Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande"

Transkript

1 Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande Eskilstuna kommun & Västerås stad

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Slutrapportens syfte Utvärderingens metod Projektets mål Målgrupp Syfte och mål Projektets genomförande Projektorganisation Mobiliseringsfas Genomförandefas Deltagarna Rekrytering Verksamheten i projektet Transnationell verksamhet Avslut Projektets måluppfyllelse och effekter Deltagarna Samverkan Tillgänglighet och jämställdhet Lärdomar för liknande satsningar...16 Källförteckning...18

3 1. Sammanfattning Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun och Västerås stads Teknikoch idrottsförvaltning har drivit det gemensamma projektet Rum för växande som riktat sig till kvinnor och män som har försörjningsstöd, svårigheter att komma ut i arbete samt någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet. De lokala Arbetsförmedlingarna i Eskilstuna och Västerås har varit samarbetspartners. Projektet är delvis finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför utvärderats utifrån de riktlinjer som utfärdats av fonden. EY har uppdraget att utvärdera projektet. Syftet är att följa upp i vilken utsträckning projektets mål uppnåtts. Utvärderingen ska även belysa på vilket sätt projektet bidragit till utveckling av metoder för liknande arbetsmarknadsåtgärder nationellt. Vi har följt projektet och lämnat en utvärderingsrapporter i oktober Detta är den avslutande utvärderingsrapporten. Rum för växande bygger på tanken att arbete i naturnära miljöer har en rehabiliterande funktion. Det syftar till att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden genom att beredas möjlighet att arbeta i en rehabiliterande miljö. Det startade i januari 2012 och slutar 27 juni Det har haft 50 deltagare uppdelade i två omgångar. I Eskilstuna har perioden varit 12 månader för den första gruppen. Den andra gruppen har deltagit 10 månader i projektet för att efter projektets avslut ingå i ett arbetslag inom AMA i två månader och därmed få en anställning i 12 månader. I Västerås, där deltagarna haft OSA anställning, har perioden varit två år och intaget löpande. Flera deltagare fortsätter efter projektets avslut för att uppnå tvåårsperioden. Inriktningen i Västerås har varit mer inriktad på rehabilitering medan den i Eskilstuna varit mer inriktad på arbetsträning. Projektet har haft ett stort antal mål i perspektiven; deltagare, samverkan samt tillgänglighet och jämställdhet. Merparten av målen är uppfyllda. Följande mål har uppfyllts: Deltagarna mår bättre efter deltagande i projektet. Deltagarna upplever att de kommit närmare arbetsmarknaden och att de fått verktyg för framtiden. Deltagarna har upplevt att de varit delaktiga. Arbetsledarna upplever att deltagarna utvecklats. Projektets metod har prövats och utvecklats. Projektet har genom intern och extern spridning ökat medvetenheten om projektets metod. Det transnationella samarbetet har givit ökad kunskap om rehabiliterande arbeten och metoder. Arbetsplatserna har varit anpassade och tillgängliga för samtliga deltagare. Aktiviteter har genomförts för att säkerställa jämställdhet. Projektet ska leda till stärkt samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan har framförallt ökat mellan kommunernas AMA verksamheter. Samarbetet med Landstinget har utvecklats något genom framtagandet av ett självskattningsverktyg för att fånga hur deltagarna ser på sin utveckling under projekttiden. I Västerås har samarbetet stärkts med Försäkringskassan kring rehabilitering. I både Västerås och Eskilstuna har samverkan ökat med Arbetsförmedlingen på handläggarnivå. På en mer 1

4 övergripande nivå har samverkan emellertid inte varit så omfattande. Vår slutsats är att samverkan stärkts på handläggar- och enhetschefsnivå men inte på strategisk nivå. Projektet har haft transnationellt samarbete med liknande projekt i England och Belgien. Samarbetet skulle inte bara ge kunskap om metoder för grön rehabilitering utan också leda till ett vidgat europeiskt perspektiv på individ- och organisationsnivå. Vi ser ännu inte att det finns några tydliga uttryck för att projektet lett till detta. Men vi vill poängtera att studieresan till England inte ägt rum när denna rapport skrivs. Projektet skulle också leda till att arbetet med jämställdhet och tillgänglighet ökat hos samverkansparterna. Inte heller här kan vi se några exempel. Slutligen har inte målet att deltagarnas kunskaper validerats uppnåtts. Att projektet inte som planerat fullföljt arbetet och tilllämpat det tänkta verktyget för validering är en svaghet. Den metod som prövats och utvecklats inom ramen för projektet kommer att tillvaratas i AMAs ordinarie verksamhet i Eskilstuna. I Västerås stad startar ett nytt projekt. En pilotmodell av ett samordningsteam ska utvecklas i det Samordningsförbund som staden har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Projektets erfarenheter och den metod som tillämpats, för att genom grön rehabilitering bidra till att människor mår bättre och kommer närmare arbetsmarknaden, kan med fördel inspirera och vägleda andra arbetsmarknadsverksamheter som arbetar i naturnära miljöer i andra kommuner. 2

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun och Västerås stads teknikoch idrottsförvaltning har under 16 januari 2012 till 27 juni 2014 drivit projektet Rum för växande. Det har riktats till kvinnor och män med försörjningsstöd som har svårigheter att komma ut i arbete och som har någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet. De lokala Arbetsförmedlingarna i Eskilstuna och Västerås är projektets samarbetspartners. Projektet bygger på tanken att arbete i naturnära miljöer har en rehabiliterande funktion. Enligt forskning är dessa miljöer lätta att anpassa till enskilda individers behov. Genom samarbete med Lantbruksuniversitetet utgår projektet från Alnarpsmetoden samt annan forskning. Rum för växande har delvis finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför utvärderats enligt fondens riktlinjer. Under projektets gång har EY genomfört en processinriktad lärande utvärdering av genomförande och resultat. En rapport författades efter projektets första år. Detta är utvärderarens slutrapport Slutrapportens syfte Syftet är att följa upp i vilken utsträckning projektets mål uppnåtts. Utvärderingen ska även belysa på vilket sätt projektet bidragit till utveckling av metoder för liknande arbetsmarknadsåtgärder nationellt Utvärderingens metod Utvärderingen grundas på de riktlinjer som finns i dokumentet Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt, vilket innebär fokus på en lärande utvärdering. Den löpande utvärderingen har syftat till att kartlägga hur projektet fortlöpt i relation till de uppsatta målen och ge förslag till förbättringar. Möten har skett med projektledning och arbetsledare vid flera tillfällen. Intervjuer har genomförts med styrgruppen, projektkoordinator, projektledare, arbetsledare, delar av referensgrupperna och ett stort antal deltagare. Dessa intervjuer låg till grund för utvärderingsrapport 1, som överlämnades i oktober Motsvarande intervjuer har skett inför denna slututvärdering. 11 deltagare har intervjuats i Eskilstuna kommun och 4 i Västerås stad. Totalt har vi intervjuat 44 deltagare vilket är 85 %. Deltagarna i styrgruppen med undantag av en ledamot har intervjutas. De dokument som analyserats framgår av källförteckning i bilaga 1. Slutrapporten har författats under april 2014 för att vara klar till det spridningsseminarium som hålls i maj. Det innebär att den överlämnas innan projektet avslutats. 3. Projektets mål 3.1. Målgrupp Målgruppen för Rum för växande har varit personer med försörjningsstöd som har svårt att komma ut i arbete och som har någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet. 3

6 3.2. Syfte och mål Syftet med projektet har varit att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden genom att beredas möjlighet att arbeta i en rehabiliterande arbetsmiljö. Genom transnationellt utbyte och validering av deltagarnas kunskaper ska projektet testa en ny metod för att rehabilitera kvinnor och män tillbaka till arbetslivet. Eskilstuna och Västerås har haft något olika inriktning. I Västerås har fokus varit mer på rehabilitering och i Eskilstuna på arbetsträning. Projektet har ett stort antal mål på flera nivåer och i olika perspektiv: Övergripande mål Att långsiktigt ha förbättrat en utsatt grupps delaktighet i samhället genom arbete/arbetsträning och rehabilitering i en naturnära miljö. Projektets metod har provats och utvecklats. Jämställdhet och tillgänglighet har ökat hos samverkansparterna. Projektet har strategiskt påverkat det långsiktiga arbetet inom grön miljö för målgruppen. Samverkan mellan kommuner, förvaltningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har stärkts. Det transnationella samarbetet har ökat kunskapen om metoden för grön rehabilitering och lett till ett vidgat Europeiskt perspektiv på individuell- och organisationsnivå. Projektmål Deltagande kvinnor och män har kommit närmare arbetsmarknaden och upplever sig må bättre. Delmål Individnivå Alla deltagare som avslutat sin medverkan efter ett år ska uppleva att de mår bättre. Deltagarna ska uppleva sig ha kommit närmare arbetsmarknaden och fått verktyg för framtiden. Majoriteten av deltagarna ska efter ett års medverkan i projektet bedömas ha fått fullgod utbildning och bli godkända på kunskapsvalideringen. Samverkansnivå Projektet ska genom vidtagna aktiviteter, såsom kommungemensam styrgrupp och gemensamma deltagarinsatser, leda till ökad samverkan mellan kommunerna. Projektet ska genom intern och extern spridning, medföra strategisk påverkan för att öka medvetenheten om hållbar samhällsutveckling. Det transnationella samarbetet ska genom strategiska studiebesök, under mobilisering och genomförande, leda till ökad kunskap om rehabiliterande arbeten och hur behov tillgodoses under projekttiden, för att kunna utveckla projekt i enlighet med deras erfarenheter. Tillgänglighet och jämställdhet Arbetsplatserna ska vara anpassade och tillgängliga för samtliga projektdeltagare. Aktiviteter ska ha vidtagits för att säkerställa jämställdhet och tillgänglighet 4

7 I projektansökan framgår att projektet förväntas ge följande mervärden: Genom projektet skulle Västerås och Eskilstunas kommuner få möjlighet att utveckla sin samverkan och stärka den även inför framtida samarbeten. Kommunerna skulle dela erfarenheter med varandra och ge tips och råd gällande verksamheten. Ökad samverkan skulle ske mellan förvaltningarna inom respektive kommun genom lokala möten och deltagande i nätverk. Samverkan gentemot Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) skulle öka och ett fortgående samarbete skapas för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Kontakter med lokala arbetsgivare inom branschen skulle tas och ett samarbete byggas upp för fortsatt samverkan efter projekttidens slut. Genom att driva projektet och testa den nya metoden kring rehabiliterande jobb skulle kommunerna öka sin kompetens i att driva utvecklingsprojekt. Deltagare skulle få ett utökat arbetsmarknadsområde och en ökad social gemenskap. Deltagarna skulle även öka sin sociala inkludering genom arbete/arbetsträning i projektet. Genom transnationellt utbyte skulle kommunerna utveckla samarbete med ett annat europeiskt land och öka kunskapen inför framtida projekt och aktiviteter. Projektet skulle bidra till metodutveckling inom grön rehabilitering. Styrgruppens strategiska sammansättning med nyckelaktörer från de olika samverkansparterna skulle ge en långsiktig, strategisk påverkan i kommunerna. 4. Projektets genomförande 4.1. Projektorganisation Projektet har haft en projektgrupp, arbetsledare, en arbetsgrupp, en styrgrupp samt två referensgrupper, en i Eskilstuna respektive Västerås. Projektgruppen har bestått av projektledare och projektkoordinator. I januari 2012 tillträdde projektledaren i Västerås och i februari projektledaren i Eskilstuna. Projektkoordinatorn tillträdde i mars 2012 på 25 procent under mobiliseringsfasen och har arbetat 50 procent från augusti I Eskilstuna skedde under 2012 ett byte av projektledare p.g.a. föräldraledighet. Projektgruppen har träffats cirka en gång i månaden. I Västerås finns två arbetsledare som funnits med sedan start. Resurserna för arbetsledning har utökats från en till två arbetsledare i Eskilstuna under projektets gång. Här har det skett förändringar i personalstyrkan. Projektledare och arbetsledare i Västerås har varit tillsvidareanställda. I Eskilstuna har en arbetsledare tillsvidareanställning och en har liksom projektledaren varit visstidsanställda under projekttiden. Arbetsgruppen har haft samma representanter för kommunerna som styrgruppen. Härutöver har kommunernas projektledare och projektkoordinatorn ingått. Gruppen har fokuserat på gemensamma praktiska frågor. Arbetsgruppen hade frekventa möten under mobiliseringsfasen. Samordningen mellan kommunerna togs sedan över av projektgruppen och i viss mån även av styrgruppen. Arbetsgruppen upplöstes i slutet av 2013, vilket vi rekommenderade i vår första utvärderingsrapport, då den inte längre hade en tydlig funktion. Samordningen mellan kommunerna som arbetsgruppen hanterade togs över av projektgruppen och i viss mån även av styrgruppen. I referensgrupperna har ingått projektledare och arbetsledare i respektive kommun, teamledare för utearbetslagen vid AMA i Eskilstuna, representant från Socialkontor Ekonomi i 5

8 Västerås och representant för Arbetsförmedlingen på handläggarnivå. Här har praktiska frågor i respektive kommun hanterats. Grupperna har träffats regelbundet. I styrgruppen har funnits två representanter från respektive förvaltning i varje kommun samt representanter för Arbetsförmedlingen i båda kommunerna. Projektkoordinator har varit adjungerad och projektledarna har adjungerats vid behov. Styrgruppen har haft möten en gång per kvartal. Eskilstuna kommun driver flera ESF finansierade projekt och har sedan våren 2013 en ekonom vars uppdrag har varit att stötta dessa projekt. Så sent som till i höstas har det varit mycket svårt för projektledningen att få en korrekt ekonomisk uppföljning. Men sedan i vintras har det fungerat bra. Erfarenheten av att bedriva projekt, i synnerhet som delfinansieras från ESF, har var relativt liten i kommunerna. Under projektets gång har det etablerats ett projektkontor i Eskilstuna vilket lett till ett mer strukturerat arbetssätt med bl.a. erfarenhetsutbyten mellan projektledarna. Organiserad samverkan mellan de deltagande organisationerna har löpt i enlighet med projektansökan. Styrgruppen, projektgruppen och referensgrupperna har varit en viktig förutsättning för att utveckla samverkan i enlighet med målen. Vid arbetsplatsträffar inom respektive kommuns AMA verksamhet har information spridits om projektet till andra delar av de förvaltningar där projektet har sin organisatoriska hemvist. Projektledningen ser att de ansvariga nämnderna borde fått information om projektet mer frekvent. De betonar också vikten av att styrgruppen består av personer som sitter på en sådan nivå i den organisation där de har sin hemvist så att de kan påverka. Det har varit fallet med ledamötena från kommunerna men inte från Arbetsförmedlingen Mobiliseringsfas Mobiliseringsfasen, 1 februari - 15 augusti 2012, förlängdes en månad till följd av att ESF inte godkände den avstämningsrapport som inlämnades. Styrgruppen hade sitt första formella möte först i juni i 2012 då det tog tid innan gruppens sammansättning var klar, vilket också bidrog också till förlängningen. Arbetsgruppen hade frekventa möten för att planera projektet under hela mobiliseringsfasen. Projektledarna inventerade vilka kompetenser som prioriteras av arbetsplatser inom den gröna näringen. De inventerade även möjliga praktikplatser och utbildare. De utformade utbildningen genom att precisera kursmoment och kursinnehåll med praktiska och teoretiska moment. Säbyholms utbildningar blev efter upphandling huvudleverantör. AMA verksamheterna i respektive kommun har också levererat utbildning och externa föreläsare har knutits till specifika utbildningspass. Efter kontakter med Alnarp gjordes en anpassning av den s.k. Alnarpsmetoden till projektets målgrupp och verksamhet. Tillsammans med forskare vid Landstinget i Västmanland togs ett självskattningsverktyg fram. Tanken var att deltagarna skulle skatta sitt mående och sin närhet till arbetsmarknaden. Ett antal individer fick möjlighet att testa om projektets verksamhet och upplägg var lämpligt för dem. Fjorton kvinnor och sju män genomförde prövning i Västerås under tre månader i AMA:s verksamhet. I Eskilstuna hann inte alla personer prövas i tre månader då det prioriterades att fylla antalet platser när projektet startade. Tjugo personer, tolv män och åtta kvin- 6

9 nor, deltog i prövning mellan en och sexton veckor. Den absoluta merparten hade en prövningslängd på minst fyra veckor. Projektet hade en tilltänkt partner i Tyskland som visade sig inte kunna delta. Projektkoordinatorn knöt kontakt med två organisationer i Belgien. De Groene Kans är en organisation som arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden och med odling. Blue Assist jobbar med att utveckla coachandet och bemötandet av motsvarande målgrupp som Rum för växande Genomförandefas Denna fas startade i mitten av augusti 2012 och pågår till och med juni Deltagarna Deltagarna i första omgången startade 1 september 2012, en månad senare än planerat. I Eskilstuna avslutades första omgången 31 augusti 2013 och i Västerås 30 september. Västerås hade en flexibel intagning vilket är orsaken till det senare avslutet. I Västerås deltog tolv personer, nio kvinnor och tre män. Tio hade OSA-anställning och två utvecklingsanställning. Det fanns inte tillräckligt många deltagare som uppfyllde kraven för att få OSA-anställning varför deltagande öppnades för andra personer som bedömts tillhöra målgruppen. Femton personer, tio män och fem kvinnor, antogs i den första omgången i Eskilstuna och anställdes i kommunen med Komjobb. En förutsättning har varit att deltagarna varit berättigade till Nystartsjobb via Arbetsförmedlingen Deltagarna i den andra omgången startade i början av september I Eskilstuna har femton personer deltagit. En har slutat och en har varit sjukskriven. Västerås har haft tolv deltagare men här har deltagarantalet varierat då det varit mer flexibla avslut och starter. Deltagarna i den andra omgången slutar 31 augusti 2014 i Eskilstuna. Eftersom det är efter projektets avslut kommer de ingå i ett arbetslag inom AMA och arbeta med frilandsodling. Deltagarna i Västerås fortsätter så länge de har OSA-anställning. Två slutar i augusti 2014, då har de varit anställda i två år. Resten fortsätter ytterligare ett år. De kommer att arbeta vidare vid Malma Gård där projektet bedrivits tillsammans med de tillsvidareanställda arbetsledarna och projektledaren. Deltagarna i Eskilstuna har varit mellan år, en majoritet är äldre. En möjlig orsak till att det inte är fler yngre personer är att det pågår andra insatser riktade till yngre arbetslösa. Deltagarna i Västerås har varit mellan 23 och 58 år. 10 deltagara har utländsk bakgrund. Könsfördelningen har varit jämn Rekrytering Rekryteringen har sett olika ut i de två kommunerna. I Västerås har företrädare för Arbetsförmedlingen, en arbetskonsulent på AMA, projektledare samt i vissa fall Socialkontor ekonomi samarbetat. Det viktiga har varit att hitta individer som visar ett intresse för trädgård och odling och som uppfyller kriterierna för OSA. Varje rekrytering har inletts med studiebesök där deltagaren fått se gården, träffa projektledare och arbetsledare och därefter haft möjlighet att tacka ja till en plats. Projektledaren i Västerås bedömer att rekryteringen fungerat bra och att majoriteten av deltagarna haft rätt profil för att kunna tillgodogöra sig innehållet. 7

10 I Eskilstuna har huvuddelen av rekryteringen skötts via Försörjningsstöd inom socialtjänsten. Även projektledare samt arbetskonsulent på AMA har varit delaktiga. De har träffat deltagaren innan det beslutats om att denne ska erbjudas prövningsplats inför eventuellt projektdeltagande. Arbetsförmedlingens deltagande har handlat om att bedöma om det finns skäl för Nystartsjobb. Projektledaren i Eskilstuna bedömde efter projektets första år att samarbetet med socialtjänsten hade vissa förbättringsmöjligheter. De deltagare som anvisats hade stora svårigheter att sköta en anställning, exempelvis till följd av svårigheter att till sig utbildnigens teoretiska moment eller missbruksproblem. Projektledaren menade att matchningen av deltagare måste förbättras så deltagarna bättre kan tillgodogöra sig innehållet i projektet. Inför andra året fick projektledaren större inflytande och kunde avråda anvisning av personer och de som startade hade större intresse och mer korrekt information om projektets innehåll Verksamheten i projektet Deltagarna har inledningsvis fått göra en självskattning med det instrument som utarbetats i samarbete med landstinget. Samtliga deltagare har haft individuella handlingsplaner. Upplägget och arbetsdagarna har skilt sig en del mellan kommunerna. I Eskilstuna började deltagarna sin arbetsdag De samlades i AMA:s lokaler och åkte med arbetsledarna i minibussar till någon av projektets sajter; frilandsodlingen i Sundbyholm eller växthuset i Torshälla. De har också utfört röjningsarbete på en rad andra platser samt naturvårdsinsatser i kommunen. Vid slutet av arbetsdagen skjutsades deltagarna tillbaka till AMA för att byta om och avsluta dagen. I Västerås började arbetsdagen på Malma gård för de som arbetade heltid och för de som arbetade deltid. Deltagarna har befunnit sig på Malma gård och arbetat i köksträdgården, vid odlingslotter, i växthus, med biodling och en egen anlagd trädgård. Från kl började deltagarna avsluta sin arbetsdag i olika omgångar beroende på om de arbetade deltid eller heltid. Arbetet har anpassats efter årstiden och väderförutsättningar. Det har anlagts växthus, nya odlingar, flyttats på stenar, rensats sly och röjts med röjsåg. Under första utbildningsomgången var hösten och vintern ansträngande med kall väderlek och tungt arbete med snöskottning. Den andra kursomgångens vinter har var mildare, och arbetsledarna var mer förberedda med arbetsuppgifter. Projektledarna anser att det varit stor skillnad mellan de båda omgångarna. De erfarenheter som förvärvades första året har kunnat användas för att planera och skapa en bättre framförhållning, vilket påverkat hur utbildningspass och studiebesök förlagts. Deltagarna i första omgången i Eskilstuna var missnöjda med att de under delar av vintern upplevde att det fanns mycket begränsat med arbetsuppgifter och att det uppstod dötid under en del arbetsdagar. Deltagarna i den andra omgången tycker de haft meningsfulla uppgifter under vintern. Det har varit ett stort antal utbildningar, merparten med externa föreläsare. Temana har varierat och speglat den bredd som finns inom trädgård och säsongsvariationerna. Den andra utbildningsomgången har innehållit en veckas anläggningsutbildning till följd av att det finns en efterfrågan på den kunskapen på arbetsmarknaden. Denna grupp har också fått fler utbildningspass och studiebesök. Första året var det brister i den ekonomiska rapporteringen varför projektledningen valde att vara mer återhållsam för att inte äventyra den ekonomiska 8

11 ramen. När en projektekonom fick ansvaret att stötta bl.a. detta projekt stod det klart att det fanns betydligt mer resurser än man trott, vilka använts för utbildning och studiebesök. Den första kursomgången hade 36 utbildningstillfällen. Hittills har den andra kursomgången haft 59 utbildningstillfällen genomförts. En del av dem har varit gemensamma för deltagarna i Västerås och Eskilstuna. 20 studiebesök genomfördes med den första kursomgången och hittills har 9 studiebesök genomförts med den andra kursomgången. Besöken har varit på gårdar, i trädgårdar och på mässor. De intervjuade deltagarna är mycket nöjda med både studiebesök och utbildningarna. Men det är framförallt arbetsledarna som de framhåller. De har mycket kunskap och god förmåga att dela med sig av den och locka intresse. Friskvårdsaktiviteter har genomförts och de deltagare som velat har haft en friskvårdstimma i veckan. Sju deltagare i Västerås har hittills varit på praktik på olika praktikplatser. I Eskilstuna har elva deltagare varit på praktik och ytterligare tre ska eventuellt ut på praktik. I intervjuer med deltagarna framgår att flera tycker det lär sig mer på att delta i projektet varför det är mer intressant för dem än att praktisera. Många har också erfarenhet av praktik sedan tidigare och konstaterar att det inte leder till arbete Transnationell verksamhet Som ett led i den transnationella verksamheten har två resor genomförts till kontaktorganisationerna i Belgien. I mars 2013 reste projektledarna och projektkoordinatorn för att utbyta erfarenheter och planera det fortsatta samarbetet med Blue Assist och De Groene Kans. De båda organisationerna har inte fått projektmedel från ESF så det fortsatta utbytet skedde i Belgien då de inte hade möjlighet att resa till Sverige. 3-7 juni 2013 genomfördes en studieresa till Belgien med fyra deltagare och två arbetsledare En kvinna och en man åkte från deltagargrupperna i respektive kommun. Resan präglades av arbete. Deltagarna beskriver att det var både negativt och positivt. Arbetet var påfrestande och arbetsledningen i Belgien upplevdes strängare än i Rum för växande. När deltagarna kom hem förmedlade de sina erfarenheter från resan till de andra deltagarna. En rapport från resan togs fram. Under 2013 gjorde projektledaren i Västerås studiebesök i England, utanför projektets ram. Denne besökte tre verksamheter som arbetar med rehabilitering i det gröna. Besöken resulterade i idéer om hur man kan arbeta med deltagare som har posttraumatisk stress och hur man med framgång i arbetsgrupper kan blanda deltagare med olika bakgrund och behov. I slutet av maj åker tolv deltagare (sju från Eskilstuna och fem från Västerås), tre arbetsledare och projektgruppen till verksamheten Thrive i England. De som har varit intresserade får möjlighet att åka med från Västerås. I Eskilstuna har det skett lottning då intresset var större än antalet platser. Under en vecka kommer de delta i verksamheten genom jobbskuggning samt göra studiebesök Avslut Projektet avslutas 27 juni. Då slutar projektkoordinatorn och projektledaren i Eskilstuna. Som framgått fortsätter deltagarna i Eskilstuna i AMAs utelagsverksamhet ytterligare två månader och slutar sista augusti. Den arbetsledare som är visstidsanställd slutar också 31 augusti. 9

12 Deltagarna Västerås fortsätter så länge de har OSA anställning där flertalet slutar först i augusti Detta innebär att det arbete som följer med att ett projekt ska avslutas sker parallellt med genomförandet. En viktig del i detta arbete är att ge förutsättningar för att sprida projektets erfarenheter. De olika utbildningsmomenten och de metoder som tillämpats dokumenteras. En bok håller på att produceras tillsammans med en skribent. Den ska vara färdig till konferensen 15 maj i Eskilstuna då ett antal projekt som delfinansierats av ESF ska presenteras. Projektkoordinatorn och projektledarna ska skriva en slutrapport till ESF. 5. Projektets måluppfyllelse och effekter Målen för Rum för växande har formulerats på tre nivåer: Övergripande mål, projektmål och delmål. Sammantaget är det ett stort antal mål som delvis överlappar varandra då delmålen är en nedbrytning av de andra målen. Vi har valt att kommentera och bedöma målen samlat med utgångspunkt från målområdena individnivå, samverkan samt tillgänglighet och jämställdhet Deltagarna Alla deltagare som avslutat sin medverkan i projektet efter ett år ska uppleva sig må bättre. Flera intervjuade deltagare berättar att de fått bättre självförtroende och att det bl.a. lett till att omgivningen ser på dem med mer respekt, exempelvis deras anhöriga. Några menar att det lugna tempot i naturen gett dem redskap att hantera stress och bättre klara av även andra delar av livet. Många deltagare vittnar om att de sover bättre, har lättare att stiga upp på morgonen och att hålla tider. Många har dock fortfarande svårigheter, kopplade till stress eller social problematik, men de flesta uppger att de lärt känna sig själva och sina gränser för exempelvis stress. Deltagarna har haft tillgång till ett omfattande individuellt stöd. Det har varit mer utpräglat i Västerås, som haft en mer uttalad rehabiliterande inriktning. I båda kommunerna har det funnits tillgång till psykologsamtal. Trots uppmuntran är det inga deltagare i Eskilstuna som velat ha samtal med psykolog. Den positiva förändring som deltagarna beskriver vid våra intervjuer bekräftas för deltagarna i Västerås i den skattning som skett vid flera tillfällen i samarbete med Landstinget. Det gäller även de som gick i den första utbildningsomgången i Eskilstuna men inte de som deltar i den andra utbildningsgruppen. Vår bedömning är att detta mål uppfyllts. Deltagarna ska uppleva sig ha kommit närmare arbetsmarknaden och fått verktyg för framtiden Samtliga intervjuade deltagare menar att de lärt sig mycket och de har fått upp ögonen för att arbeta inom den gröna näringen. Genom utbildningens bredd och variation har alla hittat områden som intresserar dem. Många vill fortsätta arbeta med odling. Anläggningskursen som deltagarna i omgång två har gått är uppskattad då deltagarna vet att det finns en efterfrågan 10

13 på arbetsmarknaden inom detta område. Detsamma gäller röjsågsutbildningen som leder till validering av Skogsstyrelsen. De krav som ställts på deltagarna, att exempelvis meddela sjukfrånvaro, upplever flera varit bra. Det har fungerat som en påminnelse om hur det är i arbetslivet. Deltagarna i Eskilstuna har haft gruppträffar med Arbetsförmedlingen och samtliga ska ha individuella möten med handläggare innan de slutar. Deltagarna har haft möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare. Denna kontakt har upplevts som viktig. Flera menar att de under projektet fått verktyg för att orientera sig bland utbildningar och att tröskeln har sänkts för att påbörja en utbildning eller ett arbete i ett nytt sammanhang. Enligt företrädare för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna efterfrågar en del deltagare utbildningar som inte finns på orten eller är upphandlade. Deltagarna i Eskilstuna skulle gärna sett att projektdeltagandet varit två år. Det hade gett möjlighet för kunskaperna att sjunka in. Mycket har behandlats under året och ibland tycker de att det varit svårt att hinna smälta allt nytt. Den positiva bild vi fått av deltagarna; att de upplever sig ha kommit närmre arbetsmarknaden överensstämmer med den självskattning som deltagarna gjort i Västerås. Männen är överlag mer positiva än kvinnorna. Skattningen av deltagarna i Eskilstuna visar att de inte ser att det är någon skillnad mot innan de började i projektet. De svarande i Eskilstuna upplever att deras chanser att få arbete har minskat. Trots viss olikhet mellan skattningsutfallet i Eskilstuna och våra intervjuresultat är vår bedömning att: Målet är uppfyllt. Majoriteten av deltagarna ska efter ett års medverkan i projektet bedömas ha fått en fullgod utbildning och bli godkända på kunskapsvalideringen Projektet hade planerat att använda ett verktyg från Nordiskt Valideringsforum, för att validera deltagarnas kompetens. Det är en etablerad metod i Sverige som används i drygt 60 kommuner och bygger på att man kvalitetssäkrar lärande som sker utanför den formella skolan. Metoden ska ge deltagarna instrument att förmedla och kommunicera sin kompetens och på så vis komma närmare arbetsmarknaden. Planen var att deltagarna skulle få intyg, som beskriver läranderesultat, bedömningskriterium och exempel på hur uppgiften genomförts. AMA i Västerås inledde arbetet med att ge förutsättningar för att validera deltagarnas kunskap enligt verktyget från Nordiskt Valideringsforum. Arbetet har inte fullföljts varför deltagarna istället får ett intyg som beskriver vilken utbildning de fått. Enligt projektledningen borde arbetet med verktyget från Nordiskt Valideringsforum ha startat tidigare. Deltagarna har fått en fullgod utbildning men de har inte fått en kunskapsvalidering. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. 11

14 Arbetsledarna ska uppleva att deltagarna utvecklats under anställningen/tiden i projektet Projektledarna och arbetsledarna ser positiva förändringar hos deltagarna och en tydlig utveckling hos flertalet av dem. En del mådde mycket dåligt när de kom till projektet, för dem har det skett en marginell förändring medan det för en del skett en påfallande förändring. Generellt är deltagarna mer harmoniska. De har utvecklats och stärkt sitt sätt att samspela med andra. De mår bra av att var ute och arbeta i det gröna. Arbetsledarna ser att det finns ett läkande inslag och glädje i att arbeta med sådant som växer. Flera deltagara har genomgått en omfattande språkutveckling. De som inte har svenska som modersmål har vågat uttrycka sig och fått stöd av andra deltagare att kommunicera. Projektledare och arbetseldare anser att deltagarna fått mycket nya kunskaper. Det kommer till uttryck på olika sätt. Exempelvis har tidigare deltagare som kommit tillbaka och hälsat på berättat att de beskärningsmetoder för träd de lärt sig vid en efterföljande utbildning till vaktmästare inte är helt rätt utifrån vad de lärt sig vid Rum för växande. Även ledamöter i styrgruppen som haft kontakt med deltagarna ser att de har utvecklats. De har stärkts av att vara i ett socialt sammanhang och de har fått en yrkesmässig tillhörighet, flera ser sig som en del av den gröna branschen. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Deltagaren upplever en ökad delaktighet I både Eskilstuna och Västerås har deltagare och projektpersonal haft arbetsplatsträff (APT) en gång i månaden. Agendan för mötena har satts tillsammans med deltagarna. Mötena har varit viktiga för att följa den struktur som finns på många arbetsplatser. De har innehållit ett utvärderande inslag då förbättringar diskuterats. Enligt arbetsledarna har deltagarna varit mycket öppna med idéer och synpunkter, framförallt på de möten som sker dagligen. Deltagarna uppger att de inte varit delaktiga i projektets utformning eller i planering av arbetsuppgifter men att de kunnat påverka om de önskat. Om de haft synpunkter har arbetsledarna varit lyhörda. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Långsiktigt förbättra en utsatt grupps delaktighet i samhället genom arbete/arbetsträning och rehabilitering i en naturnära miljö. I Västerås har sex deltagare från första omgången gått vidare till utbildning till florist respektive fastighetsskötsel. En deltagare har fått arbete som vaktmästare i Frankrike dit denna har flyttat och en person är på väg till anställning inom ett socialt företag. De andra som slutat sökte, vid intervjutillfället i april, aktivt jobb. Odlingssäsongen har startat vilket ger möjlighet till säsongsarbete. Av deltagarna från första omgången i Eskilstuna har en person fått anställning efter att under projekttiden övergå till ett traineeprojekt för att få arbetsuppgifter som är bättre lämpade för dennes arbetsskada. Projektledaren varit i kontakt med tio av de andra fjorton deltagarna. Tre av dem har studerat/studerar kurser för gymnasiekomplettering. Alla söker aktivt jobb, flera har varit på intervju. En deltagare har fått en säsongsanställning på en kyrkogård bland 70 sökande. 12

15 Eftersom den andra utbildningsomgången pågår är det för tidigt att bedöma uppfyllelsen av detta mål men: Vi bedömer att mycket tyder på att detta mål kommer uppfyllas Samverkan Projektet ska leda till att samverkan inom styrgruppen, mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har stärkts Samverkan har varit tät i projektgruppen där de två projektledarna och projektkoordinatorn ingått. Projektledare och arbetsledare har också haft mycket kontakt och haft stöd och utbyte av varandra. Det har bidragit positivt att projektet bedrivits i två kommuner då det givit underlag för erfarenhetsutbyte. Samverkan har framförallt ökat mellan kommunernas AMA verksamheter. Det finns dock inget planerat samarbete dem emellan inom grön rehabilitering efter projektets slut. Samarbetet med Landstinget har utvecklats något genom framtagandet av självskattningsverktyget. I Västerås har samarbetet stärkts med Försäkringskassan kring rehabilitering. Försäkringskassans roll i projektet är dock mer begränsad än vad som förutsågs när projektet planerades. Det är en konsekvens av att de deltagare som finns i projektet inte är kopplade till Försäkringskassan. I både Västerås och Eskilstuna har samverkan ökat med Arbetsförmedlingen på handläggarnivå. Enligt förträdare för Arbetsförmedlingen finns en potential för ökad samverkan med kommunerna men under projekttiden har det interna förändringsarbetet inom myndigheten tagit mycket tid vilket bl.a. påverkar förutsättningarna att utveckla samverkan. Det finns tankar om viss samlokalisering mellan Arbetsförmedlingen och AMA i Eskilstuna vilket skulle stärka samarbetet enligt intervjuade. Samordningsförbunden ses som viktiga organ för fortsatt samverkan mellan de aktörer som funnits med i detta projekt. På en mer övergripande nivå har samverkan emellertid inte varit så omfattande men kontakter knöts på den slutkonferens som var i Västerås i november. Vår slutsats är att samverkan stärkts på handläggar- och enhetschefsnivå men inte på strategisk nivå. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Projektets metod har provats och utvecklats Projektet har anpassat och vidareutvecklat en metod för att arbeta med grön rehabilitering med människor som står långt från arbetsmarknaden. Vissa skillnader i upplägget har funnits mellan Västerås och Eskilstuna, men grundidén är densamma i de två kommunerna. Arbetsledarna har en gedigen kunskap om odling och trädgård, och stor omsorg har lagts på att hitta arbestuppgifter som passar för målgruppen. Att göra individuella anpassningar utifrån varje deltagare samt det meningsfulla sammanhang som följer med att jobba i naturen och med gröna näringar har varit en framgångsfaktor. 13

16 En annan framgångfaktor är den höga kvaliteten på undervisningen. Det handlar dels om ett mycket varierande innehåll men också om de föreläsare som engagerats. Flera av dem är tongivande och framträdanden inom sina områden. Kvaliteten betonas av de deltagare vi intervjuat, framförallt av de i den andra omgången som fått mer utbildning i form av föreläsare. Metoden kommer att tillvaratas i AMAs ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Det sker en utökad verksamhet med stadsodling och här kommer man på liknande sätt som i projektet varva utbildningspass med praktiskt arbete i det gröna. Det gäller också de utökade kunskaper som projektet bidragit med om växters beskaffenhet, beskärning och ympning. AMA kommer att utvecklas för att ge utbildningsmomenten ett större genomslag i sin verksamhet. Här är erfarenheterna från Rum för växande, där teori och praktik varvats på ett systematiskt sätt, värdefulla enligt företrädare för AMAs ledning. Det gäller även den tydliga kopplingen mellan innehållet och arbetsmarknadens behov. Västerås stad startar ett nytt projekt. En pilotmodell av ett samordningsteam ska börja i det Samordningsförbund som staden har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Det bygger på erfarenheter från flera projekt, däribland Rum för växande. Gemensamt för projekten är att de visat att arbetet i gröna miljöer stödjer rehabilitering. Erfarenheterna från projekten kommer att vidareutvecklas inom det kognitiva/beteendemedicinska området. En förstärkt satsning ska ske på unga med neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik. Projektet löper t.o.m. 30 juni 2016 och tanken är att det därefter ska bli en permanent verksamhet. Vi bedömer att målet är uppfyllt Projektet ska, genom intern och extern spridning, öka medvetenheten om projektets metod En informationsbroschyr, som uppdaterats under projektets gång, har tagits fram om projektet och det finns information på båda kommunernas hemsidor. Genom bl.a. studiebesök har kontakter tagits med andra verksamheter. Projektledarna har haft kontakter med handelsträdgårdar för att knyta dem till projektet. En artikel publicerades i Koloniträdgårdsförbundets tidning om projektet och Malma gård har mottagit flera studiebesök. Vid ett seminarium på en hållbarhetskonferens i Eskilstuna kommun berättade representanter för projektet om grön rehabilitering Projektet deltog på en spridningskonferens i Västerås 21 november 2013 som tillika var en slutkonferens för ett annat projekt. Bl.a. visades ett ljudreportage där deltagare intervjuades. Deltagandet var brett; arbetslösa, handläggare och chefer samt politiker i de två kommunerna samt arbetsgivare i trädgårdsbranschen. Projektet var också representerat i den monter som Eskilstuna kommun hade på SKLs arbetsmarknads- och näringslivsmässa i april 2014 med 800 deltagare. En bok är under färdigställande och ska finnas med på det som blir projektets avslutningskonferens 15 maj Vi bedömer att målet är uppfyllt. 14

17 Det transnationella samarbetet ska, genom strategiska studiebesök under genomförandefasen, leda till ökad kunskap om rehabiliterande arbeten och arbetsmetoder De kontakter som tagits och resorna som genomförts har lett till insikten att förutsättningarna för att arbeta med projektets målgrupp ser ungefär lika ut, oavsett om det är i Rum för växande eller i de organisationer som besökts i Belgien och England. Projektet i England har erfarenhet av att ha deltagare med olika bakgrund och problematik vilket fungerar bra. Dessa erfarenheter uppfattar projektledningen som mycket värdefulla. Det transnationella samarbetet har inte bara lett till ökade kunskaper det har också varit mycket stärkande och utvecklande för de deltagare som varit med på studieresorna. Målet bedöms vara uppfyllt. Det transnationella samarbetet har ökat kunskapen i metoden för grön rehabilitering och lett till ett vidgat Europeiskt perspektiv på individuell- och organisationsnivå Vi ser ännu inte att det finns några tydliga uttryck för att projektet lett till ett vidgat Europeiskt perspektiv på individ respektive organisatorisk nivå. Men det är värt att poängtera att resan till England inte ägt rum när denna rapport skrivs Tillgänglighet och jämställdhet Arbetsplatserna ska vara anpassade och tillgängliga för samtliga projektdeltagare Anpassningar har gjorts i flera avseenden utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Allt som har byggts upp och utvecklats vid Malma gård i Västerås har tillgänglighetsanpassats för rullstolsbundna deltagare. Deltagarnas behov har kartlagts och uppmärksammats löpande vilket lett till att olika åtgärder vidtagits i ett tillgänglighetsperspektiv. Exempelvis har hjälpmedel införskaffats. I Eskilstuna har raststuga och toalett funnits i manskapsvagnar vilka inte är tillgängliga för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar. Men då det inte funnits några deltagare med sådana funktionsnedsättningar har inte detta varit ett hinder. En väsentlig del i tillgänglighetsarbetet har handlat om att anpassa förutsättningarna för de som har bristande kunskaper i svenska. Det har dels handlat om att ge instruktioner och andra beskrivningar på så enkelt språk som möjligt. Inför varje utbildningsmoment har de deltagare som behövt fått en kortare genomgång om vad som ska behandlas. Deltagare som har behov har fått utbildning i svenska en dag i veckan. Vi bedömer att målet är uppfyllt Aktiviteter ska ha vidtagits för att säkerställa jämställdheten ESF-finansierade projekt har höga krav på att jämställdhet aktivt ska beaktas under hela projektet. Projektledare, projektkoordinator samt arbetsledare har genomfört en rad aktiviteter och deltagit i utbildningar för att leva upp till kraven. Projektledningen har tagit fram handlingsplaner för Jämställdhet och Tillgänglighet i maj Mål i ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv finns såväl bland projektets delmål samt i handlingsplanerna. Flera aktiviteter har genomförts på temat jämställdhet och det har funnits en medvetenhet hos projektledare och arbetsledare. De har aktivt tillsett att arbetsuppgifter inte fördelas på 15

18 ett könsbundet sätt, utgångspunkten har varit att tänka deltagare, inte man/kvinna. Enligt arbetsledarna har jämställdhetsdiskussioner ofta kommit upp i vardagen. Detta bekräftas av flera deltagare. Några tycker att det blivit väl mycket samtal om jämställdhet medan andra upplever att diskussionerna varit lite av en ögonöppnare. Vi bedömer att målet är uppfyllt Jämställdhet och tillgänglighet har ökat hos samverkansparterna Samtliga samverkansparter arbetar med jämställdhet och tillgänglighet i varierande omfattning. Vi har inte kunnat identifiera något exempel på att projektet Rum för växande bidragit till organisationernas arbete. Vi bedömer inte att målet är uppfyllt. 6. Lärdomar för liknande satsningar Tveksamt att söka medfinansiering av ESF Inför liknande projekt anser projektledningen att det finns anledning att överväga om medfinansiering ska sökas från ESF. De upplever inte att samarbetet med kontoret varit utan problem. De har fått olika besked från olika handläggare, t ex om hur budgeten kan disponeras. Tiden för att dokumentera utifrån de krav som ställs är omfattande. Likaså den löpande rapporteringen av deltagarnas närvaro. De senare kraven kan leda till att projekt väljer att inte bereda deltagare plats, vilka riskerar ha låg närvaro, då det påverkar den ekonomiska ersättningen. För att möta kraven från ESF har projektet, utöver de två projektledarna, haft en projektkoordinator på halvtid. Denne skulle inte engagerats om de båda kommunerna drivit projektet utan medfinansiering från ESF. Platsen är viktig Platsen för projektet bör väljas med omsorg. Det ska finnas möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vara kreativ. I Eskilstuna har projektet arbetat på flera platser, bl.a. växthuset i Sundbyholm och frilandsodlingen i Torshälla. Det har inneburit mycket logistik och delar av arbetsdagen har ägnats åt förflyttning. Förutsättningarna har inte varit lika optimala som i Västerås, men ändå fyllt sitt syfte. Branschens behov I mobiliseringsfasen genomfördes en kartläggning av vilka kompetensbehov som finns inom branschen. Det är viktigt att avsätta tid för detta arbete då det styr innehållet i utbildningen. Projektledningen ser fördelar med att avsätta längre tid än sex månader som mobiliseringsfasen pågick i detta projekt. 16

19 Rekrytering Projektledare bör vara aktiva i rekryteringen för att säkerställa att det är rätt personer som erbjuds plats samt att de har rätt förväntningar på projektet. Tid för planering Då deltagarna liksom arbetsledarna och projektledarna har 40 timmars arbetsvecka har det varit svårt att finna nödvändig tid för planering. Rent praktiskt har det varit lättare att finna stunder i Västerås där verksamheten varit på ett ställe, då har det varit lättare att gå ifrån en kort tid. När liknande projekt planeras bör tid vikas för löpande planering under projekttiden. Handledning Det är värdefullt att ha extern handledning för att kunna möta och stödja deltagare med varierande problematik. Individualisering En av projektets framgångfaktorer har varit individualisering. Alla deltagare bör ha handlingsplaner som följs upp. Stockholm, 13 maj 2014 Lena Joelsson Anna Eklöf 17

20 Källförteckning Projektansökan ESF-rådet, dnr Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas, Rum för växande, Dnr Tids- och aktivitetsplan, Rum för växande Riskanalys genomförande av projekt Rum för växande Handlingsplan Jämställdhet, Rum för Växande, , rev Handlingsplan Tillgänglighet, Rum för Växande, / rev Problem-/situationsträd Utbildningsplan år 1 och år 2, Rum för växande Sammanställning över genomförda utbildningsmoment och studiebesök, omgång 1 och 2 Rum för växande Ett projekt som får människor att växa, informationsbroschyr Resultat Rum för växande, deltagarnas skattning av sin psykologiska utveckling Lägesrapporter från januari 2012 t.o.m. juli 2013 Reflektion kring jämställdhets- och tillgänglighetsplanerna efter 1 år, Marie Rydén Davoust, Transnationellt utbyte resa till Belgien 6-8 mars 2013 Transnationellt utbyte resa till Belgien 3-7 juni 2013 Sammanställning antal deltagare omgång 1 Deltagarredovisning SCB Protokoll från styrgruppsmöten Protokoll från referensgruppsmöten Protokoll från arbetsgruppsmöten Minnesanteckningar från projektgruppsmöten Pilotmodell Samordningsteam Västerås, Samordningsförbundet Västerås, Dnr:2013/7-SFV 18

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild.

UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN. År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERING AV HÄLSA OCH LÄRANDE I SKOLAN År: 2013. Författare: Joakim Tranquist. Omslagslayout: Grassman Ord & Bild. UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan sommaren 2012 haft i uppdrag

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 7 Rapportens innehåll 8 Europeiska socialfondens intentioner 9 Sammanfattning av utvärderingens

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas för projektet Unga i JOBB

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas för projektet Unga i JOBB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas för projektet Unga i JOBB Projektnamn: Unga i JOBB Diarienummer: 2011-3040020 Innehåll Projektnamn: Unga i JOBB... 1 1 Rapportering av mobiliseringsfasen...

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer