Barnen är viktiga därför satsar vi på föräldrarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnen är viktiga därför satsar vi på föräldrarna"

Transkript

1 Barnen är viktiga därför satsar vi på föräldrarna Hur använder vi våra resurser smartast?

2 2009 antog regeringen en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd och satsade 70 miljoner kronor på att utveckla och strukturera arbetet med föräldrastöd runt om i landet. Statens folkhälsoinstitut fick i uppdrag att fördela dessa medel. Föräldrastödssatsningen Värme & Ramar, som omfattar sju kommuner i södra Kalmar län, beviljades projektmedel för att utveckla föräldrastödet i sina kommuner. De kommuner som ingår i satsningen är: Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm och Mönsterås. Kalmar är huvudsökande kommun. Denna rapport är ett resultat av en utbildning i socioekonomiska beräkningar under ledning av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som en grupp med representanter från kommunerna som ingår i föräldrastödssatsningen Värme & Ramar har fått förmånen att delta i. Kursen anordnades av Skandias Idéer för livet och omfattade 3 ggr 2 dagar under Rapporten har skrivits av Åsa Svanström, samordnare i Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner, och Karin Rolf som är projektledare för föräldrastödssatsningen Värme & Ramar. Vi har även gjort en powerpointpresentation till rapporten. Ambjörn Thunberg, samordnare i Mönsterås kommun, och Monica Kling, folkhälsosamordnare vid Folkhälsocentrum i Kalmar läns landsting, har varit behjälpliga med synpunkter. Ekonomerna Carina Åresved-Gustavsson i Kalmar kommun, Anette Asp i Mönsterås kommun och Jill Jonsson i Nybro kommun har gjort de socioekonomiska beräkningarna. 2

3 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 6 Normbrytande beteende Vad säger forskningen? 8 Risk- och skyddsfaktorer 10 Definition ett gott föräldraskap 11 Preventionsparadoxen Hur hittar vi föräldrarna som behöver stöd? 14 Exempel på några föräldrastödsinsatser 16 COPE 16 Fallbeskrivning COPE 16 KOMET 17 Fallbeskrivning KOMET 18 Vilka kostnader hade kunnat uppstå om de familjer som beskrivits inte hade fått genomgå föräldrakurs? 20 Räkneexempel på kostnader som kommunen kan undvika genom att erbjuda generellt föräldrastöd 23 Ännu mera pengar att spara 25 Hinder som gör att investeringar i förebyggande insatser uteblir 26 Pris- och aktivitetslista för olika stödinsatser 28 3

4 Sammanfattning Under de senaste två decennierna har psykosomatiska symtom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk ökat bland ungdomar i skolåldern. Även andelen ungdomar som vårdas på sjukhus för depression har ökat. Ett utvecklat universellt förebyggande föräldrastöd kan vända den negativa utvecklingen av barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa samt öka andelen barn som har goda relationer med föräldrarna och därigenom öka barnens möjligheter till en god hälsa och ett gott liv 1. Detta är en rapport som handlar om de kostnader som olika föräldrastödsinsatser genererar jämfört med de kostnader som kan följa av att inte ge föräldrar stöd under barnens uppväxt. Syftet har varit att undersöka om det finns kostnader som går att undvika genom att ge föräldrar stöd under barnens uppväxt. Vi har dels tittat på generella föräldrastödsinsatser, som riktar sig till alla föräldrar för att förebygga eventuella problem i framtiden, samt selektiva föräldrastödsinsatser som riktar sig till föräldrar till barn som har olika beteendeproblem. Vi har särskilt fokuserat på två av de föräldrastödsprogram, COPE och KOMET, som erbjuds inom föräldrastödssatsningen Värme & Ramar. I rapporten beskrivs de olika programmen. Vi utgår från autentiska fall/ familjer som genomgått de olika programmen där problembilden beskrivs samt förändringen efter genomgånget program. Vi har även tittat på vad forskningen säger om normbrytande beteende i barndomen. Dessa barn har ofta ett mindre positivt samspel med sina föräldrar. Olika risk- och skyddsfaktorer kan påverka ett barns psykiska utveckling. Familjen och föräldrarna har störst betydelse för att skydda unga från problem. 1 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Regeringskansliet, Socialdepartementet (2009). 4

5 Risken att utveckla problem minskar när relationen mellan barn och föräldrar är varm och nära och barnens positiva handlingar uppmärksammas mer än de negativa. Ett gott föräldraskap kännetecknas av att föräldrar visar kärlek och omsorg men också kan sätta gränser för vad barnet får göra samt är konsekventa. Föräldrar kan stödjas till att utveckla dessa förmågor genom att få ta del av olika föräldrastödsprogram, t ex COPE eller KOMET. Vi har räknat på kostnaden för föräldrastödsinsatserna samt jämfört dessa med en uppskattad beräkning av de kostnader som skulle kunna undvikas om föräldrar får stöd i sin föräldraroll. Den slutsats vi kommit fram till är att föräldrar efterfrågar föräldrastöd och att både kommunen och Landstinget kan undvika avsevärda kostnader genom att erbjuda föräldrar stöd. Det behövs samordnade tidiga insatser samt att kommunen avsätter särskilt riktade pengar för att arbetet med att stödja föräldrar i föräldrarollen ska bli effektivt och hållbart över tid. 5

6 Inledning Under de senaste två decennierna har psykosomatiska symtom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet samt anspänning och huvudvärk ökat bland barn i skolåldern. Föräldrarna är de personer som har störst betydelse för sina barn och som därmed också påverkar barns hälsa. Under ett barns uppväxt uppstår ibland tillfällen när föräldrarna är osäkra på barnets känslouttryck och beteenden. Det kan handla om allt från hur konflikter med barnet kan hanteras och hur man kan främja goda matvanor och fysisk aktivitet till att skydda barnet mot droger och annat missbruk antog regeringen en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd. I denna definieras föräldrastöd som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrarnas sociala nätverk. Genom att stötta föräldrarna i föräldrarollen främjas barnens psykiska hälsa. Detta leder i sin tur till minskad risk för framtida problem såsom psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Enligt Statens folkhälsoinstitut visar forskning på att föräldrastöd i form av familjeprogram gynnar barnets hälsa. Forskning visar också att föräldrars förmåga att visa kärlek och sätta gränser går att utveckla. Under har regeringen satsat 70 miljoner kronor på att utveckla och strukturera arbetet med föräldrastöd runt om i landet. Statens folkhälsoinstitut fick i uppdrag att fördela dessa medel. Föräldrastödssatsningen Värme & Ramar, som omfattar sju kommuner i södra Kalmar län, beviljades projektmedel för att utveckla föräldrastödet i sina kommuner. De kommuner som ingår i satsningen är: Nybro, Emmaboda, Torsås, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm och Mönsterås. Kalmar är huvudsökande kommun. 1 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Regeringskansliet, Socialdepartementet (2009). 6

7 Föräldrastödssatsningen utvärderas av forskare vid KI och STAD-sektionen. Målet med föräldrastödssatsningen Värme & Ramar är att samordna och utveckla föräldrastöd för alla föräldrar till barn 0 17 år, dvs under hela barnets uppväxt. Målsättningen är också att föräldrastöd ska erbjudas av fler aktörer samt att samverkan mellan olika aktörer ska öka. Vi vill också öka antalet aktörer med utbildning i evidensbaserade program samt utveckla fler arenor där föräldrar kan mötas. Vi har även som målsättning att det stöd som föräldrarna erbjuds inte ska kosta dem något utan vara gratis. Inom Värme & Ramar vill vi även utveckla föräldrastödet för att nå särskilda grupper av föräldrar, t ex utlandsfödda föräldrar. Projektet Värme & Ramar pågår under 2010 och Tanken är sedan att föräldrastödsinsatserna ska implementeras i våra sju kommuner. 7

8 Normbrytande beteende Vad säger forskningen? Barn som tidigt i livet bryter mot normer löper större risk än andra att utveckla ett kriminellt beteende i vuxen ålder. Det framgår av en forskningsöversikt som Henrik Andershed, docent i psykologi vid Örebro universitet, har gjort. Ungefär varannan pojke och var femte flicka som före 13 års ålder vid upprepade tillfällen snattar, skolkar, slåss eller vandaliserar begår brott senare i livet. Många barn uppvisar något eller några av dessa beteenden kortvarigt men en mindre grupp uppvisar detta på ett utpräglat sätt och under en längre tidsperiod. Prognosen för dessa barn är betydligt sämre än för dem som bryter mot normer först i tonåren. Henrik Andershed har tillsammans med Anna-Karin Andershed gått igenom svensk och internationell forskning på området. Materialet finns sammanställt i boken Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen?. Översikten visar att barn med utpräglat normbrytande beteende i barndomen är överrepresenterade också när det gäller andra problem som missbruk, arbetslöshet och partnerkonflikter i vuxen ålder. Faktorer som spelar in är både arv och miljö. Både genetiskt baserade och sociala/miljömässiga riskfaktorer har visat sig vara betydelsefulla. Det handlar dels om familjefaktorer, t ex att föräldrarna använder sig av ineffektiva uppfostringsmetoder, dels om problem hos barnet. Det kan vara svårhanterligt temperament eller hyperaktivitet, vilket gör det svårt för föräldrarna och andra att på ett positivt sätt socialisera barnet 2. Man får anta att målet med uppfostran för de flesta föräldrar är att främja barnets positiva utveckling. Men när de metoder som föräldrar använder är ineffektiva, kan de istället vara riskfaktorer för normbrytande beteende. 2 På rätt kurs! Metoder för föräldrastöd från förskolan till tonåren. Rapport av Helena Bornholm på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. (2006). 8

9 Barn med normbrytande beteende har ofta ett mindre positivt samspel med sina föräldrar. Detta beteende hänger också ihop med att föräldrar visar mindre värme, tillgivenhet, acceptans och positiv attityd gentemot barnet samt med att föräldrar och barn kommunicerar mindre regelbundet med varandra. Barn med normbrytande beteende har oftare också en mindre trygg anknytning till sina föräldrar. Otrygg anknytning har kopplats till högre risk för normbrytande beteende bland barn i alla åldrar 3. 3 Normbrytande beteende i barndomen Vad säger forskningen? Andershed, Henrik och Anna-Karin, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/ims Statens institutionsstyrelse/sis, Gothia (2005). 9

10 Risk- och skyddsfaktorer Medan riskfaktorer ökar sannolikheten för att ett barn ska utveckla olika problembeteenden så minskar skyddsfaktorer effekten av dessa. Riskfaktorer finns på olika nivåer på individ-, grupp- och samhällsnivå. Individuella faktorer är biologiska och psykologiska faktorer, det centrala nervsystemets funktionssätt, tidiga utagerande beteenden, sensationssökande personlighet och tilltro till den egna förmågan att kunna lösa problem. Sociala faktorer är förhållanden i den närmaste sociala omgivningen som familjestruktur och stöd, föräldrars förmåga att fostra barn, kamratrelationer, skolmiljö, studieresultat och tillgång till socialt utvecklade fritidsaktiviteter. Till samhällsfaktorer hör lokala och nationella regler och lagar som styr t ex tillgängligheten av alkohol. I de flesta fall är risk- och skyddsfaktorer varandras motsatser. Exempelvis är en konfliktfylld hemmiljö en riskfaktor för att utveckla framtida problem medan en stödjande miljö är en skyddsfaktor 4. Familjen och föräldrarna har störst betydelse för att skydda unga från problem. Risken för att utveckla problembeteenden minskar när relationen mellan barn och föräldrar är varm och nära och barns positiva handlingar uppmärksammas mer än negativa. Likaså när föräldrarna tydligt visar att de bryr sig om var barnen är och vad de gör utan att vara överkontrollerande. Det är också viktigt att föräldrar sätter gränser. Ett exempel på detta kan vara att föräldrarna tydligt poängterar att tonåringar inte ska dricka alkohol 5. 4 Föräldrastöd En vinst för alla. Betänkande av utredningen Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap.sou 2008:131 Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga En forskningsöversikt, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete/ims, Statens Institutionsstyrelse/SiS. Laura Ferrer-Wreder/Håkan Stattin m fl. Gothia (2005). 5 Föräldrar är viktigast! Om föräldrarnas roll i det lokala förebyggande arbetet. Lokalt arbete mot alkohol och narkotika. Nr 6 i Statens folkhälsoinstituts metodskrifter för lokalt arbete mot alkohol och narkotika (2007). 10

11 Definition ett gott föräldraskap Barn behöver andra människor för att överleva och utvecklas. Insatser från föräldrarna är avgörande. De egenskaper hos föräldrar som betyder särskilt mycket för barns hälsa och välfärd är att föräldrar visar både värme mot barnen och att föräldrar kan styra (sätta ramar) för barnens beteenden. Det är också viktigt att föräldrarna är konsekventa 6. Den egenskapen hos föräldrar som barn själva värderar högst är att föräldern visar omsorg och värme. Om föräldern kan visa värme, utöva en viss kontroll och är konsekvent då minskar det risken för psykiska problem under uppväxten och senare i livet 7. Ett svagt föräldraskap är då föräldrarna saknar dessa förmågor. Föräldrar kan dock stödjas till att utveckla förmåga till omsorg och till att sätta gränser på olika sätt. Ett sätt kan vara att föräldrar träffas tillsammans med sina barn och kan se hur andra gör, då kan andra föräldrar tillägna sig mer av denna förmåga. Det kan t ex ske inom Öppna förskolans ram 8. Inom föräldrastödssatsningen Värme & Ramar erbjuds allt från enklare former av föräldrastöd som bokcirklar till mer strukturerade och manualbaserade program som COPE och KOMET. Positiva effekter har påvisats både på barn och på deras föräldrar av sådana metoder. Viktiga delar i dessa metoder är praktiska moment där föräldrar får öva olika färdigheter. Bland annat får föräldrarna träna sig på att förstärka det positiva och bortse från det negativa, träna sig på gränssättning och att vara konsekventa samt att visa uppmärksamhet och ge beröm. 6, 7 och 8 Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former för föräldrastöd, Bremberg, Sven, Statens folkhälsoinstitut och Förlagshuset Gothia (2004). 11

12 COPE och KOMET har nyligen utvärderats i så kallade NJF-studien (Nationell Jämförelse av Föräldrastödsprogram) vars syfte är att utvärdera och jämföra olika föräldrastödsprogram i Sverige. Studien har genomförts i 27 kommuner, 980 föräldrar och forskargrupper från fyra universitet har deltagit. Båda programmen har visat sig ge goda resultat. Effekter av föräldrastödsprogrammen: Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka Stressen minskar Föräldrarna slutar reagera negativt på barnens beteende. De börjar ta barnets perspektiv. Bättre relationer Barnens beteendeproblem minskar Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap Föräldrarnas kompetens, tilltro till egen förmåga och tillfredsställelse med föräldraskapet ökar. 12

13 13

14 Preventionsparadoxen Hur hittar vi föräldrarna som behöver stöd? Preventionsparadoxen innebär kort att den största förebyggande effekten uppnås om insatserna riktas mot hela befolkningen och inte endast mot högriskgrupper. Av en grupp barn är det omöjligt att på förhand bedöma vilka som riskerar att utveckla problem. Några kan antas vara i riskzon genom att dessa barn ger olika tecken och signaler på att de inte mår bra. Exempel på sådana signaler kan vara att de har huvudvärk, magont, svårt att sova, skolkar, är nedstämda eller överaktiva. En mindre grupp barn vet man har problem t ex pga någon av föräldrarna har missbruks- och/eller psykiska problem. Av 100 barn kan man, utifrån ovan nämnda definitioner, anta att: 90 % inga synliga problem = 90 barn, 7 % av barnen är i riskzonen = 7 barn 3 % av barnen har problem = 3 barn Samtliga av de som är i riskzon eller har problem i familjen kommer dock inte att behöva stöd för att problemen ska rätta till sig. Däremot finns den största gruppen som utvecklar problem i den stora gruppen barn som inte verkar ha några problem. Av 90 barn utan bekymmer får 10 % problem som vuxna = 9 barn Av 7 barn i riskzon får 25 % problem som vuxna = 2 barn Av 3 barn som har problem får 40 % problem som vuxna = 1 barn 9. Särskilt flickorna, som ofta har mer inåtvända problem, är svåra att upptäcka tidigt. Inte så sällan kan flickor som är högpresterande i skolan ändå utveckla svåra problem i tonåren, t ex självskadebeteende och/eller ätstörningar. 9 En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn. Knut Sundell & Martin Foster, FoU-rapport 2005:1 Socialtjänstförvaltningen Stockholm. 14

15 Det är också ofta svårt och mycket resurskrävande att i efterhand rätta till det som gått snett under uppväxten. Det finns därför all anledning att satsa på generella insatser som riktar sig till samtliga föräldrar. Genom tidiga stödinsatser kan man förhindra att problem uppstår i framtiden. Dessutom är det mindre risk att föräldrar känner sig utpekade om stödinsatserna erbjuds till samtliga föräldrar....men var finns de? Av 100 barn i befolkningen......får så här många problem som vuxna 3 barn Problemgrupp 1 barn 7 barn Riskgrupp 2 barn 90 barn Normalgrupp 10 barn 15

16 Exempel på några föräldrastödsinsatser COPE The Community Parent Education Program har utvecklats av den kanadensiske psykologen Charles Cunningham och vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3 12 år. Även en tonårsversion av COPE har utarbetats. Syftet med COPE är att stärka föräldrarna i föräldrarollen och ge dem verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende. COPE utgår från en storgruppsmodell där deltagarna diskuterar sig fram till lösningar på vardagliga familjeproblem. Gruppen som kan bestå av ett tjugotal föräldrar, träffas två timmar i veckan under 8 veckor (i södra Kalmar län erbjuds föräldrarna till en början 4 veckor och sedan ytterligare 4 veckors kurs). Man använder sig av videosekvenser av vardagliga situationer, rollspel och en manual för att lära ut utvalda strategier till föräldrarna. COPE bygger delvis på att föräldrarna får se videosekvenser som visar på hur föräldrar beter sig felaktigt. Därefter diskuterar föräldrarna i små och stora grupper. Föräldrarna får komma med egna förslag på lösningar och kommer tillsammans fram till gemensamma lösningar. Något facit finns inte. Utbildningen blir ett slags frizon där föräldrar träffas varje vecka för att bara diskutera sitt föräldraskap. Inom COPE får föräldrarna lära sig att uppmärksamma och uppmuntra det positiva istället för det negativa i barnets beteende. Det finns också ett belöningssystem som syftar till att underlätta förändringen. Deltagarna erbjuds även gratis barnpassning i en del kommuner. COPE lämpar sig särskilt för tidiga insatser till stora grupper. Fallbeskrivning: En ensamstående mamma till två pojkar som genomgått COPE-kurs. Axel och Emil fick sina törnar i skilsmässan. Mamma och pappa bråkade hela tiden och en gång packade sexårige Emil sin ryggsäck och tänkte flyta hemifrån. Så trött var han på föräldrarnas gräl. Axel som var nio kände sig ofta så ledsen i kroppen att han hade svårt att hänga med i skolarbetet. 16

17 Efter skilsmässan blev mamma Carina ensam med huvudansvaret för pojkarna. Hon tyckte att det var tungt. De flyttade från huset till en trång lägenhet. Utan att hon riktigt märkte hur det gick till blev tillvaron med sönerna fylld av skäll, uppstudsigheter, svordomar och smällande i dörrar. Ingenting var roligt längre. Varje moment i vardagslivet blev en kamp. Läxläsningen fungerade inte. Morgnarna var ett kaos. Till och med när de skulle göra roliga saker, som att åka och bada, var det under käftande och ständiga tillsägelser. Efter ett år var Carina så negativt inställd till sina söner att hon kunde börja gapa och skrika utan anledning. Hon orkade inte hålla ihop. Det gick inte längre. Hon kände att hon inte längre klarade av sin föräldraroll. Hon var ständigt negativ, skrikig och gnällig. Carina valde att gå en COPE-kurs. Axel och Emil bor numera växelvis hos mamma och pappa. De tycker att livet har blivit lättare sedan en av föräldrarna gick på föräldrautbildningen. Pojkarna bråkar mindre och rutinerna efter skolan fungerar numera. Carina har lärt sig att försöka att inte vara så negativ när hon går in i olika situationer. Hon har förstått att irritationen då kan sprida sig. Om hon är negativ blir barnen också negativa 10. KOMET KOMMUNIKATIONSMETOD är ett manualbaserat träningsprogram som vänder sig till föräldrar med bråkiga och överaktiva barn i åldern 3 11 år. Det finns även tonårskomet för föräldrar med barn år. KOMET är ett av flera föräldrastödsprogram som härstammar från Parent Management Training, PMT, i USA. Syftet med KOMET är att bryta de negativa mönstren i familjen. En KOMET-grupp består av två ledare och föräldrar till sex barn som träffas en gång i veckan under elva veckor. Varje träff är 2,5 timmar. Utgångspunkten för programmet är att det är mer verksamt att berömma barnet när det har gjort något bra, än att tjata och skälla när något gått snett. Hemuppgifterna består bland annat i att föräldrarna under en kvart om dagen ska ägna sin uppmärksamhet odelat åt barnet. 10 På rätt kurs! Metoder för föräldrastöd från förskolan till tonåren. Rapport av Helena Bornholm på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. (2006). 17

18 Ett annat redskap till hjälp för föräldrarna är ett enkelt belöningssystem. En tecknad orm på ett inplastat A-4 ark sätts upp på t ex kylskåpet. Ormens svans är uppbyggd av 40 tomma rutor. I ungefär var femte finns ett frågetecken. Varje dag har barnet tre återkommande uppdrag. För varje avklarad uppgift får det en stjärna att fästa på ormen. Vid frågetecknet är det dags för en liten belöning, kanske en glass till efterrätt eller en extra saga på kvällen. Om barnets förskollärare/lärare deltar i programmet, får barnet ett diplom från läraren när ett uppdrag är slutfört. Hemma byts det ut mot en stjärna. När ormens alla rutor är stjärnfyllda så får barnet en belöning. Med hjälp av ormen kan föräldern ändra sig och minska sitt tjat och barnen får mera positivt stöd av föräldern att klara av olika uppgifter. Detta stärker relationen mellan föräldrar och barn. Först när samhörigheten mellan barn och förälder är etablerad är det dags för nästa steg: gränssättningen. Inför varje kursstart träffar gruppledarna de föräldrar, som anmält intresse för KOMET föräldragrupp, för ett bedömningssamtal. Grupperna sammanställs med tanke på barnens ålder och problemområden så att ingen förälder ska känna sig udda och utanför. Programmet fokuserar på positiva föräldrabeteenden och redan efter ett par träffar brukar föräldrarna tycka att det har blivit lugnare hemma. Fallbeskrivning: Per och Lotta har en gemensam son, Jimmy, fem år. Per har även två söner från tidigare förhållande. Det blev jobbigt i familjen eftersom Per och Lotta hade olika uppfattning om barnuppfostran. Lotta hade hört talas om KOMET föräldragrupper men hoppades till en början att problemen skulle gå över. Istället blev problemen värre. Jimmy förde helt kommandot i familjen. Vid matbordet trilskades han så att det blev outhärdligt för resten av familjen. Lösningen var att han fick äta i förväg med antingen mamma eller pappa. I affärer sprang han omkring som ett vilddjur utan att stillas av vare sig hot eller mutor. Lösningen blev att föräldrarna alltid gick ensamma och handlade. 18

19 Kvällarna var en pina. Tvätt- och läggningstjatet började redan vid sjutiden, men Jimmy sov inte förrän vid elvatiden. Då var föräldrarna olyckliga, utmattade och rasande. Helgerna, då Jimmys halvbröder bodde i familjen, var fyllda av konflikter, käftande och slagsmål. Lotta bestämde sig för att gå med i en KOMET föräldrakurs. Inför första träffen var hon jättenervös men de andra föräldrarna hade samma problem med sina barn. Det började märkas skillnad hemma redan efter första träffen. Den omvälvande insikten för Lotta var att sonens gränslöshet berodde på henne inte på att det var något fel på honom. Och sig själv kan man ju ändra på. Att Lotta och/eller Per ägnade sig åt Jimmy en kvart om dagen och uppmärksammade det han gjorde bra, istället för det han gjorde dåligt, gav verkligen utdelning. Efter några veckor med en stunds daglig samvaro var det dags att introducera ormen. När Jimmy hade hängt upp sina ytterkläder, suttit med vid matbordet och tvättat sig direkt efter barnprogrammet hade ormstjärten fått tre nya stjärnor. Allt gick som på räls. Nästan Lika mycket som Jimmy längtade efter stjärnorna, längtade Lotta efter torsdagsträffarna. Då fick hon och de andra mammorna berätta för varandra hur veckan hade gått. De fick nya redskap av gruppledarna varje vecka som dom diskuterade och övade sig på för att klara av knepiga situationer hemma. Dom hade också en trevlig fikapaus. Efter sista gången bytte de telefonnummer. Ett halvår efter kursen kan Lotta ibland märka att hon ramlar tillbaka till sitt gamla hotoch mutbeteende. Omedvetet tar då också Jimmy klivet tillbaka. Lotta märker att det händer särskilt då hon är trött och stressad och att när hon vänder sin uppmärksamhet mot Jimmy så lugnar han ner sig. Familjen har ett mycket lugnare hemma nu och relationen mellan Lotta och Per har också blivit mycket bättre På rätt kurs! Metoder för föräldrastöd från förskolan till tonåren. Rapport av Helena Bornholm på uppdrag av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. (2006). 19

20 Vilka kostnader hade kunnat uppstå om de familjer som beskrivits inte hade fått genomgå föräldrakurs? Om detta kan vi bara spekulera. För att förankra siffrorna i verkligheten har vi intervjuat nyckelpersoner inom socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen i tre av våra kommuner om vilka kostnader för olika stödinsatser som brukar uppstå då barn har olika problem och svårigheter kopplat till ett svagt föräldraskap. Vi har valt ett medelsvårt fall. Exempel på kostnader som tagits med är: föräldrasamtal i skolan, assistent i skolan, utredningar inom socialförvaltningen, insatser av socialpedagog, specialpedagogisk utredning/tester, elevvårdskonferens, kontaktfamilj, extra läkarbesök, insatser av skolsköterska och kurator, handledning av personal, familjehemsplacering etc. Vi har räknat på kostnader dels för barn- och utbildningsförvaltningen dels på kostnader för socialförvaltningen under tiden från det att barnet är 4 år till och med det att barnet är 15 år, se bilaga. Därutöver uppstår kostnader för olika insatser från Landstinget, under barnets uppväxt. Exempel på landstingets kostnader som har tagits med är, extra läkarbesök BHV, utredning samt behandlingskontakter inom BUP samt extra tandläkarbesök. Den sammanlagda kostnaden för olika stödinsatser för kommunen, för ett barn under en elvaårsperiod (när barnet är 5 15år), beräknas uppgå till kronor. Barn och utbildningsförvaltningens kostnad är kronor (1 röd) och socialförvaltningens kostnad är kronor (2 blå) Kostnaderna för Landstinget är kronor (3 grön) Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Landstinget 20

21 Kostnaden för att genomföra en COPE-kurs är kronor. Genom denna når vi cirka 36 barn genom föräldrarna. Kostnaden per barn är ca kronor. Kostnaden för att genomföra en KOMET-kurs är kronor. Genom denna når vi cirka 6 barn med uttalade problem genom föräldrarna. Kostnaden per barn är ca kronor. Hur använder vi våra resurser smartast? 1 COPE-kurs 36 barn kronor Extra kostnader för stödinsatser för 1 barn kronor Extra kostnader för stödinsatser för 1 barn kronor 33 COPE-kurser barn kronor 21

22 Vi kan snabbt konstatera att lyckas man bara hjälpa ett barn med föräldrastödsinsatsen så tjänar både kommun och landsting stora pengar genom uteblivna kostnader för olika stödinsatser som annars hade behövts. Det finns därför all anledning att satsa på föräldrastöd. Som tidigare nämnts riktar sig KOMET-kursen till föräldrar som har uttalade problem och svårigheter med sitt barn. Dessa föräldrakurser erbjuder ett mer individuellt riktat föräldrastöd och tar endast emot föräldrarna till högst sex barn i varje grupp. Enligt preventionsparadoxen är det en större andel barn i problem och riskgruppen som riskerar att utveckla framtida problem och svårigheter, i problemgruppen 40 % och i riskgruppen 25 %. Barn med mer uttalade problem och svårigheter kan förväntas generera högre kostnader för olika stödinsatser än vårt räkneexempel. Vi har valt att i fortsättningen nöja oss med att räkna på vinsterna av generellt föräldrastöd. I kalkylerna som bifogas har vi även räknat på samhällets kostnader i ett livsperspektiv. Vi kan konstatera att det är kommunen som har störst kostnader på kort sikt men att det är andra aktörer som har de största kostnaderna på lång sikt Individen i centrum, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Rapport skriven av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på uppdrag av Skandia, Idéer för livet (2008) 22

23 Räkneexempel på kostnader som kommunen kan undvika genom att erbjuda generellt föräldrastöd Enligt preventionsparadoxen är det är det 10 % av barnen i normalgruppen, de som inte verkar ha några problem, som utvecklar problem i framtiden 9. En snittkommun i länet har barn i åldrarna 0 17 år. 10 % av barn i normalgruppen kommer att utveckla problem i framtiden = 324 barn. Den stora mängden barn som utvecklar problem i framtiden finns alltså i normalgruppen. Därför måste vi satsa på generella insatser som når alla föräldrar. Föräldrar till barn i riskgruppen 252 barn (varav 63 kommer att utveckla problem) och i problemgruppen 108 barn (varav 43 kommer att utveckla problem) behöver ofta mer riktade insatser, t ex KOMET, men med dessa når vi ett färre antal föräldrar och barn. Så här ser det ut! barn i vår kommun Förväntade problem i vår kommun 108 barn Problemgrupp 43 barn 252 barn Riskgrupp 63 barn barn Normalgrupp 324 barn 9 En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn. Knut Sundell & Martin Foster, FoU-rapport 2005:1 Socialtjänstförvaltningen Stockholm. 23

24 Vi antar att kommunen erbjuder fem COPE-kurser till föräldrar och en kurs beräknas omfatta 20 föräldrar till sammanlagt 36 barn. Om föräldrarna till 180 barn nås av COPE föräldrastödsinsats är det alltså 18 barn som skulle kunna hjälpas från att utveckla problem och föranleda framtida kostnader för olika stödinsatser från samhället. Om vi räknar med att vi lyckas rädda 10 av dessa barn från att utveckla framtida problem är summan av kostnader som inte uppstår kronor. Fördelningen ser ut på följande sätt: barn och utbildningsförvaltningen kronor socialförvaltningen kronor Landstinget kronor Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för genomförandet av fem COPE-kurser för föräldrar till 160 barn som är kronor. 24

25 Ännu mera pengar att spara Våra forskare på Karolinska Institutet har gjort telefonintervjuer med föräldrar för att kartlägga föräldrars erfarenheter och önskemål om föräldrastöd. Sammanlagt har telefonintervjuer genomförts. På frågan om man genomgått något föräldrastödsprogram under de senaste två åren svarade endast 4,7 % att de gjort det. Ca 40 % av föräldrarna uppgav att de skulle vara intresserade av att delta i ett universellt föräldrastödsprogram, lika många svarade att de inte var intresserade och ungefär 20 % svarade vet ej 12. Här finns alltså stora samhällsekonomiska vinster att hämta hem. Ett räkneexempel: I kommunen finns barn varav barn i normalgruppen som inte verkar ha några problem. Om vi erbjuder 40 % av föräldrarna till dessa ett generellt föräldrastödsprogram i form av COPE når det föräldrar till barn. Enligt preventionsparadoxen riskerar 12,8 % av alla barn att utveckla framtida problem och 10 % av barnen som utvecklar problem finns i normalgruppen, i detta fall 129 barn. Vi antar att vi genom föräldrastödsinsatsen lyckas hjälpa 5 % av barnen (= 65 barn) från att utveckla framtida problem som skulle ha genererat kostnader för olika stödinsatser. Kommunen tjänar då 65 x kronor = kronor i uteblivna kostnader under en elvaårsperiod. En hissnande summa jämfört med kostnaden för att genomföra 36 COPE-kurser för föräldrar till barn = kronor. Den slutsats vi kommit fram till är att föräldrar efterfrågar föräldrastöd och kommunen kan tjäna stora summor på att erbjuda föräldrar detta. 12 Röster från föräldrarna En kartläggning av föräldrarnas erfarenheter och önskemål om föräldrastöd. Karolinska Institutet och STAD, Jonas Raninen och Håkan Leifman (2010). 25

26 Hinder som gör att investeringar i förebyggande insatser uteblir Trots att det finns generell kunskap om hur viktigt det är med tidiga och förebyggande åtgärder när det gäller folkhälsa, visar erfarenhet ändå att sådana åtgärder inte alltid är ett förstahandsval. Istället används handlingsalternativ som innebär sena åtgärder, vilket riskerar att ge både sämre hälsa och onödiga samhällskostnader 13. All verksamhet inom den offentliga sektorn styrs och följs upp genom kostnader och intäkter under det aktuella budgetåret och det innebär att alla investeringar i åtgärder belastar det aktuella årets budget. Vinsterna av en åtgärd kommer dock långt senare, det vill säga under ett annat budgetår, och då inte i form av en intäkt utan som en långsiktig minskning av kostnaderna. Om ansvaret för föräldrastödsinsatser ligger under en nämnd, t ex socialnämnden eller barn- och utbildningsnämnden, är risken stor att förebyggande insatser i form av föräldrastöd får stryka på foten då nämnderna tvingas skära i sina budgetar. Det behövs samordnade tidiga insatser samt att kommunen avsätter särskilt riktade pengar för att garantera föräldrastödsinsatsernas överlevnad över tid. För att föräldrastödsarbetet ska bli effektivt och framgångsrikt krävs att kommunen satsar långsiktigt vilket förutsätter att det finns stöd både i den politiska ledningen samt i förvaltningsledningen 14. Eftersom föräldrastödsinsatserna är förvaltningsövergripande och även utförs av andra aktörer som t ex Landstinget, Kyrkan, Polisen, Bildningsförbund etc. så behövs en lokal samordning/motor för att hålla ihop och samordna insatserna. En fördel är även att nätverk för föräldrastöd med andra kommuner bildas för att utbyta erfarenheter och samordna utbildningsinsatser av kursledare etc. Eftersom både kommun och landsting är aktörer när 13 Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi, Statens folkhälsoinstitut Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport R 2011: Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens svåra konst. Karin Guldbrandsson, Statens folkhälsoinstitut. Rapport 2007:20. 26

27 det gäller föräldrastöd och båda har vinster av att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga skulle det vara önskvärt att samarbetet utvecklades ytterligare. En regional huvudman skulle behövas för att hålla ihop och utveckla föräldrastödsinsatserna i länet. 27

28 Pris- och aktivitetslista för olika stödinsatser Kostnader för ett barn som är utåtagerande Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Landsting/ Övriga Alla aktörer Förskola 4 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma BHV 5 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma BHV 4 st extrabesök Extra läkarbesök 2 st Genomsnittlig kostnad/år för ett barn Förskoleklass 6 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Assistent 3 tim/dag 9 månader Utredning soc 1 st Familjeteam/Socialped 2tim/v i 3 månader Extra läkarbesök 2 st Årskurs 1 7 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st aug Specialpedagogisk utredning/tester sept ElevVårdsKonferans Hela året Assistent 4,5 tim per dag Utredning soc 1 st Uppföljning/omprövning 4 tim 865 Kontaktfamilj varannan helg 12 månader BUP Utredning Extra läkarbesök 2 st Årskurs 2 8 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st

29 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Landsting/ Övriga Alla aktörer Hela året 1/3 Assistent 4,5 tim per dag Uppföljning/omprövning 4 tim * Kontaktfamilj varannan helg 12 månader ElevVårdsKonferanser Extra läkarbesök 2 st Årskurs 3 9 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st Hela året 1/3 Assistent 4,5 tim per dag HAB Gymnastik för motorikträning Uppföljning/omprövning 4 tim * Kontaktfamilj varannan helg 12 månader ElevVårdsKonferanser Extra läkarbesök 2 st Årskurs 4 10 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st Specialpedagog/klasslärare Hela året 1/3 Assistent 4,5 tim per dag Uppföljning/omprövning 4 tim * Kontaktfamilj varannan helg 12 månader ElevVårdsKonferanser Skolsköterska 18 tim/år Extra läkarbesök 2 st Årskurs 5 11 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st Hela året 1/3 Assistent 4,5 tim per dag Uppföljning/omprövning 4 tim * Kontaktfamilj varannan helg 12 månader Ny utredning

30 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Landsting/ Övriga Alla aktörer Familjeteam/Socialped 4tim/v 6 månader ElevVårdsKonferanser Skolsköterska 18 tim/år Kurator 12 timmar/år Tandläkare Extra läkarbesök 2 st Årskurs 6 12 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st Hela året 1/3 Assistent 4,5 tim per dag Uppföljning/omprövning 4 tim * Kontaktfamilj varannan helg 12 månader ElevVårdsKonferanser Skolsköterska 18 tim/år Kurator 12 timmar/år ART-kurs 10 tillfällen 10 timmar totalt Extra läkarbesök 2 st Genomsnittlig kostnad/år för ett barn Årskurs 7 13 år 4 Föräldrasamtal á 1 timma Åtgärdsplaner 4 st Kurator 36 timmar/år Psykolog 1 utredning 40 timmar ElevVårdsKonferanser Handledning personal arbetstid Handledarkostnader arvode Förhandsbedömning snatteri 866 Medling 3 timmar Omprövning 864 Kontaktfamilj varannan helg 12 månader Assistent vårterminen BUP, behandlingskontakter 5 st

31 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Landsting/ Övriga Alla aktörer Skolsköterska 18 tim/år Specialpedagog 70 timmar Extra läkarbesök 2 st Årskurs 8 14 år Utredning soc 1 st Familjehemsplacering i annan kommun Omprövning/uppföljning 5 besök á 8 tim Interkommunal ersättning Tilläggsbelopp Tandläkare BUP, behandlingskontakter 5 st Extra läkarbesök 2 st Årskurs 9 15 år Utredning soc 1 st Familjehemsplacering i annan kommun Omprövning/uppföljning 5 besök á 8 tim Interkommunal ersättning Tilläggsbelopp Tandläkare BUP, behandlingskontakter 5 st Sommarskola 2 veckor Extra läkarbesök 2 st Genomsnittlig kostnad/år för ett barn OBS! Extra utbildningsinsatser behövs i stor utsträckning 31

32 Rapporten finns att hämta på Informationsenheten /2 Foton: Microsoft och Morguefile Torsås kommun

COPE DE OTROLIGA ÅREN KOMET FÖRÄLDRAKRAFT STEG FÖR STEG ÖPP. På rätt kurs! METODER FÖR FÖRÄLDRASTÖD FRÅN FÖRSKOLAN TILL TONÅREN

COPE DE OTROLIGA ÅREN KOMET FÖRÄLDRAKRAFT STEG FÖR STEG ÖPP. På rätt kurs! METODER FÖR FÖRÄLDRASTÖD FRÅN FÖRSKOLAN TILL TONÅREN COPE DE OTROLIGA ÅREN KOMET FÖRÄLDRAKRAFT STEG FÖR STEG ÖPP På rätt kurs! METODER FÖR FÖRÄLDRASTÖD FRÅN FÖRSKOLAN TILL TONÅREN REDAKTION PROJEKTLEDARE Helena Bornholm FOTO Anette Andersson TECKNARE Gunna

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Nu är man inte ensam husbyggare

Nu är man inte ensam husbyggare Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Februari 2008 Nu är man inte ensam husbyggare -en utvärdering av insatser och samverkan på Ersboda familjecentral Av Marie Sjömar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer