(ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners,"

Transkript

1 SAS Credits företagsprogram - Företagsavtal Kunden ( Företaget ) och Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden ( SAS ) har ingått följande Företagsavtal ("Avtalet"). Avtalet gäller från och med att Avtalet är bekräftat via från SAS och tillsvidare. Båda parter äger dock rätt att när som helst under avtalsperioden skriftligen säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid. 1.1 Avtalets innehåll och omfattning Avtalet reglerar Företagets och Företagsenhets möjlighet att tjäna och ta ut SAS Credits på allt sitt resande med SAS Group och Partners enligt Appendix 1. Intjäning av SAS Credits baseras på Inköpsvärdet (för definition av Inköpsvärdet, se 1.17). 1.2 Intjäning och giltighet av SAS Credits Företaget tilldelas en så kallad Företagskod (CMP-kod) som måste anges vid bokning för att tjäna SAS Credits. Alla resor bokas som vanligt hos resebyrå eller hos SAS. Samma kod används sedan för uttag av SAS Credits. SAS Credits kan inte registreras på resor som redan är rabatterade med t ex Travel Pass, Marine Fares eller förhandlade avtalspriser. För att en flygresa ska berättiga till intjäning av SAS Credits måste, i tillägg till det ovanstående, följande villkor vara uppfyllda: (i) Flygresan ska genomföras av Användare inom ramen för Företagets näringsverksamhet (vid Användares privata resa får inte CMP-kod anges), (ii) Flygresan ska ske på Företagets bekostnad, (iii) Flygresan ska ske med SAS Group eller SAS Partners, (iv) CMP-koden ska anges vid bokningstillfället innan avresan och (v) Flygresan ska faktiskt genomföras. Företaget ansvarar för att dessa villkor är uppfyllda. SAS Credits är giltiga i 3 år från intjäningstillfället och saldot framgår av SAS Corporate Site. Retroregistrering är möjlig via självbejäning på Corporate Site upp till 3 månader efter avslutad flygresa. Retroregistrering är endast möjlig för resor gjorda den månad företaget erhöll välkomsmail till programmet. I förbindelse med trafikala avikkelser på våra partner, när ombokning blir överfört till ett annat flygbolag, är det inte giltigt att tjäna SAS Credits. Intjänade SAS Credits förfaller om Företaget försätts i konkurs, likvideras, överlåts eller om Företagets näringsverksamhet upphör. 1.3 Företagskoden (CMP-koden) och lösenord För att kunna identifiera Företaget vid köp av resor, tilldelar SAS Företaget en CMPkod. CMP-koden får endast användas av Företaget. Om Företaget eller Användare får kännedom om att obehörig använder sig av Företagets CMP-kod ska detta omedelbart meddelas SAS.

2 CMP-koden, liksom lösenord för log-in som ingår i programmet, ska förvaras på ett betryggande sätt och det åligger Företaget att informera Användare om detta. Företaget ska tillse att Användare av CMP-koden förbinder sig att: - iaktta bestämmelserna i detta Avtal, - ansvara solidariskt med Företaget gentemot SAS för den skada som uppkommer pga. Användares försummelse att iaktta villkoren för CMP-kod samt att - solidariskt med Företaget ersätta SAS i sådana fall då CMP-kod nyttjas utöver överenskommen reseomfattning Företaget förbinder sig att: - ansvara solidariskt med Användare gentemot SAS för den skada som uppkommer pga. Användares försummelse att iaktta villkoren för CMPkoden, - solidariskt med Användare ersätta SAS i sådana fall då CMP-koden nyttjas utöver tillgängligt belopp samt - att ansvara för att Användare tar del av dessa villkor och är införstådda med dem 1.4 Uttag av SAS Credits SAS Credits kan användas för biljetter med SAS Group och SAS Partners enligt Appendix 2. Varje SAS Credit har ett värde vid köp av flygresor som motsvarar 1 SEK. Biljetten som betalas med SAS Credits måste köpas genom SAS angiven bokningskanal. Aktuella bokningskanaler anges i välkomstbrevet eller på Corporate Site. Bokning av biljetter med Credits måste ske senast 48 timmar före avresa. 1.5 Återbetalning/ombokningsregler Återbetalning av resa som bokats och betalats med SAS Credits kan ske enligt biljettens regel och innebär återbetalning av SAS Credits Ombokning av biljett kan ske enligt biljettens regel. 1.6 Giltighetsregler avseende CMP-kod SAS äger rätt att med omedelbar verkan förklara CMP-koden som ogiltig och spärra registrerings- och bokningsfunktionen vid: missbruk av CMP-koden och/eller handhavande i strid med dessa bestämmelser bristande betalning eller annan bristande förpliktelse hos Företaget betalningsanmärkning, insolvens eller inledande av konkurs hos Företaget 1.7 Godkännande av villkor och villkorsändring Alla resor som företas med SAS på CMP-koden omfattas av SAS befordringsbestämmelser (General Conditions of Carriage). SAS äger rätt att ändra 2

3 dessa villkor utan att inhämta Användarens eller Företagets tillstånd. Användaren godkänner även sådana ändrade villkor genom att använda CMP-koden. 1.8 Tolkningsföreträde/Information om Användaren Om olika åsikter företräds av Användare respektive Företaget gäller normalt Företagets mening i första hand. Företaget ska tillse att Företaget har rätt att få information om Användare under CMP-kod utan samtycke från Användare i varje enskilt fall. 1.9 SAS åtaganden och ansvar SAS ska under Avtalsperioden erlägga SAS Credits till Företaget. SAS Credits ska omvandlas i förhållande till Inköpsvärdet. SAS Credits omfattar resor med SAS Group och SAS Partners företagna under Avtalsperioden, under förutsättning att dessa resor: genomförts av Användare i enlighet med detta Avtal; och giltig CMP-kod angivits och registrerats. SAS ska månadsvis tillhandahålla Företaget en sammanställning över Företagets och Företagsenheters sammanlagda Inköpsvärde som är tillgänglig för Företaget via Corporate Site. SAS ansvar avseende felaktiga eller bristfälliga beräkningar av SAS Credits är begränsat till rättelse av felet eller bristen. Härutöver frånsäger sig SAS allt ansvar gentemot Företaget/Företagsenheten såvida Avtalet inte uttryckligen anger annat. Under inga omständigheter ska SAS vara ansvarigt gentemot Företaget för indirekta kostnader eller följdskador Företagets åtaganden och ansvar Det är Företagets ansvar att tillse att varje Användare har kännedom om tillämplig CMP-kod och att denna kod måste anges i samband med genomförande av resor med SAS Group och SAS Partners för beräkning av SAS Credits. Företaget och varje Företagsenhet ska särskilt tillse att informera anlitade resebyråer om nödvändigheten att registrera giltig CMP-kod för att korrekt kunna beräkna Inköpsvärdet. CMP-kod i bokningen kan kompletteras senast vid biljettkassan på flygplatsen före påbörjad resa. Om CMP-kod inte anges senast vid denna tidpunkt kommer inte Företaget att tilldelas några SAS Credits för resan. Företaget får inte låta annan än Användare utnyttja tilldelad CMP-kod och ansvarar för att tilldelad CMP-kod endast lämnas ut till behöriga personer. Företaget ska omedelbart meddela SAS om Företaget får kännedom eller har skälig anledning att anta att tilldelad CMP-kod missbrukas av tredje man. Företaget ska hålla SAS skadeslöst och ersätta SAS för alla kostnader orsakade av att Företaget eller Användare brutit mot villkoren i detta Avtal. 3

4 1.11 Gemensamma åtaganden/meddelanden Övriga meddelanden enligt detta Avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller till nedan angivna eller senare ändrade adresser. Adressändringar ska meddelas på sätt som föreskrivs i denna punkt. Kontaktuppgifter: SAS Corporate Support Tel nr: Särskilt om Corporate Site och andra behörigheter till SAS Credits För att få tillgång till Corporate Site ska Företaget/Företagsenheten meddela SAS namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress till en av Företaget/Företagsenheten utsedd kontaktperson. SAS ska, efter godkännande, ge kontaktpersonen ett lösenord för åtkomst av Corporate Site. Kontaktpersonen ska omedelbart efter mottagande av lösenord byta detta mot ett eget, unikt lösenord. Detta lösenord kan därefter inte återskapas av SAS och Företaget/Företagsenheten ansvarar ensamt för att lösenordet förvaras säkert och inte missbrukas på något sätt. SAS är ej skyldigt att tillhandahålla någon annan tjänst eller utrustning för åtkomst av Corporate site förutom det ovan nämnda lösenordet. SAS äger rätt att omedelbart avbryta Företagets/Företagsenhetens tillgång till Corporate Site om denna missbrukas på något sätt. Företaget/Företagsenheten har, via kontaktpersonen, möjlighet att genom Corporate Site: ge flera personer tillgång till att se företagets intjänade SAS Credits saldo få åtkomst till statistik, rapporter och status på SAS Credits SAS avser att Corporate site ska vara åtkomligt under 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan men driften är oövervakad utanför normal kontorstid. Företaget/Företagsenheten ansvarar ensamt för att andra behörigheter till SAS Credits som tilldelats Företaget av SAS, som tillgång till uttag av SAS Credits på SAS internetsidor, förvaras säkert och inte missbrukas på något sätt. Företaget är skyldigt att uppge och tillse att SAS alltid har korrekt uppdaterad kontaktperson vad gäller behörigheter, kommunikation och ansvarig firmatecknare Avtalsperiod och uppsägning Om någon part säger upp Avtalet har Företaget rätt att erhålla SAS Credits i förhållande till det Inköpsvärde som föreligger vid tidpunkten för Avtalets upphörande. SAS har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Företaget i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller Företaget försätts i konkurs eller på annat sätt anses ha kommit på obestånd eller om Företagets näringsverksamhet upphör. Såsom väsentligt åsidosättande ska alltid anses att Företaget eller Företagsenhet medvetet låtit Användare utnyttja CMP-kod för privat bruk eller låtit annan än Användare utnyttja CMPkod i strid med detta Avtal eller om SAS har skälig anledning att tro att sådant missbruk skett med Företagets eller Företagsenhets kännedom eller Företaget eller Företagsenheten bort haft kännedom om. Företagets och/eller Företagsenhets rätt till att erhålla SAS Credits i förhållande till gällande Inköpsvärde ska i sådant fall anses förverkad. 4

5 Part äger säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Avtalet helt eller delvis befinns strida mot tillämplig konkurrenslagstiftning. Ingendera part ska vara berättigad till skadestånd eller annan ersättning på grund av att Avtalet befinns helt eller delvis strida mot tillämplig konkurrenslagstiftning Sekretess och behandling av personuppgifter För det fall någon part önskar ge utomstående information om Avtalets innehåll, inklusive tilldelade CMP-koder, ska detta, med undantag ifrån den informationsskyldighet som föreligger enligt 1.12 alltid föregås av skriftligt medgivande från den andra parten. Sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) avseende Kontaktpersonen eller Användare som SAS registrerar i samband med förberedelse för avtalade tjänster (t.ex. kreditupplysning, affärsbedömning eller dylikt) eller för administration av tjänsten, kan komma att bli föremål för behandling och lagring i datasystem hos SAS och/eller hos andra företag som SAS samarbetar med för att kunna utföra avtalade tjänster. Det är Företagets ansvar att informera Kontaktpersonen och Användare om, att SAS behandlar och i vissa fall vidarebefordrar Kontaktperson och Användares personuppgifter för att kunna ge Företaget erforderlig servide. Scandinavian System Denmark-Norway-Sweden är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för programmet enligt personuppgiftslagen. Användare har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om denne hos SAS genom att lämna en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till: SAS Corporate Support Box Örnsköldsvik 1.15 Ändringar och tillägg Avtalsinnehållet i föreliggande avtal kan komma att ändras med hänsyn till eventuella förändringar i SAS produktutbud, priskonstruktion eller i Företagets resande. När sådana åtgärder vidtas uppdateras avtalet och publiceras på Övriga villkor Detta Avtal får inte överlåtas eller utvidgas att omfatta andra organisatoriska Företagsenheter utan att SAS godkänner detta på förhand. SAS är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande force majeureomständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om SAS självt är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av SAS om SAS varit normalt aktsamt. SAS är inte heller ansvarigt för skada som har uppkommit på grund av att resebyrå eller säljföretag upphört med sin verksamhet. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljenämnd ska sammanträda i Stockholm. Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet 5

6 1.17 Definitioner I detta Avtal ska angivna definitioner ha nedanstående betydelse: "Användare": Fysisk person som reser med giltig biljett. Användare reser på Företagets bekostnad i Företagets ordinarie verksamhet Medlem i eller innehavare av ägarandel i Företaget är Användare endast om denne även är anställd i eller tillfälligt anlitad som uppdragstagare av Företaget. Företagskod ( CMP-kod"): Company Mandatory Prefix, den identifikationskod genom vilken SAS identifierar Företaget och varje Företagsenhet. Corporate Site" Internetbaserad statistikmodul Företagsenhet": Varje enhet inom Företagets koncern eller organisation som parterna överenskommit ska ha tillgång till de tjänster som SAS tillhandahåller enligt detta Avtal och vars Användare med SAS och Partners ska tillgodoräknas Företagets Inköpsvärde. För bolag utgör en Företagsenhet sådan juridisk person som Företaget kontrollerar genom mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar (dotterbolag) samt sådan annan organisatorisk enhet över vilken Företaget som moderbolag utövar ett motsvarande bestämmande inflytande. För andra typer av organisationer (ekonomiska föreningar, kommuner etc.) utgör en Företagsenhet sådan juridisk person som ägs av Företaget ensamt eller över vilken Företaget har en ekonomisk och organisatorisk beslutanderätt. "Inköpsvärde": det pris som angivits på biljetten, oavsett om denna skrivits ut eller föreligger i elektronisk form och något skriftligt dokument inte utfärdats, vilket erlagts av Företaget eller Företagsenhet för genomförd resa med SAS och SAS Partners exklusive moms, skatter, avgifter och Serviceavgifter. Inköpsvärdet för en biljett som omfattar resor med såväl SAS och SAS Partners beräknas endast på den del av biljettpriset för den genomförda resan som tillfaller SAS och SAS Partners enligt prorateringsavtal mellan flygbolagen. "Partners eller SAS Partners": deltagande flygbolag eller andra transportörer i den omfattning som framgår i Kapitel 2. "Serviceavgift": Avgift som läggs på priset för att täcka omkostnader för försäljning av flygbiljetter genom SAS egna försäljningskanaler. 6

7 Appendix 1 till SAS Credits företagsprogram Tabell1: SAS Credits deltagande partners intjäning och uttag per deltagande partner Partner Route Serviceklass % SAS Credits intjäning Area/ Network Scandinavian (SK) Inrikes & Europa Intercont SAS PLUS 4% SAS GO 2% SAS Business 4% SAS PLUS 4% Alla marknader SAS GO 2% Widerøe (WF) Singapore (SQ) Flex 4% Economy 2% First/Business 4% Eco Flex/Economy 2% Alla marknader Alla marknader The Carlson Rezidor Group Övernattning på deltagande Radisson Blu *) och Park Inn by Radisson hotell 30 SAS Credits Skandinavien Europa *) förutom Radisson Blu Edwardian Hotels Mellanöstern Tabell 2: SAS Credits Bokningsklasser per serviceklass och per deltagande flygbolag Partner Route Serviceklass Bokningsklasser Scandinavian (SK) Inrikes & Europa Intercont SAS PLUS SAS GO SAS Business SAS PLUS C,J,Y,S,B,P,A E, M, H, Q, W, U, K, L, T, O, G C,D,Z Y,S,B,P SAS GO E, M, H, Q, W, U, K, L, T, O, G Wideröe (WF) Singapore (SQ) Flex Economy First/Business Eco Flex/Economy C,J,Y,S,B,P,A E, M, H, Q, W, U, K, L, T R,F,P,Z,C,J,D S,Y,B,E,M,H,W,Q, N,V,L Tabell 3: SAS Credits Uttag per deltagande partner Partner Uttag av SAS Credits Scandinavian (SK) Uttag av SAS Credits gäller alla tillgängliga publika priser Widerøe (WF) Singapore (SQ) Uttag av SAS Credits gäller alla tillgängliga publika priser Uttag av SAS Credits gäller alla tillgängliga publika priser The Carlson Rezidor Group Uttag av SAS Credits sker via köp av E-giftcard Note: SAS kan ej påta sig ansvar för förändringar av partner och/eller trafikprogram under avtalets löptid. Ändringar av gilltiga bokningsklasser kan ske under avtalets löptid. 7

Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate.

Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Mellan - Kundens juridiska namn med org. nr å ena sidan, nedan kallad Kunden, och Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden genom SAS Scandinavian

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av, aktuella

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten

ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten ALLMÄNNA VILLKOR för medlem av Tjänsten 1. TJÄNSTEN 1.1 Allmänt 1.1.1 Sportswik AB, organisationsnr 556905-5006, (nedan Sportswik ) har utvecklat Sportswik Magazine & Media Platform, en internetbaserad

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer