Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS"

Transkript

1 Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" SAMMANFATTNING Projektet fick en nystart under oktober 2010 i och med att en projektledare tillsattes och projektets form och struktur sattes. Tidigare under året har visst arbete, såsom seminarieserie kring hållbarhet och skolklassprojekt, inom ansökan till delegationen för hållbara städer gjorts men mycket återstår fortfarande. Eftersom projektet stod stilla under större delen av 2010 i väntan på formering av projektorganisation har inte tid- och ambitionsplan enligt ansökan hållits. Under oktober- december har projektets mål, organisation och projektplan för sitt inledande skede slagits fast. Inom detta arbete har uppföljningsplanen för Program för omvandling av västerås stationsområde med närområde arbetats om, detaljerats och tidsatts. PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS Uppfyllande av projektets mål och syften Syftet är att utveckla stationsområdet från ett barriärskapande, otryggt och lite sjabbigt området med bristande funktionalitet till en levande del av stadskärnan, en länk mellan city och Mälaren innehållande framtidens resecentrum, kontor, handel, bostäder och parker samt andra gemensamma ytor. Området skall kunna nyttjas av "alla" - den boende, arbetaren, turisten, arbetspendlaren, resenären, flanören, näringsidkaren och inte minst Västeråsaren. För att nå detta mål behöver en fördjupad översiktsplan upprättas. Stadsledningskontoret kommer troligen att få det formella uppdraget under januari 2011 och enligt uppsatt tidplan beräknas den antas vid årsskiftet I arbetet med den fördjupade översiktsplanen skall stor vikt läggas vid hållbarhetsbegreppen och Stadens hållbarhetsmål: Stationsområdet skall bidra till en hållbar stadsutveckling och hållbara transporter att utveckla området genom hållbarhetsbegreppen......täthet - samlade funktioner...mångfald- ett mångfunktionellt område...förändring -planera för den föränderliga framtiden...gemensamt -jobba för hög kvalitet i de gemensamma ytorna Utvecklingen av området skall ske i beaktande av Stadens hållbarhetsmål:...ekologisk hållbarhet - resurs- och energianvändning, återanvändning och återvinning...ekonomisk hållbarhet - en konkurrenskraftig Stad...social hållbarhet - skapa ett bra vardagsliv...kulturell hållbarhet - respekt för kulturarvet och kulturmiljön Stationsområdet skall i mycket hög grad bidra till Stadens vision 2026 genom Staden har arbetat fram "Vision 2026" där huvudbudskapet är Staden utan gränser - en stad vi skapat tillsammans, som vi är stolta över, som skapar gemenskap, har en naturlig kontakt med Mälaren. Ett utvecklat stationsområde med nytt resecentrum och moderna kommunikationsmedel skall verka för Västerås i världen, världen i Västerås. Via innovationer, samverkan och handlingskraft ska vi skapa ett resecenu A um som suddar at gränserna i staden, regionen, landet - ett resecentrum som ger oss en Stad utan

2 gränser, som ger oss resandefrihet. Som ger oss ett resecentram och ett stationsområde att känna Stolthet över. Vår Handlingskraft och öppenhet för nya idéer, kloka samverkansformer och te/miska landvinningar ger oss kreativa samarbeten med landvinningar för att vi enkelt och miljöeffektivt kan röra oss mellan stad och landsbygd. Västerås förmåga att använda Världsledande kunskap, att kombinera teknisk utveckling med mänskliga behov utgör vår unika styrka och kommer starkt att bidra till ett resecentrum och stationsområde med hög teknisk standard. Ett modernt och väl fungerande resecentrum är en förutsättning för Västerås förmåga att attrahera Världsledande kunskap. Att skapa ett tryggt, tillgängligt och attraktivt stationsområde ger en harmonisk stad att leva i, en stad som är rörlig, färgstrak och händelserik, en stad där vi är Tillsammans för Västerås. Västerås Stad är unik med sitt Mälarnära läge dör stor bostadsutveckling sker i vattnets direkta närhet. Ett utvecklat stationsområde som knyter samman centrum med vattnet ger en stor pusselbit till upplevelsen av Den Mälarnära staden. En stad dit fler och fler vill ta sig för att vara med. Projektets mål har definierats i fem tidsatta effektmål: - Attraktivt och effektivt resecentram till Tydlig och självklar länk mellan city och Centrala Mälarstranden och Mälaren skapas under åren Utvidgad citykärna till Attraktiva kvartersytor för kontor, bostäder handel till Attraktiva mötesplatser och rekreationsområden (allmänna ytor) till 2026 De aktiviteter som genomförts, se nedan, har fört oss framåt på vägen mot att uppfylla uppsatta mål och projektets syfte. Eftersom projektet sträcker sig över lång tid har av naturliga skäl inte målen och syftet ännu uppnåtts. Bidrag till hållbar stadsutveckling utifrån nationella mål Begränsad klimatpåverkan Temperaturmål Ett utvecklat resecentrum med goda möjligheter till att åka kollektivt såväl som lokalt, nationell och internationellt bidrar till minskat koldioxidutsläpp. Frisk luft Vi anläggande av resecentrum och tillhörande anläggningar skall stor vikt läggas vid att använda material som så långt det är möjligt minimerar luftföroreningar genom direkta utsläpp samt partikelavsöndring. Giftfri miljö Området har idag en stor miljöskuld. En utveckling av området innebär sanering efter de för saneringstidpunkten godkända riktvärden och metoder. Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård Området har ingen direkt påverkan på vatten. Grundvatten av god kvalitet Indirekt påverkan i form av alstrande av dagvatten samt att området korsas av dagvattenkulvert. Hanteringen av dagvattnet skall ske med metoder, som vid projekteringstidpunkten, ger minsta möjliga miljöbelastning. God bebyggd miljö Säkras genom uppfyllande av stadens hållbarhetsmål. Ett rikt växt- och djurliv Parker och grönstråk är en naturlig del i området och behövs för att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel.

3 Besök och erfarenhetsinsamlig jämförbara projekt på andra orter 25/11-10 besöktes Uppsala och samtal fördes med projektledare för deras resecentrumutvecklmg. Besök på resecentrummet gjordes i anslutning till detta. Planerade besök är 18/1-11 Norrköping, 25/1-11 Nyköping samt Linköping i mars/april Vilka besök Deltagare Minnesanteckningar - som delges projektdeltagarna Ansvar: Patrizia Strandman, Projektledare och styrgruppsmedlem Uppfyllande av hållbarhetsmålen Stadens hållbarhetsmål och relevans i projektet stäms av tre gånger under FÖP-arbetets gång Skriftlig sammanfattning Ansvar: Elisabeth Lindblad, Delprojektledare Stadsbyggnad - Organisation, delaktighet och inflytande Utökad styrgrupp Efter behov ska utökade styrgruppsmöten hållas där berörda fastighetsägare kallas. Detta ligger utanför och separerat från ordinarie styrgruppsmöten. - antal möten - minnesanteckningar - FÖP förankrad hos fastighetsägarna Ansvar: Styrgruppen som tar beslut på styrgruppsmöte (senast) i april när första mötet skall hållas Samverkansgrupp Gruppen skall sättas samman så att de olika viljorna och intressena i ett projekt av den här ornfattningen tas tillvara och beaktas. I ett första skede skall gruppen utgöras av Staden, Trafikverket och fastighetsägarna. Efter behov och projektets utveckling plockas fler in i gruppen. Deltagarna kan t ex vara:...kommunen...näringslivet...citysamverkan...allmänheten...teknisk expertis...framtida hyresgäster...reseoperatörer Antal möten Antal deltagare Vilka deltagare Minnesanteckningar - som delges styrgruppen Ansvar: Patrizia Strandman, Projektledare och styrgruppsmedlem Denna grupp kan visa sig vara samma som gruppen ovan "utökad styrgrupp" Projektgrupp stadsbyggnad Projektgruppen skall sättas samman så att de olika viljorna och intressena i ett projekt av den här omfattningen tas tillvara och beaktas. Antal möten Antal deltagare Vilka deltagare Minnesanteckningar - som delges styrgruppen Ansvar: Elisabeth Lindblad, Delprojektledare Stadsbyggnad.

4 Genomförda aktiviteter 8 st seminarier riktat till politiker och tjänstemän kring hållbart stadsbyggande med efterföljande samtalsforum. Seminarierna hade rubrikerna: Att bygga staden inåt Gemenskapens stadsliv -stadslivets gemenskap Processer och roller Staden som arena, Mångfald Representanter för projektet har vid olika tillfällen besökt resecentrum på andra orter för att inhämta kunskap, erfarenheter och inspiration. Följande resecentrum har besökts: 2009 Uppsala, Linköping, Nyköping, Helsingborg 25/11-10 Uppsala resecentrum Två stycken projektarbete högskolan 15/12 redovisas arbete laing Hur skall staden öppna upp stationsområdet respektive Vad är framtidens färdmedel EKONOMISK UPPFÖLJNING Kostnad per genomförd åtgärd: Seminarieserie: kr Resecentrumbesök: kr Projektarbete högskolan: kr Total kostnad för genomförda Den totala kostnaden är: kr Andel använt stöd: Inget stödmedel är hittills använt. aktiviteter: MÅLGRUPP Stationsområdets målgrupp är alla - Västeråsare, allmänhet, näringsliv, resenären, flanören, turister, arbetspendlare, boende, gående, cyklande, parkeringsbehövande, personer med handikapp med flera... Målgruppen kommer att nås under olika faser av projektets planeringsfas, se även uppföljningsplan ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED ANSÖKAN - UPPFÖLJNINGSPLAN Uppföljningsplanen har diskuterats i styrgruppen och anpassats efter det projekt som vi i dagsläget har identifierats. Ändringar och konkretiseringar har gjorts jämfört med ansökan. Andemeningen och intentionerna är dock detsamma. Uppföljningsplanen ser ut som följer: Hållbart stadsbyggande, allas gemensamma mål Seminarium/ samtalsforum 8 st seminarier med efterföljande samtalsforum arrangerades under hösten 2009 och våren Rubrikerna var Att bygga staden inåt, Gemenskapens stadsliv - stadslivets gemenskap, Processer och roller, Staden som arena, mångfald. Seminarieserien var riktad till politiker och tjänstemän. Summering av seminarieserien återstår. Summeringen skall diskuteras under styrgruppsmöte våren vad är relevant för stationsområdet. Kommenterad summering läggs ut på stationsområdets kommande webb-plats. Antal träffar Antal medverkande Kommenterad seminariesurnmering som läggs på webben Ansvar: Lotta Lindstam, Stadsbyggnadsdirektör och styrgruppsmedlem

5 Öppet hus Öppet hus där stadens invånare, näringsliv m fl kan följa vad som hänt, ta del av arbetet och lämna synpunkter sker genom projektets webb-plats. Webben arbetas fram under våren 2011 med mål att vara i bruk innan halvårsskiftet. Sammanställning av synpunkter samt svar - FAQ på webben Ansvar: Ulla Frisk, Delprojektledare kommunikation Projektarbeten for skolklasser och MDH-studenter Elever från MDH har gjort arbete kring stationsområdet. Redovisas 15/ Från skolklasserna har intresse inte funnits ännu. Omtag tas i det sistnämnda när projektet kommit lite längre, lämplig tidpunkt kan vara under senare delen av Vilka årskurser Antal barn/ ungdomar/studenter Vad som belysts Antal träffar med barn/ ungdomar/ studenter Sammanställning av förslagen på webben Ansvar MDH: Elisabeth Lindblad, Delprojektledare Stadsbyggnad Ansvar skolklasser: Patrizia Strandman, Projektledare och styrgruppsmedlem. Informationsspridning Besök, föredrag mm i syfte att sprida information/reklam om stationsområdesprojektet och vår arbetsform mm. Föredrag hölls under v i Bilbao 27 januari hålls en föredragning om projektet för Trafikverkets regionala råd för tillgänglighet. 31 januari 2011 kommer föredrag att hållas i Åbo. Antal och vilka besök/ föredrag osv Vilka som varit med från kommunen Skriftlig sammanfattning på webben i form av kommenterat presentationsmaterial. Ansvar: Lotta Lindstam, Stadsbyggnadsdirektör och styrgruppsmedlem Mediaövervakning Artiklar/insändare i svenska och europeisk facklitteratur, dagstidningar och informationssidor på nätet. En artikel har förekommit i Spansk tidning kring föredraget i Bilbao. Artikelns relevans Reaktioner Insändare Ansvar: Ulla Frisk, Delprojektledare kommunikation Med Vänliga Hälsningar Patrizia Strandman Projektledare

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER >Mk (i»i»r.jy L s,feot:!iiiyfc &iöd Ull inwesteringaii för åtgärder som främjar hållbar stadsytveclcjiirig FLÅNEPftlNGSFROJEBCT (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor:

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor: KS 2 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Linder Cecilia Datum 2014-08-15 Diarienummer KSN-2014-1003 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 The Capital of Scandinavia 1 Året då utvecklingen tog fart Efter många år av planering och förberedande åtgärder blev 2013 året då utvecklingen i Norra

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Buller är ett samhällsproblem

Buller är ett samhällsproblem Bilaga 1 STRATEGI FÖR KOMMUNIKATION AV SAMHÄLLSBULLER PROJEKTREDOVISNING Buller är ett samhällsproblem NU STÄRKER VI ARBETET GENOM ÖKAD SAMVERKAN Buller är ett samhällsproblem 2 Förord SKL:s projekt för

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Komplettering av ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling 2010-08-23 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 stadsplanering

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖCHEFEN HAR ORDET De senaste åren på Älvstranden har varit

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast

Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Sammanställning Projekt 3B 3B 2017/2026 2011-08-18/Utkast Ansvarig: Projektgrupp 3B/ Projektledare Patrizia Strandman Innehåll Inledning... 4 Projektets bakgrund och syfte och mål samt måldefinition...

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer