Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster"

Transkript

1 Institutinen för neurbilgi, vårdvetenskap ch samhälle Grundutbildning i fysiterapi 180 hp Examensarbete i fysiterapi, 15 högsklepäng Vårterminen 2015 Ftledsdistrsiner hs kvinnliga truppgymnaster - En retrspektiv enkätundersökning Ancle sprains in female team gymnasts - A retrspective questinnaire study Författare Camilla Säfström Olivia Särnbratt Franssn Fysiterapeutprgrammet Karlinska institutet Handledare Agneta Ståhle Prfessr i sjukgymnastik vid Institutinen för neurbilgi, vårdvetenskap ch samhälle (NVS), H1, Sektinen för fysiterapi, Alfred Nbels Allé 23, Huddinge

2 Förrd Vi vill rikta ett strt tack till vår handledare Agneta Ståhle för hennes engagemang ch guidning under arbetets gång. Vi vill även tacka de gymnastiklag ch ledare sm medverkade ch gjrde det möjlig att genmföra studien. TACK! Camilla Säfström Olivia Särnbratt Franssn

3 Sammanfattning Titel: Ftledsstukning hs kvinnliga truppgymnaster på SM-nivå Bakgrund: Inm truppgymnastik är ligamentskadr i ftleden bland de vanligast förekmmande skadrna. Skadeincidensen hs svenska kvinnliga elitgymnaster är 2,2/1000 träningstimmar. Med ett stigande antal aktiva truppgymnaster kmmer trligen incidensen av ftledsskadr att öka. En ökad skadeincidens trde medföra ökade insatser av preventiva åtgärder. Trts den höga förekmsten av skadr inm truppgymnastik är frskningen begränsad inm denna typ av gymnastik. Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien var att kartlägga prevalensen av ftledsstukningar hs kvinnliga truppgymnaster på SM-nivå i Stckhlm under Dessutm undersöktes i vilken gymnastikgren skadan ägde rum samt m det förekmmer någn preventiv träning för att mtverka ftledsstukningar. Material & metd: Fem truppgymnastiklag i Stckhlm på SM-nivå under år 2014 kntaktades för att medverka i studien. Deltagarna besvarade en enkät med frågr avseende truppgymnastik ch ftledsdistrsiner. Målgruppen bestd av 57 gymnaster, varav 49 svar registrerades. Resultat: Tlv av de inkluderande truppgymnasterna (26 %) hade drabbats av en/ eller flera ftledsdistrsiner, varav ttala antalet distrsiner var 18 stycken under Majriteten av ftledsdistrsiner uppkm under träning (94 %) ch större delen uppkm under utövandet av tumbling (39 %). Samtliga föreningar uppgav att de utövar preventiv träning för att mtverka ftledsdistrsiner. Slutsats: Denna studie visar att andelen truppgymnaster sm skadat sig är större än vad tidigare studier visar. Flest ftledsdistrsiner inträffar under träning ch vid utövandet av tumbling. Samtliga truppgymnastiklag utför styrke- ch stabilitetsträning, vilket kan medföra en minskad skadeincidens framöver. Nyckelrd: distrsin, ft, ftled, preventin, truppgymnastik

4 Abstract Title: Ancle distrtins amngst female Team Gymnasts at the Swedish Champinship level Backgrund: Ancle distrtins are the mst cmmn injuries in TeamGymnastics. The injury incidence amngst female gymnasts at elite level is 2.2/1000 hurs f training. With an increasing number f active TeamGymnasts, the incidence f ancle distrtins is likely t increase. An increased amunt f injuries in TeamGymnastics, requests mre effective preventive interventins. Despite the high prevalence f injuries, there is a lack f research cncerning TeamGymnastics. Objective: The primary aim f this study was t chart the prevalence f ancle distrtins amngst female TeamGymnats in Stckhlm during Furthermre, the study aimed t investigate in what gymnastic skill the injury was acquired, whether the injury ccurred during training r cmpetitin, and the presence f preventive interventins with the purpse t avid further ancle distrtins. Material & methd: Five female TeamGymnastic teams in Stckhlm, which had cmpeted in the Swedish Champinship during 2014, were cntacted and asked t participate in the study. The participants were questined t respnd a questinnaire regarding TeamGymnastics and ancle distrsins. The survey grup cmprised 57 female gymnasts, f which 49 answers were registrated. Result: Twelve (26 %) f the included gymnasts had suffered frm ne r mre ancle distrtins during The ttal amunt f ancle distrtins was 18. The majrity f ancle distrtins ccurred during training (94 %) in the tumbling rutine (39 %). All TeamGym Clubs reprted that they exercise preventive training t avid ancle distrtins. Cnclusin: This study shws that the prprtin f injured TeamGymnasts is higher cmpared t previus research. This study shws that the majrity f ancle distrtins ccur during training and in the tumbling rutine. Key wrds: ancle, ft, gymnastics, preventin, sprain

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND Truppgymnastik Ftledens anatmi ch funktin Skademekanism ch prblematik Skadeprevalens inm truppgymnastik Preventiv träning SYFTE FRÅGESTÄLLNING METOD OCH MATERIAL Enkäten Urval Statistik Exkluderingsprcedur Beskrivning av undersökningsgruppen ETIK RESULTAT DISKUSSION Resultatdiskussin Enkät ch materialdiskussin Svagheter med studien Framtida frskning KONKLUSION REFERENSLISTA...15 Bilaga 1- Infrmatinsbrev Bilaga 2- Enkät m ftledsdistrsiner inm truppgymnastik Bilaga 3- Brev till ledarna angånde frågr m preventiv träning Bilaga 4- Påminnelsebrev FÖRKORTNINGAR/ORDLISTA Lig. FTA: fibultalare anterir ligament, Landningsfas: fasen i ett gymnastiskt mment där ften kmmer i kntakt med underlaget.

6 1. BAKGRUND I samband med idrtt är ligamentskadr i ftleden bland de vanligast förekmmande skadrna. (1) Svenska gymnastikförbundet eftersträvar att all gymnastikträning ska vara sund, stimulerande, utvecklande ch präglas av ett säkerhetstänk. Tävlingsgymnastik kräver många timmars träning för att nå perfektin (2). Gymnastikförbundet använder begreppet: att träna smart sm i det här fallet innebär att gymnasten ska träna på rätt övningar i rätt ålder, att träningen ska anpassas till gymnastens utveckling samt att träningen ska effektiviseras i syfte att hålla träningen säker samt att få så många gymnaster sm möjligt att kunna frtsätta med gymnastiken (2). I dagsläget är skadeincidensen hs svenska elitgymnaster 2,2/1000 träningstimmar hs kvinnliga gymnaster. Bland dessa skadr ligger ftledsskadr i tppen tillsammans med skadr i lumbalryggen (3). 1.1 Truppgymnastik Det första svenska mästerskapet i truppgymnastik genmfördes år Sedan dess har denna gymnastikdiciplin utvecklats snabbt ch idag finns det cirka licensierade tävlande gymnaster inm truppgymnastiken (4). Det finns tre lika tävlingsklasser: män, kvinnr ch mixed. Varje trupp består av 6-20 stycken gymnaster (antalet varierar med tävlingsnivå) ch gymnasterna tävlar i tre grenar sm alla pängsätts av dmare (4). Grenarna är: Fristående: Ett prgram till musik utförs av truppen på en glvyta av 14 x 20 meter. Friståendeprgramet kräver gd kregrafi, gd teknik i gymnastiska övnigar ch smidighet för en hög päng (4). Tumbling: Vltserier genmförs i tre mgångar på ett sviktande glv sm är 15 m långt ch 2 m brett (4). Trampett: Vlter utförs med trampett ch hppbrd. Tre lika hppvarv ska visas upp av truppen (4). 1

7 1.2 Ftens anatmi ch funktin Ftleden är en kmplex led sm skapar förutsättningar för att människan ska kunna stå stabilt, gå ch springa. Leden kan delas upp i tre lika funktinella segment: det bakre segmentet (talkrualleden), mellansegmentet (kalkanekubidala leden) samt det främre segmentet (tarsmetatarsallederna) (5). Talkrualleden är den led sm påverkas vid en lateral ligamentskada i ftleden. Leden består av benen trchlea tali, tibia ch fibula ch är en gångjärnsled sm tillåter rörelser i sagitalplan. Den nrmala rörligheten i talkrualleden är grader drsalflexin ch grader plantarflexin. Denna rörelse sker inte endast i talakrualleden utan mellanftsbenen (metatarsalbenen) utgör cirka prcent av rörelseutslaget (5). Leden stabiliseras av flera ligamentstrukturer mellan distala tibia ch fibula. Det främre fibultalare ligamentet (FTA) stabiliserar leden i plantarflekterat supinerat läge. När leden befinner sig i drsalflexin har ligamentum calcanefibulare (FC) denna funktin. FTA förhindrar även att talus skjuts framåt i leden. Det bakre fibultalare ligamentet (FTP) mtverkar istället bakåtglidning ch utåtrtatin av talus. Stabiliteten i talkrualleden är sm störst då ften är belastad ch befinner sig i drsalflexin (6). FTA ch FC är de ligament i ftleden sm vanligen skadas vid en ftledsdistrsin (6). Ftleden består av ett antal muskler. M. triceps surae urgörs av tre delar, m. gastrcnemius laterala ch mediala del samt m. sleus. Dess gemensamma sena utgörs av achillessenan ch fäster på tuber calcanei (7). Dessa muskler utför plantarflexrn av ften ch stöds av de djupa musklerna på baksidan av underbenet. Drsalflektin av ftleden utförs i huvudsak av m. tibialis anterir sm har sitt ursprung från tibias laterala sida ch fäster på medialsidan av s cuneifrme mediale ch basis ssis metatarsalis I (8). Vid en inversinsrörelse förs ftspetsen inåt ch plantart (supinatinsrörelse) (8). Denna rörelse utförs av m. triceps surae, m. flexr digitrum lngus, m. tibialis psterir samt m. flexr hallucis lngus (9). 2

8 En eversinsrörelse är en rörelse där ftspetsen förs utåt ch drsalt (prnatinsrörelse) (8). M. fibularis lngus, m. fibularis brevis, m. extensr digitrum lngus samt m. extensr hallucis lngus utför denna rörelse (9). 1.3 Skademekanism ch prblematik De flesta ftledsdistrsiner sker då ften befinner sig i en plantarflekterad ställning. Detta för att talus smalnar av i drsal riktning vilket medför att stabiliteten i plantarflexin blir mer berende av ligamentens hållfasthet. Skadan uppstår ftast under supinatinsvåld (10). Incidensen beräknas vara cirka 0,5/1000 träningstimmar ch 2,5/1000 tävlingstimmar inm alla idrttsaktiviteter (1). Ftledsdistrsiner klassificeras i tre grader: grad I (lindrig), grad II (måttlig) samt grad III (svår). Vid en grad I- skada sker en sträckning i vävnaden utan att någn ruptur sker, vid en grad II-skada sker en partiell ruptur i vävnaden sm resulterar i smärta ch svullnad ch vid en grad III- skada sker en ttal rupur av vävnaden. Kännetecken på en grad III- skada är svullnad, blödning, ömhet, avsaknad av ligamentfunktin samt en abnrm rörlighet i leden (11). Vid en lateral ftledsdistrsin, grad II, har patienten mycket nt ch leden svullnar snabbt. De latera ligamenten töjs ut vilket bidrar till skadr på ledreceptrerna vars uppgift är att skydda leden från att hamna i ytterlägen. Även muskler ch andra mjukvävnader kan skadas (12). Skadan kan ge såväl mekaniska sm neurmuskulära knsekvenser. Den neumuskulära effekten kan bli nedsatt afferent inflöde vilket resulterar i försämrad prpriceptin ch bristande mtrisk kntrll av benet ch bålen samt dålig balans vid enbensstående. Den mekaniska skadan kan påverka ftrtsbenen ch ge en inskränkt rörlighet ch smärta vid belastning av leden (13). Därför bör förebyggande träning av ftledsdistrsiner innehålla träning av muskelstyrka, prpriceptin (14), balans ch neurmuskulär kntrll (15). 3

9 1.4 Skadeprevalens inm truppgymnastik En nrsk studie sm undersökte skadr inm truppgymnastik under en ti månaders perid km fram till att majriteten av skadrna inm sprten uppkm under landningsfasen vid grenarna tumbling eller trampett. Studien visade även att de vanligaste förekmmande skadrna drabbade ftleden ch att många gymnaster tävlade trts att de inte var helt skadefria (16). Denna studies resultat styrks av en svensk studie sm även den visade att majriteten av skadrna inm truppgymnastiken drabbar nedre extremitet ch att de uppkmmer under landningsfasen. Även denna studie uppmärksammade att fler än hälften av gymnasterna tävlade trts fullständig rehabilitering av tidigare skada (17). Trts den höga förekmsten av skadr inm truppgymnastik (16) är frskningen begränsad inm denna typ av gymnastik. 1.5 Preventiv träning I en studie av AJ Fradkin et al visades att uppvärmning före fysisk aktivitet minskade skaderisken signifikant med minst 50 % inm amerikansk ftbll ch handbll. Definitinen av en uppvärmning i denna studie var en perid av förberedande övningar i syfte att öka prestatinen inför träning eller tävling. Uppvärmningen bör bestå av generell aerb aktivitet samt idrttsspecifik uppvärmning ch stretch (16). Det har även visats i flertalet studier (17,18,19,20) att preventiv träning genm användning av balansplatta ch hpp- ch landningsövningar kan minska incidensen av ftledsdistrsiner hs atleter med histrik av ftledsdistrsiner. Enligt studien av Thacker et al kan risken att drabbas av en ftledsdistrsin reduceras under en sex månaders lång perid m den preventiva träningen är intensiv samt utförs kntinuerligt (19). Studien av Stasinpuls visar att den mest effektiva preventiva metden för att minska incidensen av ftledsdistrsiner hs persner sm tidigare råkat ut för 1-2 ftledsdistrsiner är teknikträning vid upphpp ch landning. Studien visade även att ett externt skydd, i frm av rts eller tejp, var det minst effektiva (18). 4

10 Tidigare studier visar att cirka 50 prcent av det ttala antalet skadr inm truppgymnastiken sker i nedre extremiteten (3,16). Studien av Harringe et al. (2007) visade att 19 prcent av de kvinnliga deltagarna drabbades av lateral ftledsdistrsin (3). Med ett stigande antal aktiva truppgymnaster (2) kmmer trligen incidensen av ftledsskadr att öka. En ökad skadeincidens kmmer att medföra ett ökat behv av preventiva åtgärder ch träning för att förhindra uppkmsten av skadr. Av betydelse för atletens frtsatta idrttskarriär kmmer även en effektiv rehabilitering spela en str rll (2). 2.0 SYFTE Syftet med studien var att (i) kartlägga prevalensen hs kvinnliga truppgymnaster på SM-nivå i Stckhlm under 2014, (ii) undersöka i vilken gren sm skadan ägde rum samt att (iii) undersöka m det förekmmer någn förebyggande träning för att mtverka ftledsdistrsiner. 3.0 FRÅGESTÄLLNING i. Hur många kvinnliga truppgymnaster i Stckhlm råkade ut för ftledsdistrsiner under år 2014? ii. I vilken gren inm truppgymnastiken skadade sig gymnasten? Var det i samband med tävling eller träning? iii. Föreligger någn förebyggande träning för att mtverka ftledsdistrsiner? 4.0 METOD OCH MATERIAL En retrspektiv enkätstudie m förekmsten av ftledsdistrsin hs kvinnr inm truppgymnastik i Stckhlm. Deltagarna hade under året 2014 tränat på SM-nivå för en gymnastikklubb i Stckhlm. 4.1 Enkäten Enkäten skapades i Micrsft wrd ch frmulerades enligt bken Enkät i praktiken av Ejlertssn, G (21). Enkäten har inte reliabilitets ch validitetstestad eftersm enkäten endast skulle användas till föreliggande studie. 5

11 Enkäten strukturerades i syfte att få fram infrmatin m ftledsdistrsiner hs kvinnr inm truppgymnastik i Stckhlm på SM-nivå ch m det föreligger någn förebyggande träning för att mtverka ftledsstukningar. I ch med det innefattade enkäten ttalt 10 frågr sm berörde ålder, träningsperid, uppkmsten av ftledsdistrsiner (i samband med träning/tävling samt i vilket gren) samt förekmsten av träning för att mtverka ftledsdistrsiner (bilaga 2). Innan enkäten delades ut till studiedeltagarna har en fysiterapeut samt fyra fysiterapeutstudenter läst igenm den ch gett feedback på möjliga förändringar. En av förändringarna var att smalna av tidsspannet från 5 år ( ) till att enbart genmföra undersökningen under För att få ett mer specifik svar gällande förebyggande träning inm varje gymnastikförening tillfrågades ledarna för respektive förening vilken typ av preventiv träning samt hur många gånger i veckan träningen utförts (bilaga 3). 4.2 Urval Inklusinskriterier: Kvinnr sm tränat på SM-nivå i någt Stckhlms lag under året Exklusinskriterier: Ftledsdistrsiner sm skett utanför gymnastiken Fyra gymnastikföreningar (fem truppgymnastiklag) i Stckhlm sm tränat eller tävlat på SM-nivå under år 2014 kntaktades via mail eller på telefn. I mitten av januari år 2015 kntaktades ledarna för samtliga föreningar ch erhöll infrmatin m syftet med studien samt att deltagandet var annymt ch frivilligt (bilaga 1). I början av februari tilldelades ledarna för varje förening ett kuvert innehållande enkäterna. Insamlingen av besvarade enkäter skedde under slutet av februari till mitten av mars genm att enkäterna hämtades vid ett träningstillfälle efter överenskmmelse med respektive tränare. Under denna perid skickades ett påminnelsebrev via mail ut till föreningarnas tränare, vars gymnaster ännu inte hade besvarat enkäten. 6

12 Innan påminnelsebrevet skickades ut hade 29 svar registrerats. Efter påminnelsen kunde ytterligare 20 svar registreras. I slutet av februari sändes ett mail ut till föreningarnas ledare där de mbads att uppge vilken typ av förebyggande träning samt hur fta träningen utövats (bilaga 3). Femtisju gymnaster tillfrågades, varav 49 svar registrerades. Detta mtsvarar en svarsfrekvens på 86 prcent. 4.3 Statistik Deskriptiv statistik användes för att analysera ch sammanfatta den insamlade infrmatinen. Skillnader i prevalens har inte bedömts med hänsyn till knfidensintervall. 4.4 Exkluderingsprcedur Av de 49 deltagare sm besvarade enkäten uteslöts två deltagare från studien. En deltagare hade inte tränat ch/eller tävlat truppgymnastik under året En besvarade enkäten felaktigt. Således presenteras data från 47 persner. 4.5 Beskrivning av undersökningsgruppen Studiedeltagarna bestd av 47 kvinnliga truppgymnaster med en medelålder på 21 år (range: år). Samtliga deltagare har tränat truppgymnastik på SM-nivå under år En deltagare (2 %) hade tränat truppgymnastik i 6 månader. Sex deltagare (13 %) hade tränat truppgymnastik i 5-10 år, 29 deltagare (62 %) hade tränat år ch 11 deltagare (23 %) hade tränat 15 år eller mer. Av de 47 deltagarna tränade 43 (92 %) i samtliga grenar inm truppgymnastik under år En deltagare (2 %) tränade alla grenar utm fristående, en deltagare (2 %) tränade endast fristående, en deltagare (2 %) tränade alla grenar utm tumbling ch en deltagare (2 %) tränade allt utm trampett utan brd. 7

13 5.0 ETIK Risken med en enkätstudie är infrmatinen hamnar i fel händer ch att deltagarna hängs ut. Då frskningen inm truppgymnastik i dagsläget är begränsad anser författarna att nyttan med en enkätundersökning väger över riskerna. För att minska risken infrmerades deltagarna m att det var frivilligt att delta i studien samt att frågefrmulären besvaras annymt så att svaren inte kan härledas till den enskilde individen. För deltagare under 18 år behövdes målmans underskrift innan de fick besvara frågefrmuläret. Datan presenterades så att deltagarna inte kan identifieras. 8

14 6.0 RESULTAT Tlv av 47 gymnaster (medelålder 20 range: år) hade under år 2014 råkat ut för en ftledsstukning (26 %). Det ttala antalet stukningar var 18 stycken. De flesta (17 stycken) ftledstukningar (94 %) inträffade under träning. Större delen av ftledsskadrna uppkm under truppgymnastikgrenen tumbling (39 %). (Figur 1). Av de 12 gymnaster (92 %) sm drabbats av en ftledsdistrsin angav att de utövade förebyggande träning i frm av styrke- ch stabilitetsövningar. Ti gymnaster (56 %) tränade rehabilitering under mindre än 3 veckr efter att de drabbats av ftledsstukning, två gymnaster (33 %) tränade rehabilitering under mer än 5 veckrs tid ch resterande (11 %) tränade under mer än 4 veckr (figur 2). Samtliga truppgymnastföreningar angav att de utövar styrke- ch stabilitetsträning 2-4 gånger/vecka i syfte att mtverka ftledsdistrsiner. Den preventiva träningen består av hpp- ch landningsträning, styrketräning av nedre extremiteten samt stabilitetsträning med ch utan balansplatta i samtliga lag. Samtliga gymnaster ch ledare anser att det är viktigt med förebyggande träning. 9

15 Figur 1: Deltagarnas spridning av ftledsdistrsiner vid respektive gren inm truppgymnaster Figur 2: Antalet veckr deltagaren rehabtränade efter ftledsdistrsinen 10

16 7.0 DISKUSSION 7.1 Resultatdiskussin Syftet med studien var att kartlägga prevalensen av ftledsstukningar hs kvinnliga truppgymnaster på SM- nivå i Stckhlm under år 2014 samt undersöka i vilken truppgymnastikgren skadan uppkm. Ytterligare syfte var att undersöka m det förekm någn förebyggande träning för att mtverka ftledsstukningar. Tlv av de inkluderande deltagarna (26 %) drabbades av en ftledsdistrsin. Majriteten av ftledsdistrsinerna (39%) uppkm på gymnastikgrenen tumbling ch inträffade under träning (94 %). Samtliga lag utför förebyggande träning i syfte att förebygga ftledsdistrsiner. Relaterat till våra tidigare erfarenheter inm truppgymnastik var antalet ftledsdistrsiner ett förvånande fynd då författarna förväntade sig att fler gymnaster skulle ha drabbats av ftledsdistrsiner under den aktuella periden. I denna studie visade det sig att de flesta ftledsdistrsiner uppkm under utövandet av tumbling, vilket även stämmer överens med studien av Lund ch Myklebust (16). Orsaken till att skadeincidensen är högre vid tumbling än vid övriga grenar inm truppgymnastiken kan möjligen förklaras av att ftleden är i kntakt med redskapet flertalet gånger under vltserien. En möjlig rsak till att fler skadr inträffar i tumbling än i fristående kan vara att ftleden utsätts för större yttre påfrestningar. I vår studie uppkm majriteten av ftledsskadrna under träning (94 %), vilket även överensstämmer med studien av Harringe et al. (2004) Detta kan förklaras av att antalet träningstimmar för en truppgymnast är många fler än antalet tävlingstimmar (3). En rsak bakm detta kan vara att gymnasterna under träning utför svårare vlter under en längre tid vid träning än vid tävling. Vid tävling utförs färre antal vlter under en krtare tid ch ftast på en lättare nivå än när man tränar. När man utövar vlter under en längre tid ch repetitivt föreligger risk att drabbas av trötthet ch bristande kncentratin, vilket kan leda till att man gör en felbedömning ch skadar sig. Ytterligare rsaker till uppkmsten av skadr sm diskuterats i andra studier (3) är stress ch rädsla. Under perider av ökad rädsla tenderar gymnasten i 11

17 högre utsträckning att tveka ch på så vis dra på sig skadr. Mental ch fysisk förberedelse är viktigt att beakta vid utfrmandet av preventiv träning (3). Samtliga lag utför förebyggande träning sm det i dagsläget finns aktuell frskning inm (17,18,19,20). Trts att lagen utför samma typ av preventiv träning sm visat gtt resultat i vetenskapliga studier sker det ett relativt strt antal ftledsdistrsiner inm truppgymnastiken. I denna studie var andelen truppgymnaster sm skadat sig någt högre (7 %) jämfört med vad tidigare frskningsresultat visat (3). En möjlig rsak kan vara att då gymnastiken har utvecklats snabbt de senaste åren så i dagsläget ställs det högre krav på gymnasten för att klara av svårare vlter, vilken kan medföra en ökad skaderisk. Frskningen inm preventiv träning är gjrd på andra idrtter än truppgymnastik, vilket medför att dessa resultat inte är fullt jämförbara på truppgymnaster. Resultaten från denna studie kan inte fullt ut jämföras med resultatet från övriga studier (3,16) på grund av skillnader i spridning. I denna studie undersöktes prevalensen av ftledsdistrsiner hs senirgymnaster under både träning ch tävling, medan studien av Lund ch Myklebust (16) undersökte enbart prevalensen under tävling hs gymnaster på flera tävlingsnivåer. 7.2 Enkät ch materialdiskussin Då det saknades en specifik mall för att mäta prevalensen av ftledsstukningar ch preventiv träning, valde vi att själva göra en enkät. Författarna använde sig av bken Enkäten i praktiken av Eljertssn. G (21) sm bidrg med väsentlig infrmatin m hur man ska gå till väga när man frmulerar frågr ch lägger upp en enkät. När man gör en enkät är det viktigt att frågrna inte är ledande eftersm detta kan medföra att undersökningsdeltagarna svar ch tankegångar inte förs fram på ett adekvat sätt (21). I fråga nr 7 i enkäten hade man behövt ha en följdfråga kring när ftledsstukningen ägde rum t.ex m det inträffade i landningsfasen. På så vis hade man fått en bättre förståelse av hur skadan uppkmmer, vilket är av betydelse för hur den fysiterapeutiska behandlingen planeras ch genmförs. 12

18 Den externa prvgruppen sm granskade enkäten bestd av fyra fysiterapeutstudenter ch en sjukgymnast. Samtliga tg del utav enkäten ch gav återkppling. Ingen utav dessa tränar/har tränat truppgymnastik, vilket gjrde att många av begreppen var främmande för dem. Önskvärt hade varit m den externa gruppen hade bestått av fler persner med kunskap inm truppgymnastik. Den relativt höga svarsfrekvensen på 86 prcent kan ber på flera faktrer. Författarna besökte varje truppgymnastiklag ch presenterade sig själva samt studien under ett träningstillfälle sm var överenskmmet med respektive tränare. Således ökade chansen att deltagarna fick ett förtrende för författarna ch undersökningen. Dessutm hade deltagarna möjlighet att ställa frågr m de upplevde att någn fråga i enkäten var tydlig. I denna enkät skrev författarna att de gymnaster sm inte drabbats av ftledsdistrsin skulle gå vidare till fråga 10 istället för fråga 9, vilket enbart gjrde att författarna endast fick svar från de gymnaster sm råkat ut för ftledsdistrsiner. Detta kmpenserades genm att fråga ledarna för respektive lag m deras preventiva träning ch dess karaktär. Efter att ha frågat ledarna för respektive gymnastiklag vilken typ av preventiv träning de utför erhölls en tydligare bild av träningsupplägget, vilken typ av övningar sm utförs ch frekvens. Studien av Thacker et al (19) visade på att regelbunden ch intensiv träning under en sex månaders perid minskar risken för ftledsdistrsiner. Därför hade det varit relevant att även i detta fall få reda på intensitet ch duratin av varje gymnastikförenings preventiva träning för att veta hur verkligheten överensstämmer med frskningen inm detta mråde. 7.3 Svagheter med studien Eftersm urvalet till föreliggande studie är relativt begränsat, såväl till antal sm till gegrafisk spridning, är generaliserbarheten av resultatet begränsat till den studerade ppulatinen. Undersökningsgruppen bestd enbart av kvinnr i åldrarna 15-32, vilket medför att vårt resultat inte kan appliceras på manliga truppgymnaster eller gymnaster i ett annat åldersspann. Studien tar inte hänsyn till genetiska aspekter, bilgiska aspekter ch anatmiska strukturer van ftleden sm kan öka risken att drabbas ftledsdistrsiner. 13

19 Det finns ett begränsat antal studier gjrda inm ämnet truppgymnastik ch de studier sm gjrts är gamla. Detta har gjrt det svårt att hitta tillräckligt med material att jämföra denna studies resultat med. Författarna tg inte hänsyn till knfidensintervall vid jämförelse av resultat med andra studier. Skillnader i prevalens bör bedömas med hänsyn till knfidensintervall för att resultaten ska kunna jämföras med annan frskning. Denna studie var en retrspektiv undersökning med frivilligt deltagande där frågrna m ftledsdistrsiner baserades på det senaste året (2014), vilket kan ha gjrt det svårt för gymnasterna att minnas det exakta antalet ftledsdistrsiner. 7.4 Framtida frskning Ytterligare frskning behövs för att bedöma effekten av preventiva insatser inm truppgymnastik. För att möjliggöra detta krävs mer frskning kring skadeincidens ch prevalens samt vilken typ av träning sm är mest gynnsam sm preventiv träning inm truppgymnastiken för att förhindra ftledsskadr. 8.0 KONKLUSION I vår studie var andelen truppgymnaster sm skadat sig någt högre än vad tidigare studier visat. Majriteten av ftledsstukningarna inträffade under träning ch vid utövandet av tumbling. Samtliga truppgymnastiklag utför styrke- ch stabilitetsträning i syfte att mtverka ftledsdistrsiner, vilket kan medföra en minskad skadeincidens i framtiden. 14

20 9.0 REFERENSLISTA (Referenserna i detta arbete är skrivna enligt Vancuver systemet) 1. Svensk Idrttsfrskning [Webbsida]. Ligamentskadr i ftleden. Götebrg; [Läst ] Tillgänglig: 2. Svenska Gymnastikförbundet [Webbsida]. Rörelse hela livet-en utvecklingsmdell för svensk gymnastik. Stckhlm; [Läst ] Tillgänglig: cklingsmdell.pdf 3. Harringe ML, Renström, P, Werner S. Injury incidence, mechanism and diagnsis in tp-level teamgym: a prspective study cnducted ver ne seasn. Scand J Med Sci Sprts 2007(17): Svenska Gymnastikförbundet [Webbsida]. Truppgymnastik. Stckhlm; [Läst ] Tillgänglig: 5. Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Bjsen-Möller F. Rörelseapparatens anatmi. Liber sid Bjsen-Möller F. Rörelseapparatens anatmi. Liber Sid Budwick M, Bjålie J, Rlstad B, Tverud K. Anatmisk atlas. Liber sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid

21 11. Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Michael D. Osbrne and Thmas D. Rizz Jr. Preventin and Treatment f Ankle Sprain in Athletes. Sprts Med 2003; 33 (15): Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Lund SS, Myklebust G. High injury incidence in TeamGym cmpetitin: a prspective chrt study. Scand J Med Sci Sprts 2011(21): Harringe ML, Lindblad S, Werner S. D team gymnasts cmpete in spite f symptms frm an injury? Br J Sprts Med 2004(38): Fradkin AJ, Gabbe BJ, Camern PA. Des warming up prevent injury in sprt? The evidence frm randmised cntrlled trials? The Jurnal f Science and Medicine in Sprt. 2006(9): McGuine TA, Keene JS. The effect f a balance training prgram n the risk f ankle sprains in high schl athletes. American Jurnal f Sprts Medicine. 2006; 34(7): Stasinpuls D. Cmparisn f three preventive methds in rder t reduce the incidence f ankle inversin sprains amng female vlleyball players. British Jurnal f Sprts Medicine. 2004; 38(2):

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott. Ksttillsktt i träningssyfte - En enkätstudie m gymmedlemmars användande av, samt attityder till ksttillsktt. Supplements fr training purpses - A questinnaire study abut gym members use f, and attitudes

Läs mer

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic

Barn och Fritidsprogrammet. Addisons Sjukdom. Projektarbete 2008/2009. Carina Dahlgren & Bente Einarsson Marjianovic Författare Klass Barn ch Fritidsprgrammet Sandra Anderssn BF3D Addisns Sjukdm Prjektarbete 2008/2009 Ämne PA1201 Handledare Carina Dahlgren & Bente Einarssn Marjianvic Sammanfattning Jag har skrivit m

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Sammanfattning. Studiedesign Prospektiv enkätstudie.

Sammanfattning. Studiedesign Prospektiv enkätstudie. Sammanfattning Bakgrund Truppgymnastik är en relativt ny tävlingsdisciplin inom svensk gymnastik där redskap, regler och utförande utvecklas kontinuerligt. Utefter tidigare studie framgår det att skadeincidensen

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Tentamen 2010 01 15, 6 timmar Sjukdomslära och epidemiologi, 5 hp

Tentamen 2010 01 15, 6 timmar Sjukdomslära och epidemiologi, 5 hp Tentamen 2010 01 15, 6 timmar Sjukdmslära ch epidemilgi, 5 hp Kurs: FH011G Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av 2 delar sm bedöms var för sig. Detta betyder att det finns en miniminivå för det antal

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Utökad timplan i matematik

Utökad timplan i matematik Malmö högskla Lärande ch samhälle Sklutveckling ch ledarskap Examensarbete 15 högsklepäng, avancerad nivå Utökad timplan i matematik Och systemets tröghet Extended timetable in mathematics And system interia

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 Bdy Mind Sul MT AB 2009 www.bdymindsul-mt.cm 1 VÄLKOMMEN! Mitt namn är Mnica Thengberg,ch jag hälsar Dig välkmmen till Bdy Mind Sul s kurser ch utbildningar

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Innehållsförteckning, Rinosinuit

Innehållsförteckning, Rinosinuit Innehållsförteckning, Rinsinuit Sid Syfte 2 Omfattning 2 Ansvar 2 Berör 2 Kvalitetsindikatr 2 Definitin 2 Symptm 3 Prevalens, epidemilgi 3 Kmplikatiner 3 Förebyggande 4 Handläggning 4 Diagns 4 Differentialdiagns

Läs mer

Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Examensarbete 15 hp Vårterminen 2014. Främre korsbandsskada inom Skånsk truppgymnastik på elitnivå

Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Examensarbete 15 hp Vårterminen 2014. Främre korsbandsskada inom Skånsk truppgymnastik på elitnivå Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Vårterminen 2014 Främre korsbandsskada inom Skånsk truppgymnastik

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Suzanne Werner IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrottsskador Traumatiska skador Överbelastningsskador IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrott

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Guide för sjukvårdspersonal

Guide för sjukvårdspersonal Guide för sjukvårdspersnal Guiden tillhandahålls sm en del av de riskminimeringsåtgärder sm utvecklats för valprat för att infrmera förskrivare av valprat m de risker sm är förknippade med användning av

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Utvärdering av övningar. En handbok för utvärdering av stabsoch beslutsövningar. KBM:s utbildningsserie 2007:2

Utvärdering av övningar. En handbok för utvärdering av stabsoch beslutsövningar. KBM:s utbildningsserie 2007:2 Utvärdering av övningar En handbk för utvärdering av stabsch beslutsövningar KBM:s utbildningsserie 2007:2 Utvärdering av övningar En handbk för utvärdering av stabs- ch beslutsövningar Titel: Utvärdering

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik

Bilaga 2 - Analyskapacitet och metodik Prmemria Datum: 2015-05-08 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM Bilaga 2 - Analyskapacitet ch metdik 1. Bakgrund Vattendirektivet (2013/51/Euratm [E-DVD]) fastställer att medlemsstaterna ska kntrllera

Läs mer

Individanpassad marknadsföring via Facebook - En möjlighet eller ett intrång?

Individanpassad marknadsföring via Facebook - En möjlighet eller ett intrång? Individanpassad marknadsföring via Facebk - En möjlighet eller ett intrång? GRUPP 3 Sfia Lekander 870627-2005 Mathias Olssn 910111-5997 Axel vn Schultz 910819-0472 Måns Wihl 920117-2559 Jnna Nilssn 930518-4609

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Ledbandsskador i fotleden

Ledbandsskador i fotleden Idrottsmedicin för idrottare HT 2005 Högskolan Dalarna Ledbandsskador i fotleden Eva Jurenikova 781124-2986 eva@evajurenikova.com 1. Beskrivning av skadan Ledbandsskada i fotleden är en av de allra vanligaste

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

CV ANNETTE RYDBERG. Formell utbildning. Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, Malmö högskola, våren 2014

CV ANNETTE RYDBERG. Formell utbildning. Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, Malmö högskola, våren 2014 E-mail annette.rydberg@htmail.se annette.rydberg@maklarcmpagniet.se Telefn 0702-16 24 39 (mbil) Frmell utbildning Högskleutbildning Ttalt 230 hp (153,3 p) vid nedan högsklr/universitet: 1996-2014 Kandidatexamen

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer