Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser"

Transkript

1 Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom

2 Innehåll Inledning... 3 Projektledning och gruppsammansättning... 3 Projektledarrollen... 3 Grupproller... 4 Motivering... 5 Olika projekttyper... 6 FIRO... 7 Ledarstilar... 8 Ledarens maktutövande Avslutning Referenser... 13

3 Inledning I kursen Produkt- och processutveckling så ska varje student skriva en essä om ett område inom PUprocessen som man finner intressant. Jag valde att titta närmare på Projektledning och gruppsammansättning, hur projektledning kan bedrivas, vilka ledarstilar som finns dokumenterade osv. Anledningen till att detta ämne valde var att jag ville få en djupare kunskap om vad olika källor säger om projektledning och gruppsammansättning m.m. Kunskap som förhoppningsvis kan vara nyttig att ha i framtiden. Projektledning och gruppsammansättning Projektledarrollen Projektledaren eller gruppledaren är den person som har blivit utsedd att leda och styra arbetet som bedrivs hos en grupp. Valet av en ledare är självklart mycket viktigt eftersom det förmodligen kommer att ha stor inverkan på om arbetet blir framgångsrikt eller ej. Eftersom denna person bör ta på sig ansvaret att leda och hålla samman gruppen. Beroende på vilken typ av projekt det handlar om så kommer dock ledarrollens ansvar att variera. Allt från mindre team där ledaren kanske själv är med och bidrar i någon del av utvecklingsarbetet, så som vi är vana med i skolprojekt, till mera specialiserade projekt ute i arbetslivet där arbetet har blivit så stora och de olika delprojekten har blivit så specialiserade att ledarens roll handlar mera om att hålla koll på varje delprojekts status och fördela resurser osv. Alltså ett mera övergripande arbete som kanske inte går ner på detaljnivå på samma sätt. Men i grund och botten handlar dock projektledarrollen om att vara ytterst ansvarig för projektets framgång eller misslyckande gentemot kund eller chef. Ansvaret som ledaren får ta på sig under arbetets gång handlar om att se till att arbetet i gruppen flyter på så som det har planerats för att nå de tidigare uppsatta projektmålen. Ofta handlar kan det handla om att se till att gruppmedlemmarna genomför de uppgifter som de har blivit tilldelade att se till att medlemmarna hittar sina roller i gruppen. Många gånger så brukar det också talas om att det är ledarens roll att vara med och utveckla gruppen och se till att alla trivs i sitt jobb osv. Hur gör man då det kan man undra? Hur bidrar man till skapa en god gruppsammanhållning? En sammanhållning som leder till ett arbetsklimat som främjar gruppens kreativitet och idéskapande. Detta är självklart frågor med fler än ett svar och som förmodligen skiljer sig mycket från grupp till grupp tror jag. Ofta när det gäller gruppsammansättning handlar det om att hitta gruppmedlemmar vars kunskaper kompletterar varandras, detta innebär ju inte alltid dock att personerna kan arbete tillsammans för det.

4 Grupproller Under grupparbeten så brukar vanligtvis personer ta på sig vissa specifika roller. Därför är det ofta nyttigt att försöka ta reda på vad t.ex. personer som söker anställning hos företag med projektteam m.m. brukar ta på sig för roll innan man anställer personen i fråga. För att ta reda på detta så finns det en rad olika tester som har utvecklats genom åren. Ett sådant test är det s.k. Belbin testet (Belbin Team Role Inventory, SPI eller BTRSPI). Detta test bygger på britten Meredith Belbins forskning om gruppinteraktion m.m. Enligt denna forskning så består ett framgångsrikt team av nio roller. Dessa roller är: Plant Kreativ, oortodox idéspruta som kommer med nya innovativa idéer när det behövs. Dessa personer kan dock ha svårt att förverkliga sina idéer, ser inte praktiska hinder osv. Resource Investigator Denna roll söker efter kontakter och möjligheter utanför gruppen. Skapar möjligheter och nätverkar men ser kanske inte mindre detaljer och förlorar ofta sin entusiasm mot slutet av projekt. Co-ordinator - Stabila, självsäkra och har en förmåga att se helheten. Duktiga på att fördela ut arbetsuppgifter till rätt person m.m. Eftersom de är duktiga på att delegera ut jobb till andra så kan de uppfattas som manipulativa. Shaper Målinriktad och ambitiös person som inte gillar att folk går emot honom eller henne. Utmanar andra som motarbetar dem. Därför kan det vara problematiskt att ha flera shapers i en grupp, speciellt om de börjar motarbeta varandra. Monitor Evaluator Rättvisa, logiska observatörer som bedömer vad som pågår i ett team. Har ofta en bred syn på lösningen för ett problem. Men de kan uppfattas som långsamma, kritiska och även oinspirerande. Teamworker Personen som ser till att gruppens arbete flyter på som det ska. Duktiga på att hantera och lösa konflikter och bra på att lyssna. Person som ofta verkar hålla en låg profil inom gruppen. Kan dock verka obeslutsam p.g.a. ovilja att ta parti för någon. Implementer Den som ser till att omvandla gruppens förslag och idéer till handling. Är ofta effektiva med hög självdisciplin, levererar till utsatt tid osv. Men eftersom de ofta gillar att planera saker rigoröst så uppfattas de som mindre flexibla om förändringar behöver göras. Completer Finisher Perfektionisten som gör det där lilla extra för att se till att allt är perfekt. Personen som har öga för de små detaljerna. Inte alltid så uppmuntrande mot andra och kan uppfattas lägga för stor tid på små detaljer. Specialist Personer med ett passionerat intresse för ett specifikt område. Kunskapskällor som gillar att lära upp andra om sitt specialistområde. Vill hela tiden lära sig mera och bli bättre på sitt område. Tenderar att vara ointresserad för ämnen utanför deras eget specifika område.

5 Motivering Självklart finns det också otroligt många motivationsfaktorer som påverkar en individs motivationsförmåga. En teori som är nämnvärd i detta sammanhang är den s.k. Tvåfaktorteorin. Denna teori togs fram av den amerikanska psykologen Frederick Hertzberg efter att han hade studerat ett stort antal revisor och ingenjörer i USA. Denna motivationsteori säger att tillfredsställelse och psykologisk tillväxt hos medarbetare är ett resultat av s.k. motivationsfaktorer. Dessa motivationsfaktorer kan delas in i två grupper. Yttre faktorer eller hygienfaktorer : dessa faktorer måste tillfredställas för att medarbetaren inte skall bli missnöjd, de bidrar dock inte till några högre motivationsnivåer. Exempel på yttre faktorer: Arbetsvillkor kvalité i arbetsledningen Löning Status Trygghet Jobb Företagets riktlinjer och administration Mellanmänskliga relationer Inre faktorer eller motivationsfaktorer : dessa faktorer behövs för att skapa motivation hos medarbetare så att de presterar bättre. Exempel på inre faktorer: Erkännande utifrån prestation Ansvar för uppgift Intressant jobb Befordran till uppgifter på en högre nivå Tillväxt Dessa två huvudgrupper av faktorer måste alltså samverka för att medarbetare skall bli nöjda och prestera bra.

6 Medarbetarna är missnöjda och omotiverade. Yttre faktorer Medarbetarna är tillfredsställda men omotiverade. Inre faktorer Medarbetarna är tillfredsställda och motiverade. En motiverande ledare bör ha dessa tio principer i åtanke under sitt arbete: 1) Sätt upp mål 2) Föregå med gott exempel 3) Försök att ständigt bli bättre 4) Ta tid till att tänka 5) Led men tryck inte på 6) Döm efter resultaten 7) Bygg upp förtroende 8) Förvänta kritik 9) Tänk långsiktigt 10) Tänk positivt Olika projekttyper Beroende på vilken typ av projekt som skall genomföras så kommer antagligen ledarens roll att skilja sig åt. I vissa fall så kanske denna inte behöver ha en fullt så framträdande roll som det kanske kan krävas i vissa andra. Exempelvis så kan projekt delas in i tre olika typer enligt boken Projektledaren. Självklart så kan projekt grupperas enligt en rad andra kriterier men nedanstående är tagna som ett exempel. En projekttyp som vi i skolan är relativt vana att arbeta med är den s.k. Konkreta projekttypen. Karaktäriseras av tydliga mål och uppgifter som skall nås upp till. Projekt med klara förutsättningar. Kortare projekt av en mer informell karaktär kan definieras som Temporära projekt. Mera föränderliga projekt med mera obestämda mål kan definieras som Öppna projekt, dessa är vanliga inom forskningsområdet när man är ute på outforskad mark.

7 FIRO För att bedöma en grupps kommunikations förmåga och gruppmedlemmarnas inbördes relationer så brukar ofta en teori vid namn FIRO användas. FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Denna teori togs fram på 1950-talet inom den amerikanska militären av en psykolog vid namn Will Schutz. Schutz studerade olika arbetsgruppers effektivitet och fann skillnader hos dessa, trots lika utbildning. Orsaken till dessa skillnader berodde enligt Schutz på gruppmedlemmarnas inbördes relationer och hur dessa kommunicerade med varandra. Rent konkret handlar teorin om att en grupps tillstånd kan delas in i tre olika huvudfaser (med kortare övergångsfaser mellan dessa huvudfaser): Tillhörandefasen Detta är den första fasen hos en nybildad grupp. Medlemmarna vill bli accepterade av övriga medlemmar. Medlemmarna funderar kring om man vill tillhöra gruppen och hur mycket de är beredda att anpassa sig för att passa in i gruppen. Man är artiga mot varandra och undersöker om man kan acceptera de övriga medlemmarna men också om de övriga accepterar en själv. o Första övergångsfasen - Medlemmarna vill fortfarande gärna vara varandra till lags och de känner sig allt mer hemma i gruppen. Kontrollfasen eller rollsökningsfasen Detta brukar betecknas som den mest krävande fasen. Den brukar också ta längst tid att gå igenom. Artighetsperioden är över och konfrontationer och motsättningar inom gruppen kan uppstå. Vanliga områden där motsättningar uppstår är exempelvis kunskap, ledarskap och kompetens. Grupperingar inom gruppen kan bildas och stämningen inom gruppen blir ofta mer aggressiv. Frågor om vem som är gruppens ledare, vilket inflytande man själv har på beslut och hur ens egen kompetens tas tillvara m.m. kommer upp hos gruppmedlemmarna. o Andra övergångsfasen Gruppens underliggande konflikterna är nu synliggjorda och en gemensam identitet hos gruppen börjar anas och medlemmarna börjar förstå sina roller. Öppenhetsfasen - Medlemmarna börjar först i denna fas att lägga all energi på det egentliga projektmålet. Gruppmedlemmarna börjar nu vänja sig att jobba med varandra, vilket leder till ett öppnare klimat och gruppen har bättre förutsättningar för att hantera eventuella problem. I denna fas så agerar gruppens medlemmar öppet mot varandra när de delger varandra åsikter osv. Enligt FIRO teorin så återvänder sedan gruppen till en ny rollsökningsfas så småningom. Sedan kan nytillskott av personer i gruppen, sammanslagningar av grupper eller andra omvälvande händelser leda till att grupper återvänder till tillhörandefasen igen.

8 Ledarstilar Nedan beskrivs olika ledarskapsstilar enligt Carl Jungs modell och Myers/Briggs personlighetstest. För att bli en bra ledare så tror jag att man måste ha en förmåga att blanda flera av dessa stilar. Att ha en förmåga att kunna anpassa sin ledarstil (åtminstone till en viss del)efter rådande omständigheter i ett projekt. Beskrivning Positivt Negativt Deltagande ledarskap Människoorienterad, motiverande, bygger personliga relationer, sympatisk socialt kompetent, bryr sig om andra. Engagemang och hantering av känsliga situationer. Svårt att genomdriva forcerade beslut. Undviker konflikter. Ideologiskt ledarskap Värde driven, fokuserar på nyckelfrågor. Hantera grupper med förlorad identitet, eller grupper fokuserar på fel mål. Svårt att hantera problem som kräver opartisk objektivitet (så som tekniska problem). Förändringsorienterat ledarskap Prövar nya saker och metoder, introducerar förändringar, skapar nya möjligheter, experimenterar. Bra på att hantera grupper som fastnat i ett invant mönster som behöver nya utmaningar. Sämre på att bringa stabilitet till en grupp.

9 Visionärt ledarskap Skapar långsiktsvisioner, kommer med radikala idéer, förutser ny för närvarande utomstående kunskap. Bra på att genomföra radikala förändringar som är fördelaktiga i det långa loppet. Kan vara negativt sett ur ett kortsiktigt perspektiv främst på grund av att gruppen/företaget kanske inte överlever den radikala förändringen. Handlingsorienterat ledarskap Skrider till verket, levererar resultat, leder från fronten, är ett föredöme, gör vad som begärs av andra. Behövs när förebilder saknas inom en grupp, motiverar andra genom att föregå med gott exempel. Det kan behövas ett mera framtidsinriktat ledarskap som inte enbart tar hänsyn det aktuella läget. Målinriktat ledarskap Observerar, lyssnar, klarlägger mål, fastställer realistiska förväntningar, gör målen kristallklara. Fastställer klara mål och förutsättningarna för att nå dessa mål. Mindre bra om det redan finns flera klart fastställda mål sedan tidigare.

10 Verkställande ledarskap Organiserar, fastställer planer, sätter mätbara mål, delegerar arbete till underordnad personal, koordinerar resurser. Bygger upp organisationer och ser till att alla prestationer mäts. Finns risk att kreativiteten kvävs i en organisation med allt för många processer. Teoretiskt ledarskap Analyserar, använder modeller, förklarar, jämför olika situationer och modeller. Bra på att hantera komplexa situationer och beroende av tekniska lösningar. Svårare att hantera gruppmedlemmars känslor och grupper som har fastnat i ett visst mönster. Oftast så har man själv kanske ett visst hum om hur man själv beter sig som ledare i en grupp. Men för att utvärdera och få reda på hur övriga gruppmedlemmar tycker och tänker om en viss projektledare så brukar företag m.m. utvärdera projektledares ledaregenskaper för att veta om vad denna kan göra bättre till nästa gång. Ett exempel på hur utvärderingsverktyg kan vara ett diagram enligt nedanstående modell, ett s.k. spindeldiagram som gruppmedlemmar får fylla i för att bedöma sin ledare.

11 Ledarens maktutövande Sedan finns det också en rad olika sätt som en ledare kan driva igenom sin vilja. Enligt en teori från 1950-talet skapad av två psykologer vid namn John French and Bertam Raven så kan maktutövande delas in i fem olika kategorier. Betvingad makt Maktutövande som bygger på våld och rädsla. Den underordnade förväntar sig att råka ut för negativa konsekvenser om inte ledarens vilja tillgodoses. Detta kan bero på ledarens fysiska styrka, stödjande kollektiv och annan slagfärdighet inom något område m.m. Belönings makt Bygger på att ledaren har resurser som kan förse den underordnade med högre position inom företaget, pengar och andra önskvärda förmåner. Formell makt Den typiska chefsmakten. Ledaren har en sådan position inom t.ex. ett företag som gör att han eller hon kan kräva att underordnade skall lyda ledarens vilja. Expertmakt bygger på att ledaren har en omfattande expertis inom ett (eller flera) områden som en underordnad ser upp till och respekterar och därför lyder ledarens vilja. Exempel på en sådan situation kan vara läkare och patient situationer. Referens makt även kallad karismatisk makt. Ledaren har personliga egenskaper som dennas underordnade identifierar sig med och vill efterleva och därför lyder ledarens vilja.

12 Avslutning I detta arbete har jag försökt att samla information som kan vara viktig att ha i åtanke när man jobbar i projektteam, vare sig det är som ledare eller ej. Sedan finns det säkert betydligt mycket flera teorier och modeller inom detta ämne än vad jag har nämnt i denna essä men detta ska nog snarare ses som en mindre överblick över vad som finns inom detta ämne. Vissa av modellerna som har nämnts i detta arbete kanske kan upplevas som en aning fyrkantiga kan jag tycka i vissa lägen. Men om man tänker tillbaka på sina tidigare erfarenheter utav grupparbeten m.m. så tycker jag nog att man kan känna igen både andra och sig själv i några av dessa modeller. Som tur är så är nog de flesta människor blandningar av flera av de karaktärer som tas upp i modellerna och inte fullt så polariserade som det kan upplevas när man studerar dessa modeller. Förhoppningsvis så kan en förståelse av dessa modeller ge en självinsikt som kanske kan förbättra ens förmåga att jobba i projektteam i framtiden. Jag tror dock inte att man per automatik blir en bra projektledare bara för att man vet vilken ledarstil man har och hur den skiljer sig ifrån andras. Det handlar nog snarare om en blandning om medfödd ledartalang och om att ha haft förmånen att få träna mycket i praktiken på detta. Sedan är det självklart inte till nackdel att veta om hur olika personligheter hanterar en ledarposition utan borde förhoppningsvis ge en chans att se vad man kan lära av andra för att bli bättre på sitt jobb. Lyckas man med konsten att behärska projektledning på ett bra sätt så borde man gå en ljus framtid tillmötes. Vad det gäller gruppsammansättning så tror jag tror jag att man kan vinna mycket på att hitta personer som kompletterar varandras karaktärer som Belbin teori tar upp. Helt enkelt för att man behöver ofta olika personer med en fallenhet för någon av de olika rollerna som tas upp i testet. En otroligt viktig sak som inte tas upp i Belbin testet, eller något annat test som jag stött på för den delen, är personkemi. Självklart är det otroligt svårt att ha ett test som tar reda på om personer kan jobba tillsammans p.g.a. ovanstående anledning för att inte säga omöjligt, utan det är snarare någonting man måste testa sig fram till i verkligheten, tror jag. Det är dock rätt underligt att ett ämne som personkemi inte tas upp oftare i gruppsammansättningsteorier m.m. Självklart är det svårt att definiera en sådan sak som personkemi men det spelar ju, enligt mina tidigare erfarenheter åtminstone, en otroligt viktig roll för om ett projekt t.ex. skall flyta på bra eller inte. I större projektgrupper där medlemmarna inte behöver ha någon närmare personlig kontakt var dag är det troligtvis inte en fullt så avgörande faktor för om projektet skall bli lyckat eller inte. Men om man istället pratar om mindre företag och mindre projektgrupper är det nog desto viktigare. Där är det antagligen som nämndes ovan nästan i vissa fall avgörande för om projekt skall lyckas eller inte. Därför är det väl alltid lite av ett risktagande när man sätter ihop helt nya projektgrupper, oavsett hur bra det kan se ut på pappret. Chansen finns ju att gruppmedlemmarnas personkemi helt enkelt inte stämmer överrens och de därför kommer att skapa ett projektteam som är både oharmoniskt och ineffektivt på grund av det.

13 Referenser ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Projektledaren - Wendy Briner, Michael Geddes, Colin Hastings Svenska Förlaget - ISBN

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Organisation Individ och grupp

Organisation Individ och grupp Organisation Individ och grupp Gruppdynamik och kommunikation IEI / Företagsekonomi Linköpings universitet Birgitta Sköld HT- 2011 Dagens föreläsning Syfte: Att ge förståelse för gruppdynamik och kommunikation

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Att skapa projektgruppen

Att skapa projektgruppen Dag 4 Att skapa projektgruppen och Kunskapshantering Att skapa projektgruppen s 75-102 i boken Förstudie Planering Genomförande Avslut Initiering av projekt Alla individer har sina egna mål Om alla individer

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Gruppers utveckling. Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Will Schutz. FIRO; Fundamental Interpersonal Relations Orientation.

Gruppers utveckling. Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Will Schutz. FIRO; Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Gruppers utveckling Fundamental Interpersonal Relations Orientation Will Schutz FIRO; Fundamental Interpersonal Relations Orientation Will Schutz Vem styr? Gemyt Idyll Får jag? Vill jag? Relationer Samarbete

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Min syn på ett effektivt teamarbete

Min syn på ett effektivt teamarbete Mälardalens högskola 2006-04-27 Institutionen för Innovation Design och Produktutveckling, IDP Min syn på ett effektivt teamarbete Produktutveckling med formgivning KN3060 Av: Patrik Berggren Inledning

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

TEAM OCH TEAMLEDARSKAP

TEAM OCH TEAMLEDARSKAP TEAM OCH TEAMLEDARSKAP Susanna Bihari Axelsson Docent, Universitetslektor Grupp Två eller flera individer, som interagerar med varandra och där det finns en psykologisk relation mellan dem. (Wilson & Rosenfeld,

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap

Ledarskapsstilar. Tre föreläsningar med Rune. Ledarskap. Alla i en arbetsgrupp utövar funktionen Ledarskap Tre föreläsningar med Rune Ledarskapsstilar Några tankar om att utveckla en personlig stil. TGTU04. 14 nov 2011 Rune Olsson PIE, IEI, LiU. 26 okt Ledarskapets historia > Gör studie över hur du använder

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Den sociala interaktionen mellan föräldrar

Den sociala interaktionen mellan föräldrar Den sociala interaktionen mellan föräldrar En observationsstudie över föräldrars möte i samband med aktivitetskvällar på Camp Timsbo Ett samarbete med Ovanåkers föräldrakraft och Svenska kyrkan Aktivitetskvällarna

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kommunikation i grupp

Kommunikation i grupp Kommunikation i grupp Vad är en grupp? Ett antal människor som har olika roller som samspelar med varandra Regler och normer (oskrivna regler) Olika sorters grupper i samhället Olika funktioner samtidigt

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Tankar om grupper och gruppdynamik

Tankar om grupper och gruppdynamik Tankar om grupper och gruppdynamik Produktutveckling med formgivning KN3060, Mälardalens högskola Av: Lejla Kuduzovic Handledare: Rolf Lövgren Ragnar Tengstrand När det händer att individer arbetar i grupper,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

En essä om ledarskap och förändringsledning. Produkt och processutveckling KPP306

En essä om ledarskap och förändringsledning. Produkt och processutveckling KPP306 En essä om ledarskap och förändringsledning Produkt och processutveckling KPP306 Sandra Karlsson, Inpre 4 2008 04 20 Innehållsförteckning LEDARSKAP OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING - INLEDNING... 3 LEDARE... 4 NATIONALENCYKLOPEDINS

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

LEDARSKAP och förhållningssätt

LEDARSKAP och förhållningssätt LEDARSKAP och förhållningssätt i förebyggande arbete med unga. KatrinByréus www.byreus.com mer info: www.byreus.com Astrid Johansson, Tunaskolan Luleå har tilldelas flera priser för att ha modet att tala

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan

PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan Datum: 2012-04-18. Tid: 18:30 21:00. Plats: Hv-gården Furulund. Övning: ÖL: BÖL: Säkerhetsansvarig: Specialinstruktör: Kompetens: Omfattning:

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet?

Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? Internationell och nationell forskning kring Effekterna av individuell prestationsbaserad lön Vad är myt och vad är verklighet? 20 november 2013 Teresia Stråberg IPF AB Bakgrund Bakgrunden till min avhandling

Läs mer

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt Här följer en kort introduktion till - utveckling genom insikt Syftet med IPU Profilanalys o Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta. o Tydligare se olika personers

Läs mer