Dnr 2008/33-MBR-010. Farligt gods på väg. Risker och skyddsåtgärder för ADR-transporter i Västerås tätort. Upprättad: Reviderad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 2008/33-MBR-010. Farligt gods på väg. Risker och skyddsåtgärder för ADR-transporter i Västerås tätort. Upprättad: 2009-03-13 Reviderad: 2009-11-26"

Transkript

1 Dnr 2008/33-MBR-010 Farligt gods på väg Risker och skyddsåtgärder för ADR-transporter i Västerås tätort Upprättad: Reviderad:

2 Farligt gods på väg Risker och skyddsåtgärder för ADR-transporter i Västerås tätort Författare: Cecilia Fager, Mälardalens Brand och Räddningsförbund 2

3 Sammanfattning Mängder av farligt gods (ADR) transporteras dagligen genom Västerås tätort. De trafikföreskrifter som reglerar var sådana transporter får ske har sin bakgrund i ett drygt 20 år gammalt beslut. Någon dokumentation över vilka faktorer som låg till grund för detta beslut, dvs varför man valde just dessa vägar och gator till farligt godsleder, har inte gått att hitta i något arkiv. Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR) har uppmärksammat detta och föreslagit Västerås Stad att ta ett samlat grepp om problematiken kring farligt godstransporter. MBR föreslog att ett genomarbetat underlag i form av en riskutredning skulle tas fram. Utifrån detta underlag skulle man ta ställning till om det förelåg behov av: - att ompröva de lokala trafikföreskrifterna om farligt godstransporter - att vidta särskilda trafiksäkerhetsåtgärder på befintliga transportleder - att vidta andra skyddsåtgärder med anledning av farligt godstransporter - att utse ytterligare en uppställningsplats för farligt gods Stadens riskmanager beslöt i maj 2008 att starta ett projekt med MBR som projektledare och att uppdra åt en fristående konsult att upprätta en riskutredning. Projektet avrapporterades i rapport daterad Stadens riskmanager beslöt därefter att utöka projektet till att även omfatta vissa kompletteringar. Resultatet av projektet som helhet inklusive uppdateringar presenteras i denna rapport. Uppdraget är därmed utfört och projektets utredningsfas avslutas i och med denna rapport. Riskutredningen visar att transportriskerna är oacceptabelt höga längs vissa av tätortens transportleder för farligt gods och att någon form av riskreducerande åtgärd bör vidtas. Ur ett riskperspektiv finns det mycket som talar för ändring av de lokala trafikföreskrifterna. Eftersom det i Västerås inte finns någon yttre ringled är det med nuvarande vägnät och dess omgivande bebyggelse inte möjligt att skapa ett optimalt farligt godsnät. För den öst-västliga trafiken finns inga vettiga alternativa vägval. Det samma gäller för den nord-sydliga trafiken såvida man inte omdirigerar trafiken orimligt långa omvägar. Med sin förtätning har staden så att säga byggt bort alla möjligheter till god riskhänsyn. Oavsett hur farligt godslederna läggs ut kvarstår problemen med hög risknivå pga omgivande bebyggelse i tätortens centrala delar. Genom att införa två nya farligt godsleder i tätortens västra delar samtidigt som vissa andra leder slopas kan situationen möjligen något förbättras. I denna rapport presenteras två alternativ till nya trafikföreskrifter, förslag till skyddsåtgärder, ett nytt betraktningssätt beträffande klassning av primära respektive sekundära farligt godsleder samt en ny princip för skyltning. 3

4 Primära farligt godsleder används för att styra genomfartstrafiken till vissa huvudleder. Sekundära leder används för vägvalsstyrning i de fall det föreligger behov av styrning av lokala transporter, dvs där det finns alternativa vägar till en mottagare. Saknas alternativa vägar till en mottagare finns det inte heller något behov av att utse sekundär transportled eftersom transporter till plats för lossning av farligt gods alltid ska ske kortaste väg från angiven farligt godsled (primär eller sekundär). I rapporten presenteras förutom förslag till ändrade trafikföreskrifter även förslag till trafiksäkerhetsåtgärder och andra skyddsåtgärder för att förbättra skyddsnivån. För stadsplanering och för ny bebyggelse intill farligt godsleder föreslås att restriktionszoner införs. 4

5 Johannisbergsvägen, Sjöhagsvägen, Lundaleden, Saltängsvägen och ny huvudgata i Norra Tunbytorp föreslås tillhöra kategorin industrigator för vilka en något högre risknivå accepteras. För att säkerställa att erforderliga skyddsåtgärder vidtas vid nyexploatering föreslås dels skyddsavstånd i form av bebyggelsefria områden dels planunika skyddsåtgärder som fastställs genom sk skyddsanalyser. Särskilda riktlinjer har tagits fram för att säkerställa kvalitet och innehåll i framtida skyddsanalyser. Ny uppställningsplats för farligt gods föreslås vid Västerledsmotet. Genom projektet har tveksamheter i principerna för vägskyltning uppmärksammats. I Västerås skyltas både primära och sekundära farligt godsleder med vägmärke för rekommenderad färdväg. Det innebär att om genomfartstrafiken följer vägskyltningen leds de i flera fall in på sekundära leder som inte är avsedda för genomfartstrafik vilket medför att genomfartstrafiken lockas att bryta mot de lokala trafikföreskrifterna! Genom projektet har det också uppmärksammats att förbudet mot farligt gods i tätorten inte vägmärkesskyltas över huvudtaget. För att komma tillrätta med dessa problem bör en ny princip för vägskyltning tillämpas. Genom projektet föreslås att förbudszonen skyltas med förbudsmärke och att enbart primära farligt godsleder skyltas med färdvägsmärke. 5

6 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Projektbeskrivning 8 2. Problembeskrivning Uppställningsplats för farligt gods Transportvägar för farligt gods Transportflöden av farligt gods Väghållare Anläggningsrisker Transportanalys Trafikräkning Riskutredning Uppdragsbeskrivning Kvalitet och innehåll Resultat riskutredning Remissinstansernas synpunkter Tekniska nämndens stab Polismyndigheten i Västmanlands län: Projektresultat Lokala trafikföreskrifter Trafiksäkerhetsåtgärder Övriga säkerhetsåtgärder Vägskyltar Uppställningsplats för farligt gods Slutsats Lokala trafikföreskrifter Trafiksäkerhetsåtgärder Övriga skyddsåtgärder Vägskyltar Uppställningsplats Vidare utredningsbehov Källförteckning...34 Bilaga 1 Lokala trafikföreskrifter...35 Bilaga 2 Åtgärdskategori...37 Bilaga 3 Restriktionszoner vid farligt godsleder...38 Bilaga 4 Gatutyper

7 1. Inledning 1.1 Bakgrund Mängder av farligt gods (ADR) transporteras dagligen genom Västerås tätort. De trafikföreskrifter 1 som reglerar var sådana transporter får ske har sin bakgrund i ett drygt 20 år gammalt beslut. Någon dokumentation över vilka faktorer som låg till grund för detta beslut, dvs varför man valde just dessa vägar och gator till farligt godsleder, har inte gått att hitta i något arkiv. Det är Länsstyrelsen som med stöd av trafikförordningen 2 upprättar lokala trafikföreskrifter där man föreskriver om förbud mot farligt godstransporter och vilka undantag som ska gälla för förbudet. En kommun kan ansöka om ändring av lokala trafikföreskrifter. En sådan ansökan föregås lämpligen av en utredning som dokumenterar orsaken till varför man önskar ändringen och vilka bakgrundsfaktorer man har tagit hänsyn till i utredningen. Under 2000-talet har betydande topografiska förändringar skett i Västerås tätort. Staden har förtätats och förnyats. Tidigare obebyggda ytor har bebyggts, nya verksamhetsområden har anlagts och i befintliga områden har verksamhetsändringar genomförts. Dessa förändringar påverkar tätortens riskprofil. När Länsstyrelsen i november 2007, efter ansökan från Västerås Stad, ändrade de lokala trafikföreskrifterna togs ingen hänsyn till den förändrade riskprofilen. Att ansöka om sådana ändringar utan att utreda och dokumentera hur riskprofilen förändrats vittnar om låg riskmedvetenhet. Mälardalens Brand och Räddningsförbund (MBR) uppmärksammade detta och föreslog Västerås Stad att ta ett samlat grepp om problematiken kring farligt godstransporter. I förslaget låg att ett genomarbetat underlag i form av en riskutredning skulle tas fram och att man utifrån detta underlag skulle ta ställning till om det förelåg behov av: - att ompröva de lokala trafikföreskrifterna om farligt godstransporter - att vidta särskilda trafiksäkerhetsåtgärder på befintliga transportleder - att vidta andra skyddsåtgärder i med anledning av farligt godstransporter - att utse ytterligare en uppställningsplats för farligt gods Stadens riskmanager 3 beslöt i maj 2008 att starta ett projekt med MBR som projektledare och att uppdra åt en fristående konsult att upprätta en riskutredning. Vid projektmöte klargjordes formerna för projektet och det egentliga projektarbetet inleddes. 1 Västmanlands läns författningssamling, 19FS 2007:21 2 Svensk författningssamling, SFS 1998: Monique Holmgren, Stadsledningskontoret, Västerås Stad 7

8 Projektet avrapporterades i rapport daterad I rapporten konstaterades att vidare utredningsbehov förelåg. Riskutredningen behövde uppdateras pga att nya uppgifter tillkommit. Dessutom fanns det ett behov av att mer i detalj studera det interna farligt godsflödet inom tätorten och att utreda om man behövde utse en särskild uppställningsplats för skadat ADR-fordon. Att farligt gods regelbundet transporterades på Nyängsleden och vidare till destinationer inom och utanför tätorten var under projektets inledning inte känt. Risknivåberäkningarna behövde därför uppdateras avseende dessa transporter. Under projektets slutskede fattade staden beslut om detaljplan 4 för en ny vägsträckning i Norra Tunbytorp. Vägsträckan kommer att avlasta den södra delen av Nyängsleden varför nytt ställningstagande var behövligt dels avseende skyddsåtgärder för den nya vägsträckan dels avseende korrekt risknivåberäkning för berörd del av Nyängsleden. Riskutredaren föreslog i den ursprungliga riskutredningen att Österleden skulle slopas som farligt godsled och att transporterna skulle omdirigeras till Vasagatan. Hur slopandet av Österleden påverkar flödet och riskbilden längs Vasagatan behövde därför utredas. Stadens riskmanager beslöt därför att projektet skulle utökas till att även omfatta dessa föreslagna kompletteringar. Grontmij fick i uppdrag att uppdatera riskutredningen medan MBR skulle utföra en transportanalys och utreda behovet av uppställningsplats för skadat ADR-fordon. Resultatet av projektet som helhet inklusive nämnda uppdateringar och kompletteringar presenteras i denna rapport. Uppdraget är därmed utfört och projektet avslutas i och med denna rapport. 1.2 Projektbeskrivning Mål och syfte Syftet med projektet var att ta ett samlat grepp om problematiken kring farligt godstransporter för att kunna ta ställning till och anpassa riskprofilen till det moderna samhällets inställning till risker. Genom att utreda och dokumentera hur dessa transporter påverkar stadens riskprofil skulle man få ett beslutsunderlag. Målet var att kunna ta ställning till om befintliga farligt godsleder var optimalt placerade i förhållande till omgivningen, om särskilda trafiksäkerhetsåtgärder och andra säkerhetsåtgärder behövde vidtas Metod och avgränsningar En fristående riskutredare anlitades för att objektivt belysa och värdera stadens riskprofil. En brandingenjör med god kunskap och erfarenhet inom riskhanteringsområdet utsågs att leda projektet. Projektet avgränsades till att enbart omfatta farligt godstransporter på väg genom Västerås tätort. 4 Dp 1676 K, Norra Tunbytorp, etapp 2 8

9 1.2.3 Tidplan Projektet påbörjades i augusti 2008 och beräknades inledningsvis vara avslutat under våren Tidplan för uppdateringar och kompletteringar sattes till oktober 2009 men förlängdes till november 2009 då transportanalysen visade sig vara mycket tidskrävande Budget Projektledning och riskutredning finansierades av uppdragsgivaren Projektledning Uppdragsgivare Monique Holmgren, Stadsledningskontoret, Västerås Stad Projektledare Ass granskare Riskutredare Cecilia Fager, Mälardalens Brand och Räddningsförbund Stellan Jakobsson, Mälardalens Brand och Räddningsförbund Nils Johansson, Grontmij AB 9

10 2. Problembeskrivning 2.1 Uppställningsplats för farligt gods Enligt förordningen om transport av farligt gods 5 ska polismyndigheten efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst ge medgivande för plats för längre färduppehåll, i dagligt tal benämnd uppställningsplats för farligt gods. I dagsläget finns en sådan plats utsedd i Stenby söder om Stolpgatan. Platsen är markerad på kartan nedan. Räddningsverket anger riktlinjer för skyddsavstånd 6 till olika typer av skyddsobjekt och vissa anvisningar för markutförande. Exempelvis klargörs att uppställningsplatser inte bör anläggas inom områden med genomsläppliga jordarter eller skredrisk. 2.2 Transportvägar för farligt gods De lokala trafikföreskrifterna anger att förbud råder mot transport med farligt gods på allmänna vägar och gator i Västerås tätort. Undantag från förbudet gäller för vissa angivna vägar och gator, sk primära och sekundära transportvägar för farligt gods. För lastning och lossning tillåts transport av farligt gods den kortaste vägen från tillåten väg till plats för lastning/lossning. Innanför cityringen får farligt gods endast transporteras som styckegods. Primära transportvägar är avsedda för genomfartstrafik medan sekundära är avsedda för lokala transporter till/från de primära transportvägarna samt till/från mottagare/leverantörer av farligt gods. Sekundära transportvägar bör inte användas för genomfartstrafik. 7 De lokala trafikföreskrifterna om förbud mot transport av farligt gods finns i bilaga 1. Nedanstående kartbild visar primära och sekundära transportleder för farligt gods i Västerås tätort. 5 SFS 2006:311 6 Källa: Uppställning av fordon lastade med farligt gods, SRV, Källa: Farligt gods på vägnätet underlag för samhällsplanering, SRV

11 Bild 1: Primära (röda) och sekundära(gula) farligt godsleder enligt lokala trafikföreskrifter 19FS 2007:21 samt uppställningsplats (P) för farligt gods Primära: E18, väg 56, väg 66, Vasagatan, Norrleden (mellan väg 66 och väg 632 mot Skerike) Sekundära: Norrleden, Österleden, Surahammarsvägen, Sjöhagsvägen, Johannisbergsvägen, Malmabergsgatan, Björnövägen, Mälarstrandsgatan, Lugna gatan, Lundaleden, väg 681 mot Skultuna 11

12 2.3 Transportflöden av farligt gods Det nationella regelverk 8 som reglerar hur farligt gods får transporteras har delat in det farliga godset i olika transportklasser beroende på varje ämnes huvudsakliga egenskap, exempelvis giftiga gaser, brandfarliga vätskor och brandfarliga fasta ämnen. Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde på uppdrag av Räddningsverket kartläggning av farligt godstransporter i Sverige under september månad Resultatet av denna kartläggning presenteras på kartor som för mätperioden redovisar transportflöden (ton) per transportklass. I tabellen nedan redovisas resultatet av denna kartläggning omräknat i antal transporter per dygn för Västerås tätort. ADR klass E18 Väst E18 Öst Väg 66 Väg 56 Nord transp/dygn transp/dygn transp/dygn transp/dygn 1 Explosiva ämnen och föremål < 1 < 1 0 < Brandfarliga gaser Icke giftiga, icke brandfarliga gaser 2.3 Giftiga gaser Brandfarliga vätskor Brandfarliga fasta ämnen Självantändande ämnen < < Utvecklar brandfarlig gas vid < 1 < 1 0 < 1 kontakt med vatten 5.1 Oxiderande ämnen Organiska peroxider <<1 0 0 <<1 6.1 Giftiga ämnen 1 <1 <1 <1 6.2 Smittförande ämnen 2 2 <1 <1 7 Radioaktiva ämnen <1 1 0 <1 8 Frätande ämnen Övr farliga ämnen och föremål Tabell 1: Antal transporter per dygn på primära transportvägar för farligt gods. Markerade transportklasser ger schablonmässigt upphov till längsta riskavstånd. 8 ADR-S, MSBFS 2009:2 9 Kartläggning av farligt godstransporter, SRV

13 2.4 Väghållare Drift och underhåll av vägnätet i tätorten är delat mellan staten och kommunen. Vägverket region Mälardalen ansvarar för: E18, väg 66, väg 56 samt Norrleden (mellan väg 66 och väg 632 mot Skerike). Väghållare för övriga vägar och gator klassade som farligt godsleder är Västerås Stad. 2.5 Anläggningsrisker Leverantörer och mottagare av farligt gods utgör sk anläggningsrisker och ingår i gruppen riskobjekt. Inom ramen för projektet har en grov inventering av dessa anläggningsrisker utförts. Hanteringsställen som hanterar brandfarlig vätska klass 1, klass 2 och brandfarlig gas har inventerats. Inventeringen begränsades till hanteringsplatser med lagerbehållare större än 1000 liter för vätska eller gas eller stora mängder lösa behållare. Orsaken till denna begränsning är att till dessa anläggningar bedöms transporter i huvudsak ske i mängder större. Inventeringen har kompletterats med en tidigare utförd kartläggning av drivmedelsstationer i Västerås 10. Bild 2: Större förbrukning-, omlastning- och produktionsställen inom tätorten 10 Examensarbete Drivmedelstationer i Västerås, Martin Nyman, MdH

14 2.6 Transportanalys Ett tretiotal riskobjekt och ett fyrtiotal drivmedelsanläggningar ger upphov till farligt godstransporter inom tätorten. Dessutom passerar ett stort antal farligt godstransporter genom tätorten för leveranser till andra delar av landet 11. MBR har i en sk transportanalys särskilt studerat det interna farligt godsflödet. Studien presenteras i en separat rapport 12. Transportanalysen ska inte betraktas som en absolut bild av farligt godsflödet. Det är inte möjligt att med en så grov metod exakt beskriva verkliga förhållanden. Syftet med undersökningen är istället att den ska utgöra ett kompletterande underlag till Grontmijs riskutredning för att därigenom ytterligare belysa riskbilden. Transportanalysen redogör för hur leveranser till/från anläggningar inom tätorten påverkar riskbilden. I vilken omfattning genomfartstrafiken påverkar riskbilden redovisas i Grontmijs riskutredning 13. Bland de farliga ämnen som hanteras och transporteras i tätorten och som bedöms kunna ge stor skada vid en olyckshändelse är ammoniak, ammoniumnitrat och gasol de vanligast förekommande. Fluorvätesyra och djupkyld syrgas är andra farliga ämnen som förekommer i betydande omfattning. Surahammarsvägen är tungt belastad av farligt godstransporter. Västerleden bör i stor omfattning kunna avlasta Surahammarsvägen. Genom analysen har det framkommit att ett flertal speditörer redan idag för vissa transporter väljer Västerleden via Saltängsvägen. Formellt sett innebär det att man väljer en icketillåten transportväg. Genom transportanalysen har det också framkommit att tankbilar med gasol regelbundet färdas på Kungsängsgatan i mycket farlig närhet av angränsande bostadsområden. Det är därför angeläget att Staden snarast begär omprövning av de lokala trafikföreskrifterna så att Västerleden införs som transportled för farligt gods samt att Kungsängsgatan och Österleden slopas som transportled för farligt gods. Omdirigering från Kungsängsgatan kan uppfattas negativt av berörd transportör, men i detta avseende måste riskhänsyn till de boende väga tyngre än företagens effektivitetsintressen. Det är dessutom så att när frågan om bostäder i Östra hamnen utreddes i början av 2000-talet ingick som en del av beslutsunderlaget att Kungsängsgatan skulle slopas som farligt godsled. Leveranser till Finnslättens industriområde belastar i huvudsak Bergslagsvägen och Lundaleden. Österleden används i huvudsak för gasleveranser till Stockholm respektive från Enköping, Gävle och Sandviken. Om Österleden slopas som farligt godsled kommer antalet styckegodstransporter med brandfarlig gas att öka 11 Kartläggning av farligt godstransporter, SRV Riskobjektsinventering och transportanalys av farligt godsflöden, MBR, Riskutredning av farligt godsleder i Västerås tätort, Grontmij AB,

15 på Vasagatan med marginell påverkan på risknivån 14. Det lokala näringslivet påverkas inte heller nämnvärt av omdirigeringen. 2.7 Trafikräkning I projektet har en enkel trafikräkning utförts i syfte att komplettera riskutredarens bedömningar av farligt godsflöden på sekundära farligt godsleder. Trafikräkningen som utfördes på Österleden vid fyra olika tillfällen under september 2009 indikerar att minst en farligt godstransport per timme kan förväntas på den aktuella vägsträckan. 3. Riskutredning 3.1 Uppdragsbeskrivning Uppdraget att upprätta en riskutredning tilldelades Grontmij AB. Uppdraget preciserades genom specifika riktlinjer 15 upprättade av MBR och specificerades i offert från Grontmij 16. Ett första utkast levererades till MBR i december Den slutgiltiga riskutredningen levererades i november Kvalitet och innehåll MBR har sammanställt ett granskningsyttrande till uppdragsgivaren där utredningen som helhet värderas utifrån givna riktlinjer. Nedan ges en kort sammanfattning av detta yttrande. Riskutredningen håller mycket hög kvalitet såväl avseende innehåll, transparens, metodval och resultat. Subjektiva bedömningar och antaganden har utförligt motiverats. Tillräcklig hänsyn har tagits till lokala förhållanden. Utredningen redovisar nödvändiga ställningstaganden och kan med fördel användas som beslutsunderlag för att kunna ta ställning till projektets inledande frågeställningar. 3.3 Resultat riskutredning Riskutredningen visar att transportriskerna är oacceptabelt höga längs vissa av tätortens transportleder för farligt gods och att någon form av riskreducerande åtgärd bör vidtas. Riskutredaren konstaterar att det totalt finns 13 vägar i Västerås som är primära eller sekundära farligt godsleder. Flera av de sekundära lederna som förbinder primära leder med varandra går genom bostadsområden, vilket i praktiken innebär att förarna har möjlighet att välja flera vägar. Riskerna sprids därigenom till flera ställen vilket både medför begränsningar för stadsplaneringen och svårigheter att ha fullständig kontroll över farligt godsflödena. Riskutredaren anser att man bör begränsa antalet farligt godsleder. 14 Bilaga 10, Riskutredning av farligt godsleder i Västerås tätort, Grontmij AB, dnr 2008:33-MBR ON002937, daterad

16 I översiktsplanen för Västerås tätort 17 anges att 100 meters riskbedömningsområde ska gälla kring transportleder för farligt gods. I riskutredningen betonar riskutredaren särskilt att dessa riskbedömningsområden även fortsättningsvis bör användas, men att området kring E18 bör utökas till 200 meter. Det innebär att om man önskar exploatera nya områden i farligt godsledernas närhet så bör MBR för varje enskilt projekt ta ställning till behovet av områdesspecifik riskutredning alternativt särskild skyddsanalys Åtgärdsförslag slopa farligt godsled Riskutredaren föreslår att Kungsängsgatan och Österleden slopas som farligt godsleder och att restriktioner införs för farligt godstransporter på Vasagatan. Riskutredaren föreslår även att väg 66 slopas som farligt godsled när Västerleden har byggts Åtgärdsförslag bebyggelsefritt och riskreducerande åtgärder För att minimera individ- och samhällsrisker för ny bebyggelse längs farligt godslederna föreslår riskutredaren att man tillämpar två zoner för bedömning. Den ena zonen utgör ett område inom vilket det är olämpligt att uppföra nya byggnader. Den andra zonen utgör ett område inom vilket ny bebyggelse kan uppföras förutsatt att lämpliga riskreducerande åtgärder vidtagits Åtgärdsförslag övriga skyddsåtgärder För att minimera individ- och samhällsrisker för befintlig bebyggelse längs farligt godslederna föreslår riskutredaren att särskilda riskåtgärder vidtas. Riskutredaren föreslår hastighetsbegränsning på E18 80 km/h för hela sträckan genom hela tätorten och att man säkrar sidoområdet. För Norrleden vid Brottberga föreslås skyddsbarriär Förslag ny uppställningsplats för farligt gods Riskutredaren föreslår två alternativa platser som kan utses och utformas till uppställningsplats för farligt gods. Den ena platsen är i anslutning till Skälbymotet. Den andra platsen är i anslutning till Västerledsmotet. 17 ÖP 54, september

17 4. Remissinstansernas synpunkter Projektet redovisades i en första rapport som tillsammans med riskutredningen, genom riskmanagerns försorg, skickades till en rad remissinstanser. Svar inkom endast från två instanser. Notera särskilt att inga synpunkter inkom från stadens stadsbyggnadskontor, fastighetskontor eller från dess näringslivsenhet. Nedan redovisas kortfattat de synpunkter som inkom. 4.1 Tekniska nämndens stab Tekniska nämndens stab framför synpunkter både på riskutredningen och på projektrapporten. Synpunkter avseende riskutredningen daterad : - förkastar riskutredarens förslag om att hastighetsbegränsa (80 km/tim) E18 genom hela tätorten - ställer sig bakom riskutredarens förslag om att använda Västerleden som farligt godsled - ställer sig bakom riskutredarens förslag om att slopa Kunsängsgatan - redogör för detaljfel i riskutredarens kartbild över föreslagna åtgärdszoner kring farligt godslederna Synpunkter avseende projektrapport daterad : - ställer sig kritisk till hastighetsbegränsa trafiken på Vasagatan till 50 km/tim, anger att hastigheten på Vasagatan troligtvis kommer att begränsas till 60 km/tim MBR:s kommentarer till remissvar från Tekniska nämndens stab: Tekniska nämndens stab ställer sig i stort sett positiv till de förslag som presenteras i projektrapporten. Att man vid beslut om hastighetsbegränsning inte kan ta hänsyn till det faktum att farligt gods transporteras på Vasagatan förefaller märkligt. Här ser man ett tydligt behov av att samordna olika intressen och kunskapsområden på kommunal stadsledningsnivå. 4.2 Polismyndigheten i Västmanlands län: Polisen framför synpunkter på projektrapporten. Synpunkter avseende projektrapport daterad : - delar projektledarens förslag om att slopa Mälarstrandgatan, Kungsängsgatan och del av Sjöhagsvägen - delar inte projektledarens förslag om att slopa Johannisbergsvägen mellan Hammarbyrampen och Saltängsvägen, menar att det kommer att vara svårt att få acceptans för en sådan åtgärd hos berörda speditörer och att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart eller miljömässigt motiverat - framför kritik avseende projektledarens förslag om att slopa Österleden 17

18 - delar projektledarens förslag om att införa Saltängsvägen och Västerleden som ny sekundär transportväg för farligt gods - föreslår att Bergslagsvägen införs som ny transportväg för farligt gods - instämmer i projektledarens ställningstagande beträffande riskutredarens förslag om att införa dygnsrelaterade restriktioner för Vasagatan - instämmer i projektledarens ställningstagande om att trafiksäkerhetsåtgärder är nödvändiga om Vasagatan ska klassas som primär transportväg för farligt gods - instämmer i projektledarens ställningstagande beträffande trafikpolisens begränsade resurser för tillsyn och övervakning MBR:s kommentarer till remissvar från polisen: Polisen ställer sig i stort sett positiv till projektledarens förslag och betonar särskilt vikten av skyddsåtgärder vid Rocklundamotet för norrgående trafiken. Även polisen anser således att korsningen Arosvägen Vasagatan bör åtgärdas. Polisen samtycker dock inte till förslaget om att slopa Österleden och en del av Johannisbergsvägen. Man anser att det kommer att bli svårt att få acceptans för en sådan trafikdirigering. Projektledaren menar att företagens vinstintresse och ovilja att använda något längre transportvägar inte kan gå före riskhänsyn. Polisens synpunkter beaktas därför inte. Beträffande polisens förslag om att införa Bergslagsvägen som transportväg för farligt gods så ingick det i Grontmijs uppdrag att värdera befintliga farligt godsleder och att föreslå nya. Bergslagsvägen föreslås inte som farligt godsled av Grontmij. Med tanke på tidsfaktorns betydelse vid en räddningsinsats beaktas därför inte heller detta förslag i det fortsatta projektarbetet. 5. Projektresultat Målet med projektet var att kunna ta ställning till: - om det förelåg behov av att ompröva de lokala trafikföreskrifterna om farligt godstransporter - om särskilda trafiksäkerhetsåtgärder behövde vidtas - om andra säkerhetsåtgärder behövde vidtas - om det finns lämplig plats som kan utses till uppställningsplats för farligt gods Riskutredningen påvisar att riskerna längs vissa sträckor är oacceptabla och att riskreducerande åtgärder bör vidtas. För att optimalt kunna använda riskutredningen som ett bedömningsunderlag har ett antal åtgärdskategorier skapats. Med utgångspunkt från utförda beräkningar och riskutredarens förslag till åtgärder fastställdes särskilda kriterier för dessa kategorier. Kategorierna användes sedan som stöd för urvalsprocessen av vilka sträckor som utgör störst hot för befintlig och ny bebyggelse, dvs hur skyddsåtgärder ska prioriteras. Kriterier för åtgärdskategorier redovisas i tabell 2. Tabell 3 presenterar en sammanställning av de åtgärder som föreslås genom projektet. Beträffande skydd av värdefull vattenlänk har riskutredaren i sin inventering noterat tveksamheter gällande avkörningsskyddet vid Billstabron. Möjligen är detta skydd inte dimensionerat för att hindra tung trafik från avkörning. 18

19 Röd Oacceptabel samhällsrisk, masskadesituation, skyddsåtgärder nödvändiga (hela kurvan över eller inom ALARP) Lila Låg sannolikhet men masskadesituation kan uppstå, skyddsåtgärder bör vidtas (principen om att undvika katastrofer) (konsekvensbaserad bedömning, sannolikheten tilldelas underordnad betydelse) Orange Acceptabel samhällsrisk om skyddsåtgärder vidtas, skyddsåtgärder bör vidtas för ny och befintlig bebyggelse (både enstaka och flera dödsfall, delar av kurvan inom ALARP: N:1-10 och N:10 vid F>10-6 eller N>100 vid F>10-8 ) Ljusorange (både enstaka och flera dödsfall, delar av kurvan inom ALARP, Acceptabel samhällsrisk om skyddsåtgärder vidtas för ny bebyggelse N>100 vid 10 9 <F<10 8 ) Gul Acceptabel samhällsrisk om skyddsåtgärder vidtas för ny bebyggelse (delar av kurvan inom ALARP, N<10 eller N>100 vid F<10 9 ) Grön Acceptabel samhällsrisk om skyddsåtgärder vidtas för ny bebyggelse (kurvan under ALARP) Tabell 2: Kriterier för åtgärdskategorier Tabell 3: Åtgärdskategori för samtliga sträckor. Tabellen finns i större format i bilaga 2. I avsnitten nedan presenteras utförligare de åtgärder som föreslås genom projektet. 5.1 Lokala trafikföreskrifter Riskutredningen talar starkt för ändring av de lokala trafikföreskrifterna men det är inte helt givet i vilken omfattning. Eftersom det i Västerås inte finns någon yttre ringled är det med nuvarande vägnät och dess omgivande bebyggelse inte möjligt att skapa ett optimalt farligt godsnät. För den öst-västliga trafiken finns inga vettiga alternativa vägval. Det samma gäller för den nord-sydliga trafiken såvida man inte vill omdirigera trafiken orimligt långa omvägar. Med sin förtätning har staden så att säga byggt bort alla möjligheter till god riskhänsyn. Oavsett hur farligt godslederna läggs ut kvarstår problemen med hög 19

20 risknivå pga omgivande bebyggelse i tätortens centrala delar. Genom att införa två nya farligt godsleder i tätortens västra delar samtidigt som vissa andra leder slopas kan situationen möjligen något förbättras, se alternativ 1 och 2 nedan. I urvalsprocessen att förändra farligt godsnätet har tillämpningen av primära och sekundära transportleder haft en avgörande betydelse. Primära farligt godsleder används för att styra genomfartstrafiken till vissa huvudleder. Sekundära leder används för vägvalsstyrning i de fall det föreligger behov av styrning av lokala transporter, dvs där det finns alternativa vägar till en mottagare. Saknas alternativa vägar till en mottagare finns det inte heller något behov av att utse sekundär transportled eftersom transporter till plats för lossning av farligt gods alltid ska ske kortaste väg från angiven farligt godsled (primär eller sekundär). I avsnitten nedan presenteras två alternativ för stadsledningen att ta ställning till. 20

21 5.1.1 Alternativ 1 (förordas av projektledningen) Bild 3: Alternativ 1, de två breda rödmarkerade fälten illustrerar trafik- och skyddsåtgärdsområden vid väg 66 och Vasagatan. P illustrerar uppställningsplats för farligt gods. Kungsängsgatan, del av Sjöhagsvägen (mellan Oljevägen och Kungsängsgatan), Mälarstrandsgatan, Österleden samt Johannisbergsvägen (mellan Hammarbyrampen och Saltängsvägen) slopas omgående. Saltängsvägen och Västerleden söder om E18 införs som ny sekundär transportväg för farligt gods. Västerleden med dess anslutning mellan E18 och Norrleden utformas och införs som ny primär farligt godsled när den färdigställts. Väg 66 och Vasagatan behålls tillsvidare som farligt godsleder. Norrleden klassas om till primär farligt godsväg enligt klassningsprincipen ovan. Surahammarsvägen behålls som sekundär farligt godsväg med syfte att vägvalstyra trafiken med destination Bäckby industriområde. Del av Nyängsleden (mellan Gryta avfallsstation och Norra Tunbytorp) samt ny huvudgata 18 inom Norra Tunbytorp införs som ny sekundär farligt godsled. Uppställningsplatser föreslås till Stolpgatan i Stenby och vid Västerleden väster om Erikslund. 18 Dp 1676 K 21

22 Motivering: Det är inte försvarbart ur ett riskperspektiv att tillåta farligt godstransporter från Västra hamnen österut på Sjöhagsvägen och Kungsängsgatan. Farligt gods som anländer till Västra hamnen dirigeras istället västerut till E18 via Sjöhagsvägen och Saltängsvägen. Det innebär att Saltängsvägen införs som ny farligt godsled. Verksamheten längs Saltängsvägen 19 är av sådant slag att särskild riskutredning inte bedöms vara nödvändig. Resultatet från den stora riskutredningen bedöms vara tillämpbart för Saltängsvägen. Johannisbergsvägen slopas mellan Hammarbyrampen och Saltängsvägen vilket innebär att vägvalstyrning tillämpas för farligt gods som anländer till Västra hamnen och för gods med destination Gustavsvik, Sjöhagen, Munkboängen, Saltängen och Hacksta. Gasol- och ammoniaktransporter till dessa stadsdelar styrs därmed om till Västerleden och Saltängsvägen. En riskutredning 20 upprättades i samband med detaljplanearbetet för Västerleden söder om E18. Utredningen kan tillämpas för klassning av Västerleden. Vägvalstyrning tillämpas även för anläggningar inom Ängsgärdet och Kungsängen som dirigeras via Malmabergsgatan och Björnövägen. Längs Österleden finns enbart drivmedelsanläggningar. Vägvalstyrning till dessa anläggningar bedöms inte vara nödvändig. Därmed kan leden slopas. Farligt godstransporter till Finnslätten dirigeras om till Vasagatan och Norrleden. Risknivån längs E18, väg 66 och Vasagatan är inte acceptabel, men i dagsläget finns inga rimliga alternativa färdvägar. För dessa vägar föreslås istället satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder i vägarnas sidoområde, se kap 4.2 och 4.3. I januari 2009 fattade staden beslut om en detaljplan för en ny vägsträckning genom Norra Tunbytorp, dp 1676 K. Vägsträckan kommer att norr om bostadsområdet Gryta ansluta Nyängsleden med RV 56. Svensk Växtkraft driver en anläggning vid Gryta avfallsstation från vilken brandfarlig gas regelbundet transporteras. Med tanke på befintlig anläggning är det lämpligt att berörda delar av Nyängsleden och den nya huvudgatan genom Norra Tunbytorp klassas som sekundär farligt godsled. Fördelar: Kungsängsgatan med dess höga risknivå och svåra förutsättningar för tekniska skyddsåtgärder slopas. Farligt godstransporter på Sjöhagsvägen förbi Lögarängsbadet begränsas till att endast omfatta leveranser till marinan och automatstationen vid Lögarängsvägen. Risknivån längs Surahammarsvägen minskar eftersom gasol- och ammoniaktransporter till anläggningar i Saltängen och Sjöhagen inte tillåts köra Surahammarsvägen. Antalet tunga transporter över Hammarbybron minskar något. Mälarstrandsgatan slopas vilket innebär att transporter inte tillåts på Björnövägen förbi Kokpunkten och att riskbilden något minskar för de västra delarna av Viksäng. Genom att slopa Österleden minskar risknivån för delar av Bjurhovda, Brandthovda, Malmaberg och Skiljebo samtidigt som man tydliggör att genomfartstrafik med farligt gods inte tillåts. Norrleden klassas om till primär farligt godsled för att underlätta norr- och södergående genomfartstrafik och därmed något tryckavlasta väg 66 vid Erikslunds handelsområde och Vasagatan. Införandet av Nyängsleden och den nya huvudgatan i Norra Tunbytorp innebär att gastransporter från anläggningen 19 Munkboängen, Saltängen och Hacksta är detaljplanerade som industriområde 20 Detaljerad riskutredning Västerleden, WSP,

23 vid Gryta avfallsstation vägvalsstyrs över industriområdet vid Norra Tunbytorp istället för via Grytavägen och dess angränsande bostadsområde. Trafikflödet av farligt gods är störst på E18 väster om tätorten. Västerleden föreslås utformas och klassificeras som primär farligt godsled. Det innebär att den föreslagna platsen för uppställning av farligt gods kommer att vara tillgänglig för ett stort antal förare. Den föreslagna platsen omges av ett stort område som ännu inte är detaljplanelagt vilket innebär att goda förutsättningar finns att genom stadsplanering ombesörja att erforderliga skyddsavstånd uppnås. Nackdelar: Farligt gods som i Västerås hamn lastas om från fartyg till lastbil och som ska vidare norrut eller österut tvingas ta en omväg i västlig riktning. Detta kan uppfattas negativt av transportörerna. Ur ett konsekvensbaserat riskperspektiv är det inte lämpligt att tillåta farligt godstransporter i anslutning till personintensiva områden som Rocklunda och Erikslund. Antalet transporter på Vasagatan kommer att öka något eftersom transporter till Finnslätten omdirigeras från Österleden till Vasagatan. Omdirigeringen påverkar dock inte att det totala flödet eller risknivån längs Vasagatan i nämnvärd omfattning. Det finns sträckor längs Norrleden som är känsliga ur ett riskperspektiv. Vid Brottberga, Åshagen och södra Gryta finns bebyggelse nära vägen. Vid Grytavägen finns två dagligvarubutiker med stundtals stort antal kunder. Avkörningsskyddet vid Billstabron kan vara underdimensionerat för tunga transporter. Behovet av skyddsavstånd till skyddsobjekt innebär vissa begränsningar för hur området kan exploateras. 23

24 5.1.2 Alternativ 2 (riskutredarens förslag) Bild 4 Alternativ 2. Kungsängsgatan och Österleden slopas omgående. Väg 66 slopas eventuellt när Västerleden färdigställts med anslutning mellan E18 och Norrleden. Västerleden införs som ny primär transportväg för farligt gods. Restriktioner införs för Vasagatan genom dygnsreglerat förbud. Uppställningsplatser föreslås till Stolpgatan i Stenby och vid Västerleden väster om Erikslund. Motivering: Det är inte försvarbart ur ett riskperspektiv att tillåta farligt godstransporter på Kungsängsgatan. Farligt gods som anländer till Västra hamnen dirigeras istället norrut till E18 via Sjöhagsvägen och Surahammarsvägen. Väg 66 vid Erikslunds handelsområde ersätts i framtiden av Västerleden. Risknivån längs Vasagatan begränsas genom införande av förbud vid tider då många personer förväntas vistas i Rocklundaområdet. Trafikflödet av farligt gods är störst på E18 väster om tätorten. Västerleden föreslås utformas och klassificeras som primär farligt godsled. Det innebär att den föreslagna platsen för uppställning av farligt gods kommer att vara tillgänglig för ett stort antal förare. 24

25 Fördelar: Kungsängsgatan med dess höga risknivå och svåra förutsättningar för tekniska skyddsåtgärder slopas. Ur ett konsekvensbaserat riskperspektiv är det inte lämpligt att tillåta farligt godstransporter i anslutning till personintensiva områden som Rocklunda och Erikslund. Farligt godstransporter förbjuds därför under tidpunkter då många människor (>10 000) vistas i Rocklundaområdet. När Västerleden färdigställts förbjuds farligt godstransporter även på väg 66 förbi Erikslunds handelsområde. Transporter omdirigeras istället till Västerleden. Österleden kan lätt uppfattas som transportväg för genomfartstrafik. Genom att slopa Österleden förtydligas att vägavsnittet inte lämpar sig för farligt godstrafik. Trafikflödet av farligt gods är störst på E18 väster om tätorten. Västerleden föreslås utformas och klassificeras som primär farligt godsled. Det innebär att den föreslagna platsen för uppställning av farligt gods kommer att vara tillgänglig för ett stort antal förare. Den föreslagna platsen omges av ett stort område som ännu inte är detaljplanelagt vilket innebär att goda förutsättningar finns att genom stadsplanering ombesörja att erforderliga skyddsavstånd uppnås. Nackdelar: Farligt gods som i Västerås hamn lastas om från fartyg till lastbil och som ska vidare österut tvingas ta omvägen via Surahammarsvägen. Det innebär att antalet transporter även fortsättningsvis kommer att vara relativt stort på Surahammarsvägen. Väg 66 slopas på sikt vilket innebär att södergående trafik med destination österut tvingas vika av västerut vid Västerleden. Denna lösning uppfattas troligtvis negativt av speditörerna. Förmodligen kommer det att uppstå problem med efterlevnaden. Många chaufförer kommer sannolikt välja att inte följa de lokala anvisningarna, vilket medför ett ökat behov av trafikpolisens tillsyn och övervakning. För Vasagatan införs restriktioner genom förbud mot transporter vid tidpunkter då många människor vistas i Rocklundaområdet. Projektledningen anser att denna lösning inte är praktiskt tillämpbar och att en sådan lösning kommer att ställa stora krav på trafikpolisens tillsyn och övervakning. Behovet av skyddsavstånd till skyddsobjekt innebär vissa begränsningar för hur området kan exploateras. 25

26 5.2 Trafiksäkerhetsåtgärder Korsningsutformning, ljusreglering, hastighetsbegränsning mm Bild 5 Bäckbymotet -förbättringsbehov Bild 6 Rocklundamotet -förbättringsbehov Trafiklösningarna vid Bäckbymotet och Rocklundamotet bör ses över och förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt, frågan bör utredas. Hela Vasagatan och väg 66 mellan Norrleden och E18 bör hastighetsbegränsas till 50 km/h Säkra sidoområden och påkörningsskydd Bild 7 Väg 66 och Vasagatan - säkra sidoområdet Projektledningen anser att sidoområde vid en farligt godsled bör utformas enligt sidoområdestyp A, enligt VGU. Staden bör därför pröva möjligheten att uppgradera sidoområden längs väg 66 och Vasagatan så att de motsvarar typ A. Det görs lämpligen genom att sidområdet (10 m) inventeras på förekomst av fasta, oeftergivliga föremål 21 så som stolpar, träd, stenar, bergsskärningar mm. Fysiska hinder som påträffas tas i första hand bort eller i andra hand påkörningsskyddas. Olämpliga släntlutningar bör åtgärdas. 21 VGU, VV Publikation 2004:80, kap

27 Även sidoområdet längs E18 bör inventeras. Fysiska hinder som med enkla medel kan åtgärdas bör åtgärdas. I övrigt föreslås att sidområdet sträckvis åtgärdas i samband med nyexploateringar, se skyddsanalys kap För sidoområden längs övriga farligt godsleder föreslås inventering och åtgärd i samband med ny exploateringar, se skyddsanalys kap Prioriterad väghållning (underhåll, plogning och halkbekämpning) Prioriterad väghållning föreslås för samtliga sträckor Avkörningsskydd Avkörningsskyddet vid Billstabron bör kontrolleras avseende dimensionering. 5.3 Övriga säkerhetsåtgärder Skyddsbarriär för befintlig bebyggelse En skyddsbarriär bör upprättas längs Norrleden vid Brottberga och Åshagen. Befintligt bullerplank längs Surahammarsvägen vid Hammarby bör uppgraderas så att det fungerar som skyddsbarriär. Sakkunnig konstruktör bör anlitas för korrekt utformning. 27

28 5.3.2 Restriktionszoner för ny bebyggelse För stadsplanering föreslås begränsningar av hur marken får exploateras genom införande av restriktionszoner intill farligt godsleder där zon A omfattar en bebyggelsefri zon medan zon B omfattar ett skyddsanalysområde 22. Avståndet C anger ett skyddsavstånd utanför vilket inga särskilda åtgärder behöver vidtas med undantag för bebyggelse kring E18 där riskbedömningsområdet D föreslås utökas. Riskbedömningsområdet, 100 meter, som anges i ÖP 54 överförs i skyddsanalysområde, vilket innebär att framtida utredningar i stället ska fokusera på vilka skyddsåtgärder som är relevanta i det aktuella fallet. Eftersom risknivån längs E18 är oacceptabelt hög föreslås att skyddsanalysområdet kompletteras med ett 100 meter brett yttre riskbedömningsområde. Det utökade riskbedömningsområdet kommer dock endast i enstaka fall leda till vidare utredningsbehov. Riskhänsyn för Rocklundaområdet och Erikslunds handelsområde baseras på ett konsekvensorienterat förhållningssätt. Nya personintensiva verksamheter i anslutning till Vasagatan och väg 66 ska alltid föregås av riskutredningar med fullständiga individ- och samhällsriskberäkningar och kompletteras med en konsekvensorienterad resultatredovisning. Införandet av restriktionszoner och skyddsavstånd innebär att markexploatering intill en farligt godsled i framtiden kommer att kunna bedömas utifrån samma bedömningsmall. Därigenom minskar risken för alltför godtyckliga risknivåbedömningar. Tabell 4 Restriktionszon A, B och C. För illustration av zon D hänvisas till bilaga 3. Johannisbergsvägen, Sjöhagsvägen, Lundaleden som industrigator för vilka projektet föreslår att man accepterar en individrisk som är en faktor 10 högre än för tredje man, jämför acceptabel risknivå inom anläggningar Område för vilket dokumenterad analys av lämpliga skyddsåtgärder måste utföras 23 Värdering av risk, SRV

29 Saltängsvägen och den nya huvudgatan i Norra Tunbytorp är ännu inte klassade som farligt godsleder men föreslås klassas som sådana. När Saltängsvägen och den nya huvudgatan i Norra Tunbytorp klassas som farligt godsled bör de tillhöra kategorin industrigata. För att säkerställa kvalitet och innehåll hos framtida skyddsanalyser har särskilda riktlinjer tagits fram Vägskyltar Genom projektet har tveksamheter i principerna för vägskyltning uppmärksammats. I Västerås skyltas både primära och sekundära farligt godsleder med vägmärke F32 som anger rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods. Bild 8 Vägmärke F32, rekommenderad färdväg enligt Vägmärkesförordningen 25 Det innebär att om genomfartstrafiken följer vägskyltningen leds de i flera fall in på sekundära leder som inte är avsedda för genomfartstrafik. Med andra ord lockas genomfartstrafiken att bryta mot de lokala trafikföreskrifterna! Genom projektet har det också uppmärksammats att förbudet mot farligt gods i tätorten inte skyltas över huvudtaget. Vägmärke C9 i vägmärkesförordningen anger förbud mot trafik med farligt gods. Bild 9 Vägmärke C9, förbud mot farligt gods trafik enligt Vägmärkesförordningen För att komma tillrätta med dessa problem bör en ny princip för vägskyltning tillämpas. Genom projektet föreslås att förbudszonen skyltas med förbudsmärke C9 och att enbart primära farligt godsleder skyltas med färdvägsmärke F32. Den nya principen innebär att genomfartstrafiken alltid leds i enlighet med de lokala trafikföreskrifterna medan transporter till destinationer inom tätorten fordrar att chauffören är påläst på vilka vägar som får användas. Staden bör genom kontakter med berörda transportörer och mottagare/leverantörer av farligt gods enkelt kunna redogöra för vilka färdvägar som får användas till olika destinationer inom tätorten. 24 Riktlinjer för skyddsanalys avseende olycksrisker, MBR, Vägmärkesförordning, SFS 2007:90 29

30 Den nya principen för vägskyltning innebär att ett flertal färdvägsmärken måste monteras ner och att förbudsmärken behöver monteras upp. Den nya principen innebär också att polisens tillsynsverksamhet lämpligtvis inriktas mot att kontrollera efterlevnaden av farligt godsförbudet och kontroll av farligt godstrafiken på genomfartslederna. Stadsledningen inriktar sig på att etablera kontaktnät med berörda instanser inom näringslivet i syfte att informera om vilka vägar och gator inom tätorten som utgör sekundära farligt godsleder. 5.5 Uppställningsplats för farligt gods Genom projektet föreslås att ny uppställningsplats för farligt gods anläggs vid Västerledsmotet. Platsen bör utformas i enlighet med SRV:s rekommendationer 26 och anordnas så att den uppfyller väsentliga funktioner för uppställning vid rast och vila samt för uppställning av släp. Att på förhand anordna en plats för uppställning av skadat fordon bedöms inte vara praktiskt tillämpart. Någon sådan plats föreslås därför inte genom projektet. 26 Uppställning av fordon lastade med farligt gods, SRV,

31 6. Slutsats Farligt godstransporter i och genom Västerås tätort är en del av stadens riskprofil. Frågor som berör riskprofilen bör hanteras av stadens strategiska ledningsfunktion. Ärenden som berör farligt godstransporter föreslås därför fortsättningsvis alltid handläggas av eller på uppdrag av Stadsledningskontoret. 6.1 Lokala trafikföreskrifter De lokala trafikföreskrifterna bör ändras. Beslut om i vilken omfattning bör fattas av Stadsledningen. Farligt godsprojektet förordar alternativ 1. Alt 1) Kungsängsgatan, del av Sjöhagsvägen (mellan Oljevägen och Kungsängsgatan), Mälarstrandsgatan, Österleden samt del av Johannisbergsvägen (mellan Hammarbyrampen och Saltängsvägen) slopas omgående. Saltängsvägen och Västerleden söder om E18 införs som ny sekundär transportväg för farligt gods. Västerleden med dess anslutning mellan E18 och Norrleden utformas och införs som ny primär farligt godsled när den färdigställts. Del av Nyängsleden (mellan Gryta avfallsstation och Norra Tunbytorp) och den nya huvudgatan i Norra Tunbytorp införs som ny sekundär farligt godsled. Väg 66 och Vasagatan behålls tillsvidare som farligt godsleder. Norrleden (mellan RV 66 och RV 56) klassas om till primär farligt godsväg. Alt 2) Kungsängsgatan och Österleden slopas omgående. Väg 66 slopas eventuellt när Västerleden färdigställts med anslutning mellan E18 och Norrleden. Västerleden införs som ny primär transportväg för farligt gods. Restriktioner införs för Vasagatan genom dygnsreglerat förbud. Del av Nyängsleden (mellan Gryta avfallsstation och Norra Tunbytorp) och den nya huvudgatan i Norra Tunbytorp införs som ny sekundär farligt godsled. När beslut fattats i frågan föreslås att ansökan om ändrade lokala trafikföreskrifter om förbud mot transport av farligt gods inlämnas till Länsstyrelsen. 6.2 Trafiksäkerhetsåtgärder Det råder ett delat ansvar över tätortens vägnät. Stadsledningen bör uppvakta den statliga väghållaren 27 i syfte att verka för säkrade sidoområden och förstärkt väghållningsplan avseende drift och underhåll samt vinterväghållning för de aktuella vägsträckorna. Stadsledningen bör även kontrollera att de angivna vägarna prioriteras av den lokale väghållaren avseende underhåll och vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning). Prioriteringen bör framgå av den lokala trafikplanen. 27 Vägverket region Mälardalen, driftområde Västerås 31

Skyddsanalys. Södra Källtorp, Västerås. Ändring av detaljplan. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2

Skyddsanalys. Södra Källtorp, Västerås. Ändring av detaljplan. Fire and Risk Engineering Nordic AB Version nr: Ver-1 Ver-2 Södra Källtorp, Västerås Ändring av detaljplan Version nr: Ver-1 Ver-2 Datum: 160722 161220 Ändring: - Förtydligande gällande utrymning 40-100 meter från E18. Uppdragsnummer: 16-387 Handläggare: Axel Engstrand,

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUT- Diarienummer REDNING 1(6) Rättsenheten Konsekvensutredning för lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Göteborgs kommun 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland Coop Fastigheter AB Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun Grontmij AB Södra Norrland Vår referens Södra Norrland, Jens Eklöf Rapport Namnteckning Granskad av

Läs mer

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-05-08 Erik Hedman Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Detta dokument utgör en enkel riskbedömning för Kronetorp

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86:Fö408. Karl-Erik Svartberg och Torgny Larsson (s) Landtransporter av farligt gods. Bakgrund

Motion till riksdagen. 1985/86:Fö408. Karl-Erik Svartberg och Torgny Larsson (s) Landtransporter av farligt gods. Bakgrund Motion till riksdagen 1985/86:Fö408 Karl-Erik Svartberg och Torgny Larsson (s) Landtransporter av farligt gods Bakgrund På vägar och gator runt hela vårt land transporteras dagligen mängder av farligt

Läs mer

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark Uppdragsnamn Fröfjärden och Fredspipan, Sundbybark Uppdragsnummer 108743 Handläggare Lisa Smas Internkontroll Rosie Kvål Uppdragsgivare Skanska Sverige AB, Nya Hem Stockholm Datum 2015-12-15 Riskbedömning

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630, Fax:08-54555750 , Södertälje kommun Övergripande Riskanalys Slutversion Stockholm 2006-05-08 Petra Adrup Elisabeth Mörner Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STHLM, Org.nr. 556655-7137 Tel: 08-54555630,

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5)

Områdesbeskrivning. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5) Projekt Projektnummer Kv. Nattugglan 14, Stockholm 107472 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2014-09-24 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-09-24 PM RISK - BEBYGGELSE OVANPÅ SÖDERLEDSTUNNELN Brandskyddslaget

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

1 Inledning. 2 Yttrande

1 Inledning. 2 Yttrande PM TITEL Kommentarer till yttrande Riskanalys för östra centrum i Partille DATUM 25. februari 2013 PROJEKTNUMMER A026849 / 164361 VERSION PM001 UTARBETAD Rebecka Thorwaldsdotter GRANSKAD Göran Davidsson

Läs mer

Yttrande i planprogram för depå, tvärbana och bostäder i Norra Rissne, Sundbybergs kommun

Yttrande i planprogram för depå, tvärbana och bostäder i Norra Rissne, Sundbybergs kommun 2016-01-28 IKAROS nr: X SSBF dnr: 305-1658/2015 Externt dnr: KS/0525-2015 Handläggare Gunnar Neselius 08-454 87 00 Till Sundbybergs kommun kommunstyrelsen@sundbyberg.se Yttrande i planprogram för depå,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING

ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING Samhällsbyggnadsförvaltningen Samrådshandling Sophia Norrman Winter, planarkitekt Jenny Holmberg, exploateringsingenjör April 2011 Dnr: 2007KSM0691 Bilaga till planbeskrivningen för detaljplan Bostäder,

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke UPPDRAG Riskbedömning UPPDRAGSNUMMER 3314446013 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV Martin Bjarke DATUM 1 Sammanfattning 2 Bakgrund Sweco har fått i uppdrag av LKAB att ta fram en riskutredning som

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna Wallin Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Del av Fritiden 1 (Fritidsbadet) och del av Östra Förstaden 2:1, Ystad riskbedömning avseende transport och hantering av farligt gods i planområdets närhet

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun

Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun 1(6) Anna-Karin Löfgren 010-223 42 25 SMK Nyköping Box 256 611 26 NYKÖPING Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 84 trafikförordningen

Läs mer

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona

Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1(5) Cecilia Sandström 010-452 28 80 Malmö, 2013-06-27 Handelsmannen, Glumslöv, Landskrona 1.1 Bakgrund och förutsättningar Det finns önskemål att uppföra bostäder (flerbostadshus) i Glumslöv, Landskrona.

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM RISKUTREDNING MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM PRELIMINÄRHANDLING 2015-09-25 Uppdrag 258868, Dp Hässleholm Brinova Titel på rapport: Riskutredning Magasinet 1, Hässleholm Status: Preliminärhandling Datum: 2015-09-25

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING 2015-04-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING DEL AV LASYREN 1, SÖDERTÄLJE VERSION 2 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala:

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1)

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Utlåtande 2003:31 RIII (Dnr 325-224/2002) Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling 1 (12) Skate- och aktivitetspark Rättvik Rättviks kommun Riskanalys Plannummer XXXX Samrådshandling 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.. OMRÅDEN... Vid Stationen.. Gamla tennisplanen.. På Helsingland...

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446

2012-06-04 Ärendenr: TRV 2012/23446 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-06-04 Trafikverket Region Nord Richard Hultmar Samhällsbehov Sundsbacken 2-4, Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se richard.hultmar@trafikverket.se

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping Göteborg 2010-04-28 COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning

Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning RISK-PM 2016-03-14 Riksbyggen Norra Tyresö Centrum, Risk-PM angående nybebyggelse av bostadshus, rev A 1 Inledning Detta PM är upprättat av civilingenjör i riskhantering/brandingenjör Anna Mårtensson,

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2008:831 Utkom från trycket den 5 september 2008 Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög.

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS 24 augusti 20155 SBU 2015-001492 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Susanna Udd 08 535 364 28 susanna.udd@huddinge.se RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING Rosenhill 1:12 m fl.,

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Riskutredning för planområde

Riskutredning för planområde Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm Org nr 556630-7657 0 av 13 Kungsängens Kyrkby 2:164, Upplands-Bro Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118

Läs mer

PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG

PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN KV. ORGELN, SUNDBYBERG 2015-09-18 1 Inledning Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att etablera tillbyggnaden på befintlig

Läs mer

2 Vägutrustningsplaner

2 Vägutrustningsplaner 2 Vägutrustningsplaner 2.1 Vägutrustningsplan En vägutrustningsplan skall normalt täcka hela objektet och i förekommande fall innehålla: vägmärken, vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

Tillstånd att anordna biltävling på väg Rally Gimmersta/Rally-DM, Katrineholms kommun

Tillstånd att anordna biltävling på väg Rally Gimmersta/Rally-DM, Katrineholms kommun 1(5) Anna-Karin Löfgren 010-223 42 25 Katrineholms Motorklubb Eriksbergsvägen 4 641 32 Katrineholm Tillstånd att anordna biltävling på väg Rally Gimmersta/Rally-DM, Katrineholms kommun Länsstyrelsen meddelar

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg

Ramböll Sverige AB. Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun. Vägnät i Horsås. Granskningshandling. Göteborg Ramböll Sverige AB Trafik och gatustruktur--- Skövde kommun Göteborg 2008-02-07 Skövde kommun Datum 2008-02-07 Uppdragsnummer Utgåva/Status Hans Wiktorsson Stephan Schumpp/Staffan Sandberg HW Uppdragsledare

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 3311 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 1(2) Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Klas

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Uppdragsnummer: 10146896 1 (6) PM RISK Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Inledning Denna utredning gällande etableringsförutsättningar för ny handel i Sköndal genomförs på uppdrag

Läs mer

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Gävle, den 2 januari 2013 Bill Håkansson 1 Sammanfattning Ägarna till fastigheten Gävle Furuvik

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer