Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002

2 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika sjukdomsgrupper. Programarbetet syftar bl.a. till att ta fram kunskapsunderlag som ska underlätta möjligheterna att fatta välgrundade politiska beslut. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är det första program som är färdigt. Programarbetet har letts av en förtroendemannagrupp, där undertecknad har varit ordförande. Socionomen Owe Andersson (kd), företagaren Cecilia Forss (m), landstingsrådet Lena Rönnberg (s), landstingsrådet Mats Sjöborg (fp) och politiske sekreteraren Roger Skärberg (mp) har ingått i gruppen. Barnhälsovårdsöverläkare Claes Sundelin har varit gruppens medicinske expert och utredaren Vera Gustafsson dess sekreterare. Ett stort tack till dessa personer som på ett mycket förtjänst- fullt sätt biträtt förtroendemannagruppen. Programmet har tagits fram i en process, där tjänstemän från landstingets kansli, verksamhetsföreträdare från kommun och landsting och representanter för brukar- och anhörigföreningar deltagit. Programmet antogs av landstingsfullmäktige den 11 februari Samtidigt antogs en särskild skrivelse där ett antal åtgärdsområden lyftes fram. Flera av områdena handlar om oklarheter i rollfördelningen mellan kommun och landsting. Särskilt gäller detta barn och ungdomar med svåra relationsproblem. För att dessa barn och ungdomar ska få den hjälp som de behöver är det viktigt att ansvarsfördelningen klarläggs. Samarbetsorganet LänsLAKO har därför fått i uppdrag att tillsätta en särskild utredning. Även när det gäller barn med andra typer av problem så är det viktigt 1

3 att insatserna sätts in på rätt nivå. VITS-projektet (Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan) syftar till att utveckla samarbetet runt familjer där barnen har en neuropsykiatrisk problematik. Kanske går det att använda samma typ av metoder när det gäller barn och ungdomar med depressioner/ångesttillstånd eller psykosomatiska symtom? Landstinget har ett tydligt ansvar för barn med psykiska sjukdomar. Men landstinget har också ett ansvar för att förhindra att barn och ungdomar överhuvudtaget börjar må dåligt. Den psykosociala kompetensen inom mödra- och barnhälsovården behöver utvecklas och arbetet med familjecentraler bör spridas i länet. Ungdomsmottagningarna ska ha tillgång till kuratorer och psykologer och landstinget bör på olika sätt bidra till att stötta barn i riskmiljöer. Brukar- och anhörigföreningarna utgör en mycket viktig resurs och samarbetspartner, som landstinget bör ha ett nära samarbete med. problemställningarna berör både landsting och kommun ser jag det som viktigt initialt att riktlinjerna för samarbete med länets kommuner dras upp. Slutligen vill jag å förtroendemannagruppens vägnar tacka alla som på något sätt medverkat i programarbetet. Det är min förhoppning att ni alla som deltagit i möten och seminarier under programmets framtagande känner delaktighet i dess innehåll. Detta kommer att vara betydelsefullt för hur programmet kommer att omsättas i konkreta förbättringar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Robin Dahl, Landstingsråd (v) och ordförande i förtroendemannagruppen Som Du ser finns det en hel del frågor att arbeta vidare med. Eftersom flera av 2

4 Innehåll 1. Bakgrund Syfte med programarbetet En beskrivning av processen 7 2. Psykisk hälsa hos barn och ungdomar - en introduktion Begreppen psykisk hälsa, psykisk sjukdom, psykisk störning och psykisk ohälsa Ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv Begreppet bestämningsfaktor Risk- och friskfaktorer på individnivå Risk- och friskfaktorer i det sociala samspelet med andra Risk- och friskfaktorer på samhällsnivå Barn med ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa Barn till missbrukande föräldrar Barn till psykiskt sjuka föräldrar Barn till föräldrar med en svår kroppslig sjukdom Barn i familjer där det förekommer våld Barn till föräldrar med en utvecklingsstörning Barn med funktionshinder/barn med en kronisk sjukdom Barn med invandrarbakgrund och flyktingbarn Vägledande principer i landstingets arbete för att främja barns och ungdomars hälsoutveckling 21 3

5 3. Beskrivning av en analysmodell Mål Behov Utbud Kompetens Efterfrågan Landstingets insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa Barn och ungdomar med psykiatriska symtom eller tillstånd Mål Behov Utbud Barn- och ungdomspsykiatrin Barn- och ungdomshabiliteringen Folke Bernadottehemmet Samarbete kring barn och ungdomar med psykiatriska symtom eller tillstånd Kompetens Efterfrågan Problemanalys och bedömning Barn och ungdomar i familjer med svår relationsproblematik Mål Behov Utbud Mödra- och barnhälsovård Familjecentraler Ungdomsmottagningar Barn- och ungdomspsykiatrin Kompetens Efterfrågan Problemanalys och bedömning 53 4

6 7. Barn och ungdomar i en livssituation med ökad risk att utveckla psykisk ohälsa Mål Behov Utbud Mödra- och barnhälsovård Särskilda stödverksamheter Kompetens Efterfrågan Problemanalys och bedömning Barn och ungdomar med psykosomatiska symtom och/eller nedsatt psykiskt välbefinnande Mål Behov Utbud Mödra- och barnhälsovården Övriga primärvården Det barnpsykiatriska konsultteamet Kompetens Efterfrågan Problemanalys och bedömning Sammanfattande slutsatser 69 Bilaga 1: Ordlista 79 Bilaga 2: En sammanställning över risk- och friskfaktorer för barns hälsa och välbefinnande 83 Bilaga 3: Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård 85 5

7 1. Bakgrund Den medicinska och teknologiska utvecklingen ökar våra möjligheter att hjälpa allt sjukare patienter. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen, vilket leder till en större efterfrågan på hälso- och sjukvård. I takt med att medborgarna blir allt kunnigare ställer de också högre krav på hälso- och sjukvården. De resurser som anslås till den offentligt finansierade vården räcker inte till för att tillfredsställa alla dessa önskemål och möjligheter. Därför krävs det en prioritering, både inom och mellan olika verksamhetsområden. I prioriteringsdiskussioner skiljer man ofta mellan horisontell och vertikal prioritering. Den horisontella prioriteringen handlar om hur huvudmannen i det här fallet landstinget fördelar sina resurser mellan olika sjukdomsgrupper och verksamhetsområden. Den vertikala prioriteringen handlar om hur resurserna fördelas inom en och samma sjukdomsgrupp. De vertikala prioriteringarna sker vanligtvis inom respektive verksamhetsområde. Det huvudsakliga ansvaret för att göra de horisontella prioriteringarna ligger däremot hos de förtroendevalda. För att de förtroendevalda ska kunna göra välgrundade prioriteringar mellan olika verksamhetsområden krävs det att de har en god kunskap om hur olika verksamheter fungerar, och vilka behov som olika grupper har. 1.1 Syfte med programarbetet För att underlätta prioriteringsarbetet har Landstinget i Uppsala län påbörjat ett programarbete. Det övergripande syftet med programarbetet är att ta fram kunskapsunderlag för olika sjukdomsgrupper, som ska fungera som ett underlag för prioriteringar. Program- 6

8 arbetet bidrar också till att utveckla dialogen mellan politiker, medicinskt verksamhetsansvariga och allmänheten. Inom vissa områden är ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter - både inom och utanför landstinget - oklar, och det råder en bristande samsyn mellan olika aktörer. I programarbetet möts representanter från olika verksamheter, och får därigenom möjlighet att tillsammans diskutera hur patientens ställning kan stärkas samt hur samhällets resurser kan användas på ett bättre sätt. Arbetet med att ta fram program är en flerårig process. Målet är att 75 % av landstingets verksamheter på sikt ska vara täckta av program. Detta innebär att det kommer att tas fram program inom 10 till 15 olika sjukdomsgrupper. 1.2 En beskrivning av processen Barns och ungdomars psykiska ohälsa är det första programområde som landstinget har valt att arbeta med. Arbetet har letts av en förtroendemannagrupp, bestående av ordförande Robin Dahl (v), Lena Rönnberg (s), Roger Skärberg (mp), Cecilia Forss (m), Owe Andersson (kd) och Mats Sjöborg (fp). Claes Sundelin, barnhälsovårdsöverläkare och f.d. ordförande i den statliga barnpsykiatrikommittén, har varit gruppens medicinske expert. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ingvar Sjögren, beställarchef Cajse-Marie Lindquist och utredare Vera Gustafsson har ingått som tjänstemän i gruppen. Styrgrupp för arbetet med programmet är landstingets budgetberedning. Programarbetet påbörjades i mars 2001, och de inledande månaderna ägnades framförallt åt att inhämta en gemensam kunskapsgrund. Personer från olika verksamheter, både inom och utanför landstingets organisation, bjöds in för att berätta om hur de arbetar med att förebygga och omhänderta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Representanter för anhörig- och brukarföreningar deltog också i flera möten, där de gavs möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Under hösten anordnades två hearings, där representanter från olika verksamheter diskuterade bl.a. frågor som berör ansvarsfördelning och samverkansmöjligheter. Vid den andra hearingen presenterades ett utkast till program, som utgjorde ett underlag för diskussionen. Deltagarna fick också möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter, som beaktats vid 7

9 den slutliga utformningen av programmet. Ett sjuttiotal tjänstemän, politiker, brukare samt representanter för olika verksamhetsområden deltog vid dessa båda tillfällen. 8

10 2. Psykisk hälsa hos barn och ungdomar - en introduktion Generellt sett har svenska barn en god fysisk hälsa. Dödligheten har minskat i alla åldrar under en lång rad av år. Internationella jämförelser visar också att svenska barn upplever sig vara friskare än barn i andra länder. Den psykiska hälsan hos barn och ungdomar tycks däremot utvecklas i motsatt riktning. I Socialstyrelsens folkhälsorapport från mars 2001 konstateras att den psykiska ohälsan hos barn tenderar att öka. På senare år har man försökt uppskatta betydelsen av olika hälsoproblem hos barn genom att väga samman dödsfall och antal levnadsår med funktionsnedsättning. När hälsoproblemen i åldrarna 0-14 år beräknas på detta sätt kommer psykiska problem på andra plats (22 procent av alla år med funktionsnedsättning), efter nyföddhets- och spädbarnstidens sjukdomar (50 procent). Orsaken till den höga placeringen för psykiska problem är inte ett stort antal dödsfall, utan den invalidiserande inverkan på barns och ungdomars vardagsliv som sjukdomarna har. Man räknar med att mellan 10 och 15 procent av alla barn någon gång under uppväxttiden söker barnpsykiatrisk konsultation. Även andra tecken på psykisk ohälsa, som exempelvis återkommande huvudvärk, magont och sömnsvårigheter, har ökat markant under senare år. Undersökningar genomförda av Världshälsoorganisationen (WHO) visar att antalet 15-åringar som idag uppger olika psykosomatiska och stressrelaterade symtom har ökat kraftigt jämfört med 80- talet. Denna typ av symtom är vanligare hos flickor än hos pojkar, och könsskillnaderna har ökat mellan 1985 och 1997/98. Detta innebär dock inte självklart att pojkar mår bättre än flickor. 9

11 Forskning visar istället att pojkar uppvisar andra tecken på psykisk ohälsa. Pojkar reagerar ofta på ett mer utagerande sätt, som exempelvis genom skadegörelse eller annan kriminalitet. En bidragande orsak till den försämrade psykiska hälsan hos barn och ungdomar är sannolikt barnfamiljernas försämrade ekonomi och de ökade påfrestningarna inom arbetslivet. De stödsystem som finns idag, exempelvis i form av familjestöd och direkta insatser för barnen, har inte fullt ut kunnat kompensera för denna utveckling. Gruppstorleken - både i förskolan och skolan - har ökat, samtidigt som skolhälsovårdens resurser dragits ner. Alkoholkonsumtionen hos både ungdomar och vuxna har också ökat under den senaste tioårsperioden. Andra samhälleliga förändringar som kan ha betydelse för den psykiska hälsan är en snabb urbanisering, en större kulturell heterogenitet i samhället, den ökande sekulariseringen samt fler skildringar av våld i massmedia och det övriga kulturutbudet. 2.1 Begreppen psykisk hälsa, psykisk sjukdom, psykisk störning och psykisk ohälsa Det har gjorts många försök att förklara innebörden i begreppet psykisk hälsa, utan att man har lyckats enas om någon definition. Psykisk hälsa betraktas ofta som en motpol till psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. De flesta är dock överens om att hälsa är någonting annat än enbart frånvaro av ohälsa. Även begreppet psykisk ohälsa är svårdefinierat. Den statliga psykiatriutredningen försökte i början av 90-talet definiera begreppen psykisk sjukdom, psykisk störning och psykisk ohälsa, och ett liknande försök gjordes 1997 av Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen innebär psykisk sjukdom en allvarlig psykisk avvikelse, som kännetecknas av en störd verklighetsuppfattning. Tillståndet känns igen och accepteras inom den medicinska professionen, och förorsakar allvarligt lidande hos den drabbade och/eller omgivningen. Det går att fastställa en tidpunkt då sjukdomen debuterade. 10

12 1) ICD 10: International Classification of Diseases (klassifikationssystem utarbetat av WHO). 2) DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Begreppet psykisk störning är något vidare, eftersom det inte förutsätter en störd verklighetsuppfattning eller en fastställbar debuttid. Kännetecknade för en psykisk störning är dock att det finns en från normaliteten psykisk avvikelse, som är beskriven i något av de accepterade diagnostiska systemen (för närvarande ICD 10 1) och DSM-IV 2) ). Även dessa tillstånd känns igen och accepteras inom den psykiatriska professionen. Psykisk ohälsa beskrivs slutligen som subjektivt upplevda och självrapporterade besvär som har en psykisk karaktär. Dessa kan - men behöver inte - ha samband med en psykisk sjukdom eller störning. I Sverige har man sedan början av 1990-talet börjat använda sig av beteckningen störning istället för sjukdom som beteckning på olika psykiatriska tillstånd. Allvarlig psykisk störning är det centrala begrepp som används i nuvarande lagstiftning, och med detta menas tillstånd av samma svårighetsgrad som psykoser, depression med självmordsrisk samt vissa svåra personlighetsstörningar. Beteckningen psykiskt långstidssjuka har övergivits och ersatts med begreppet psykiskt funktionshindrade. Denna förändring speglar en övergång från ett sjukdomsorienterat till ett mer handikapporienterat perspektiv. Individen är egentligen inte sjuk, utan det är förhållanden i omgivningen som gör att personen blir handikappad. Dessa tillstånd kräver inte bara insatser från sjukvården, utan den som drabbas är beroende av den omgivande miljön för att kunna fungera i vardagen. Detta program har vi valt att benämna psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Landstinget har inte bara ett ansvar för att omhänderta barn och ungdomar som redan drabbats av psykisk ohälsa, utan även ett ansvar för olika typer av hälsofrämjande och förebyggande insatser. 2.2 Ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv Den psykiska hälsan påverkas av en mängd faktorer, både på individ-, grupp- och samhällsnivå. I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att fokusera på faktorer som har en positiv inverkan på den psykiska hälsan. Barns och ungdomars känsla av sammanhang i tillvaron - dvs. att tillvaron uppfattas som begriplig, hanterbar och menings- 11

13 full - tycks vara en grundläggande förutsättning för bevarad psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. Påfrestningar kan aldrig undvikas helt, men en stark känsla av sammanhang (Kasam 1) ) gör det möjligt att finna konstruktiva sätt att möta verkligheten. Inom hälsooch sjukvården använder man sig ofta av ett sjukdomsorienterat eller patogent 2) synsätt, vilket innebär att man frågar sig varför en individ är sjuk eller mår dåligt. I det salutogena perspektivet frågar man sig istället varför personen mår så bra som han eller hon gör, trots de påfrestningar som personen är eller varit utsatt för. Genom att anta ett salutogent 3) synsätt väljer vi att fokusera på individens resurser istället för på dess problem. Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar som gör barn och ungdomar mer kapabla att handskas med krissituationer och stressfaktorer. Förutom det hälsofrämjande arbetet görs även preventiva insatser på ett flertal nivåer. Enligt ett folkhälsoinriktat synsätt innebär primärprevention åtgärder för att förhindra att sjukdom överhuvudtaget uppträder. Sekundärprevention innefattar tidig diagnostik och behandling av sjukdom medan tertiärprevention avser rehabilitering efter sjukdom och skador. Landstinget bör inrikta sina insatser mot såväl hälsofrämjande som förebyggande nivåer Begreppet bestämningsfaktor Begreppet bestämningsfaktor används för att beskriva de faktorer som påverkar hälsan. Den nationella folkhälsokommittén 4) definierar en bestämningsfaktor som en egenskap hos individen eller hennes miljö som ökar eller minskar risken för individen att bli sjuk jämfört med den individ som under i övrigt likvärdiga omständigheter inte är utsatt för denna orsak. Varje fall av sjukdom, skada eller annan ohälsa beror på flera orsaker som samverkar. Det är aldrig så att alla som varit utsatta för en given sjukdomsorsak också blir sjuka, utan det krävs alltid ytterligare bidragande orsaker. Det kan vara faktorer i arvsmassan, uppväxtmiljön eller exponeringar senare i livet som samverkar för att det enskilda sjukdomsfallet ska uppstå. De faktorer som ökar risken för sjukdom eller ohälsa kallas för riskfaktorer. En bristande känsla av sammanhang, arbets- 1) Kasam: Känsla av sammanhang, Sence of Coherence (SOC). Begrepp utvecklat av sociologen A. Antonovsky, som försöker fånga en människas känsla av begriplighet, hanterbarhet och mening i tillvaron. 2) Patogen: Sjukdomsframkallande, med förmåga att framkalla sjukdom. 3) Salutogenes: De mekanismer som leder till hälsa. 3) Nationella folkhälsokommittén: Statlig kommitté med uppdrag att utarbeta nationella mål för hälsoutvecklingen. Kommittén presenterade sitt slutbetänkande Hälsa på lika villkor Nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) i oktober år

14 1) ADHD/DAMP: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tillstånd som utmärks av svårigheter med uppmärksamhet och aktivitetskontroll. Används ofta tillsammans med begreppet DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception). 2) Autism: Ett beteende präglat av bl. a. störningar i kontaktförmågan med andra människor samt repetetiva, stereotypa beteenden och intressen. löshet och social isolering är exempel på riskfaktorer för psykisk ohälsa. Riskfaktorer har ofta den egenskapen att de påverkar förekomsten av varandra de bildar s.k. orsakskedjor. Arbetslöshet leder till ekonomiska problem, vilket i sin tur ökar påfrestningarna inom familjen. En ojämn fördelning av riskfaktorerna i befolkningen utgör den främsta orsaken till skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. De allra flesta riskfaktorer har nämligen en fördelning som är till nackdel för socioekonomiskt svaga grupper och deras barn. Framförallt under 1990-talet har man alltmer börjat intressera sig för kompensatoriska faktorer - så kallade frisk- eller skyddsfaktorer. Flera studier har gjorts på barn som växt upp med många riskfaktorer, men som mot alla odds klarat sig bra i livet och inte visat några tecken på psykisk ohälsa. Sådana barn har kommit att kallas maskrosbarn. Studierna har exempelvis omfattat barn till psykotiska föräldrar, barn som växt upp i amerikansk storstadsslum och barn som på andra sätt har levt med en anhopning av riskfaktorer. På samma sätt som när det gäller riskfaktorerna kan antalet kompensatoriska faktorer adderas till varandra. Detta innebär att chanserna att bibehålla den psykiska hälsan i en högrisksituation ökar ju fler friskfaktorer som finns samtidigt i barnets miljö. Ur ett folkhälsoperspektiv är en reducering av riskfaktorerna och en ökning av frisk- eller skyddsfaktorerna det viktigaste verktyget i strävan att främja hälsa och förebygga sjukdom. Samtidigt som denna typ av insatser förbättrar den generella folkhälsan bidrar de också till att nå en hälsa på lika villkor Risk- och friskfaktorer på individnivå Vissa faktorer på individnivå ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa. De flesta experter är idag eniga om att det tycks finnas en nedärvd sårbarhet, som kan bidra till att psykisk ohälsa uppstår. Under senare år har man alltmer kommit att uppmärksamma neuropsykiatriska funktionshinder hos barn, som exempelvis ADHD/DAMP 1) eller olika autistiska 2) diagnoser. Den neuropsykiatriska problematiken tros åtminstone delvis bero på ärftliga faktorer eller förlossningsskador. Även andra 13

15 psykiatriska tillstånd, som depression eller schizofreni 1), har viss genetisk betingning. Den medfödda eller i samband med förlossningen förvärvade sårbarheten är dock inte tillräcklig som förklaringsfaktor. Vissa personlighetsdrag innebär en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Dessa egenskaper kan vara genetiskt betingade, men kan lika väl vara en konsekvens av förhållanden i det sociala samspelet med andra människor. Exempel på personlighetsdrag som innebär en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa är aggressivitet, bristande impulsförmåga och dåligt självförtroende. Barn som saknar förmåga att leka eller på annat sätt uttrycka sig befinner sig också i riskzonen. Andra egenskaper - medfödda eller förvärvade - fungerar istället som en friskfaktor. En hög intelligens, kreativitet och förmåga att ta egna initiativ är egenskaper som har visat sig ha en hälsofrämjande effekt. Ett barn som visar empati med andra människor och som har förmåga att utveckla sociala relationer löper också mindre risk att utveckla psykisk ohälsa. Självständighet, en förmåga att ta hand om sig själv och en känsla av att själv kunna styra sitt liv är andra egenskaper som motverkar psykisk ohälsa hos barnet. Optimism, förmåga till problemlösning samt god impulskontroll kännetecknar också dessa överlevare Risk- och friskfaktorer i det sociala samspelet med andra Många av de individuella personlighetsdrag som beskrivits ovan kan i sin tur bero på hur samspelet med andra människor har utvecklats. Utvecklingen av en trygg anknytning mellan barn och föräldrar har en avgörande betydelse för den psykiska hälsan, både under uppväxten och senare i livet. Anknytningsmönstret utvecklas under de första åren av barnets liv, och är därefter relativt stabilt. Forskning från en rad länder visar att anmärkningsvärt många föräldrar inte förmår utveckla ett lyhört samspel med sina barn. Barnet påverkas också av relationsproblem inom familjen. Gräl, bråk och misshandel är faktorer som har en negativ påverkan på barnets psykiska hälsa. Ogynnsamma sociala förhållanden, som en ansträngd ekonomi eller arbetslöshet, kan bidra till konflikter inom familjen. 1) Schizofreni: Psykisk sjukdom med symtom som sinnesvillor och verklighetsfrämmande föreställningar. 14

16 Som tidigare påpekats har det första levnadsåret en avgörande betydelse för barnets psykiska hälsa. En stark känslomässig samhörighet mellan barn och förälder under det första levnadsåret kan därför kompensera för senare brister i relationen. Även relationer till andra personer i familjen, som syskon eller far- och morföräldrar, kan kompensera för en dålig relation till föräldrarna. Det är också viktigt att det finns klara regler och gemensamma värderingar inom familjen, och att familjerelationerna präglas av en ömsesidig respekt. Förmåga att kunna tala med varandra och att lösa problem på ett konstruktivt och flexibelt sätt är exempel på andra friskfaktorer. Även om relationerna inom kärnfamiljen har en avgörande betydelse för barns och ungdomars psykiska hälsa får man inte bortse från betydelsen av andra sociala relationer. När barnet börjar i förskolan och skolan ökar betydelsen av relationer med personer utanför kärnfamiljen. Brist på kamrater och fritidsaktiviteter, men också ett alltför starkt kamratberoende, är faktorer som kan ha ett negativt inflytande på den psykiska hälsan. Här kan vuxna i omgivningen, som exempelvis lärare och fritidshemspersonal, ha ett positiv inverkan på barnets hälsa Risk- och friskfaktorer på samhällsnivå Barnens och barnfamiljernas samlade ekonomiska, sociala, politiska och kulturella resurser har stor betydelse för deras hälsa. Barn och ungdomar i socialt missgynnade miljöer har generellt sett en sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Hög arbetslöshet, dålig ekonomi och bostadssegregation är exempel på riskfaktorer på samhällsnivå. Barns och ungdomars psykiska hälsa påverkas också av hur den kommunala basverksamheten, som exempelvis förskola och skola, fungerar. När dessa verksamheter fungerar optimalt utgör de ett viktigt komplement för utsatta barn när det gäller att tillfredsställa behovet av såväl intellektuell som känslomässig utveckling. Även utformningen av samhällets hjälpinsatser, i form av barnhälsovård, elevvård och socialtjänst, har stor betydelse för hälsoutvecklingen hos barn och ungdomar. 15

17 2.3 Barn med ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa Vissa barn och ungdomar befinner sig i en särskilt utsatt situation, eftersom de påverkas av flera riskfaktorer samtidigt. Barn till missbrukare, psykiskt sjuka och utvecklingsstörda är exempel på grupper som är särskilt utsatta Barn till missbrukande föräldrar Mellan % av alla barn har åtminstone en förälder som missbrukar alkohol. I Sverige finns det mellan tunga narkomaner, varav ungefär en tredjedel är kvinnor i fertil ålder. Till detta kommer dessutom ett stort antal läkemedelsmissbrukare. Missbruk i familjen leder till att båda föräldrarna, även den som inte missbrukar, har svårt att vara en bra förälder. Ett aktivt missbruk hindrar ett normalt samspel mellan barnet och föräldern. I de drogfria perioderna hindrar det dåliga samvetet hos föräldern samspelet med barnet. Den andre föräldern har ofta fullt upp med att till varje pris skydda familjehemligheten, och har därför varken tillräckligt med tid eller energi för att ta hand om barnet. Många undersökningar visar att barn till missbrukare har symtom som till exempel störande beteende, ångest eller depression. De utvecklar en dålig självkänsla och misslyckas ofta i skolan, vilket i sin tur leder till ytterligare anpassningsproblem. Många utvecklar också tidigt ett eget missbruk. Det är dock viktigt att påpeka att det naturligtvis inte är så att alla barn till missbrukare får egna problem. Huruvida barnet får problem eller inte beror i hög grad på barnets förmåga och möjligheter att knyta kontakter med personer utanför familjen (se vidare under avsnittet risk- och friskfaktorer i det sociala samspelet med andra ). Av tradition har verksamheter för missbruksvård och vuxenpsykiatri behandlat missbrukare utan att på allvar beröra föräldraskapet och barnets situation. Det är vanligt att föräldern själv förnekar missbrukets konsekvenser för barnen, men det händer också att den person som behandlar föräldern förnekar problemen. Förnekelsen kan bero på bristande kunskap om hur missbruket påverkar samspelet mellan barn och förälder, eller på att behandlaren är rädd för att förlora behandlingskontakten genom att fråga om barnet. Det kan också vara så att behandlaren inte vill eller vågar se att barnet far illa, ef- 16

18 tersom han eller hon inte vet hur man ska agera Barn till psykiskt sjuka föräldrar Barn till psykiskt sjuka föräldrar är en betydande riskgrupp. Det är svårt att säga exakt hur många barn som växer upp tillsammans med en psykiskt sjuk förälder, men man räknar med att omkring 7-8 procent av alla svenska barn någon gång under uppväxttiden kommer att få uppleva att en av deras föräldrar får en psykisk sjukdom som kräver behandling i öppenvård. Studier visar att barn till psykiskt funktionshindrade löper en ökad risk för störd psykosocial utveckling eller för att senare i livet utveckla egna psykiska symtom. Barn till schizofrena föräldrar löper en betydligt större risk att utveckla schizofreni eller andra psykoser. Även om ärftliga faktorer har viss inverkan spelar även förhållanden inom familjen en avgörande roll. Man har till exempel kunnat påvisa avvikelser i det tidiga samspelet mellan schizofrena mödrar och deras barn. En mängd studier visar också att barn till deprimerade föräldrar uppvisar anpassningsproblem i större utsträckning än andra barn, och att risken för dem att bli kliniskt deprimerade är avsevärt högre. Psykiska problem hos någon av föräldrarna innebär ofta andra psykosociala påfrestningar på barnet. Flera forskare har visat att personer med allvarliga psykiska funktionshinder har ett starkt begränsat kontaktnät och lever mer eller mindre isolerat. Förekomsten av samlevnadsproblem och osämja mellan föräldrarna, skilsmässa och ensamföräldraskap är vanligare bland psykiskt funktionshindrade föräldrar. Personer med ett psykiskt funktionshinder har svårt att behålla ett arbete, vilket påverkar familjens ekonomi. Det är också vanligt att en oproportionerligt stor del av inkomsten används för att tillfredsställa förälderns behov, vilket ytterligare försämrar ekonomin. Om barnet kommer att få psykiska eller psykosociala problem till följd av förälderns psykiska sjukdom beror på en mängd samverkande omständigheter. Sjukdomens varaktighet, intensitet och svårighetsgrad är av stor betydelse, liksom barnets ålder. Om båda föräldrarna är psykiskt sjuka eller om det finns en missbruksproblematik kopplad till sjukdomen är barnet naturligtvis än 17

19 mer utsatt. Det är viktigt att påpeka att flertalet barn och ungdomar som har en psykisk sjuk förälder inte själva kommer att drabbas av psykiska problem. Forskning visar att två tredjedelar av de barn som växer upp i familjer med åtminstone en psykiskt sjuk förälder inte kommer att uppvisa några beteendemässiga eller emotionella symtom på lång sikt. Här har tillgången på de friskfaktorer som nämndes i avsnitt 2.2 en avgörande betydelse för utvecklingen Barn till föräldrar med en svår kroppslig sjukdom En grupp som befinner sig i en risksituation är barn till föräldrar som drabbas av en svår kroppslig sjukdom. Sjukdomen gör att den vuxne står i centrum för uppmärksamheten, också inom familjens eget nätverk. Barnen riskerar att lämnas ensamma med sina frågor, och upplever på så sätt ett dubbelt svek från vuxenvärlden. Det vanliga tycks vara att barn lämnas utanför då sjukvårdspersonal informerar om sjukdom, behandling och negativ prognos. Problemet har dock fått ökad uppmärksamhet under senare år, och på flera håll har man tagit initiativ till metodutvecklingsprojekt för att ge de drabbade barnen ett bättre stöd Barn i familjer där det förekommer våld En grupp särskilt utsatta barn är de som lever i familjer där våld och övergrepp förekommer. I dessa familjer är barnen ofta extremt utelämnade och skyddslösa, eftersom barnen i regel försummas av bägge föräldrarna. Oftast är det pappan som hotar och slår, och barnen kan inte förlita sig på att mamman ska skydda dem. Misshandeln är ofta så psykiskt nedbrytande att förmågan till omsorg och omhändertagande sviktar, vilket gör att ingen av föräldrarna har möjlighet att ta ett fullständigt föräldraansvar. Även om barnet inte själv misshandlas far det mycket illa av att en av föräldrarna i de flesta fall mamman utsätts för våldshandlingar. Även om antalet barn som utsätts för någon form av fysisk bestraffning har minskat kraftigt under de senaste decennierna är det fortfarande relativt vanligt att fysiskt våld används som en uppfostringsmetod. Knappt tio procent av alla föräldrar anger att de använt sig av denna typ av bestraffning någon gång under det senaste året. Cirka en 18

20 1) Uppgifterna om fysiskt våld är hämtade från slutbetänkandet från Kommittén mot barnmisshandel (Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda, SOU 2001:72). procent av alla barn och ungdomar utsätts för mycket allvarliga och ovanliga bestraffningsformer 1), t.ex. hot med kniv eller skjutvapen. Det är osäkert om det har skett någon minskning av dessa mycket allvarliga bestraffningsformer, utan siffran tycks ha varit i princip oförändrad under de senaste åren. Det finns ett starkt samband mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel, som det är viktigt att vara medveten om Barn till föräldrar med en utvecklingsstörning Barn till personer med en utvecklingsstörning är i riskzonen för att fara illa. Det är dock svårt att generalisera de förståndshandikappades föräldraskap. Faktorer som stabila emotionella egna uppväxtvillkor hos föräldern, graden av handikapp hos föräldern samt det sociala nätverkets kompetens och grad av engagemang är helt avgörande för hur barnet har det. Det är viktigt att betrakta förståndshandikappet som en del i sammanhanget, och att försöka stödja föräldrarna och nätverket utifrån deras särskilda behov Barn med funktionshinder/barn med en kronisk sjukdom Barn och ungdomar med funktionshinder befinner sig i en livssituation som gör att de löper en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Utvecklingsproblem av den typ som alla barn upplever i någon grad relaterade till sömn, mat, rädslor och självständighetssträvan kan bli mer uttalade och fastlåsta på grund av funktionshindret. Många barn reagerar också med ilska och sorg över funktionshindret eller inför smärtsamma behandlingar, vilket omgivningen inte alltid kan hantera. Barn med en neurologisk skada kan ha svårigheter att förstå och relatera till omgivningen, vilket medför en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Att växa upp med ett funktionshinder kan också medföra svårigheter när det gäller exempelvis kamratrelationer, fritidsaktiviteter och utbildningsmöjligheter. Bemötandet från omgivningen har stor betydelse för barnets utveckling. En oförstående omgivning kan förvärra konsekvenserna av funktionshindret genom att ha orealistiska förväntningar på barnet. Ett väl fungerande socialt nätverk med goda kunskaper om funktionshindret och ett positivt för- 19

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Från snack. till verkstad. Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar

Från snack. till verkstad. Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar Från snack till verkstad Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar Från snack till verkstad Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer