Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar"

Transkript

1 Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Avdelningen för omvårdnad Box 1026, SE JÖNKÖPING

2 Sammanfattning Under de senaste 20 åren har antalet överviktiga i Sverige nästan fördubblats. Arvsanlagen är det samma nu som förr, skillnaden är att den som har anlag för fetma blir fetare idag än tidigare beroende på att livsstilen har förändrats. När fetman blivit ett faktum är den mycket svår att behandla. Det är därför av största vikt att förebygga den. Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva och jämföra Sveriges landstings vårdprogram för förebyggande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Metod: En diskursanalys har genomförts, det innebär att vårdprogrammen analyserats och jämförts när det gäller prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Resultat: Grunden för prevention av övervikt och fetma bland barn och ungdomar utgörs av näringsriktig kost med god måltidsordning, regelbunden fysisk aktivitet, begränsad skärmtid och goda sömnvanor. Att samtala kring familjens livsstil inom barn- och skolhälsovård är också en viktig del i preventionen. Tre av tio vårdprogram tar upp alla ovan nämnda preventiva åtgärder. Nio av tio vårdprogram lägger stor vikt vid kostens betydelse, medan ett inte nämner kosten alls. Nyckelord: Barn, Fetma, Prevention, Ungdom, Övervikt.

3 Summery Preventing overweight and obesity in children and adolescents A comparison of clinical protocol During the past 20 years the number of people with overweight in Sweden nearly has doubled. Genes are the same now as before, the difference is that those who are predisposed to obesity getting fatter today than before, depending on that we have changed our habits. As obesity has become a fact, it is very difficult to treat, therefore it is very important to prevent it. Purpose: The purpose of this work is to highlight similarities and differences between the Swedish county clinical protocol for the prevention of obesity in children and adolescents. Method: A discourse analysis has been carried out, it means that the health programs has been analyzed and compared in terms of prevention of overweight in children and adolescent. Result: The basis for the prevention of overweight among children and adolescents are nutritionally balanced diet with a good meal scheme, regular physical activity, limited time in front of television and computer and additionally good sleep habits. Talking about the family s lifestyle in health care for children and adolescents is also an important part of the prevention. Three out of ten clinical protocols bring up all of the above mention preventive measures. Nine out of ten clinical protocols places great emphasis on the importance of food, while one do not mention diet at all. Keywords: Adolescent, Children, Obesity, Overweight, Prevention.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Innehållsförteckning...4 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Body mass index - BMI...1 Faktorer som påverkar övervikt och fetma...2 Följder av övervikt och fetma...3 Livskvalitet...4 Prevention...4 Hälsosamtal/Hälsokurva...4 Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet...5 Omvårdnadsteori...5 Syfte...6 Material och metod...6 Design...6 Datainsamling...6 Analys...6 Tillförlitlighet...7 Forskningsetik...7 Etiska övervägande...7 Resultat...8 Nutrition...8 Hälsosamtal med hälsokurva...9 Aktivitet...9 Skärmtid...10 Sömn...10 Diskussion Slutsatser Referenser Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 Inledning Författarna har intresse av hälsovård och förebyggande arbete, därför valdes ämnet övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem, framförallt i västvärlden. Världshälsoorganisationen [WHO] uppskattar i sina undersökningar att det idag är ungefär 20 miljoner barn som är överviktiga eller feta i världen. WHO beräknar att antalet överviktiga barn ökar med 2 % varje år (WHO, 2010; Löndahl, 2007). Under de senaste 20 åren har antalet överviktiga i Sverige nästan fördubblats. Hälsan och livskvaliteten påverkas negativt. När fetman blivit ett faktum är den mycket svår att behandla. Det är därför av största vikt att förebygga den (Britton, 2005). Bakgrund Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Målet är att alla barn ska ha tillgång till nödvändig sjukvård och hälsovård. Stor vikt läggs på primärvården, föräldrar och barn ska få information och undervisning om exempelvis barnhälsovård och näringslära. För att nå upp till målen ska förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning utvecklas (Konventionen om barnets rättigheter, 2002). Primär fetma innebär att ingen ytterligare medicinsk utredning behövs. Detta gäller cirka 98 procent av alla överviktiga barn. Dessa barn följer sin egen tillväxtkurva, de är långa för sin ålder, slutar växa lite tidigare och kommer tidigare i puberteten. Endokrina sjukdomar är förklaring till de övriga 2 procenten. Det första levnadsåret ökar fettcellerna i storlek och antal för att sedan sjunka. I 8-10 års ålder fylls fettväven på igen. De barn som har anlag för fetma kommer i denna fas redan i 2-5 årsåldern. Under puberteten erhålls en typiska manliga och kvinnliga fettfördelningen hos normalviktiga barn. Efter att menstruationen startat hos flickorna ökar fettvävnaden (Nowicka & Flodmark, 2006). Studier visar att hos barn där BMI ökar före 5,5 års ålder är det stor risk att fetman blir svårbehandlad i jämförelse med barn som blir feta senare. Alla barn med snabbt stigande BMI före 5,5 års ålder ska ses som i riskzonen för att drabbas av fetma även om de ännu inte är överviktiga (Strauss, 2002). Ett sätt att se på övervikt är att den är en allergi mot kalorier då det finns en obalans mellan kaloriintag och fysisk aktivitet. Fetman brukar debutera mellan 5-10 års ålder. De vuxna som är feta har blivit detta under barna åren medan de flesta överviktiga vuxna blivit det i vuxen ålder (Nowicka & Flodmark, 2006). Body mass index - BMI Det anses att BMI är det bästa mätinstrumentet för att mäta övervikt och fetma. Bland den vuxna befolkningen är det allmänt vedertaget att ett BMI på lika med eller mer än 25 ses som övervikt och BMI på 30 eller mer ses som fetma. För att kunna applicera detta på barn har studier gjorts då BMI hos barn ändras mycket under uppväxten (Cole & Rolland-Cachera, 2002). Tim Cole har i en studie arbetat fram BMI-tabeller för barn i olika åldrar och olika kön. Viktdata samlades in från olika länder och sammanställdes till en BMI-kurva för barn från två till arton år. Kurvan ser lite olika ut för pojkar och flickor. Kurvan är vid arton år 1

6 sammankopplad med BMI-kurvan för vuxna. För att se om barnet är överviktigt räknas barnets BMI ut och sedan sätts det värdet in i BMI-kurvan för barn (se bilaga 1 och bilaga 2). Det syns då på värdena om barnet är normalviktigt eller överviktigt (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2000). BMI räknas ut likadant hos barn som hos vuxna, vikt i kilogram delat i längd i meter i kvadrat. I åtanke ska också finnas att BMI varierar med kroppsproportioner, ju längre en person är desto högre BMI får personen (Marcus, 2007). Faktorer som påverkar övervikt och fetma Nutrition Att bli överviktig eller fet har en direkt koppling till intaget av energi. Idag är kaloriintaget högre än tidigare (Strauss, 2002). Stressad tillvaro och dålig planering leder till en ökad konsumtion av halvfabrikat och snabbmat. Denna typ av mat innerhåller oftast mer fett och socker än hemlagad mat (Jansson & Danielsson, 2003). Priset på frukt och grönsaker har ökat samtidigt som priset på skräpmat har minskat (Strauss, 2002). En annan riskfaktor är läskdrickandet som har tredubblats under en generation (Jansson & Danielsson, 2003). I en studie gjord i Boston, USA ökade läskkonsumtionen hos 57 procent av ungdomarna från 1995 till 1997, BMI hos dessa ungdomar ökade. 65 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna drack läsk dagligen. Läsk utgör den största källan till socker i kosten. Studien visar att individen inte äter mindre trots att de får i sig mycket kalorier genom dryck (Ludwig, Peterson & Gortmaker, 2001). Oregelbundna måltider och dåliga frukostvanor har visat sig leda till övervikt och fetma. Det har visat sig att barn som inte äter ordentlig frukost får i sig större mängder av sockerhaltiga livsmedel och fett än de barn som har mer regelbundna måltider (Magnusson, Hulthèn & Kjellgren, 2005; Rolland-Cachera & Bellissle, 2002; Westenhoefer, 2002). Det handlar inte bara om att minska energiintaget, målet är att äta hälsosamt. Det är inte bara matens kvalitet utan också under vilka omständigheter den äts. Att äta tillsammans som familj är en viktig del av familjelivet och bidrar till att utveckla sunda matvanor. Som regel rekommenderas tre huvudmål och två till tre mellanmål (Lissau, Burniat, Poskitt & Cole, 2002; Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2009). Att äta få mål per dag med mycket energimängd vid varje måltid kan vara en bidragande faktor till viktuppgång. Däremot inte sagt att det ger en viktminskning att dela upp energiintagen på fler mål men det verkar förebyggande mot viktuppgång. Det är sällan svårt att få ett överviktigt barn att tycka om ny mat. Problemet för barnet är att lära sig äta lagom mycket utav maten barnet tycker om (Rolland-Cachera & Bellissle, 2002). Överviktiga föräldrar skapar i vissa fall en matmiljö för sina barn där fet mat är lättillgänglig och uppmuntras. Barn lär sig att acceptera och tycka om olika smaker under barndomen. Att få smak för varierad kost grundläggs också i barndomen. På samma sätt uppmuntras smaken för skräpmat om barnet upprepade gånger får den sortens mat (Rolland-Cachera & Bellissle 2002; Strauss, 2002). Barn är relativt bra på att styra sin energibalans, de justerar intag efter behov. Redan fyra- fem åringar ändrar sin måltidsstorlek beroende på storleken på målet innan. Det skulle kunna tänkas att överviktiga barn inte är lika bra på detta. Föräldrar tvingar ofta sina barn att äta upp allt på tallriken. Detta kan leda till att barnet förlorar eller försvagar egenskapen att själv styra energibalansen (Rolland-Cachera & Bellissle, 2002). 2

7 Aktivitet Barn idag är överlag mer stillasittande, den naturliga vardagsmotionen har minskat (Strauss, 2002). Livsstilsförändringar som orsakar övervikt och fetma är exempelvis att leken ute har minskat. Denna har ersatts av inomhuslek som består av leksaker, tv, dator, tv-spel och videofilmer (Jansson & Danielsson, 2003). Sjukvårdpersonal behöver vara medveten om att överviktiga i unga år är mindre aktiva än normalviktiga barn, speciellt flickor. Däremot upplever de överviktiga barnen att deras aktivitetsnivå är samma som de normalviktiga barnens (Gillis, Kennedy & Bar-Or, 2006). Skärmtid Skärmtiden har ökat. Barn som har en skärmtid på mer än fyra timmar per dag har åtta gånger högre förekomst av övervikt och fetma än de som har en skärmtid på 0-2 timmar per dag (Strauss, 2002). Många timmar framför tv:n ger tillfälle för småätande och att fylla magen med skräpmat (Rolland-Cachera & Bellissle, 2002). Tv:n är dessutom ett kraftfullt verktyg att marknadsföra snacks och olika matprodukter. I en studie gjord i Australien framkommer att 32 procent av all reklam under barnprogrammen var reklam för mat. Av dessa var 79 procent reklam för mat med lågt näringsvärde (Zuppa, Morton & Mehta, 2003). Sömn I en studie genomförd på 5 och 6 åriga barn minskade förekomsten av övervikt och fetma ju mer barnet sov. Att sova 11,5 timmar eller mer per dygn minskade risken för övervikt och fetma med hälften (von Kries, Toschke, Wurmser, Sauerwald & Koletzko, 2002). Lumeng, Somashekar, Appugliese, Kaciroti, Corwyn och Bradley (2007) visar att barn i fjärde klass som fick en timmes extra sömn hade 20 % mindre risk att bli överviktigt i sjätte klass. För varje extra timma av sömn barn i tredje klass fick, hade barnet 40 % mindre risk att bli överviktigt i sjätte klass. Övriga orsaker Miljömässiga, genetiska och sociala faktorer är en förklaring till den snabbt växande fetman. En studie gjord på barn mellan 0-8 år visade att övervikt och fetma hos föräldrarna var den mest signifikanta faktorn för att barnet skulle utveckla fetma. Likvärdiga BMI-värden har setts hos enäggstvillingar som lever åtskilda såväl som tillsammans. Hos adopterade finns ett starkt samband mellan vikten hos barnet och de biologiska föräldrarna, framförallt mödrarna. Hushållets inkomst är en annan tungt vägande faktor (Strauss & Knight, 1999). Att låg socioekonomisk status är en betydande riskfaktor kan förklaras av att inte ha tillgång till hälsosam mat och trygga platser att utöva fysisk aktivitet (Strauss, 2002). Barn med ensamstående föräldrar, barn där föräldrar inte arbetar och barn där mödrarna inte avslutat skolan har en ökad risk för övervikt (Strauss & Knight, 1999). Följder av övervikt och fetma Den dramatiska ökningen av barns övervikt och fetma kan inte ignoreras eftersom detta ofta övergår till vuxen ålder med sjukdomar och ökad dödlighet som följd. (Nowicka & Flodmark, 2006; Lissau et al. 2002). Även om många av följdsjukdomarna inte visar sig förrän efter årtionden kan även det feta barnet tidigt lida av allvarliga sjukdomar. De metaboliska konsekvenserna av övervikt och fetma finns redan tidigt. Hypertoni, hyperlipidemi och hög insulinproduktion finns hos överviktiga och feta barn och leder sakta till utvecklande av hjärt- och kärl 3

8 sjukdomar och diabetes. Innan barnet är vuxet kan barnet bli offer för gallsten, hepatit, sömnapné och ökat intrakraniellt tryck. Ortopediska problem är heller inte ovanligt. Det är få organsystem som inte påverkas av övervikt och fetma i barndomen (Strauss, 2002). Livskvalitet Livskvaliteten påverkas starkt negativt av svår övervikt och fetma. Barn som är överviktiga och feta blir många gånger retade och känner sig kränkta och har ofta en lägre självkänsla än de som är normalviktiga. De kan därför ibland isolera sig från social gemenskap. En del kan ha svårt att prata om sitt lidande (Eisenberg, Neumark-Sztainer & Story, 2003; Strauss, 2002). De drabbas oftare än normalviktiga barn av dåligt självförtroende, depressioner, ångest och suicidtankar. Detta kan leda till långdragna problem för barnen som kan hålla i sig under hela uppväxttiden och upp i vuxen ålder (Eisenberg et al. 2003; Nichols & Livingston, 2002). Kvinnor som varit överviktiga och feta under uppväxten fullföljde skolgången i lägre omfattning, hade lägre inkomst och levde dubbelt så ofta i fattigdom i jämförelse med dem som inte varit överviktiga i uppväxten (Strauss, 2002). Prevention Barnhälsovården har en preventiv roll när det gäller barn med övervikt och fetma. Lokala vårdprogram finns i de flesta landsting. Föräldrar ska erbjudas hälsosamtal om bland annat kost och aktivitet när barnet är mellan ett och två år gammalt. Dessutom ska det vid tre, fyra och fem års besöken samtalas kring kost, motion och BMI-utveckling (Magnusson et al. 2009). De två riskfaktorer som är lättast att ändra är den fysiska aktiviteten och kosten. Därför är det främst dessa två faktorer som de förebyggande åtgärderna kan inriktas på (Lissau et al. 2002). Skolhälsovården använder sig av vikt och längdmätning och räknar efter det ut BMI. Utifrån detta kan skolsköterskan diskutera eventuell risk för övervikt med föräldrar och elev. Det är då viktigt att ta hänsyn till föräldrarnas motivation till förändring då det oftast är de som står för maten i hushållet. Hälsosamtal/hälsokurvan används inom skolhälsovården och kan leda till att eleven själv får insikt och kan identifiera och försöka lösa risksituationer. För skolan som helhet gäller det att stimulera goda matvanor genom att erbjuda bra skolmåltider. Sortimentet på skolans cafeteria bör ses över och skolan bör stimulera ökad motionsaktivitet (Hillman, 2007). Hälsosamtal/Hälsokurva Föräldrarna är de viktigaste förebilderna när det gäller mat och motionsvanor. Förebyggande åtgärder riktade mot föräldrarna istället för mot barnen blir därför mer gynnsamma (Howard, 2007). När barnet är ett år ska ett hälsosamtal hållas med barnets föräldrar. Hälsosamtalet med föräldrar ger sjuksköterskan en större förståelse för familjens livssituation (Golsäter, Enskär, Lingfors & Sidenvall, 2009). Vid ett hälsosamtal ska en hälsoprofil fyllas i. Denna hälsoprofil berör livsstilsfrågor som rökning, alkoholvanor och stress, även ärftlighet för till exempel diabetes och hjärtkärlsjukdomar berörs. Ett frågeformulär om matvanor och ett om aktivitetsnivå fylls också i. Sjuksköterskan tar blodtryck, räknar ut BMI, tar midjehöftmått och kolesterol prover. Sjuksköterskan fyller i svaren i ett annat formulär och får på så sätt fram hälsokurvan. I en studie utförd i Habo visade det sig att vid uppföljande hälsosamtal var de flesta värden förbättrade (Lingfors, Lindström, Persson, Bengtsson & Lissner, 2003). Det kan vara svårt att 4

9 nå fram med ett budskap till andra vuxna genom att tala om för individen hur den ska leva sitt liv, äta, dricka och förhålla sig till aktivitet. Risken är stor att personen känner sig ifrågasatt. Barnhälsovården skall inrikta sig på att stärka det friska och minska riskfaktorernas påverkan. I situationer där förändring skulle behövas är det lämpligt att först uppmuntra det som är bra och sedan låta personen själv komma med förslag på vad han/hon är beredd att ändra på. Personen måsta vara motiverad till förändring annars är sannolikheten ganska stor att förändring uteblir (Magnusson et al. 2009). Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet År 2003 gav regeringen livsmedelsverket och statens folkhälsoinstitut i uppdrag att ta fram ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Två procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård i Sverige är kostnader för fetma och fetmarelaterade sjukdomar. Om övervikten ökar i samma takt som på 90-talet är 60 procent av befolkningen överviktig år Mål som i denna handlingsplan satts upp för att främja goda matvanor är att konsumtionen av frukt och grönsaker ska fördubblas till 400 g för barn 4-10 år och till 500 g för äldre barn och vuxna. Konsumtionen av främst fullkornsbröd ska fördubblas till g per dag. Konsumtionen av fisk behöver fördubblas till 2-3 gånger per vecka. Olja och flytande fett bör användas i matlagning och nyckelhålsmärkta mejeri och charkprodukter användas. Saltintaget bör halveras till 5-6 g per dag. Konsumtionen av söta drycker, godis, glass, snacks, bakverk behöver minskas. Dessa ska stå för max 15 procent av energiintaget. Mål som satts upp för att främja fysisk aktivitet är att friska barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter på minst måttlig nivå varje dag, varav två timmar per vecka bör vara på intensiv nivå. Antalet barn och vuxna med stillasittande livsstil ska minska. Mål för kroppsvikten hos barn är att en normal viktutveckling ska främjas (Andersson & Ågren, 2005). Omvårdnadsteori Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem utgår ifrån att människan kan gör val och ta ansvar när det gäller egenvård för sin egen del och för sin familj. Egenvårdens mål är att upprätthålla liv och hälsa samt uppnå tillfrisknande. De konkreta åtgärder som personen gör i det dagliga livet är egenvård. Egenvård betyder vård som genomförs av personen när den uppnått en mognad då handlingen blir meningsfull (Orem, 2001). Orem beskriver i sin modell tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnandssystem. Den första teorin är egenvård. Egenvård består i sin tur av begreppen egenvård, egenvårdbehov och egenvårdskrav. Egenvård innebär att individen själv utför en aktivitet för sin egen skull. Den syftar på att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande genom socialt stöd. Den andra teorin är egenvårdsbrist. Där ingår egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Den beskriver varför en person behöver hjälp till egenvård och den effekt detta har på välbefinnandet och hälsan för personen. Med hjälp av exempelvis närstående eller sjuksköterska kan bristen tillmötesgås. Den tredje teorin handlar om omvårdnadssystem. Det är den teorin som utgör sjuksköterskans arbete med patienten och anhöriga. Den formar patientens behov av vård i förhållande till egna resurser och sjuksköterskans hjälp (Orem, 2001). Barn kan inte fullt ut ansvara för sin egenvård. En annan person utför då barnets egenvård och blir hennes omvårdnadsagent. Sjuksköterskan kan vara den agenten eller kan hjälpa en annan vuxen att uppfylla den rollen. Målet för sjuksköterskan är att patienten blir mer oberoende och kan ta ansvar för sin egenvård mer och mer. Vilken egenvårdskapacitet personen har beror på ålder, hälsa, utvecklingsnivå, sociokulturella förhållanden, hälso- och sjukvårdsresurser, livsstil, familj och socialt nätverk (Orem, 2001). 5

10 De styrande i de flesta länder är idag angelägna om hälsovården för individer och familjer. En växande medvetenhet finns om vikten av förebyggande hälsovård för att ha kontroll över hälsovårdens kostnader (Orem, 2001). Syfte Syftet är att beskriva och jämföra Sveriges landstings vårdprogram för förebyggande av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Material och metod Design I detta arbete har en diskursanalys genomförts av de vårdprogram Sveriges landsting har för att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Detta innebär att författarna granskat formella texter och gjort en analys och jämförelse av olika diskurser som påverkar vården inom det preventiva omvårdnadsområdet (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Datainsamling Datainsamlingen har skett i februari och mars Sveriges kommuner och landstings (SKL, 2010) hemsida användes för att få fram alla landsting i Sverige och deras mailadresser. Alla landstings hemsidor besöktes sedan och i deras sökmotorer användes sökorden vårdprogram, barn och övervikt. I tio utav landstingen fanns vårdprogram att hitta på hemsidan. I två fall var det dock tveksamt om det som kommit fram var ett vårdprogram, författarna valde då att maila dessa landsting och fråga. Till de övriga tio landstingen skickades mail med önskemål om att få vårdprogram skickade eller mailade. Sveriges tjugo landsting har genererat tio vårdprogram, varav några landsting har gjort ett gemensamt vårdprogram (se bilaga 3 och bilaga 4). Analys Analys och jämförelse har gjorts enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) som skriver att centrala etablerade begrepp söks för att beskriva hur en specifik vårdsituatuation är utformad. Analys av dessa begrepp görs för att få fram vilken betydelse de har för omvårdnad. Vårdprogrammen har lästs upprepade gånger, för att ta reda på hur riktlinjerna är utformade för att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Texterna har analyserats och jämförts, för att finna likheter och skillnader. Författarna hade innan arbetet påbörjats en idé om att överviktspreventionen berör kost, motion och begränsad skärmtid. Efter genomgång av vårdprogram visade det sig att många av dem även berör sömnens betydelse varpå det området också togs med. Författarna fann också att majoriteten av vårdprogrammen lyfte fram hälsosamtalen som en viktig del i det preventiva arbetet mot övervikt hos barn och ungdomar. Analysen gav fem rubriker; nutrition, hälsosamtal/hälsokurva, aktivitet, skärmtid och sömn. (I tabell 1 syns vilka vårdprogram som tog upp vilka kategorier). Skillnader och likheterna har sedan beskrivits under respektive rubrik. I detta arbete har bara omvårdnads diskursen jämförts då vårdprogrammen bara innehåller omvårdnadsåtgärder. 6

11 Tillförlitlighet För att stärka tillförlitligheten ska kvaliteten i de använda vårdprogrammen granskas (Friberg, 2006). I en diskursanalys görs detta främst genom källkritik, detta är speciellt viktigt när materialet som använts inte är vetenskapligt granskat (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Tillförlitligheten i vissa vårdprogram kan ifrågasättas på grund av brist på referenser. Tillförlitligheten säkrades genom att alla landstings hemsidor besöktes i avseende att finna vårdprogram om prevention av övervikt och fetma. I de fall där vårdprogram ej var tillgängliga mailades landstingen med en förfrågan om vårdprogram, för att ge en heltäckande bild av hur landstingen arbetar med prevention. Forskningsetik De forskningsetiska kraven bygger på etiska principer. Forskningsetiska principerna visar riktlinjerna för en god etisk standard i forskning som omfattas av människor. Vård och omvårdnad ska vara förknippat med respekt för mänskliga rättigheter, rätten till liv, rätten till värdighet och till att behandlas med respekt. Omvårdnad ska ges utan någon form av diskriminering. International Council of Nurses (ICN, 2007) har fyra grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Inom dessa fyra ansvarsområden är sjuksköterskan skyldig att utveckla sin kunskap och sina färdigheter. Dessa skyldigheter förutsätter forskning som innebär att etiska problemställningar måste tas hänsyn till (ICN, 2007). Etiska övervägande Det finns fyra grundläggande etiska principer som gäller i alla relationer mellan människor och som ska tillgodoses vid all omvårdnads- och medicinsk forskning. De grundläggande principerna är: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att visa respekt för alla människor och att alla har rätt till självbestämmande och integritet. Alla har rätt att ta ställning till information samt självständigt fatta beslut och respekteras för dessa. Principen kan inte alltid gälla fullt ut men att alla ges så mycket självbestämmande som möjligt. I sjukvården handlar det ofta om medbestämmande istället för självbestämmande, där patientens beslut i hög grad beror på den information som ges. I forskningssammanhang handlar det oftast om självbestämmande. I situationer där personer vars förmåga till självbestämmande är nedsatt, exempelvis barn, ska särskild försiktighet råda eftersom det kan vara svårt för deltagaren att förstå vad handlingen får för konsekvenser. Godhetsprincipen handlar om att förebygga och förhindra skada samt att minimera obehag såväl i vården som inom forskningen. Strävan ska vara att nå fram till ny medicinsk kunskap som förbättrar diagnostik, behandling, omvårdnad eller prevention. Principen att inte skada innefattar att ingen bör utsättas för skada eller risk för skada i vården eller i forskningen. Rättviseprincipen innebär att alla människor ska behandlas lika och eventuella skillnader i behandling ska kunna hänvisas till relevanta etiska orsaker. Inom forskningen handlar det ofta om att göra ett rättvist urval som ska ske på ett rättvist etiskt sätt, samt att inte utsätta svaga och utsatta grupper som exempelvis barn för studie om det går att få fram ett forskningsresultat genom ett annat sätt (Vetenskapsrådet, 2003). 7

12 Resultat Genomgång av vårdprogrammen resulterade i fem rubriker som utgör grunden för prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar (se tabell 1). Dessa rubriker är nutrition, hälsosamtal/hälsokurva, aktivitet, skärmtid och sömn. Tabell 1. Översikt av huvudinnehållet i vårdprogrammen. Landsting Nutrition Hälsosamtal/Hälsokur Aktivitet Skärmtid Sömn va Blekinge X X X X X Jämtland X X X X Jönköping X X X Kalmar X X X X X Norrbotten X Skåne X X X X Stockholm X X X X Uppsala X X X X X Uppsala- X X X X X Örebroregionen (Sörmland, Dalarna, Värmland, Västmanland, Gävle, Örebro, Uppsala) Västra Götaland X X X Nutrition Alla vårdprogram utan ett tar upp nutrition men på olika sätt. Västra Götaland skriver att en god måltidsordning ska introduceras för barnet, med regelbundna måltider, tre huvudmål och två till tre mellanmål. Sju av tio vårdprogram; Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Uppsala-Örebroregionen och Västra Götaland belyser vikten av att undvika småätande mellan måltiderna. Av dessa rekommenderar Skåne och Uppsala att barnet bara ska äta en portion. Kalmar, Uppsala och Uppsala-Örebroregionen menar att frukosten är viktig för att förebygga övervikt. Som måltidsdryck ska barnet ha vatten eller mjölk. Läsk, saft, o boy och juice ska undvikas enligt Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala och Uppsala-Örebroregionen. Då mjölk serveras rekommenderar Kalmar och Skåne lättmjölk. Blekinge, Kalmar, Skåne och Västra Götaland rekommenderar vatten som törstsläckare. Sex av tio vårdprogram (Blekinge, Jönköping, Kalmar, Skåne, Uppsala & Uppsala- Örebroregionen) rekommenderar dagligt eller ökat intag av frukt och grönsaker. Endast Västra Götaland skriver att konsumtionen av frukt och grönsaker per dag bör uppgå till 400 g (un- 8

13 der 10 år) och 500 g (över 10 år). Vidare skriver de att konsumtionen av omättade fetter från fisk och växtriket ska ökas och intaget av mättat fett ska minskas. Alla utom Jämtland, Jönköping och Norrbotten skriver att konsumtionen av godis, glass, söta drycker och kaffebröd ska minskas. Jämtland, Kalmar, Uppsala-Örebroregionen och Västra Götaland menar att godis bara ska ätas en gång i veckan. Skolan ska vara fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker. Gemensamma måltider med familjen bidrar till mer hälsosamma kostvanor menar Skåne. Västra Götaland belyser att frukt är det bästa mellanmålet, barnet behöver inte bli mätt av mellanmålet, bara mindre hungrig. Hälsosamtal med hälsokurva Barnhälsovården Kalmar, Stockholm och Uppsala lyfter fram att de råd som ges inom barnhälsovården om kost och aktivitet ska vara av sådant slag att råden kan ges till alla. De ska vara enkla och konkreta så att alla har möjlighet att följa dem. Råden ska vara bra för alla, normalviktiga som underviktiga utan att barnet riskerar att istället bli undernärt. Att skapa förutsättningar för hälsosamma vanor ska ske i dialog med föräldrarna. Jämtland, Jönköping, Uppsala och Uppsala- Örebroregionen skriver att regelbundna samtal ska hållas kring näringsrik kost, vikten av fysisk aktivitet och föräldrarnas ansvar när det gäller detta. Detta sker gärna i föräldragrupp. Hälsosamtal ska erbjudas när barnet är i ettårsåldern. Uppsala, Uppsala-Örebroregionen och Västra Götaland menar att värdering av tillväxtkurvor och BMI ska utföras i samband med kontroller på barnhälsovården. Norrbottens läns landsting skriver att vikt tas upp vid behov och i motiverande samtal vid fyra-årskontrollen. Västra Götaland skriver att förskolan bör följa livsmedelsverkets riktlinjer och nordiska näringsrekommendationer. Skolhälsovården Jämtland, Uppsala-Örebroregionen och Västra Götaland skriver att skolhälsovårdens uppgift är att övervaka barn och ungdomars tillväxt, viktutveckling och BMI utveckling, detta erbjuds vartannat år från förskoleklass. De ska även verka för goda mat- och motionsvanor, att näringsrik mat serveras och att det finns tillräckligt med tid för att äta. Barnen ska få en timmes samlad rörelse per dag under skoldagen. Jönköping rekommenderar hälsokurvan som stöd för ett strukturerat hälsosamtal. Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm och Västra Götaland lyfter fram att skolhälsovården har en viktig funktion att samverka med idrottsläraren när det gäller skolidrott och friluftsdagar. Stockholm skriver att skolhälsovården aktivt bör delta i diskussioner som rör mat, måltidsordning, skolgårdsmiljö och fysisk aktivitet. Matsalsmiljön bör vara lugn under måltid skriver Jämtland, Uppsala-Örebroregionen och Västra Götaland. Aktivitet Norrbotten skriver inget om aktivitet. De övriga nio har olika förslag på hur aktiviteten ska främjas. Genom att låt barnen gå och cykla till olika aktiviteter och använda vagn i mindre utsträckning menar Jämtland, Kalmar, Uppsala, Uppsala-Örebroregionen, och Stockholm att vardagsmotionen främjas. Om små barn dessutom får klä sig själva menar Jämtland, Kalmar, Uppsala och Uppsala-Örebroregionen att vardagsaktiviteten stimuleras mer. Blekinge Jämtland, Kalmar, Skåne, Stockholm och Västra Götaland skriver att den vardagliga fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar ska vara minst 60 minuter sammanlagt per dag. Medan Jönköping skriver att mer fysisk rörelse i skola och på fritid ska främjas. Utelek ska uppmuntras skriver Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Dessutom ska gemensamma aktiviteter med familjen främjas. Den spontana rörelseglädjen stimuleras genom att hitta 9

14 på roliga aktiviteter tillsammans. Skåne skriver om klubbidrott som ett bra komplement tillvardagsmotionen och att leken för de yngsta barnen är den naturliga motionen. Skärmtid Jönköping och Norrbotten skriver inget om minskad skärmtid som prevention. Blekinge, Jämtland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Uppsala-Örebroregionen och Västra Götaland skriver att barn och ungdomar inte bör titta på tv eller spela tv- eller datorspel mer än två timmar per dag. Barn under två år ska endast undantagsvis se på TV. Sömn Blekinge, Jämtland, Kalmar, Uppsala och Uppsala-Örebroregionen skriver att sjuksköterskan ska uppmärksamma föräldrarna på att barnet får tillräckligt med sömn, då för lite sömn kan vara en bidragande faktor till utvecklande av övervikt. Diskussion Metoddiskussion Den vetenskapliga grund som vårdprogrammen står på kan i flera fall ifrågasättas. Västra Götaland, Uppsala-Örebro regionen, Stockholm och Uppsala län saknar helt referenser. Jämtland har en referenslista men det som skrivs om förebyggande åtgärder saknar helt referenser. Blekinge har en referenslista men den består till stor del av elektroniska källor av tveksam vetenskaplig karaktär som till exempel growing people s hemsida. Stycket om det preventiva arbetet saknar i stor utsträckning referenser. Skåne har en referenslista med blandat artiklar och böcker och i de flesta fall finns det refererat i texten. Jönköping har en referenslista med mestadels artiklar och refererar i stort sett till dessa i hela arbetet. Trots att många av vårdprogrammen inte är evidensbaserade så kan författarna se att vårdprogrammens riktlinjer och rekommendationer stämmer överens med nyare forskning. Trots att flera av vårdprogrammen saknade referenser kunde samma rekommendationer och till och med samma meningsbyggnad ses, vilket styrker att de bygger på samma grund. Detta styrker tillförlitligheten i vårdprogrammen. En styrka med arbetet är att författarna jämfört alla tillgängliga vårdprogram i Sverige och sammanställt dem. På så sätt har en bild getts av hur preventionen mot övervikt och fetma av barn och ungdomar ser ut. En svaghet i arbetet är att alla landsting inte svarade på mail om önskan om vårdprogram. Författarna hade kunnat skicka påminnelser eller ringt, detta gjordes dock inte. De fyra grundläggande etiska principerna ska tillgodoses vid all omvårdnads- och medicinsk forskning enligt Vetenskapsrådet I forskningssammanhang när barn är inblandade är det av största vikt att beakta de etiska principerna och vara medveten om att barn inte har förmåga till självbestämmande och kunna fatta självständiga beslut. I vår studie har inte forskning på barn gjorts men artiklarna som har använts bygger på forskning av barn, därför anser författarna att det är viktigt att forskningsetik och etiska principer finns med som en grund i vårt arbete. 10

15 Att göra en empirisk studie inom barn och skolhälsovård för att undersöka vilka preventiva åtgärder som vidtas tror författarna skulle visa att personalen gör mer än vad som står i vissa landstings vårdprogram. Resultatdiskussion Enligt FN: s barnkonvention har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa. Förebyggande hälsovård är en av de viktigaste uppgifterna inom primär- och barnhälsovård (Konventionen om barnets rättigheter 2002). Den förändrade livsstilen har lett till nya utmaningar för dem som möter barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården (Jansson & Danielsson, 2003; Strauss, 2002). Orem (2001) menar att det är betydelsefullt att utveckla, stödja och förstärka goda vanor för att främja hälsa. Med tiden kan barnet ta mer och mer ansvar för sin egen hälsa och förstå vikten av en hälsosam livsstil. Hur barnet ska lyckas med detta är till stor del beroende av vilka resurser barnet har i sin omgivning. Strauss (2002) samt Blomquist och Bergström (2007) menar att en bidragande orsak till utvecklingen av barn med övervikt och fetma troligtvis är lättillgänglig, billig och energität mat. Övervikt och fetma är ett resultat av ökat intag av kalorier och fett i förhållande till hur mycket energi som går åt. Enligt Orem (2001) kan sjuksköterskan utbilda, stödja och hjälpa de familjer där egenvården brister med hjälp av undervisning om kostens och den fysiska aktivitetens hälsovinster. Många föräldrar vet vad som är bra mat att äta men har en viss matkultur på grund av traditioner. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att bryta ett sådant beteende (Kelly & Patterson, 2006). Samtidigt förespråkar Orem att de flesta har förmåga att kunna utföra åtgärder som kan främja hälsa och förebygga sjukdom och menar att omvårdnadens mål är att hjälpa människor till att själva utföra egenvård (Orem, 2001). Regelbundna matvanor har en positiv inverkan på barns vikt. Detta leder till ett stabilt blodsocker som i sin tur motverkar suget efter livsmedel innehållande en stor mängd socker. (Westenhoefer, 2002). Sju av tio vårdprogram tar upp vikten av att undvika småätande mellan målen. (Uppsala, Västra Götaland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala-Örebroregionen & Blekinge). Västra Götaland skriver att det är viktigt med regelbundna måltider uppdelade på tre huvudmål och två till tre mellanmål. Både Lissau et al. (2002) och Magnusson et al. (2009) styrker dessa måltidsrekommendationer. Frukostvanorna har visat sig ha en stor betydelse när det gäller övervikt och fetma hos barn (Westenhoefer, 2002), ändå är det bara tre vårdprogram Kalmar, Uppsala-Örebroregionen och Uppsala som skriver i sina vårdprogram om att frukosten är viktig för att förebygga övervikt och fetma. Näringsriktig frukost motverkar ett högt sockerintag under dagen genom att suget efter socker minskar och därmed minskar risken för övervikt (Magnusson et al. 2005). Hälsosamtalet ger en bild av den livsstil familjen har och innefattar matvanor och fysisk aktivitet. Frågeformulären är en bra start för samtal och öppnar upp för diskussion inom olika områden. Genom att samtalen förs med föräldrar som sjuksköterskan redan har en relation till kommer ofta mer information om familjen fram. Då det är samma sjuksköterska som följer familjen finns även möjligheten till uppföljningssamtal om det var något särskilt som framkom vid hälsosamtalet (Golsäter et al. 2009). Trots att Lingfors et al. (2003) skriver att de flesta värden är förbättrade vid uppföljande samtal är det bara knappt hälften av vårdprogrammen som specifikt tar upp att hälsosamtal ska erbjudas då barnet är i ettårsåldern. (Jönköping, Jämtland, Uppsala & Uppsala-Örebroregionen). Även Orem förespråkar att hela familjen måste vara motiverad för att uppnå ett bra resultat vid livsstilsförändringar. Under barnens uppväxt lär sig barn egenvård och vad som krävs för att må bra. Därmed spelar föräldrarna och andra vuxna i deras närhet en stor roll för barnens framtida hälsa. Det är deras uppgift att lära barnen att sträva efter hälsa och välbefinnande (Orem, 2001). 11

16 Rörelse som alltid varit en naturlig del i barnens vardag ersätts alltmer av lek inomhus och tid framför dator och tv (Jansson & Danielsson, 2003; Strauss, 2002). Detta i sin tur leder till nya matvanor som sker i anslutning till den ökade skärmtiden. (Rolland-Cachera & Bellissle, 2002). Barn som tillbringar mer tid för utomhuslek har ett signifikant lägre BMI och midjeomfång än andra barn. (Ludvigsson, Huus, Eklöv, Klintström & Lahdenperä, 2007). Sex av tio vårdprogram skriver att aktiviteten ska vara minst 60 minuter per dag (Jämtland, Västra Götaland, Kalmar, Blekinge, Stockholm & Skåne). Detta överrensstämmer med den nationella handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet som livsmedelsverket och statens folkhälsoinstitut upprättat. (Andersson & Ågren, 2005). Strauss (2002) menar att risken för övervikt och fetma ökar om barnet har mer än två timmars skärmtid per dag. Alla vårdprogram utom två (Jönköping & Norrbotten) ger rekommendationer i linje med detta att skärmtiden ska begränsas till två timmar per dag. Nelson, Carpenter och Chiasson (2006) visar också på att barn som har en skärmtid på mer än två timmar varje dag dricker mer söt dryck per dag, jämfört med de barn som hade kortare skärmtid. Sömnen som riskfaktor för övervikt och fetma kanske inte är allmänt känd, men von Kries et al. (2002) menar att sömnens betydelse är jämförbar med andra riskfaktorer för övervikt och fetma. Ändå är det bara hälften av vårdprogrammen som skriver att barnen ska få tillräckligt med sömn (Uppsala, Kalmar, Jämtland, Uppsala-Örebroregionen & Blekinge) Även Taveras, Rifas-Shiman, Oken, Gunderson och Gillman (2008) visar att mindre sömn än 12 timmar per dygn under barnets första två år är en risk för övervikt och fetma vid 3 års ålder. Studier på vuxna visar att sömnrestriktioner kan resultera i hormonförändringar som styr aptiten. Möjligen är det så att mer vakentid ger fler tillfällen att äta. Mindre sömn ger möjligen också mindre energi att utföra fysisk aktivitet. Kombinationen lite sömn och mycket TV tittande gav de största oddsen för övervikt och fetma. Samma föräldrar som uppgav att de hade mindre kontroll över deras barns matkonsumtion var möjligen också mindre strikta när det gäller barnets sömnvanor (Taveras et al. 2008). Huus, Ludvigsson, Enskär och Ludvigsson (2007) såg i sin studie att föräldrars övervikt och fetma hade ett positivt samband med ett högre BMI hos barnen vid fem års ålder. Tyler och Horner (2008) menar att livsstil lärs ut och underbyggs av familjen därför behöver förändringar som ska främja barns hälsa ske i familjen. Åtgärder som engagerar föräldrarna och stöder föräldra- barn relationen rekommenderas. Kalmar, Stockholm och Uppsala skriver i sina vårdprogram om vikten att ha en dialog med föräldrarna för att skapa förutsättningar för hälsosamma vanor och att eventuella råd ska vara bra för alla och enkla att följa. Vidare skriver Jönköping, Jämtland, Uppsala och Uppsala-Örebroregionen att sjuksköterskan ska föra samtal kring föräldrarnas ansvar när det gäller näringsriktig kost och fysisk aktivitet. Berg, Simonsson och Ringqvist (2005) skriver i sin forskning att föräldrarna har det största ansvaret att stödja och finnas tillhands för sina barn och ge dem en bra start i livet när det gäller bland annat goda matvanor och aktiviteter som främjar god hälsa. Brist på motivation till förändring är ett vanligt hinder för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos barn (Larsen, 2006). Lissau et al. (2002) menar att de förbyggande åtgärderna ska inriktas på de åtgärder som är lättast att ändra, kost och aktivitet. Orem (2001) menar också att alla måste ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas och sedan utföra dem för sin egen skull. En studie visar att föräldrar är mer villiga att förändra matvanor som till exempel att äta mer frukt och grönsaker och dricka mindre läsk än att förändra aktivitetsvanor som att titta mindre på TV eller träna tillsammans med sitt barn (Asante, Cox, Sonneville, Samuels & Taveras, 2009). Kanske är en av de bästa gåvor föräldrar kan ge sina barn vanan att vara fysiskt aktiv! 12

17 Författarna anser liksom Orem (2001) att sjuksköterskan har en mycket viktig funktion att fylla då det gäller att stötta barnet och dess familj när det gäller egenvården. Orem tror på att människan har resurser och förmåga till problemlösning samt att människan består av kropp och själ som inte ska ses som separata delar. Sjuksköterskan ska stödja, undervisa och vägleda den enskilde individen samt familjen, så att de tillsammans kan utföra en effektiv egenvård. Genom att sjuksköterskan vägleder föräldrarna så kan de själva tillsammans med barnet utföra en ihållande livsstilsförändring. Hos barn är inte egenvårdsåtgärderna tillräckligt utvecklade och därför måste föräldrarna hjälpa till att genomföra de nödvändiga egenvårdsåtgärderna. På grund av att barn och ungdomar med övervikt och fetma mår psykiskt sämre och har en lägre livskvalitet än normalviktiga så är det av stor vikt att förebygga detta. (Eisenberg et al. 2003; Strauss, 2002; Nichols & Livingston, 2002). Enligt Orem (2001) kan barn inte fullt ut ansvara för sin egenvård och föräldrarna har ett stort ansvar att vägleda sitt barn till god hälsa. Schwimer, Burwinkle och Varani (2003) skriver i sin forskning att överviktiga barn och ungdomar har lika låg livskvalitet som cancersjuka barn och ungdomar samt att ångest och depression ökar markant. Swallen, Reither, Haas och Meier (2005) menar att den försämrade självkänslan kan ge fysiska och psykiska begränsningar som också kan drabba den fysiska aktiviteten och ge en förändrad livsstil. En ond cirkel kan uppstå och övervikten blir svårare att behandla. Slutsatser I detta arbete ges en bild av den prevention Sveriges landsting rekommenderar. Vårdprogrammen liknar varandra i stort men är av olika kvalitet. De områden som barn- och skolhälsovården framförallt bör arbeta med idag när det gäller prevention av övervikt och fetma är nutrition, aktivitet, skärmtid, sömn och att hålla hälsosamtal. Sjuksköterskan ska hjälpa familjen till sunda levnadsvanor. Behovet av stöd varierar och det är sjuksköterskans uppgift att ge det stöd som behövs. 13

18 Referenser Andersson, I., & Ågren, G. (2005). Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Hämtad fys-20www.fhi.se/documents/om-oss/redovisadeuppdrag/2005/handlingsplan-mat-05.pdf Asante, P., Cox, J., Sonneville, K., Samuels, R., & Taveras, E. (2009). Overweight prevention in pediatric primary care: A needs Assessment of urban racial/ethnic minority population. Clinical Pediatrics, 48(8), Berg, I-M., Simonsson., & Ringqvist, I. (2005). Social background, aspects of lifestyle, body image, relations, school situations, and somatic and psychological symptoms in obese and overweight 15-year-old boys in a county in Sweden. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23, Blomquist, K., & Bergström, E. (2007). Obesity in 4-year-old children more prevalent in girls and in multicipalities with low socioeconomic level. Acta Paediatrica, 96, Britton, M. (2005). Förebyggande åtgärder mot fetma: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Cole, T., Bellizzi, M., Flegal., & Dietz, W. (2000). Establishimg a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal, 320, Cole, T., & Rolland-Cachera, M. (2002). Measurment and definition. I W. Burniat, T. Cole, I. Lissau & E. Poskitt (Red.), Child and adolescent obesity (s. 3-27). Cambridge: Cambridge university press. Dahlborg-Lyckhage, E. (2006). Att analysera diskurser. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s ). Lund: Studentlitteratur. Eisenberg, M. E., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2003). Association of Weight- Based Teasing and Emotional Well-being Among Adolescents. Arch Pediatric Adolescent Medicine. 157, Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s ). Lund: Studentlitteratur. Gillis, L., Kennedy, L., & Bar-Or, O. (2006). Overweight children reduce their activity levels earlier in life than healthy weight children. Clinical Journal of Sport Medicine, 16 (1), Golsäter, M., Enskär, K., Lingfors, H., & Sidenvall, B. (2009). Health counselling: parentoriented health dialogue an innovation for child health nurses. Journal of Child Health Care, 13(1), Hillman, O. (2007). Skolhälsovård introduktion och praktisk vägledning. Stockholm: Gothia förlag. 14

19 Howard, K. (2007). Childhood overweight: Parental perceptions and readiness for change. The Journal of School Nursing, 23(2), Huus, K. Ludvigsson, J. F., Enskär, K., & Ludvigsson, J. (2007). Risk factors in childhood obesity findings from the all babies in southeast Sweden (ABIS) cohort. Acta Paediatrica, 98, International Councill of Nurses, (ICN), Svensk Sjusköterskeförening (SSF), Stockholm Hämtad Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/. Jansson, A., & Danielsson, P. (2003). Överviktiga barn- en handbok för föräldrar och proffs. Uddevalla: Media Print. Kelly, L., & Patterson, B. (2006). Childhood nutrition: Perceptions of caretakers in a lowincome urban Setting. The Journal of School Nursing, 22(6), Konventionen om barnets rättigheter (2002) Artikel 24, Regeringskansliet, UD info. von Kries, R., Toschke, AM., Wurmser H., Sauerwald, T., & Koletzko, B. (2002). Reduced risk for overweight and obesity in 5- and 6- year old children by duration of sleep a cross sectional study. International Journal of Obesity, 26, Larsen, L., Mandleco, B., Williams, M., & Tiedeman, M. (2006). Childhood obesity: Prevention practises of nurse practitioners. Journal of the American Acedemy of Nurse Pactitioners, 18, Lingfors, H., Lindström, K., Persson, L-G., Bengtsson, C., & Lissner, L. (2003). Lifestyle changes after a health dialogue. Scand Journal of Primary Health Care, 21, Lissau, I., Burniat, W., Poskitt, E., & Cole, T. (2002). Prevention I W. Burniat, T. Cole, I. Lissau & E. Poskitt (Red.), Child and Adolescent Obesity (s ). Cambridge: Cambridge university press. Ludvigsson, J., Huus, K., Eklöv, K., Klintström, R., & Lahdenperä, A. (2007). Fasting plasma glucose levels in healthy preschool children: effects of weight and lifestyle. Acta Peadiatrica, 96, Ludwig, D., Peterson, K., & Gortmaker, S. (2001). Relation between consumption of sugarsweetened drinks and childhood obesity: a prospective, observational analysis. The Lancet, 357, Lumeng, J., Somashekar, D., Appugliese, D., Kaciroti, N., Corwyn, R., & Bradley, R. (2007). Shorter sleep duration is associated with increased risk för being overweight at ages 9 to 12 years. Pediatrics, 120, Löndahl, C. (2007). Fetma vår nya folksjukdom? Stockholm: Forskningsrådet för Arbetslivet och socialvetenskap, FAS. Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E., & Sundelin, C. (2009). Barnhälsovård att främja barns hälsa. Stockholm: Liber. 15

20 Magnusson, M. B., Hulthèn, L., & Kjellgren, K. I. (2005). Obesity, dietary pattern and physical activity among children in a suburb with a high propotion of immigrants. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 18, Marcus, C. (2007). Övervikt och fetma. I T. Lindberg & H. Lagercrantz (Red.), Barnmedicin (s ). Lund: Studentlitteratur. Nelson, A., Carpenter, K., & Chiasson, M. A. (2006). Diet, activity, and overweight among preschool-age children enrolled in the special supplemental nutrition program for women, infants and children (WIC). Preventing Chronic Disease, 3(2), 49: Nichols, M., & Livingston, D. (2002). Preventing Pediatric Obesity: Assessment and Managment in the Primary Care Setting. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 14,(2), Nowicka, P., & Flodmark, C-E. (2006). Barnövervikt i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Orem, D. (2001). Nursing: Concepts of Practice. St. Louis, Missouri: Mosby Inc. Rolland-Cachera, M-F., & Bellisle, F. (2002). Nutrition. I W. Burniat, T. Cole, I. Lissau & E. Poskitt (Red.), Child and Adolescent Obesity (s ). Cambridge: Cambridge university press. Schwimer, J. B., Burwinkle, T. M., & Varani, J. W. (2003). Health Related Quality of Life of Severly Obese Children and Adolescents, JAMA 14, Strauss, R., & Knight, J. (1999). Influence of the home environment on the development of obesity in children. Pediatrics, 103 (85), 1-8. Strauss, R. (2002). Childhood obesity. Pediatric Clinics of North America, 49 (1), Swallen, K., Reither, E., Haas, S., & Meier, A. (2005). Overweight, obesity, and healthrelated quality of life among adolescents: The national longitudinal study of adolescent health. Pediatrics, 115, Sveriges Kommuner och Landsting. Hämtad Taveras, E., Rifas-Shiman, S., Oken, E., Gunderson, E., & Gillman, M. (2008). Short sleep duration in infancy and risk of childhood overweight. Arch Pediatric Medicine, 162 (4), Tyler, D., & Horner, S. (2008). Family-centered collaborative negotiation: A model for facilating behavior change in primary care. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 20,

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Referensgruppen för barnobesitas Innehåll Förord... 2 Bakgrund... 2 Vem ska vi behandla?... 2 Involvera familjen och nätverket...

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på Barnavårdcentralen

Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan på information om kost och motion på Barnavårdcentralen Örebro universitet Instutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbetet Magister, 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Föräldrars syn på sitt barns vikt och efterfrågan

Läs mer

barns och ungdomars hälsa

barns och ungdomars hälsa Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa en utmanande uppgift Marie Golsäter DISSERTATION SERIES NO. 26, 2012 JÖNKÖPING 2012 Marie Golsäter, 2012

Läs mer

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HOW YOUNG GIRLS AGED 12-19 YEARS ARE MENTALLY AFFECTED BY MEDIA IN RELATION TO THEIR

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2003:2 KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT OCH VIKTUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING JUNI 2003 MARIANNE ANGBRATT ELIN ERIKSSON SOFIA FUNCKE ULLA NILSSON CHRISTINA

Läs mer

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? En forskningsöversikt Helen Ekvall 2012 Göteborgs botaniska trädgård i samarbete med folkhälsokommitténs kansli i Västra Götalandsregionen En störning

Läs mer

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Hälsobegreppet Barns hälsa och välbefinnande PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har inte

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga.

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Examensarbete i Vårdvetenskap Nivå: Avancerad, 15hp Program: Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Om man ska ha mat, ska det vara god mat Äldre personers upplevelser av mat och måltider i ordinärt boende

Om man ska ha mat, ska det vara god mat Äldre personers upplevelser av mat och måltider i ordinärt boende Klinisk Patientnära Forskning 27 Om man ska ha mat, ska det vara god mat Äldre personers upplevelser av mat och måltider i ordinärt boende Edfors Ellinor, RN, MSci Westergren Albert, RN, Professor 1 School

Läs mer

De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting

De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 hp Ht 2010 De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning Margareta Lindén-Boström Carina Persson Den psykiska hälsans skyddsfaktorer

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Upplevelser under projektets gång Håkan Bengtsson Förbättringskunskap 7,5 hp Linköpings Universitet VT 2011 INNEHÅLL Bakgrund... 1

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Delaktighet hos personer med demens hinder och möjligheter

Delaktighet hos personer med demens hinder och möjligheter Delaktighet hos personer med demens hinder och möjligheter En litteraturöversikt Maj Axelsson Ann Karlsson Examensarbete, 15 hp, kandidatuppsats Omvårdnad Jönköping, maj 2009 Hälsohögskolan, Högskolan

Läs mer