vi? Pri - sas nu av äng - lars här. Hö din röst och sung med dem.? b. & b. J Glo ri - a? b & b Œ? b in ex - cel - sis De - o. Glo - - Œ

4 / /3/08 9:30 AM Page 167 & b. J w - ri - a in ex - cel - sis De - o.? b. w w Text: Fransk ulvisa, c:a 1862 Musik: Fransk ulvisa Lukas 2:8 20 Psaltaren 95:6 & bb 4 6..? bb 6 4 & bb? bb Fridsamt q = Stil - la natt, he - li - ga natt! Allt är frid. Stär - nan blid 2. Sto - ra stund, he - li - ga stund! Äng - lars här slår sin rund 3. Stil - la natt, he - li - ga natt! Mörk - ret flyr, da - gen gryr..... J ski - ner på bar - net i stal - lets strå och de va -kan -de from - ma två. kring de vak -tan -de her -dars hord, rym-den lu - der av gläd - ens ord: Rädd - nings-tim - man för värl -den slår, nu be - gyn-ner vårt u - bel - år,.. & bb.. J Stilla natt... J... Œ.... Œ Kris - tus till or - den är kom - men. Oss är en Fräl - sa - re född. Kris - tus till or - den är kom - men. E - der är Fräl - sa- ren född. Kris - tus till or - den är kom - men. Oss är en Fräl - sa - re född.? bb.. J Œ.. J.. Text: Joseph Mohr, Musik: Franz Gruber, Œ Lukas 2:7 14 Alma 7:10 12

5 / /3/08 9:30 AM Page Vid midnatt löd den sången klar q = Glatt & bb n J J J 1. Vid mid - natt löd den sång - en klar, som frid på or - den böd. 2. Den ska - ran kom från him - lens sky att sung - a gläd - ens ord, 3. Ty se, snart kom - ma skall den dag pro - fe - ter för - ut - sagt:? bb 6 8 J # J J J J. & bb. J J J J Vid har - pors klang så un - der - bar av äng - lars mun den löd: och hop - pets mor - gon än skall gry för trött och dys - ter ord. Då or - den når en hög - re lag och kläds i him - melsk prakt.? bb # J J J. J J J. & bb n# n. J J J J Åt or - den frid och väl - be - hag! I still - het stärn - be - strödd Till värl - den det - ta fri - dens lud nu kom - mer än en gång, Ny ord och him - mel då den gång sin ko - nung hö - ra skall,? bb # J # J. J J J J J & bb. b J J J J löd sång - en skön: Se, den - na dag en Fräl - sa - re är född! än når oss him - lens gläd - e - bud i äng - la - ska - rors sång. och å - ter lu - der äng - lars sång om frid på or - den all.? bb J # J J J. J J. Text: Edmund H. Sears, Musik: Richard S. Willis, Lukas 2:8 17 Alma 5:50

6 / /3/08 9:30 AM Page 169 Fridfullt q = & b 4 4 # n O Betlehem, du lilla stad b.. 1. O Bet - le - hem, du lil - la stad, så tyst du slum - rar där! 2. Ma - ri - a, ung - frun, föd - de där vår Ko - nung Her - ren Krist. 3. Hur tyst, hur tyst har und - ret skett, o, him - lens störs - ta gärd!? b 4 #. 146 & b #. Högt ö - ver dig på dröm- mars stig går nat - tens stär - ne - här. Kring hel - gad trakt står äng - la - vakt i und - ran dup för - visst. Så Gud i nåd och kär - leks råd ger lus åt mörk - nad värld.? b b. & b #. Dock ly - ser di - na grän - der av lus, en e - vig skatt, Upp - stäm - men, mor - gon - stär - nor: Han föd - des den - na dag! Må vi i kär - lek vand - ra med rent och öd - mukt sinn,? b # n & b # n n.. b #. och hopp och strid från e - vig tid här mö - tas den - na natt. Så sung, du ord, med u - bel- ord till män - skan gott be - hag! Må bön och tro i här - tat bo, då Her - ren trä - der in.? b n #. J.... Text: Phillips Brooks, Musik: Lewis H. Redner, Mika 5:2 Lukas 2:4 16

7 / /3/08 9:30 AM Page Livligt q = & b Lyss till äng - lars bud och sung: Ä - ra va - re ny - född Kung! 2. Fri - dens Furs - te, häl - sad var! Lus och liv till oss han bar!? b 4. J & b.. n Fräl - sa - ren ditt lov hem - bär! Frid på ord hans bud - skap är. Han, all san - nings röst, Guds Son, kom till ord som him - lens lån.? b. J Lyss till änglars bud och sung n. n & b Jor - dens folk, stäm upp med fröd u - bel - sång mot him - lens höd! Född att stil - la kamp och kiv, född att skän - ka e - vigt liv,? b & b #..? b Äng - la - ska - ror, sung med dem: Kris - tus född i Bet - le - hem! född att värl - den fräls - ning ge, män - ni - skans upp - stån - del - se..

8 / /3/08 9:30 AM Page 171 & b. J #.. Lyss till äng - lars bud och sung: Ä - ra va - re ny - född Kung!.? b #. w n Text: Charles Wesley, Musik: Felix Mendelssohn, Lukas 2: Nephi 25:2 Fridsamt & # # 4.? # # 4 4 q = O kär - lek, som Guds Son kan ge, som sä - ger: Gud, din 2. O kär - lek, sprung - en ur Guds hand, som e - vigt kny - ter 3. O kär - lek, styrk när ag är trött. O kär - lek, gör det 4. O Her - re, som i he - lig - het och all - makt här - tats.. & # #.? # # O kärlek, som Guds Son kan ge J. # ## J vil - a ske, som skän - ker Guds för - lå - tel - se Kom, släk - ters band, som för oss hem till him - lens land Kom, bitt - ra sött. Du mång - a sä - lar på - nytt - fött Kom, ängs - lan vet, o led mig du i e - vig - het Kom, n n.. J # n # & # #.... fyll min säl i dag; kom, fyll min säl i dag.? # #.. J.. J. 148 Text och musik: Lorin F. Wheelwright, , 1985 Lorin F. Wheelwright. Denna psalm får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet. Moroni 7:45 48 Johannes 17:20 23

9 / /3/08 9:30 AM Page Milt h = & bb b b2 2. unisont 1. Så rikt har du väl - sig - nat mig, o Her - re kär. 2. Så ömt har du be - skyd-dat mig, o Her - re kär. 3. Din kär - lek har ag upp- nått i så rik - ligt mått.? bb b b 2 Œ Œ Œ Œ w w w. & bb b b n b Jag vill nu de - la med mig så som du mig lär. Men ag kan in - te le - va så som du mig lär, Jag vill så gär - na de - la gläd - en som ag fått.? bb b b Œ Œ Œ w w w & bb b b? bb b b Så rikt har du välsignat mig n Till var - e bro- der på min stig som kan be - hö - va hälp av mig om ag e ger ut - av mitt bröd, om ag e häl- per och ger stöd. Ty när ag gör allt ag för - mår för den vars väg är mörk och svår, Œ w & bb b b. n Œ w w w w vill ag ge av det ag fått från dig. Må ag se mitt sto - ra ö - ver - flöd. först då mitt tack till him - len når.? bb b bn Œ w. Œ. w.. Text: Grace Noll Crowell, , ur Light of the Years, 1936 Harper and Row. Förnyad 1964 av Grace Noll Crowell. Musik: Philip Landgrave, f Broadman Press. Alla rättigheter förbehålls. Internationell copyright utverkad. Använd med tillstånd. Kopiering utan skriftligt tillstånd från copyrightägaren förbuden. MB Jakob 2:17 19 Mosiah 18:27 29

10 / /3/08 9:31 AM Page 173 & # # 4.? # # 4 4 Milt q = Her - re, lär mig äl - ska dig och gå den väg du vi - sat har. 2. Hälp mig ald - rig dö - ma and - ra är ag sälv från syn - der fri? 3. Jag vill skän - ka tröst och lind - ring, he - la var - e här - te - sår; 4. Her - re, lär mig äls - ka al - la så som du mig äls - kat har... J.. & # # Lär mig att föla dig J.. # J Ge mig kraft att lyf - ta an - dra, att till kär - lek va - ra snar. Jag vill glöm-ma och för - lå - ta in - nan stun-den är för - bi. ta min bro - ders hand i kär - lek när hans väg är mörk och svår. När du kal - lar mig att tä - na, mot - tag då mitt gla - da svar:? # # # # 150 & # #....? # #. Gör mitt här - ta rent och öd - mukt, lär mig att föl - a dig. Hälp mig ald - rig dö - ma and - ra, lär mig att föl - a dig. Her - re, hälp mig skän - ka lind - ring, lär mig att föl - a dig. Her - re, lär mig äls - ka al - la, lär mig att föl - a dig.. J J # b.. J Text: Susan Evans McCloud, f IRI Musik: K. Newell Dayley, f IRI Johannes 13: Johannesbrevet 3:16 19; 4:21

11 / /3/08 9:31 AM Page Med övertygelse q = & O du sa - lig - he - tens klip - pa, Je - sus, värl - dens Fräl - sa - re! 2. Upp, Guds folk, mot ond - skan käm - pa, san - nings- lu - set seg - ra skall. 3. Fram - åt, fram - åt vi vill sung - a, när vi mo - digt tå - gar ut. 4. När till sist vi se - gern vun - nit, när vår bä - van är för - bi,? 4.. &. J.. O du salighetens klippa.? Från din hord låt mig e slip - pa, värl - den ditt ba - ner skall se. Ing - en makt Guds ord kan däm - pa. Syn - den går mot sä - kert fall. Vi e fin - ner ste - gen tung - a, stri - dens mö - da snart är slut. när vi må - lets him - mel hun - nit, or - den då från strid är fri... J.. J. & J. # Sam - las, käm - par, kring stan - da - ret! Sam - la kraft och gå fram - åt! 4. Då, o sa - lig - he - tens klip - pa, värl - dens Fräl - sa - re så kär,? &... J..... J? Folk som ut - i mör - ker fa - rit, lus skall se på li - vets stråt. fi - en-den vi där skall slip - pa, or - dens ko - nung stor du är... J.. J.. J Text: Joseph L. Townsend, Musik: William Clayson, Helaman 5:12 Psaltaren 62:2 3

12 / /3/08 9:31 AM Page 175 Herre, sänd till mig din Ande 152 Tankfullt q = & # #.. n 1. Her - re, sänd till mig din An - de att mig le - da på min stig, 2. Och när ag mitt mål full - bor - dat, var - för du mig sän - de ned,? #3 4.. J J & #......? #.. så att vad som än må hän - da, ag må hål - la mig till dig. måt - te ag få hö - ra or - den: Kom och nut ut - av min fred!.. & #... J #.. J n Ty du är mitt värn, min styr - ka, u - tan dig ag in - tet kan. Dig, o Gud, ag öns - kar tä - na. Ack, för - låt du all min brist!? #... J J. & # Hälp mig där - för rätt dig dyr - ka, du min Gud och Fa - der sann. Sänd din Hel - ge An - de re - na att mig le - da först och sist.? #.. J..... J Text: Anonym Musik: Philip Paul Bliss, Matteus 25:21 Läran och förbunden 51:19

13 / /3/08 9:31 AM Page Lugnt h.= & # 4 6 # # Duett Herren om fåren sig vårdar # #.. # 1. Her - ren om få - ren sig vår - dar dyr - bart vart lamm ho - nom 2. Her - ren om få - ren sig vår - dar, dyr - ba - ra lam - men de 3. Gröns-kan - de mark han dem bu - der, vat - ten från kla - ras - te? # & #. Œ # # # #.. är. Stor är den kär - lek han ger dem, små. Mång-a från be - tet ses strö - va, flod. Her - re, vårt svar är: Vi öns - kar? # Œ... & # # n.. Œ hor- den är Her - ren så kär. Her - ren om få - ren sig fa - ror och pröv - ning de får. Her-den, den go - de, dem tä - na dig, Mäs - ta - re god. Gör oss till tro - fas - ta? #..... Œ.... & #... Œ? #.. vår - dar, äls - kar de sking - ra - de får. sö - ker, sö - ker de ir - ran - de lamm. her - dar, sänd oss, med gläd - e vi går Œ

14 / /3/08 9:31 AM Page 177 & # # #. n.. Högt ö - ver berg han dem föl - er, längs stri - da ström - mar han Tro - fast han sö - ker och fin - ner, slu - ter dem ömt i sin vart-helst i värl - den att sö - ka di - na för - vil - la - de? #..... U... u & #.? #. går. famn. får. Œ #.. Stämsång Långt bort i ök - nen de vand - rar, Œ... & #. Œ # n hung- ran - de, hälp- löst i nöd. Var- samt till hor - den han (Vers 3) hälp vi då? # Œ. & #. n.. U för dem, skän-ker dem led - ning och stöd. kom - mer, skän-ker dem led - ning och stöd... Œ? #.. Text: Mary B. Wingate, f Musik: William J. Kirkpatrick, u Œ Lukas 15:4 7 1 Petrusbrevet 5:2 4

15 / /3/08 9:31 AM Page & bb b 4 n? bb b Med gläde q= I den - na lu - va som - mar - tid gå ut, min säl, och 2. Vi skul - le ag al - le - na då i den - na tid o - 3. Ack, är det re - dan här så skönt, är det så här - ligt I denna luva sommartid & bb b. J gläd dig vid den stor - re Gu - dens gå - vor! Se, tack-sam gå, när allt sitt lov dig bring - ar? O och så grönt på den - na ring - a or - den, vad? bb b n n & bb b? bb b & bb b? bb b hur i pryd - ning or - den står, se, hur för dig och Gud, som ä - ran hö - rer till, med lov till dig ag skall det då e va - ra där, i här - lig - he - ten, b n mig hon får så un - der - ba - ra hå - vor! hö - a vill i tron min an - des ving - ar. när ag är en gång för - kla - rad vor - den! Text: Paul Gerhardt, Joachim von Düben, Christoffer O. Angeldorff, Musik: Nathan Söderblom, AB Nordiska Musikförlaget. Tryckt med tillstånd av Erlingförlagen AB. Kopiering utan copyrightägarens tillstånd förbuden. 2 Korintierbrevet 3:11 Läran och förbunden 78:19

16 / /3/08 9:31 AM Page 179 Med gläde q = & b 4 1. Den bloms - ter - tid nu kom - mer med lust och fäg - ring Du nal - kas, lu - va som - mar, då gräs och grö - da 2. De fag - ra bloms - ter - äng - ar och å - kerns äd - la de ri - ka ör - te - säng - ar och lun - dens grö - na? b 4 & b. stor. gror. säd, träd, { Med blid och liv - lig vär - ma till de sko - la oss på - min - na Guds? b. n { & b. allt som va - rit dött sig so - lens strå - lar god - hets ri - ke - dom, att vi den nåd be -? b & b? b.. U. när - ma, och allt blir å - ter - fött. sin - na som räck - er å - ret om. Text: Israel Kolmodin, Johan O. Wallin, Musik: Svensk folkvisa, 1693 Den blomstertid nu kommer. u 155 Psaltaren 67:7 Läran och förbunden 136: 27 28

17 / /3/08 9:31 AM Page & # 4 2.? #2 4 Lätt q = J 1. Ta va - ra på var tim - ma, den snabbt skall has - ta bort. 2. De has - tigt svun - na da - gar vi ald - rig få i - gen. 3. Som vin - ter-mörk - ret föl - er den lu - sa som - mar - tid, 4. Ta va - ra på var tim - ma, då skall du sä - ker stå... Ta vara på var timma J... & #... ## n? # & #? # När so - len ski - ner, ver - ka, ty li - vet är så kort. Ta stun - der-na till va - ra, till - fäl- let i - lar hän. så gläd - en kan för - svin - na, vän - das i sorg och strid. Var fli - tig i din gär - ning, lyc - kan du då skall nå.... J.... # J Vi kan e tving - a so - len att stan - na hos oss här, Och ti - den flyr på ving - ar, om e vi pas - sa på, Så var - för då e strä - va att va - ra till be - hag, Var är - lig i ditt här - ta, låt klok - het le - da dig.. # J. J & #. J.... e hel - ler bu - da skug - gan att e oss va - ra när. ty som en dag är li - vet, av Gud det ska - pats så. och le - va rent och dyg - digt och hel - ga var - e dag? Dig då Guds An - de häl - per att vand - ra på hans stig.? #. J J.. J. Text och musik: Robert B. Baird, Alma 34:32 33 Psaltaren 119:60

18 / /3/08 9:31 AM Page 181 Med gläde q = & # ? # Det är sol - sken i min säl i - dag, en glimt av Her - rens hus, 2. Det är sång ut - i min säl i - dag, en lov - sång i mitt bröst, 3. Det är vår ut - i min säl i - dag med blom och him - mel skön, 4. Det är gläd - e i min säl i - dag och kär - lek, hopp och tro. Det är solsken i min säl idag # & # mer skönt än him - lens kla - ra sken, ty Je - sus är mitt lus. och en - dast Her - ren hö - ra kan mitt här - tas stil - la röst. och lyc - ka till min säls be - hag, och frid och nåd och bön. Mig led - ning skän - ker Her - rens lag, väl - sig - nel - ser och ro.? # & #. J......? #. Lu - va sol - sken, var - ma sol - sken, du mitt lus, mitt hopp i ve och väl! J & # J.. När Her - ren ler från him - len ner, är det sol-sken i min säl!? #. J.. J Text: Eliza E. Hewitt, Musik: John R. Sweney, Jesaa 60:19 Psaltaren 16:9, 11

19 / /3/08 9:31 AM Page & # 4 4? #4 4 # # # 1. Du kan spri - da him-melskt lus ö - ver sti - gens kal - la grus, 2. Du kan ge en var - ning mild åt en vän av vre - de vild, 3. Du kan ge en hälp - sam hand åt en nöd- ställd säl i - bland, 4. Du kan nu - ta ro och frid trots all värl - dens larm och strid, Du kan sprida himmelskt lus Glatt q = & #... # # är det sol - sken i din säl. Natt till dag du gö - ra kan, är det sol - sken i din säl. Fast dess lus e mär - kas må, är det sol - sken i din säl. Du hans bör - da lind - ra kan, är det sol - sken i din säl. Du kan bli på kär - lek rik,? #. #.. & # # n mörk- ret skyr en lu - sets man, är det sol - sken i din säl i dag. him-melsk lön du dock skall få, är det sol - sken i din säl i dag. ge be - vis på kär - lek sann, är det sol - sken i din säl i dag. mer och mer din Fa - der lik, är det sol - sken i din säl i dag.? #....

20 / /3/08 9:31 AM Page 183 & #..... Fyll med kär - leks sol ditt bröst, låt dess kär - lek i ditt bröst? #... # &.. strå-lar i - la ut att på mörk - ret gö - ra slut, all din? #. & #... ängs - lan skall få tröst, är det sol-sken i din säl i dag. skall und - få tröst,? #.. Text: Helen Silcott Dungan, c:a 1899 Musik: James M. Dungan, Mosiah 2:17, 41 1 Petrusbrevet 3: 8 12

21 / /3/08 9:31 AM Page & # # Blott en dag, ett ögonblick i sänder Förtröstansfullt q= Blott en dag, ett ö - gon - blick i sän - der, vil - ken 2. Sälv han är mig al - la da - gar nä - ra, för var 3. Hälp mig då att vi - la tryggt och stil - la blott vid? # # 4. J Œ Œ & # #.? # #.. Œ #. tröst, vad än som kom- mer på! Allt u vi - lar i min Fa - ders sär - skild tid med sär - skild nåd. Var- e dags be- kym- mer vill han di - na löf - ten, Her - re kär, e min tro och e den tröst för- Œ. J n & # #? # # Œ. hän - der, skul - le ag, som barn, väl ängs - las då? bä - ra, han som he - ter bå - de Kraft och Råd. spil - la som i or - det mig för - va - rad är. Œ.. Œ Œ

22 / /3/08 9:31 AM Page 185 & # #.. Œ #? # # Han som bär för mig en fa - ders här - ta, han u Mor - gon - da - gens om - sorg får ag spa - ra, om än Hälp mig, Her - re, att vad helst mig hän - der, ta - ga. J Œ & # #.? # #.. Œ. ger åt var - e ny - född dag dess be - skär - da del av fröd och o - viss syns min vand-rings stig. Som din dag, så skall din kraft ock ur din trog - na fa - ders - hand, blott en dag, ett ö - gon- blick i J Œ. J & # #? # # Œ. smär - ta, mö- da, vi - la och be - hag. va - ra, det - ta löf - te gav han mig. sän - der, tills ag nått det go - da land. Œ.. Œ Œ Text: Lina Sandell-Berg, , lätt bearbetad. Musik: Oscar Ahnfelt, Ordspråksboken 16:20 Matteus 6:34

23 / /3/08 9:31 AM Page Bestämt q = Gör vad är rätt & # 4 3..? #3 4.. & # 1. Gör vad är rätt; nu om - vand - las värl -den. Fri - het och 2. Gör vad är rätt, snart fal - ler ty - ran - nen, tor - ka de 3. Gör vad är rätt, var ald - rig för - fä - rad. Fram - åt, se J san - ning skall häv - da sin rätt! Äng -lar - na teck - na vårt tå - rar som kin - der - na vätt. O - ket e tryck - er den må - let gör ar - be - tet lätt. Sa - lig- hets - kro - nan skall? #.. J. & # livs - verk på fär - den, se hur vi hand - la, gör vad är rätt. är - li - ge man-nen. San - ning skall seg - ra, gör vad är rätt. bli dig för - ä - rad, lö - nen dig vän - tar, gör vad är rätt.? #.. J & #. J.. Gör vad är rätt vad än föl - der - na bli - va. Käm - pa för? #

24 / /3/08 9:31 AM Page 187 & # #..... fri - het, för san-ning och rätt. Trygg du åt san - ning- en? # & # J kan dig hän - gi - va. Gud dig be - va - rar, gör vad är rätt.? #. J.. J. J.. Text: Anonym, The Psalms of Life, Boston 1857 Musik: George Kaillmark, Moseboken 6:17 18 Helaman 10:4 5 Bedande q= & bb 4 4 n 1. När ag be - der och stu - de - rar, när ag lä - ser skrif-tens ord, 2. När ag be - der och stu - de - rar, ta - la till min an - de då, 3. När ag be - der och stu - de - rar, hälp mig se din sto - ra nåd. 4. När ag be - der och stu - de - rar, hälp mig ly - da och för - stå.? bb 4 n b & bb? bb n När ag beder och studerar 161 # n skänk mig vis - dom, go - de Fa - der, för min vand - ring här på ord. så att ag, när ag dig sö - ker, li - vets frå - gor kan för - stå. Lug - na ock - så o - rons an - de, giv mig dag - li - gen ditt råd. I ditt ord finns kraf - ten gi - ven, att ag e - vigt liv kan nå. b n Text och musik: C. Marianne Johnson Fisher, f IRI 2 Timoteusbrevet 3:14 17 Romarbrevet 15:4

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #.

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #. 3.34832.180/093-132 11/3/08 9:29 AM Page 100 81 & # # 4.. n #.? # # 4. Innerligt q= 88-104 1. ag på Kris - tus tror, han är min kung, be - fri - ar 2. ag på Kris - tus tror, hans namn ske pris. All ä -

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN psalm tid titel LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 1 16:00:00 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 16:01:30 Herren, vår Gud, är en konung 3 16:03:00 Helig, helig, helig 4 16:04:30 hela världen fröjdes Herran 5 16:06:00 Nu

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan 5

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Jag är Guds lilla barn

Jag är Guds lilla barn Jag är Guds lilla barn ß Í & Innerligt q = 80 96 Överstämma (vers ), sång eller instrument. J Jag är Guds lil - la barn, väl - sig - nel - ser och ro han [ C F (G) C F C &. j..?. Jag är Guds lil - la barn,

Läs mer

Natten går tunga fjät

Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol förlät, skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Natten

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Texter till lucia Sankta Lucia

Texter till lucia Sankta Lucia Texter till lucia 2014 Sankta Lucia Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sancta Lucia, Sancta Lucia:// Natten

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA

JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Copyright Originalets titel: Children's Songbook 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Med ensamrätt ISBN 9-86880--6

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. : Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. : Drömmar med vingesus under oss sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. : Kom i din vita skrud, huld med din maning. Skänk

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs tt få se ig H #m Vi vill röra vid itt hjärta H #m H/# låt vår tillbedjan nå till ig H #m u som tronar på vår lovsång H #m låt den få stiga som en rökelse H/# till ig #m H Herre, et finns ingenting vi hellre

Läs mer

Kyrkskolans Luciatåg 2015

Kyrkskolans Luciatåg 2015 Kyrkskolans Luciatåg 2015 En vitklädd lucia (Sånggrupp) //: Nu kommer en vitklädd lucia, det tindrar i glitter och hår och lågorna fladdrande leker, när glad genom salen hon går Hon bär på ett hopp i sin

Läs mer

Förord. Uppsala 2013 Anders Öman

Förord. Uppsala 2013 Anders Öman Förord Körsång främar gläde och hälsa det vet vi genom både erfarenhet och forskning ag hoppas att dessa körarrangemang kan bidra genom att presentera omtyckt musik i lättillgänglig form rrangemangen ställer

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

Sjung. till. Jehovas ara

Sjung. till. Jehovas ara Sjung till Jehovas ara Jag skall sjunga till Jehovas ara hela mitt liv, jag skall spela och sjunga till min Guds ara sal ange jag ar till. (PSALM 104:33) NAMN F ORSAMLING 2009 WATCH TOWER BIBLE ANDTRACT

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

Mässa 1. Alternativ a (allmän serie), b (festserie) och c (advents- och fasteserie)

Mässa 1. Alternativ a (allmän serie), b (festserie) och c (advents- och fasteserie) Mässa 1 Alternativ a (allmän serie), b (festserie) och c (advents- och fasteserie) I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Under musiken kan man

Läs mer

Kyrkan som en trygg plats för förändring

Kyrkan som en trygg plats för förändring Kyrkan som en trygg plats för förändring Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Joh 3:1-13; AC 9042; AC 4918:1. Se sista sidan! Jesus sade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer