Slutrapport genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (13) Projektnamn Din tur Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "Det är människorna som skapar resultat!" Under hela vårt arbete med Folkuniversitetets EU-projekt Din Tur, har denna devis utgjort vår ledstjärna. Allmänt kan sägas att under många år har arbete med modeller och verktyg för god planering av projekt utvecklats och frågor om ägarskap av projekt står numera också på dagordningen. Goda exempel i dessa frågor ger oss idéer och inspiration till hur vi kan förhålla oss till frågor om styrning av projekt och ledning av människor i projekt. När allt fler företag och branscher blivit projektbaserade har också forskning och utveckling fokuserat på frågor kring ledarskap, beslutsfattande, organisationsdesign och pedagogik. I vårt projekt Din Tur har vi successivt fått en alltmer ökande självinsikt att modeller och system skapar förutsättningar i projektet, men att det är människorna som skapar resultat och att projektledarrollen, tillsammans med övriga kompetenser i projektet, är de faktorer som levererar projektnytta. Vilken nytta har då vårt projekt Din Tur levererat? Det ska vi belysa närmare i denna slutrapport. Inledningsvis vill vi lyfta fram projekt som arbetsform och en faktor till framgång i Din Tur. I likhet med andra projekt kännetecknas Din Tur av att det är ett engångsuppdrag, med unik projektplanering, tillfällig kraftsamling och specifika engångsmål. Det ligger i projektformens grundstruktur att ta risker och kraftsamla olika kompetenser för att nå ett så gott projektresultat så det är värt att implementeras och leva vidare i ordinarie verksamhet. FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 Din Turs projektidé i sammandrag - citat ur projektansökan: "Målgruppen är män och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden med särskild fokus på personer med utländsk bakgrund. Tanken är att det ska vara en jämn fördelning mellan kvinnor och män respektive mellan deltagare med utländsk bakgrund och övriga. I mobiliseringsfasen (startade i februari 2011) ingår 13 deltagare vardera från Uppsala och Västerås. I genomförandefasen (första genomförandefasen startade i augusti 2011) ingår från Uppsala arbetsmarknadsområde totalt 200 deltagare och från Västerås 160 deltagare, sammanlagt 360 deltagare i projektet. (Kommentar: För att säkra Din turs ekonomi har vi dock haft totalt 526 inskrivna i projektet.) Målet är att dessa projektdeltagare ska komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden och få möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Vår strävan är att i största möjliga utsträckning låta varje grupp av projektdeltagare utgöra en mix av verkligheten och följaktligen spegla personalsituationen på en arbetsplats. När projektdeltagarna kommer ut på sina respektive arbetspraktikplatser ska mixen av kollegor/arbetskamrater kännas bekant - äldre och yngre av svenskt eller icke-svenskt ursprung och män/kvinnor. Gruppen av projektdeltagare blir en dynamisk pedagogisk resurs och en värdefull del av den lärande miljön. Målgruppens allsidiga sammansättning ger deltagarna en möjlighet att lära känna och öka förståelsen för varandra, lära av varandras erfarenheter och öka förståelsen för varandras kulturer. Det är orealistiskt att förvänta sig att samtliga deltagare når målet att ha ordnat egen försörjning genom anställning eller eget företag. Vår målsättning är att hälften av deltagarna har ordnat egen försörjning efter projekttidens slut. för de deltagare som inte når målet egen försörjning alternativt inte påbörjar vidare studier vid projektets slut är målen att deltagarna efter avslutat projekt ska ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation, ha

2 Sid 2 (13) genomfört arbetspraktik, ha en förbättrad insikt om sina önskemål, om sina starka sidor och en konkret och realistisk uppfattning om på vilket sätt och inom vilket område sannolikheten är störst för att finna en varaktig egen försörjning. Ha en konkret handlingsplan för att nå en varaktig egen försörjning. 59% av deltagarna hade arbete eller studerade efter att ha deltagit i Din Tur. ( Enligt uppföljning september januari 2014.) I princip har ovanstående målsättningar infriats. Ytterligare information följer nedan under rubriken - Projektets resultat. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Din Turs övergripande mål var egen försörjning för projektdeltagarna. Vissa deltagare nådde detta övergripande mål redan under pågående projekt och ämnade därför Din Tur innan de planerade 26 veckorna per deltagare var till ända. Andra fullföljde Din Tur och påbörjade arbete omedelbart därefter. Vägen mot det övergripande målet kunde bestå av en eller flera av följande delar: Praktik inom Din Turs tidsram och även i vissa fall fortsatt praktik för att förbättra möjligheten till arbete, studier, deltidsarbete, branschbyte, projektanställning, pensionering, byte av bostadsort inom Sverige eller flyttning till annat land. Alla deltagare hade, efter deltagandet i Din tur, en handlingsplan för att nå målet egen försörjning. Målsättningen för medfinansiär, Arbetsförmedlingen, och tänkta samverkanspartner: Tillfälle till erfarenhetsutbyte och förhoppningsvis också en tydligare samsyn kring hur man bäst löser problemet att hjälpa långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden och nå målet egen försörjning. Att göra skillnad: Din Turs valda programkriterier är - Samverkan, Innovativ verksamhet och Strategiskt påverkansarbete. Samverkan inom Din Tur bygger på tanken om partnerskap. Olika aktörer ska gemensamt driva en utvecklingsprocess. En bred sammansättning är viktig för at få flera perspektiv och framgångsrikt kunna genomföra en förändring. Din Tur har en stor bredd i tänkta samverkansaktörer - se nedan. Det ska dock nämnas att alla aktörer inte haft möjlighet - i konkurrens med sina ordinarie verksamheter - att ge Din Tur önskad uppmärksamhet. Dock har bredden av aktörer tryggat en tillfredsställande kompetenstillgång. Arbetsförmedlingen: Din Tur var föregångare - och gjorde därmed skillnad - genom att knyta två heltidsanställda arbetsförmedlare och tillika coacher till projektet. En i Uppsala och en i Västerås. Denna samverkan har varit synnerligen värdefull för alla aktörer i Din Tur, t ex övrig projektpersonal, projektägare, övriga samverkanspartner och självklart för projektets medelpunkt = projektdeltagarna. Genom våra arbetsförmedlare/coacher har vi ständigt haft tillgång till Arbetsförmedlingens alla resurser och kompetens. Det ska även lyftas fram att Arbetsförmedlingens ständiga närvara och tillgänglighet i Din Tur medfört god marknadsföringseffekt för den samlade kompetens som Arbetsförmedlingen erbjuder

3 Sid 3 (13) målgruppen - arbetssökande personer. En värdefull ömsesidig förståelse har skapats och kontinuerligt vidmakthållits mellan projektets målgrupp och Arbetsförmedlingen under hela projekttiden. Vår nära samverkan med Arbetsförmedlingen har ytterligare accentuerats av att vi haft två chefer från Arbetsförmedlingen delaktiga som styrgruppsledamöter i Din Tur - Uppsala=Thomas Hedström först sedan Erland Fischer och Västerås=Eivor Bladh. Denna medverkan har dessutom gett avtryck i Din Turs strategiska påverkan inom Arbetsförmedlingen. Noteras ska att påverkan - och förändringar - måste rymmas inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Din Tur Uppsala har haft en representant från Uppsala Kommun Arbetsmarknadskontoret i styrgruppen. Detta har möjliggjort ett värdefull erfarenhetsutbyte. Din Tur Västerås har haft en representant från Västerås Stad som fått ta del av uppnådda resultat inom Din Tur. Din Tur Uppsala har haft en representant från Länsstyrelsen i styrgruppen. Din Tur Västerås har haft en viss samverkan med Länsstyrelsen i Västmanland. Samverkan med Centrum för Vuxnas Lärande har skett i Uppsala. Common Quality Assurance Framework - CQAF (transnationell samverkan) Samverkan har skett genom studiebesök september 2011 från CQAF, Holland och studiebesök på EU-projekt i Grekland mars CQAF är ett kvalitetssäkringssystem för yrkesutbildningar, varför det inte direkt kunnat appliceras på Din Tur. Tommy Regnström från Nyföretagarcentrum har varit ledamot i styrgruppen i Uppsala. Simona Hef har varit ledamot i styrgruppen i Din Tur Västerås. Folkuniversitetet är projektägare till EU-projekten Min Tur Sundsvall och Luleå. Vi har haft utbyte av erfarenheter bl a på s k samverkansmöten. Utöver ovan nämda samverkanspartner, som finns i ansökan har vi i väsentlig grad utvecklat valt kriterium samverkan genom: IKEA, ICA Sverige AB, ICA Fastigheter Sverige AB, Proffice Västerås, Möller Bil Uppsala, JobbpunktVäst Västerås, EU-projekt UMA (Läs mera under rubriken samarbetspartners) Ovanstående redogörelse avseende valt kriterium Samverkan styrker vårt intensiva och omfattande arbete med detta kriterium. Samverkan kring gemensamma frågeställningar gör skillnad. Ett antal av våra projektdeltagare har fått t ex praktik och /eller arbete på/genom ovanstående företag/organisationer. INNOVATIONER Din Tur innehåller tre innovationer, som handlar om nya strategier, koncept och idéer som svarar mot olika typer av sociala behov: 1. Utbildning i Belbins Teamroller, som ger projektdeltagarna en klarare bild av sina starka sidor och vilken roll de bäst spelar i ett team. 2. Din Tur betonar i hög grad deltagarmedverkan, egen initiativkraft och eget ansvar för genomförandet bl a genom att få delta i bestämmandet av schema, studiebesök, föreläsare inom givna ekonomiska ramar. Deltagarna har också utsett 2 representanter till styrgruppsmöten. 3. Samverkan med ett transnationellt projekt CQAF, (se ovan). SRATEGISK PÅVERKAN

4 Sid 4 (13) Vi har strävat efter att bygga in uthållighet i alla våra samverkanskontakter. Det kan dock konstateras att det skulle ha krävts större resurser, såväl personella som ekonomiska, för att fullt ut kunna åstadkomma stabila förändringar av tankesätt, vanor regler och praxis. Arbetsförmedlingen har visat positiva signaler att pröva om aktiviteter vi testat och tillämpat i Din Tur kan implementeras. RESULTAT Uppföljningen som gjordes under september januari 2014 visade att 59% av deltagarna hade arbete eller bedrev studier efter deltagandet i Din Tur. I Din Tur har vi tagit fasta på EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande. De metoder som vi tillämpat i Din Tur grundar sig på varje projektdeltagares behov. Vi har även arbetat med att utveckla deltagarnas självkänsla och självförtroende. Projektarbete: syftet med att arbeta i mindre grupper och i projektform var att få träning i att ta personliga kontakter för att söka praktik och jobb samt att få träning att arbeta i projekt. Kommunikation: både skriftlig och muntlig Coachning: Både enskild och i grupp. FRAMGÅNGSFAKTORER Nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Individanpassning efter behov. Projektdeltagarnas delaktighet. Projektform. Gruppen som dynamisk resurs. Kontakter med näringslivet Långsiktighet. Hållbarhet Kontinuitet i styrning och ledning. Tid. Uthållighet. Snabb återkoppling. Uppföljning. Rak kommunikation. Ärlighet. Prestigelöshet. Ställa krav, ha förväntningar och tro på deltagarna. Gott bemötande. Skapar förtroende och trygghet. Glädje. Genomslag på individnivå Projektets tillgänglighet och individens möjlighet att påverka och utvecklas över tid har haft stort genomslag på individnivå. Detta styrks av kontinuerliga utvärderingar. Organisationsnivå Implementering av Din Tur-idéer har skett i Arbetsförmedlingen och i Västerås Stad. Arbetsförmedlaren i Din Tur Uppsala arbetar nu som projektledare i projektet Enter i Uppsala. Arbetsförmedlaren i Din Tur Västerås arbetar nu som projektledare i projektet Ingenjör Resurs i Västerås Stad. Båda säger sig använda kunskaper och kompetens de fått genom Din Tur. System- och strukturnivå Främst i samband med de fem genomförda spridningskonferenserna har vi strävat efter att påverka på system- och strukturnivå. Information har delgetts på departement- och politikernivå. Det kan dock konstateras att strategisk påverkan på denna nivå är en komplicerad uppgift och för att nå ändå fram skulle det behövts ytterligare resurser - både ekonomiska och personella.

5 Sid 5 (13) Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Projektets mål var att 50% skulle ha ordnat egen försörjning efter projektets slut. De deltagare som inte nådde detta mål skulle dock ha stärkt sitt självförtroende, fått god självkänsla och ökad motivation och om möjligt ha genomfört arbetspraktik. Vidare ha en konkret handlingsplan för att nå en varaktig egen försörjning. Kvantitativa resultat (Se slutresultatet) Arbete 33% Studier 10% Starta eget 1% Arbetssökande 44% FAS 3 : 4% Praktik/arbetsträning 2% Pension, flyttat etc. 6% Summerar vi alla grupper, utom arbetssökande, når vi 56%, som i princip är sysselsatta. Gruppen arbetssökande 44% har nått övriga mål och det föreligger en konkret handlingsplan hur dessa personer ska nå en varaktig försörjning. Handlingsplaner har delgivits Arbetsförmedlingen, som nu tar vid och fullföljer planen i nära samverkan med de arbetssökande. I resultatet måste vägas in att vi under de senaste åren haft en världsomfattande lågkonjuktur och mycket hög arbetslöshet. När konjukturen vänder står dock våra deltagare väl rustade att skaffa arbete. Medvetenheten är stor att arbete får man inte, arbete skaffar man. 80% av deltagarna har genomfört arbetspraktik. Övriga 20% har av olika skäl inte varit praktikmogna d v s inte på ett ändamålsenligt sätt haft möjlighet att med framgång genomföra praktik. Vi har regelbundet genomfört omfattande utvärderingar avseende den effekt deltagarna upplevt av Din Tur. Bl a har följande frågor ställts mot slutet av varje genomförandefas och genomsnittligt besvarats så här: - Jag fick bättre kunskaper om arbetsmarknaden. Svar: Instämmer i hög grad:83%. Instämmer inte alls: 17%. - Jag fick bättre självförtroende: Svar: Instämmer i hög grad: 71%. Instämmer inte alls:25%. - Jag tror jag skaffat arbete efter Din Tur. Svar: Instämmer i hög grad: 95%. Instämmer inte alls:5%. Ett slumpmässigt axplock av kvalitativa kommentarer: Jag känner att den sociala biten varit ett lyft. Har även lärt mig en del om mig själv. Jag tycker att den personliga coachningen skulle börjat tidigare. för mig har det varit ett uppvaknande, då jag nu vet att det inte är omöjligt att uppnå min högsta dröm. Jag har även lärt mig en del om marknadsföring, eftersom det var intressant upplagt. Projektpersonalen har varit engagerad och deras entusiasm har smittat av sig på mig. Kul gemenskap. Det har alltid känts bra att åka till Din Tur, mycket skratt och spännande att få möta så många personligheter. Jag har gjort en stor resa i mitt självförtroende och tror nu på mig själv. Jag har fått en del aha-upplevelser och lärt mig att tänka i andra banor. Mer fokus på jobbsökeri i stället för praktik. Jag har jobbat 20 år och behöver ingen praktik. Bättre självförtroende. Tror nu på mig själv.

6 Sid 6 (13) Arbetssätt Lärande internt/externt Vi har lärt oss att kompetens är att dels kunna utföra ett projektarbete, dels utveckla det. Vidare att lärande, t ex med utgångspunkt i EUs nyckelkompetenser utgör mycket goda förutsättningar för lärande såväl internt, som externt. Vi har också fått okad medvetenhet om att kunskap bygger på teorier, fakta och ämnen. Kompetens, däremot handlar om att kunna använda kunskapen i en konkret situation. Till våra deltagare har vi förmedlat och med våra praktikanordnare diskuterat att formellt lärande bygger på utbildning, informellt lärande sker i vardagen, t ex på en arbetsplats, icke-formellt lärande sker genom att våra projektdeltagare deltar på arbetsplatsträffar, gör studiebesök, roterar mellan olika arbetsuppgifter, får ökat ansvar, medverkar i arbetsgrupper och projekt, ingår i nätverk, gör praktik, får handledning, blir coachad, har en mentor mm. Vår erfarenhet i Din Tur visar tydligt att ett lärande blir mer effektivt när man får tillfälle att kombinera dessa olika former av lärande. Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Vänligen se ovan under "Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?" Det är alltså främst - kombinationen - av olika former av lärande som ger effektivitet i lärandet och därmed ett mervärde. Se vidare ovan under "Projektets resultat. vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till." Utbildning i Belbins Teamroller, som ger projektdeltagarna en bild av sina starka sidor och vilken roll de bäst spelar i ett team. I olika team kan man använda olika styrkor. Utifrån sina egna styrkor och svagheter gäller det att bygga upp sin egen strategi som lagmedlem, chef eller ledare för att lyckas med sin egen karriär. Våra projektdeltagare i Din Tur har erbjudits att delta i Teamroller för att få fram vilken roll i en arbetsgrupp som är bäst lämpad för varje deltagare. Större delen av deltagarna antog erbjudandet. Varje deltagare gör först en självskattning genom att svara på ett antal frågor i ett dataprogram. Deltagaren väljer 4-6 personer, som känner deltagaren väl. Dessa får sedan svara på ett antal frågor om deltagaren. Resultatet bearbetas i ett datasystem och resultatet blir en 8-sidig analys som sedan diskuteras mellan en certifierad Belbin-coach och deltagaren. Det brukar uppstå ett antal AHA-upplevelser hos deltagaren. Många deltagare berättar om sin Belbin-analys i samband med praktik- och jobbsökning. Uppskattas av arbetsgivare, som får en objektiv bild av den arbetssökande. De flesta deltagare skriver om sin Belbin-analys, som en merit i sitt CV. Din Tur betonar i hög grad deltagarmedverkan, initiativkraft och ansvar för genomförandet bl a att få delta i bestämmandet av schema, studiebesök, föreläsare etc inom givna ekonomiska ramar. I varje styrgruppsmöte har två projektdeltagare fått delta. Gruppen har i demokratisk anda själv utsett sina representanter. Här finns klara paralleller mellan arbetstagare som utser fackliga representanter i bolagsstyrelser. I Din Tur är detta en övning inför kommande anställningar. Samverkan med ett transnationellt projekt CQAF, som syftar till att utveckla ett verktyg som mäter effekten av arbetsmarknadsutbildningar och åtgärder i relation till anställbarhet hos deltagare. Dessa riktlinjer har formulerats så allmänna som möjligt så att de ska kunna omfatta alla EU-länder. Våra studier av CQAF har visat att det inte direkt går att tillämpa på projekt av typ Din Tur. Dock har vi fått stimulans till ett utökat tänkande i kvalitetssäkring genom våra transnationella CQAF-kontakter. I samband med vårt studiebesök i Grekland i

7 Sid 7 (13) mars 2013 diskuterades CQAF och ett påtagligt resultat blev att det rådde enighet om behovet av ett internationellt kvalitetssäkringssystem för EU-projekt, som syftar till att minska arbetslösheten i EUs länder. I Din Tur har vi tagit fasta på EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande: kommunikation på svenska och kommunikation på modersmålet, digitalkompetens ( d v s säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål), lära att lära (d v s utveckla förmågan att lära sig, att organisera sitt eget lärande bl a genom effektiv användning av tid och information både individuellt och i grupp), social- och medborgerlig kompetens ( d v s förmågan att kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika miljöer, att visa tolerans, att uttrycka och förstå olika åsikter), initiativförmåga och företagaranda (d v s deltagrens förmåga att hantera steget mellan i dé och handling), analytiskt tänkande (matematiskt tänkande) samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer ( d v s en god uppfattning om kreativa uttryck, idéer, erfarenheter och känslor i olika medier, inklusive musik, teater, litteratur och de visuella konsterna). Deltagarna har besökt museer och gallerier för efterföljande reflektioner och tankeutbyte. (När den svenska poeten Tomas Tranströmer tilldelades Nobels litteraturpris 2011, föreläste poeten som översatte Tranströmers dikter på arabiska för Din Turs projektdeltagare i Uppsala.) De metoder, som vi tillämpat i Din Tur grundar sig dels på varje projektdeltagares behov, dels på åtta nyckelkompetenser, som inom EU utgör en europeisk referensram för livslångt lärande. Vi har också ingående diskuterat och förmedlat kunskap om EU hörnstenar - jämställdhet och tillgänglighet. Vi har även arbetat med att utveckla deltagarnas Självkänsla. Att vara utan arbete tär på självkänslan. Att ha bra självkänsla innebär att man tycker om sig själv och accepterar sig själv för den man är. Vi har använt olika metoder för att bygga upp deltagarnas självkänsla, t ex genom att ge varandra berättigad bekräftelse. Vidare tillämpa en rak och ärlig kommunikation. Vårt arbete med nyckelkompetenser är dock grunden för att förbättra självkänslan. Självförtroende. Att ha bra självförtroende innebär att man vågar göra olika uppgifter, vågar anta utmaningar, vågar utmana sig själv och sin egen rädsla. Vi har t ex låtit våra deltagare välja ett ämne och sedan i en muntlig intresseväckande presentation ställa sig upp inför gruppen och genomföra presentationen, som videofilmades och kommenterades. Varje deltagare fick en egen DVD-skiva för att kunna studera sin egen prestation. Projektarbete: Jobb-/praktikjakten och önskejobbet. Syfte: att få träning i att ta personliga kontakter med företag och andra organisationer för att söka praktik och jobb. Att få träning i att arbeta i projekt. Mål: Att i personliga samtal med företag och andra organisationer få fram praktikplatser och/eller jobb till deltagare i Din Tur. Uppdrag: Bilda projektgrupper på 3-5 deltagare och utse projektledare och viceprojektledare. Välja ett antal branscher att uppvakta. Skriva projektplan. Besöka och genomföra intervjuer med minst 30 företag eller organisationer och bl a fråga om praktik och jobb. Minst 15 besöksintervjuer ska utföras. Frågorna som ska ställas framgår av ett på förhand gemensamt utarbetat frågeformulär, som ska fyllas vid intervjun. Endast fullständigt genomförda intervjuer räknas. I denna del av projektet kom det fram ett 30-tal dolda jobb, d v s jobb som inte utannonserats. Dessutom ett 20-tal praktikplatser, som sedan matchades mot våra projektdeltagares behov och önskemål. Del 2 i projektet = Önskejobbet d v s vilket/vilka jobb som var och en i projektgruppen verkligen vill ha och tänker söka. Därefter gjordes en

8 Sid 8 (13) djupanalys för att få fram formella krav på utbildning och erfarenhet, konkreta arbetsuppgifter och vilka egenskaper och färdigheter som krävs. Nästa steg var att göra en undersökning hur arbetsmarknaden ser ut i hela landet för de valda jobben - idag och i framtiden. Lista på potentiella företag togs fram. I detta projekt har våra deltagare haft kontakt med ca 500 företag. Förmåga att kommunicera. Övningar i både verbal och icke verbal samt skriftlig och muntlig kommunikation. Vi har diskuterat och lärt oss att sortera, bl a genom rollspel. Ett givande rollspel är att "söka jobb" då våra deltagare får agera arbetssökande varvat med att sitta på andra sidan bordet och agera rekryterare. Videofilmas och kommenteras. Denna övning skapar rutin och säkerhet inför kommande intervjuer med arbetsgivare. Coachning Lösningen på deltagarnas behov, önskningar, mål och visioner finns hos deltagarna själva. Coachens roll är att ställa frågor och lyssna. Hur man ställer frågor har en avgörande betydelse för vilka svar man får. I Din Tur coachning har vi fokus på öppna frågor med syfte att få deltagaren att prata. Ofta kommer då deltagaren själv på lösningen. I begränsad omfattning har vi, med bra resultat, prövat tandemcoachning, då två deltagare har fått coacha varandra under vår tillsyn. Vi har noterat att när man själv ställer coachande frågor finner man ofta svar på sina egna frågor. Vi har även arbetat med gruppcoachning i grupper om 5-10 deltagare. Vid sammansättningen av dessa grupper har vi använt resultatet av Belbins Teamroller. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Aktörer: Alla deltagande aktörer har utifrån sina tidsramar bidragit till Din Turs framgångar. Arbetsförmedlingen: Din turs i särklass viktigaste samarbetspart. Din Tur var föregångare genom att knyta två heltidsanställda arbetsförmedlare tillika coacher till projektet. En i Uppsala och en i Västerås. Uppsala Kommun: Carina Eriksson från Arbetsmarknadskontoret i Uppsala var ledamot i styrgruppen i Uppsala. Västerås Stad: Henric Sjöblom från Arbetsmarknadsenheten i Västerås Stad var ledamot i styrgruppen i Västerås. Av tidsskäl har vederbörande ledamot endast haft möjlighet att på distans ta del av uppnådda resultat inom Din Tur. Länsstyrelsen: Din Tur Uppsala har haft en representant från Länsstyrelsen i styrgruppen - Lars Strand. Din Tur Västerås har haft en viss samverkan med Länsstyrelsen i Västmanland genom enhetschef Karin Tilly, som dock av tidsskäl endast deltog på distans under del av Regionförbundet:Andy Metcalfe var ledamot i styrgruppen i Uppsala, men hade av tidsskäl begränsad möjlighet att delta. Centrum för Vuxnas Lärande:Samverkan har skett genom att projektdeltagarna och coacherna gjort studiebesök på CVL.

9 Sid 9 (13) Common Quality Assurance Framework: Samverkan har skett genom studiebesök i september 2011 från CQAF Holland och studiebesök på EU-projekt i Grekland mars CQAF är ett kvalitetssäkringssystem för yrkesutbildningar, varför det inte direkt kunnat appliceras på Din Tur. Dock har samverkan med CQAF inspirerat till ett kvalitetsarbete inom Din Tur. Projektägaren Folkuniversitetet är kvalitetscertifierat (Intertek ISO 9001:2008) och har tillämpat detta även inom Din Tur, som har haft särkilt utsedda kvalitetssamordnare utsedda och som rapporterat till styrgrupperna. En modell för kvalitetsarbetet i Din Tur har varit vår egen kvalitetscirkel: PAFF = Planera-Agera-Följ upp-förbättra. Denna effektiva modell delgavs vår grekiska samverkanspartner Dimitra. Nyföretagarcentrum: Tommy Regnström har varit ledamot i styrgruppen i Uppsala och har dessutom föreläst för projektdeltagarna. Simona Hef har varit ledamot i Västerås och också föreläst för projektdeltagarna. Handelskammaren: Susanne Wossner har varit ledamot i styrgruppen i Din Tur Västerås under Eftersom Handelskammaren begärde arvode för medverkan saknade Din Tur möjligheter till fortsatt samverkan i styrgruppen. EU-projekt Min Tur Sundsvall och Luleå: Eftersom Folkuniversitetet i Umeå är projektägare till båda dessa projekt har vi på Din Tur haft ett utbyte av erfarenheter b l a på samverkansmöten. EU-projekt Min Tur har dock, i motsats till Din Tur, uteslutande arbetat med målgruppen invandrare och därför haft primärt fokus på att utveckla deltagarnas kunskaper i svenska. Utöver ovan nämnda samverkanspartner, som finns med i ansökan har vi i väsentlig grad utvecklat valt kriterium samverkan genom: IKEA: Personalchef Lina Öberg deltog som ledamot i styrgrupen i Västerås Föreläste dessutom vid flera tillfällen för projektdeltagare. ICA Sverige AB: HR-chef Jennie Widestrand deltog som ledamot i styrgruppen i Västerås. Hon föreläste vid flera tillfällen för våra projektdeltagare. ICA Fastigheter Sverige AB: Chef Asset Management Knut Rost erbjöds plats i styrgruppen i Västerås men avstod av tidsskäl. Föreläste dock vid upprepade tillfällen för projektdeltagarna. Proffice Västerås: Regionchef Therese Kristiansson erbjöds plats i styrgruppen i Västerås, men hon avstod av tidsskäl. Föreläste dock vid upprepade tillfällen för deltagarna. Manpower Västerås: Regionchef Marie Demark erbjöds plats i styrgruppen i Västerås,men avstod av tidsskäl. Föreläste dock vid upprepade tillfällen för projektdeltagarna. Möller Bil Uppsala:VD Pierre Strömbäck var ledamot i styrgruppen i Uppsala Avgick dock av tidsskäl. Delgav oss erfarenheter om hur det är att arbeta inom bilbranschen. Denna information förmedlades till våra projektdeltagare. JobbpunktVäst Västerås:Personalchef Wiweca Ljungh, Bostads AB Mimer och projektledare Bernt Gustavsson erbjöds platser i styrgruppen i Västerås, men avstod av tidsskäl. Erfarenhetsutbyte har dock förevarit fortlöpande. EU-projekt UMA (Utveckling mot arbete), Kristinehamn: Kontinuerligt utbyte av erfarenheter mellan UMA och Din Tur. I Din Tur spridningskonferens deltog t ex sex UMArepresentanter, bl a projektledaren Bengt Svahn.

10 Sid 10 (13) Projektgrupper: Arbetet har i stort sett fungerat väl. De problem, som trots allt uppstått har kunnat lösas och inte på något sätt påverkat våra projektdeltagare. Styrgrupper: Arbetet har i stort sett fungerat väl. Vissa - framfört allt potentiella ledamöter - har undrat om det innebär samma ansvar att vara ledamot i vår styrgrupp som att vara ledamot i en bolagsstyrelse. Vidare varför inget arvode utgått. Det uthålliga engagemanget har inte varit 100%. Svårt att nå fram med budskapet om partnerskap. Projektledarna skulle behövt mer tid för att nå bättre resultat i denna fråga. En framgångsfaktor har varit att vi haft två representanter från deltagarna närvarande vid varje styrgruppsmöte. Paralleller kan dras med fackliga representanter i en bolagsstyrelse. En kunskap för deltagarna att bära med sig till kommande anställningar. Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. I samband med projektstart skrevs en plan för jämställdhetsintegrering, som beskriver att jämställdhet handlar om sociala och samhälleliga relationer mellan kvinnor och män, om arbets- och maktfördelningen mellan könen och i slutändan om demokrati och rättvisa. Denna plan har presenterats och diskuterats vid starten av varje ny grupp av deltagare. Vi har förmedlat tanken att jämställdhets ytterst är en fråga om att tillvarata outnyttjade resurser, att utveckla kompetens och att skapa en arbetsorganisation, en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som bidrar till ökad hälsa, tillfredsställelse och livskvalitet för enskilda människor. Vi har haft besök av Processtöd Jämställdhet, som presenterat och diskuterat jämställdhet med såväl projektdeltagare som styrgrupper. Vi har studerat och tillämpat 4Rmetoden - Representation - Resurser - Realia - Realisera för att kartlägga och på djupet analysera Din Tur ur ett jämställdhetsperspektiv. Vem får vad t ex i form av tid, lokaler/rum, pengar, information, möten, utvecklingsinsatser? Vi har hämtat information och stöd från JämStöd. Våra deltagare har agerat ambassadörer för jämställdhet på sina praktikplatser, vilket rönt både intresse och nyfikenhet. Har medfört ett ökat självförtroende för våra deltagare. Även om medvetenheten - efter vårt envisa arbete med jämställdhet i alla moment av Din Tur - är stor, så kan mer göras. Vi kan dock med tillfredsställelse notera att jämställdhet numera finns med på agendan i våra olika aktiviteter. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. I samband med projektstart skrevs en plan för tillgänglighetsintegrering. Denna plan har presenterats och diskuterats vid starten av varje ny grupp av deltagare. Vi har haft besök av Processtöd Tillgänglighet, som presenterat och diskuterat tillgänglighet ed våra projektdeltagare och styrgrupper. Vi har skapat medvetenhet kring tillgänglighetsintegreringens olika perspektiv - fysisk, kommunikativ, informativ tillgänglighet och dessutom hur vi beter oss mot varandra i olika sammanhang. Våra deltagare har tagit till sig denna kunskap och omsatt den till kompetens, d v s praktiskt använt sina kunskaper inom Din Turs ramar. Med tillfredsställelse har vi noterat att deltagarna har haft synpunkter på Din Turs arbetsmiljö. Ett exempel: En deltagare ned hörselhjälpmedel hade problem med att bord och stolar utan "tassar" drogs på vårt trägolv. Tassar klistrades fast och alla var glada och belåtna. Deltagarna har också sakligt diskuterat tillgänglighet på sina praktikplatser. Vi kan också notera att tillgänglighet numera finns med på agendan i våra olika aktiviteter. Ett exempel: Godkänd tillgänglighet var ett krav när Folkuniversitetet valde nya lokaler i Västerås.

11 Sid 11 (13) Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. Din Tur har arbetat i Uppsala och Västerås, som följaktligen utgjort våra regionala prioriteringar. Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? I princip har vi riktat oss till samtliga samverkansaktörer - se ovan. Dock med särskilt fokus på Arbetsförmedlingen, som varit vår främsta samverkanspartner. Vi har ju haft två heltidsanställda arbetsförmedlare/coacher anställda i projektet. Vi ser oss som föregångare genom denna lyckade satsning, eftersom flera andra EU-projekt tagit efter denna innovation. Idéer och erfarenheter omsatt i annan verksamhet: Några exempel: Arbetsförmedlare/coach Marie Wadelius, Din Tur Uppsala är nu projektledare för Arbetsförmedlingens projekt Enter. Arbetsförmedlare/coach Sazan Hussein, Din Tur västerås är nu projektledare för Västerås Stads projekt IngengörResurs. Ulla Jonson, biträdande projektledare/coach Din Tur Uppsala arbetar nu med rehabilitering på företaget Iris Hadar. Carolina Fyrby, coach Din Tur Västerås arbetar nu som coach/utbildare på Hermods. Dessutom har personal på Folkuniversitetet skaffat sig kunskaper, som kommer att omsättas i kompetens, bl a i kommande EU-projekt. Självklart har även de två projektledarna Matti Kuismaoch Sten Örtefors skaffat sig värdefull kompetens, som kommer väl till pass bl a i kommande EU-projekt. Påverkansarbete: Din Tur projektledare och representanter för projektägaren har haft ett antal uppföljnings-och planeringsmöten med Arbetsförmedlingens chefer, som har visat interesse at implementera vissa metoder som använts i Din Tur, t ex projektarbetet "Praktikcoh jobbjakten", se ovan. Vidare gruppcoachning av arbetssökande. Projektledarna är mest lämpliga för att förmedla dessa kunskaper till Arbetsförmedlingen. För att fullfölja denna satsning krävs dock ekonomiska resurser. Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Upphandlade utvärderare Carina Holmgren och Birgitta Clasing, PEER AB har lämnat tre skriftliga utvärderingar av Din Tur. Slutrapporten är daterad Utvärderarna har aktivt deltagit i styrgruppsmöten, samverkans- och spridningskonferenser. Vidare genomfört enkätundersökningar med deltagare. Utvärderarna har ställt frågor, som föranlett viss eftertanke hos projektledningen. I övrigt hänvisas till utvärderarnas slutrapport. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Deltagarna har varje vecka fått lämna reflektioner - ibland muntligt och ibland skriftligt. Varje månad har vi genomfört skriftliga utvärderingar. Projektgrupperna har träffats några gånger per år för reflektioner och erfarenhetsutbyte. projektledarna har träffats varje månad för erfarenhetsutbyte och för att skriva månadsrapport till ESF-rådet. Projektet har tvingats att hushålla med resurserna, varför vi prioriterat arbete med projektdeltagarna och interna samråd har därför ibland fått stå tillbaka. Projektledarna har t ex i stort sett dagligen haft

12 Sid 12 (13) undervisning/coachning och dessutom skött alla uppgifter som krävs i projektledarrollen. Projektledarnas utvärderingar har omedelbart blivit föremål för genomgång av projektgrupperna och synpunkter har i möjligaste mån beaktats. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Tid - är ofta en bristvara. Tänk på att det tar tid - att lyckas! Skaffa tillräckliga resurser från början - personella, ekonomiska, fysiska. Var noga med sammansättning av projektgrupper. här kan Belbins Teamroller komma till användning. Skriv befattningsbeskrivningar. Klargör roller. Tydlig ansvarsfördelning och befogenheter att fatta beslut. Våga pröva. Helt OK att inte lyckas ibland. Lär dock av misstagen. Planera tidigt i projektet fär strategisk påverkan tillsammans med projektägare, styrgrupp, projektledare,projektgrupp och utvärderare. Gå i genom tänkbara aktörer, som kan vara intresserade av våra erfarenheter, arbetssätt och resultat. Var vill vi skapa förändring? Hur testar vi de metoder vi prövat utanför vår egen projektvärld? Håller metoderna i verkligheten - långsiktigt? Hur kommunicera erfarenheter, idéer och resultat? Till vem/vilka? Hur skapa uthålligt intresse? Hur intressera, övertyga och aktivera? Ta fram en kommunikationsplan. Använd egna uppföljningar och utvärderingar som underlag för gemensam analys, reflektion, kommunikation och lärande. Involvera oc påverka intressenterna. Marknadsför projektet och framförallt den nytta den ger! Frukostmöten, lobbying, massmedia, sociala medier ect. Lär deltagare sociala koder, bl a på jobbet. Lär deltagare att mingla. Diskutera användning av sociala medier med deltagarna. Samverka med andra EU-projekt som har liknande syfte och mål. Fastna inte i "projektbubblan", tänk bredare och avsätt tillräckligt med tid. Var medveten om att syftet med alla ESF-projekt är att pröva idéer för att bidra till en hållbar utveckling i arbetslivet i EU. Och kom ihåg det tar t i d - att lyckas! Följande har gått bra p g a projektpersonalens engagemang: Synnerligen nöjda projektdeltagare! Nått målsättningarna avseende våra deltagare. Främst samverkan med Arbetsförmedlingen, men även med övriga samverkanspartner. Arbetet i projektteamen. Innovationer. Aktivitets- och tidsplaner. Kontakter med Svenska ESF-rådet. Spridningskonferenser. Samverkan med andra ESF-projekt. Rapporter och utvärderingar. Dokumentation. Se även framgångsfaktorer, som redovisats ovan under rubriken " Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till?" Följande har gått mindre bra, främst p g a knappa resurser: Implementering fullt ut av goda idéer.

13 Sid 13 (13) Projektledarrollen skulle renodlats. Viss oklarhet beträffande ansvarsfördelning. Arbete med strategisk påverkan kunde gjorts annorlunda om projektledarna haft möjlighet att prioritera detta i högre grad. Kontaktpersoner Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? Projektledare Sten Örtefors, ,

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Datum: PK 2010-6 2011-03-25 Kontaktperson: Titti Norling Slutrapport Projektnamn: Kompetensutveckling Rättviksföretag genomförande Diarienr: 2009-3060004 Projektperiod : 2009-02-02 2010-12-31 Syftet med

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport

Trainee Steget in i yrkeslivet. Utvärderingsrapport sida 1 av 10 Trainee Steget in i yrkeslivet Utvärderingsrapport Joel Hedlund, European Minds Innehållsförteckning sida 2 av 10 Sammanfattning av projektet 3 Metod/sammanställning av utvärderarens metod

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Programkriterierna i Socialfondsprogrammet

Programkriterierna i Socialfondsprogrammet Programkriterierna i Socialfondsprogrammet Mervärden i projekten genom lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet och strategisk påverkan Författare: Svenska ESF-rådet med stöd av processtödet för

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Mall Datum: PK 2010-6

Mall Datum: PK 2010-6 Mall Datum: PK 2010-6 2010-12-21 Kontaktperson: Sven Jansson Slutrapport Projektnamn: Navigator och CoMcenter Diarienr: Projektperiod: 2008-05-01 till 2011-04-30 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10

Ung Företagsamhet Dalarna. Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Ung Företagsamhet Dalarna Grundkurs 25 augusti 2015 Intro 9-10 Program 09:00 Presentation Introduktion av UF Kaffe Affärsidé Grupp/UF-företag Affärsplan Lunch Driva Avveckla Kaffe UF-lärarrollen Avslutande

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer