Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel 2005 2007"

Transkript

1 Projektkatalog över hemlöshetsprojekt som tilldelats medel

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar av externa projekt och erfarenheter. Det innebär att den antingen innehåller resultat från projekt som fått ekonomiska bidrag eller annat stöd från Socialstyrelsen för forskning, försöksverksamhet, utvecklings- och kvalitetsarbete m.m. eller presentationer av erfarenheter, goda exempel och idéer som kan stimulera utveckling och förändring. Författarna/uppgiftslämnarna svarar själva för innehåll och slutsatser. Socialstyrelsen drar inga egna slutsatser. Artikelnr Publicerad augusti

3 Innehåll Projekt med huvudsakligen vräkningsförebyggande inriktning 5 1. Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta, Malmö 5 2. Samverkan mot hemlöshet i Örebro 6 3. Hemlöshetsprojektet, Upplands Väsby 8 4. Projekt för att motverka avhysningar och hemlöshet, Malmö 9 Projekt med huvudsaklig inriktning på boende Bonätet, Göteborg Minnebergsprojektet, Stockholm Bättre boende för hemlösa, missbrukande kvinnor i Malmö Bäckegården en väg tillbaka till egen bostad, Karlshamn 14 Övriga projekt Allas rätt till bostad mångas ansvar, Eskilstuna Sjukvård för hemlösa, Västerås Steget efter Aluma, Malmö Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL, Stockholm Familjemobilisering utbildningsinsatser för hemlösa barn, Helsingborg 20 3

4 4

5 Projekt med huvudsakligen vräkningsförebyggande inriktning 1. Förebyggande arbete för att förhindra att personer med psykiska funktionshinder och/eller äldre blir vräkta, Malmö Södra Innerstadens Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Detta samverkansprojekt (kommun, psykiatri, hyresvärdar) avser att förebygga och förhindra vräkning av personer med psykiskt funktionshinder och/eller äldre personer med egna hyreskontrakt. För att korta av beslutsvägarna skapas en samverkansgrupp bestående av beteendevetare, psykiatrisk expertis och sociala utredare som enas kring en gemensam strategi för att förebygga och förhindra vräkningar samt göra uppföljningar av avvärjda vräkningar. Projektet vänder sig till personer med någon form av psykiskt funktionshinder och/eller äldre personer som riskerar att förlora sin bostad. Samverkan kommer att ske mellan SDF Södra Innerstadens enheter såsom Individ och familj, Boendeenheten, Försörjningsenheten, Enheten för vård och omsorg, MKB Fastighetsbolag, Stena Fastigheter, Heimstaden, Psykoskliniken Rundelens öppenvårdsmottagning, Hyresgästföreningen, Kronofogdemyndigheten, Malmö Stads Budget- och hyresrådgivning samt frivilligorganisationer. Kontaktpersoner Kjell-Åke Gidlöf SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: e-postadress: 5

6 Katarina Söderlin SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: , e-postadress: Projektledare Charlotte Sternskog, sektionschef SDF Södra Innerstaden Boendeenheten Box Malmö tfn: e-postadress: Marie Sandberg Institutet för lokal och regional demokrati (ID), Växjö tfn: Samverkan mot hemlöshet i Örebro Vuxenenheten, Socialförvaltning Öster, Örebro kommun Projektet riktar sig till personer i Örebro kommun som riskerar att bli vräkta och personer som i övrigt inte har en ordnad boendesituation och där det finns hinder för att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Syftet med projektet är att utveckla tidiga insatser för att förebygga vräkningar (delprojekt 1), utveckla ett uppsökande och motiverande arbete riktat till personer med en ohållbar bostadssituation (delprojekt 2), komplettera det professionella boendestödet med personer med egen erfarenhet samt utveckla arbetet med hemlösa tillsammans med brukarorganisationerna (delprojekt 3). 6

7 er för projektet är: a) personer som riskerar att bli bostadslösa; b) personer som är bostadslösa och har bistånd; c) personer med en ohållbar boendesituation. Samverkan med Örebrobostäder AB och Verdandi Kontaktpersoner Lotta Karlsson-Andersson (delprojekt 1) Örebro Kommun Socialförvaltning Väster, Försörjningsstöd Box Örebro tfn: , Kurt Jonsson (delprojekt 2 samt samordnare) Örebro Kommun Socialförvaltning Öster, Vuxenenheten Box Örebro tfn: , e-postadress: Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin (delprojekt 3) Verksamhetsansvarig Verdandi Örebro tfn: , e-postadress: Projektledare Mikael Ramnerö Örebro kommun Socialförvaltning Öster, Vuxenenheten Box Örebro tfn: e-postadress: 7

8 Lars Oscarsson, Örebro Universitet e-postadress: Karin Alexanderson, IFO-Forum, Dalarnas forskningsråd e-postadress: 3. Hemlöshetsprojektet, Upplands Väsby Social- och omvårdnadsutskottet, Upplands Väsby kommun Projektet ska bedriva vräkningsförebyggande arbete för att nå hyresgäster med hyresskulder eller störningar. En vräkningsförebyggare skall söka upp de hyresgäster som löper risk för uppsägning och bedöma vilka insatser som krävs för att förhindra vräkning. I det förebyggande arbetet ingår även utveckling av metoder, i samarbete med Väsbyhem, för ett hållbart boende. Projektets andra del innehåller en kartläggning av boendesituationen för unga vuxna, år. Resultaten av detta skall ligga till grund för både den strukturella och individuella handlingsplanen. Som ytterligare en del startar kommunen ett kollektivboende för unga kvinnor där rehabiliterande insatser erbjuds med aktivt stöd till sysselsättning som en viktig del. Syftet med boendet är att kunna presentera en planering som resulterar i en framgångsrik boendekarriär med fast bostad som mål. Projektet innebär en utökning av den befintliga förebyggande verksamheten som finns i kommunen. Arbetet skall ske i samverkan med bostadsföretag och uppsökarteam/fältarbetsverksamhet i kommunen. Projektet riktar sig till de hyresgäster hos Väsbyhem som löper risk för uppsägning. Projektets andra del riktar sig till unga vuxna, år, företrädesvis kvinnor. Samverkan sker med Väsbyhem AB, samt redan befintlig uppsökarverksamhet i kommunen. Andra viktiga samarbetspartners inom socialtjänsten kommer att vara enheter inom ekonomiskt bistånd, missbruksvård, frågor gällande sysselsättning. 8

9 Projektledare/kontaktpersoner Carin Erlandh Engman Social- och äldreförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen Upplands Väsby tfn: e-postadress: Peter Haglind e-postadress: FoU Nordväst, Anders Arnsvik tfn: e-postadress: 4. Projekt för att motverka avhysningar och hemlöshet, Malmö Rosengårds Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Detta är ett samverkansprojekt mellan hyresvärdar och myndigheter för att motverka hemlöshet genom en samordning av resurser. Genom långsiktiga insatser och samordnade lösningar ska man förhindra att människor i målgruppen blir avhysta och därmed hemlösa. Insatserna ska utformas efter individernas egna behov och resurser. Projektets målgrupp är människor som riskerar avhysning på grund av upprepade försenade eller uteblivna hyresinbetalningar, framför allt barnfamiljer och människor med psykiska funktionshinder. Samverkan mellan Rosengårds SDF (IOF vuxenenheten, AoU enheten för ekonomiskt bistånd samt vård och omsorg), MKB fastighets AB, Newsec, Landsfiskalen, Psykoskliniken MAS samt allmänpsykiatrin. 9

10 Projektsamordnare/kontaktpersoner Mats Frank Individ- och familjeomsorgen Vuxenenheten Box Malmö tfn: e-postadress: Linda Herö, socialsekreterare tfn: Ronny Axelsson, socialsekreterare tfn: Marie Engström Henriksson Malmö Högskola, School of Health & Society tfn:

11 Projekt med huvudsaklig inriktning på boende 5. Bonätet, Göteborg Lärjedalens Stadsdelsförvaltning, Göteborgs Stad Projektet är ett pilotprojekt för att utarbeta nya samverkansmetoder för att motverka hemlöshet bland kvinnor och barn. Socialtjänsten skall i samverkan med två bostadsföretag, ett kommunalt och ett privat samt en ideell förening, kunna erbjuda hemlösa kvinnor med barn ett alternativt boende med stödjande inslag som i slutänden utmynnar i ett eget kontrakt för hushållet. Projektet riktar sig mot hemlösa kvinnor med barn (inklusive gravida kvinnor) aktuella inom socialtjänsten i Lärjedalen. Samverkan sker med Göteborgs Stads Bostads AB, Newsec AB samt Stödnätet ideell förening. Projektledare/kontaktpersoner Thomas Steiner, boendesekreterare Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: e-postadress: Bengt Elsby, boendesekreterare Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: e-postadress: 11

12 Projektarbetare Minou Yazdi, socionom Göteborgs Stad, SDF Lärjedalen Box Angered tfn: , e-postadress: Tom Leissner Göteborgs Universitet, Institutionen för socialt arbete tfn: e-postadress: 6. Minnebergsprojektet, Stockholm Enheten för hemlösa, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad Projektet innebär en samordnad vårdkedja kollektivboende alternativt eget boende i Minneberg samt behandlingsprogram med substitutbehandling för hemlösa, opiatmissbrukande kvinnor. Behandlingsassistenter följer kvinnorna genom behandling och utslussning med stödjande insatser. Projektet vänder sig till hemlösa, opiatmissbrukande kvinnor Samverkan med HVB Stockholm samt Beroendevården i Stockholm Projektledare/kontaktpersoner Christina Almelund Socialtjänstförvaltningen tfn: e-postadress: Anna Lawaetz tfn: e-postadress: 12

13 Eva Gussing tfn: e-postadress: Lena Murray Socialtjänstförvaltningen tfn: e-postadress: 7. Bättre boende för hemlösa, missbrukande kvinnor i Malmö Kirsebergs Stadsdelsförvaltning, Malmö stad Hemlösa kvinnor med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp bland de hemlösa. Utöver hemlösheten och missbruket är de ofta också utsatta för våld och hot något som påtagligt försvårar deras möjligheter att komma ur missbruket och som också gör det svårare att på ett bra och långsiktigt sätt lösa deras boendesituation. Projektet är ett samarbete inom Malmö Stad tillsammans med MKB Fastighets AB och Röda Korset. Syftet är att genom kompetens- och metodutveckling, samordning och samarbete förbättra stödet till hemlösa missbrukande kvinnor, att ta hänsyn till hela deras situation genom att uppmärksamma misshandel och behov av skydd, och utifrån detta underlag utveckla bra och långsiktigt hållbara boendealternativ för dessa kvinnor. För att kunna åstadkomma detta ska projektet arbeta med att höja kompetensen hos personalen som arbetar med kvinnornas boendesituation i stadsdelarna, på boendena och de frivilliga organisationerna. I samarbete med bostadsföretag, MKB, och frivilligorganisationer, Röda Korset, ska nya bra bostadserbjudanden skapas för kvinnorna i målgruppen. Hemlösa missbrukande kvinnor Samverkan med MKB Fastighets AB och Röda Korset 13

14 Kontaktperson Rolf L Nilson, Bostadssamordnare Malmö Stad tfn: e-postadress: Projektledare Sara Helmersson, Malmö Stad Kirsebergs SDF Box Malmö tfn: e-postadress: Azra Mulabdic tfn: e-postadress: Jonny Funch, Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad tfn: , Bäckegården en väg tillbaka till egen bostad, Karlshamn Individ- och familjeomsorgen, Karlshamns kommun Huvudansvaret för projektet Bäckegården har föreningen RIA och Individoch familjeomsorgens öppenvård i Karlshamns kommun, som tillsammans skapar möjlighet till en boendetrappa där RIA erbjuder natthärbärge upp till sex dagar. Bäckegården är en nyrenoverad fastighet i anslutning till RIA:s lokaler, och här erbjuds de som har behövt bo på härbärget möjlighet att gå vidare till boende på Bäckegården. De boende på Bäckegården har tät kontakt med IFO:s boendeassistenter, RIA:s personal och dagliga verksamhet. Tillsam- 14

15 mans med RIA, IFO:s öppenvård, psykiatrin, och bostadsbolag skapas möjligheter för de boende att gå vidare till egna kontrakt eller till möblerade lägenheter i kommunens bostäder. I den boendetrappa som erbjuds ges möjlighet till individuell planering efter de önskemål som den enskilde har. Öppenvården i Karlshamn har många behandlingsalternativ som står till förfogande i den planering som görs, och på RIA finns en öppen gemenskap för den som inte vill delta i det strukturerade behandlingsarbetet. I projektet möts profession, föreningsliv och hjälpsökande. Projektet avser att skapa en mötesplats där man från olika utgångspunkter tar ansvar för att alla ska ha en möjlighet att komma vidare till eget boende. Projektet riktar sig till vuxna män och kvinnor som är ofrivilligt hemlösa. Karlshamns kommun, RIA, Vuxenpsykiatrin, Karlshamnsbostäder KABO Kontaktpersoner/projektledare Gudrun Holmquist, Karlshamns kommun tfn: e-postadress: Ingegerd Olofsson, Karlhamns kommun tfn: e-postadress: RIA tfn: Daniel Folkeson, ID institutet för lokal och regional demokrati, Växjö 15

16 Övriga projekt 9. Allas rätt till bostad mångas ansvar, Eskilstuna Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Eskilstuna kommun Inom Eskilstuna kommun finns det ett behov av att utveckla och förbättra kvaliteten såväl som tillgängligheten i de stödinsatser och de utredningar som finns för personer som är bostadslösa. Syftet med projektet är att skapa en metodik för att framgångsrikt kunna arbeta med individuella lösningar för bostadslösa personer. En bärande del i denna metodik skall vara att utveckla ett gemensamt synsätt mellan samverkansparterna. Ett delsyfte är att göra en kartläggning och få ett tydliggörande av behoven hos gruppen kvinnor med både missbruk och psykiska funktionshinder som underlag för eventuellt tillskapande av nya anpassade boendeformer. Projektet skall generera ny kunskap i en process tillsammans med Mälardalens högskola som kommer att följa och utvärdera projektarbetet. Projektet riktar sig till personer i Eskilstuna kommun som är utskrivningsklara från en behandlande institution och som saknar eget boende samt kvinnor som både har missbruksproblem och psykiska funktionshinder. Projektet inkluderar även andra personer med stora svårigheter att få fotfäste på bostadsmarknaden. Samverkan sker med Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Vuxenförvaltningen, Torshälla stads förvaltning, Eskilstuna Kommunfastighet AB, Landstinget Sörmland (primärvård, psykiatrisk klinik och somatisk sjukhusvård), Regionsjukhuset Karsudden, Frivården samt brukare. Kontaktperson Ulla Trygg, Enhetschef Vuxnas rehabilitering Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Eskilstuna tfn: , e-postadress: 16

17 Projektledare Johanna Lundström tfn: e-postadress: Kari Jess, universitetslektor Mälardalens Högskola Box Eskilstuna tfn: e-postadress: 10. Sjukvård för hemlösa, Västerås Individ- och familjenämnden, Västerås Stad Gruppen hemlösa uteliggare har svårigheter att få adekvat vård, trots att de ofta har behov av medicinsk behandling. Svårigheterna kan bestå i att de inte vet vilken läkare de ska vända sig till, att de känner sig illa bemötta i vården, att de inte har medel för att bekosta läkarbesök, att de ofta inte följer ordinationer eller passar tider. Projektet innebär att erbjuda primärsjukvård för hemlösa med läkarmottagning en gång per vecka, samt distriktssjuksköterskemottagning en gång per vecka. Syftet är att underlätta för målgruppen att erhålla primärvård och därigenom möjliggöra en förbättring av allmäntillståndet hos individerna. Projektets målgrupp är personer som är uteliggare alternativt boende på akutboenden i Västerås, och som inte sedan tidigare har läkarkontakt. Samverkan med Västmanlands läns landsting, Division Närsjukvård 17

18 Kontaktpersoner/projektledare Mauro Pliscovaz, Västerås Stad Sociala nämndernas stab Stadshuset Västerås tfn: e-postadress: Ewa Thelenius Division Närsjukvård Landstinget Västmanland tfn: e-postadress: Per Sandén, Estimatum tfn: e-postadress: 11. Steget efter Aluma, Malmö Situation Syd, ek. förening Projektet innebär en vidareutveckling av gatutidningen Alumas verksamhet genom att en butik öppnas, där män och kvinnor erbjuds drogfri sysselsättning, arbetsträning och praktik. Under projektets två år ska totalt 14 personer erbjudas arbetsträning, internutbildning och praktik i fyra, individuellt anpassade faser. Projektet riktar sig till män och kvinnor som på grund av hemlöshet, psykiskt funktionshinder och/eller missbruk har utvecklat ett utanförskap. Förutsättningar för att delta i projektet är att personerna är motiverade och intresserade av drogfri sysselsättning, samt att de har ett stabilt och drogfritt boende. 18

19 Samverkan med SDF Malmö Stad, MKB Fastighetsbolag, Comintegra, Kamratföreningen Comigen, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Samordnare/kontaktperson Marianne Silow tfn: e-postadress: Verner Denvall (utvärderingsledare) Lunds Universitet, Socialhögskolan tfn: Ulrika Levander tfn: e-postadress: 12. Kontaktpersoner för hemlösa i enlighet med SoL, Stockholm RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Styrgrupp Situation Sthlm, Ny Gemenskap, Stockholms Stadsmission och RFS Situation Sthlm, Ny Gemenskap och Stockholms Stadsmission Målsättningen med projektet är att skapa förutsättningar för att öka antalet kontaktpersoner i enlighet med SoL, för hemlösa. Kontaktpersonerna ska rekryteras ur de medverkande frivilligorganisationernas volontärverksamheter och få relevant utbildning och handledning av projektorganisationen. Urvalet och rekryteringen av kontaktpersoner kommer att ske genom ett nära samarbete mellan frivilligorganisationerna och olika stadsdelsförvaltningar. Förhoppningen är att detta samarbete, i kombination med ett ökat 19

20 antal kontaktpersoner för hemlösa, ska ge personer som räknas som hemlösa i Stockholm ett kontinuerligt och heltäckande stöd i processen mot en integration/återintegration i samhället. Projektet har tre huvudmålgrupper: personer som räknas som hemlösa i Stockholm, volontärer i frivilligorganisationernas volontärverksamheter samt kommunens socialtjänst och politiska nämnder. Projektledare/kontaktperson Karin Skog, RFS Box Stockholm tfn: , e-postadress: Malin Loiske Svanberg, RFS tfn: e-postadress: Nils Etzler, RFS tfn: e-postadress: 13. Familjemobilisering utbildningsinsatser för hemlösa barn, Helsingborg Socialförvaltningen, Helsingborgs stad Genom en utveckling och utökning av de pågående verksamheterna Boskolan och Familjemobilisering syftar projektet till att stärka hemlösa barns skolsituation. Detta ska uppnås genom en bättre koppling mellan skolans arbete och föräldrarnas engagemang. Verksamheten Familjemobilisering är en del i ett övergripande utvecklingsarbete med fokus på barn och ungdomar i Helsingborg. Utvecklingsarbetet i 20

21 Familjemobilisering inriktar sig på familjer med barn och ungdomar med särskilda behov som av olika anledningar behöver få en förstärkt utbildningsplanering. För att få en god kvalitet på denna utbildningsplanering och därmed åstadkomma förbättrade utbildningsresultat måste arbetet bygga på elevernas delaktighet och en organiserad samverkan med föräldrarna. Föräldrar ska ges stöd att ta sitt föräldraansvar så att de i sin tur ska kunna stödja och hjälpa sina barn i skolarbetet. Den pågående verksamheten Bo-skolan innebär att barnfamiljer som vid upprepade tillfällen har vräkts eller av andra skäl har förlorat sin bostad erbjuds en träningslägenhet. Ett tiotal familjer ingår i verksamheten, och för varje familj utformas ett individuellt utvecklingsprogram som syftar till att möjliggöra en långsiktig integration i samhället och därmed ge bättre förutsättningar att klara ett boende. Projektets målgrupp är de 10 familjer med 15 till 20 barn i skolåldern som redan ingår i verksamheten Bo-skolan, men även övriga familjer inom Helsingborgs stads bostadssociala program kommer att erbjudas att delta. Samverkan med Bildningsnämnden, Utvecklingsnämnden samt ABF Kontaktperson/projektledare Leif Redestig, utvecklings- och kvalitetsansvarig, Helsingborgs Stad Box Helsingborg tfn: e-postadress: Lars B. Ohlsson Lunds Universitet, Socialhögskolan tfn: e-postadress: Projektets hemsida 21

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Kontaktperson Enhetschef Jan Rönnberg Box 24156 104 51 Stockholm Tele: 508 10 000 vx Mail: jan.ronnberg@ostermalm.stockholm.se

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015

Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 Rapport om hemlöshet i Spånga -Tensta 2015 stockholm.se Juli 2015 Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Carina Cronwall 3 (14) Sammanfattning I maj 2015

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet

2007-11-07. Handlingsplan mot hemlöshet 2007-11-07 Handlingsplan mot hemlöshet Handlingsplanen är fastställd av programnämnd Social välfärd den 7 november 2007 Arbetsgrupp: Håkan Gille, Socialförvaltning Öster Gun Berglund, programkansli Social

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Michael Anefur Maria Boustedt Hedvall Regeringens hemlöshetssamordnare 2012 2013: ska ge kommunerna stöd i deras

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Hemlös i Malmö. En uppföljning 2000-2001. Marianne Bentzel Håkansson Kerstin Liedman. Rapport 2001: 55 ISSN 1402-3393

Hemlös i Malmö. En uppföljning 2000-2001. Marianne Bentzel Håkansson Kerstin Liedman. Rapport 2001: 55 ISSN 1402-3393 Hemlös i Malmö En uppföljning 2000-2001 Marianne Bentzel Håkansson Kerstin Liedman Rapport 2001: 55 ISSN 1402-3393 Förord Länsstyrelsen genomförde en verksamhetstillsyn 1999 av insatserna till personer

Läs mer

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9)

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9) NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Sid 1 (9) Handläggare: Mats Fors 08-508 09 395 Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. Sid 2 (9) Sid 3 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

ABCDE. Dubbeldiagnosprojektet Team-ett, utvärdering och rapport. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Dubbeldiagnosprojektet Team-ett, utvärdering och rapport. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-09-02 DNR 510-597/02 Handläggare: Riitta Sköld Tfn: 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Dubbeldiagnosprojektet

Läs mer

Boendestöd och case manager, slutrapport

Boendestöd och case manager, slutrapport HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-12 DNR 100-09-500 SDN 2009-03-19 Handläggare: Lena Ahlsén Telefon: 508 23 303 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande

Bostad först i Upplands Väsby-utformning och plan för införande Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen Carin Erlandh Engman Kvalitets-och utvecklingsledare 08-590 975 10 Fax 08-590 733 41 carin.erlandengman@upplandsvasby.se 2015-04-30 Dnr SÄN/2014:349 Social-och

Läs mer

Vilken målgrupp pratar vi om?

Vilken målgrupp pratar vi om? Bostadens betydelse för rehabilitering av personer med komplexa vårdbehov framgångsoch riskfaktorer RFMA konferens Mats Blid Lektor i socialt arbete Mittuniversitetet 2013-04-10 Vilken målgrupp pratar

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN. SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma. Boendeteam i Bromma SLUTRAPPORT Boendeteam i Bromma BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING BOENHETEN SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT 2013 2014-01-23 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Målgrupp för projektresultatet... 3 1.1 Mål och avgränsningar... 3 1.1.1 Effektmål... 3

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder

Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Revisionsrapport* Uppföljning Bostadsförsörjning för personer med psykiskt funktionshinder Eskilstuna kommun April 2008 Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord Stockholm

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

Projektförslag Bostad först

Projektförslag Bostad först SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-03-30 Diarienummer SCN-2015-0096 Socialnämnden Projektförslag Bostad först Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förslag

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Öppenvård i Bromma. Sida 1 (9) Bromma stadsdelsförvaltning Boenheten - Boende och resurs för vuxna

Öppenvård i Bromma. Sida 1 (9) Bromma stadsdelsförvaltning Boenheten - Boende och resurs för vuxna Sida 1 (9) 2014-01-02 Öppenvård i Bromma Boenheten - Boende och resurs för vuxna Box 15017 16715 Bromma Telefon 08-508 06 251 Växel 08-508 06 000 stockholm.se Sida 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson

Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson sten.eklund@ltblekinge.se rosmarie.nilsson@ltblekinge.se 1 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper

Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-05-20 Diarienummer SCN-2016-0204 Socialnämnden Behovsplan för bostäder till socialnämndens målgrupper Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Utredning om förvaring av vräktas tillhörigheter samt förutsättningarna för att använda lägenheter ur Bostadssnabben till jourbostäder

Utredning om förvaring av vräktas tillhörigheter samt förutsättningarna för att använda lägenheter ur Bostadssnabben till jourbostäder Socialtjänstförvaltningen STABEN Handläggare: Christina Högblom Tfn: 08-508 25 606 Anette Agenmark Tfn: 08-508 25 008 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-08-16 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-09-20 DNR105-464/2005 SID 1

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

hemlöshet en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden hemlöshet många ansikten mångas ansvar en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Regeringen har presenterat en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Marika Persson Planeringssekreterare marika.persson80@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

HANDLINGSPLAN UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK

HANDLINGSPLAN UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK S SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2009-10-21 HANDLINGSPLAN 2009-2012 UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK Bakgrund till handlingsplanen Förvaltningsledningen

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet

Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Presentation om kommunala kontrakt - Plan och strategi mot hemlöshet Erik Gedeck Chef Bostadsenheten Fastighetskontoret Fastighetskontoret Hemlöshet många ansikten Barnfamiljer Unga vuxna Äldre Nyanlända.missbruk.psykisk

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 1(6) version 2010-01-04 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Överenskommelsen om samverkan är en lokal överenskommelse mellan socialnämnden i Danderyds kommun genom Socialkontorets vuxenenhet och Stockholms läns

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer