Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande"

Transkript

1 Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande Eskilstuna kommun & Västerås stad

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Slutrapportens syfte Utvärderingens metod Projektets mål Målgrupp Syfte och mål Projektets genomförande Projektorganisation Mobiliseringsfas Genomförandefas Deltagarna Rekrytering Verksamheten i projektet Transnationell verksamhet Avslut Projektets måluppfyllelse och effekter Deltagarna Samverkan Tillgänglighet och jämställdhet Lärdomar för liknande satsningar...16 Källförteckning...18

3 1. Sammanfattning Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun och Västerås stads Teknikoch idrottsförvaltning har drivit det gemensamma projektet Rum för växande som riktat sig till kvinnor och män som har försörjningsstöd, svårigheter att komma ut i arbete samt någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet. De lokala Arbetsförmedlingarna i Eskilstuna och Västerås har varit samarbetspartners. Projektet är delvis finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför utvärderats utifrån de riktlinjer som utfärdats av fonden. EY har uppdraget att utvärdera projektet. Syftet är att följa upp i vilken utsträckning projektets mål uppnåtts. Utvärderingen ska även belysa på vilket sätt projektet bidragit till utveckling av metoder för liknande arbetsmarknadsåtgärder nationellt. Vi har följt projektet och lämnat en utvärderingsrapporter i oktober Detta är den avslutande utvärderingsrapporten. Rum för växande bygger på tanken att arbete i naturnära miljöer har en rehabiliterande funktion. Det syftar till att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden genom att beredas möjlighet att arbeta i en rehabiliterande miljö. Det startade i januari 2012 och slutar 27 juni Det har haft 50 deltagare uppdelade i två omgångar. I Eskilstuna har perioden varit 12 månader för den första gruppen. Den andra gruppen har deltagit 10 månader i projektet för att efter projektets avslut ingå i ett arbetslag inom AMA i två månader och därmed få en anställning i 12 månader. I Västerås, där deltagarna haft OSA anställning, har perioden varit två år och intaget löpande. Flera deltagare fortsätter efter projektets avslut för att uppnå tvåårsperioden. Inriktningen i Västerås har varit mer inriktad på rehabilitering medan den i Eskilstuna varit mer inriktad på arbetsträning. Projektet har haft ett stort antal mål i perspektiven; deltagare, samverkan samt tillgänglighet och jämställdhet. Merparten av målen är uppfyllda. Följande mål har uppfyllts: Deltagarna mår bättre efter deltagande i projektet. Deltagarna upplever att de kommit närmare arbetsmarknaden och att de fått verktyg för framtiden. Deltagarna har upplevt att de varit delaktiga. Arbetsledarna upplever att deltagarna utvecklats. Projektets metod har prövats och utvecklats. Projektet har genom intern och extern spridning ökat medvetenheten om projektets metod. Det transnationella samarbetet har givit ökad kunskap om rehabiliterande arbeten och metoder. Arbetsplatserna har varit anpassade och tillgängliga för samtliga deltagare. Aktiviteter har genomförts för att säkerställa jämställdhet. Projektet ska leda till stärkt samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan har framförallt ökat mellan kommunernas AMA verksamheter. Samarbetet med Landstinget har utvecklats något genom framtagandet av ett självskattningsverktyg för att fånga hur deltagarna ser på sin utveckling under projekttiden. I Västerås har samarbetet stärkts med Försäkringskassan kring rehabilitering. I både Västerås och Eskilstuna har samverkan ökat med Arbetsförmedlingen på handläggarnivå. På en mer 1

4 övergripande nivå har samverkan emellertid inte varit så omfattande. Vår slutsats är att samverkan stärkts på handläggar- och enhetschefsnivå men inte på strategisk nivå. Projektet har haft transnationellt samarbete med liknande projekt i England och Belgien. Samarbetet skulle inte bara ge kunskap om metoder för grön rehabilitering utan också leda till ett vidgat europeiskt perspektiv på individ- och organisationsnivå. Vi ser ännu inte att det finns några tydliga uttryck för att projektet lett till detta. Men vi vill poängtera att studieresan till England inte ägt rum när denna rapport skrivs. Projektet skulle också leda till att arbetet med jämställdhet och tillgänglighet ökat hos samverkansparterna. Inte heller här kan vi se några exempel. Slutligen har inte målet att deltagarnas kunskaper validerats uppnåtts. Att projektet inte som planerat fullföljt arbetet och tilllämpat det tänkta verktyget för validering är en svaghet. Den metod som prövats och utvecklats inom ramen för projektet kommer att tillvaratas i AMAs ordinarie verksamhet i Eskilstuna. I Västerås stad startar ett nytt projekt. En pilotmodell av ett samordningsteam ska utvecklas i det Samordningsförbund som staden har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Projektets erfarenheter och den metod som tillämpats, för att genom grön rehabilitering bidra till att människor mår bättre och kommer närmare arbetsmarknaden, kan med fördel inspirera och vägleda andra arbetsmarknadsverksamheter som arbetar i naturnära miljöer i andra kommuner. 2

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen i Eskilstuna kommun och Västerås stads teknikoch idrottsförvaltning har under 16 januari 2012 till 27 juni 2014 drivit projektet Rum för växande. Det har riktats till kvinnor och män med försörjningsstöd som har svårigheter att komma ut i arbete och som har någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet. De lokala Arbetsförmedlingarna i Eskilstuna och Västerås är projektets samarbetspartners. Projektet bygger på tanken att arbete i naturnära miljöer har en rehabiliterande funktion. Enligt forskning är dessa miljöer lätta att anpassa till enskilda individers behov. Genom samarbete med Lantbruksuniversitetet utgår projektet från Alnarpsmetoden samt annan forskning. Rum för växande har delvis finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och har därför utvärderats enligt fondens riktlinjer. Under projektets gång har EY genomfört en processinriktad lärande utvärdering av genomförande och resultat. En rapport författades efter projektets första år. Detta är utvärderarens slutrapport Slutrapportens syfte Syftet är att följa upp i vilken utsträckning projektets mål uppnåtts. Utvärderingen ska även belysa på vilket sätt projektet bidragit till utveckling av metoder för liknande arbetsmarknadsåtgärder nationellt Utvärderingens metod Utvärderingen grundas på de riktlinjer som finns i dokumentet Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojekt, vilket innebär fokus på en lärande utvärdering. Den löpande utvärderingen har syftat till att kartlägga hur projektet fortlöpt i relation till de uppsatta målen och ge förslag till förbättringar. Möten har skett med projektledning och arbetsledare vid flera tillfällen. Intervjuer har genomförts med styrgruppen, projektkoordinator, projektledare, arbetsledare, delar av referensgrupperna och ett stort antal deltagare. Dessa intervjuer låg till grund för utvärderingsrapport 1, som överlämnades i oktober Motsvarande intervjuer har skett inför denna slututvärdering. 11 deltagare har intervjuats i Eskilstuna kommun och 4 i Västerås stad. Totalt har vi intervjuat 44 deltagare vilket är 85 %. Deltagarna i styrgruppen med undantag av en ledamot har intervjutas. De dokument som analyserats framgår av källförteckning i bilaga 1. Slutrapporten har författats under april 2014 för att vara klar till det spridningsseminarium som hålls i maj. Det innebär att den överlämnas innan projektet avslutats. 3. Projektets mål 3.1. Målgrupp Målgruppen för Rum för växande har varit personer med försörjningsstöd som har svårt att komma ut i arbete och som har någon form av fysisk, psykisk eller social svårighet. 3

6 3.2. Syfte och mål Syftet med projektet har varit att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden genom att beredas möjlighet att arbeta i en rehabiliterande arbetsmiljö. Genom transnationellt utbyte och validering av deltagarnas kunskaper ska projektet testa en ny metod för att rehabilitera kvinnor och män tillbaka till arbetslivet. Eskilstuna och Västerås har haft något olika inriktning. I Västerås har fokus varit mer på rehabilitering och i Eskilstuna på arbetsträning. Projektet har ett stort antal mål på flera nivåer och i olika perspektiv: Övergripande mål Att långsiktigt ha förbättrat en utsatt grupps delaktighet i samhället genom arbete/arbetsträning och rehabilitering i en naturnära miljö. Projektets metod har provats och utvecklats. Jämställdhet och tillgänglighet har ökat hos samverkansparterna. Projektet har strategiskt påverkat det långsiktiga arbetet inom grön miljö för målgruppen. Samverkan mellan kommuner, förvaltningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har stärkts. Det transnationella samarbetet har ökat kunskapen om metoden för grön rehabilitering och lett till ett vidgat Europeiskt perspektiv på individuell- och organisationsnivå. Projektmål Deltagande kvinnor och män har kommit närmare arbetsmarknaden och upplever sig må bättre. Delmål Individnivå Alla deltagare som avslutat sin medverkan efter ett år ska uppleva att de mår bättre. Deltagarna ska uppleva sig ha kommit närmare arbetsmarknaden och fått verktyg för framtiden. Majoriteten av deltagarna ska efter ett års medverkan i projektet bedömas ha fått fullgod utbildning och bli godkända på kunskapsvalideringen. Samverkansnivå Projektet ska genom vidtagna aktiviteter, såsom kommungemensam styrgrupp och gemensamma deltagarinsatser, leda till ökad samverkan mellan kommunerna. Projektet ska genom intern och extern spridning, medföra strategisk påverkan för att öka medvetenheten om hållbar samhällsutveckling. Det transnationella samarbetet ska genom strategiska studiebesök, under mobilisering och genomförande, leda till ökad kunskap om rehabiliterande arbeten och hur behov tillgodoses under projekttiden, för att kunna utveckla projekt i enlighet med deras erfarenheter. Tillgänglighet och jämställdhet Arbetsplatserna ska vara anpassade och tillgängliga för samtliga projektdeltagare. Aktiviteter ska ha vidtagits för att säkerställa jämställdhet och tillgänglighet 4

7 I projektansökan framgår att projektet förväntas ge följande mervärden: Genom projektet skulle Västerås och Eskilstunas kommuner få möjlighet att utveckla sin samverkan och stärka den även inför framtida samarbeten. Kommunerna skulle dela erfarenheter med varandra och ge tips och råd gällande verksamheten. Ökad samverkan skulle ske mellan förvaltningarna inom respektive kommun genom lokala möten och deltagande i nätverk. Samverkan gentemot Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) skulle öka och ett fortgående samarbete skapas för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Kontakter med lokala arbetsgivare inom branschen skulle tas och ett samarbete byggas upp för fortsatt samverkan efter projekttidens slut. Genom att driva projektet och testa den nya metoden kring rehabiliterande jobb skulle kommunerna öka sin kompetens i att driva utvecklingsprojekt. Deltagare skulle få ett utökat arbetsmarknadsområde och en ökad social gemenskap. Deltagarna skulle även öka sin sociala inkludering genom arbete/arbetsträning i projektet. Genom transnationellt utbyte skulle kommunerna utveckla samarbete med ett annat europeiskt land och öka kunskapen inför framtida projekt och aktiviteter. Projektet skulle bidra till metodutveckling inom grön rehabilitering. Styrgruppens strategiska sammansättning med nyckelaktörer från de olika samverkansparterna skulle ge en långsiktig, strategisk påverkan i kommunerna. 4. Projektets genomförande 4.1. Projektorganisation Projektet har haft en projektgrupp, arbetsledare, en arbetsgrupp, en styrgrupp samt två referensgrupper, en i Eskilstuna respektive Västerås. Projektgruppen har bestått av projektledare och projektkoordinator. I januari 2012 tillträdde projektledaren i Västerås och i februari projektledaren i Eskilstuna. Projektkoordinatorn tillträdde i mars 2012 på 25 procent under mobiliseringsfasen och har arbetat 50 procent från augusti I Eskilstuna skedde under 2012 ett byte av projektledare p.g.a. föräldraledighet. Projektgruppen har träffats cirka en gång i månaden. I Västerås finns två arbetsledare som funnits med sedan start. Resurserna för arbetsledning har utökats från en till två arbetsledare i Eskilstuna under projektets gång. Här har det skett förändringar i personalstyrkan. Projektledare och arbetsledare i Västerås har varit tillsvidareanställda. I Eskilstuna har en arbetsledare tillsvidareanställning och en har liksom projektledaren varit visstidsanställda under projekttiden. Arbetsgruppen har haft samma representanter för kommunerna som styrgruppen. Härutöver har kommunernas projektledare och projektkoordinatorn ingått. Gruppen har fokuserat på gemensamma praktiska frågor. Arbetsgruppen hade frekventa möten under mobiliseringsfasen. Samordningen mellan kommunerna togs sedan över av projektgruppen och i viss mån även av styrgruppen. Arbetsgruppen upplöstes i slutet av 2013, vilket vi rekommenderade i vår första utvärderingsrapport, då den inte längre hade en tydlig funktion. Samordningen mellan kommunerna som arbetsgruppen hanterade togs över av projektgruppen och i viss mån även av styrgruppen. I referensgrupperna har ingått projektledare och arbetsledare i respektive kommun, teamledare för utearbetslagen vid AMA i Eskilstuna, representant från Socialkontor Ekonomi i 5

8 Västerås och representant för Arbetsförmedlingen på handläggarnivå. Här har praktiska frågor i respektive kommun hanterats. Grupperna har träffats regelbundet. I styrgruppen har funnits två representanter från respektive förvaltning i varje kommun samt representanter för Arbetsförmedlingen i båda kommunerna. Projektkoordinator har varit adjungerad och projektledarna har adjungerats vid behov. Styrgruppen har haft möten en gång per kvartal. Eskilstuna kommun driver flera ESF finansierade projekt och har sedan våren 2013 en ekonom vars uppdrag har varit att stötta dessa projekt. Så sent som till i höstas har det varit mycket svårt för projektledningen att få en korrekt ekonomisk uppföljning. Men sedan i vintras har det fungerat bra. Erfarenheten av att bedriva projekt, i synnerhet som delfinansieras från ESF, har var relativt liten i kommunerna. Under projektets gång har det etablerats ett projektkontor i Eskilstuna vilket lett till ett mer strukturerat arbetssätt med bl.a. erfarenhetsutbyten mellan projektledarna. Organiserad samverkan mellan de deltagande organisationerna har löpt i enlighet med projektansökan. Styrgruppen, projektgruppen och referensgrupperna har varit en viktig förutsättning för att utveckla samverkan i enlighet med målen. Vid arbetsplatsträffar inom respektive kommuns AMA verksamhet har information spridits om projektet till andra delar av de förvaltningar där projektet har sin organisatoriska hemvist. Projektledningen ser att de ansvariga nämnderna borde fått information om projektet mer frekvent. De betonar också vikten av att styrgruppen består av personer som sitter på en sådan nivå i den organisation där de har sin hemvist så att de kan påverka. Det har varit fallet med ledamötena från kommunerna men inte från Arbetsförmedlingen Mobiliseringsfas Mobiliseringsfasen, 1 februari - 15 augusti 2012, förlängdes en månad till följd av att ESF inte godkände den avstämningsrapport som inlämnades. Styrgruppen hade sitt första formella möte först i juni i 2012 då det tog tid innan gruppens sammansättning var klar, vilket också bidrog också till förlängningen. Arbetsgruppen hade frekventa möten för att planera projektet under hela mobiliseringsfasen. Projektledarna inventerade vilka kompetenser som prioriteras av arbetsplatser inom den gröna näringen. De inventerade även möjliga praktikplatser och utbildare. De utformade utbildningen genom att precisera kursmoment och kursinnehåll med praktiska och teoretiska moment. Säbyholms utbildningar blev efter upphandling huvudleverantör. AMA verksamheterna i respektive kommun har också levererat utbildning och externa föreläsare har knutits till specifika utbildningspass. Efter kontakter med Alnarp gjordes en anpassning av den s.k. Alnarpsmetoden till projektets målgrupp och verksamhet. Tillsammans med forskare vid Landstinget i Västmanland togs ett självskattningsverktyg fram. Tanken var att deltagarna skulle skatta sitt mående och sin närhet till arbetsmarknaden. Ett antal individer fick möjlighet att testa om projektets verksamhet och upplägg var lämpligt för dem. Fjorton kvinnor och sju män genomförde prövning i Västerås under tre månader i AMA:s verksamhet. I Eskilstuna hann inte alla personer prövas i tre månader då det prioriterades att fylla antalet platser när projektet startade. Tjugo personer, tolv män och åtta kvin- 6

9 nor, deltog i prövning mellan en och sexton veckor. Den absoluta merparten hade en prövningslängd på minst fyra veckor. Projektet hade en tilltänkt partner i Tyskland som visade sig inte kunna delta. Projektkoordinatorn knöt kontakt med två organisationer i Belgien. De Groene Kans är en organisation som arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden och med odling. Blue Assist jobbar med att utveckla coachandet och bemötandet av motsvarande målgrupp som Rum för växande Genomförandefas Denna fas startade i mitten av augusti 2012 och pågår till och med juni Deltagarna Deltagarna i första omgången startade 1 september 2012, en månad senare än planerat. I Eskilstuna avslutades första omgången 31 augusti 2013 och i Västerås 30 september. Västerås hade en flexibel intagning vilket är orsaken till det senare avslutet. I Västerås deltog tolv personer, nio kvinnor och tre män. Tio hade OSA-anställning och två utvecklingsanställning. Det fanns inte tillräckligt många deltagare som uppfyllde kraven för att få OSA-anställning varför deltagande öppnades för andra personer som bedömts tillhöra målgruppen. Femton personer, tio män och fem kvinnor, antogs i den första omgången i Eskilstuna och anställdes i kommunen med Komjobb. En förutsättning har varit att deltagarna varit berättigade till Nystartsjobb via Arbetsförmedlingen Deltagarna i den andra omgången startade i början av september I Eskilstuna har femton personer deltagit. En har slutat och en har varit sjukskriven. Västerås har haft tolv deltagare men här har deltagarantalet varierat då det varit mer flexibla avslut och starter. Deltagarna i den andra omgången slutar 31 augusti 2014 i Eskilstuna. Eftersom det är efter projektets avslut kommer de ingå i ett arbetslag inom AMA och arbeta med frilandsodling. Deltagarna i Västerås fortsätter så länge de har OSA-anställning. Två slutar i augusti 2014, då har de varit anställda i två år. Resten fortsätter ytterligare ett år. De kommer att arbeta vidare vid Malma Gård där projektet bedrivits tillsammans med de tillsvidareanställda arbetsledarna och projektledaren. Deltagarna i Eskilstuna har varit mellan år, en majoritet är äldre. En möjlig orsak till att det inte är fler yngre personer är att det pågår andra insatser riktade till yngre arbetslösa. Deltagarna i Västerås har varit mellan 23 och 58 år. 10 deltagara har utländsk bakgrund. Könsfördelningen har varit jämn Rekrytering Rekryteringen har sett olika ut i de två kommunerna. I Västerås har företrädare för Arbetsförmedlingen, en arbetskonsulent på AMA, projektledare samt i vissa fall Socialkontor ekonomi samarbetat. Det viktiga har varit att hitta individer som visar ett intresse för trädgård och odling och som uppfyller kriterierna för OSA. Varje rekrytering har inletts med studiebesök där deltagaren fått se gården, träffa projektledare och arbetsledare och därefter haft möjlighet att tacka ja till en plats. Projektledaren i Västerås bedömer att rekryteringen fungerat bra och att majoriteten av deltagarna haft rätt profil för att kunna tillgodogöra sig innehållet. 7

10 I Eskilstuna har huvuddelen av rekryteringen skötts via Försörjningsstöd inom socialtjänsten. Även projektledare samt arbetskonsulent på AMA har varit delaktiga. De har träffat deltagaren innan det beslutats om att denne ska erbjudas prövningsplats inför eventuellt projektdeltagande. Arbetsförmedlingens deltagande har handlat om att bedöma om det finns skäl för Nystartsjobb. Projektledaren i Eskilstuna bedömde efter projektets första år att samarbetet med socialtjänsten hade vissa förbättringsmöjligheter. De deltagare som anvisats hade stora svårigheter att sköta en anställning, exempelvis till följd av svårigheter att till sig utbildnigens teoretiska moment eller missbruksproblem. Projektledaren menade att matchningen av deltagare måste förbättras så deltagarna bättre kan tillgodogöra sig innehållet i projektet. Inför andra året fick projektledaren större inflytande och kunde avråda anvisning av personer och de som startade hade större intresse och mer korrekt information om projektets innehåll Verksamheten i projektet Deltagarna har inledningsvis fått göra en självskattning med det instrument som utarbetats i samarbete med landstinget. Samtliga deltagare har haft individuella handlingsplaner. Upplägget och arbetsdagarna har skilt sig en del mellan kommunerna. I Eskilstuna började deltagarna sin arbetsdag De samlades i AMA:s lokaler och åkte med arbetsledarna i minibussar till någon av projektets sajter; frilandsodlingen i Sundbyholm eller växthuset i Torshälla. De har också utfört röjningsarbete på en rad andra platser samt naturvårdsinsatser i kommunen. Vid slutet av arbetsdagen skjutsades deltagarna tillbaka till AMA för att byta om och avsluta dagen. I Västerås började arbetsdagen på Malma gård för de som arbetade heltid och för de som arbetade deltid. Deltagarna har befunnit sig på Malma gård och arbetat i köksträdgården, vid odlingslotter, i växthus, med biodling och en egen anlagd trädgård. Från kl började deltagarna avsluta sin arbetsdag i olika omgångar beroende på om de arbetade deltid eller heltid. Arbetet har anpassats efter årstiden och väderförutsättningar. Det har anlagts växthus, nya odlingar, flyttats på stenar, rensats sly och röjts med röjsåg. Under första utbildningsomgången var hösten och vintern ansträngande med kall väderlek och tungt arbete med snöskottning. Den andra kursomgångens vinter har var mildare, och arbetsledarna var mer förberedda med arbetsuppgifter. Projektledarna anser att det varit stor skillnad mellan de båda omgångarna. De erfarenheter som förvärvades första året har kunnat användas för att planera och skapa en bättre framförhållning, vilket påverkat hur utbildningspass och studiebesök förlagts. Deltagarna i första omgången i Eskilstuna var missnöjda med att de under delar av vintern upplevde att det fanns mycket begränsat med arbetsuppgifter och att det uppstod dötid under en del arbetsdagar. Deltagarna i den andra omgången tycker de haft meningsfulla uppgifter under vintern. Det har varit ett stort antal utbildningar, merparten med externa föreläsare. Temana har varierat och speglat den bredd som finns inom trädgård och säsongsvariationerna. Den andra utbildningsomgången har innehållit en veckas anläggningsutbildning till följd av att det finns en efterfrågan på den kunskapen på arbetsmarknaden. Denna grupp har också fått fler utbildningspass och studiebesök. Första året var det brister i den ekonomiska rapporteringen varför projektledningen valde att vara mer återhållsam för att inte äventyra den ekonomiska 8

11 ramen. När en projektekonom fick ansvaret att stötta bl.a. detta projekt stod det klart att det fanns betydligt mer resurser än man trott, vilka använts för utbildning och studiebesök. Den första kursomgången hade 36 utbildningstillfällen. Hittills har den andra kursomgången haft 59 utbildningstillfällen genomförts. En del av dem har varit gemensamma för deltagarna i Västerås och Eskilstuna. 20 studiebesök genomfördes med den första kursomgången och hittills har 9 studiebesök genomförts med den andra kursomgången. Besöken har varit på gårdar, i trädgårdar och på mässor. De intervjuade deltagarna är mycket nöjda med både studiebesök och utbildningarna. Men det är framförallt arbetsledarna som de framhåller. De har mycket kunskap och god förmåga att dela med sig av den och locka intresse. Friskvårdsaktiviteter har genomförts och de deltagare som velat har haft en friskvårdstimma i veckan. Sju deltagare i Västerås har hittills varit på praktik på olika praktikplatser. I Eskilstuna har elva deltagare varit på praktik och ytterligare tre ska eventuellt ut på praktik. I intervjuer med deltagarna framgår att flera tycker det lär sig mer på att delta i projektet varför det är mer intressant för dem än att praktisera. Många har också erfarenhet av praktik sedan tidigare och konstaterar att det inte leder till arbete Transnationell verksamhet Som ett led i den transnationella verksamheten har två resor genomförts till kontaktorganisationerna i Belgien. I mars 2013 reste projektledarna och projektkoordinatorn för att utbyta erfarenheter och planera det fortsatta samarbetet med Blue Assist och De Groene Kans. De båda organisationerna har inte fått projektmedel från ESF så det fortsatta utbytet skedde i Belgien då de inte hade möjlighet att resa till Sverige. 3-7 juni 2013 genomfördes en studieresa till Belgien med fyra deltagare och två arbetsledare En kvinna och en man åkte från deltagargrupperna i respektive kommun. Resan präglades av arbete. Deltagarna beskriver att det var både negativt och positivt. Arbetet var påfrestande och arbetsledningen i Belgien upplevdes strängare än i Rum för växande. När deltagarna kom hem förmedlade de sina erfarenheter från resan till de andra deltagarna. En rapport från resan togs fram. Under 2013 gjorde projektledaren i Västerås studiebesök i England, utanför projektets ram. Denne besökte tre verksamheter som arbetar med rehabilitering i det gröna. Besöken resulterade i idéer om hur man kan arbeta med deltagare som har posttraumatisk stress och hur man med framgång i arbetsgrupper kan blanda deltagare med olika bakgrund och behov. I slutet av maj åker tolv deltagare (sju från Eskilstuna och fem från Västerås), tre arbetsledare och projektgruppen till verksamheten Thrive i England. De som har varit intresserade får möjlighet att åka med från Västerås. I Eskilstuna har det skett lottning då intresset var större än antalet platser. Under en vecka kommer de delta i verksamheten genom jobbskuggning samt göra studiebesök Avslut Projektet avslutas 27 juni. Då slutar projektkoordinatorn och projektledaren i Eskilstuna. Som framgått fortsätter deltagarna i Eskilstuna i AMAs utelagsverksamhet ytterligare två månader och slutar sista augusti. Den arbetsledare som är visstidsanställd slutar också 31 augusti. 9

12 Deltagarna Västerås fortsätter så länge de har OSA anställning där flertalet slutar först i augusti Detta innebär att det arbete som följer med att ett projekt ska avslutas sker parallellt med genomförandet. En viktig del i detta arbete är att ge förutsättningar för att sprida projektets erfarenheter. De olika utbildningsmomenten och de metoder som tillämpats dokumenteras. En bok håller på att produceras tillsammans med en skribent. Den ska vara färdig till konferensen 15 maj i Eskilstuna då ett antal projekt som delfinansierats av ESF ska presenteras. Projektkoordinatorn och projektledarna ska skriva en slutrapport till ESF. 5. Projektets måluppfyllelse och effekter Målen för Rum för växande har formulerats på tre nivåer: Övergripande mål, projektmål och delmål. Sammantaget är det ett stort antal mål som delvis överlappar varandra då delmålen är en nedbrytning av de andra målen. Vi har valt att kommentera och bedöma målen samlat med utgångspunkt från målområdena individnivå, samverkan samt tillgänglighet och jämställdhet Deltagarna Alla deltagare som avslutat sin medverkan i projektet efter ett år ska uppleva sig må bättre. Flera intervjuade deltagare berättar att de fått bättre självförtroende och att det bl.a. lett till att omgivningen ser på dem med mer respekt, exempelvis deras anhöriga. Några menar att det lugna tempot i naturen gett dem redskap att hantera stress och bättre klara av även andra delar av livet. Många deltagare vittnar om att de sover bättre, har lättare att stiga upp på morgonen och att hålla tider. Många har dock fortfarande svårigheter, kopplade till stress eller social problematik, men de flesta uppger att de lärt känna sig själva och sina gränser för exempelvis stress. Deltagarna har haft tillgång till ett omfattande individuellt stöd. Det har varit mer utpräglat i Västerås, som haft en mer uttalad rehabiliterande inriktning. I båda kommunerna har det funnits tillgång till psykologsamtal. Trots uppmuntran är det inga deltagare i Eskilstuna som velat ha samtal med psykolog. Den positiva förändring som deltagarna beskriver vid våra intervjuer bekräftas för deltagarna i Västerås i den skattning som skett vid flera tillfällen i samarbete med Landstinget. Det gäller även de som gick i den första utbildningsomgången i Eskilstuna men inte de som deltar i den andra utbildningsgruppen. Vår bedömning är att detta mål uppfyllts. Deltagarna ska uppleva sig ha kommit närmare arbetsmarknaden och fått verktyg för framtiden Samtliga intervjuade deltagare menar att de lärt sig mycket och de har fått upp ögonen för att arbeta inom den gröna näringen. Genom utbildningens bredd och variation har alla hittat områden som intresserar dem. Många vill fortsätta arbeta med odling. Anläggningskursen som deltagarna i omgång två har gått är uppskattad då deltagarna vet att det finns en efterfrågan 10

13 på arbetsmarknaden inom detta område. Detsamma gäller röjsågsutbildningen som leder till validering av Skogsstyrelsen. De krav som ställts på deltagarna, att exempelvis meddela sjukfrånvaro, upplever flera varit bra. Det har fungerat som en påminnelse om hur det är i arbetslivet. Deltagarna i Eskilstuna har haft gruppträffar med Arbetsförmedlingen och samtliga ska ha individuella möten med handläggare innan de slutar. Deltagarna har haft möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare. Denna kontakt har upplevts som viktig. Flera menar att de under projektet fått verktyg för att orientera sig bland utbildningar och att tröskeln har sänkts för att påbörja en utbildning eller ett arbete i ett nytt sammanhang. Enligt företrädare för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna efterfrågar en del deltagare utbildningar som inte finns på orten eller är upphandlade. Deltagarna i Eskilstuna skulle gärna sett att projektdeltagandet varit två år. Det hade gett möjlighet för kunskaperna att sjunka in. Mycket har behandlats under året och ibland tycker de att det varit svårt att hinna smälta allt nytt. Den positiva bild vi fått av deltagarna; att de upplever sig ha kommit närmre arbetsmarknaden överensstämmer med den självskattning som deltagarna gjort i Västerås. Männen är överlag mer positiva än kvinnorna. Skattningen av deltagarna i Eskilstuna visar att de inte ser att det är någon skillnad mot innan de började i projektet. De svarande i Eskilstuna upplever att deras chanser att få arbete har minskat. Trots viss olikhet mellan skattningsutfallet i Eskilstuna och våra intervjuresultat är vår bedömning att: Målet är uppfyllt. Majoriteten av deltagarna ska efter ett års medverkan i projektet bedömas ha fått en fullgod utbildning och bli godkända på kunskapsvalideringen Projektet hade planerat att använda ett verktyg från Nordiskt Valideringsforum, för att validera deltagarnas kompetens. Det är en etablerad metod i Sverige som används i drygt 60 kommuner och bygger på att man kvalitetssäkrar lärande som sker utanför den formella skolan. Metoden ska ge deltagarna instrument att förmedla och kommunicera sin kompetens och på så vis komma närmare arbetsmarknaden. Planen var att deltagarna skulle få intyg, som beskriver läranderesultat, bedömningskriterium och exempel på hur uppgiften genomförts. AMA i Västerås inledde arbetet med att ge förutsättningar för att validera deltagarnas kunskap enligt verktyget från Nordiskt Valideringsforum. Arbetet har inte fullföljts varför deltagarna istället får ett intyg som beskriver vilken utbildning de fått. Enligt projektledningen borde arbetet med verktyget från Nordiskt Valideringsforum ha startat tidigare. Deltagarna har fått en fullgod utbildning men de har inte fått en kunskapsvalidering. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. 11

14 Arbetsledarna ska uppleva att deltagarna utvecklats under anställningen/tiden i projektet Projektledarna och arbetsledarna ser positiva förändringar hos deltagarna och en tydlig utveckling hos flertalet av dem. En del mådde mycket dåligt när de kom till projektet, för dem har det skett en marginell förändring medan det för en del skett en påfallande förändring. Generellt är deltagarna mer harmoniska. De har utvecklats och stärkt sitt sätt att samspela med andra. De mår bra av att var ute och arbeta i det gröna. Arbetsledarna ser att det finns ett läkande inslag och glädje i att arbeta med sådant som växer. Flera deltagara har genomgått en omfattande språkutveckling. De som inte har svenska som modersmål har vågat uttrycka sig och fått stöd av andra deltagare att kommunicera. Projektledare och arbetseldare anser att deltagarna fått mycket nya kunskaper. Det kommer till uttryck på olika sätt. Exempelvis har tidigare deltagare som kommit tillbaka och hälsat på berättat att de beskärningsmetoder för träd de lärt sig vid en efterföljande utbildning till vaktmästare inte är helt rätt utifrån vad de lärt sig vid Rum för växande. Även ledamöter i styrgruppen som haft kontakt med deltagarna ser att de har utvecklats. De har stärkts av att vara i ett socialt sammanhang och de har fått en yrkesmässig tillhörighet, flera ser sig som en del av den gröna branschen. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Deltagaren upplever en ökad delaktighet I både Eskilstuna och Västerås har deltagare och projektpersonal haft arbetsplatsträff (APT) en gång i månaden. Agendan för mötena har satts tillsammans med deltagarna. Mötena har varit viktiga för att följa den struktur som finns på många arbetsplatser. De har innehållit ett utvärderande inslag då förbättringar diskuterats. Enligt arbetsledarna har deltagarna varit mycket öppna med idéer och synpunkter, framförallt på de möten som sker dagligen. Deltagarna uppger att de inte varit delaktiga i projektets utformning eller i planering av arbetsuppgifter men att de kunnat påverka om de önskat. Om de haft synpunkter har arbetsledarna varit lyhörda. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Långsiktigt förbättra en utsatt grupps delaktighet i samhället genom arbete/arbetsträning och rehabilitering i en naturnära miljö. I Västerås har sex deltagare från första omgången gått vidare till utbildning till florist respektive fastighetsskötsel. En deltagare har fått arbete som vaktmästare i Frankrike dit denna har flyttat och en person är på väg till anställning inom ett socialt företag. De andra som slutat sökte, vid intervjutillfället i april, aktivt jobb. Odlingssäsongen har startat vilket ger möjlighet till säsongsarbete. Av deltagarna från första omgången i Eskilstuna har en person fått anställning efter att under projekttiden övergå till ett traineeprojekt för att få arbetsuppgifter som är bättre lämpade för dennes arbetsskada. Projektledaren varit i kontakt med tio av de andra fjorton deltagarna. Tre av dem har studerat/studerar kurser för gymnasiekomplettering. Alla söker aktivt jobb, flera har varit på intervju. En deltagare har fått en säsongsanställning på en kyrkogård bland 70 sökande. 12

15 Eftersom den andra utbildningsomgången pågår är det för tidigt att bedöma uppfyllelsen av detta mål men: Vi bedömer att mycket tyder på att detta mål kommer uppfyllas Samverkan Projektet ska leda till att samverkan inom styrgruppen, mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har stärkts Samverkan har varit tät i projektgruppen där de två projektledarna och projektkoordinatorn ingått. Projektledare och arbetsledare har också haft mycket kontakt och haft stöd och utbyte av varandra. Det har bidragit positivt att projektet bedrivits i två kommuner då det givit underlag för erfarenhetsutbyte. Samverkan har framförallt ökat mellan kommunernas AMA verksamheter. Det finns dock inget planerat samarbete dem emellan inom grön rehabilitering efter projektets slut. Samarbetet med Landstinget har utvecklats något genom framtagandet av självskattningsverktyget. I Västerås har samarbetet stärkts med Försäkringskassan kring rehabilitering. Försäkringskassans roll i projektet är dock mer begränsad än vad som förutsågs när projektet planerades. Det är en konsekvens av att de deltagare som finns i projektet inte är kopplade till Försäkringskassan. I både Västerås och Eskilstuna har samverkan ökat med Arbetsförmedlingen på handläggarnivå. Enligt förträdare för Arbetsförmedlingen finns en potential för ökad samverkan med kommunerna men under projekttiden har det interna förändringsarbetet inom myndigheten tagit mycket tid vilket bl.a. påverkar förutsättningarna att utveckla samverkan. Det finns tankar om viss samlokalisering mellan Arbetsförmedlingen och AMA i Eskilstuna vilket skulle stärka samarbetet enligt intervjuade. Samordningsförbunden ses som viktiga organ för fortsatt samverkan mellan de aktörer som funnits med i detta projekt. På en mer övergripande nivå har samverkan emellertid inte varit så omfattande men kontakter knöts på den slutkonferens som var i Västerås i november. Vår slutsats är att samverkan stärkts på handläggar- och enhetschefsnivå men inte på strategisk nivå. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Projektets metod har provats och utvecklats Projektet har anpassat och vidareutvecklat en metod för att arbeta med grön rehabilitering med människor som står långt från arbetsmarknaden. Vissa skillnader i upplägget har funnits mellan Västerås och Eskilstuna, men grundidén är densamma i de två kommunerna. Arbetsledarna har en gedigen kunskap om odling och trädgård, och stor omsorg har lagts på att hitta arbestuppgifter som passar för målgruppen. Att göra individuella anpassningar utifrån varje deltagare samt det meningsfulla sammanhang som följer med att jobba i naturen och med gröna näringar har varit en framgångsfaktor. 13

16 En annan framgångfaktor är den höga kvaliteten på undervisningen. Det handlar dels om ett mycket varierande innehåll men också om de föreläsare som engagerats. Flera av dem är tongivande och framträdanden inom sina områden. Kvaliteten betonas av de deltagare vi intervjuat, framförallt av de i den andra omgången som fått mer utbildning i form av föreläsare. Metoden kommer att tillvaratas i AMAs ordinarie verksamhet i Eskilstuna. Det sker en utökad verksamhet med stadsodling och här kommer man på liknande sätt som i projektet varva utbildningspass med praktiskt arbete i det gröna. Det gäller också de utökade kunskaper som projektet bidragit med om växters beskaffenhet, beskärning och ympning. AMA kommer att utvecklas för att ge utbildningsmomenten ett större genomslag i sin verksamhet. Här är erfarenheterna från Rum för växande, där teori och praktik varvats på ett systematiskt sätt, värdefulla enligt företrädare för AMAs ledning. Det gäller även den tydliga kopplingen mellan innehållet och arbetsmarknadens behov. Västerås stad startar ett nytt projekt. En pilotmodell av ett samordningsteam ska börja i det Samordningsförbund som staden har tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Det bygger på erfarenheter från flera projekt, däribland Rum för växande. Gemensamt för projekten är att de visat att arbetet i gröna miljöer stödjer rehabilitering. Erfarenheterna från projekten kommer att vidareutvecklas inom det kognitiva/beteendemedicinska området. En förstärkt satsning ska ske på unga med neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik. Projektet löper t.o.m. 30 juni 2016 och tanken är att det därefter ska bli en permanent verksamhet. Vi bedömer att målet är uppfyllt Projektet ska, genom intern och extern spridning, öka medvetenheten om projektets metod En informationsbroschyr, som uppdaterats under projektets gång, har tagits fram om projektet och det finns information på båda kommunernas hemsidor. Genom bl.a. studiebesök har kontakter tagits med andra verksamheter. Projektledarna har haft kontakter med handelsträdgårdar för att knyta dem till projektet. En artikel publicerades i Koloniträdgårdsförbundets tidning om projektet och Malma gård har mottagit flera studiebesök. Vid ett seminarium på en hållbarhetskonferens i Eskilstuna kommun berättade representanter för projektet om grön rehabilitering Projektet deltog på en spridningskonferens i Västerås 21 november 2013 som tillika var en slutkonferens för ett annat projekt. Bl.a. visades ett ljudreportage där deltagare intervjuades. Deltagandet var brett; arbetslösa, handläggare och chefer samt politiker i de två kommunerna samt arbetsgivare i trädgårdsbranschen. Projektet var också representerat i den monter som Eskilstuna kommun hade på SKLs arbetsmarknads- och näringslivsmässa i april 2014 med 800 deltagare. En bok är under färdigställande och ska finnas med på det som blir projektets avslutningskonferens 15 maj Vi bedömer att målet är uppfyllt. 14

17 Det transnationella samarbetet ska, genom strategiska studiebesök under genomförandefasen, leda till ökad kunskap om rehabiliterande arbeten och arbetsmetoder De kontakter som tagits och resorna som genomförts har lett till insikten att förutsättningarna för att arbeta med projektets målgrupp ser ungefär lika ut, oavsett om det är i Rum för växande eller i de organisationer som besökts i Belgien och England. Projektet i England har erfarenhet av att ha deltagare med olika bakgrund och problematik vilket fungerar bra. Dessa erfarenheter uppfattar projektledningen som mycket värdefulla. Det transnationella samarbetet har inte bara lett till ökade kunskaper det har också varit mycket stärkande och utvecklande för de deltagare som varit med på studieresorna. Målet bedöms vara uppfyllt. Det transnationella samarbetet har ökat kunskapen i metoden för grön rehabilitering och lett till ett vidgat Europeiskt perspektiv på individuell- och organisationsnivå Vi ser ännu inte att det finns några tydliga uttryck för att projektet lett till ett vidgat Europeiskt perspektiv på individ respektive organisatorisk nivå. Men det är värt att poängtera att resan till England inte ägt rum när denna rapport skrivs Tillgänglighet och jämställdhet Arbetsplatserna ska vara anpassade och tillgängliga för samtliga projektdeltagare Anpassningar har gjorts i flera avseenden utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Allt som har byggts upp och utvecklats vid Malma gård i Västerås har tillgänglighetsanpassats för rullstolsbundna deltagare. Deltagarnas behov har kartlagts och uppmärksammats löpande vilket lett till att olika åtgärder vidtagits i ett tillgänglighetsperspektiv. Exempelvis har hjälpmedel införskaffats. I Eskilstuna har raststuga och toalett funnits i manskapsvagnar vilka inte är tillgängliga för personer med omfattande fysiska funktionsnedsättningar. Men då det inte funnits några deltagare med sådana funktionsnedsättningar har inte detta varit ett hinder. En väsentlig del i tillgänglighetsarbetet har handlat om att anpassa förutsättningarna för de som har bristande kunskaper i svenska. Det har dels handlat om att ge instruktioner och andra beskrivningar på så enkelt språk som möjligt. Inför varje utbildningsmoment har de deltagare som behövt fått en kortare genomgång om vad som ska behandlas. Deltagare som har behov har fått utbildning i svenska en dag i veckan. Vi bedömer att målet är uppfyllt Aktiviteter ska ha vidtagits för att säkerställa jämställdheten ESF-finansierade projekt har höga krav på att jämställdhet aktivt ska beaktas under hela projektet. Projektledare, projektkoordinator samt arbetsledare har genomfört en rad aktiviteter och deltagit i utbildningar för att leva upp till kraven. Projektledningen har tagit fram handlingsplaner för Jämställdhet och Tillgänglighet i maj Mål i ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv finns såväl bland projektets delmål samt i handlingsplanerna. Flera aktiviteter har genomförts på temat jämställdhet och det har funnits en medvetenhet hos projektledare och arbetsledare. De har aktivt tillsett att arbetsuppgifter inte fördelas på 15

18 ett könsbundet sätt, utgångspunkten har varit att tänka deltagare, inte man/kvinna. Enligt arbetsledarna har jämställdhetsdiskussioner ofta kommit upp i vardagen. Detta bekräftas av flera deltagare. Några tycker att det blivit väl mycket samtal om jämställdhet medan andra upplever att diskussionerna varit lite av en ögonöppnare. Vi bedömer att målet är uppfyllt Jämställdhet och tillgänglighet har ökat hos samverkansparterna Samtliga samverkansparter arbetar med jämställdhet och tillgänglighet i varierande omfattning. Vi har inte kunnat identifiera något exempel på att projektet Rum för växande bidragit till organisationernas arbete. Vi bedömer inte att målet är uppfyllt. 6. Lärdomar för liknande satsningar Tveksamt att söka medfinansiering av ESF Inför liknande projekt anser projektledningen att det finns anledning att överväga om medfinansiering ska sökas från ESF. De upplever inte att samarbetet med kontoret varit utan problem. De har fått olika besked från olika handläggare, t ex om hur budgeten kan disponeras. Tiden för att dokumentera utifrån de krav som ställs är omfattande. Likaså den löpande rapporteringen av deltagarnas närvaro. De senare kraven kan leda till att projekt väljer att inte bereda deltagare plats, vilka riskerar ha låg närvaro, då det påverkar den ekonomiska ersättningen. För att möta kraven från ESF har projektet, utöver de två projektledarna, haft en projektkoordinator på halvtid. Denne skulle inte engagerats om de båda kommunerna drivit projektet utan medfinansiering från ESF. Platsen är viktig Platsen för projektet bör väljas med omsorg. Det ska finnas möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter och vara kreativ. I Eskilstuna har projektet arbetat på flera platser, bl.a. växthuset i Sundbyholm och frilandsodlingen i Torshälla. Det har inneburit mycket logistik och delar av arbetsdagen har ägnats åt förflyttning. Förutsättningarna har inte varit lika optimala som i Västerås, men ändå fyllt sitt syfte. Branschens behov I mobiliseringsfasen genomfördes en kartläggning av vilka kompetensbehov som finns inom branschen. Det är viktigt att avsätta tid för detta arbete då det styr innehållet i utbildningen. Projektledningen ser fördelar med att avsätta längre tid än sex månader som mobiliseringsfasen pågick i detta projekt. 16

19 Rekrytering Projektledare bör vara aktiva i rekryteringen för att säkerställa att det är rätt personer som erbjuds plats samt att de har rätt förväntningar på projektet. Tid för planering Då deltagarna liksom arbetsledarna och projektledarna har 40 timmars arbetsvecka har det varit svårt att finna nödvändig tid för planering. Rent praktiskt har det varit lättare att finna stunder i Västerås där verksamheten varit på ett ställe, då har det varit lättare att gå ifrån en kort tid. När liknande projekt planeras bör tid vikas för löpande planering under projekttiden. Handledning Det är värdefullt att ha extern handledning för att kunna möta och stödja deltagare med varierande problematik. Individualisering En av projektets framgångfaktorer har varit individualisering. Alla deltagare bör ha handlingsplaner som följs upp. Stockholm, 13 maj 2014 Lena Joelsson Anna Eklöf 17

20 Källförteckning Projektansökan ESF-rådet, dnr Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas, Rum för växande, Dnr Tids- och aktivitetsplan, Rum för växande Riskanalys genomförande av projekt Rum för växande Handlingsplan Jämställdhet, Rum för Växande, , rev Handlingsplan Tillgänglighet, Rum för Växande, / rev Problem-/situationsträd Utbildningsplan år 1 och år 2, Rum för växande Sammanställning över genomförda utbildningsmoment och studiebesök, omgång 1 och 2 Rum för växande Ett projekt som får människor att växa, informationsbroschyr Resultat Rum för växande, deltagarnas skattning av sin psykologiska utveckling Lägesrapporter från januari 2012 t.o.m. juli 2013 Reflektion kring jämställdhets- och tillgänglighetsplanerna efter 1 år, Marie Rydén Davoust, Transnationellt utbyte resa till Belgien 6-8 mars 2013 Transnationellt utbyte resa till Belgien 3-7 juni 2013 Sammanställning antal deltagare omgång 1 Deltagarredovisning SCB Protokoll från styrgruppsmöten Protokoll från referensgruppsmöten Protokoll från arbetsgruppsmöten Minnesanteckningar från projektgruppsmöten Pilotmodell Samordningsteam Västerås, Samordningsförbundet Västerås, Dnr:2013/7-SFV 18

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören

Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören Slutrapport för utvärdering av Den nya administratören Sammanfattning Projektet Den nya ambassadören är nu genomfört. Sex av sju projektmål bedöms som uppfyllda. Antalet unika deltagare har väl motsvarat

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Traineeprogrammet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-00877 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt vid

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken SESAM Transnationalitet i praktiken Lisa Fröbel Serena Bonato 1 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 SESAM BAKGRUND... 3 1.3 TRANSANTIONELL KOORDINATOR... 4 2 TRANSNATIONALITET... 5 2.1 SYFET MED TRANSNATIONELLT

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

En marknadsplats för kompetens och karriär

En marknadsplats för kompetens och karriär K2 En marknadsplats för kompetens och karriär 1 Vi som leder seminariet Lena Lago, Projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2, Södertälje kommun Jonas Berg, Handlare, Ica Maxi Södertälje 2 Syftet med

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN Hälsa Etablering - Arbete Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 1 Innehållsförteckning 2 Inledning och bakgrund... 3 3 Mål och delmål... 4 4 Förväntat resultat... 5

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Supported Employment i Skellefteå

Supported Employment i Skellefteå Skellefteå 2006-09-21 Supported Employment i Skellefteå Projektförslag till Samordningsförbundet Skellefteå Deltagande parter i projektet: - Skellefteå kommunen genom socialkontoret - Landstinget genom

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning)

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) 1 [7] Referens Carin Svensson Mottagare Styrgruppen Slutrapport Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Handlingsplan Tillgänglighet

Handlingsplan Tillgänglighet Handlingsplan Tillgänglighet Projekt På väg till jobbet Andersson Marita 2012-04-23 Bakgrund Projekt på väg till jobbet är ett av ESF (Europeiska socialfonden) delfinansierat samverkansprojekt mellan Avesta

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning Sid 1 (6) Projektrapport Vuxna 16-64 år Projektnamn: SPIRA Anställningskompetens Projektägare: Medlefors fhsk Samverkansparter: Samordningsförbundet Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skellefteå kommun

Läs mer