En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?"

Transkript

1 En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? Det handlar om Kärlek i Västerås under perioden mars 2011 till juni Sammanställd av Maria Thisell, projektledare.

2 Förord Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter startade i Norrköping 2008 för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland startade projektet tillsammans med Rädda Barnen och polisen i Norrköping. En metod togs fram för att driva samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer och tillsammans gå ut i skolor och informera ungdomar om deras rättigheter. Det handlar om kärlek finns idag i flera orter i hela landet och i varje kommun där projektet verkar sätts en lokal samverkansgrupp samman. I Västerås består samverkansgruppen av representanter från Polisen, Västerås Stad (Familjecentrum, Förebyggarcentrum, Fältassistenterna och IDA) Rädda Barnen och Tjejjouren Ronja, Arosdöttrarnas Tjej- och kvinnobeskydd, Brottsofferjouren och Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen. Ungdomsmottagningen var också med i början. Under hösten 2011/våren 2012 har projektet besökt tolv skolor i Västerås med konceptet Kärleken är fri som ett led i att synliggöra och tydliggöra respektive myndighets/organisations uppdrag och ansvarsområde, samt informera om vilket stöd och hjälp de olika organisationerna kan erbjuda barnen och ungdomarna om deras rättigheter kränks. Projektet finansierades till största del av medel från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Syftet med den här rapporten är att redovisa resultaten från enkäter som elever svarat på före och efter att Det handlar om kärlek varit på deras skola. Vi ville veta ifall projektet gör någon skillnad för barn och unga. Vi ville även veta ifall barn och unga har blivit utsatta för våld och kränkningar och ifall de har kännedom om och förtroende för de aktörer som arbetar med att stödja och skydda utsatta barn och ungdomar. Vi har även samlat in synpunkter från personal vid skolorna via enkäter vi delade ut efter skolbesöken. Rapporten är sammanställd av Maria Thisell, projektledare för Det handlar om Kärlek i Västerås. 2

3 Förord 2 Innehåll 3 Sammanfattning av Resultatet 4 Kärleken är fri skolveckan innehåll 5 Resultat 6 1. Enkätsvar - elever Frågor om utsatthet Kännedom om vart vända sig om utsatt för våld, hot eller andra brott? Kännedom om konventionen om barnets rättigheter? (Barnkonventionen) Varifrån har man fått sina kunskaper? Kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck? Varifrån har man fått kunskaperna om HRV? Kännedom och förtroende för myndigheter och frivilligorganisationer Så här tycker eleverna om besöket av Kärleken är fri Vad handlade besöket om? Vad handlade teatern om? Tror de att Kärleken är fri kan hjälpa barn och ungdomar? Vad tycker eleverna behöver göras för att förhindra våld och förtryck? Övriga kommentarer 16 2 Enkätsvar - personal? Vad tyckte personalen om besöket på skolan? Vad tyckte personalen om innehållet i presentationen Vad tyckte personalen om teatern? Vad tyckte personalen om utställningen Vad tyckte personalen om klassrumsbesöken? Den här responsen har personalen fått av eleverna Skulle de vilja att vi besöker dem igen Tror de att konceptet Kärleken är fri kan göra skillnad för barn och ungdomar? Övriga kommentarer 19 BILAGOR Deltagande skolor Kännedom och förtroende för myndigheter och frivillig organisationer 3

4 SAMMANFATTNING AV RESULTATET I samband med skolbesök på tolv skolor i Västerås samlades enkäter in för att utvärdera skolbesöken samt undersöka om Det handlar om Kärlek gör någon skillnad för barn och unga. Sammanlagt har 1503 elever svarat på enkäten före skolbesöken och 1385 elever på enkäten efter skolbesöken. Vi har även samlat in svar från personal vid skolorna, totalt har 82 personer svarat. På de skolor där vi har genomfört Kärleken är fri har både kunskapen om och förtroendet för de olika myndigheterna och organisationerna ökat något. Så också kunskapen om rättigheter enligt barnkonventionen och vart man kan få hjälp om ens rättigheter kränks. Skolveckorna har lett till några kontakter och de flesta eleverna har upplevt veckan som och tror att projektet kan göra skillnad. Mycket information från skolorna har kommit upp som behöver hanteras och följas upp. 29 % svarar att de utsatts för hot om våld, medan 22 % angett att de utsatts för fysiskt våld och 25 % för psykiskts våld. 6 % svarar att de inte får delta i alla ämnen eller aktiviteter på skolan, lika stor andel anger att de är oroliga för att inte själva få bestämma vem de ska gifta sig med, bli sambo med eller bli tillsammans med. 4

5 Kärleken är fri skolveckan innehåll Eleverna får genom skolbesöket Kärleken är fri information om Barnkonventionen och sina rättigheter. Varje skola besöks under en vecka. Skolveckan inleds med en presentation där aktörerna från den operativa samverkansgruppen presenterar sig och ger en kort info om veckan, därefter får eleverna se en teaterföreställning Vem kan man älska? som spelas av Teater Tropos som är en professionell teater från Västerås. Under veckan får de ta del av vår lilla utställning om våld och rättigheter som också fungerar som en mötesplats tillsammans med vårt informationsbord med material från de olika organisationerna som medverkar i DHK. Det är även en frågetävling kopplat till utställningen där eleverna har chans att vinna biobiljetter. Under veckan har vi klassrumsbesök där vi kort informerar om Barnkonventionen, reflekterar om det de har sett i teatern samt jobbar med värderingsövningar utifrån den metodbok som finns för DHK. I samband med klassrumsbesöken delar vi ut Kort om Barnkonventionen och -attha-kort med viktiga telefonnummer dit man kan ringa om man behöver stöd. Under veckan har vi även vad vi kallar korridorshäng alltså att vi finns på plats på skolan då eleverna (och även lärarna) ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med de olika aktörerna i projektet. I samband med skolveckan har vi erbjudit kompetensutveckling om problematiken HRV till personal vid skolan. Utifrån att det i Västerås Stad är personal vid IDA enheten som har i uppdrag att sprida kunskap och implementera den handbok som finns till skolan har det varit naturligt att de står som föreläsare. Föreläsningen kan ske innan/under eller efter skolveckan och innehåller vad innebär HRV? Hur kan våldet se ut? Samt vad gör jag med det jag upptäcker? 5

6 Resultat Nedan följer det resultat som enkäterna gett, sammanställningen är inte på något vis statistisk säkerställd. Syftet men enkäterna var att få en uppfattning om hur målgruppen har upplevt projektet, samt få en bild av hur utsattheten ser ut hos eleverna, samt om projektet har gjort någon skillnad (dels vad gäller kunskapen om rättigheter och Hederelaterat våld och förtryck, dels vad gäller kännedom och förtroende för de olika aktörerna) 1. Enkätsvar - elever Vi har sammanlagt fått in 1503 svar på föreenkäten och 1385 svar på efterenkäten. Svarsfrekvensen är ungefär 60% vad gäller föreenkäterna på högstadiet och 68% från gymnasierna, svarsfrekvensen på efterenkäterna är ca 61% för högstadierna och 43% gymnasierna. Vi har inte redovisat vilken årskurs de går i, svaren är från årskurs sex till årskurs tre på gymnasiet. Nedan följer en sammanställning i form av diagram baserade på enkäternas kryssfrågor. Ett urval av de frågor som var öppna och de övriga kommentarerna redovisas här. Högstadiet innan Högstadiet efter Gymnasiet innan Gymnasiet efter Alla innan Alla efter Antal svar tjejer killar vill inte definieras som tjej/kille Ej angett svar på frågan

7 1.1 Frågor om utsatthet I föreenkäten fick eleverna svara på frågor om utsatthet. Nedan visas de elever som svarat ja på någon form av utsatthet, över hälften av alla svarande har kryssat i ja på något alternativ. De som kryssat både ja och nej på samma fråga samt de som inte kryssat i något alternativ alls syns inte i nedanstående diagram 5 29% 22% 25% 21% 1 17% 7% 4% 3% procent antal 1) Rasism ) Fysiskt våld 22% 334 3) Psykiskt våld 25% 369 4) Sex mot sin vilja 4% 58 5) Hot om våld 29% 438 6) Mobbning 21% 323 7) Nätmobbning 211 8) Kränkning pga funktionsnedsättning 7% 98 9) Blivit sämre bemött/behandlad utifrån kön 17% ) Kränkning utifrån sexuell läggning 3% 51 Utsatta personer (som svarat ja på något av alternativen) Nedan ser ni antalet ungdomar som har svarat ja på något av följande alternativ, de som inte har kryssat i något alternativ eller har kryssat för både ja och nej syns inte i diagrammet. 60% procent antal a) oro att inte själv få välja vem gifta sig med/bli sambo med/tillsammans med 87 b) någon annan kollar mobilen 20% 302 c) får ej umgås med vänner efter skolan 4% 65 d) saknar den frihet som klasskompisar har 11% % 15% 13% 11% 4% 5% a) b) c) d) e) f) g) h) i) e) viktigt att ha ett rykte 60% 896 f) min oskuld är viktig 15% 221 g) min blivandes oskuld är viktig 13% 198 h) får ej delta i alla ämnen/aktiviteter i skolan 92 i) får ej ha kompisar av det motsatta könet 5% 73 7

8 1.2 Kännedom om vart vända sig om utsatt för våld, hot eller andra brott? före efter 28% 31% 41% 44% 17% 20% 8% 2% 2% Kännedomen har ökat något. Det kan vara olika elever som har svarat på före- och efterenkäterna Kunskap om vart man kan vända sig vid utsatthet Före skolbesök Efter skolbesök Mycket kunskap 28 % 31 % En del kunskap 41% 44% 8

9 1.3 Kännedom om konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen)? före efter 45% 39% 30% 29% 25% 8% 1% 2% efter före Kännedomen har ökat. Kännedom Före Efter Mycket En del % % Lite % % Inget % 114 8% Ej svar 15 1% 31 2% Varifrån har man fått sina kunskaper? Skola Media Kompisar Egna erfarenheter Annat Ej svar 4% 11% 11% 8% 44% 22% antal procent Skola % Media % Kompisar 160 8% Egna erfarenheter % Annat 86 4% Ej svar % Skolan är den vanligaste angivna källan till kunskapen om Barnkonventionen. Vanligaste exemplen som angetts som annat: Familjen, Förälder/rar, hemma, mamma, pappa, släkt, Here 4 U, samhället, hemspråk. 9

10 1.4. Kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck före efter 43% 37% 30% 29% 25% 12% 8% 2% 2% efter före Kännedomen har ökat. före efter Mycket 118 8% 188 En del % % Lite % % Inget % % Ej svar 24 2% 26 2% Varifrån har man fått kunskaperna om HRV? Skolan Media Kompisar Egna erfarenheter Annat Ej svar 4% 20% 30% 9% 2 10% Antal procent Skolan % Media Kompisar % Egna erfarenheter 173 9% Annat 78 4% Ej svar % Skolan och Media är de vanligaste angivna källorna till kunskapen om HRV. Vanligaste exemplen som angetts som annat: Min familj, Förälder/rar, syskon, hemma, mamma, släkt, Here 4 U, föreläsningar 10

11 1.5 Kännedom och förtroende Både kännedomen och förtroendet för de olika aktörerna har ökat något. Det finns en tendens i svaren att ju mer som man känner till en myndighet/organisation desto mer förtroende har man svarat att man har för den. Kännedom 44% 4 41% 39% 3 34% 33% 28% 30% 30% 23% 24% 25% 25% 20% 18% 1 18% 13% 11% 8% 5% 3% 5% 2% 3% 2% 3% 2% före efter före efter före efter Rädda Barnen Polisen Socialtjänsten Förtroende 3 38% 31% 33% 29% % 22% 19% 19% 20% 17% 9% 8% 9% 10% 27% 28% 21% 10% 38% 24% 18% före efter före efter före efter Rädda Barnen Polisen Socialtjänsten

12 Det handlar om kärlek Västerås 1.6 Så här tycker eleverna om besöket av Kärleken är fri 63% 58% 45% 19% 22% 20% 21% 11% 4% 3% 8% 4% 8% 4% 9% Majoriteten av eleverna tyckte mycket eller om vårt besök. Detsamma gäller även Teatern och Klassrumsbesöken. Den höga procenten med ej svar gällande vad eleverna ansåg om teatern är på grund av att eleverna inte sett den (visades inte för år 6 på de flesta skolorna) Vad handlade besöket om? Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Kärleken är fri, eller är den verkligen det? Att alla får älska vem man vill och vilka rättigheter man har som barn och människa helt enkelt Om att många har fördomar om kärlek och i vårat samhälle får man "inte" vara tillsammans med vem man vill Att veta att det finns hjälp, lagar och att man är "fri" Informera om barnkonventionen och visa att ni finns, så att man vet vart man ska vända sig när man har problem Att alla är lika värda. Man får göra vad man vill med sitt liv och man får gilla vem man vill. Alla har samma rättigheter och det handlar också om Kärlek, alla sorters kärlek, familjekärlek, när folk är tillsammans och sånt. Att alla har samma rättigheter och man har tillåtelse att älska vem som helst och att man ska vara trygg, allt sånt där. De berättade för oss om vart vi ska vända oss när vi blir utsatts för våld, hot eller andra massa brott. Typ kärlek och barnens rättigheter Att man får vara kär i vem man vill! Vad vi har rätt till! Vilka man kan vända sig till om man behöver hjälp! Det handlade om kärlek, frihet och rättigheter 12

13 Det handlar om kärlek Västerås Kärlek, olika situationer i Kärleken. Att det finns hjälp att få om man på något sätt känner sig kränkt etc... Allas rättigheter. Information om olika sorters stödorganisationer Kärlek, heder, våld, värderingar Kärlek, val och rättigheter Att berätta vad det innebär med kärleken är fri, och visa oss de föreningar och sånt som hjälper människor som behöver hjälp med vissa saker för vissa kanske inte vet vart man ska vända sig om man har problem hemma tillexempel. Käääärleek! Besöket handlade om att man får älska vem man vill, både kille och tjej Att alla har rätt att gilla den dom vill utan att bli kränkta Frihet, Trygghet, Kärlek Heder, giftermål, misshandel, förstryck, frihet Kärlek, gifta sig med den man vill Vad handlade teatern om? Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Det handlade om en familj, mest om sonen och dottern, sonen hade en hemlighet, dottern fick skulden för hans påhitt. Det handlade om en bror och en syster, hans syster fick inte gå ut själv. Den handlade om två syskon, en av dem var homosexuell och den andra hade ett arrangerat äktenskap, båda ville bort från sin familj för att deras familj skulle komma ivägen för dem. Den handlade om kärlek och lite om sexualitet. Att i vissa familjer har tjejer inte lika mycket respekt och tjejer får inte ha pojkvän tills dom är gift Den handlade om en bror och en syster, systern fick inte göra vad hon ville, hennes bror höll koll på henne hela tiden. Det handlade om en familj där föräldrarna inte ville skämma ut sin släkt, flickan blev utsatt för hedersrelaterat våld, senare dödas hennes bror pga hans läggning. Hedersförtryck, hemlig kärlek, olycklig kärlek, sorg, våld Jag tycker att man lärde sig mycket om hedersrelaterat våld Om familjeheder, hon skulle giftas bort, sedan handlade det lite om homosexualitet Om en familj där systern inte fick gå ut utan sin bror Två syskon som inte fick välja själva vem dom ville vara kär i, den handlade om heder, kultur och kulturkrock Kärlek, våld, frihet, ofrihet, att vara homosexuell Om människor, kärlek och sånt Familjen och kärlek Heder och att vissa familjer tänker väldigt mycket på deras rykte Förbjuden kärlek och tvång Kärlek, att man inte fick leva som man vill Tetaren handlade om ens identitet och rättigheter En homosexuell kille som var rädd att förstöra familjens heder. Det handlade om hedersrelaterat våld typ och om att man inte fick älska vem man vill Det handlade om våld och att de inte fick älska vem de ville, deras föräldrar ville gifta bort tjejen 13

14 1.7 Tror eleverna att Kärleken är fri kan hjälpa barn och ungdomar? 59% 27% 7% 7% Ja Nej Vet ej Ej svar Över hälften av alla elever som har svarat tror att projektet kan hjälpa barn och ungdomar. 1.8 Vad tycker eleverna behöver göras för att förhindra och förebygga våld och förtryck? Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Att ha mera diskussioner med elever för att ibland så vågar de inte berätta det som händer med dem. Jag tror att det skulle vara med flera såna här temaveckor så att alla får veta om sina rättigheter. Fler hembesök. Att många såna här organisationer kommer till jobb och skola och berättar om att man ska prata med någon om man blir utsatt för våld, då kanske folk vågar. Man måste ha ett starkt hjärta och tro att man kan stå emot det Man borde prata med barn hur dom mår för att nåra kanske blir slagna och ni måste veta om det Att alla får sina rättigheter och då känner alla sig respekterade och hörda, stor del av det här ligger hos de vuxna ibland tro att det är normalt, då behöver dom veta att det inte är det. Alla barn borde få en och trygg uppväxt INFORMATION Få alla att vara/känna sig lika mycket värda. Man behöver prata om det i skolor och så, och det är viktigt att det finns nån man kan prata med, och att vuxna lyssnar. Skriva en sorglig bok som alla får läsa så att de förstår att det är dumt med våld. Man behöver lära sig jättemycket om sånt så att man vet vad man ska göra om det händer, såna som gör sånt borde gå på nån kurs eller nått. Upplysa folk, många vet säkert inte om vad detta är, jag fick lära mig under temaveckan Undervisa i skolan och prata om att det är fel att bli utsatt för våld. Dom som blir utsatta för våld brukar

15 Man visar ungdomar, vuxna och barn våldets konsekvenser och förtryckets konsekvenser, det är inte kul som på film, att man inser att man kan lösa saker på annat sätt än att använda våld och att man kan älska någon utan att förtrycka personen Mer civilkurage Sprida projektet "kärleken är fri" för då lär man sig mycket mer och om man själv har blivit utsatt för något sånt som tex hedersvåld vet man vart man ska vända sig, på det sättet kan man förhindra våld och förtryck Att folk vågar gå emellan innan nånting händer Man ska visa mer kärlek mot varandra Att hjälpa ungdomar att så tidigt som möjligt så att det inte blir värre, ungdomar ska känna till rättigheterna så att de kan kontakta organisationerna om man känner sig illa till våld. Borde finnas lättare sätt att ta hjälp "informationsträffar är ju ett sätt, då kanske de förstår att det dem blir utsatta för inte är ok. Bättre information om hjälp och bättre uppföljning om vad som hänt. Fler poliser ute, strängare regler Mer behöver känna till de många hjälporganisationer man kan vända sig till Demokrati Det ända som behövs är att alla ska följa de mänskliga rättigheterna Att man får prata ut om händelsen Att man är mer uppmärksam Folk ska acceptera varandra och låta alla vara den man är Finnas vuxna man kan prata med/maila, ge ut mycket info. Fortsätta med liknande temaveckor så att all blir medvetna om att det faktiskt sker i ens omgivning fast man kanske inte direkt märkt av det Information om detta i skolor så att de utsatta vet vart de kan vända sig för att få hjälp Vet inte riktigt. Men om man märker att nått inte står rätt till i kanske en familj eller nån annanstans borde man kanske ingripa tidigare. Om man känner konstigheter med den person som man är med så smyger man därifrån, man följer inte efter någon som man inte känner så mycket. Sätta kamera i vartenda hus som är kopplad till polisen Flera såna här organisationer behöver åka till skolor och prata om sånt här, så att folk får förtroende för dem. Att alla accepterar varann! alla ska vara den man vill vara, gifta sig med vem man vill osv. Finns inget som kan göras, våld och förtryck kommer alltid att finnas Att folk som ser saker måste våga säga nått Gå ut och lär äldre människor Alla skärper till sig själva och respekterar varandra Fortsätt att kämpa för det som är rätt, skillnaden kommer Föreläsningar, berätta att olika organisationer finns för folk osv, mer fokus på de mänskliga rättigheterna Att var och en sluter fred med sig själv först och främst Vi måste bli snällare mot varandra Mer kunskap och mer information, samarbeta med alla organisationer Mer kärlek Fler såna här temaveckor, man kan ta in folk som har varit med om våld osv på föreläsningar m.m. Jag tror man lättare inser allvaret då.

16 1.9 Övriga kommentarer Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Det kändes tryggt att få veta lite mera Jag skulle velat ha mer tid. Men veckan var och jag skulle älska att ha en/två veckor nästa år! Åt helvet med polis, socialen och ungdomsmottagningens tystnadsplikt. Resten vet jag inte ens vad det är, det går inte att lita på någon av dem. Teatern var jätte och jag hoppas alla lärde sig nått. Det var en rolig och nyttig vecka Jag tyckte att det var att ni delade ut " att ha kort" för vissa kanske tycker att det är pinsamt att ta själv! Tycker vi borde gjort mer saker under veckan, det var bara en teater, liten utställning och ett snabbt besök lixom TACK! Att ni kom det var jätte kul och vi fick lära oss mer om det tack att ni tog er tid. MVH : en snäll flicka <3 Det borde byta namn, "kärleken är fri " är ett vilseledande namn, då veckan handlade mer om rättigheter Det var att ni informerade alla barn om sina rättigheter. Kul att ni var här =) Vart ska killar vända sig om de mår dåligt? Det fanns många kvinnojourer, men vad jag vet så finns det inget för killar. Jag tycker att det här projektet är, det visar att man faktiskt har rättigheter och val/möjligheter, det lär en om hederskultur osv. Man lär sig att respektera andra. Väldigt lärorikt tema har lärt mig SUPER mycket under speciellt tema veckan Roligt att göra övningarna under vårat besök, hoppas vi kommer få fler möjligheter för liknande aktiviteter Hade önskat fler föreläsningar/berättelser av de som kom från de olika föreningarna så att man fick en bättre inblick i hur det kan vara. Det var en vecka och man lärde sig mycket faktiskt. Under den veckan vi hade det i skolan kände i alla fall jag mig tryggare. Jag tycker att det var för lång tid att lära sig detta, det hade räckt med 1-2 dagar Det är att det vänder sig till ungdomar, vi är ju Sveriges framtid, vi kommer att påverkas av vad de lärde oss, iallafall jag, jag kommer att ta del av detta, jag gör det för att bli en god medborgare. Det skulle kunna hjälpa om man visade för föräldrarna så att de förstår att "kärleken är fri" för oftast så är föräldrarnas religion som påverkar barnens liv. Jag har klivit ur garderoben på grund av er. Tack! Kärleken är fri! Den kan hjälpa en del ungdomar dock inte alla Det kan säkert hjälpa dom som inte vet vem dom ska vända sig till om dom får problem

17 2 Enkätsvar - personal Totalt har 82 personer svarat på enkäten som delades ut till personal på de tolv skolor som vi besökte under 2011/2012. Av de 82 svaren är 24 män och 57 kvinnor, 1 av de som har svarat har inte angett kön. 2.1 Vad tyckte personalen om besöket av Kärleken är fri? 6 De flesta av personalen upplevde besöket som. 2 5% 0% 4% Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar Vad tyckte personalen om innehållet i presentationen? 57% Innehållet i presentationen upplevde de flesta som. 13% 12% 0% 17% Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar Vad tyckte personalen om teatern? 63% 10% 4% 0% 23% Mer än hälften av de som svarat ansåg att teatern var mycket. Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar Vad tyckte personalen om Utställningen? 52% 32% Utställningen upplevdes som ok av de flesta i personalen som svarat på frågan. 4% 11% 1% Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar

18 2.1.4 Vad tyckte personalen om Klassrumsbesöket? 17% 48% 28% Många av de som svarat på frågan upplevde att klassrumsbesöket var eller mycket. Av de som inte svarat har några angett att de inte varit med på klassrumsbesöket. 7% 0% Mycket Bra Mindre Bra Inte alls Ej svar 2.2 Den här responsen har personalen fått av eleverna 49% 34% De har varit odelat positiva reaktioner på vad de upplevt men många ville ha mer av er, dvs fler gäster i klassrummet, eller snarare oftare, vid fler tillfällen. Teatern var mycket uppskattad, likaså klassrumsbesöket.. de flesta elever kände sig berörda av temat. Mest positiva, det negativa handlade om att de ville ha mer. 0% 5% 12% Eleverna har varit både positiva och negativa. Vissa menar att de redan vetat om allt de fått lära sig. Andra menar att de fått med sig viktig info. De tyckte att teatern var och att diskussionerna om kärlek gav en del. Positiva, de tyckte att ni skulle ha varit här lite längre tid. Många är positiva till att det händer något annorlunda under en vecka. Bra att det kommer andra vuxna till skolan som tillhör olika organisationer, det skapar en koppling mellan vuxna och barn. Bra, men väldigt mycket innehåll på kort tid. Elevernas respons har varit positiv, de har reflekterat och fått skapa något nytt. Eleverna har varit positiva och de tycker att det är ett viktigt ämne. Vissa kanske känner att det kanske är lite främmande. Majoriteten har tyckt det var riktigt och hade velat ha fler klassrumsbesök. Både och, somliga tycker det är tjatigt och har fått informationen många gånger, andra tycker att det varit mycket givande och intressant Det jag har hört har varit positivt! Något som har varit är att det skapade diskussioner bland eleverna. Jag tycker att det är att "jobbiga" saker kommer till ytan och att de elever som känner igen sig får veta/lära sig att de inte är ensamma! Har inte fått mycket respons alls, men jag har heller inte kunnat vara med dem på klassrumsbesök, teater m.m. Mina elever hade behövt mer information om vad de olika organisationerna gör för dem. Hade varit kul med föreläsningar om hur ungdomar har det idag och vad för hjälp som finns att få. Många elever har pratat om veckan och då i en positiv anda, tror de anser att veckan varit, Välkommen igen. Många pratade om veckan Mycket snack med eleverna efteråt

19 2.3 Skulle de vilja att vi besöker dem igen med konceptet Kärleken är fri? 7 Majoriteten av de svarande skulle vilja att vi besökte dem igen. 4% 13% 7% Ja Nej Kanske Ej svar 2.4. Tror de att konceptet Kärleken är fri kan göra skillnad för barn och ungdomar? 88% På frågan om projektet kan göra skillnad för barn och ungdomar så svarade flertalet av personalen vid skolorna att ja, de tror de. 0% 9% 4% Ja Nej Vet ej Ej Svar 2.5 Övriga kommentarer Önskar att jag haft möjlighet att vara mer delaktig fick dessvärre prioritera andra arbetsuppgifter. Dessa frågor är jätteviktiga att prata om i skolan. Vi har själva hållit i undervisningen förutom 1h med tjej/killgrupp. Det var och det vi skulle jobba med är angeläget och viktigt att jobba med. Det har varit mycket positivt. Däremot ser jag inte att vi fått någon hjälp att gå igenom detta - förutom tips på material. Jag hade önskat mer besök och info i klassrummen. Obs ingen kritik mot de som medverkade - utan omfattningen av interaktion med eleverna. Också blandning på medverkande - men som sagt hade velat sett mer av dem. Jag håller med eleverna jag skulle gärna ha ett större samarbete och kanske ha gästerna i klassrummet vid fler tillfällen än bara ett. I övrigt var det häftigt att ha gäster här, kul med polisen, så många poliser och proffsiga föreläsare. Gärna fler workshops nästa gång. Kan ni hålla i fler pass? Skulle varit med fler aktiviteter som folk/experter utifrån håller i. Utställningen kan utvecklas med fler bord, kanske någon ytterligare aktivitet för eleverna! Fler bilder/plancher. Kanske en film som rullar med information. "Mycket viktiga frågeställningar ni tar upp. Det vore önskvärt med större samarbete med alla olika ämnen:skolan i såväl förberedande som uppföljande arbete" Mycket med föreläsningen för lärarna!

20 BILAGA Deltagande skolor: Bäckbyskolan Frimanska gymnasiet Hahrska gymnasiet Klara Gymnasium Kristiansborgsskolan Persboskolan Skiljeboskolan St:Ilians skolan Tranellska gymnasiet Widenska gymnasiet Wijkmanska gymnasiet Önsta skolan

21 BILAGA Kännedom och förtroende för myndigheter och frivilligorganisationer Arosdöttrarnas tjej- och kvinnobeskydd 78% % 3 18% 22% 1% 4% 13% 19% 2 4% 5% 3% 3% 9% 13% 7% 9% före efter före efter kännedom förtroende Brottsofferjouren (BOJ) 72% 44% 50% 29% 2 27% 31% 15% 19% 20% 3% 12% 4% 5% 3% 4% 8% 8% före efter före efter kännedom förtroende Familjecentrum 32% 34% 34% 33% 30% 29% 21% 23% 25% 27% 23% 19% 10% 10% 11% 12% 7% 4% 2% före efter före efter kännedom förtroende

22 BILAGA Fältassistenterna 78% 62% 57% 48% 23% 19% 25% 12% 2% 5% 10% 15% 15% 3% 3% 1% 3% före efter före efter kännedom förtroende Polisen 41% 3 29% 31% 33% 30% 25% 25% 2 18% 19% 20% 17% 13% 8% 9% 10% 3% 2% före efter före efter kännedom förtroende Rädda Barnen 44% % 28% 2 23% 24% 20% 22% 22% 19% 9% 8% 5% 3% 5% 2% före efter före efter kännedom förtroende

23 BILAGA Socialtjänsten 39% 34% 33% 30% 27% 28% 1 21% 18% 11% 10% 3% 2% 38% 24% 18% före efter före efter kännedom förtroende Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen 6 48% 33% 35% 20% 24% 20% 13% 4% 4% 2% 5% 13% 28% 2 27% 10% 8% före efter före efter kännedom förtroende

24 BILAGA Tjejjouren Ronja 7 58% 2% 13% 5% 34% 29% 24% 11% 3% 2% 4% 17% 9% 13% 2 29% 23% 8% före efter före efter kännedom förtroende Ungdomsmottagningen 38% 35% 34% 31% 28% 2 27% 28% 24% 23% 21% 20% 11% 11% 9% 10% 3% 3% före efter före efter kännedom förtroende

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld

Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld Juno Blom, utvecklingssamordnare för hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapport "Att bli gift

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga. Information

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär

Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad omfattning och karaktär STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för social arbete Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid Oskuld och heder En undersökning av flickor och pojkar som lever under

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill?

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR. Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något du vill göra som du inte får? Är det något du måste göra som du inte vill? TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt

Läs mer

Det handlar om Kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter

Det handlar om Kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter Det handlar om Kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En rapport om 2011/12 års erfarenheter Therese Andersson Rädda Barnen & Marie Ramstedt Fältsekreterare Råd & Stöd 2012-10-01 Tror du att

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Plan mot diskriminering och kränkande behandling för KunDa Vision Alla bidrar till en öppen och positiv arbetsmiljö. Respekten för varje människa är ett självklart ställningstagande. En arbetsmiljö fri

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Rapport projektet En hemlighet känd av många

Rapport projektet En hemlighet känd av många Rapport projektet En hemlighet känd av många Workshop i Göteborg maj 2010 Fredag 7/5 Vi var totalt 29 personer, 12 deltagare, personliga assistenter, medhjälpare och kursledare som samlades på Dalheimers

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

RÄDDA BARNEN LUND NYHETSBREV NOVEMBER 2014

RÄDDA BARNEN LUND NYHETSBREV NOVEMBER 2014 Barnkonventionen fyller 25 år, och du är välkommen på kalas! I detta nyhetsbrev: Utbildningar för Lunds aktiva Ett nystartat projekt för ensamkommande Det Handlar om Kärlek Internationen med Tamam Barnkonventionen

Läs mer

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN.

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Sida 1 av 5 INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Odysséteatern har tagit del av undersökningar som gjorts av till exempel Länsstyrelserna och

Läs mer

Makt, kultur, sexualitet

Makt, kultur, sexualitet Makt, kultur, sexualitet Hur hänger det ihop? Handledning för dialog med ungdomar Ett dialogprojekt med ungdomar från gymnasieskolor i Göteborg av ungdomsmottagningarna i Göteborg 2006 Makt, kultur, sexualitet

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Rapporten Trippelt utsatt Ca 220 elever har svarat på en elevenkät Ca 120 skolpersonal har svarat på en lärarenkät 9 gymnasiesärskolor ingick i studien Studien genomfördes i Stockholm, Göteborg, Malmö

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL?

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? KÄNNER DU IGEN DIG? ÄR DU OROLIG ATT DU...... inte får gifta dig med vem du vill?... inte får vara kär i någon av samma kön?... inte kan skilja dig om du redan är gift?

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Att utveckla en handlingsplan i skolan. ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Att utveckla en handlingsplan i skolan. ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld Att utveckla en handlingsplan i skolan ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld Arbetsgång Steg 1) Mandat Innan arbetet sätts igång bör det vara väl förankrat hos rektorerna, som sedan ger personalen

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön

Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön Dokumentation Sex och samlevnadskurs Vänersborg, på Bohus-Malmön oktober 2001 Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK HEDERSRE VÅLD OCH FÖRTRYCK Många drömmer om att resa utomlands. Andra drömmer om att slippa resa utomlands. Många ungdomar riskerar att hindras från att leva det liv som de har rätt till enligt både svensk

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer