En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?"

Transkript

1 En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? Det handlar om Kärlek i Västerås under perioden mars 2011 till juni Sammanställd av Maria Thisell, projektledare.

2 Förord Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter startade i Norrköping 2008 för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. Länsstyrelsen Östergötland startade projektet tillsammans med Rädda Barnen och polisen i Norrköping. En metod togs fram för att driva samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer och tillsammans gå ut i skolor och informera ungdomar om deras rättigheter. Det handlar om kärlek finns idag i flera orter i hela landet och i varje kommun där projektet verkar sätts en lokal samverkansgrupp samman. I Västerås består samverkansgruppen av representanter från Polisen, Västerås Stad (Familjecentrum, Förebyggarcentrum, Fältassistenterna och IDA) Rädda Barnen och Tjejjouren Ronja, Arosdöttrarnas Tjej- och kvinnobeskydd, Brottsofferjouren och Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen. Ungdomsmottagningen var också med i början. Under hösten 2011/våren 2012 har projektet besökt tolv skolor i Västerås med konceptet Kärleken är fri som ett led i att synliggöra och tydliggöra respektive myndighets/organisations uppdrag och ansvarsområde, samt informera om vilket stöd och hjälp de olika organisationerna kan erbjuda barnen och ungdomarna om deras rättigheter kränks. Projektet finansierades till största del av medel från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Syftet med den här rapporten är att redovisa resultaten från enkäter som elever svarat på före och efter att Det handlar om kärlek varit på deras skola. Vi ville veta ifall projektet gör någon skillnad för barn och unga. Vi ville även veta ifall barn och unga har blivit utsatta för våld och kränkningar och ifall de har kännedom om och förtroende för de aktörer som arbetar med att stödja och skydda utsatta barn och ungdomar. Vi har även samlat in synpunkter från personal vid skolorna via enkäter vi delade ut efter skolbesöken. Rapporten är sammanställd av Maria Thisell, projektledare för Det handlar om Kärlek i Västerås. 2

3 Förord 2 Innehåll 3 Sammanfattning av Resultatet 4 Kärleken är fri skolveckan innehåll 5 Resultat 6 1. Enkätsvar - elever Frågor om utsatthet Kännedom om vart vända sig om utsatt för våld, hot eller andra brott? Kännedom om konventionen om barnets rättigheter? (Barnkonventionen) Varifrån har man fått sina kunskaper? Kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck? Varifrån har man fått kunskaperna om HRV? Kännedom och förtroende för myndigheter och frivilligorganisationer Så här tycker eleverna om besöket av Kärleken är fri Vad handlade besöket om? Vad handlade teatern om? Tror de att Kärleken är fri kan hjälpa barn och ungdomar? Vad tycker eleverna behöver göras för att förhindra våld och förtryck? Övriga kommentarer 16 2 Enkätsvar - personal? Vad tyckte personalen om besöket på skolan? Vad tyckte personalen om innehållet i presentationen Vad tyckte personalen om teatern? Vad tyckte personalen om utställningen Vad tyckte personalen om klassrumsbesöken? Den här responsen har personalen fått av eleverna Skulle de vilja att vi besöker dem igen Tror de att konceptet Kärleken är fri kan göra skillnad för barn och ungdomar? Övriga kommentarer 19 BILAGOR Deltagande skolor Kännedom och förtroende för myndigheter och frivillig organisationer 3

4 SAMMANFATTNING AV RESULTATET I samband med skolbesök på tolv skolor i Västerås samlades enkäter in för att utvärdera skolbesöken samt undersöka om Det handlar om Kärlek gör någon skillnad för barn och unga. Sammanlagt har 1503 elever svarat på enkäten före skolbesöken och 1385 elever på enkäten efter skolbesöken. Vi har även samlat in svar från personal vid skolorna, totalt har 82 personer svarat. På de skolor där vi har genomfört Kärleken är fri har både kunskapen om och förtroendet för de olika myndigheterna och organisationerna ökat något. Så också kunskapen om rättigheter enligt barnkonventionen och vart man kan få hjälp om ens rättigheter kränks. Skolveckorna har lett till några kontakter och de flesta eleverna har upplevt veckan som och tror att projektet kan göra skillnad. Mycket information från skolorna har kommit upp som behöver hanteras och följas upp. 29 % svarar att de utsatts för hot om våld, medan 22 % angett att de utsatts för fysiskt våld och 25 % för psykiskts våld. 6 % svarar att de inte får delta i alla ämnen eller aktiviteter på skolan, lika stor andel anger att de är oroliga för att inte själva få bestämma vem de ska gifta sig med, bli sambo med eller bli tillsammans med. 4

5 Kärleken är fri skolveckan innehåll Eleverna får genom skolbesöket Kärleken är fri information om Barnkonventionen och sina rättigheter. Varje skola besöks under en vecka. Skolveckan inleds med en presentation där aktörerna från den operativa samverkansgruppen presenterar sig och ger en kort info om veckan, därefter får eleverna se en teaterföreställning Vem kan man älska? som spelas av Teater Tropos som är en professionell teater från Västerås. Under veckan får de ta del av vår lilla utställning om våld och rättigheter som också fungerar som en mötesplats tillsammans med vårt informationsbord med material från de olika organisationerna som medverkar i DHK. Det är även en frågetävling kopplat till utställningen där eleverna har chans att vinna biobiljetter. Under veckan har vi klassrumsbesök där vi kort informerar om Barnkonventionen, reflekterar om det de har sett i teatern samt jobbar med värderingsövningar utifrån den metodbok som finns för DHK. I samband med klassrumsbesöken delar vi ut Kort om Barnkonventionen och -attha-kort med viktiga telefonnummer dit man kan ringa om man behöver stöd. Under veckan har vi även vad vi kallar korridorshäng alltså att vi finns på plats på skolan då eleverna (och även lärarna) ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med de olika aktörerna i projektet. I samband med skolveckan har vi erbjudit kompetensutveckling om problematiken HRV till personal vid skolan. Utifrån att det i Västerås Stad är personal vid IDA enheten som har i uppdrag att sprida kunskap och implementera den handbok som finns till skolan har det varit naturligt att de står som föreläsare. Föreläsningen kan ske innan/under eller efter skolveckan och innehåller vad innebär HRV? Hur kan våldet se ut? Samt vad gör jag med det jag upptäcker? 5

6 Resultat Nedan följer det resultat som enkäterna gett, sammanställningen är inte på något vis statistisk säkerställd. Syftet men enkäterna var att få en uppfattning om hur målgruppen har upplevt projektet, samt få en bild av hur utsattheten ser ut hos eleverna, samt om projektet har gjort någon skillnad (dels vad gäller kunskapen om rättigheter och Hederelaterat våld och förtryck, dels vad gäller kännedom och förtroende för de olika aktörerna) 1. Enkätsvar - elever Vi har sammanlagt fått in 1503 svar på föreenkäten och 1385 svar på efterenkäten. Svarsfrekvensen är ungefär 60% vad gäller föreenkäterna på högstadiet och 68% från gymnasierna, svarsfrekvensen på efterenkäterna är ca 61% för högstadierna och 43% gymnasierna. Vi har inte redovisat vilken årskurs de går i, svaren är från årskurs sex till årskurs tre på gymnasiet. Nedan följer en sammanställning i form av diagram baserade på enkäternas kryssfrågor. Ett urval av de frågor som var öppna och de övriga kommentarerna redovisas här. Högstadiet innan Högstadiet efter Gymnasiet innan Gymnasiet efter Alla innan Alla efter Antal svar tjejer killar vill inte definieras som tjej/kille Ej angett svar på frågan

7 1.1 Frågor om utsatthet I föreenkäten fick eleverna svara på frågor om utsatthet. Nedan visas de elever som svarat ja på någon form av utsatthet, över hälften av alla svarande har kryssat i ja på något alternativ. De som kryssat både ja och nej på samma fråga samt de som inte kryssat i något alternativ alls syns inte i nedanstående diagram 5 29% 22% 25% 21% 1 17% 7% 4% 3% procent antal 1) Rasism ) Fysiskt våld 22% 334 3) Psykiskt våld 25% 369 4) Sex mot sin vilja 4% 58 5) Hot om våld 29% 438 6) Mobbning 21% 323 7) Nätmobbning 211 8) Kränkning pga funktionsnedsättning 7% 98 9) Blivit sämre bemött/behandlad utifrån kön 17% ) Kränkning utifrån sexuell läggning 3% 51 Utsatta personer (som svarat ja på något av alternativen) Nedan ser ni antalet ungdomar som har svarat ja på något av följande alternativ, de som inte har kryssat i något alternativ eller har kryssat för både ja och nej syns inte i diagrammet. 60% procent antal a) oro att inte själv få välja vem gifta sig med/bli sambo med/tillsammans med 87 b) någon annan kollar mobilen 20% 302 c) får ej umgås med vänner efter skolan 4% 65 d) saknar den frihet som klasskompisar har 11% % 15% 13% 11% 4% 5% a) b) c) d) e) f) g) h) i) e) viktigt att ha ett rykte 60% 896 f) min oskuld är viktig 15% 221 g) min blivandes oskuld är viktig 13% 198 h) får ej delta i alla ämnen/aktiviteter i skolan 92 i) får ej ha kompisar av det motsatta könet 5% 73 7

8 1.2 Kännedom om vart vända sig om utsatt för våld, hot eller andra brott? före efter 28% 31% 41% 44% 17% 20% 8% 2% 2% Kännedomen har ökat något. Det kan vara olika elever som har svarat på före- och efterenkäterna Kunskap om vart man kan vända sig vid utsatthet Före skolbesök Efter skolbesök Mycket kunskap 28 % 31 % En del kunskap 41% 44% 8

9 1.3 Kännedom om konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen)? före efter 45% 39% 30% 29% 25% 8% 1% 2% efter före Kännedomen har ökat. Kännedom Före Efter Mycket En del % % Lite % % Inget % 114 8% Ej svar 15 1% 31 2% Varifrån har man fått sina kunskaper? Skola Media Kompisar Egna erfarenheter Annat Ej svar 4% 11% 11% 8% 44% 22% antal procent Skola % Media % Kompisar 160 8% Egna erfarenheter % Annat 86 4% Ej svar % Skolan är den vanligaste angivna källan till kunskapen om Barnkonventionen. Vanligaste exemplen som angetts som annat: Familjen, Förälder/rar, hemma, mamma, pappa, släkt, Here 4 U, samhället, hemspråk. 9

10 1.4. Kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck före efter 43% 37% 30% 29% 25% 12% 8% 2% 2% efter före Kännedomen har ökat. före efter Mycket 118 8% 188 En del % % Lite % % Inget % % Ej svar 24 2% 26 2% Varifrån har man fått kunskaperna om HRV? Skolan Media Kompisar Egna erfarenheter Annat Ej svar 4% 20% 30% 9% 2 10% Antal procent Skolan % Media Kompisar % Egna erfarenheter 173 9% Annat 78 4% Ej svar % Skolan och Media är de vanligaste angivna källorna till kunskapen om HRV. Vanligaste exemplen som angetts som annat: Min familj, Förälder/rar, syskon, hemma, mamma, släkt, Here 4 U, föreläsningar 10

11 1.5 Kännedom och förtroende Både kännedomen och förtroendet för de olika aktörerna har ökat något. Det finns en tendens i svaren att ju mer som man känner till en myndighet/organisation desto mer förtroende har man svarat att man har för den. Kännedom 44% 4 41% 39% 3 34% 33% 28% 30% 30% 23% 24% 25% 25% 20% 18% 1 18% 13% 11% 8% 5% 3% 5% 2% 3% 2% 3% 2% före efter före efter före efter Rädda Barnen Polisen Socialtjänsten Förtroende 3 38% 31% 33% 29% % 22% 19% 19% 20% 17% 9% 8% 9% 10% 27% 28% 21% 10% 38% 24% 18% före efter före efter före efter Rädda Barnen Polisen Socialtjänsten

12 Det handlar om kärlek Västerås 1.6 Så här tycker eleverna om besöket av Kärleken är fri 63% 58% 45% 19% 22% 20% 21% 11% 4% 3% 8% 4% 8% 4% 9% Majoriteten av eleverna tyckte mycket eller om vårt besök. Detsamma gäller även Teatern och Klassrumsbesöken. Den höga procenten med ej svar gällande vad eleverna ansåg om teatern är på grund av att eleverna inte sett den (visades inte för år 6 på de flesta skolorna) Vad handlade besöket om? Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Kärleken är fri, eller är den verkligen det? Att alla får älska vem man vill och vilka rättigheter man har som barn och människa helt enkelt Om att många har fördomar om kärlek och i vårat samhälle får man "inte" vara tillsammans med vem man vill Att veta att det finns hjälp, lagar och att man är "fri" Informera om barnkonventionen och visa att ni finns, så att man vet vart man ska vända sig när man har problem Att alla är lika värda. Man får göra vad man vill med sitt liv och man får gilla vem man vill. Alla har samma rättigheter och det handlar också om Kärlek, alla sorters kärlek, familjekärlek, när folk är tillsammans och sånt. Att alla har samma rättigheter och man har tillåtelse att älska vem som helst och att man ska vara trygg, allt sånt där. De berättade för oss om vart vi ska vända oss när vi blir utsatts för våld, hot eller andra massa brott. Typ kärlek och barnens rättigheter Att man får vara kär i vem man vill! Vad vi har rätt till! Vilka man kan vända sig till om man behöver hjälp! Det handlade om kärlek, frihet och rättigheter 12

13 Det handlar om kärlek Västerås Kärlek, olika situationer i Kärleken. Att det finns hjälp att få om man på något sätt känner sig kränkt etc... Allas rättigheter. Information om olika sorters stödorganisationer Kärlek, heder, våld, värderingar Kärlek, val och rättigheter Att berätta vad det innebär med kärleken är fri, och visa oss de föreningar och sånt som hjälper människor som behöver hjälp med vissa saker för vissa kanske inte vet vart man ska vända sig om man har problem hemma tillexempel. Käääärleek! Besöket handlade om att man får älska vem man vill, både kille och tjej Att alla har rätt att gilla den dom vill utan att bli kränkta Frihet, Trygghet, Kärlek Heder, giftermål, misshandel, förstryck, frihet Kärlek, gifta sig med den man vill Vad handlade teatern om? Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Det handlade om en familj, mest om sonen och dottern, sonen hade en hemlighet, dottern fick skulden för hans påhitt. Det handlade om en bror och en syster, hans syster fick inte gå ut själv. Den handlade om två syskon, en av dem var homosexuell och den andra hade ett arrangerat äktenskap, båda ville bort från sin familj för att deras familj skulle komma ivägen för dem. Den handlade om kärlek och lite om sexualitet. Att i vissa familjer har tjejer inte lika mycket respekt och tjejer får inte ha pojkvän tills dom är gift Den handlade om en bror och en syster, systern fick inte göra vad hon ville, hennes bror höll koll på henne hela tiden. Det handlade om en familj där föräldrarna inte ville skämma ut sin släkt, flickan blev utsatt för hedersrelaterat våld, senare dödas hennes bror pga hans läggning. Hedersförtryck, hemlig kärlek, olycklig kärlek, sorg, våld Jag tycker att man lärde sig mycket om hedersrelaterat våld Om familjeheder, hon skulle giftas bort, sedan handlade det lite om homosexualitet Om en familj där systern inte fick gå ut utan sin bror Två syskon som inte fick välja själva vem dom ville vara kär i, den handlade om heder, kultur och kulturkrock Kärlek, våld, frihet, ofrihet, att vara homosexuell Om människor, kärlek och sånt Familjen och kärlek Heder och att vissa familjer tänker väldigt mycket på deras rykte Förbjuden kärlek och tvång Kärlek, att man inte fick leva som man vill Tetaren handlade om ens identitet och rättigheter En homosexuell kille som var rädd att förstöra familjens heder. Det handlade om hedersrelaterat våld typ och om att man inte fick älska vem man vill Det handlade om våld och att de inte fick älska vem de ville, deras föräldrar ville gifta bort tjejen 13

14 1.7 Tror eleverna att Kärleken är fri kan hjälpa barn och ungdomar? 59% 27% 7% 7% Ja Nej Vet ej Ej svar Över hälften av alla elever som har svarat tror att projektet kan hjälpa barn och ungdomar. 1.8 Vad tycker eleverna behöver göras för att förhindra och förebygga våld och förtryck? Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Att ha mera diskussioner med elever för att ibland så vågar de inte berätta det som händer med dem. Jag tror att det skulle vara med flera såna här temaveckor så att alla får veta om sina rättigheter. Fler hembesök. Att många såna här organisationer kommer till jobb och skola och berättar om att man ska prata med någon om man blir utsatt för våld, då kanske folk vågar. Man måste ha ett starkt hjärta och tro att man kan stå emot det Man borde prata med barn hur dom mår för att nåra kanske blir slagna och ni måste veta om det Att alla får sina rättigheter och då känner alla sig respekterade och hörda, stor del av det här ligger hos de vuxna ibland tro att det är normalt, då behöver dom veta att det inte är det. Alla barn borde få en och trygg uppväxt INFORMATION Få alla att vara/känna sig lika mycket värda. Man behöver prata om det i skolor och så, och det är viktigt att det finns nån man kan prata med, och att vuxna lyssnar. Skriva en sorglig bok som alla får läsa så att de förstår att det är dumt med våld. Man behöver lära sig jättemycket om sånt så att man vet vad man ska göra om det händer, såna som gör sånt borde gå på nån kurs eller nått. Upplysa folk, många vet säkert inte om vad detta är, jag fick lära mig under temaveckan Undervisa i skolan och prata om att det är fel att bli utsatt för våld. Dom som blir utsatta för våld brukar

15 Man visar ungdomar, vuxna och barn våldets konsekvenser och förtryckets konsekvenser, det är inte kul som på film, att man inser att man kan lösa saker på annat sätt än att använda våld och att man kan älska någon utan att förtrycka personen Mer civilkurage Sprida projektet "kärleken är fri" för då lär man sig mycket mer och om man själv har blivit utsatt för något sånt som tex hedersvåld vet man vart man ska vända sig, på det sättet kan man förhindra våld och förtryck Att folk vågar gå emellan innan nånting händer Man ska visa mer kärlek mot varandra Att hjälpa ungdomar att så tidigt som möjligt så att det inte blir värre, ungdomar ska känna till rättigheterna så att de kan kontakta organisationerna om man känner sig illa till våld. Borde finnas lättare sätt att ta hjälp "informationsträffar är ju ett sätt, då kanske de förstår att det dem blir utsatta för inte är ok. Bättre information om hjälp och bättre uppföljning om vad som hänt. Fler poliser ute, strängare regler Mer behöver känna till de många hjälporganisationer man kan vända sig till Demokrati Det ända som behövs är att alla ska följa de mänskliga rättigheterna Att man får prata ut om händelsen Att man är mer uppmärksam Folk ska acceptera varandra och låta alla vara den man är Finnas vuxna man kan prata med/maila, ge ut mycket info. Fortsätta med liknande temaveckor så att all blir medvetna om att det faktiskt sker i ens omgivning fast man kanske inte direkt märkt av det Information om detta i skolor så att de utsatta vet vart de kan vända sig för att få hjälp Vet inte riktigt. Men om man märker att nått inte står rätt till i kanske en familj eller nån annanstans borde man kanske ingripa tidigare. Om man känner konstigheter med den person som man är med så smyger man därifrån, man följer inte efter någon som man inte känner så mycket. Sätta kamera i vartenda hus som är kopplad till polisen Flera såna här organisationer behöver åka till skolor och prata om sånt här, så att folk får förtroende för dem. Att alla accepterar varann! alla ska vara den man vill vara, gifta sig med vem man vill osv. Finns inget som kan göras, våld och förtryck kommer alltid att finnas Att folk som ser saker måste våga säga nått Gå ut och lär äldre människor Alla skärper till sig själva och respekterar varandra Fortsätt att kämpa för det som är rätt, skillnaden kommer Föreläsningar, berätta att olika organisationer finns för folk osv, mer fokus på de mänskliga rättigheterna Att var och en sluter fred med sig själv först och främst Vi måste bli snällare mot varandra Mer kunskap och mer information, samarbeta med alla organisationer Mer kärlek Fler såna här temaveckor, man kan ta in folk som har varit med om våld osv på föreläsningar m.m. Jag tror man lättare inser allvaret då.

16 1.9 Övriga kommentarer Detta var en öppen fråga och här följer endast ett urval av elevernas svar. Det kändes tryggt att få veta lite mera Jag skulle velat ha mer tid. Men veckan var och jag skulle älska att ha en/två veckor nästa år! Åt helvet med polis, socialen och ungdomsmottagningens tystnadsplikt. Resten vet jag inte ens vad det är, det går inte att lita på någon av dem. Teatern var jätte och jag hoppas alla lärde sig nått. Det var en rolig och nyttig vecka Jag tyckte att det var att ni delade ut " att ha kort" för vissa kanske tycker att det är pinsamt att ta själv! Tycker vi borde gjort mer saker under veckan, det var bara en teater, liten utställning och ett snabbt besök lixom TACK! Att ni kom det var jätte kul och vi fick lära oss mer om det tack att ni tog er tid. MVH : en snäll flicka <3 Det borde byta namn, "kärleken är fri " är ett vilseledande namn, då veckan handlade mer om rättigheter Det var att ni informerade alla barn om sina rättigheter. Kul att ni var här =) Vart ska killar vända sig om de mår dåligt? Det fanns många kvinnojourer, men vad jag vet så finns det inget för killar. Jag tycker att det här projektet är, det visar att man faktiskt har rättigheter och val/möjligheter, det lär en om hederskultur osv. Man lär sig att respektera andra. Väldigt lärorikt tema har lärt mig SUPER mycket under speciellt tema veckan Roligt att göra övningarna under vårat besök, hoppas vi kommer få fler möjligheter för liknande aktiviteter Hade önskat fler föreläsningar/berättelser av de som kom från de olika föreningarna så att man fick en bättre inblick i hur det kan vara. Det var en vecka och man lärde sig mycket faktiskt. Under den veckan vi hade det i skolan kände i alla fall jag mig tryggare. Jag tycker att det var för lång tid att lära sig detta, det hade räckt med 1-2 dagar Det är att det vänder sig till ungdomar, vi är ju Sveriges framtid, vi kommer att påverkas av vad de lärde oss, iallafall jag, jag kommer att ta del av detta, jag gör det för att bli en god medborgare. Det skulle kunna hjälpa om man visade för föräldrarna så att de förstår att "kärleken är fri" för oftast så är föräldrarnas religion som påverkar barnens liv. Jag har klivit ur garderoben på grund av er. Tack! Kärleken är fri! Den kan hjälpa en del ungdomar dock inte alla Det kan säkert hjälpa dom som inte vet vem dom ska vända sig till om dom får problem

17 2 Enkätsvar - personal Totalt har 82 personer svarat på enkäten som delades ut till personal på de tolv skolor som vi besökte under 2011/2012. Av de 82 svaren är 24 män och 57 kvinnor, 1 av de som har svarat har inte angett kön. 2.1 Vad tyckte personalen om besöket av Kärleken är fri? 6 De flesta av personalen upplevde besöket som. 2 5% 0% 4% Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar Vad tyckte personalen om innehållet i presentationen? 57% Innehållet i presentationen upplevde de flesta som. 13% 12% 0% 17% Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar Vad tyckte personalen om teatern? 63% 10% 4% 0% 23% Mer än hälften av de som svarat ansåg att teatern var mycket. Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar Vad tyckte personalen om Utställningen? 52% 32% Utställningen upplevdes som ok av de flesta i personalen som svarat på frågan. 4% 11% 1% Mycket Bra Mindre Inte alls Ej svar

18 2.1.4 Vad tyckte personalen om Klassrumsbesöket? 17% 48% 28% Många av de som svarat på frågan upplevde att klassrumsbesöket var eller mycket. Av de som inte svarat har några angett att de inte varit med på klassrumsbesöket. 7% 0% Mycket Bra Mindre Bra Inte alls Ej svar 2.2 Den här responsen har personalen fått av eleverna 49% 34% De har varit odelat positiva reaktioner på vad de upplevt men många ville ha mer av er, dvs fler gäster i klassrummet, eller snarare oftare, vid fler tillfällen. Teatern var mycket uppskattad, likaså klassrumsbesöket.. de flesta elever kände sig berörda av temat. Mest positiva, det negativa handlade om att de ville ha mer. 0% 5% 12% Eleverna har varit både positiva och negativa. Vissa menar att de redan vetat om allt de fått lära sig. Andra menar att de fått med sig viktig info. De tyckte att teatern var och att diskussionerna om kärlek gav en del. Positiva, de tyckte att ni skulle ha varit här lite längre tid. Många är positiva till att det händer något annorlunda under en vecka. Bra att det kommer andra vuxna till skolan som tillhör olika organisationer, det skapar en koppling mellan vuxna och barn. Bra, men väldigt mycket innehåll på kort tid. Elevernas respons har varit positiv, de har reflekterat och fått skapa något nytt. Eleverna har varit positiva och de tycker att det är ett viktigt ämne. Vissa kanske känner att det kanske är lite främmande. Majoriteten har tyckt det var riktigt och hade velat ha fler klassrumsbesök. Både och, somliga tycker det är tjatigt och har fått informationen många gånger, andra tycker att det varit mycket givande och intressant Det jag har hört har varit positivt! Något som har varit är att det skapade diskussioner bland eleverna. Jag tycker att det är att "jobbiga" saker kommer till ytan och att de elever som känner igen sig får veta/lära sig att de inte är ensamma! Har inte fått mycket respons alls, men jag har heller inte kunnat vara med dem på klassrumsbesök, teater m.m. Mina elever hade behövt mer information om vad de olika organisationerna gör för dem. Hade varit kul med föreläsningar om hur ungdomar har det idag och vad för hjälp som finns att få. Många elever har pratat om veckan och då i en positiv anda, tror de anser att veckan varit, Välkommen igen. Många pratade om veckan Mycket snack med eleverna efteråt

19 2.3 Skulle de vilja att vi besöker dem igen med konceptet Kärleken är fri? 7 Majoriteten av de svarande skulle vilja att vi besökte dem igen. 4% 13% 7% Ja Nej Kanske Ej svar 2.4. Tror de att konceptet Kärleken är fri kan göra skillnad för barn och ungdomar? 88% På frågan om projektet kan göra skillnad för barn och ungdomar så svarade flertalet av personalen vid skolorna att ja, de tror de. 0% 9% 4% Ja Nej Vet ej Ej Svar 2.5 Övriga kommentarer Önskar att jag haft möjlighet att vara mer delaktig fick dessvärre prioritera andra arbetsuppgifter. Dessa frågor är jätteviktiga att prata om i skolan. Vi har själva hållit i undervisningen förutom 1h med tjej/killgrupp. Det var och det vi skulle jobba med är angeläget och viktigt att jobba med. Det har varit mycket positivt. Däremot ser jag inte att vi fått någon hjälp att gå igenom detta - förutom tips på material. Jag hade önskat mer besök och info i klassrummen. Obs ingen kritik mot de som medverkade - utan omfattningen av interaktion med eleverna. Också blandning på medverkande - men som sagt hade velat sett mer av dem. Jag håller med eleverna jag skulle gärna ha ett större samarbete och kanske ha gästerna i klassrummet vid fler tillfällen än bara ett. I övrigt var det häftigt att ha gäster här, kul med polisen, så många poliser och proffsiga föreläsare. Gärna fler workshops nästa gång. Kan ni hålla i fler pass? Skulle varit med fler aktiviteter som folk/experter utifrån håller i. Utställningen kan utvecklas med fler bord, kanske någon ytterligare aktivitet för eleverna! Fler bilder/plancher. Kanske en film som rullar med information. "Mycket viktiga frågeställningar ni tar upp. Det vore önskvärt med större samarbete med alla olika ämnen:skolan i såväl förberedande som uppföljande arbete" Mycket med föreläsningen för lärarna!

20 BILAGA Deltagande skolor: Bäckbyskolan Frimanska gymnasiet Hahrska gymnasiet Klara Gymnasium Kristiansborgsskolan Persboskolan Skiljeboskolan St:Ilians skolan Tranellska gymnasiet Widenska gymnasiet Wijkmanska gymnasiet Önsta skolan

21 BILAGA Kännedom och förtroende för myndigheter och frivilligorganisationer Arosdöttrarnas tjej- och kvinnobeskydd 78% % 3 18% 22% 1% 4% 13% 19% 2 4% 5% 3% 3% 9% 13% 7% 9% före efter före efter kännedom förtroende Brottsofferjouren (BOJ) 72% 44% 50% 29% 2 27% 31% 15% 19% 20% 3% 12% 4% 5% 3% 4% 8% 8% före efter före efter kännedom förtroende Familjecentrum 32% 34% 34% 33% 30% 29% 21% 23% 25% 27% 23% 19% 10% 10% 11% 12% 7% 4% 2% före efter före efter kännedom förtroende

22 BILAGA Fältassistenterna 78% 62% 57% 48% 23% 19% 25% 12% 2% 5% 10% 15% 15% 3% 3% 1% 3% före efter före efter kännedom förtroende Polisen 41% 3 29% 31% 33% 30% 25% 25% 2 18% 19% 20% 17% 13% 8% 9% 10% 3% 2% före efter före efter kännedom förtroende Rädda Barnen 44% % 28% 2 23% 24% 20% 22% 22% 19% 9% 8% 5% 3% 5% 2% före efter före efter kännedom förtroende

23 BILAGA Socialtjänsten 39% 34% 33% 30% 27% 28% 1 21% 18% 11% 10% 3% 2% 38% 24% 18% före efter före efter kännedom förtroende Stödcentrum för unga brottsoffer och vittnen 6 48% 33% 35% 20% 24% 20% 13% 4% 4% 2% 5% 13% 28% 2 27% 10% 8% före efter före efter kännedom förtroende

24 BILAGA Tjejjouren Ronja 7 58% 2% 13% 5% 34% 29% 24% 11% 3% 2% 4% 17% 9% 13% 2 29% 23% 8% före efter före efter kännedom förtroende Ungdomsmottagningen 38% 35% 34% 31% 28% 2 27% 28% 24% 23% 21% 20% 11% 11% 9% 10% 3% 3% före efter före efter kännedom förtroende

Det handlar om Kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter

Det handlar om Kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter Det handlar om Kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En rapport om 2011/12 års erfarenheter Therese Andersson Rädda Barnen & Marie Ramstedt Fältsekreterare Råd & Stöd 2012-10-01 Tror du att

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun Hederssnack Om projekt Hederssnack Hederssnack är ett projekt som socialförvaltningen i Söderhamn

Läs mer

Materialguide. för projektet Det handlar om kärlek

Materialguide. för projektet Det handlar om kärlek Materialguide för projektet Det handlar om kärlek Projektet Det handlar om kärlek drivs av Rädda Barnen i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland. För att arbeta utifrån projektidén krävs att alla involverade

Läs mer

Utvärdering av Ung och Medveten

Utvärdering av Ung och Medveten FoU-Södertörns skriftserie nr 71/09 Utvärdering av Ung och Medveten ett program för alkohol- narkotika och tobaksförebyggande arbete i Botkyrka kommun Delrapport 2: Sammanställning av enkäter och övningar

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Barnen, Bris och it 2014

Barnen, Bris och it 2014 Barnen, Bris och it 2014 Ungas vardag online en sammanställning av Bris kontakter 1 Barnen, BRIS och it 2014 Innehåll Barnen, Bris och it Ungas vardag online en sammanställning av Bris kontakter Sammanfattning

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

A lm A e u Hbt r o p A rfsl u Heder n g d o m råd till yrkesverksamma

A lm A e u Hbt r o p A rfsl u Heder n g d o m råd till yrkesverksamma Hbt & Heder RÅD TILL yrkesverksamma Almaeuropa & Rfsl Ungdom HBT&Heder Du ska vara snäll och din familj är det viktigaste, du ska inte bråka med dem. Om du vill tycka om killar då får du göra det, men

Läs mer

Ingen annan kan leva mitt liv

Ingen annan kan leva mitt liv Ingen annan kan leva mitt liv En kartläggning i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn om ungdomars livsutrymmen och begränsningar i deras vardag och under skoltiden Ingen annan kan leva mitt liv En kartläggning

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Ett särskilt tack till Mohammad Hassan, Malena Ranch och Sigbrit Arfwedson för deras genuina intresse och engagemang för TRIS arbete.

Ett särskilt tack till Mohammad Hassan, Malena Ranch och Sigbrit Arfwedson för deras genuina intresse och engagemang för TRIS arbete. Tack Först och främst vill TRIS tacka de modiga tjejer som har orkat och vågat berätta sina historier. Tack till pedagoger och elevvårdspersonal som delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Tack

Läs mer

#välkommen till verkligheten

#välkommen till verkligheten Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Barnombudsmannen 2015 Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012 2014.

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Föräldraenkät om alkohol och tobak

Föräldraenkät om alkohol och tobak Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003. Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Elin Kusmin. Illustrationer: Linn Petersson

LÄRARHANDLEDNING. Elin Kusmin. Illustrationer: Linn Petersson LÄRARHANDLEDNING Elin Kusmin Illustrationer: Linn Petersson En utställning om unga och internet Alltid uppkopplad är en utställning om unga och internet som tagits fram av Datamuseet och tjejgruppen Amiga.

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer