TEKNIKSPRÅNG. i hemtjänsten. en konferens för dig som leder och teknikutvecklar hemtjänsten: 7 8 december 2015, stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIKSPRÅNG. i hemtjänsten. en konferens för dig som leder och teknikutvecklar hemtjänsten: 7 8 december 2015, stockholm"

Transkript

1 en konferens för dig som leder och teknikutvecklar hemtjänsten: TEKNIKSPRÅNG i hemtjänsten 7 8 december 2015, stockholm ur innehållet: Bli en bättre kravställare vid upphandling av välfärdsteknologi Så skapar digital social dokumentation ökad delaktighet för brukaren Vägledning kring etiska övervägande för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga Foto: Västerås Stad

2 Välkommen till en konferens om den teknikutveckling som just nu förändrar hemtjänsten. Det handlar om nya arbetsredskap och rutiner i en vardag där allt fler äldre med behov av stöd och vård bor kvar hemma. Under den här konferensen får du ta del av erfarenheter från fem svenska kommuner som infört olika modeller för tekniskt stöd inom sin hemtjänstverksamhet. Det handlar till exempel om nattillsyn med kamera, mobil dokumentation och nyckelfria medicinskåp. Du får också en lägesrapport om hur staten vill driva på utvecklingen, tips om hur kommunerna kan bli bättre på att ställa rätt krav vid tekniska upphandlingar samt en nordisk utblick. Det här är en konferens som också vill lyfta de svåra frågorna. Hur ska medarbetarnas rädsla och osäkerhet inför tekniska lösningar hanteras? Och ska brukaren förstå tekniken och känna sig delaktig i utvecklingen? Kring detta tekniksprång finns det också många etiska dilemman. Därför har vi valt att dag två fördjupa oss i olika etiska aspekter. Inledningstalare under dagen är läkaren och riksdagsledamoten Barbro Westerholm, ledamot i Statens medicinetiska råd. Därefter föreläser en av Sveriges främsta forskare på området, Lars Sandman, professor i etik vid Borås högskola. Han presenterar också ett konkret verktyg för att inte trampa snett mellan viljan att ge stöd och risken att kränka den personliga integriteten. Väl mött! Foto: Silvia Jansen, istock

3 LÄS MER PÅ vi arrangerar tekniksprång i hemtjänsten Gothia Fortbildning arbetar med kompetensutveckling för professionella inom skola, vård och omsorg. Varje år arrangerar vi förutom»tekniksprång i hemtjänsten«en mängd kurser, konferenser och uppdragsutbildningar, skräddarsydda för dig inom äldreomsorgen. Vi ger också ut böcker och sju olika tidningar däribland tidningen Äldreomsorg, Förskoletidningen, Grundskoletidningen och Handledarskap till tidningen Äldreomsorg. Allt vi gör sker i nära samarbete med professionen och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Många av våra produkter är framtagna i samarbete med organisationer såsom Rädda Barnen, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Psykiatriska Föreningen. Ta del av hela vårt utbud på Varje nummer av tidningen äldreomsorg har ett tema där vi blandar intressant fördjupning med reportage och intervjuer. handledarskap för äldreomsorg konkretiserar kunskapen och gör den praktiskt tillämpbar.

4 program 7 december Morgonkaffe Chefredaktör Ulrika Beck-Friis, tidningen Äldreomsorg, hälsar välkommen Vad innebär den digitala utvecklingen för hemtjänsten? Framtidsspaning och utmaningar Var står vi idag? Och vart är vi på väg? Kan vi få de olika systemen att fungera tillsammans? Så blir hemtjänstens brukare medskapande i den digitala utvecklingen. Maria Gill, leg sjuksköterska med mångårig erfarenhet från äldreomsorgen, är handläggare för ett regeringsuppdrag kring digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård, Myndigheten för delaktighet. Uppdragets syfte är att bistå kommuner att komma igång och att införa olika former av välfärdsteknologi. Maria är tidigare projektledare i Västerås stad och utsågs tillsammans med kollegan Mats Rundkvist till vinnare av Guldlänken 2015 för sitt framgångsrika arbete inom välfärdsteknologi i Västerås stad Bensträckare Så införde vi nattillsyn med kamera i Järfälla kommun Hemtjänstanvändare, anhörigvårdare och ensamboende multisjuka tillhör målgrupperna för Järfälla kommuns olika lösningar med välfärdsteknologi. Kommunen har bland annat arbetat med bildtelefoni, digital nattillsyn och har tagit fram en anhörigportal på nätet som ska vara lätt att använda för anhöriga. Den röda tråden i utvecklingen av tekniskt stöd har varit att lyssna och ta till sig av brukarnas åsikter. I denna föreläsning får du ta del av erfarenheter och utmaningar i mötet med brukare, anhöriga och medarbetare Bensträckare Elisabeth Helgöstam, leg sjukgymnast, Järfälla kommun, har sedan 2006 arbetat med välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Järfälla finns också med i FOU-rapporten»Nattfrid? Om tillsyn på natten för äldre personer med hemtjänst«. En rapport där brukare, anhöriga och medarbetare i tre kommuner, Järfälla, Varberg och Göteborg, intervjuas om hur de upplevt tillsyn tillsammans med kamera Bli bättre på att ställa krav Upphandlingen av ny teknik för hemtjänsten ställer kommunerna inför nya utmaningar. Ofta saknas erfarenhet av att beskriva krav och kriterier och ibland finns också en osäkerhet kring exakt vilka funktioner kommunen vill/kan efterfråga. Med exempel från de innovationsvänliga upphandlingar som genomförts i Västerås berättar Mats om: behovsanalys med brukarna i centrum marknadsanalys efter de egna förutsättningarna funktionsbaserade krav istället för detaljstyrande beskrivningar av lösningar utvärdering av användarvänlighet tillsammans med användarna Lunch Mats Rundkvist, strateg för välfärdsteknologi, Västerås stad. Mats utsågs tillsammans med dåvarande kollegan Maria Gill, till vinnare av Guldlänken 2015 för deras framgångsrika arbete inom välfärdsteknologi i Västerås stad. Mats arbetar just nu med att ta fram en nationell vägledning för upphandling av välfärdsteknologi Nyckelfritt medicinskåp för säkrare medicinhantering i Tidaholms hemvård När Tidaholm införde it-stöd för planeringen av hemvården, blev det också nödvändigt att tänka om kring rutiner och arbetssätt. Idag är verksamheten både mer effektiv och bättre anpassad efter brukarens egna behov. Resultatet är bland annat en bättre kontinuitet för brukaren, personalbemanning anpassad till högsta piken i belastning, färre avvikelser där man missat vårdtagarbesök samt effektivare resvägar. Till det som tidigare inte har fungerat hör medicinhanteringen, där svinnet varit stort hos en del brukare. Nyligen införde kommunen ett nyckelfritt medicinskåp, med gott resultat Bensträckare Linda Sköld, verksamhetsutvecklare, Tidaholms kommun, är utbildad distriktssköterska och har sedan 2006 arbetat med it-stöd för dokumentation och utveckling. Linda har också arbetat med nationella kvalitetsregister och då främst de som ingår i ett»bättre liv för sjuka äldre« Mobil dokumentation nya arbetssätt med många vinster i Arvika kommun Vård och omsorg i Arvika kommun tog 2007 de första stegen in i en digital värld för samtliga yrkesgrupper. Sedan dess har tekniken blivit en naturlig del av personalens dagliga arbete. Samtidigt har utvecklingen också lett till att tekniken kommit närmare brukaren. Idag jobbar kommunen bland annat med nyckelfritt inom hemvården, mobil dokumentation samt att genom digital social dokumentation öka delaktigheten för brukaren. Denna föreläsning ger en inblick i Arvika kommuns omställning till en mobil hemtjänst och vilka fördelar respektive nackdelar som det medfört Eftermiddagskaffe Ann-Katrin Johansson, systemadministratör och sedan 2007 projektansvarig för införandet av teknik och dokumentation för all omvårdnadspersonal i Arvika kommun. Tidigare har Ann-Katrin arbetat i kommunen som vårdbiträde, undersköterska och biståndshandläggare.

5 8 december Nordisk utblick: Tryggare äldre i Lindås kommun i Norge Tryggheten har ökat hos både brukare och deras anhöriga sedan ny teknologi för trygghetslarm infördes i norska Lindås, visar en aktuell undersökning. Brukarna upplever högre livskvalitet samtidigt som den nya tekniken har gjort det möjligt att bo kvar hemma längre. Lindåsprojektet är ett forskningsprojekt vars resultat ska redovisas I den här föreläsningen får du ta del av erfarenheter från start, genomförande till idag när arbetsmodellen är etablerad. Kari Björkheim är sedan 1999 enhetschef för hemtjänsten i Lindås kommun, Norge, och har deltagit i Lindåsprojektet sedan det startade Kari är sjuksköterska med vidareutbildning i omsorgsteknologi från Högskolan i Bergen och har precis tillträtt som projektledare för ett rikstäckande projekt som rör omsorgsteknologi. Hildegunn Baravelli är arbetsterapeut samt koordinator för projektet och har även hon en vidareutbildning i omsorgsteknologi från Högskolan i Bergen. Lindås ingår i ett större forskningsprojekt kring införandet av omsorgsteknolog Örebro har genomförandeplanen i telefonen och digitala signeringslistor Örebro har nyligen infört genomförandeplanen i telefonen och digitaliserade signeringslistor. I arbetet med att skapa denna mobila hemtjänst har två frågor varit grundläggande: Hur svårt kan det vara och vad är syftet? Frågor som varit centrala både i relationen till utvecklare/leverantörer av system och personalen som arbetar med de äldre. Den här föreläsningen ger möjlighet att ta del av erfarenheterna för att hitta svaren på frågorna Konferensen avslutas Fredrik Bergström, områdeschef i hemvården, Örebro kommun, har en bakgrund som undersköterska och personalvetare. Fredrik är sedan 2008 ansvarig för att införa olika former av teknikstöd i Örebro hemvård.»är mycket nöjd med mina två dagar. Mycket att fundera över och mycket bra saker som andra har gjort som man kan använda sig av i vår verksamhet.«deltagarröst från chefskonferensen»att leda salutogent 2014«Fördjupningsförmiddag om etiska aspekter kring den nya tekniken Robotar i hemtjänsten möjlighet eller hot? Övervakningsteknik i vården av äldre kan främja livskvalitet, integritet och självbestämmande, men också riskera ett intrång i den personliga integriteten. Människor är olika och det krävs en bedömning utifrån den enskildes önskemål, förutsättningar och behov om en insats är lämplig. Barbro Westerholm, ledamot i Statens medicinetiska råd, som våren 2015 presenterade en rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Barbro är riksdagsledamot (FP) och sitter i socialutskottet. Hon är läkare och har även varit adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi vid Karolinska institutet, generaldirektör för Socialstyrelsen, medicinsk chef för Apoteksbolaget AB, förbundsordförande för Sveriges Pensionärsförbund samt ledamot av forskningsetiska kommittéer Vägledning kring etiska övervägande. Ta del av ett analysinstrument för etiska frågeställningar Äldre personer med nedsatt beslutsförmåga kan ha svårt att fatta välgrundade beslut. Det kan medföra att de blir beroende av hjälpmedel och tekniska lösningar. För att kunna fatta rätt beslut om vilket stöd en person ska få, är det viktigt att se över etiska frågor som kan uppstå vid utveckling och användning av välfärdsteknologi. Oftast är en viss välfärdsteknologi inte generellt etiskt problematisk eller oproblematisk, utan det beror på situationen och den person som ska använda den. Ibland finns det en risk för»etiska ryggmärgsreaktioner«på ny teknologi, där man antingen tycker att den är etiskt tveksam och inte alls vill använda den eller omfamnar den och använder den utan större eftertanke. Framförallt när det gäller personer med nedsatt beslutskompetens är det dock viktigt att fundera igenom om teknologin kan och bör användas för just den personen. I föreläsningen presenteras dels några etiska utmaningar där teknologi kan vara en framkomlig väg, dels ett strukturerat frågeformulär för hur man kan gå igenom och analysera en viss teknisk lösning för en specifik person. Ett sådant strukturerat angreppssätt ska ses som underlag för reflektion, beslut och dokumentation. Att dokumentera beslutsprocessen ger också möjlighet att kunna gå tillbaka till svaren för att utvärdera sitt beslut. Detta är ett viktigt verktyg för att kunna göra kvalitetskontroller. Lars Sandman, professor i vårdetik, Högskolan i Borås och Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. Lars är även etisk rådgivare vid Västra Götalandsregionen samt vid ett antal svenska hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Hans forskning rör bland annat etiska frågeställningar kring användningen av ny teknologi och nya metoder inom vården och han har utvecklat analysinstrument för att bedöma dessa frågor för bland annat SBU och Myndigheten för delaktighet. I sin roll som etisk rådgivare genomför han med jämna mellanrum etiska analyser kring ny teknologi och nya metoder för vårdens och omsorgens aktörer. Vi bryter för kaffe och smörgås under förmiddagen.

6 Avsändare: Gothia Fortbildning, Box 22543, Stockholm ALLMÄN KONFERENSINFORMATION NÄR Måndagen den 7 december (kaffe serveras från 09.00) och tisdagen den 8 december VAR Fazer Restaurang & Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm. PRIS kr exkl. moms per person. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan. Bekräftelse, namnbrickor och övrig information skickas ut till deltagarna cirka 14 dagar före konferensen. HOTELL & RESA Behöver ni hjälp? Kontakta vår affärsresebyrå Resia. Ring , eller mejla och uppge Gothia Fortbildning. UTSTÄLLNING Vill du ställa ut på konferensen? Mejla intresse till Bo Westerdal på e-post FRÅGOR Ring eller mejla ANMÄL DIG HÄR Du kan också skicka ett mejl till eller ringa Vi behöver fakturaadress, namn, befattning, marknadskod (se ovan) och e-postadress till samtliga deltagare. Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri, Borås Gothia Fortbildning. Box 22543, Stockholm. Kundservice

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN!

5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR PROGRAM 15 16 OKTOBER 2015. www.gothiafortbildning.se/ao-dagarna ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! ARRANGERAS I ÅR FÖR FJORTONDE GÅNGEN! TEMA: Att främja det friska 15 16 OKTOBER 2015 PROGRAM 5 SKRÄDDARSYDDA SPÅR Välj de föreläsningar som passar dig! Frivillig kvällsaktivitet på Oscarsteatern: LADYKILLERS

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden 2014-05-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739 Social och äldrenämnden Teknikstöd för äldre Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden påbörjar införandet av teknikstöd för äldre under 2015. 2.

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer