Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel 2005 2007"

Transkript

1 Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar av externa projekt och erfarenheter. Det innebär att den antingen innehåller resultat från projekt som fått ekonomiska bidrag eller annat stöd från Socialstyrelsen för forskning, försöksverksamhet, utvecklings- och kvalitetsarbete m.m. eller presentationer av erfarenheter, goda exempel och idéer som kan stimulera utveckling och förändring. Författarna/uppgiftslämnarna svarar själva för innehåll och slutsatser. Socialstyrelsen drar inga egna slutsatser. Artikelnr Publicerad augusti

3 Innehåll Projekt med huvudsakligen vräkningsförebyggande inriktning 5 1. Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta, Malmö 5 2. Samverkan mot hemlöshet i Örebro 6 3. Hemlöshetsprojektet, Upplands Väsby 8 4. Projekt för att motverka avhysningar och hemlöshet, Malmö 9 Projekt med huvudsaklig inriktning på boende Bonätet, Göteborg Minnebergsprojektet, Stockholm Bättre boende för hemlösa, missbrukande kvinnor i Malmö Bäckegården en väg tillbaka till egen bostad, Karlshamn 14 Övriga projekt Allas rätt till bostad mångas ansvar, Eskilstuna Sjukvård för hemlösa, Västerås Steget efter Aluma, Malmö Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL, Stockholm Familjemobilisering utbildningsinsatser för hemlösa barn, Helsingborg 20 3

4 4

5 Projekt med huvudsakligen vräkningsförebyggande inriktning 1. Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta, Malmö Södra Innerstadens Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Detta samverkansprojekt (kommun, psykiatri, hyresvärdar) avser att förebygga och förhindra vräkning av personer med psykiskt funktionshinder och/eller äldre personer med egna hyreskontrakt. För att korta av beslutsvägarna skapas en samverkansgrupp bestående av beteendevetare, psykiatrisk expertis och sociala utredare som enas kring en gemensam strategi för att förebygga och förhindra vräkningar samt göra uppföljningar av avvärjda vräkningar. Projektet vänder sig till personer med någon form av psykiskt funktionshinder och/eller äldre personer som riskerar att förlora sin bostad. Samverkan kommer att ske mellan SDF Södra Innerstadens enheter såsom Individ och familj, Boendeenheten, Försörjningsenheten, Enheten för vård och omsorg, MKB Fastighetsbolag, Stena Fastigheter, Heimstaden, Psykoskliniken Rundelens öppenvårdsmottagning, Hyresgästföreningen, Kronofogdemyndigheten, Malmö Stads Budget- och hyresrådgivning samt frivilligorganisationer. Kontaktpersoner Kjell-Åke Gidlöf SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: e-postadress: 5

6 Katarina Söderlin SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: , e-postadress: Projektledare Charlotte Sternskog, sektionschef SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: e-postadress: Marie Sandberg Institutet för lokal och regional demokrati (ID), Växjö tfn: Samverkan mot hemlöshet i Örebro Vuxenenheten, Socialförvaltning Öster, Örebro kommun Projektet riktar sig till personer i Örebro kommun som riskerar att bli vräkta och personer som i övrigt inte har en ordnad boendesituation och där det finns hinder för att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Syftet med projektet är att utveckla tidiga insatser för att förebygga vräkningar (delprojekt 1), utveckla ett uppsökande och motiverande arbete riktat till personer med en ohållbar bostadssituation (delprojekt 2), komplettera det professionella boendestödet med personer med egen erfarenhet samt utveckla arbetet med hemlösa tillsammans med brukarorganisationerna (delprojekt 3). 6

7 er för projektet är: a) personer som riskerar att bli bostadslösa; b) personer som är bostadslösa och har bistånd; c) personer med en ohållbar boendesituation. Samverkan med Örebrobostäder AB och Verdandi Kontaktpersoner Lotta Karlsson-Andersson (delprojekt 1) Örebro Kommun Socialförvaltning Väster, Försörjningsstöd Box Örebro tfn: , Kurt Jonsson (delprojekt 2 samt samordnare) Örebro Kommun Socialförvaltning Öster, Vuxenenheten Box Örebro tfn: , e-postadress: Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin (delprojekt 3) Verksamhetsansvarig Verdandi Örebro tfn: , e-postadress: Projektledare Mikael Ramnerö Örebro kommun Socialförvaltning Öster, Vuxenenheten Box Örebro tfn: e-postadress: 7

8 Lars Oscarsson, Örebro Universitet e-postadress: Karin Alexanderson, IFO-Forum, Dalarnas forskningsråd e-postadress: 3. Hemlöshetsprojektet, Upplands Väsby Social- och omvårdnadsutskottet, Upplands Väsby kommun Projektet ska bedriva vräkningsförebyggande arbete för att nå hyresgäster med hyresskulder eller störningar. En vräkningsförebyggare skall söka upp de hyresgäster som löper risk för uppsägning och bedöma vilka insatser som krävs för att förhindra vräkning. I det förebyggande arbetet ingår även utveckling av metoder, i samarbete med Väsbyhem, för ett hållbart boende. Projektets andra del innehåller en kartläggning av boendesituationen för unga vuxna, år. Resultaten av detta skall ligga till grund för både den strukturella och individuella handlingsplanen. Som ytterligare en del startar kommunen ett kollektivboende för unga kvinnor där rehabiliterande insatser erbjuds med aktivt stöd till sysselsättning som en viktig del. Syftet med boendet är att kunna presentera en planering som resulterar i en framgångsrik boendekarriär med fast bostad som mål. Projektet innebär en utökning av den befintliga förebyggande verksamheten som finns i kommunen. Arbetet skall ske i samverkan med bostadsföretag och uppsökarteam/fältarbetsverksamhet i kommunen. Projektet riktar sig till de hyresgäster hos Väsbyhem som löper risk för uppsägning. Projektets andra del riktar sig till unga vuxna, år, företrädesvis kvinnor. Samverkan sker med Väsbyhem AB, samt redan befintlig uppsökarverksamhet i kommunen. Andra viktiga samarbetspartners inom socialtjänsten kommer att vara enheter inom ekonomiskt bistånd, missbruksvård, frågor gällande sysselsättning. 8

9 Projektledare/kontaktpersoner Carin Erlandh Engman Social- och äldreförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen Upplands Väsby tfn: e-postadress: Peter Haglind e-postadress: FoU Nordväst, Anders Arnsvik tfn: e-postadress: 4. Projekt för att motverka avhysningar och hemlöshet, Malmö Rosengårds Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Detta är ett samverkansprojekt mellan hyresvärdar och myndigheter för att motverka hemlöshet genom en samordning av resurser. Genom långsiktiga insatser och samordnade lösningar ska man förhindra att människor i målgruppen blir avhysta och därmed hemlösa. Insatserna ska utformas efter individernas egna behov och resurser. Projektets målgrupp är människor som riskerar avhysning på grund av upprepade försenade eller uteblivna hyresinbetalningar, framför allt barnfamiljer och människor med psykiska funktionshinder. Samverkan mellan Rosengårds SDF (IOF vuxenenheten, AoU enheten för ekonomiskt bistånd samt vård och omsorg), MKB fastighets AB, Newsec, Landsfiskalen, Psykoskliniken MAS samt allmänpsykiatrin. 9

10 Projektsamordnare/kontaktpersoner Mats Frank Individ- och familjeomsorgen Vuxenenheten Box Malmö tfn: e-postadress: Linda Herö, socialsekreterare tfn: Ronny Axelsson, socialsekreterare tfn: Marie Engström Henriksson Malmö Högskola, School of Health & Society tfn:

11 Projekt med huvudsaklig inriktning på boende 5. Bonätet, Göteborg Lärjedalens Stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad Projektet är ett pilotprojekt för att utarbeta nya samverkansmetoder för att motverka hemlöshet bland kvinnor och barn. Socialtjänsten skall i samverkan med två bostadsföretag, ett kommunalt och ett privat samt en ideell förening, kunna erbjuda hemlösa kvinnor med barn ett alternativt boende med stödjande inslag som i slutänden utmynnar i ett eget kontrakt för hushållet. Projektet riktar sig mot hemlösa kvinnor med barn (inklusive gravida kvinnor) aktuella inom socialtjänsten i Lärjedalen. Samverkan sker med Göteborgs Stads Bostads AB, Newsec AB samt Stödnätet ideell förening. Projektledare/kontaktpersoner Thomas Steiner, boendesekreterare Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: e-postadress: Bengt Elsby, boendesekreterare Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: e-postadress: 11

12 Projektarbetare Minou Yazdi, socionom Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: , e-postadress: Tom Leissner Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete tfn: e-postadress: 6. Minnebergsprojektet, Stockholm Enheten för hemlösa, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad Projektet innebär en samordnad vårdkedja kollektivboende alternativt eget boende i Minneberg samt behandlingsprogram med substitutbehandling för hemlösa, opiatmissbrukande kvinnor. Behandlingsassistenter följer kvinnorna genom behandling och utslussning med stödjande insatser. Projektet vänder sig till hemlösa, opiatmissbrukande kvinnor Samverkan med HVB Stockholm samt Beroendevården i Stockholm Projektledare/kontaktpersoner Christina Almelund Socialtjänstförvaltningen tfn: e-postadress: Anna Lawaetz tfn: e-postadress: 12

13 Eva Gussing tfn: e-postadress: Lena Murray Socialtjänstförvaltningen tfn: e-postadress: 7. Bättre boende för hemlösa, missbrukande kvinnor i Malmö Kirsebergs Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Hemlösa kvinnor med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp bland de hemlösa. Utöver hemlösheten och missbruket är de ofta också utsatta för våld och hot något som påtagligt försvårar deras möjligheter att komma ur missbruket och som också gör det svårare att på ett bra och långsiktigt sätt lösa deras boendesituation. Projektet är ett samarbete inom Malmö Stad tillsammans med MKB Fastighets AB och Röda Korset. Syftet är att genom kompetens- och metodutveckling, samordning och samarbete förbättra stödet till hemlösa missbrukande kvinnor, att ta hänsyn till hela deras situation genom att uppmärksamma misshandel och behov av skydd, och utifrån detta underlag utveckla bra och långsiktigt hållbara boendealternativ för dessa kvinnor. För att kunna åstadkomma detta ska projektet arbeta med att höja kompetensen hos personalen som arbetar med kvinnornas boendesituation i stadsdelarna, på boendena och de frivilliga organisationerna. I samarbete med bostadsföretag, MKB, och frivilligorganisationer, Röda Korset, ska nya bra bostadserbjudanden skapas för kvinnorna i målgruppen. Hemlösa missbrukande kvinnor Samverkan med MKB Fastighets AB och Röda Korset 13

14 Kontaktperson Rolf L Nilson, Bostadssamordnare Malmö Stad tfn: e-postadress: Projektledare Sara Helmersson, Malmö Stad Kirsebergs SDF Box Malmö tfn: e-postadress: Azra Mulabdic tfn: e-postadress: Jonny Funch, Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad tfn: , Bäckegården en väg tillbaka till egen bostad, Karlshamn Individ- och familjeomsorgen, Karlshamns kommun Huvudansvaret för projektet Bäckegården har föreningen RIA och Individoch familjeomsorgens öppenvård i Karlshamns kommun, som tillsammans skapar möjlighet till en boendetrappa där RIA erbjuder natthärbärge upp till sex dagar. Bäckegården är en nyrenoverad fastighet i anslutning till RIA:s lokaler, och här erbjuds de som har behövt bo på härbärget möjlighet att gå vidare till boende på Bäckegården. De boende på Bäckegården har tät kontakt med IFO:s boendeassistenter, RIA:s personal och dagliga verksamhet. Tillsam- 14

15 mans med RIA, IFO:s öppenvård, psykiatrin, och bostadsbolag skapas möjligheter för de boende att gå vidare till egna kontrakt eller till möblerade lägenheter i kommunens bostäder. I den boendetrappa som erbjuds ges möjlighet till individuell planering efter de önskemål som den enskilde har. Öppenvården i Karlshamn har många behandlingsalternativ som står till förfogande i den planering som görs, och på RIA finns en öppen gemenskap för den som inte vill delta i det strukturerade behandlingsarbetet. I projektet möts profession, föreningsliv och hjälpsökande. Projektet avser att skapa en mötesplats där man från olika utgångspunkter tar ansvar för att alla ska ha en möjlighet att komma vidare till eget boende. Projektet riktar sig till vuxna män och kvinnor som är ofrivilligt hemlösa. Karlshamns kommun, RIA, Vuxenpsykiatrin, Karlshamnsbostäder KABO Kontaktpersoner/projektledare Gudrun Holmquist, Karlshamns kommun tfn: e-postadress: Ingegerd Olofsson, Karlhamns kommun tfn: e-postadress: RIA tfn: Daniel Folkeson, ID institutet för lokal och regional demokrati, Växjö 15

16 Övriga projekt 9. Allas rätt till bostad mångas ansvar, Eskilstuna Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Eskilstuna kommun Inom Eskilstuna kommun finns det ett behov av att utveckla och förbättra kvaliteten såväl som tillgängligheten i de stödinsatser och de utredningar som finns för personer som är bostadslösa. Syftet med projektet är att skapa en metodik för att framgångsrikt kunna arbeta med individuella lösningar för bostadslösa personer. En bärande del i denna metodik skall vara att utveckla ett gemensamt synsätt mellan samverkansparterna. Ett delsyfte är att göra en kartläggning och få ett tydliggörande av behoven hos gruppen kvinnor med både missbruk och psykiska funktionshinder som underlag för eventuellt tillskapande av nya anpassade boendeformer. Projektet skall generera ny kunskap i en process tillsammans med Mälardalens högskola som kommer att följa och utvärdera projektarbetet. Projektet riktar sig till personer i Eskilstuna kommun som är utskrivningsklara från en behandlande institution och som saknar eget boende samt kvinnor som både har missbruksproblem och psykiska funktionshinder. Projektet inkluderar även andra personer med stora svårigheter att få fotfäste på bostadsmarknaden. Samverkan sker med Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Vuxenförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna Kommunfastighet AB, Landstinget Sörmland (primärvård, psykiatrisk klinik och somatisk sjukhusvård), Regionsjukhuset Karsudden, Frivården samt brukare. Kontaktperson Ulla Trygg, Enhetschef Vuxnas rehabilitering Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Eskilstuna tfn: , e-postadress: 16

17 Projektledare Johanna Lundström tfn: e-postadress: Kari Jess, universitetslektor Mälardalens Högskola Box Eskilstuna tfn: e-postadress: 10. Sjukvård för hemlösa, Västerås Individ- och familjenämnden, Västerås Stad Gruppen hemlösa uteliggare har svårigheter att få adekvat vård, trots att de ofta har behov av medicinsk behandling. Svårigheterna kan bestå i att de inte vet vilken läkare de ska vända sig till, att de känner sig illa bemötta i vården, att de inte har medel för att bekosta läkarbesök, att de ofta inte följer ordinationer eller passar tider. Projektet innebär att erbjuda primärsjukvård för hemlösa med läkarmottagning en gång per vecka, samt distriktssjuksköterskemottagning en gång per vecka. Syftet är att underlätta för målgruppen att erhålla primärvård och därigenom möjliggöra en förbättring av allmäntillståndet hos individerna. Projektets målgrupp är personer som är uteliggare alternativt boende på akutboenden i Västerås, och som inte sedan tidigare har läkarkontakt. Samverkan med Västmanlands läns landsting, Division Närsjukvård 17

18 Kontaktpersoner/projektledare Mauro Pliscovaz, Västerås Stad Sociala nämndernas stab Stadshuset Västerås tfn: e-postadress: Ewa Thelenius Division Närsjukvård Landstinget Västmanland tfn: e-postadress: Per Sandén, Estimatum tfn: e-postadress: 11. Steget efter Aluma, Malmö Situation Syd, ek. förening Projektet innebär en vidareutveckling av gatutidningen Alumas verksamhet genom att en butik öppnas, där män och kvinnor erbjuds drogfri sysselsättning, arbetsträning och praktik. Under projektets två år ska totalt 14 personer erbjudas arbetsträning, internutbildning och praktik i fyra, individuellt anpassade faser. Projektet riktar sig till män och kvinnor som på grund av hemlöshet, psykiskt funktionshinder och/eller missbruk har utvecklat ett utanförskap. Förutsättningar för att delta i projektet är att personerna är motiverade och intresserade av drogfri sysselsättning, samt att de har ett stabilt och drogfritt boende. 18

19 Samverkan med SDF Malmö Stad, MKB Fastighetsbolag, Comintegra, Kamratföreningen Comigen, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Samordnare/kontaktperson Marianne Silow tfn: e-postadress: Verner Denvall (utvärderingsledare) Lunds Universitet, Socialhögskolan tfn: Ulrika Levander tfn: e-postadress: 12. Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL, Stockholm RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Styrgrupp Situation Sthlm, Ny Gemenskap, Stockholms Stadsmission och RFS Situation Sthlm, Ny Gemenskap och Stockholms Stadsmission Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för att öka antalet kontaktpersoner i enlighet med SoL, för hemlösa. Kontaktpersonerna ska rekryteras ur de medverkande frivilligorganisationernas volontärverksamheter och få relevant utbildning och handledning av projektorganisationen. Urvalet och rekryteringen av kontaktpersoner kommer att ske genom ett nära samarbete mellan frivilligorganisationerna och olika stadsdelsförvaltningar. Förhoppningen är att detta samarbete, i kombination med ett ökat 19

20 antal kontaktpersoner för hemlösa, ska ge personer som räknas som hemlösa i Stockholm ett kontinuerligt och heltäckande stöd i processen mot en integration/återintegration i samhället. Projektet har tre huvudmålgrupper: personer som räknas som hemlösa i Stockholm, volontärer i frivilligorganisationernas volontärverksamheter samt kommunens socialtjänst och politiska nämnder. Projektledare/kontaktperson Karin Skog, RFS Box Stockholm tfn: , e-postadress: Malin Loiske Svanberg, RFS tfn: e-postadress: Nils Etzler, RFS tfn: e-postadress: 13. Familjemobilisering utbildningsinsatser för hemlösa barn, Helsingborg Socialförvaltningen, Helsingborgs stad Genom en utveckling och utökning av de pågående verksamheterna Boskolan och Familjemobilisering syftar projektet till att stärka hemlösa barns skolsituation. Detta ska uppnås genom en bättre koppling mellan skolans arbete och föräldrarnas engagemang. Verksamheten Familjemobilisering är en del i ett övergripande utvecklingsarbete med fokus på barn och ungdomar i Helsingborg. Utvecklingsarbetet i 20

21 Familjemobilisering inriktar sig på familjer med barn och ungdomar med särskilda behov som av olika anledningar behöver få en förstärkt utbildningsplanering. För att få en god kvalitet på denna utbildningsplanering och därmed åstadkomma förbättrade utbildningsresultat måste arbetet bygga på elevernas delaktighet och en organiserad samverkan med föräldrarna. Föräldrar ska ges stöd att ta sitt föräldraansvar så att de i sin tur ska kunna stödja och hjälpa sina barn i skolarbetet. Den pågående verksamheten Bo-skolan innebär att barnfamiljer som vid upprepade tillfällen har vräkts eller av andra skäl har förlorat sin bostad erbjuds en träningslägenhet. Ett tiotal familjer ingår i verksamheten, och för varje familj utformas ett individuellt utvecklingsprogram som syftar till att möjliggöra en långsiktig integration i samhället och därmed ge bättre förutsättningar att klara ett boende. Projektets målgrupp är de 10 familjer med 15 till 20 barn i skolåldern som redan ingår i verksamheten Bo-skolan, men även övriga familjer inom Helsingborgs stads bostadssociala program kommer att erbjudas att delta. Samverkan med Bildningsnämnden, Utvecklingsnämnden samt ABF Kontaktperson/projektledare Leif Redestig, utvecklings- och kvalitetsansvarig, Helsingborgs Stad Box Helsingborg tfn: e-postadress: Lars B. Ohlsson Lunds Universitet, Socialhögskolan tfn: e-postadress: Projektets hemsida 21

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet 2007-11-07 Handlingsplan mot hemlöshet Handlingsplanen är fastställd av programnämnd Social välfärd den 7 november 2007 Arbetsgrupp: Håkan Gille, Socialförvaltning Öster Gun Berglund, programkansli Social

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Bostad först - modell för boendestöd

Bostad först - modell för boendestöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-26 Dnr: 2014/806-IFN-715 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Britta Wallin, Socialkontor Vuxen Per Nägele,

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Samverkansavtal avseende personer med riskbruk, missbruk, beroendeproblematik och samsjuklighet

Samverkansavtal avseende personer med riskbruk, missbruk, beroendeproblematik och samsjuklighet Samverkansavtal avseende personer med riskbruk, missbruk, beroendeproblematik och samsjuklighet Varför inleddes samverkan? Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, 2007 Riktlinjerna uppmanar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Hemlöshet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Hemlöshet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGSRAPPORT Hemlöshet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02 Granskningsrapport hemlöshet.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

Vad kan psykiatrin göra?

Vad kan psykiatrin göra? Vad kan psykiatrin göra? Kerstin Paul Överläkare i Psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting Tidigare vid S:t Görans uppsökarteam för hemlösa Socialpsykiatriskt Forum Idéseminarium 2006-03-06 2 Vad kan

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN

2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006:4 SAMMANSTÄLLNING AV KOMMUNALA BEHANDLINGSVERKSAMHETER FÖR MISSBRUKARE I BLEKINGE LÄN 2006 1 Rapport, år och nr: 2006:4 Rapportnamn: Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Granskning av socialnämndens arbete med hemlösa

Granskning av socialnämndens arbete med hemlösa Kommunrevisionen 9-- Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av socialnämndens arbete med hemlösa På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning

Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning Rekommendationer från nio kommuner, Barnombudsmannen och Kronofogden i en dialog den 13 oktober 2011. Dnr 9.6:0612/11 1 Innehåll

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer

Vräkningsförebyggande arbete. stöd till socialtjänsten och andra aktörer Vräkningsförebyggande arbete stöd till socialtjänsten och andra aktörer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Den sekundära bostadsmarknaden

Den sekundära bostadsmarknaden Den sekundära bostadsmarknaden Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 2014-09-01 Henrik Ahlgren...1 1 Inledning...2 2 Datainsamling...4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet...

Läs mer

Sida 1 av 7 Bil & Trafik Bostad Resor Mera Jobb sök söndag 11 december 2011 Malmö5 C Kontakt Kundservice Om oss Malmö Sida 2 av 7 Hennes lägenhet försvann i kraschen Blev uppsagd. Comintegra var ett av

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-06-20 2 SN 79 Dnr Redovisning arbetslagsutbildning Kosta hemtjänstområde Thomas Rosendal och Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET Utvärderingsrapport juni 2008 Hemlöshetsprojekt Socialstyrelsen ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun Anders Arnsvik FoU-Nordväst Katarina Puiva FoU-Nordväst

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost 1 Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Öppenvårdsmottagning för ungdomar med drogrelaterade problem i samverkan mellan Hässleholms kommun och Region Skåne. Sammanfattning Psykiatrin

Läs mer

Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna.

Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna. 2009 05 12 Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna Sundbyberg Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1. Inledning 7 1.1

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet ACT-teamet i Malmö Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet Bakgrund Samordningsbehov Stor andel med psykossjukdomar bland hemlösa Personer med omfattande behov av behandling och stöd Arbetsgrupp:

Läs mer

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri

ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri Preliminärt Internt utbildningsprogram 413 ICF- Processtöd för specialiserad Psykiatri DOKUMENTATION Arbetsmodellen, klassifikation, kodning och bedömning Teori och praktisk tillämpning SIP=Samordnade/individuella

Läs mer