(ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners,"

Transkript

1 SAS Credits företagsprogram - Företagsavtal Kunden ( Företaget ) och Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har ingått följande Företagsavtal ("Avtalet"). Avtalet gäller från och med att Avtalet är bekräftat via från SAS och tillsvidare. Båda parter äger dock rätt att när som helst under avtalsperioden skriftligen säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid. 1.1 Avtalets innehåll och omfattning Avtalet reglerar Företagets och Företagsenhets möjlighet att tjäna och ta ut SAS Credits på allt sitt resande med SAS Group och Partners enligt Appendix 1. Intjäning av SAS Credits baseras på Inköpsvärdet (för definition av Inköpsvärdet, se 1.17). 1.2 Intjäning och giltighet av SAS Credits Företaget tilldelas en så kallad Företagskod (CMP-kod) som måste anges vid bokning för att tjäna SAS Credits. Alla resor bokas som vanligt hos resebyrå eller hos SAS. Samma kod används sedan för uttag av SAS Credits. SAS Credits kan inte registreras på resor som redan är rabatterade med t ex Travel Pass, Marine Fares eller förhandlade avtalspriser. För att en flygresa ska berättiga till intjäning av SAS Credits måste, i tillägg till det ovanstående, följande villkor vara uppfyllda: (i) Flygresan ska genomföras av Användare inom ramen för Företagets näringsverksamhet (vid Användares privata resa får inte CMP-kod anges), (ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners, (iv) CMP-koden ska anges vid bokningstillfället innan avresan och (v) Flygresan ska faktiskt genomföras. Företaget ansvarar för att dessa villkor är uppfyllda. SAS Credits är giltiga i 3 år från intjäningstillfället och saldot framgår av SAS Corporate Site. Retroregistrering är möjlig via självbejäning på Corporate Site upp till 3 månader efter avslutad flygresa. Retroregistrering är endast möjlig för resor gjorda den månad företaget erhöll välkomsmail till programmet. I förbindelse med trafikala avikkelser på våra partner, när ombokning blir överfört till ett annat flygbolag, är det inte giltigt att tjäna SAS Credits. Intjänade SAS Credits förfaller om Företaget försätts i konkurs, likvideras, överlåts eller om Företagets näringsverksamhet upphör. 1.3 Företagskoden (CMP-koden) och lösenord För att kunna identifiera Företaget vid köp av resor, tilldelar SAS Företaget en CMPkod. CMP-koden får endast användas av Företaget. Om Företaget eller Användare får kännedom om att obehörig använder sig av Företagets CMP-kod ska detta omedelbart meddelas SAS.

2 CMP-koden, liksom lösenord för log-in som ingår i programmet, ska förvaras på ett betryggande sätt och det åligger Företaget att informera Användare om detta. Företaget ska tillse att Användare av CMP-koden förbinder sig att: - iaktta bestämmelserna i detta Avtal, - ansvara solidariskt med Företaget gentemot SAS för den skada som uppkommer pga. Användares försummelse att iaktta villkoren för CMP-kod samt att - solidariskt med Företaget ersätta SAS i sådana fall då CMP-kod nyttjas utöver överenskommen reseomfattning Företaget förbinder sig att: - ansvara solidariskt med Användare gentemot SAS för den skada som uppkommer pga. Användares försummelse att iaktta villkoren för CMPkoden, - solidariskt med Användare ersätta SAS i sådana fall då CMP-koden nyttjas utöver tillgängligt belopp samt - att ansvara för att Användare tar del av dessa villkor och är införstådda med dem 1.4 Uttag av SAS Credits SAS Credits kan användas för biljetter med SAS Group och SAS Partners enligt Appendix 2. Varje SAS Credit har ett värde vid köp av flygresor som motsvarar 1 SEK. Biljetten som betalas med SAS Credits måste köpas genom SAS angiven bokningskanal. Aktuella bokningskanaler anges i välkomstbrevet eller på Corporate Site. Bokning av biljetter med Credits måste ske senast 48 timmar före avresa. 1.5 Återbetalning/ombokningsregler Återbetalning av resa som bokats och betalats med SAS Credits kan ske enligt biljettens regel och innebär återbetalning av SAS Credits Ombokning av biljett kan ske enligt biljettens regel. 1.6 Giltighetsregler avseende CMP-kod SAS äger rätt att med omedelbar verkan förklara CMP-koden som ogiltig och spärra registrerings- och bokningsfunktionen vid: missbruk av CMP-koden och/eller handhavande i strid med dessa bestämmelser bristande betalning eller annan bristande förpliktelse hos Företaget betalningsanmärkning, insolvens eller inledande av konkurs hos Företaget 1.7 Godkännande av villkor och villkorsändring Alla resor som företas med SAS på CMP-koden omfattas av SAS befordringsbestämmelser (General Conditions of Carriage). SAS äger rätt att ändra 2

3 dessa villkor utan att inhämta Användarens eller Företagets tillstånd. Användaren godkänner även sådana ändrade villkor genom att använda CMP-koden. 1.8 Tolkningsföreträde/Information om Användaren Om olika åsikter företräds av Användare respektive Företaget gäller normalt Företagets mening i första hand. Företaget ska tillse att Företaget har rätt att få information om Användare under CMP-kod utan samtycke från Användare i varje enskilt fall. 1.9 SAS åtaganden och ansvar SAS ska under Avtalsperioden erlägga SAS Credits till Företaget. SAS Credits ska omvandlas i förhållande till Inköpsvärdet. SAS Credits omfattar resor med SAS Group och SAS Partners företagna under Avtalsperioden, under förutsättning att dessa resor: genomförts av Användare i enlighet med detta Avtal; och giltig CMP-kod angivits och registrerats. SAS ska månadsvis tillhandahålla Företaget en sammanställning över Företagets och Företagsenheters sammanlagda Inköpsvärde som är tillgänglig för Företaget via Corporate Site. SAS ansvar avseende felaktiga eller bristfälliga beräkningar av SAS Credits är begränsat till rättelse av felet eller bristen. Härutöver frånsäger sig SAS allt ansvar gentemot Företaget/Företagsenheten såvida Avtalet inte uttryckligen anger annat. Under inga omständigheter ska SAS vara ansvarigt gentemot Företaget för indirekta kostnader eller följdskador Företagets åtaganden och ansvar Det är Företagets ansvar att tillse att varje Användare har kännedom om tillämplig CMP-kod och att denna kod måste anges i samband med genomförande av resor med SAS Group och SAS Partners för beräkning av SAS Credits. Företaget och varje Företagsenhet ska särskilt tillse att informera anlitade resebyråer om nödvändigheten att registrera giltig CMP-kod för att korrekt kunna beräkna Inköpsvärdet. CMP-kod i bokningen kan kompletteras senast vid biljettkassan på flygplatsen före påbörjad resa. Om CMP-kod inte anges senast vid denna tidpunkt kommer inte Företaget att tilldelas några SAS Credits för resan. Företaget får inte låta annan än Användare utnyttja tilldelad CMP-kod och ansvarar för att tilldelad CMP-kod endast lämnas ut till behöriga personer. Företaget ska omedelbart meddela SAS om Företaget får kännedom eller har skälig anledning att anta att tilldelad CMP-kod missbrukas av tredje man. Företaget ska hålla SAS skadeslöst och ersätta SAS för alla kostnader orsakade av att Företaget eller Användare brutit mot villkoren i detta Avtal. 3

4 1.11 Gemensamma åtaganden/meddelanden Övriga meddelanden enligt detta Avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller till nedan angivna eller senare ändrade adresser. Adressändringar ska meddelas på sätt som föreskrivs i denna punkt. Kontaktuppgifter: SAS Corporate Support Tel nr: Särskilt om Corporate Site och andra behörigheter till SAS Credits För att få tillgång till Corporate Site ska Företaget/Företagsenheten meddela SAS namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress till en av Företaget/Företagsenheten utsedd kontaktperson. SAS ska, efter godkännande, ge kontaktpersonen ett lösenord för åtkomst av Corporate Site. Kontaktpersonen ska omedelbart efter mottagande av lösenord byta detta mot ett eget, unikt lösenord. Detta lösenord kan därefter inte återskapas av SAS och Företaget/Företagsenheten ansvarar ensamt för att lösenordet förvaras säkert och inte missbrukas på något sätt. SAS är ej skyldigt att tillhandahålla någon annan tjänst eller utrustning för åtkomst av Corporate site förutom det ovan nämnda lösenordet. SAS äger rätt att omedelbart avbryta Företagets/Företagsenhetens tillgång till Corporate Site om denna missbrukas på något sätt. Företaget/Företagsenheten har, via kontaktpersonen, möjlighet att genom Corporate Site: ge flera personer tillgång till att se företagets intjänade SAS Credits saldo få åtkomst till statistik, rapporter och status på SAS Credits SAS avser att Corporate site ska vara åtkomligt under 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan men driften är oövervakad utanför normal kontorstid. Företaget/Företagsenheten ansvarar ensamt för att andra behörigheter till SAS Credits som tilldelats Företaget av SAS, som tillgång till uttag av SAS Credits på SAS internetsidor, förvaras säkert och inte missbrukas på något sätt. Företaget är skyldigt att uppge och tillse att SAS alltid har korrekt uppdaterad kontaktperson vad gäller behörigheter, kommunikation och ansvarig firmatecknare Avtalsperiod och uppsägning Om någon part säger upp Avtalet har Företaget rätt att erhålla SAS Credits i förhållande till det Inköpsvärde som föreligger vid tidpunkten för Avtalets upphörande. SAS har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Företaget i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller Företaget försätts i konkurs eller på annat sätt anses ha kommit på obestånd eller om Företagets näringsverksamhet upphör. Såsom väsentligt åsidosättande ska alltid anses att Företaget eller Företagsenhet medvetet låtit Användare utnyttja CMP-kod för privat bruk eller låtit annan än Användare utnyttja CMPkod i strid med detta Avtal eller om SAS har skälig anledning att tro att sådant missbruk skett med Företagets eller Företagsenhets kännedom eller Företaget eller Företagsenheten bort haft kännedom om. Företagets och/eller Företagsenhets rätt till att erhålla SAS Credits i förhållande till gällande Inköpsvärde ska i sådant fall anses förverkad. 4

5 Part äger säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Avtalet helt eller delvis befinns strida mot tillämplig konkurrenslagstiftning. Ingendera part ska vara berättigad till skadestånd eller annan ersättning på grund av att Avtalet befinns helt eller delvis strida mot tillämplig konkurrenslagstiftning Sekretess och behandling av personuppgifter För det fall någon part önskar ge utomstående information om Avtalets innehåll, inklusive tilldelade CMP-koder, ska detta, med undantag ifrån den informationsskyldighet som föreligger enligt 1.12 alltid föregås av skriftligt medgivande från den andra parten. Sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) avseende Kontaktpersonen eller Användare som SAS registrerar i samband med förberedelse för avtalade tjänster (t.ex. kreditupplysning, affärsbedömning eller dylikt) eller för administration av tjänsten, kan komma att bli föremål för behandling och lagring i datasystem hos SAS och/eller hos andra företag som SAS samarbetar med för att kunna utföra avtalade tjänster. Det är Företagets ansvar att informera Kontaktpersonen och Användare om, att SAS behandlar och i vissa fall vidarebefordrar Kontaktperson och Användares personuppgifter för att kunna ge Företaget erforderlig servide. Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för programmet enligt personuppgiftslagen. Användare har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om denne hos SAS genom att lämna en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till: SAS Corporate Support Box Örnsköldsvik 1.15 Ändringar och tillägg Avtalsinnehållet i föreliggande avtal kan komma att ändras med hänsyn till eventuella förändringar i SAS produktutbud, priskonstruktion eller i Företagets resande. När sådana åtgärder vidtas uppdateras avtalet och publiceras på Övriga villkor Detta Avtal får inte överlåtas eller utvidgas att omfatta andra organisatoriska Företagsenheter utan att SAS godkänner detta på förhand. SAS är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande force majeureomständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om SAS självt är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av SAS om SAS varit normalt aktsamt. SAS är inte heller ansvarigt för skada som har uppkommit på grund av att resebyrå eller säljföretag upphört med sin verksamhet. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljenämnd ska sammanträda i Stockholm. Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet 5

6 1.17 Definitioner I detta Avtal ska angivna definitioner ha nedanstående betydelse: "Användare": Fysisk person som reser med giltig biljett. Användare reser på Företagets bekostnad i Företagets ordinarie verksamhet Medlem i eller innehavare av ägarandel i Företaget är Användare endast om denne även är anställd i eller tillfälligt anlitad som uppdragstagare av Företaget. Företagskod ( CMP-kod"): Company Mandatory Prefix, den identifikationskod genom vilken SAS identifierar Företaget och varje Företagsenhet. Corporate Site" Internetbaserad statistikmodul Företagsenhet": Varje enhet inom Företagets koncern eller organisation som parterna överenskommit ska ha tillgång till de tjänster som SAS tillhandahåller enligt detta Avtal och vars Användare med SAS och Partners ska tillgodoräknas Företagets Inköpsvärde. För bolag utgör en Företagsenhet sådan juridisk person som Företaget kontrollerar genom mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar (dotterbolag) samt sådan annan organisatorisk enhet över vilken Företaget som moderbolag utövar ett motsvarande bestämmande inflytande. För andra typer av organisationer (ekonomiska föreningar, kommuner etc.) utgör en Företagsenhet sådan juridisk person som ägs av Företaget ensamt eller över vilken Företaget har en ekonomisk och organisatorisk beslutanderätt. "Inköpsvärde": det pris som angivits på biljetten, oavsett om denna skrivits ut eller föreligger i elektronisk form och något skriftligt dokument inte utfärdats, vilket erlagts av Företaget eller Företagsenhet för genomförd resa med SAS och SAS Partners exklusive moms, skatter, avgifter och Serviceavgifter. Inköpsvärdet för en biljett som omfattar resor med såväl SAS och SAS Partners beräknas endast på den del av biljettpriset för den genomförda resan som tillfaller SAS och SAS Partners enligt prorateringsavtal mellan flygbolagen. "Partners eller SAS Partners": deltagande flygbolag eller andra transportörer i den omfattning som framgår i Kapitel 2. "Serviceavgift": Avgift som läggs på priset för att täcka omkostnader för försäljning av flygbiljetter genom SAS egna försäljningskanaler. 6

7 Appendix 1 till SAS Credits företagsprogram Tabell1: SAS Credits deltagande partners intjäning och uttag per deltagande partner Partner Route Serviceklass % SAS Credits intjäning Area/ Network Scandinavian (SK) Inrikes & Europa Intercont SAS PLUS 4% SAS GO 2% SAS Business 4% SAS PLUS 4% Alla marknader SAS GO 2% Widerøe (WF) Singapore (SQ) Flex 4% Economy 2% First/Business 4% Eco Flex/Economy 2% Alla marknader Alla marknader The Carlson Rezidor Group Övernattning på deltagande Radisson Blu *) och Park Inn by Radisson hotell 30 SAS Credits Skandinavien Europa *) förutom Radisson Blu Edwardian Hotels Mellanöstern Tabell 2: SAS Credits Bokningsklasser per serviceklass och per deltagande flygbolag Partner Route Serviceklass Bokningsklasser Scandinavian (SK) Inrikes & Europa Intercont SAS PLUS SAS GO SAS Business SAS PLUS C,J,Y,S,B,P,A E, M, H, Q, W, U, K, L, T, O, G C,D,Z Y,S,B,P SAS GO E, M, H, Q, W, U, K, L, T, O, G Wideröe (WF) Singapore (SQ) Flex Economy First/Business Eco Flex/Economy C,J,Y,S,B,P,A E, M, H, Q, W, U, K, L, T R,F,P,Z,C,J,D S,Y,B,E,M,H,W,Q, N,V,L Tabell 3: SAS Credits Uttag per deltagande partner Partner Uttag av SAS Credits Scandinavian (SK) Uttag av SAS Credits gäller alla tillgängliga publika priser Widerøe (WF) Singapore (SQ) Uttag av SAS Credits gäller alla tillgängliga publika priser Uttag av SAS Credits gäller alla tillgängliga publika priser The Carlson Rezidor Group Uttag av SAS Credits sker via köp av E-giftcard Note: SAS kan ej påta sig ansvar för förändringar av partner och/eller trafikprogram under avtalets löptid. Ändringar av gilltiga bokningsklasser kan ske under avtalets löptid. 7

Kunden ( nedan kallad Klubben) och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden ( SAS ) har ingått följande Klubbavtal ("Avtalet").

Kunden ( nedan kallad Klubben) och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway- Sweden ( SAS ) har ingått följande Klubbavtal (Avtalet). SAS Credits Klubbavtal Kunden ( nedan kallad Klubben) och Scandinavian System Denmark-Norway- Sweden ( SAS ) har ingått följande Klubbavtal ("Avtalet"). Avtalet gäller från och med att Avtalet är bekräftat

Läs mer

SAS Credits Företagsprogram. mellan. Kunden och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

SAS Credits Företagsprogram. mellan. Kunden och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden SAS Credits Företagsprogram mellan Kunden och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 1 SAS Credits företagsprogram - Företagsavtal Kunden ( Företaget ) och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate.

Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Mellan - Kundens juridiska namn med org. nr å ena sidan, nedan kallad Kunden, och Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden genom SAS Scandinavian

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening logi&konferensavtal 2010 Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan kallat Elite och Svensk

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Version 1.0, 12-10-07

Version 1.0, 12-10-07 Ramavtal avtalspaket avseende svartfiber och andra tjänster som kan tillhandahållas av stadsnät tillhörande Svenska Stadsnätsföreningen Detta ramavtal ( Ramavtalet ) har ingåtts mellan (1) Svenska Stadsnätsföreningen

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

1. Allmänna regler för medlemskapet

1. Allmänna regler för medlemskapet 1. Allmänna regler för medlemskapet 1.1 Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Svenska Campingpärlors bonusprogram för gäster (benämns hädanefter "Kundklubb") är 18 år. Medlemskapet i Kundklubben är ett

Läs mer

Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter

Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter 2015-08-10 (v1.3) Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter Parter Praktikertjänst Röntgen AB (nedan PRAB) org. nr. 556062-0204 Sveavägen 64, 2 tr, 111 34 Stockholm och Företag (nedan kunden):

Läs mer

Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor

Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor Allmänna villkor för företag som använder Collectums elektroniska tjänster/collectums internetkontor 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor för användande av Collectum AB:s ( Collectum ) elektroniska tjänster

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bilaga 8 Personuppgiftsbiträdesavtal Polismyndigheten Datum: 2016-12-22 Dnr: A293.290/2016 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 PARTER Personuppgiftsansvarig: Polismyndigheten, org. nr. 202100-0076, Box 12256,

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Organisationsnummer Adress. Kontaktperson: Telefon: E-postadress:

Organisationsnummer Adress. Kontaktperson: Telefon: E-postadress: 2013-01-25 (v1.1) Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter Parter Medicinsk Röntgen AB (nedan MRAB) org. nr. 556062-0204 Sveavägen 64, 2 tr, 111 34 Stockholm och Företag (nedan kunden) Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER KGH:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor för tillhandahållande av tjänster ( Villkoren ) ska gälla för alla tjänster KGH utför åt Kunden såvida KGH

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell. Ansökan SAS Faktura Vi ansöker härmed och accepterar betalningsansvar för SAS Faktura. Företagets fullständiga namn Företagets organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Företagets kontaktperson

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer