Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotledsdistorsioner hos kvinnliga truppgymnaster"

Transkript

1 Institutinen för neurbilgi, vårdvetenskap ch samhälle Grundutbildning i fysiterapi 180 hp Examensarbete i fysiterapi, 15 högsklepäng Vårterminen 2015 Ftledsdistrsiner hs kvinnliga truppgymnaster - En retrspektiv enkätundersökning Ancle sprains in female team gymnasts - A retrspective questinnaire study Författare Camilla Säfström Olivia Särnbratt Franssn Fysiterapeutprgrammet Karlinska institutet Handledare Agneta Ståhle Prfessr i sjukgymnastik vid Institutinen för neurbilgi, vårdvetenskap ch samhälle (NVS), H1, Sektinen för fysiterapi, Alfred Nbels Allé 23, Huddinge

2 Förrd Vi vill rikta ett strt tack till vår handledare Agneta Ståhle för hennes engagemang ch guidning under arbetets gång. Vi vill även tacka de gymnastiklag ch ledare sm medverkade ch gjrde det möjlig att genmföra studien. TACK! Camilla Säfström Olivia Särnbratt Franssn

3 Sammanfattning Titel: Ftledsstukning hs kvinnliga truppgymnaster på SM-nivå Bakgrund: Inm truppgymnastik är ligamentskadr i ftleden bland de vanligast förekmmande skadrna. Skadeincidensen hs svenska kvinnliga elitgymnaster är 2,2/1000 träningstimmar. Med ett stigande antal aktiva truppgymnaster kmmer trligen incidensen av ftledsskadr att öka. En ökad skadeincidens trde medföra ökade insatser av preventiva åtgärder. Trts den höga förekmsten av skadr inm truppgymnastik är frskningen begränsad inm denna typ av gymnastik. Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien var att kartlägga prevalensen av ftledsstukningar hs kvinnliga truppgymnaster på SM-nivå i Stckhlm under Dessutm undersöktes i vilken gymnastikgren skadan ägde rum samt m det förekmmer någn preventiv träning för att mtverka ftledsstukningar. Material & metd: Fem truppgymnastiklag i Stckhlm på SM-nivå under år 2014 kntaktades för att medverka i studien. Deltagarna besvarade en enkät med frågr avseende truppgymnastik ch ftledsdistrsiner. Målgruppen bestd av 57 gymnaster, varav 49 svar registrerades. Resultat: Tlv av de inkluderande truppgymnasterna (26 %) hade drabbats av en/ eller flera ftledsdistrsiner, varav ttala antalet distrsiner var 18 stycken under Majriteten av ftledsdistrsiner uppkm under träning (94 %) ch större delen uppkm under utövandet av tumbling (39 %). Samtliga föreningar uppgav att de utövar preventiv träning för att mtverka ftledsdistrsiner. Slutsats: Denna studie visar att andelen truppgymnaster sm skadat sig är större än vad tidigare studier visar. Flest ftledsdistrsiner inträffar under träning ch vid utövandet av tumbling. Samtliga truppgymnastiklag utför styrke- ch stabilitetsträning, vilket kan medföra en minskad skadeincidens framöver. Nyckelrd: distrsin, ft, ftled, preventin, truppgymnastik

4 Abstract Title: Ancle distrtins amngst female Team Gymnasts at the Swedish Champinship level Backgrund: Ancle distrtins are the mst cmmn injuries in TeamGymnastics. The injury incidence amngst female gymnasts at elite level is 2.2/1000 hurs f training. With an increasing number f active TeamGymnasts, the incidence f ancle distrtins is likely t increase. An increased amunt f injuries in TeamGymnastics, requests mre effective preventive interventins. Despite the high prevalence f injuries, there is a lack f research cncerning TeamGymnastics. Objective: The primary aim f this study was t chart the prevalence f ancle distrtins amngst female TeamGymnats in Stckhlm during Furthermre, the study aimed t investigate in what gymnastic skill the injury was acquired, whether the injury ccurred during training r cmpetitin, and the presence f preventive interventins with the purpse t avid further ancle distrtins. Material & methd: Five female TeamGymnastic teams in Stckhlm, which had cmpeted in the Swedish Champinship during 2014, were cntacted and asked t participate in the study. The participants were questined t respnd a questinnaire regarding TeamGymnastics and ancle distrsins. The survey grup cmprised 57 female gymnasts, f which 49 answers were registrated. Result: Twelve (26 %) f the included gymnasts had suffered frm ne r mre ancle distrtins during The ttal amunt f ancle distrtins was 18. The majrity f ancle distrtins ccurred during training (94 %) in the tumbling rutine (39 %). All TeamGym Clubs reprted that they exercise preventive training t avid ancle distrtins. Cnclusin: This study shws that the prprtin f injured TeamGymnasts is higher cmpared t previus research. This study shws that the majrity f ancle distrtins ccur during training and in the tumbling rutine. Key wrds: ancle, ft, gymnastics, preventin, sprain

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND Truppgymnastik Ftledens anatmi ch funktin Skademekanism ch prblematik Skadeprevalens inm truppgymnastik Preventiv träning SYFTE FRÅGESTÄLLNING METOD OCH MATERIAL Enkäten Urval Statistik Exkluderingsprcedur Beskrivning av undersökningsgruppen ETIK RESULTAT DISKUSSION Resultatdiskussin Enkät ch materialdiskussin Svagheter med studien Framtida frskning KONKLUSION REFERENSLISTA...15 Bilaga 1- Infrmatinsbrev Bilaga 2- Enkät m ftledsdistrsiner inm truppgymnastik Bilaga 3- Brev till ledarna angånde frågr m preventiv träning Bilaga 4- Påminnelsebrev FÖRKORTNINGAR/ORDLISTA Lig. FTA: fibultalare anterir ligament, Landningsfas: fasen i ett gymnastiskt mment där ften kmmer i kntakt med underlaget.

6 1. BAKGRUND I samband med idrtt är ligamentskadr i ftleden bland de vanligast förekmmande skadrna. (1) Svenska gymnastikförbundet eftersträvar att all gymnastikträning ska vara sund, stimulerande, utvecklande ch präglas av ett säkerhetstänk. Tävlingsgymnastik kräver många timmars träning för att nå perfektin (2). Gymnastikförbundet använder begreppet: att träna smart sm i det här fallet innebär att gymnasten ska träna på rätt övningar i rätt ålder, att träningen ska anpassas till gymnastens utveckling samt att träningen ska effektiviseras i syfte att hålla träningen säker samt att få så många gymnaster sm möjligt att kunna frtsätta med gymnastiken (2). I dagsläget är skadeincidensen hs svenska elitgymnaster 2,2/1000 träningstimmar hs kvinnliga gymnaster. Bland dessa skadr ligger ftledsskadr i tppen tillsammans med skadr i lumbalryggen (3). 1.1 Truppgymnastik Det första svenska mästerskapet i truppgymnastik genmfördes år Sedan dess har denna gymnastikdiciplin utvecklats snabbt ch idag finns det cirka licensierade tävlande gymnaster inm truppgymnastiken (4). Det finns tre lika tävlingsklasser: män, kvinnr ch mixed. Varje trupp består av 6-20 stycken gymnaster (antalet varierar med tävlingsnivå) ch gymnasterna tävlar i tre grenar sm alla pängsätts av dmare (4). Grenarna är: Fristående: Ett prgram till musik utförs av truppen på en glvyta av 14 x 20 meter. Friståendeprgramet kräver gd kregrafi, gd teknik i gymnastiska övnigar ch smidighet för en hög päng (4). Tumbling: Vltserier genmförs i tre mgångar på ett sviktande glv sm är 15 m långt ch 2 m brett (4). Trampett: Vlter utförs med trampett ch hppbrd. Tre lika hppvarv ska visas upp av truppen (4). 1

7 1.2 Ftens anatmi ch funktin Ftleden är en kmplex led sm skapar förutsättningar för att människan ska kunna stå stabilt, gå ch springa. Leden kan delas upp i tre lika funktinella segment: det bakre segmentet (talkrualleden), mellansegmentet (kalkanekubidala leden) samt det främre segmentet (tarsmetatarsallederna) (5). Talkrualleden är den led sm påverkas vid en lateral ligamentskada i ftleden. Leden består av benen trchlea tali, tibia ch fibula ch är en gångjärnsled sm tillåter rörelser i sagitalplan. Den nrmala rörligheten i talkrualleden är grader drsalflexin ch grader plantarflexin. Denna rörelse sker inte endast i talakrualleden utan mellanftsbenen (metatarsalbenen) utgör cirka prcent av rörelseutslaget (5). Leden stabiliseras av flera ligamentstrukturer mellan distala tibia ch fibula. Det främre fibultalare ligamentet (FTA) stabiliserar leden i plantarflekterat supinerat läge. När leden befinner sig i drsalflexin har ligamentum calcanefibulare (FC) denna funktin. FTA förhindrar även att talus skjuts framåt i leden. Det bakre fibultalare ligamentet (FTP) mtverkar istället bakåtglidning ch utåtrtatin av talus. Stabiliteten i talkrualleden är sm störst då ften är belastad ch befinner sig i drsalflexin (6). FTA ch FC är de ligament i ftleden sm vanligen skadas vid en ftledsdistrsin (6). Ftleden består av ett antal muskler. M. triceps surae urgörs av tre delar, m. gastrcnemius laterala ch mediala del samt m. sleus. Dess gemensamma sena utgörs av achillessenan ch fäster på tuber calcanei (7). Dessa muskler utför plantarflexrn av ften ch stöds av de djupa musklerna på baksidan av underbenet. Drsalflektin av ftleden utförs i huvudsak av m. tibialis anterir sm har sitt ursprung från tibias laterala sida ch fäster på medialsidan av s cuneifrme mediale ch basis ssis metatarsalis I (8). Vid en inversinsrörelse förs ftspetsen inåt ch plantart (supinatinsrörelse) (8). Denna rörelse utförs av m. triceps surae, m. flexr digitrum lngus, m. tibialis psterir samt m. flexr hallucis lngus (9). 2

8 En eversinsrörelse är en rörelse där ftspetsen förs utåt ch drsalt (prnatinsrörelse) (8). M. fibularis lngus, m. fibularis brevis, m. extensr digitrum lngus samt m. extensr hallucis lngus utför denna rörelse (9). 1.3 Skademekanism ch prblematik De flesta ftledsdistrsiner sker då ften befinner sig i en plantarflekterad ställning. Detta för att talus smalnar av i drsal riktning vilket medför att stabiliteten i plantarflexin blir mer berende av ligamentens hållfasthet. Skadan uppstår ftast under supinatinsvåld (10). Incidensen beräknas vara cirka 0,5/1000 träningstimmar ch 2,5/1000 tävlingstimmar inm alla idrttsaktiviteter (1). Ftledsdistrsiner klassificeras i tre grader: grad I (lindrig), grad II (måttlig) samt grad III (svår). Vid en grad I- skada sker en sträckning i vävnaden utan att någn ruptur sker, vid en grad II-skada sker en partiell ruptur i vävnaden sm resulterar i smärta ch svullnad ch vid en grad III- skada sker en ttal rupur av vävnaden. Kännetecken på en grad III- skada är svullnad, blödning, ömhet, avsaknad av ligamentfunktin samt en abnrm rörlighet i leden (11). Vid en lateral ftledsdistrsin, grad II, har patienten mycket nt ch leden svullnar snabbt. De latera ligamenten töjs ut vilket bidrar till skadr på ledreceptrerna vars uppgift är att skydda leden från att hamna i ytterlägen. Även muskler ch andra mjukvävnader kan skadas (12). Skadan kan ge såväl mekaniska sm neurmuskulära knsekvenser. Den neumuskulära effekten kan bli nedsatt afferent inflöde vilket resulterar i försämrad prpriceptin ch bristande mtrisk kntrll av benet ch bålen samt dålig balans vid enbensstående. Den mekaniska skadan kan påverka ftrtsbenen ch ge en inskränkt rörlighet ch smärta vid belastning av leden (13). Därför bör förebyggande träning av ftledsdistrsiner innehålla träning av muskelstyrka, prpriceptin (14), balans ch neurmuskulär kntrll (15). 3

9 1.4 Skadeprevalens inm truppgymnastik En nrsk studie sm undersökte skadr inm truppgymnastik under en ti månaders perid km fram till att majriteten av skadrna inm sprten uppkm under landningsfasen vid grenarna tumbling eller trampett. Studien visade även att de vanligaste förekmmande skadrna drabbade ftleden ch att många gymnaster tävlade trts att de inte var helt skadefria (16). Denna studies resultat styrks av en svensk studie sm även den visade att majriteten av skadrna inm truppgymnastiken drabbar nedre extremitet ch att de uppkmmer under landningsfasen. Även denna studie uppmärksammade att fler än hälften av gymnasterna tävlade trts fullständig rehabilitering av tidigare skada (17). Trts den höga förekmsten av skadr inm truppgymnastik (16) är frskningen begränsad inm denna typ av gymnastik. 1.5 Preventiv träning I en studie av AJ Fradkin et al visades att uppvärmning före fysisk aktivitet minskade skaderisken signifikant med minst 50 % inm amerikansk ftbll ch handbll. Definitinen av en uppvärmning i denna studie var en perid av förberedande övningar i syfte att öka prestatinen inför träning eller tävling. Uppvärmningen bör bestå av generell aerb aktivitet samt idrttsspecifik uppvärmning ch stretch (16). Det har även visats i flertalet studier (17,18,19,20) att preventiv träning genm användning av balansplatta ch hpp- ch landningsövningar kan minska incidensen av ftledsdistrsiner hs atleter med histrik av ftledsdistrsiner. Enligt studien av Thacker et al kan risken att drabbas av en ftledsdistrsin reduceras under en sex månaders lång perid m den preventiva träningen är intensiv samt utförs kntinuerligt (19). Studien av Stasinpuls visar att den mest effektiva preventiva metden för att minska incidensen av ftledsdistrsiner hs persner sm tidigare råkat ut för 1-2 ftledsdistrsiner är teknikträning vid upphpp ch landning. Studien visade även att ett externt skydd, i frm av rts eller tejp, var det minst effektiva (18). 4

10 Tidigare studier visar att cirka 50 prcent av det ttala antalet skadr inm truppgymnastiken sker i nedre extremiteten (3,16). Studien av Harringe et al. (2007) visade att 19 prcent av de kvinnliga deltagarna drabbades av lateral ftledsdistrsin (3). Med ett stigande antal aktiva truppgymnaster (2) kmmer trligen incidensen av ftledsskadr att öka. En ökad skadeincidens kmmer att medföra ett ökat behv av preventiva åtgärder ch träning för att förhindra uppkmsten av skadr. Av betydelse för atletens frtsatta idrttskarriär kmmer även en effektiv rehabilitering spela en str rll (2). 2.0 SYFTE Syftet med studien var att (i) kartlägga prevalensen hs kvinnliga truppgymnaster på SM-nivå i Stckhlm under 2014, (ii) undersöka i vilken gren sm skadan ägde rum samt att (iii) undersöka m det förekmmer någn förebyggande träning för att mtverka ftledsdistrsiner. 3.0 FRÅGESTÄLLNING i. Hur många kvinnliga truppgymnaster i Stckhlm råkade ut för ftledsdistrsiner under år 2014? ii. I vilken gren inm truppgymnastiken skadade sig gymnasten? Var det i samband med tävling eller träning? iii. Föreligger någn förebyggande träning för att mtverka ftledsdistrsiner? 4.0 METOD OCH MATERIAL En retrspektiv enkätstudie m förekmsten av ftledsdistrsin hs kvinnr inm truppgymnastik i Stckhlm. Deltagarna hade under året 2014 tränat på SM-nivå för en gymnastikklubb i Stckhlm. 4.1 Enkäten Enkäten skapades i Micrsft wrd ch frmulerades enligt bken Enkät i praktiken av Ejlertssn, G (21). Enkäten har inte reliabilitets ch validitetstestad eftersm enkäten endast skulle användas till föreliggande studie. 5

11 Enkäten strukturerades i syfte att få fram infrmatin m ftledsdistrsiner hs kvinnr inm truppgymnastik i Stckhlm på SM-nivå ch m det föreligger någn förebyggande träning för att mtverka ftledsstukningar. I ch med det innefattade enkäten ttalt 10 frågr sm berörde ålder, träningsperid, uppkmsten av ftledsdistrsiner (i samband med träning/tävling samt i vilket gren) samt förekmsten av träning för att mtverka ftledsdistrsiner (bilaga 2). Innan enkäten delades ut till studiedeltagarna har en fysiterapeut samt fyra fysiterapeutstudenter läst igenm den ch gett feedback på möjliga förändringar. En av förändringarna var att smalna av tidsspannet från 5 år ( ) till att enbart genmföra undersökningen under För att få ett mer specifik svar gällande förebyggande träning inm varje gymnastikförening tillfrågades ledarna för respektive förening vilken typ av preventiv träning samt hur många gånger i veckan träningen utförts (bilaga 3). 4.2 Urval Inklusinskriterier: Kvinnr sm tränat på SM-nivå i någt Stckhlms lag under året Exklusinskriterier: Ftledsdistrsiner sm skett utanför gymnastiken Fyra gymnastikföreningar (fem truppgymnastiklag) i Stckhlm sm tränat eller tävlat på SM-nivå under år 2014 kntaktades via mail eller på telefn. I mitten av januari år 2015 kntaktades ledarna för samtliga föreningar ch erhöll infrmatin m syftet med studien samt att deltagandet var annymt ch frivilligt (bilaga 1). I början av februari tilldelades ledarna för varje förening ett kuvert innehållande enkäterna. Insamlingen av besvarade enkäter skedde under slutet av februari till mitten av mars genm att enkäterna hämtades vid ett träningstillfälle efter överenskmmelse med respektive tränare. Under denna perid skickades ett påminnelsebrev via mail ut till föreningarnas tränare, vars gymnaster ännu inte hade besvarat enkäten. 6

12 Innan påminnelsebrevet skickades ut hade 29 svar registrerats. Efter påminnelsen kunde ytterligare 20 svar registreras. I slutet av februari sändes ett mail ut till föreningarnas ledare där de mbads att uppge vilken typ av förebyggande träning samt hur fta träningen utövats (bilaga 3). Femtisju gymnaster tillfrågades, varav 49 svar registrerades. Detta mtsvarar en svarsfrekvens på 86 prcent. 4.3 Statistik Deskriptiv statistik användes för att analysera ch sammanfatta den insamlade infrmatinen. Skillnader i prevalens har inte bedömts med hänsyn till knfidensintervall. 4.4 Exkluderingsprcedur Av de 49 deltagare sm besvarade enkäten uteslöts två deltagare från studien. En deltagare hade inte tränat ch/eller tävlat truppgymnastik under året En besvarade enkäten felaktigt. Således presenteras data från 47 persner. 4.5 Beskrivning av undersökningsgruppen Studiedeltagarna bestd av 47 kvinnliga truppgymnaster med en medelålder på 21 år (range: år). Samtliga deltagare har tränat truppgymnastik på SM-nivå under år En deltagare (2 %) hade tränat truppgymnastik i 6 månader. Sex deltagare (13 %) hade tränat truppgymnastik i 5-10 år, 29 deltagare (62 %) hade tränat år ch 11 deltagare (23 %) hade tränat 15 år eller mer. Av de 47 deltagarna tränade 43 (92 %) i samtliga grenar inm truppgymnastik under år En deltagare (2 %) tränade alla grenar utm fristående, en deltagare (2 %) tränade endast fristående, en deltagare (2 %) tränade alla grenar utm tumbling ch en deltagare (2 %) tränade allt utm trampett utan brd. 7

13 5.0 ETIK Risken med en enkätstudie är infrmatinen hamnar i fel händer ch att deltagarna hängs ut. Då frskningen inm truppgymnastik i dagsläget är begränsad anser författarna att nyttan med en enkätundersökning väger över riskerna. För att minska risken infrmerades deltagarna m att det var frivilligt att delta i studien samt att frågefrmulären besvaras annymt så att svaren inte kan härledas till den enskilde individen. För deltagare under 18 år behövdes målmans underskrift innan de fick besvara frågefrmuläret. Datan presenterades så att deltagarna inte kan identifieras. 8

14 6.0 RESULTAT Tlv av 47 gymnaster (medelålder 20 range: år) hade under år 2014 råkat ut för en ftledsstukning (26 %). Det ttala antalet stukningar var 18 stycken. De flesta (17 stycken) ftledstukningar (94 %) inträffade under träning. Större delen av ftledsskadrna uppkm under truppgymnastikgrenen tumbling (39 %). (Figur 1). Av de 12 gymnaster (92 %) sm drabbats av en ftledsdistrsin angav att de utövade förebyggande träning i frm av styrke- ch stabilitetsövningar. Ti gymnaster (56 %) tränade rehabilitering under mindre än 3 veckr efter att de drabbats av ftledsstukning, två gymnaster (33 %) tränade rehabilitering under mer än 5 veckrs tid ch resterande (11 %) tränade under mer än 4 veckr (figur 2). Samtliga truppgymnastföreningar angav att de utövar styrke- ch stabilitetsträning 2-4 gånger/vecka i syfte att mtverka ftledsdistrsiner. Den preventiva träningen består av hpp- ch landningsträning, styrketräning av nedre extremiteten samt stabilitetsträning med ch utan balansplatta i samtliga lag. Samtliga gymnaster ch ledare anser att det är viktigt med förebyggande träning. 9

15 Figur 1: Deltagarnas spridning av ftledsdistrsiner vid respektive gren inm truppgymnaster Figur 2: Antalet veckr deltagaren rehabtränade efter ftledsdistrsinen 10

16 7.0 DISKUSSION 7.1 Resultatdiskussin Syftet med studien var att kartlägga prevalensen av ftledsstukningar hs kvinnliga truppgymnaster på SM- nivå i Stckhlm under år 2014 samt undersöka i vilken truppgymnastikgren skadan uppkm. Ytterligare syfte var att undersöka m det förekm någn förebyggande träning för att mtverka ftledsstukningar. Tlv av de inkluderande deltagarna (26 %) drabbades av en ftledsdistrsin. Majriteten av ftledsdistrsinerna (39%) uppkm på gymnastikgrenen tumbling ch inträffade under träning (94 %). Samtliga lag utför förebyggande träning i syfte att förebygga ftledsdistrsiner. Relaterat till våra tidigare erfarenheter inm truppgymnastik var antalet ftledsdistrsiner ett förvånande fynd då författarna förväntade sig att fler gymnaster skulle ha drabbats av ftledsdistrsiner under den aktuella periden. I denna studie visade det sig att de flesta ftledsdistrsiner uppkm under utövandet av tumbling, vilket även stämmer överens med studien av Lund ch Myklebust (16). Orsaken till att skadeincidensen är högre vid tumbling än vid övriga grenar inm truppgymnastiken kan möjligen förklaras av att ftleden är i kntakt med redskapet flertalet gånger under vltserien. En möjlig rsak till att fler skadr inträffar i tumbling än i fristående kan vara att ftleden utsätts för större yttre påfrestningar. I vår studie uppkm majriteten av ftledsskadrna under träning (94 %), vilket även överensstämmer med studien av Harringe et al. (2004) Detta kan förklaras av att antalet träningstimmar för en truppgymnast är många fler än antalet tävlingstimmar (3). En rsak bakm detta kan vara att gymnasterna under träning utför svårare vlter under en längre tid vid träning än vid tävling. Vid tävling utförs färre antal vlter under en krtare tid ch ftast på en lättare nivå än när man tränar. När man utövar vlter under en längre tid ch repetitivt föreligger risk att drabbas av trötthet ch bristande kncentratin, vilket kan leda till att man gör en felbedömning ch skadar sig. Ytterligare rsaker till uppkmsten av skadr sm diskuterats i andra studier (3) är stress ch rädsla. Under perider av ökad rädsla tenderar gymnasten i 11

17 högre utsträckning att tveka ch på så vis dra på sig skadr. Mental ch fysisk förberedelse är viktigt att beakta vid utfrmandet av preventiv träning (3). Samtliga lag utför förebyggande träning sm det i dagsläget finns aktuell frskning inm (17,18,19,20). Trts att lagen utför samma typ av preventiv träning sm visat gtt resultat i vetenskapliga studier sker det ett relativt strt antal ftledsdistrsiner inm truppgymnastiken. I denna studie var andelen truppgymnaster sm skadat sig någt högre (7 %) jämfört med vad tidigare frskningsresultat visat (3). En möjlig rsak kan vara att då gymnastiken har utvecklats snabbt de senaste åren så i dagsläget ställs det högre krav på gymnasten för att klara av svårare vlter, vilken kan medföra en ökad skaderisk. Frskningen inm preventiv träning är gjrd på andra idrtter än truppgymnastik, vilket medför att dessa resultat inte är fullt jämförbara på truppgymnaster. Resultaten från denna studie kan inte fullt ut jämföras med resultatet från övriga studier (3,16) på grund av skillnader i spridning. I denna studie undersöktes prevalensen av ftledsdistrsiner hs senirgymnaster under både träning ch tävling, medan studien av Lund ch Myklebust (16) undersökte enbart prevalensen under tävling hs gymnaster på flera tävlingsnivåer. 7.2 Enkät ch materialdiskussin Då det saknades en specifik mall för att mäta prevalensen av ftledsstukningar ch preventiv träning, valde vi att själva göra en enkät. Författarna använde sig av bken Enkäten i praktiken av Eljertssn. G (21) sm bidrg med väsentlig infrmatin m hur man ska gå till väga när man frmulerar frågr ch lägger upp en enkät. När man gör en enkät är det viktigt att frågrna inte är ledande eftersm detta kan medföra att undersökningsdeltagarna svar ch tankegångar inte förs fram på ett adekvat sätt (21). I fråga nr 7 i enkäten hade man behövt ha en följdfråga kring när ftledsstukningen ägde rum t.ex m det inträffade i landningsfasen. På så vis hade man fått en bättre förståelse av hur skadan uppkmmer, vilket är av betydelse för hur den fysiterapeutiska behandlingen planeras ch genmförs. 12

18 Den externa prvgruppen sm granskade enkäten bestd av fyra fysiterapeutstudenter ch en sjukgymnast. Samtliga tg del utav enkäten ch gav återkppling. Ingen utav dessa tränar/har tränat truppgymnastik, vilket gjrde att många av begreppen var främmande för dem. Önskvärt hade varit m den externa gruppen hade bestått av fler persner med kunskap inm truppgymnastik. Den relativt höga svarsfrekvensen på 86 prcent kan ber på flera faktrer. Författarna besökte varje truppgymnastiklag ch presenterade sig själva samt studien under ett träningstillfälle sm var överenskmmet med respektive tränare. Således ökade chansen att deltagarna fick ett förtrende för författarna ch undersökningen. Dessutm hade deltagarna möjlighet att ställa frågr m de upplevde att någn fråga i enkäten var tydlig. I denna enkät skrev författarna att de gymnaster sm inte drabbats av ftledsdistrsin skulle gå vidare till fråga 10 istället för fråga 9, vilket enbart gjrde att författarna endast fick svar från de gymnaster sm råkat ut för ftledsdistrsiner. Detta kmpenserades genm att fråga ledarna för respektive lag m deras preventiva träning ch dess karaktär. Efter att ha frågat ledarna för respektive gymnastiklag vilken typ av preventiv träning de utför erhölls en tydligare bild av träningsupplägget, vilken typ av övningar sm utförs ch frekvens. Studien av Thacker et al (19) visade på att regelbunden ch intensiv träning under en sex månaders perid minskar risken för ftledsdistrsiner. Därför hade det varit relevant att även i detta fall få reda på intensitet ch duratin av varje gymnastikförenings preventiva träning för att veta hur verkligheten överensstämmer med frskningen inm detta mråde. 7.3 Svagheter med studien Eftersm urvalet till föreliggande studie är relativt begränsat, såväl till antal sm till gegrafisk spridning, är generaliserbarheten av resultatet begränsat till den studerade ppulatinen. Undersökningsgruppen bestd enbart av kvinnr i åldrarna 15-32, vilket medför att vårt resultat inte kan appliceras på manliga truppgymnaster eller gymnaster i ett annat åldersspann. Studien tar inte hänsyn till genetiska aspekter, bilgiska aspekter ch anatmiska strukturer van ftleden sm kan öka risken att drabbas ftledsdistrsiner. 13

19 Det finns ett begränsat antal studier gjrda inm ämnet truppgymnastik ch de studier sm gjrts är gamla. Detta har gjrt det svårt att hitta tillräckligt med material att jämföra denna studies resultat med. Författarna tg inte hänsyn till knfidensintervall vid jämförelse av resultat med andra studier. Skillnader i prevalens bör bedömas med hänsyn till knfidensintervall för att resultaten ska kunna jämföras med annan frskning. Denna studie var en retrspektiv undersökning med frivilligt deltagande där frågrna m ftledsdistrsiner baserades på det senaste året (2014), vilket kan ha gjrt det svårt för gymnasterna att minnas det exakta antalet ftledsdistrsiner. 7.4 Framtida frskning Ytterligare frskning behövs för att bedöma effekten av preventiva insatser inm truppgymnastik. För att möjliggöra detta krävs mer frskning kring skadeincidens ch prevalens samt vilken typ av träning sm är mest gynnsam sm preventiv träning inm truppgymnastiken för att förhindra ftledsskadr. 8.0 KONKLUSION I vår studie var andelen truppgymnaster sm skadat sig någt högre än vad tidigare studier visat. Majriteten av ftledsstukningarna inträffade under träning ch vid utövandet av tumbling. Samtliga truppgymnastiklag utför styrke- ch stabilitetsträning i syfte att mtverka ftledsdistrsiner, vilket kan medföra en minskad skadeincidens i framtiden. 14

20 9.0 REFERENSLISTA (Referenserna i detta arbete är skrivna enligt Vancuver systemet) 1. Svensk Idrttsfrskning [Webbsida]. Ligamentskadr i ftleden. Götebrg; [Läst ] Tillgänglig: 2. Svenska Gymnastikförbundet [Webbsida]. Rörelse hela livet-en utvecklingsmdell för svensk gymnastik. Stckhlm; [Läst ] Tillgänglig: cklingsmdell.pdf 3. Harringe ML, Renström, P, Werner S. Injury incidence, mechanism and diagnsis in tp-level teamgym: a prspective study cnducted ver ne seasn. Scand J Med Sci Sprts 2007(17): Svenska Gymnastikförbundet [Webbsida]. Truppgymnastik. Stckhlm; [Läst ] Tillgänglig: 5. Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Bjsen-Möller F. Rörelseapparatens anatmi. Liber sid Bjsen-Möller F. Rörelseapparatens anatmi. Liber Sid Budwick M, Bjålie J, Rlstad B, Tverud K. Anatmisk atlas. Liber sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid

21 11. Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Michael D. Osbrne and Thmas D. Rizz Jr. Preventin and Treatment f Ankle Sprain in Athletes. Sprts Med 2003; 33 (15): Hlmström E, Mritz U (red). Rörelserganens funktinsstörningar klinik ch sjukgymnastik. Studentlitteratur sid Lund SS, Myklebust G. High injury incidence in TeamGym cmpetitin: a prspective chrt study. Scand J Med Sci Sprts 2011(21): Harringe ML, Lindblad S, Werner S. D team gymnasts cmpete in spite f symptms frm an injury? Br J Sprts Med 2004(38): Fradkin AJ, Gabbe BJ, Camern PA. Des warming up prevent injury in sprt? The evidence frm randmised cntrlled trials? The Jurnal f Science and Medicine in Sprt. 2006(9): McGuine TA, Keene JS. The effect f a balance training prgram n the risk f ankle sprains in high schl athletes. American Jurnal f Sprts Medicine. 2006; 34(7): Stasinpuls D. Cmparisn f three preventive methds in rder t reduce the incidence f ankle inversin sprains amng female vlleyball players. British Jurnal f Sprts Medicine. 2004; 38(2):

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula - En fallstudie utförd på sjukgymnaststudenter Emelie Petersson Linda Tellström Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå)

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Styrketräning för truppgymnaster

Styrketräning för truppgymnaster Styrketräning för truppgymnaster - mer än bara kroppsvikt som belastning? Johan Stigell GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 149:2013 Tränarprogrammet 2011-2014 Handledare: Karin Söderlund Examinator:

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

Master of Public Health MPH 2014:17

Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation? Ann-Louise Svedberg Lindqvist Master of Public Health MPH 2014:17 Preventiva

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Information angående deltagande i studie under våren 07

Information angående deltagande i studie under våren 07 Information angående deltagande i studie under våren 07 Du har nu blivit tillfrågad att medverka i en studie inom området sjukgymnastik. Jag Cecilia Åkerberg kommer under våren 07 att genomföra en C-uppsats

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska

Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska Hjärtsviktspatienters följsamhet till, samt beskrivningar och upplevelser av, att följa ickefarmakologiska behandlingsriktlinjer en litteraturstudie Filippa Bergström & Anna Granevåg 2014 Examensarbete,

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Att arbeta utan lön?

Att arbeta utan lön? Rapporter IDROTTSVETENSKAP 2013 Nr.4 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Att arbeta utan lön? - en studie om funktionärerna på GöteborgsVarvet Hedvig Adolfsson Elina Söderberg

Läs mer

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården

Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Allmänhetens kunskap om och förväntningar på ambulanssjukvården Författare Lina Blomberg Jeffrey Wall Handledare Johan Lingsarve Examinator

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens?

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? En kvantitativ studie av socionomstudenters attityder, kunskaper och erfarenheter

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser

Slutversion. språkgranskad. Det jag saknar är tid och resurser Hälsouniversitetet Arbetsterapeutprogrammet Slutversion språkgranskad Det jag saknar är tid och resurser Enkätstudie om arbetsterapeuters förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med psykisk

Läs mer

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats

Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Ambulanssjuksköterskans upplevelser av problem på skadeplats Författare: Annika Vessgren Maria Wahlberg Handledare: David Stenlund Examensarbete

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer