Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser"

Transkript

1 Mälardalens Högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på Projektledning och gruppsammansättning i produktutvecklingsprocesser KPP306 Produkt- och processutveckling Anders Svanbom

2 Innehåll Inledning... 3 Projektledning och gruppsammansättning... 3 Projektledarrollen... 3 Grupproller... 4 Motivering... 5 Olika projekttyper... 6 FIRO... 7 Ledarstilar... 8 Ledarens maktutövande Avslutning Referenser... 13

3 Inledning I kursen Produkt- och processutveckling så ska varje student skriva en essä om ett område inom PUprocessen som man finner intressant. Jag valde att titta närmare på Projektledning och gruppsammansättning, hur projektledning kan bedrivas, vilka ledarstilar som finns dokumenterade osv. Anledningen till att detta ämne valde var att jag ville få en djupare kunskap om vad olika källor säger om projektledning och gruppsammansättning m.m. Kunskap som förhoppningsvis kan vara nyttig att ha i framtiden. Projektledning och gruppsammansättning Projektledarrollen Projektledaren eller gruppledaren är den person som har blivit utsedd att leda och styra arbetet som bedrivs hos en grupp. Valet av en ledare är självklart mycket viktigt eftersom det förmodligen kommer att ha stor inverkan på om arbetet blir framgångsrikt eller ej. Eftersom denna person bör ta på sig ansvaret att leda och hålla samman gruppen. Beroende på vilken typ av projekt det handlar om så kommer dock ledarrollens ansvar att variera. Allt från mindre team där ledaren kanske själv är med och bidrar i någon del av utvecklingsarbetet, så som vi är vana med i skolprojekt, till mera specialiserade projekt ute i arbetslivet där arbetet har blivit så stora och de olika delprojekten har blivit så specialiserade att ledarens roll handlar mera om att hålla koll på varje delprojekts status och fördela resurser osv. Alltså ett mera övergripande arbete som kanske inte går ner på detaljnivå på samma sätt. Men i grund och botten handlar dock projektledarrollen om att vara ytterst ansvarig för projektets framgång eller misslyckande gentemot kund eller chef. Ansvaret som ledaren får ta på sig under arbetets gång handlar om att se till att arbetet i gruppen flyter på så som det har planerats för att nå de tidigare uppsatta projektmålen. Ofta handlar kan det handla om att se till att gruppmedlemmarna genomför de uppgifter som de har blivit tilldelade att se till att medlemmarna hittar sina roller i gruppen. Många gånger så brukar det också talas om att det är ledarens roll att vara med och utveckla gruppen och se till att alla trivs i sitt jobb osv. Hur gör man då det kan man undra? Hur bidrar man till skapa en god gruppsammanhållning? En sammanhållning som leder till ett arbetsklimat som främjar gruppens kreativitet och idéskapande. Detta är självklart frågor med fler än ett svar och som förmodligen skiljer sig mycket från grupp till grupp tror jag. Ofta när det gäller gruppsammansättning handlar det om att hitta gruppmedlemmar vars kunskaper kompletterar varandras, detta innebär ju inte alltid dock att personerna kan arbete tillsammans för det.

4 Grupproller Under grupparbeten så brukar vanligtvis personer ta på sig vissa specifika roller. Därför är det ofta nyttigt att försöka ta reda på vad t.ex. personer som söker anställning hos företag med projektteam m.m. brukar ta på sig för roll innan man anställer personen i fråga. För att ta reda på detta så finns det en rad olika tester som har utvecklats genom åren. Ett sådant test är det s.k. Belbin testet (Belbin Team Role Inventory, SPI eller BTRSPI). Detta test bygger på britten Meredith Belbins forskning om gruppinteraktion m.m. Enligt denna forskning så består ett framgångsrikt team av nio roller. Dessa roller är: Plant Kreativ, oortodox idéspruta som kommer med nya innovativa idéer när det behövs. Dessa personer kan dock ha svårt att förverkliga sina idéer, ser inte praktiska hinder osv. Resource Investigator Denna roll söker efter kontakter och möjligheter utanför gruppen. Skapar möjligheter och nätverkar men ser kanske inte mindre detaljer och förlorar ofta sin entusiasm mot slutet av projekt. Co-ordinator - Stabila, självsäkra och har en förmåga att se helheten. Duktiga på att fördela ut arbetsuppgifter till rätt person m.m. Eftersom de är duktiga på att delegera ut jobb till andra så kan de uppfattas som manipulativa. Shaper Målinriktad och ambitiös person som inte gillar att folk går emot honom eller henne. Utmanar andra som motarbetar dem. Därför kan det vara problematiskt att ha flera shapers i en grupp, speciellt om de börjar motarbeta varandra. Monitor Evaluator Rättvisa, logiska observatörer som bedömer vad som pågår i ett team. Har ofta en bred syn på lösningen för ett problem. Men de kan uppfattas som långsamma, kritiska och även oinspirerande. Teamworker Personen som ser till att gruppens arbete flyter på som det ska. Duktiga på att hantera och lösa konflikter och bra på att lyssna. Person som ofta verkar hålla en låg profil inom gruppen. Kan dock verka obeslutsam p.g.a. ovilja att ta parti för någon. Implementer Den som ser till att omvandla gruppens förslag och idéer till handling. Är ofta effektiva med hög självdisciplin, levererar till utsatt tid osv. Men eftersom de ofta gillar att planera saker rigoröst så uppfattas de som mindre flexibla om förändringar behöver göras. Completer Finisher Perfektionisten som gör det där lilla extra för att se till att allt är perfekt. Personen som har öga för de små detaljerna. Inte alltid så uppmuntrande mot andra och kan uppfattas lägga för stor tid på små detaljer. Specialist Personer med ett passionerat intresse för ett specifikt område. Kunskapskällor som gillar att lära upp andra om sitt specialistområde. Vill hela tiden lära sig mera och bli bättre på sitt område. Tenderar att vara ointresserad för ämnen utanför deras eget specifika område.

5 Motivering Självklart finns det också otroligt många motivationsfaktorer som påverkar en individs motivationsförmåga. En teori som är nämnvärd i detta sammanhang är den s.k. Tvåfaktorteorin. Denna teori togs fram av den amerikanska psykologen Frederick Hertzberg efter att han hade studerat ett stort antal revisor och ingenjörer i USA. Denna motivationsteori säger att tillfredsställelse och psykologisk tillväxt hos medarbetare är ett resultat av s.k. motivationsfaktorer. Dessa motivationsfaktorer kan delas in i två grupper. Yttre faktorer eller hygienfaktorer : dessa faktorer måste tillfredställas för att medarbetaren inte skall bli missnöjd, de bidrar dock inte till några högre motivationsnivåer. Exempel på yttre faktorer: Arbetsvillkor kvalité i arbetsledningen Löning Status Trygghet Jobb Företagets riktlinjer och administration Mellanmänskliga relationer Inre faktorer eller motivationsfaktorer : dessa faktorer behövs för att skapa motivation hos medarbetare så att de presterar bättre. Exempel på inre faktorer: Erkännande utifrån prestation Ansvar för uppgift Intressant jobb Befordran till uppgifter på en högre nivå Tillväxt Dessa två huvudgrupper av faktorer måste alltså samverka för att medarbetare skall bli nöjda och prestera bra.

6 Medarbetarna är missnöjda och omotiverade. Yttre faktorer Medarbetarna är tillfredsställda men omotiverade. Inre faktorer Medarbetarna är tillfredsställda och motiverade. En motiverande ledare bör ha dessa tio principer i åtanke under sitt arbete: 1) Sätt upp mål 2) Föregå med gott exempel 3) Försök att ständigt bli bättre 4) Ta tid till att tänka 5) Led men tryck inte på 6) Döm efter resultaten 7) Bygg upp förtroende 8) Förvänta kritik 9) Tänk långsiktigt 10) Tänk positivt Olika projekttyper Beroende på vilken typ av projekt som skall genomföras så kommer antagligen ledarens roll att skilja sig åt. I vissa fall så kanske denna inte behöver ha en fullt så framträdande roll som det kanske kan krävas i vissa andra. Exempelvis så kan projekt delas in i tre olika typer enligt boken Projektledaren. Självklart så kan projekt grupperas enligt en rad andra kriterier men nedanstående är tagna som ett exempel. En projekttyp som vi i skolan är relativt vana att arbeta med är den s.k. Konkreta projekttypen. Karaktäriseras av tydliga mål och uppgifter som skall nås upp till. Projekt med klara förutsättningar. Kortare projekt av en mer informell karaktär kan definieras som Temporära projekt. Mera föränderliga projekt med mera obestämda mål kan definieras som Öppna projekt, dessa är vanliga inom forskningsområdet när man är ute på outforskad mark.

7 FIRO För att bedöma en grupps kommunikations förmåga och gruppmedlemmarnas inbördes relationer så brukar ofta en teori vid namn FIRO användas. FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Denna teori togs fram på 1950-talet inom den amerikanska militären av en psykolog vid namn Will Schutz. Schutz studerade olika arbetsgruppers effektivitet och fann skillnader hos dessa, trots lika utbildning. Orsaken till dessa skillnader berodde enligt Schutz på gruppmedlemmarnas inbördes relationer och hur dessa kommunicerade med varandra. Rent konkret handlar teorin om att en grupps tillstånd kan delas in i tre olika huvudfaser (med kortare övergångsfaser mellan dessa huvudfaser): Tillhörandefasen Detta är den första fasen hos en nybildad grupp. Medlemmarna vill bli accepterade av övriga medlemmar. Medlemmarna funderar kring om man vill tillhöra gruppen och hur mycket de är beredda att anpassa sig för att passa in i gruppen. Man är artiga mot varandra och undersöker om man kan acceptera de övriga medlemmarna men också om de övriga accepterar en själv. o Första övergångsfasen - Medlemmarna vill fortfarande gärna vara varandra till lags och de känner sig allt mer hemma i gruppen. Kontrollfasen eller rollsökningsfasen Detta brukar betecknas som den mest krävande fasen. Den brukar också ta längst tid att gå igenom. Artighetsperioden är över och konfrontationer och motsättningar inom gruppen kan uppstå. Vanliga områden där motsättningar uppstår är exempelvis kunskap, ledarskap och kompetens. Grupperingar inom gruppen kan bildas och stämningen inom gruppen blir ofta mer aggressiv. Frågor om vem som är gruppens ledare, vilket inflytande man själv har på beslut och hur ens egen kompetens tas tillvara m.m. kommer upp hos gruppmedlemmarna. o Andra övergångsfasen Gruppens underliggande konflikterna är nu synliggjorda och en gemensam identitet hos gruppen börjar anas och medlemmarna börjar förstå sina roller. Öppenhetsfasen - Medlemmarna börjar först i denna fas att lägga all energi på det egentliga projektmålet. Gruppmedlemmarna börjar nu vänja sig att jobba med varandra, vilket leder till ett öppnare klimat och gruppen har bättre förutsättningar för att hantera eventuella problem. I denna fas så agerar gruppens medlemmar öppet mot varandra när de delger varandra åsikter osv. Enligt FIRO teorin så återvänder sedan gruppen till en ny rollsökningsfas så småningom. Sedan kan nytillskott av personer i gruppen, sammanslagningar av grupper eller andra omvälvande händelser leda till att grupper återvänder till tillhörandefasen igen.

8 Ledarstilar Nedan beskrivs olika ledarskapsstilar enligt Carl Jungs modell och Myers/Briggs personlighetstest. För att bli en bra ledare så tror jag att man måste ha en förmåga att blanda flera av dessa stilar. Att ha en förmåga att kunna anpassa sin ledarstil (åtminstone till en viss del)efter rådande omständigheter i ett projekt. Beskrivning Positivt Negativt Deltagande ledarskap Människoorienterad, motiverande, bygger personliga relationer, sympatisk socialt kompetent, bryr sig om andra. Engagemang och hantering av känsliga situationer. Svårt att genomdriva forcerade beslut. Undviker konflikter. Ideologiskt ledarskap Värde driven, fokuserar på nyckelfrågor. Hantera grupper med förlorad identitet, eller grupper fokuserar på fel mål. Svårt att hantera problem som kräver opartisk objektivitet (så som tekniska problem). Förändringsorienterat ledarskap Prövar nya saker och metoder, introducerar förändringar, skapar nya möjligheter, experimenterar. Bra på att hantera grupper som fastnat i ett invant mönster som behöver nya utmaningar. Sämre på att bringa stabilitet till en grupp.

9 Visionärt ledarskap Skapar långsiktsvisioner, kommer med radikala idéer, förutser ny för närvarande utomstående kunskap. Bra på att genomföra radikala förändringar som är fördelaktiga i det långa loppet. Kan vara negativt sett ur ett kortsiktigt perspektiv främst på grund av att gruppen/företaget kanske inte överlever den radikala förändringen. Handlingsorienterat ledarskap Skrider till verket, levererar resultat, leder från fronten, är ett föredöme, gör vad som begärs av andra. Behövs när förebilder saknas inom en grupp, motiverar andra genom att föregå med gott exempel. Det kan behövas ett mera framtidsinriktat ledarskap som inte enbart tar hänsyn det aktuella läget. Målinriktat ledarskap Observerar, lyssnar, klarlägger mål, fastställer realistiska förväntningar, gör målen kristallklara. Fastställer klara mål och förutsättningarna för att nå dessa mål. Mindre bra om det redan finns flera klart fastställda mål sedan tidigare.

10 Verkställande ledarskap Organiserar, fastställer planer, sätter mätbara mål, delegerar arbete till underordnad personal, koordinerar resurser. Bygger upp organisationer och ser till att alla prestationer mäts. Finns risk att kreativiteten kvävs i en organisation med allt för många processer. Teoretiskt ledarskap Analyserar, använder modeller, förklarar, jämför olika situationer och modeller. Bra på att hantera komplexa situationer och beroende av tekniska lösningar. Svårare att hantera gruppmedlemmars känslor och grupper som har fastnat i ett visst mönster. Oftast så har man själv kanske ett visst hum om hur man själv beter sig som ledare i en grupp. Men för att utvärdera och få reda på hur övriga gruppmedlemmar tycker och tänker om en viss projektledare så brukar företag m.m. utvärdera projektledares ledaregenskaper för att veta om vad denna kan göra bättre till nästa gång. Ett exempel på hur utvärderingsverktyg kan vara ett diagram enligt nedanstående modell, ett s.k. spindeldiagram som gruppmedlemmar får fylla i för att bedöma sin ledare.

11 Ledarens maktutövande Sedan finns det också en rad olika sätt som en ledare kan driva igenom sin vilja. Enligt en teori från 1950-talet skapad av två psykologer vid namn John French and Bertam Raven så kan maktutövande delas in i fem olika kategorier. Betvingad makt Maktutövande som bygger på våld och rädsla. Den underordnade förväntar sig att råka ut för negativa konsekvenser om inte ledarens vilja tillgodoses. Detta kan bero på ledarens fysiska styrka, stödjande kollektiv och annan slagfärdighet inom något område m.m. Belönings makt Bygger på att ledaren har resurser som kan förse den underordnade med högre position inom företaget, pengar och andra önskvärda förmåner. Formell makt Den typiska chefsmakten. Ledaren har en sådan position inom t.ex. ett företag som gör att han eller hon kan kräva att underordnade skall lyda ledarens vilja. Expertmakt bygger på att ledaren har en omfattande expertis inom ett (eller flera) områden som en underordnad ser upp till och respekterar och därför lyder ledarens vilja. Exempel på en sådan situation kan vara läkare och patient situationer. Referens makt även kallad karismatisk makt. Ledaren har personliga egenskaper som dennas underordnade identifierar sig med och vill efterleva och därför lyder ledarens vilja.

12 Avslutning I detta arbete har jag försökt att samla information som kan vara viktig att ha i åtanke när man jobbar i projektteam, vare sig det är som ledare eller ej. Sedan finns det säkert betydligt mycket flera teorier och modeller inom detta ämne än vad jag har nämnt i denna essä men detta ska nog snarare ses som en mindre överblick över vad som finns inom detta ämne. Vissa av modellerna som har nämnts i detta arbete kanske kan upplevas som en aning fyrkantiga kan jag tycka i vissa lägen. Men om man tänker tillbaka på sina tidigare erfarenheter utav grupparbeten m.m. så tycker jag nog att man kan känna igen både andra och sig själv i några av dessa modeller. Som tur är så är nog de flesta människor blandningar av flera av de karaktärer som tas upp i modellerna och inte fullt så polariserade som det kan upplevas när man studerar dessa modeller. Förhoppningsvis så kan en förståelse av dessa modeller ge en självinsikt som kanske kan förbättra ens förmåga att jobba i projektteam i framtiden. Jag tror dock inte att man per automatik blir en bra projektledare bara för att man vet vilken ledarstil man har och hur den skiljer sig ifrån andras. Det handlar nog snarare om en blandning om medfödd ledartalang och om att ha haft förmånen att få träna mycket i praktiken på detta. Sedan är det självklart inte till nackdel att veta om hur olika personligheter hanterar en ledarposition utan borde förhoppningsvis ge en chans att se vad man kan lära av andra för att bli bättre på sitt jobb. Lyckas man med konsten att behärska projektledning på ett bra sätt så borde man gå en ljus framtid tillmötes. Vad det gäller gruppsammansättning så tror jag tror jag att man kan vinna mycket på att hitta personer som kompletterar varandras karaktärer som Belbin teori tar upp. Helt enkelt för att man behöver ofta olika personer med en fallenhet för någon av de olika rollerna som tas upp i testet. En otroligt viktig sak som inte tas upp i Belbin testet, eller något annat test som jag stött på för den delen, är personkemi. Självklart är det otroligt svårt att ha ett test som tar reda på om personer kan jobba tillsammans p.g.a. ovanstående anledning för att inte säga omöjligt, utan det är snarare någonting man måste testa sig fram till i verkligheten, tror jag. Det är dock rätt underligt att ett ämne som personkemi inte tas upp oftare i gruppsammansättningsteorier m.m. Självklart är det svårt att definiera en sådan sak som personkemi men det spelar ju, enligt mina tidigare erfarenheter åtminstone, en otroligt viktig roll för om ett projekt t.ex. skall flyta på bra eller inte. I större projektgrupper där medlemmarna inte behöver ha någon närmare personlig kontakt var dag är det troligtvis inte en fullt så avgörande faktor för om projektet skall bli lyckat eller inte. Men om man istället pratar om mindre företag och mindre projektgrupper är det nog desto viktigare. Där är det antagligen som nämndes ovan nästan i vissa fall avgörande för om projekt skall lyckas eller inte. Därför är det väl alltid lite av ett risktagande när man sätter ihop helt nya projektgrupper, oavsett hur bra det kan se ut på pappret. Chansen finns ju att gruppmedlemmarnas personkemi helt enkelt inte stämmer överrens och de därför kommer att skapa ett projektteam som är både oharmoniskt och ineffektivt på grund av det.

13 Referenser ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Projektledaren - Wendy Briner, Michael Geddes, Colin Hastings Svenska Förlaget - ISBN

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

Projektgruppens utveckling

Projektgruppens utveckling Projektgruppens utveckling Sida 1 Om projektgruppens utveckling En grupp med ett gemensamt mål genomgår huvudfaserna osäkerhet, rollsökning och mognad. Mellan huvudfaserna finns de konfliktlösa övergångsfaserna

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller

Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller Fire, Toast and Teamwork En introduktion till Belbin teamroller Introduktion Belbin Teamroller blev känt för allmänheten 1981 när Meredith Belbin släppte sin första bok: Management Teams Så skapas framgångsrika

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Nor o mer e o c o h c h ann n a n t s änn n a n nd n e D u v äl ä j l e j r! Uppgift f s t t s y t per

Nor o mer e o c o h c h ann n a n t s änn n a n nd n e D u v äl ä j l e j r! Uppgift f s t t s y t per Normer och annat spännande Du väljer! Additiva uppgifter Uppgiftstyper - Styrs av den sammanlagda ansträngningen Disjunctiva uppgifter - Styrs av den mest kompetente i gruppen Conjunctiva uppgifter - Styrs

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Gruppdynamik. Johanna Molin Projekt Innovationer & Entreprenörskap - IEI

Gruppdynamik. Johanna Molin Projekt Innovationer & Entreprenörskap - IEI Gruppdynamik Johanna Molin Projekt Innovationer & Entreprenörskap - IEI Vad är en grupp? Diskutera 2 och 2 2 Maltén Gemensamma mål Gemensamma normer Behöver träffas regelbundet och systematiskt Känna samhörighet

Läs mer

Definition av begrepp

Definition av begrepp Gruppdynamik Definition av begrepp En grupp är en samling människor som upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

De fyra karaktärerna

De fyra karaktärerna Sidan 1 av 8 De fyra karaktärerna Ichak Adizes PAIE Källa: Almis Mentorprogram Utveckla Företag Sidan 2 av 8 Denna modell utvecklades av den amerikanske managementgurun Ichak Adize och är egentligen tänkt

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Välkommen! Grupplivet som en flygresa med. sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid ett tt

Välkommen! Grupplivet som en flygresa med. sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid ett tt Välkommen! Gruppliv, en introduktion Kurslitteratur: Svedberg, Lars (2007) Gruppsykologi Jan Jonsson Att lära l sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid har förstått, tt, men påp ett

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

Min syn på ledarskap i PUprocessen

Min syn på ledarskap i PUprocessen Min syn på ledarskap i PUprocessen KPP306 Produkt och processutveckling 2012-04-10 Innehåll Inledning... 2 Definitioner av ledarskap... 3 Ledarens roll i ett projekt... 3 Olika typer av ledarskap... 4

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1 Lagroller Sida 1 Om lagroller Högpresterande lag är nödvändiga när man skall lösa komplexa problem eller stora arbetsuppgifter. Den enkla lösningen med en grupp bestående enbart av experter får ofta svårt

Läs mer

Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso. Kommunikation fördjupning I. Vad gjorde vi förra gången?

Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso. Kommunikation fördjupning I. Vad gjorde vi förra gången? Jag gör hela tiden saker jag inte kan göra. Det är därför jag kan göra dem. Pablo Picasso 1 2014-09-01 Kommunikation fördjupning I Avsnitten Gruppens utvecklingsfaser och normer och regler ska ge förståelse

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER

MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och teknik KPP306 Produkt och processutveckling 15hp VT 2008 Handledare: Rolf Lövgren och Ragnar Tengstrand. MIN SYN PÅ GRUPPSAMMANSÄTTNING I PU PROCESSER

Läs mer

Organisationsteoretiska skolor

Organisationsteoretiska skolor www.byggledarskap.se Organisationsteoretiska skolor 1(5) Organisationsteoretiska skolor Det finns flera olika skolor, eller teorier, kring organisationer och synen på ledarskap och kommunikation inom dessa.

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Varför ska vi prata om grupper?

Varför ska vi prata om grupper? Gruppdynamik Varför ska vi prata om grupper? Psykologi vad är det? Psykologi är läran om människors beteende Människans beteende i grupp Gruppens perspektiv Individens perspektiv Vad är då nyttan av detta

Läs mer

Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa. Behovstrappan används för att beskriva och förklara hur vi människor prioriterar mellan våra olika behov. Vi tillgodoser våra behov i en viss ordning, menar Maslow. Först kommer de

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventoriet beskriver personers grundläggande värderingar, mål och

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles.

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Motivationsundersökning 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale God morgon! 1 Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale 2 Tankar om mål Willi Railo Trygghetsmål Dessa mål är vi helt säkra på att vi uppnår Realistiska mål Når vi om vi anstränger

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Grupprapport Demo Utskriftsdatum: 2013-03-25 ENSIZE Soleftegatan 15 16253 Vällingby Spelplan Positionen i diagrammet visar den sammanvägda effekten av alla fyra beteendefaktorerna.

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap

Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap Nyckeln till att vara effektiv chef är ledarskap En del föreställningar inom beteendevetenskapen är välmenade, men faller platt till marken. De ger dig en del goda idéer att tänka på, men de ger dig inte

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Att skapa projektgruppen

Att skapa projektgruppen Dag 4 Att skapa projektgruppen och Kunskapshantering Att skapa projektgruppen s 75-102 i boken Förstudie Planering Genomförande Avslut Initiering av projekt Alla individer har sina egna mål Om alla individer

Läs mer

HR-perspektivets kärna/grundfråga:

HR-perspektivets kärna/grundfråga: HUMAN RELATIONS s kärna/grundfråga: Vi vill kunna matcha företagets behov med mänskliga behov! Frågan vi ställer oss är alltså: -Vilka behov har människor och vilka behov har organisationer? Hur ska vi

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Projektets organisation

Projektets organisation Teamdynamik & Teamledarskap (civ.ing., tekn.,dr.) Avd för projektkommunikation/indek på uppdrag av Anna Jerbrant Projektets organisation En projektorganisation skapas under den så kallade planeringsfasen

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

Kapitel 7: Att förstå ditt eget beteende i relationer

Kapitel 7: Att förstå ditt eget beteende i relationer Kapitel 7: Att förstå ditt eget beteende i relationer DEL 4 DEN FJÄRDE GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETEN Hur väl du lyckas göra effektiva val och leva ett autentiskt liv beror till stor del på din förmåga att

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Gruppteorier. Från jag till vi!

Gruppteorier. Från jag till vi! Gruppteorier Från jag till vi! Bakomliggande tankar med föreläsningen! Bidra med ett antal grundläggande teorier om grupper Bidra med exempel från arbetslivet Grupprocessnivåer Från individ till grupp

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID

PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID PEOPLETRANSITION MELLAN NU OCH FRAMTID PATRICK WACHTELIUS Kontakt: https://www.linkedin.com/in/patrickwachtelius patrick.wachtelius@peopletransition.com APOLLONIA FISKEBÄCKSKIL 16.09.16. EN LITEN MENTI

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

PEDAGOGIK MÅLFORMULERING KOMMUNIKATION

PEDAGOGIK MÅLFORMULERING KOMMUNIKATION Vi sätter ständigt människor i komplexa situationer och vi ger dom ingen träning eller vägledning, bara för att vi själva inte vet hur vi skall träna dem. - Vad är det som gör en organisation framgångsrik?

Läs mer

Organisation Individ och grupp

Organisation Individ och grupp Organisation Individ och grupp Gruppdynamik och kommunikation IEI / Företagsekonomi Linköpings universitet Birgitta Sköld HT- 2011 Dagens föreläsning Syfte: Att ge förståelse för gruppdynamik och kommunikation

Läs mer

Team Evaluator. Ensize International AB

Team Evaluator. Ensize International AB Team Evaluator Ensize International AB Ensize International AB Totalt har 9 av 9 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2012-12-10 Utskriftsdatum: 2013-02-01 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning. Kristian Widén, PhD

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning. Kristian Widén, PhD Projektledning Kristian Widén, PhD 1 Kunskapsmål Introduktion till personella resurser 2 Personella resurser 3 Personella resurser Människor avgör utgången av projekt 4 Vad är ledning av personella resurser?

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN. MdH 2013 RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET. +MdH SVARSFREKVENS. 66,7 % (644 av 965)

AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN. MdH 2013 RAPPORT SKAPAD ORG. ENHET. +MdH SVARSFREKVENS. 66,7 % (644 av 965) AGERUS SYSTEM UNDERSÖKNINGSRESULTAT UNDERSÖKNINGEN MdH 2013 RAPPORT SKAPAD 2013-11-14 ORG. ENHET +MdH SVARSFREKVENS 66,7 % (644 av 965) 1 Till läsaren Detta är en sammanfattning av undersökningsresultatet

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Grupproller. - min syn på roller i gruppen. Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren. Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola. Skriven:

Grupproller. - min syn på roller i gruppen. Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren. Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola. Skriven: Grupproller - min syn på roller i gruppen Av: David Lihv Lärare: Rolf Lövgren Kurs: KPP306 IDT, Mälardalens Högskola Skriven: 2010-04-08 Inledning I kursen kpp306 skall jag skriva en essä angående min

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer