Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel 2005 2007"

Transkript

1 Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar av externa projekt och erfarenheter. Det innebär att den antingen innehåller resultat från projekt som fått ekonomiska bidrag eller annat stöd från Socialstyrelsen för forskning, försöksverksamhet, utvecklings- och kvalitetsarbete m.m. eller presentationer av erfarenheter, goda exempel och idéer som kan stimulera utveckling och förändring. Författarna/uppgiftslämnarna svarar själva för innehåll och slutsatser. Socialstyrelsen drar inga egna slutsatser. Artikelnr Publicerad augusti

3 Innehåll Projekt med huvudsakligen vräkningsförebyggande inriktning 5 1. Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta, Malmö 5 2. Samverkan mot hemlöshet i Örebro 6 3. Hemlöshetsprojektet, Upplands Väsby 8 4. Projekt för att motverka avhysningar och hemlöshet, Malmö 9 Projekt med huvudsaklig inriktning på boende Bonätet, Göteborg Minnebergsprojektet, Stockholm Bättre boende för hemlösa, missbrukande kvinnor i Malmö Bäckegården en väg tillbaka till egen bostad, Karlshamn 14 Övriga projekt Allas rätt till bostad mångas ansvar, Eskilstuna Sjukvård för hemlösa, Västerås Steget efter Aluma, Malmö Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL, Stockholm Familjemobilisering utbildningsinsatser för hemlösa barn, Helsingborg 20 3

4 4

5 Projekt med huvudsakligen vräkningsförebyggande inriktning 1. Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta, Malmö Södra Innerstadens Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Detta samverkansprojekt (kommun, psykiatri, hyresvärdar) avser att förebygga och förhindra vräkning av personer med psykiskt funktionshinder och/eller äldre personer med egna hyreskontrakt. För att korta av beslutsvägarna skapas en samverkansgrupp bestående av beteendevetare, psykiatrisk expertis och sociala utredare som enas kring en gemensam strategi för att förebygga och förhindra vräkningar samt göra uppföljningar av avvärjda vräkningar. Projektet vänder sig till personer med någon form av psykiskt funktionshinder och/eller äldre personer som riskerar att förlora sin bostad. Samverkan kommer att ske mellan SDF Södra Innerstadens enheter såsom Individ och familj, Boendeenheten, Försörjningsenheten, Enheten för vård och omsorg, MKB Fastighetsbolag, Stena Fastigheter, Heimstaden, Psykoskliniken Rundelens öppenvårdsmottagning, Hyresgästföreningen, Kronofogdemyndigheten, Malmö Stads Budget- och hyresrådgivning samt frivilligorganisationer. Kontaktpersoner Kjell-Åke Gidlöf SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: e-postadress: 5

6 Katarina Söderlin SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: , e-postadress: Projektledare Charlotte Sternskog, sektionschef SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: e-postadress: Marie Sandberg Institutet för lokal och regional demokrati (ID), Växjö tfn: Samverkan mot hemlöshet i Örebro Vuxenenheten, Socialförvaltning Öster, Örebro kommun Projektet riktar sig till personer i Örebro kommun som riskerar att bli vräkta och personer som i övrigt inte har en ordnad boendesituation och där det finns hinder för att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Syftet med projektet är att utveckla tidiga insatser för att förebygga vräkningar (delprojekt 1), utveckla ett uppsökande och motiverande arbete riktat till personer med en ohållbar bostadssituation (delprojekt 2), komplettera det professionella boendestödet med personer med egen erfarenhet samt utveckla arbetet med hemlösa tillsammans med brukarorganisationerna (delprojekt 3). 6

7 er för projektet är: a) personer som riskerar att bli bostadslösa; b) personer som är bostadslösa och har bistånd; c) personer med en ohållbar boendesituation. Samverkan med Örebrobostäder AB och Verdandi Kontaktpersoner Lotta Karlsson-Andersson (delprojekt 1) Örebro Kommun Socialförvaltning Väster, Försörjningsstöd Box Örebro tfn: , Kurt Jonsson (delprojekt 2 samt samordnare) Örebro Kommun Socialförvaltning Öster, Vuxenenheten Box Örebro tfn: , e-postadress: Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin (delprojekt 3) Verksamhetsansvarig Verdandi Örebro tfn: , e-postadress: Projektledare Mikael Ramnerö Örebro kommun Socialförvaltning Öster, Vuxenenheten Box Örebro tfn: e-postadress: 7

8 Lars Oscarsson, Örebro Universitet e-postadress: Karin Alexanderson, IFO-Forum, Dalarnas forskningsråd e-postadress: 3. Hemlöshetsprojektet, Upplands Väsby Social- och omvårdnadsutskottet, Upplands Väsby kommun Projektet ska bedriva vräkningsförebyggande arbete för att nå hyresgäster med hyresskulder eller störningar. En vräkningsförebyggare skall söka upp de hyresgäster som löper risk för uppsägning och bedöma vilka insatser som krävs för att förhindra vräkning. I det förebyggande arbetet ingår även utveckling av metoder, i samarbete med Väsbyhem, för ett hållbart boende. Projektets andra del innehåller en kartläggning av boendesituationen för unga vuxna, år. Resultaten av detta skall ligga till grund för både den strukturella och individuella handlingsplanen. Som ytterligare en del startar kommunen ett kollektivboende för unga kvinnor där rehabiliterande insatser erbjuds med aktivt stöd till sysselsättning som en viktig del. Syftet med boendet är att kunna presentera en planering som resulterar i en framgångsrik boendekarriär med fast bostad som mål. Projektet innebär en utökning av den befintliga förebyggande verksamheten som finns i kommunen. Arbetet skall ske i samverkan med bostadsföretag och uppsökarteam/fältarbetsverksamhet i kommunen. Projektet riktar sig till de hyresgäster hos Väsbyhem som löper risk för uppsägning. Projektets andra del riktar sig till unga vuxna, år, företrädesvis kvinnor. Samverkan sker med Väsbyhem AB, samt redan befintlig uppsökarverksamhet i kommunen. Andra viktiga samarbetspartners inom socialtjänsten kommer att vara enheter inom ekonomiskt bistånd, missbruksvård, frågor gällande sysselsättning. 8

9 Projektledare/kontaktpersoner Carin Erlandh Engman Social- och äldreförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen Upplands Väsby tfn: e-postadress: Peter Haglind e-postadress: FoU Nordväst, Anders Arnsvik tfn: e-postadress: 4. Projekt för att motverka avhysningar och hemlöshet, Malmö Rosengårds Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Detta är ett samverkansprojekt mellan hyresvärdar och myndigheter för att motverka hemlöshet genom en samordning av resurser. Genom långsiktiga insatser och samordnade lösningar ska man förhindra att människor i målgruppen blir avhysta och därmed hemlösa. Insatserna ska utformas efter individernas egna behov och resurser. Projektets målgrupp är människor som riskerar avhysning på grund av upprepade försenade eller uteblivna hyresinbetalningar, framför allt barnfamiljer och människor med psykiska funktionshinder. Samverkan mellan Rosengårds SDF (IOF vuxenenheten, AoU enheten för ekonomiskt bistånd samt vård och omsorg), MKB fastighets AB, Newsec, Landsfiskalen, Psykoskliniken MAS samt allmänpsykiatrin. 9

10 Projektsamordnare/kontaktpersoner Mats Frank Individ- och familjeomsorgen Vuxenenheten Box Malmö tfn: e-postadress: Linda Herö, socialsekreterare tfn: Ronny Axelsson, socialsekreterare tfn: Marie Engström Henriksson Malmö Högskola, School of Health & Society tfn:

11 Projekt med huvudsaklig inriktning på boende 5. Bonätet, Göteborg Lärjedalens Stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad Projektet är ett pilotprojekt för att utarbeta nya samverkansmetoder för att motverka hemlöshet bland kvinnor och barn. Socialtjänsten skall i samverkan med två bostadsföretag, ett kommunalt och ett privat samt en ideell förening, kunna erbjuda hemlösa kvinnor med barn ett alternativt boende med stödjande inslag som i slutänden utmynnar i ett eget kontrakt för hushållet. Projektet riktar sig mot hemlösa kvinnor med barn (inklusive gravida kvinnor) aktuella inom socialtjänsten i Lärjedalen. Samverkan sker med Göteborgs Stads Bostads AB, Newsec AB samt Stödnätet ideell förening. Projektledare/kontaktpersoner Thomas Steiner, boendesekreterare Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: e-postadress: Bengt Elsby, boendesekreterare Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: e-postadress: 11

12 Projektarbetare Minou Yazdi, socionom Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: , e-postadress: Tom Leissner Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete tfn: e-postadress: 6. Minnebergsprojektet, Stockholm Enheten för hemlösa, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad Projektet innebär en samordnad vårdkedja kollektivboende alternativt eget boende i Minneberg samt behandlingsprogram med substitutbehandling för hemlösa, opiatmissbrukande kvinnor. Behandlingsassistenter följer kvinnorna genom behandling och utslussning med stödjande insatser. Projektet vänder sig till hemlösa, opiatmissbrukande kvinnor Samverkan med HVB Stockholm samt Beroendevården i Stockholm Projektledare/kontaktpersoner Christina Almelund Socialtjänstförvaltningen tfn: e-postadress: Anna Lawaetz tfn: e-postadress: 12

13 Eva Gussing tfn: e-postadress: Lena Murray Socialtjänstförvaltningen tfn: e-postadress: 7. Bättre boende för hemlösa, missbrukande kvinnor i Malmö Kirsebergs Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Hemlösa kvinnor med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp bland de hemlösa. Utöver hemlösheten och missbruket är de ofta också utsatta för våld och hot något som påtagligt försvårar deras möjligheter att komma ur missbruket och som också gör det svårare att på ett bra och långsiktigt sätt lösa deras boendesituation. Projektet är ett samarbete inom Malmö Stad tillsammans med MKB Fastighets AB och Röda Korset. Syftet är att genom kompetens- och metodutveckling, samordning och samarbete förbättra stödet till hemlösa missbrukande kvinnor, att ta hänsyn till hela deras situation genom att uppmärksamma misshandel och behov av skydd, och utifrån detta underlag utveckla bra och långsiktigt hållbara boendealternativ för dessa kvinnor. För att kunna åstadkomma detta ska projektet arbeta med att höja kompetensen hos personalen som arbetar med kvinnornas boendesituation i stadsdelarna, på boendena och de frivilliga organisationerna. I samarbete med bostadsföretag, MKB, och frivilligorganisationer, Röda Korset, ska nya bra bostadserbjudanden skapas för kvinnorna i målgruppen. Hemlösa missbrukande kvinnor Samverkan med MKB Fastighets AB och Röda Korset 13

14 Kontaktperson Rolf L Nilson, Bostadssamordnare Malmö Stad tfn: e-postadress: Projektledare Sara Helmersson, Malmö Stad Kirsebergs SDF Box Malmö tfn: e-postadress: Azra Mulabdic tfn: e-postadress: Jonny Funch, Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad tfn: , Bäckegården en väg tillbaka till egen bostad, Karlshamn Individ- och familjeomsorgen, Karlshamns kommun Huvudansvaret för projektet Bäckegården har föreningen RIA och Individoch familjeomsorgens öppenvård i Karlshamns kommun, som tillsammans skapar möjlighet till en boendetrappa där RIA erbjuder natthärbärge upp till sex dagar. Bäckegården är en nyrenoverad fastighet i anslutning till RIA:s lokaler, och här erbjuds de som har behövt bo på härbärget möjlighet att gå vidare till boende på Bäckegården. De boende på Bäckegården har tät kontakt med IFO:s boendeassistenter, RIA:s personal och dagliga verksamhet. Tillsam- 14

15 mans med RIA, IFO:s öppenvård, psykiatrin, och bostadsbolag skapas möjligheter för de boende att gå vidare till egna kontrakt eller till möblerade lägenheter i kommunens bostäder. I den boendetrappa som erbjuds ges möjlighet till individuell planering efter de önskemål som den enskilde har. Öppenvården i Karlshamn har många behandlingsalternativ som står till förfogande i den planering som görs, och på RIA finns en öppen gemenskap för den som inte vill delta i det strukturerade behandlingsarbetet. I projektet möts profession, föreningsliv och hjälpsökande. Projektet avser att skapa en mötesplats där man från olika utgångspunkter tar ansvar för att alla ska ha en möjlighet att komma vidare till eget boende. Projektet riktar sig till vuxna män och kvinnor som är ofrivilligt hemlösa. Karlshamns kommun, RIA, Vuxenpsykiatrin, Karlshamnsbostäder KABO Kontaktpersoner/projektledare Gudrun Holmquist, Karlshamns kommun tfn: e-postadress: Ingegerd Olofsson, Karlhamns kommun tfn: e-postadress: RIA tfn: Daniel Folkeson, ID institutet för lokal och regional demokrati, Växjö 15

16 Övriga projekt 9. Allas rätt till bostad mångas ansvar, Eskilstuna Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Eskilstuna kommun Inom Eskilstuna kommun finns det ett behov av att utveckla och förbättra kvaliteten såväl som tillgängligheten i de stödinsatser och de utredningar som finns för personer som är bostadslösa. Syftet med projektet är att skapa en metodik för att framgångsrikt kunna arbeta med individuella lösningar för bostadslösa personer. En bärande del i denna metodik skall vara att utveckla ett gemensamt synsätt mellan samverkansparterna. Ett delsyfte är att göra en kartläggning och få ett tydliggörande av behoven hos gruppen kvinnor med både missbruk och psykiska funktionshinder som underlag för eventuellt tillskapande av nya anpassade boendeformer. Projektet skall generera ny kunskap i en process tillsammans med Mälardalens högskola som kommer att följa och utvärdera projektarbetet. Projektet riktar sig till personer i Eskilstuna kommun som är utskrivningsklara från en behandlande institution och som saknar eget boende samt kvinnor som både har missbruksproblem och psykiska funktionshinder. Projektet inkluderar även andra personer med stora svårigheter att få fotfäste på bostadsmarknaden. Samverkan sker med Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Vuxenförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna Kommunfastighet AB, Landstinget Sörmland (primärvård, psykiatrisk klinik och somatisk sjukhusvård), Regionsjukhuset Karsudden, Frivården samt brukare. Kontaktperson Ulla Trygg, Enhetschef Vuxnas rehabilitering Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Eskilstuna tfn: , e-postadress: 16

17 Projektledare Johanna Lundström tfn: e-postadress: Kari Jess, universitetslektor Mälardalens Högskola Box Eskilstuna tfn: e-postadress: 10. Sjukvård för hemlösa, Västerås Individ- och familjenämnden, Västerås Stad Gruppen hemlösa uteliggare har svårigheter att få adekvat vård, trots att de ofta har behov av medicinsk behandling. Svårigheterna kan bestå i att de inte vet vilken läkare de ska vända sig till, att de känner sig illa bemötta i vården, att de inte har medel för att bekosta läkarbesök, att de ofta inte följer ordinationer eller passar tider. Projektet innebär att erbjuda primärsjukvård för hemlösa med läkarmottagning en gång per vecka, samt distriktssjuksköterskemottagning en gång per vecka. Syftet är att underlätta för målgruppen att erhålla primärvård och därigenom möjliggöra en förbättring av allmäntillståndet hos individerna. Projektets målgrupp är personer som är uteliggare alternativt boende på akutboenden i Västerås, och som inte sedan tidigare har läkarkontakt. Samverkan med Västmanlands läns landsting, Division Närsjukvård 17

18 Kontaktpersoner/projektledare Mauro Pliscovaz, Västerås Stad Sociala nämndernas stab Stadshuset Västerås tfn: e-postadress: Ewa Thelenius Division Närsjukvård Landstinget Västmanland tfn: e-postadress: Per Sandén, Estimatum tfn: e-postadress: 11. Steget efter Aluma, Malmö Situation Syd, ek. förening Projektet innebär en vidareutveckling av gatutidningen Alumas verksamhet genom att en butik öppnas, där män och kvinnor erbjuds drogfri sysselsättning, arbetsträning och praktik. Under projektets två år ska totalt 14 personer erbjudas arbetsträning, internutbildning och praktik i fyra, individuellt anpassade faser. Projektet riktar sig till män och kvinnor som på grund av hemlöshet, psykiskt funktionshinder och/eller missbruk har utvecklat ett utanförskap. Förutsättningar för att delta i projektet är att personerna är motiverade och intresserade av drogfri sysselsättning, samt att de har ett stabilt och drogfritt boende. 18

19 Samverkan med SDF Malmö Stad, MKB Fastighetsbolag, Comintegra, Kamratföreningen Comigen, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Samordnare/kontaktperson Marianne Silow tfn: e-postadress: Verner Denvall (utvärderingsledare) Lunds Universitet, Socialhögskolan tfn: Ulrika Levander tfn: e-postadress: 12. Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL, Stockholm RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Styrgrupp Situation Sthlm, Ny Gemenskap, Stockholms Stadsmission och RFS Situation Sthlm, Ny Gemenskap och Stockholms Stadsmission Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för att öka antalet kontaktpersoner i enlighet med SoL, för hemlösa. Kontaktpersonerna ska rekryteras ur de medverkande frivilligorganisationernas volontärverksamheter och få relevant utbildning och handledning av projektorganisationen. Urvalet och rekryteringen av kontaktpersoner kommer att ske genom ett nära samarbete mellan frivilligorganisationerna och olika stadsdelsförvaltningar. Förhoppningen är att detta samarbete, i kombination med ett ökat 19

20 antal kontaktpersoner för hemlösa, ska ge personer som räknas som hemlösa i Stockholm ett kontinuerligt och heltäckande stöd i processen mot en integration/återintegration i samhället. Projektet har tre huvudmålgrupper: personer som räknas som hemlösa i Stockholm, volontärer i frivilligorganisationernas volontärverksamheter samt kommunens socialtjänst och politiska nämnder. Projektledare/kontaktperson Karin Skog, RFS Box Stockholm tfn: , e-postadress: Malin Loiske Svanberg, RFS tfn: e-postadress: Nils Etzler, RFS tfn: e-postadress: 13. Familjemobilisering utbildningsinsatser för hemlösa barn, Helsingborg Socialförvaltningen, Helsingborgs stad Genom en utveckling och utökning av de pågående verksamheterna Boskolan och Familjemobilisering syftar projektet till att stärka hemlösa barns skolsituation. Detta ska uppnås genom en bättre koppling mellan skolans arbete och föräldrarnas engagemang. Verksamheten Familjemobilisering är en del i ett övergripande utvecklingsarbete med fokus på barn och ungdomar i Helsingborg. Utvecklingsarbetet i 20

21 Familjemobilisering inriktar sig på familjer med barn och ungdomar med särskilda behov som av olika anledningar behöver få en förstärkt utbildningsplanering. För att få en god kvalitet på denna utbildningsplanering och därmed åstadkomma förbättrade utbildningsresultat måste arbetet bygga på elevernas delaktighet och en organiserad samverkan med föräldrarna. Föräldrar ska ges stöd att ta sitt föräldraansvar så att de i sin tur ska kunna stödja och hjälpa sina barn i skolarbetet. Den pågående verksamheten Bo-skolan innebär att barnfamiljer som vid upprepade tillfällen har vräkts eller av andra skäl har förlorat sin bostad erbjuds en träningslägenhet. Ett tiotal familjer ingår i verksamheten, och för varje familj utformas ett individuellt utvecklingsprogram som syftar till att möjliggöra en långsiktig integration i samhället och därmed ge bättre förutsättningar att klara ett boende. Projektets målgrupp är de 10 familjer med 15 till 20 barn i skolåldern som redan ingår i verksamheten Bo-skolan, men även övriga familjer inom Helsingborgs stads bostadssociala program kommer att erbjudas att delta. Samverkan med Bildningsnämnden, Utvecklingsnämnden samt ABF Kontaktperson/projektledare Leif Redestig, utvecklings- och kvalitetsansvarig, Helsingborgs Stad Box Helsingborg tfn: e-postadress: Lars B. Ohlsson Lunds Universitet, Socialhögskolan tfn: e-postadress: Projektets hemsida 21

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET Utvärderingsrapport juni 2008 Hemlöshetsprojekt Socialstyrelsen ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun Anders Arnsvik FoU-Nordväst Katarina Puiva FoU-Nordväst

Läs mer

Att förebygga hemlöshet Utvärdering av samverkan mellan bostadsföretag, kommun och landsting för stöd till hyresgäster med psykiska funktionshinder

Att förebygga hemlöshet Utvärdering av samverkan mellan bostadsföretag, kommun och landsting för stöd till hyresgäster med psykiska funktionshinder Att förebygga hemlöshet Utvärdering av samverkan mellan bostadsföretag, kommun och landsting för stöd till hyresgäster med psykiska funktionshinder Slutrapport om Boendeprojektet i Söderhamn Ove Källtorp

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

HEMLÖSHET. En kunskapsöversikt utifrån svenska förhållanden. Leif Nilsson

HEMLÖSHET. En kunskapsöversikt utifrån svenska förhållanden. Leif Nilsson HEMLÖSHET En kunskapsöversikt utifrån svenska förhållanden Leif Nilsson Oktober 2013 2 Innehåll Inledning... 5 Uppdraget... 5 Definitioner av hemlöshet... 5 Möjliga orsaker till hemlöshet... 6 Grundidéer

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Granskning av missbruksvården

Granskning av missbruksvården www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Granskning av missbruksvården Motala kommun Innehållsförteckning 1. Revisorerna bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3.

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram

BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram BILAGA 1: Nationell psykiatrisamordnings och Nationell narkotikapolitisk samordnings 10-punktsprogram Den gemensamma programförklaringen i 10 punkter från Nationell psykiatrisamordning och Nationell narkotikapolitisk

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning

HEMLÖS 2013. Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport. Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning HEMLÖS 2013 Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport Fjärde årgången Tema: Bostadsförsörjning Innehåll Ett boende för alla 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 1. Så ser hemlösheten ut i Sverige 7 2. Så arbetar

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer