Stormöte om kollektivtrafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormöte om kollektivtrafiken"

Transkript

1 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd samt Östgötatrafiken bjöd in till ett möte om kollektivtrafiken på landsbygden den 13 mars Inbjudna var byalag och utvecklingsgrupper i Linköpings kommun samt boende på landsbygden. Mötet avsåg ge information kring organiseringen av kollektivtrafiken samt ge möjlighet att ställa frågor.

2 MINNESANTECKNINGAR - STORMÖTE OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Ca 50 personer deltar på mötet Mötets innehåll: 1. Information om beslutsprocess och organisation av kollektivtrafiken. Hur går planeringen till, vem beslutar om vad, hur ser ansvarsfördelningen ut? 2. Panelutfrågning, modererad av Anders Lindqvist. En panel bestående av Trafiknämndens ordförande Göran Gunnarsson, tjänsteman vid Landstinget Richard Widén, Östgötatrafikens VD, Paul Håkansson, kommunalråd i Linköping Muharrem Demirok samt Mariann Löfgren från Landsbygdsgruppen diskutera utvecklingsmöjligheter. 3. Frågestund med deltagarna i panelen. Här gavs publiken möjlighet att ställa sina frågor. Minnesanteckningar: Jerry Broman; ordförande i landsbygdsgruppen, inleder mötet. Jerry hälsar alla välkomna samt berättar kort om landsbygdsgruppen, att den leds av två politiker, en från majoriteten (Jerry Broman, M) och en från oppositionen (Kristina Edlund, S), övriga ledamöter är valda av byalagen/utvecklingsgrupperna på landsbygden. Gruppen har ingen budget eller beslutsmakt men är en viktig grupp för dessa frågor inom Kommunstyrelsen. Anders Lindkvist, moderator, presenterar sig och berättar om programmet för kvällen. Richard Widén, tjänstman från landstinget tar vid och berättar om organisering av kollektivtrafik i Östergötland. Richard berättar om kollektivtrafiklagen som började gälla den första januari Den stora skillnaden är att man tog bort monopolet på kollektivt resande. Vem som helst kan köpa en buss och börja köra så länge man uppfyller trafikreglerna. Regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas 2012 (RKTM) I Östergötland är Trafiknämnden ansvarig för strategiska beslut på politisk nivå. Richard berättar vidare om hur kollektivtrafiken är organiserad: Offentlig kollektivtrafik - skattesubventionerad Kommersiell trafik utan samhällsstöd (finns i princip inte som kollektivtrafik, men t.ex. som expressbusstrafik) Trafiknämnden tar fram ett Trafikförsörjningsprogram ( ) detta beskriver de strategier som är antagna och långsiktiga mål. Ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. Allmän trafikplikt ett beslut om att samhället tar ansvar för viss kollektivtrafik. Definierar krav på den aktuella trafiken. Serviceåtagande gentemot invånarna. Ska baseras på trafikförsörjningsprogram (se ovan). Landstingsfullmäktige sätter de ekonomiska ramarna. Trafiknämnden fattar de strategiska besluten och ansvarar för: Strategiska frågor, Trafikförsörjningsprogram allmän trafikplikt, anmälningar om trafik från privata aktörer och formella samråd. AB Östgötatrafiken svarar för Upphandling, trafikplanering, operativ samordning, marknadsföring och kundservice. Östgötatrafiken ägs av landstinget.

3 Göran Gunnarsson, ordförande i landstingets trafiknämnd. Det är ledamöter som är utsedda av landstingsfullmäktige i trafiknämnden. Sex strategier för resande: 1. Bra utbud och korta restider 2. Lätt och attraktivt att resa 3. Personliga tjänster för köp och information 4. Bra resmöjligheter inom Östergötland 5. Bra resmöjligheter till Stockholmsregionen 6. Bra resmöjligheter till kringliggande regioner Målet är fler resenärer i kollektivtrafiken Man arbetar mycket med webblösningar för resande. Ett teknikskifte är tydligt. Över tvåtusen pendlare till Stockholm varje dag. 800 miljoner kronor per år från landstinget för kollektivresande. Omkring 400 miljoner kronor står resenärerna för. Gratis kollektivtrafik ser Göran som svårt att få att fungera, det skulle kosta för mycket skattepengar. Skulle alla pengar gå från skattekistan är det svårare att prioritera mot t ex vården. Göran sticker ut hakan och säger att dagligt resande med t ex Östgötapendeln är billigt! Linköping-Norrköping inte kostar mer än 6 kronor milen för resenären. Prioriterade frågor att arbeta med under 2014: Dialog med medborgarna (detta finns även inskrivet i kollektivtrafiklagen) Satsningar för ökat resande (attitydpåverkan) Betalsystem och taxor Lågfrekvent resande Trafiknämnden vill ha synpunkter från byalag och enskilda resenärer som kan vara till nytta för dem. Det är inte trafiken på landsbygden är inte den som slukar mest skattepengar, det är servicetrafiken i staden. Paul (a k a Palle) Håkansson, VD för Östgötatrafiken, som ägs helt av Landstinget och arbetar på uppdrag av Trafiknämnden. Palle berättar om Östgötatrafikens två uppdrag; erbjuda kollektivtrafik samt utgöra ett myndighetsstöd. Att utgöra myndighetsstöd innebär att göra utredningar som används som underlag till Trafiknämndens beslut. Man lämnar även uppföljningar till Trafiknämnden utifrån beslutade indikatorer. De flesta medarbetarna arbetar med driften. Fungerande hållplatser är respektive kommuns ansvar berättar Palle. Själva resan man har handlat upp ett trafikföretag med krav på fordonens tillgänglighet, miljökrav etc. Östgötatrafiken arbetar också med kundservice och kundärenden. Alla kundärenden registreras i ett kundärendesystem. Ärendena registreras och katalogiseras och man kan i efterhand ta fram uppgifter om vilka synpunkter som har kommit in samt hur dessa hanterats. Kundärendena går också till entreprenörerna. Man har en ambition att kundärendena ska handläggas inom sju dagar. Har kunden inte fått svar inom 14 dagar får Palle ett mail från systemet. Palle vill framhålla kundärendena som ett bra sätt som gör att man kan förbättra trafiken. Östgötatrafiken gör även kundenkäter. Man skickar ut förfrågningar till registrerade kunder och fick in 8000 svar Man gör marknadsundersökning varje år, och frågar inte bara kunderna utan även allmänheten, 3000 personer slumpvis utvalda. Nästa år ska de göra en resvaneundersökning med svar från minst östgötar. Här vill de få svar på frågor som; Hur åker folk, hur förflyttar man sig? I denna kommer informanterna även att få berätta om sin dag via en resedagbok för att kunna göra estimeringar av resandet. Sist detta gjordes var år En ekonomisk verklighet ett uppdrag från nämnden är att kostnadstäckningen balans mellan skatteintäkter och kundintäkter ska vara femtio-femtio, idag betalar kunderna 40 procent.

4 En del av trafiken ska kunna vara konkurrenskraftig med bilen. Tidsskillnaden ska vara sådan att det är liten skillnad med bil och turtätheten ska vara goda. Den andra trafiken ska ge resmöjligheter, men det är en servicetrafik och restiderna och vägarna kan vara längre. Landsbygdstrafiken blir en blandning mellan dessa två typer. Ett praktiskt exempel. Trafik Kisa-Linköping. Vid Skeda udde har trafikverket, kommunen och med EU byggt en bytespunkt. Till och från den bytespunkten ska det vara tät trafik. Bor man långt bort kan man ta bil eller cykel dit, eller (i framtiden) en anropsstyrd trafik (beställd från klockan 06 dagen innan). Färdtjänst från 1 juli är upphandlad så att den också kan utföra allmän kollektivtrafik. Den landsbygdstrafiken från sommaren 2016 kommer också att ha en sådan flexibel upphandling. Det handlar om att utnyttja fordonen maximalt. Köra skolskjuts, serviceresor och kvällsturer med samma fordon. Paneldiskussion: Richard, Göran, Muharrem, Mariann och Palle moderator Anders Lindqvist Mariann Löfgren: Berättar om Landsbygdsgruppen (du kan läsa mer om den här). Trafikfrågorna kommer alltid högt upp på agendan när viktiga landsbygdsfrågor diskuteras. Landsbygdsbefolkningen är stor och det pågår i kommunen en utflyttning på landsbygden (dvs landsbygden växer) inte en minskning! Linköping har invånare, ca bor på rena landsbygden. Tar man de mindre tätorterna med är det upp till invånare. Mariann frågar om mer samordning samt undrar om man kan arbeta med EU-bidrag för att förbättra trafiken? Det finns ett önskemål att öka kollektivresandet och ett minskat bilåkande även på landsbygden, men på landsbygden har det kollektiva resandet minskat. Det finns en potential om man hittar ett rimligt tillvägagångssätt t.ex. genom att kombinera anropsbaserad trafik. Det är fler barn procentuellt på landsbygden. Barn och ungdomar är beroende av bussen och skolskjuts för skola och fritidsaktiviteter. Det är inte alltid in till stan man vill, utan man kanske vill någon annanstans, kanske till en vårdcentral som kan ligga långt bort, men det är svårt att få till med kollektivtrafiken om man inte åker sjukresor, menar Mariann. Mariann betonar även att det är bra om landstinget kunde ta på sig att följa upp det här mötet på sikt. Muharrem Demirok: Frågan om kollektivtrafik på landsbygden handlar inte bara om bussar, även vägar att köra bussar på och att det finns samhällen att köra till. Samarbete är viktigt. Vi har en ung landsbygd, många barnfamiljer, man vill flytta ut från tätorten. Kollektivtrafik är en del, bredbandsutbyggnad är en annan typ av service som efterfrågas. Ett exempel på kollektivtrafik som inneburit en stor förändring är expressbussarna. Till en början sågs de som ett hot. Till Kisa är det fullt hela tiden. Brokind har blivit en centralort, lätt att ta sig till både Linköping och Kisa. Det tillhör de stora stråken förstås. Det måste funka även däremellan, menar Muharrem. Vi har ett gott samarbete bra kan alltid bli bättre. Grundtanken är att man ska kunna bo i hela kommunen med likvärdig service. Göran Gunnarsson: När landstinget tog över trafiken skrevs ett avtal om regelbundna samråd på högsta nivå mellan kommunen och nämnden. Göran tror på betydelsen att byalag och andra grupper sätter sig ner och tar fram förslag och förslag på prioriteringar vad är rimligt är bra.

5 Frågor från publiken Vem ska man ställa sina frågor till? Det är lite otydligt vem man ska ställa sina frågor till, till kommunen, Östgötatrafiken eller landstinget? Beror det på frågans art? Svar: Man kan ställa sina frågor till alla oavsett var din fråga hamnar så lovar Östgötatrafiken, kommunen och landstinget att frågan skickas vidare till rätt instans om den kommit fel. Flexibel anropsstyrning efterfrågas av publiken, man vill kunna komma hem senare än kl 18:00 på kvällarna. Varför finns det inte några tidtabeller vid hållplatserna på landsbygden? I stan behöver man enbart vänta i 10 min men på landet kan du få vänta i timmar. Paul Håkansson menar att deras uppfattning är att på landet vet man när man när bussen går (kan tabellen) och att klagomål över detta är mer vanligt i stan. Kommer vi att få stadstrafik i Sturefors? Svar: Sturefors växer så på sikt kommer säkert att trafiken ändras och turtätheten att öka. Så ser det tex ut i Ljungsbro. Där har vi nu rätat ut rutterna och har färre hållplatser vilket gör att restiden blir mycket kortare detta har gjort att resandet har ökat. Vi har även sett samma tendens vid de bussar som inte går via Ekholmen från Sturefors. Vissa tar upp att bli tvungen att åka åt helt fel håll (tex att åka till centrum över Vikingstad) och som då tom få betala mer hur löser vi det? Svar: Betala mer ska man inte behöva göra, men det finns inte alltid resandeunderlag att ha direktbussar (men om det då innebär att man behöver åka åt fel håll så ska men inte behöva betala mer) säger Paul Håkansson. Vissa lyfter problem och oklarheter med hållplatser. Panelen är överrens om att tydlighet är viktigt. Har man gjort en analys av turtätheten? Hur hög bör turtätheten vara för att folk faktisk ska kunna åka, dvs se det som ett realistiskt alternativ? Svar: Östgötatrafiken gör ständigt analyser av resandet och gör utifrån dessa bedömningar och förslag på beslut. Är det ok att skolbarn får lov att stå i bussar som åker i hög fart på landsbygden? Görs det någon mätning över när det är många som står i bussarna? Svar: alla turer registreras så att Östgötatrafiken vet när det är fullt. Vi arbetar då med att använda förstärkning i form av mindre bussar för att försöka lösa problemet. Hur kan man betala om man kommer hit som turist? Man har pengar men inget busskort? Svar: Om du ska ut på landsbygden så kan man betala med kort, problem blir det i stadstrafiken, men vi har gröna automater på stationen där du kan köpa biljett. Man kan även fylla på sitt kort via nätet. Inom kort kommer man att kunna köpa nationella enkelbiljetter när man kommer på besök i en ort. En busschaufför i publiken berättar att det är problem när det (som händer på flera ställen) kommer många som vill betala med kort då spricker tidtabellen och folk hinner inte med tåget hur löser vi det? En annan chaufför berättar om problem för de som inte har kort med chip. Paul belyser att detta är ett dilemma mellan att erbjuda möjlighet till kortbetalning (med de svårigheter som det innebär) alternativt att inte erbjuda denna form av betalning alls. Problem med att betalningar tar tid finns även med kontanthantering och av arbetsmiljöskäl kommer kontanthanteringen inte att komma tillbaka. Palle betonar även att lösningar för kollektivtrafiken måste bygga på den stora massan, de som åker ofta och mycket och kan inte anpassas efter enstaka turister detta skulle kosta de som reser ofta för mycket! Eva Lindblad, Västra geografiska utskottet, bor utanför Ulrika. Muharrem sa översiktsplan för landsbygden, en utvecklingsplan. Ulrika är en utvecklingsort. Det bor 400 personer i Ulrika med omland. Inte ett stort underlag för kollektivtrafik. Vill man ha fler invånare i Ulrika behöver man kunna erbjuda kollektivtrafik. Kommunen vill satsa på Ulrika enligt ÖP, hur ska vi får kollektivtrafiken att stötta samhällets och bygdens utveckling?

6 Varför får man inte ta med sig sin cykel på tåg och buss? Om man kan ta sin cykel på tåget så tar det bort sittplatser och det tycker inte landstinget är en bra idé. Att ta med cykel på bussen bedöms ta för mycket tid. Samordning av trafik. Kommunen anger rätten att åka färdtjänst via färdtjänsthandläggare, Östgötatrafiken sköter beställningscentralen. Trafikverket har hand om det regelverk som finns kring detta. Publiken efterfrågar tydlighet då det är en känslig grupp som får färdtjänst. Muharrem uppmanar alla som är missnöjda med färdtjänst, oavsett hur lite att kontakta kommunen, annars så tror kommunen att allt är bra och kan inte göra förbättringar. Fråga från ett barn som bor i Gammalkil. Hon får då vänta i 2-3 timmar på att komma hem. Kan man få anropsstyrd trafik? Det fanns förr? Svar: Det är för lågt resandeunderlag för att få detta där, särskilt mitt på dagen. Någon påpekar att det är viktigare att kollektivtrafiken är punktlig snarare än snabb. Det som är styrande för landsbygdstrafiken är volymen och således i mångt och mycket skoltrafiken. Mariann frågar om Landstinget kommer att bjuda in till nästa träff? Mariann menar att det bor ju ändå drygt personer på landsbygden (och personer utanför Linköpings centralort). Hur går vi annars vidare, ska vi se om vi kan ha ett projekt kring detta med brukarinflytande? Göran Gunnarsson svarar ja på båda frågorna, Landbygdsgruppen kom före med en inbjudan denna gång, nästa gång tar Landstinget det och de lovar att se över detta med projekt. /Minnesanteckningarna författade av Anders Netin och Karin Linkhorst, Linköpings kommun

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland

Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland Framtidens kollektivtrafik i Västernorrland - Regionalt trafikförsörjningsprogram Innehåll 1. Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft... 5 Västernorrlands befolkningsstruktur... 6 Arbetsmarknad...

Läs mer

Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende

Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med landsbygdsboende Våren 2015 Handläggare: Roland Nilsson Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2015-08-04 Diarienummer: TSN 2015-212 www.regionostergotland.se

Läs mer

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012

Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15 februari 2012 MINNESANTECKNINGAR 1 (10) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Marklund 0589-87005 rebecka.marklund@arboga.se Datum 2012-02-15 Anteckningar från pendlarmötet i Arboga, 15

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access

Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 10 Svar på skrivelse Förenkling av sms-biljetter och SL Access Ärendebeskrivning Ärendet är ett svar till Trafiknämnden

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN årsredovisning 2012 KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län grundades

Läs mer

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata

PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata 1(24) Handläggare Jens Plambeck PM - Förenkling och utveckling av biljettsystem, betalsystem och öppen trafikinformationsdata Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Drivande. Engagerad. Välkomnande

Drivande. Engagerad. Välkomnande Drivande Engagerad Välkomnande Verksamhetsplan 201532018 Innehåll Förord Nulägesanalys Kund- och marknadsanalys Våra samverkanspartners och intreenter Trender och omvärldsfaktorer Våra utmaningar Vårt

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Av Eva Bergstedt, frilandsjournalist, på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland Våren 2003 fick Länsbibliotek Östergötland i uppdrag

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer